Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U NIŠU

I

Dragiši Todoroviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Nišu sa 14. decembrom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-175/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 69/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Mirjana Čizmarov dužnosti člana u Komisiji za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se Radmila Milivojević, potpredsednik Privredne komore Srbije, za člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-186/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni člasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Milica Đorđević dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-203/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Dragan Ivković dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-204/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Srboljub Panić dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-205/2007-1

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Goran Mandić dužnosti zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-205/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Aleksandra Gavrilović na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina – Sektor za imovinski postupak.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-206/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Dragan Ivković na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-204/2007-1

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Milica Đorđević na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina – Sektor za evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-203/2007-1

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05- ispravka) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Srboljub Panić na položaj zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-205/2007-2

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Razrešava se doc. dr Goran Samardžić dužnosti direktora Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-339/2007

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se doc. dr Dejan D. Baskić za vršioca dužnosti direktora Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-339/2007-1

U Beogradu, 11. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar