154. sednica Vlade Republike Srbije, 21. septembar 2006. godine

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

U Komisiju za finansiranje lokalne samouprave imenuju se:

1. za predsednika:

– Biserka Pavlović, viši savetnik u Ministarstvu finansija- Uprava za trezor;

2. za članove:

1) Borislav Borović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za kapitalne investicije;

2) Milomir Vidaković, savetnik u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

3) mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije;

4) Miloš Janković, državni sekretar u Ministarstvu prosvete i sporta;

5) Nada Maslovarić, viši savetnik u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8480/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešava se dr Radivoje Vasiljev dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

II

Imenuje se Vladimir Jelić, dipl. inž. informatike, zaposlen u „Telekom Srbija” a.d., za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8562/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za nestala lica („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 73/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA NESTALA LICA

I

U Komisiju za nestala lica imenuju se:

1. za predsednika:

– Veljko Odalović, dipl. pravnik;

2. za članove:

1) Marija Antonijević, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova;

2) Milan Vasić, predstavnik Ministarstva odbrane;

3) Aleksandar Kostić, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova;

4) Goran Tokić, predstavnik Ministarstva pravde;

5) Zoran Panović, predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike;

6) Đorđe Stepanović, predstavnik Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Zorica Avramović, predstavnik Službe za ljudska i manjinska prava;

8) Zlatan Ribać, predstavnik Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju;

9) Nikola Vukojević, predstavnik Komesarijata za izbeglice;

10) Gordana Radukić, predstavnik Crvenog krsta Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8568/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SUBOTICI

I

Ljiljani Vuković-Simić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Subotici sa 30. septembrom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8582/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „LESKOVAC” SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Razrešava se Goran Nikolić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Leskovac” sa sedištem u Leskovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8652/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „LESKOVAC” SA SEDIŠTEM U LESKOVCU

I

Imenuje se Ljubiša Stojanović za direktora Veterinarske stanice „Leskovac” sa sedištem u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8652/2006-1

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „JAGODINA” SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Razrešava se Milutin Antić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Jagodina” sa sedištem u Jagodini, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8651/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „JAGODINA” SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Imenuje se Slaviša Tanasković za direktora Veterinarske stanice „Jagodina” sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8651/2006-1

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „JAGODINA”

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Jagodina” sa sedištem u Jagodini:

1. Tomislav Jovanović, predsednik;

2. Dragiša Dimitrijević, član;

3. Nenad Milanović, član;

4. dr Ivana Pejin, član;

5. Dušan Nestorović, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Jagodina” sa sedištem u Jagodini imenuju se:

1. za predsednika:

– Miroslav Cvijetić, dipl. inž. poljoprivrede, zaposlen u DP AIK „Jagodina” u Jagodini;

2. za članove:

1) Milan Dimitrijević, dipl. veterinar, zaposlen u Veterinarskoj stanici „Jagodina” sa sedištem u Jagodini;

2) Saša Stefanović, veterinarski tehničar, zaposlen u Veterinarskoj stanici „Jagodina” sa sedištem u Jagodini;

3) Boban Petrović, dipl. veterinar, zaposlen u klanici AD „Juhor”, Jagodina;

4) Saša Branisavljević, ekonomista, Regionalna kancelarija za registraciju i obeležavanje životinja Pomoravskog okruga.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8649/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „BAČKA PALANKA”

SA SEDIŠTEM U BAČKOJ PALANCI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Bačka Palanka” sa sedištem u Bačkoj Palanci:

1. Nikola Stojšić, predsednik;

2. Zvezdan Kisić, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Bačka Palanka” sa sedištem u Bačkoj Palanci imenuju se:

1. za predsednika:

– Stevan Petrović, dipl. ekonomista, zaposlen u Komercijalnoj banci AD, Bačka Palanka;

2. za člana:

– Nikola Stojšić, dipl. veterinar, zaposlen u Veterinarskoj stanici „Bačka Palanka” sa sedištem u Bačkoj Palanci.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8653/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „MAJDANPEK”

SA SEDIŠTEM U TOPOLNICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Majdanpek” sa sedištem u Topolnici:

1. Goran Žikić, predsednik;

2. Karmela Kulenović-Cepenjor, član;

3. Danica Đekić, član;

4. Stanimir Mitić, član;

5. Zlatoje Novaković, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Majdanpek” sa sedištem u Topolnici imenuju se:

1. za predsednika:

– Srđan Stefanović, ekonomista, zaposlen u Komercijalnoj banci AD, Majdanpek;

2. za članove:

1) Milenko Avramović, dipl. veterinar, zaposlen u Veterinarskoj stanici „Majdanpek” sa sedištem u Topolnici;

2) Vitomir Petrović, veterinarski tehničar, zaposlen u Veterinarskoj stanici „Majdanpek” sa sedištem u Topolnici;

3) Nelica Marković, viši pedagog, Dečija ustanova „Marija Mukćan”, Majdanpek;

4) Predrag Đorđević, mašinski tehničar, nezaposlen.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8650/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr Aleksandar Sedmak dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8656/2006

U Beogradu, 21. septembra 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar