233. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Vladimir Pešić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom od 7. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6587/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zoran Milošević za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje od 7. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6585/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Razrešava se Željka Radojičić Lukić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-13899/2015-1

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA

U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Nenad Šarkoćević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora – glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 2. avgusta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6532/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Borko Drašković za vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda od 26. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6773/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se dr Danilo Rončević za vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima od 31. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6842/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se Nada Vuković Rakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove od 19. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6489/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 63/13), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Miroslav Simunović za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja od 29. jula 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6643/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 44/14 – dr. zakon i 116/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

I

Imenuje se Nebojša Tomić za vršioca dužnosti direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja od 30. jula 2016. godine, do tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6656/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Razrešava se Miodrag Pešić dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6620/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 155. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I

Imenuje se Zoran Jocić, ekonomista iz Mladenovca, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6621/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. general-major u penziji Svetomir Obrenčević, predsednik,

2. brigadni general Siniša Radović, zamenik predsednika,

3. general-major Đokica Petrović, član,

4. potpukovnik Aleksandar Turundžić, član,

5. potpukovnik Velibor Đošić, član,

6. major Radoljub Dragojlović, član,

7. zastavnik prve klase Milojko Milosavljević, član,

8. pukovnik u penziji dr Časlav Antić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6644/2016-1

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 11. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– vojni penzioner Nikola Guzina;

2) za vršioca dužnosti zamenika predsednika:

– pukovnik Stale Staletović, Sektor za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane;

3) za vršioce dužnosti članova:

(1) potpukovnik Nermin Jusufović, Sektor za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane,

(2) major Ljubomir Radević, Sektor za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane,

(3) zastavnik I klase Nenad Pantoš, Kabinet ministra odbrane,

(4) zastavnik Dejan Prošić, Uprava vojne policije Generalštaba Vojske Srbije,

(5) vojni službenik Ivana Novović Petrović, Uprava za vojno zdravstvo u Ministarstvu odbrane,

(6) kapetan u penziji Rade Lekić,

(7) vojni penzioner Žarko Avramović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6646/2016-1

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika:

1. general-pukovnik u penziji Božidar Babić, predsednik,

2. potpukovik dr Dragan Đorđević, zamenik predsednika,

3. potpukovik Velibor Đokić, član,

4. major Ljubomir Radević, član,

5. major Milorad Jokić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6648/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 13. stav 2. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS”, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA

I

U Nadzorni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– brigadni general Siniša Radović, Kabinet ministra odbrane;

2) za vršioca dužnosti zamenika predsednika:

– pukovnik Radivoje Anđelković, Uprava za vojno zdravstvo u Ministarstvu oddbrane;

3) za vršioce dužnosti članova:

(1) major Ivan Milojević, Sektor za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane,

(2) državni službenik Nada Stojanović, Sekretarijat Ministarstva odbrane,

(3) vojni službenik Gordana Novaković, Sektor za budžet i finansije u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6647/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Razrešava se Bojana Đurđević dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, nezavisan član, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6591/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆAZAVOD ZA UDŽBENIKE

I

Imenuje se Snežana Ilić, dipl. profesor španskog i engleskog jezika i književnosti iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, nezavisan član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6589/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

I

Razrešava se Goran Minić dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište Beograd, predstavnik osnivača, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragiša Pauković, doktor veterinarske medicine iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove studentsko odmaralište Beograd, predstavnik osnivača.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6768/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Razrešava se Borislav Tomić dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6524/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Imenuje se Đorđe Zorić za vršioca dužnosti direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6526/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Razrešava se Miodrag Sekulić dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6527/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Imenuje se Miroslava Drvar, poljoprivredno-prehrambeni tehničar iz Sombora, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6523/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor:

1. Zdravko Sogić, predsednik,

2. Marija Marjanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6525/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, br. 93/08 i 97/13) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLAPROTEINKA”, SOMBOR

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– Nebojša Miščević, dipl. ekonomista iz Kljajićeva;

2) za vršioca dužnosti člana:

– Dejan Parčetić, dipl. ekonomista iz Sombora.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6522/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje i 68/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Nebojša Petrović dužnosti člana Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnik osnivača.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6573/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Jasmina Milošević dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja sa 28. julom 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6894/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

I

Imenuje se Jasmina Milošević za vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja od 29. jula 2016. godine, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6896/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, 51/10, 72/13, 24/14 i 65/14) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJˮ BEOGRAD

I

Razrešava se dr Goran Kvrgić dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvojˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6895/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, 51/10, 72/13, 24/14 i 65/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUJUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJˮ BEOGRAD

I

Imenuje se dr Goran Kvrgić za vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvojˮ Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6892/2016

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar