140. sednica Vlade Republike Srbije, 22. februar 2014. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJUPROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ

I

Razrešava se dr Ljiljana Lazić dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1480/2014

U Beogradu, 22. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA

ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU

PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ

I

Imenuje se prof. dr Dijana Lazić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1482/2014

U Beogradu, 22. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar