Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA «ČAČAK» U ČAČKU

I

Razrešava se Slavko Boričić dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog centra «Čačak» u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4102/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA «ČAČAK» U ČAČKU

I

Imenuje se Slavko Boričić za direktora Studentskog centra «Čačak» u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4102/2006-1

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS» , br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

UPRAVNOG ODBORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešava se Zvonko Obradović dužnosti predsednika Upravnog odbora Državne lutrije Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se mr Verica Kalanović za predsednika Upravnog odbora Državne lutrije Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4177/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 190. Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» , br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI REPUBLIČKOG SAVETNIKA

U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

I

Konstatuje se da je Filipu Goluboviću prestala dužnost republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade 1. jula 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4266/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 190. Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS», br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI REPUBLIČKOG SAVETNIKA

U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

I

Konstatuje se da je Nedeljki Stanisavljević prestala dužnost republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade 1. jula 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4266/2006-1

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 109. a u vezi sa članom 117. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), i u vezi sa članom 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA

FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

I

Razrešava se Gradimir Perić dužnosti člana Saveta Fakulteta zaštite na radu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4223/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Dragiši Nićiforoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici sa 30. junom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4224/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Zvonko Obradović za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4230/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Razrešava se Dragan Novičić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4164/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r Nada Miljuš

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KRALjEVU

I

Imenuje se Dragan Novičić za direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4164/2006-1

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s.r. Nada Miljuš

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA

DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR

HOLDING KORPORACIJE «ELEKTRONSKA INDUSTRIJA» AD, NIŠ

I

U Skupštinu Holding korporacije «Elektronska industrija» AD, Niš, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dušan Anđelković, dipl. inž. elektronike, vlasnik privatne firme;

2. mr Novica Ranđelović, stručni saradnik Zavoda za urbanizam u Nišu;

3. Dragica Gladović, dipl. ekonomista, rukovodilac grupe u Ministarstvu privrede.

II

U Upravni odbor Holding korporacije «Elektronska industrija» AD, Niš, umesto svih postojećih članova, imenuju se predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Miroljub Jovanović, dipl. inž. elektronike, pomoćnik direktora za trgovinu električnom energijom u Privrednom društvu za distribuciju električne energije «Jugoistok» d.o.o., Niš;

2. Velibor Petrović, dipl. inž. elektronike, samostalni stručni saradnik u kabinetu gradonačelnika Grada Niša;

3. Milorad Bjelopetrović, dipl. ekonomista, načelnik odeljenja u Ministarstvu privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4292/2006

U Beogradu, 6. jula 2006. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK POMOĆNIK GENERALNOG SEKRETARA Ivana Dulić Marković, s. r. Nada Miljuš

Ostavite komentar