Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Službeni glasnik RS», br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra u Nišu:

1. Dejan Krasić, predsednik;

2. Spomenka Savić, član;

3. Dragana Vukadinović, član.

II

U Upravni odbor Gerontološkog centra u Nišu imenuju se:

1. za predsednika:

– Jadranka Bonić, lekar, Niš;

2. za članove:

1) Dragiša Vasić, vazduhoplovni tehničar, Niš;

2) Vladimir Ranđelović, apsolvent ekonomije, Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8123/2006

U Beogradu, 31. avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 98. stav 1. i 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I PREDSEDNIKA

VEĆA ZA PREKRŠAJE U NIŠU

I

mr Branivoju Mitiću prestaje dužnost sudije i predsednika Veća za prekršaje u Nišu sa 31. avgustom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8198/2006

U Beogradu, 31. avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA

DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU

DP «UTVA – RADNIK», PANČEVO

I

Razrešava se Nimirsada Lazarević dužnosti u Upravnom odboru DP «Utva-Radnik», Pančevo, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

II

Imenuje se Aleksandar Milunović, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu privrede u Upravni odbor DP «Utva-Radnik», Pančevo, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8207/2006

U Beogradu, 31. avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04-dr.zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR

DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA UGOSTITELjSTVO, TURIZAM, TRGOVINU «PALAS» SA PO, JAGODINA

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu «Palas» sa po, Jagodina, umesto svih postojećih članova, kao predstavnici društvenog kapitala imenuju se:

1. Snežana Arsić, dipl. ekonomista;

2. Života Starčević, dipl. geograf;

3. Slobodan Milošević, KV radnik.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu «Palas» sa po, Jagodina, umesto svih postojećih članova, kao predstavnici društvenog kapitala imenuju se:

1. Životije Jovanović, dipl. pravnik,

2. Borivoje Đorđević, dipl. ekonomista,

3. Mirjana Rašković, srednja stručna sprema-gimnazija.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8231/2006

U Beogradu, 31. avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar