Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, U. 5487/04 od 27. oktobra 2005. godine donosi,

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SMEDEREVSKOJ PALANCI

I

Imenuje se Slavica Petrović za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevskoj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3828/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti članova u Privremenom upravnom odboru Više turističke škole u Beogradu:

1. dr Radoje Zečević;

2. mr Violeta Tošić;

3. mr Branko Šikanjić;

4. dr Mirko Vasiljević;

5. Srđan Savić;

6. Branko Krasojević.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3868/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Više turističke škole u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Radoje Zečević, profesor u školi;

2. mr Violeta Tošić, predavač u školi;

3. mr Branko Šikanjić, viši predavač u školi;

4. dr Mirko Vasiljević, Pravni fakultet u Beogradu;

5. Srđan Savić, dipl. ekonomista, direktor «IBG-a»;

6. Branko Krasojević, direktor «Putnika».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3868/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Imenuje se Aleksandar Toković za vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3899/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešava se Milutin Jovković dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3899/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Danica Magovac za pomoćnika direktora Uprave za trezor-koordinatora, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3959/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR – MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Ružica Stojiljković za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za pripremu budžeta, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3959/2006-2

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Danica Magovac dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za sistem javnih finansija i budžetsku politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3959/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se mr Marija Vujnović za pomoćnika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3979/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Zoran Martinović za pomoćnika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3980/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se mr Vladimir Đurić za pomoćnika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – Sektor za pripremu propisa i izveštaja o sprovođenju konvencija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3982/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 3) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZASTUPNIKA SRBIJE I CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

I

Konstatuje se da je dr Slavoljubu Cariću prestala dužnost zastupnika Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3981/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 4. st. 1. i 2. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA LjUDSKA

I MANjINSKA PRAVA – ZASTUPNIK REPUBLIKE SRBIJE

PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Slavoljub Carić za zamenika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3981/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 1. tačka 5) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je mr Ivanu Krstiću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4005/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 1. tačka 5) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

Imenuje se mr Ivan Krstić za vršioca dužnosti direktora Instituta za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4005/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 1. tačka 5) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je dr Milošu Jeliću prestala dužnost predsednika Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4004/2006

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 1. tačka 5) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se dr Miloš Jelić za vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4004/2006-1

U Beogradu, 29. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar