158. sednica Vlade Republike Srbije, 12. oktobar 2006. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu članovi:

1. Vasilije Tešović;

2. Idriz Nuhi.

II

U Upravni odbor Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu imenuju se za članove:

1. Petar Jordanov, dipl. defektolog, Beograd;

2. Milan Jovković, pedagog, zaposlen u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9012/2006

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA „JELENAC”

U ALEKSINCU

I

Imenuje se Stana Stanković, korisnik Centra, za člana Upravnog odbora Gerontološkog centra „Jelenac” u Aleksincu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9013/2006

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Nišu članovi:

1. prof. dr Goran Ilić;

2. prof. dr Vidosav Stojanović;

3. prof. dr Vlastimir Nikolić;

4. dr Radosav Đorđević;

5. Marina Kocić;

6. Branislav Jovanović;

7. Nada Simonović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8990/2006

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Nada Simonović, Narodna banka Srbije, filijala u Nišu;

2. dr Radosav Đorđević, profesor univerziteta u penziji;

3. Milan Petrović, „Srbijašume”, Beograd;

4. mr Dragan Perić, Sportski centar „Čair”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-8990/2006-1

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI HOLDING KORPORACIJE „ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” AD, NIŠ U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se mr Novica Ranđelović dužnosti člana Skupštine Holding korporacije „Elektronska industrija” AD, Niš u restrukturiranju, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

II

Imenuje se Dragan Radovanović, dipl. inž. mašinstva, u Skupštinu Holding korporacije „Elektronska industrija” AD, Niš u restrukturiranju, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9049/2006

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vladimir Galić za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9116/2006

U Knjaževcu, 12. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar