Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd članovi:

1. dr Zorana Mihajlović-Milanović;

2. dr Miloš Milanković.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se za članove:

1. dr Dragan Kovačević, dipl. inž. elektrotehnike, viši naučni saradnik, Elektro tehnički institut „Nikola Tesla”;

2. Predrag Grujičić, dipl. inž. elektrotehnike, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9944/2006-1

U Beogradu, 4. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05- ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sporovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U BUJANOVCU

I

Imenuje se Rešat Suljimani za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bujanovcu, za područje Veća za prekršaje u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-26/2007

U Beogradu, 4. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Vladimir Vukojević dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za međunarodne finansijske odnose, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-18/2007

U Beogradu, 4. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar