169. sednica Vlade Republike Srbije, 7. decembar 2006. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

Imenuje se Zora Dojčinova za direktora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10240/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu sistema penzijskog osiguranja članovi:

1. mr Mlađan Dinkić;

2. dr sci. Tomica Milosavljević.

II

U Savet za reformu sistema penzijskog osiguranja imenuju se za članove:

1. dr Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade preuzeo ovlašćenja ministra finansija;

2. Vasilije Antić, pomoćnik ministra zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10238/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva („Službeni glasnik RS”, broj 44/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Milovan Mitrović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Vladimir Dragović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu;

2) Slobodanka Ružičić, zaposlena u Javnom preduzeću „Zavod za udžbenike”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10224/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„BAČKA PALANKA” SA SEDIŠTEM U BAČKOJ PALANCI

I

Razrešava se Mitar Popović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Bačka Palanka” sa sedištem u Bačkoj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10179/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„BAČKA PALANKA” SA SEDIŠTEM U BAČKOJ PALANCI

I

Imenuje se Nikola Stojšić za direktora Veterinarske stanice „Bačka Palanka” sa sedištem u Bačkoj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10179/2006-1

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Vladimir Galić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10239/2006-1

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vladimir Galić za direktora Agencije za privatizaciju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10239/2006-2

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Dragutin Tričković dužnosti direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10288/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Imenuje se prim. dr sci. med. Dragutin Tričković za direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10288/2006-1

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se Jasmina Damjanović dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10310/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 3. stav 1. i člana 7. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Olivera Jovetić dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10312/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu čl. 33. i 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), postupajući po sprovedenom javnom konkursu za popunjavanje položaja direktora Službe za upravljanje kadrovima, na predlog predsednika Vlade,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Jasmina Damjanović za direktora Službe za upravljanje kadrovima, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10307/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Beogradu članovi:

1. dr Miodrag Petrović;

2. prof. dr Miloš Stevanović;

3. akademik Marko Anđelković;

4. dr Milić Milovanović;

5. prof. dr Slobodan Grubačić;

6. prof. dr Branislav Pujević;

7. prof. dr Milena Milin;

8. prof. dr Žarko Mijailović;

9. prof. dr Vera Vujičić;

10. prof. dr Miodrag Nestorović;

11. prof. dr Radmilo Pešić;

12. prof. dr Olivera Bunčić;

13. prof. dr Bogoljub Šijaković;

14. dr Ivan Ristić;

15. prof. dr Vladeta Janković;

16. prof. dr Marko Bumbaširević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9157/2006

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Univerziteta u Beogradu imenuju se za članove:

1. Vida Petrović Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije;

2. Mirko Petrović, generalni direktor „Dunav osiguranja”;

3. prof. dr Bogoljub Šijaković, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu;

4. prof. dr Jovo Babić, Filozofski fakultet u Beogradu;

5. prof. dr Marko Bumbaširević, Medicinski fakultet u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9157/2006-1

U Beogradu, 7. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar