174. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2015. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Snežana Veličković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave ‒ Sektor za obrazovanje, komunikaciju i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija od 29. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12464/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se dr Nataša Kovačević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem od 27. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12465/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Marko Bradić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija od 27. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12463/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA STOČARSKOVETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJEKRNJAČAU BEOGRADU

I

Razrešava se Joland Korora dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12424/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

STOČARSKOVETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU

I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJEKRNJAČAU BEOGRADU

I

Imenuje se Dejan Đokić za vršioca dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12425/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA

EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Nedeljko Tica dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12483/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA

OSOBE SA INVALIDITETOM

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za osobe sa invaliditetom:

1. Aleksandar Stojanović, predsednik,

2. Vladimir Pešić, potpredsednik,

3. Leposava Tošić, član,

4. Dragan Atanasov, član,

5. Snežana Marković, član,

6. Mirjana Maksimović, član.

II

U Savet za osobe sa invaliditetom imenuju se:

1) za predsednika:

– Vladimir Pešić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Gordana Pođanin, šef Odseka za plate u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

(2) Uroš Zeković, pomoćnik ministra omladine i sporta,

(3) Gordana Cvetković, rukovodilac Grupe za socijalnu inkluziju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(4) Ivan Sekulović, koordinator za finansijsku i tehničku pomoć EU u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12496/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA

OPŠTINE ĐAKOVICA

I

Razrešava se Aleksandar Petrović dužnosti člana Privremenog organa opštine Đakovica.

II

Imenuje se Slaviša Stefanović za člana Privremenog organa opštine Đakovica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12517/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 2. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, iz reda zaposlenih:

1. Ana Vuković, na lični zahtev,

2. Maja Radosavljević.

II

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu prirode Srbije imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1) Jasmina Krajačić, ekonomista za finansije i računovodstvo,

2) Vesna Grgurević, profesor nemačkog jezika i književnosti.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12514/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Aleksandar Nišavić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za hidrometeorološki sistem rane najave i vazduhoplovnu meteorologiju od 30. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12560/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Irina Stevanović Gavrović dužnosti zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poreze Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12578/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se dr Nataša Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija, za zamenika predsednika Pregovaračke grupe za poreze Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12579/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO

I

Razrešava se Nemanja Radojičić dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12600/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

KULTURE VALJEVOUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se dr Ksenija Stevanović za direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12601/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica („Službeni glasnik RS”, broj 48/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNOTEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA

I

Razrešava se Oliver Minić dužnosti člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

II

Imenuje se Dragan Radulović, samostalni savetnik u Upravi za javni dug u Ministarstvu finansija, za člana Komisije za izdavanje potvrde na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12641/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA

U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za proveru i sistematizovanje troškova za koje su sredstva obezbeđena u Fondu solidarnosti Evropske unije, za finansiranje hitnih operacija i operacija oporavka koje su nastale kao posledica katastrofe izazvane velikim poplavama u Republici Srbiji:

1. Dušan Vučković,član,

2. Marija Kesić, član,

3. Nina Lukić, zamenik člana.

II

U Radnu grupu za proveru i sistematizovanje troškova za koje su sredstva obezbeđena u Fondu solidarnosti Evropske unije, za finansiranje hitnih operacija i operacija oporavka koje su nastale kao posledica katastrofe izazvane velikim poplavama u Republici Srbiji imenuju se:

1) Branislav Đelić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za člana,

2) Marina Rakić, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, za člana,

3) Dragana Petković, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljevih područja, za zamenika člana.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12582/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije:

1) članovi Radne grupe u užem sastavu:

(1) Marina Jovićević,

(2) Slavoljub Carić,

(3) Jasna Vićić,

(4) Dina Momčilović Balaban,

(5) Mirjana Jovanović,

(6) Mara Kalajdžijević,

(7) Slobodan Jevtić,

(8) Milena Radomirović;

2) članovi Radne grupe u širem sastavu:

(1) Milena Mitić,

(2) Ivana Golubović Duboka,

(3) Milica Delibašić,

(4) Dragan Vukašinović,

(5) Jasmina Vasilić,

(6) Goran Cvejić,

(7) Jelena Sedlaček,

(8) Dejan Lasica,

(9) Jasmina Jovanović,

(10) Petar Krasić,

(11) Zoran Lukić,

(12) Nada Dumić,

(13) Zorica Bugarski,

(14) Vladimir Marić,

(15) Mirela Bošković,

(16) Marija Kostadinović,

(17) Milena Lakićević,

(18) Tijana Cvetković Gajičić,

(19) Jasna Bićić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12661/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za članove Radne grupe u užem sastavu:

(1) Aleksandra Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

(2) Lana Janković, Komisija za hartije od vrednosti,

(3) Željko Vulović, Komisija za hartije od vrednosti,

(4) Slobodan Ilić, Direkcija za železnice,

(5) Danica Stojanović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

(6) Dragan Vujčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

(7) Nataša Preradović, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(8) Marina Lazić, Ministarstvo finansija,

(9) Jelena Negovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(10) Dragana Perišić, Zavod za intelektualnu svojinu,

(11) Valentina Vidović, Kancelarija za evropske integracije,

(12) Nevena Marčeta, Kancelarija za evropske integracije,

(13) Mersiha Omeragić, Ministarstvo zdravlja;

2) za članove Radne grupe u širem sastavu:

(1) Maša Grim, Ministarstvo spoljnih poslova,

(2) Vukašin Vučević, Ministarstvo rudarstva i energetike,

(3) Lidija Smiljanić, Narodna banka Srbije,

(4) Edo Iglič, Narodna banka Srbije,

(5) Sandra Dukić, Narodna banka Srbije,

(6) Marija Obrenović, Narodna banka Srbije,

(7) Sanja Kadunić, Narodna banka Srbije,

(8) Nikola Mirković, Ministarstvo privrede,

(9) Mile Mitrović, Ministarstvo privrede,

(10) Tanja Petrović, Ministarstvo privrede,

(11) Aleksandar Dragićević, Ministarstvo privrede,

(12) Zoran Marković, Ministarstvo privrede,

(13) Branka Radanov, Ministarstvo privrede,

(14) Damjan Ćuprić, Ministarstvo privrede,

(15) Neda Galić, Ministarstvo privrede,

(16) Goran Tijanić, Ministarstvo omladine i sporta,

(17) Milica Marković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

(18) Marija Pilipović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

(19) Milan Milojević, Agencija za bezbednost saobraćaja,

2

(20) Radomir Mijić, Agencija za bezbednost saobraćaja,

(21) Andreja Branković, Agencija za bezbednost saobraćaja,

(22) Ljubica Marković, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(23) Marica Budišin, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(24) Aleksandra Vučić, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(25) Sonja Gezović, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,

(26) Marina Lazić, Ministarstvo finansija,

(27) Sanja Babić, Ministarstvo finansija,

(28) Miroslav Bunčić, Ministarstvo finansija,

(29) Aleksandar Stojković, Ministarstvo finansija,

(30) Marko Lisica, Ministarstvo finansija,

(31) Ivana Božić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(32) Slađana Kostić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(33) Ivan Mitrović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(34) Milica Jevtić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(35) Dejan Maksić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(36) Dušan Dobričić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(37) Dragan Mirković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(38) Aleksandar Bogunović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(39) Sanja Prodanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(40) Tijana Marinković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(41) Ljubica Bolović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(42) Biljana Miškov, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(43) Jasmina Bogdanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(44) Bojana Đurović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

(45) Marija Deskalović Ilić, Zavod za intelektualnu svojinu,

(46) Marija Božić, Zavod za intelektualnu svojinu,

(47) Mersiha Omeragić, Ministarstvo zdravlja,

(48) Milica Bondžić, Ministarstvo zdravlja,

(49) Tatjana Stamatović, Ministarstvo zdravlja,

(50) Verica Jovanović, Ministarstvo zdravlja,

(51) Nenad Gredo, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12664/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 71. stav 2. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS”, broj 50/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za praćenje primene Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kao predstavnici Vlade, imenuju se za članove:

1) Nataša Zavođa, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija,

2) mr Srđan Marković, savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

3) Ivana Milinković, viši savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12692/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Duško Marinković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12606/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Duško Marinković na položaj pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12608/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne manjine koja živi u Republici Mađarskoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA

I

Konstatuje se da Bojanu Pajtiću prestaje dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12742/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Mađarske o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine koja živi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne manjine koja živi u Republici Mađarskoj („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA

I

Imenuje se Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za predsednika srpskog dela Međuvladine mešovite komisije o nacionalnim manjinama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12744/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Ljilja Jovanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove od 9. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12763/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Verica Ignjatović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12771/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Nataša Šimšić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12770/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Zlatko Milikić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za finansijski sistem od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12769/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Jelena Rančić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12768/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miloš Tomić za vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija od 7. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12767/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se dr Sofija Radulović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija od 7. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12766/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dragomir Obradović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove u Ministarstvu finansija od 14. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12765/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Aleksandar Simić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor od 7. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12746/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Leposava Sojić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe od 29. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12745/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Saša Stojanović za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja od 29. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12743/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj od 29. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12740/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Đorđe Milić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje od 29. novembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12741/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj („Službeni glasnik RS”, br. 75/09, 109/09 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešava se dr Ivan Rakonjac dužnosti predsednika Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-5336/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. stav 7. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešava se Marko Atanasovski dužnosti vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12791/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 45. stav 7. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Imenuje se dr Ivan Rakonjac za vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12773/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Gordana Stijović dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11186/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Gordana Stijović na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11188/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Veljko Odalović dužnosti vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, zbog postavljenja na položaj generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11053/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ GENERALNOG SEKRETARA

MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Veljko Odalović na položaj generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11054/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Razrešava se Mirjana Nedeljković dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12807/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I

Postavlja se Mirjana Nedeljković na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12808/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Razrešava se dr Radoljupka Radosavljević dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije sa 26. novembrom 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12814/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 70/13 i 63/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Srđan Kokotović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12840/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 23. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 70/13 i 63/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Vera Radoičić Savatović, dipl. ekonomista iz Beograda, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12838/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vanja Jovanović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike od 7. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12818/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr Miloš Banjac za vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije od 7. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12819/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se Magdolna Ruzman dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici, zbog postavljenja na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12846/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Postavlja se Magdolna Ruzman na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12849/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se Dragana Zorić dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-12845/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 38. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA

U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Postavlja se Bojan Kuzmanović na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Požarevcu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-12848/2015

U Beogradu, 28. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar