171. sednica Vlade Republike Srbije, 12. novembar 2015. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Vladimiru Pešiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 4. novembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11936/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Vladimir Pešić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom od 5. novembra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11931/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Zoranu Miloševiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 4. novembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11935/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zoran Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje od 5. novembra 2015. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11932/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gordani Mataija prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 18. novembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12088/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gordana Mataija ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe od 19. novembra 2015. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12031/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUMETORLAK

I

Razrešava se dr Aleksandar Drašković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se Jelena Dmitrović, dipl. farmaceut iz Beograda, za člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12021/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU

I

Razrešava se dr Slaviša Zdravković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

II

Imenuje se Milica Milojević, strukovni ekonomista za turizam iz Beograda, za člana Upravnog odbora Instituta za neonatologiju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12029/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA MEDICINU RADA SRBIJEDR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Razrešava se dr Rajko Srdić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Imenuje se Dušan Komlenac, master ekonomije iz Beograda, za člana Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12024/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJEDR DRAGOMIR KARAJOVIĆ

I

Razrešava se Milena Kostić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

II

Imenuje se Aleksandar Dujanović, dipl. inženjer saobraćaja iz Zemuna, za predsednika Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12023/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA ORTOPEDSKOHIRURŠKE BOLESTIBANJICA

I

Razrešava se Zlatomir Gnjidić dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”.

II

Imenuje se Sanja Šever, režiser emitovanja programa Radio-televizije Srbije, za člana Nadzornog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12026/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti predsednika Saveta za bezbednost i zdravlje na radu.

II

Imenuje se Negovan Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za predsednika Saveta za bezbednost i zdravlje na radu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12044/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Razrešava se Dubravka Obrenović dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu, zbog postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11750/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Dubravka Obrenović na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11742/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Razrešava se Nada Petković Ristivojević dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu, zbog postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11753/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U SEDIŠTU U BEOGRADU

I

Postavlja se Nada Petković Ristivojević na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu Državnog pravobranilaštva u Beogradu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11738/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se Vesna Bilić dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Novom Sadu, zbog postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12100/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Postavlja se Vesna Bilić na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Novom Sadu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12101/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Postavlja se Saša Marinković na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Zaječaru, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12103/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR

I

Razrešava se Dragutin Dragojević dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12144/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BORGRUPA RUDARSKOTOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR

I

Imenuje se Željko Kalaba, dipl. ekonomista iz Beograda, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravni odbor RTB Bor – Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o, Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12146/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 238. Zakona o vazdušnom saobraćaju (,,Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Olja Čokorilo, dipl. inženjer saobraćaja iz Beograda;

2) za članove:

(1) Vladan Kosić, pilot iz Beograda,

(2) pukovnik Aleksandar Bjelić, pilot iz Beograda,

(3) Ljilja Jovanović, dipl. pravnik iz Beograda,

(4) dr Obrad Babić, dipl. inženjer tehničkih nauka iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12172/2015

U Beogradu, 12. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar