Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE” , BEOGRAD

I

Razrešava se Vasilije Pavićević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1614/2007

U Beogradu, 22. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Ljiljani Erić prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ljiljana Erić imenovana je za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda na osam godina rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-1576/99 od 11. marta 1999. godine, koje je objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 11/99 od 23. marta 1999. godine.

U „Službenom glasniku RS“, broj 12/07 od 1. februara 2007. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. februara 2007. godine oglašen je konkurs za imenovanje sudija opštinskih organa za prekršaje i sudija Veća za prekršaje u Republici Srbiji.

Po završenom konkursu, u postupku imenovanja, ministar pravde pribavio je sva potrebna mišljenja u skladu sa članom 101. Zakona o prekršajima. Saglasno ovlašćenju iz člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde nije predložio za imenovanje kandidata navedenog u dispozitivu rešenja, kome je mandat istekao 11. marta 2007. godine.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu, na predlog ministra pravde.

Pouka o pravnom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj 119-1606/2007

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETAR dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Ljiljani Erić prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1606/2007

U Beogradu, 22. marta 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Bratislavi Stanković prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1606/2007-1

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Bratislavi Stanković prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Bratislava Stanković imenovana je za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda na osam godina rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-1576/99 od 11. marta 1999. godine, koje je objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 11/99 od 23. marta 1999. godine.

U „Službenom glasniku RS“, broj 12/07 od 1. februara 2007. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. februara 2007. godine oglašen je konkurs za imenovanje sudija opštinskih organa za prekršaje i sudija Veća za prekršaje u Republici Srbiji.

Po završenom konkursu, u postupku imenovanja, ministar pravde pribavio je sva potrebna mišljenja u skladu sa članom 101. Zakona o prekršajima. Saglasno ovlašćenju iz člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde nije predložio za imenovanje kandidata navedenog u dispozitivu rešenja, kome je mandat istekao 11. marta 2007. godine.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu, na predlog ministra pravde.

Pouka o pravom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj 119-1606/2007-1

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

I

Oliveri Ponjavić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Olivera Ponjavić imenovana je za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu na osam godina rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-1576/99 od 11. marta 1999. godine, koje je objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 11/99 od 23. marta 1999. godine.

U „Službenom glasniku RS“, broj 12/07 od 1. februara 2007. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. februara 2007. godine oglašen je konkurs za imenovanje sudija opštinskih organa za prekršaje i sudija Veća za prekršaje u Republici Srbiji.

Po završenom konkursu, u postupku imenovanja, ministar pravde pribavio je sva potrebna mišljenja u skladu sa članom 101. Zakona o prekršajima. Saglasno ovlašćenju iz člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde nije predložio za imenovanje kandidata navedenog u dispozitivu rešenja, kome je mandat istekao 11. marta 2007. godine.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu, na predlog ministra pravde.

Pouka o pravnom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj 119-1606/2007-2

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

I

Oliveri Ponjavić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1606/2007-2

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ČAČKU

I

Svetlani Aćimović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Čačku sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1606/2007-3

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ČAČKU

I

Svetlani Aćimović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Čačku sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Svetlana Aćimović imenovana je za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku na osam godina rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-1576/99 od 11. marta 1999. godine, koje je objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 11/99 od 23. marta 1999. godine.

U „Službenom glasniku RS“, broj 12/07 od 1. februara 2007. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. februara 2007. godine oglašen je konkurs za imenovanje sudija opštinskih organa za prekršaje i sudija Veća za prekršaje u Republici Srbiji.

Po završenom konkursu, u postupku imenovanja, ministar pravde pribavio je sva potrebna mišljenja u skladu sa članom 101. Zakona o prekršajima. Saglasno ovlašćenju iz člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde nije predložio za imenovanje kandidata navedenog u dispozitivu rešenja, kome je mandat istekao 11. marta 2007. godine.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu, na predlog ministra pravde.

Pouka o pravnom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj 119-1606/2007-3

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U LEBANU

I

Radivoju Pavloviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Lebanu sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Radivoje Pavlović imenovana je za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Lebanu na osam godina rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-1576/99 od 11. marta 1999. godine, koje je objavljeno u „Službeni glasnik RS“, broj 11/99 od 23. marta 1999. godine.

U „Službenom glasniku RS“, broj 12/07 od 1. februara 2007. godine i u dnevnom listu „Politika“ od 1. februara 2007. godine oglašen je konkurs za imenovanje sudija opštinskih organa za prekršaje i sudija Veća za prekršaje u Republici Srbiji.

Po završenom konkursu, u postupku imenovanja, ministar pravde pribavio je sva potrebna mišljenja u skladu sa članom 101. Zakona o prekršajima. Saglasno ovlašćenju iz člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, ministar pravde nije predložio za imenovanje kandidata navedenog u dispozitivu rešenja, kome je mandat istekao 11. marta 2007. godine.

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima, Vlada je donela rešenje kao u dispozitivu, na predlog ministra pravde.

Pouka o pravnom leku: Rešenje je konačno. Protiv ovog rešenja može se podneti tužba Vrhovnom sudu Srbije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

24 broj 119-1606/2007-4

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93- dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U LEBANU

I

Radivoju Pavloviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Lebanu sa 11. martom 2007. godine, zbog isteka vremena na koje je imenovan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1606/2007-4

U Beogradu, 22. marta 2007. godine.

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Zoran Stanković dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Razrešava se Dragan Jočić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1515/2007

U Beogradu, 22. marta 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Suzana Šulejić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1563/2007

U Beogradu, 22. marta 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA dr Vojislav Koštunica, s. r. Dragan Blešić

Ostavite komentar