165. sednica Vlade Republike Srbije, 16. novembar 2006. godine

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Vladimir Milentijević;

2. Vladimir Rakić;

3. Boban Novaković;

4. Ivica Gvozdić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9264/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. prof. dr Vera Nikolić, Mašinski fakultet u Kragujevcu;

2. Nikola Radović, profesor Više tehničke škole u Zvečanu;

3. Branislav Kokerić, Udruženje proizvođača ferolegura, Kosovska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9264/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. Nebojša Avramović;

2. Milija Aleksić;

3. Milorad Laketić;

4. mr Ivan Bulatović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9263/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. Milorad Laketić, direktor predstavništva „Velefarm” za Kosovsku Mitrovicu;

2. mr Milan Palević, Pravni fakultet u Kragujevcu;

3. Dragan Vukićević, profesor, OŠ „Dragiša Mihailović”, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9263/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici članovi:

1. dr Marko Jakšić;

2. dr Vuko Antonijević;

3. Nebojša Aleksić;

4. prof. dr Jovan Marić;

5. prof. dr Anja Jokić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9282/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U PRIŠTINI

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Savet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se za članove:

1. dr Marko Jakšić, generalni direktor Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici;

2. dr Vuko Antonijević, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu zdravlja;

3. Nebojša Aleksić, direktor EPS-JP Elektrokosmet, Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9282/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

U KRALjEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Mašinskog fakulteta u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. prof. dr Branko Obrović, Mašinski fakultet u Kragujevcu;

2. Milorad Veljković, direktor Instituta „14. oktobar”, Kruševac;

3. Dragan Marković, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kraljevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA AGRONOMSKOG FAKULTETA

U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. prof. dr Branka Jordović, Tehnički fakultet u Čačku;

2. prof. dr Zvonko Jugović, Tehnički fakultet u Čačku;

3. prof. Vojislav Ilić, OŠ „Sveti Sava”, Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. dr Dejan Divac, Institut „Jaroslav Černi”, Beograd;

2. dr Miljko Kokić, „Grupa Zastava vozila”, Kragujevac;

3. Milovan Puzović, „Banca Intesa”, filijala Kragujevac

4. Slobodan Milovanović, dipl. inž., „Zastava mašine”, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Branka Boričić, dipl. pravnik, Muzička škola, Kragujevac;

2. Slobodan Pavićević, književnik, Kragujevac;

3. Spomenka Gužvić, istoričar umetnosti, kustos Narodnog muzeja, Kragujevac;

4. Ljubinko Mijailović, dipl. inž., direktor Unior components AD, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U JAGODINI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Radmilo Cekić, republički turistički inspektor, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Beograd;

2. Miroslav Veljković, direktor gimnazije u Jagodini;

3. mr Branislav Cvetković, direktor Zavičajnog muzeja, Jagodina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Užicu Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Milovan Bošković, „Dunav osiguranje”, Užice;

2. Dragan Jaraković, direktor preduzeća „Putevi”, Užice;

3. Ikan Žunić, direktor JP PTT saobraćaja Srbije, RJ Užice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-5

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA

U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Stojan Vasović, dipl. inž. elektrotehnike, direktor JP „Elektrodistibucija”, Čačak;

2. Vojislav Milinković, dipl. inž. mašinstva, direktor Tehničkog remontnog zavoda, Čačak;

3. Ljubinko Filipović, dipl. inž. mašinstva, direktor JP „Elektromorava”, Čačak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9361/2006-6

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. dr Goran Davidović, Medicinski fakultet u Kragujevcu;

2. prof. Zoran Krstić, Pravoslavna bogoslovska škola, Kragujevac;

3. doc. Dejan Baskić, Medicinski fakultet u Kragujevcu;

4. prof. dr Dušica Palačković, Pravni fakultet u Kragujevcu;

5. Miroslav Petrović, advokat, Čačak;

6. mr Slobodan Simović, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9210/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Jasminka Vojinović, direktor Gerontološkog centra, Kragujevac;

2. dr Slavica Đukić-Dejanović, Klinički centar, Kragujevac;

3. Zvonko Marković, advokat, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Dragoslav Ilić, dipl. inž. mašinstva, „21. oktobar”, Kragujevac;

2. dr Slađana Bošković, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Kragujevac;

3. Miroslav Petronijević, profesor u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-5

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Dragana Nikolić, pravnik u Upravi grada Kragujevca;

2. mr Jadranka Jocić, dečija ustanova „Nada Naumović”, Kragujevac;

3. mr Srđan Vladetić, Pravni fakultet, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-6

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Maja Kanjevac-Nešovanović, profesor, OŠ „Stanislav Sremčević”, Kragujevac;

2. Radiša Bogićević, zamenik direktora „Zastava Holding”, Kragujevac;

3. Bratislav Uraković, dipl. inž. „Telekom”, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-7

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

U KRALjEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Dragan Marković;

2. Zoran Milašinović;

3. mr Miroslav Novaković;

4. Milan Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA AGRONOMSKOG FAKULTETA

U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Agronomskog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. dr Mihajlo Nikolić;

2. prof. dr Zvonko Jugović;

3. prof. Vojislav Ilić;

4. Dragiša Bošković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Milan Stanojević;

2. Vera Milićević;

3. Bogdan Rakić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKO-UMETNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Sanja Pantović;

2. Branka Boričić;

3. Slobodan Pavićević;

4. Jelena Bojović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U JAGODINI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Milun Vasić;

2. Radmilo Cekić;

3. Miroslav Veljković;

4. Branislav Cvetković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U UŽICU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Užicu Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. dr Stjepan Panić;

2. Miroslav Filipović;

3. Dragan Jaraković;

4. Ikan Žunić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-5

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA

U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehničkog fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Stojan Vasović;

2. Vojislav Milinković;

3. Ljubinko Filipović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9332/2006-6

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. prof. dr Ljiljana Mijatović;

2. dr Goran Davidović;

3. dr Radovan Vukadinović;

4. prof. dr Dušica Palačković;

5. dr Veroljub Dugalić;

6. prof. dr Zorica Bugarčić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9210/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Jelena Kovačević-Kostić;

2. Radoica Nedović;

3. Nebojša Bukumirović;

4. Zoran Kuzmanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Bratislav Uraković;

2. Gordana Vučićević;

3. Dragoslav Ilić;

4. prof. dr Nada Todorović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. mr sc. dr Radivoj Nikolić;

2. Vladan Vučićević;

3. prof. dr Nedeljko Manojlović;

4. dr Branko Protić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu članovi:

1. Jelena Milovanović;

2. Dragan Marković;

3. Milinko Stefanović;

4. mr Mirko Ćirković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9281/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Zoran Ilić, „Srbija vode”, Niš;

2. Jovan Mandić, gradski arhitekta grada Niša;

3. dr Hranislav Anđelković, profesor u penziji, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. mr Nebojša Stojanović, profesor Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju;

2. Zoran Cvetković, dipl. inž. elektronike, ED Niš;

3. Miroljub Jovanović, dipl. inž. elektronike, ED Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Zoran Đorđević, savetnik, JP Direkcija za izgradnju grada Niša;

2. prof. dr Slobodan Milenković, direktor Zavoda za urbanizam, Niš;

3. Ljiljana Stojanović, dipl. inž., Uprava za zaštitu životne sredine, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Biljana Miladinović, predsednik Opštinskog suda u Nišu;

2. Goran M. Đorđević, načelnik Uprave za građanska stanja i opšte poslove grada Niša;

3. Violeta Jović, sekretar Elektronskog fakulteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Predrag Popović, penzioner;

2. prof. dr Tomislav Pavlović, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

3. prof. dr Olivera Potić, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. dr Saša Knežević, docent Pravnog fakulteta u Nišu;

2. prof. dr Milovan Bratić, Fakultet fizičke kulture u Nišu;

3. Saša Đorđević, direktor AD Telekom Srbija, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-5

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Vladimir Kalčić, profesor, OŠ „Sveti Sava”, Niš;

2. Nebojša Bogdanović, preduzeće „Empresa”, Niš;

3. Aleksandar Dejanović, HVB banka, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9360/2006-6

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U VRANjU UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. Slavka Stojanović, prosvetni savetnik za Pčinjski okrug;

2. Radmilo Nikolić, direktor Hidroelektrane u Surdulici;

3. Staniša Mihajlović, istražni sudija Okružnog suda u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9527/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA

FIZIČKE KULTURE UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. dr Rade Čukuranović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

2. prof. dr Dušan Milovančević, Mašinski fakultet u Nišu;

3. dr Zoran Perić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9527/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Antić, Elektronski fakultet u Nišu;

2. Vlada Antić, dipl. inž. zaposlen u ŽTP, Niš;

3. prof. dr Velimir Nedeljković, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9527/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

U LESKOVCU UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Tehnološkog fakulteta u Leskovcu Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Tasić, Elektronski fakultet u Nišu;

2. Srđan Stojković, dipl. pravnik, preduzeće „Legas”, d.o.o. Leskovac;

3. Goran Vukadinović, dipl. ekonomista, „Zdravlje”, Leskovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9527/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. prof. dr Momčilo Stojković, Filozofski fakultet u Nišu;

2. Dragan Marušić, generalni menadžer Raiffeisen Bank AD, filijala u Nišu;

3. Radisav Sretenović, dipl. ekonomista, Narodna banka, filijala u Nišu;

4. Dejan Bonić, dipl. tehnolog, Dečija ustanova „Pčelica” u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9527/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI

UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu imenuju se za članove:

1. prof. dr Nenad Živanović, Fakultet fizičke kulture u Nišu;

2. dr Jelena Vojinović, docent Medicinskog fakulteta u Nišu;

3. Ljubiša Janić, sekretar Mašinskog fakulteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9702/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Miodrag Medar;

2. Dragan Đorđević;

3. Predrag Rančić;

4. Branimir Ćirić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Biljana Predić;

2. Miroljub Jovanović;

3. Zoran Cvetković;

4. Aleksanar Jovanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZAŠTITE

NA RADU UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu članovi:

1. Miroslav Perović;

2. Vladislav Marković;

3. Zoran Đorđević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Slobodan Cvetanović;

2. Goran Đorđević;

3. Milka Radovanović;

4. mr Bogoljub Popović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Predrag Popović;

2. Zoran Perić;

3. Tomislav Pavlović;

4. Olivera Potić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Slobodan Antić;

2. Radoslav Bubanj;

3. Saša Đorđević;

4. Olgica Kostić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-5

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Jasmina Radosavljević;

2. Tomislav Petrović;

3. Dragan Denić;

4. Dragan Perić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9310/2006-6

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

U VRANjU UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu članovi:

1. Nenad Nedeljković;

2. Blagoje Petrović;

3. Bora Stanimirović;

4. mr Milena Popović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9485/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA FIZIČKE KULTURE UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Nišu članovi:

1. Rade Čukuranović;

2. Dušan Milovančević;

3. Zoran Perić;

4. Nebojša Stojanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9485/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Dragan Antić;

2. Jasmina Jovančić;

3. Vlada Antić;

4. Velimir Nedeljković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9485/2006-2

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

U LESKOVCU UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehnološkog fakulteta u Leskovcu Univerziteta u Nišu članovi:

1. Dragan Tasić;

2. Branislav Petrović;

3. Srđan Stojković;

4. Goran Vukadinović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9485/2006-3

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu članovi:

1. Radisav Sretenović;

2. Dejan Bonić;

3. dr Vidoje Spasić;

4. Mileva Anđelković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9485/2006-4

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA UMETNOSTI

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu članovi:

1. Violeta Jović;

2. Blaga Radovanović;

3. Saša Knežević;

4. Nenad Živanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9702/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„KIKINDA” SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Razrešava se Ivica Midorović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Kikinda” sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9818/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„KIKINDA” SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Imenuje se Goran Mijalković, dipl. veterinar za direktora Veterinarske stanice „Kikinda” sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9818/2006-1

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

Imenuje se Miladin Milošević za vršioca dužnosti direktora Arhiva Srbije i Crne Gore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9876/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

„FILMSKIH NOVOSTI” BEOGRAD

I

Imenuje se Vera Ninić-Kujundžić za vršioca dužnosti direktora „Filmskih novosti” Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9835/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Petar Vukelja, dipl. inž. elektrotehnike;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Radmila Vukadinović, dipl. ekonomista, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”;

2) Neda Mijatović-Bojanović, samostalni savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

– predstavnici zaposlenih:

1) Mirjana Krstić, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe računovodstva, Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”, Beograd;

2) Nevenka Petrović, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe plana i analize, Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9943/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 96/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

U Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije imenju se:

1. za predsednika:

– prof dr. Slobodan D. Petrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Dejan Stojiljković, dipl. ekonomista;

2) mr Kosa Rašković, dipl. ekonomista;

3) dr Lazar Turubatović, naučni savetnik;

4) Bogoljub Simonović, dipl. inž. elektronike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9953/2006

U Beogradu, 16. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar