195. sednica Vlade Republike Srbije, 2. februar 2016. godine

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vanja Jovanović za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike od 8. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1005/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA

HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Razrešava se Tijana Cvetković Gajičić dužnosti ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13109/2015

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 218. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI AKCIONARA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA

HARTIJA OD VREDNOSTI

I

Za ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imenuje se za predsednika Dijana Montiljo Mihajlović, rukovodilac Grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13110/2015-1

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

I

Razrešava se prof. dr Ljiljana Živković dužnosti člana Saveta za bezbednost i zdravlje na radu.

II

Imenuje se prof. dr Momir Praščević, dekan Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu, za člana Saveta za bezbednost i zdravlje na radu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-950/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 166. stav (2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA

I

Razrešava se prof. dr Zoran Popović dužnosti predsednika Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

II

Imenuje se Borko Drašković, vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda, za predsednika Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1014/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 31. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 112/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Konstatuje se da je Draganu Ugrčiću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju 31. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1049/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 31. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 112/15),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Konstatuje se da je prestala dužnost u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju 31. januara 2016. godine, zbog prestanka rada Agencije za privatizaciju:

1. prof. dr Muameru Redžoviću, predsedniku,

2. Nemanji Stajiću, članu,

3. Snežani Đurić, članu,

4. Zoranu Mihajloviću, članu,

5. Velizaru Đeriću, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1051/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTIDEDINJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”:

1. Irena Jozić, predsednik,

2. Jadranka Joksimović, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje” imenuju se:

1) za predsednika:

– Novak Stajić, dipl. inženjer menadžmenta iz Beograda;

2) za člana:

(1) Bojan Stanojlović, advokat iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-827/2016

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

I

Razrešava se Radoslav Zelenović dužnosti vršioca dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10577/2015

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Jugoslav Pantelić za direktora Jugoslovenske kinotekeUstanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10581/2015

U Beogradu, 2. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar