Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK KOPAONIK»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Kopaonik»:

1. LjUBISAV DžODIĆ, predsednik;

2. prim. dr SAVA POPADIĆ, član;

3. TOMISLAV LUŽNjANIN, član;

4. STANIŠA VUČKOVIĆ, član;

5. MILjKO POPADIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7790/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/6/6

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK KOPAONIK»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Nacionalni park Kopaonik» imenuju se:

za predsednika

JUGOSLAV VUKAJLOVIĆ, dipl. pravnik;

– za članove:

1. dr LjUBIŠA JOVAŠEVIĆ, lekar, specijalista ortopedije i traumatologije;

2. GORAN SARIĆ, dipl. inž. mašinstva;

3. DRAGANA MILIĆ-RADOJKOVIĆ, dipl. prostorni planer;

4. TOMISLAV LUŽNjANIN, dipl. inž. šumarstva, JP «Nacionalni park Kopaonik»;

5. RADOSAV NOVČIĆ, dipl. biolog, JP «Nacionalni park Kopaonik»;

6. STANIŠA VUČKOVIĆ, šumarski tehničar, JP «Nacionalni park Kopaonik».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7790/2004-1

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/7/7

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK KOPAONIK»

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Kopaonik»:

1. MIROLjUB MILIVOJEVIĆ, predsednik;

2. TAMARA SMILEVSKA, član;

3. RADULA RATKOVIĆ, član;

4. ZORAN MILIĆEVIĆ, član;

5. DANICA KRSTOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7790/2004-2

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/8/8

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK KOPAONIK»

I

U Nadzoni odbor Javnog preduzeća «Nacionalni park Kopaonik» imenuju se:

za predsednika

SNEŽANA BARLOV, dipl. ekonomista;

– za članove:

1. RADOSLAV PIPERAC, dipl. turizmolog;

2. MILAN ĐOKOVIĆ, dipl. inž. agronomije;

3. STOJANKA VUKADINOVIĆ, ekonomski tehničar-računovođa, JP «Nacionalni park Kopaonik»;

4. MILjKO POPADIĆ, šumarski tehničar, JP «Nacionalni park Kopaonik».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7790/2004-3

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/9/9

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 14/02),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE

ZA PODSTICANjE ULAGANjA U PRIVREDU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se LjUBIŠA JOVANOVIĆ dužnosti predsednika Komisije za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije.

II

Imenuje se dr MILAN S. PARIVODIĆ, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, za predsednika Komisije za podsticanje ulaganja u privredu Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7800/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/10/10

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br 5/91, 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA

U SKUPŠTINI „HIP-PETROHEMIJA“ PANČEVO A.D.

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini „HIP-Petrohemija“ Pančevo a.d. predstavnici državnog kapitala:

1. Milica Zorić;

2. Gordana Isailović.

U Skupštini „HIP-Petrohemija“ Pančevo a.d. imenuju se predstavnici državnog kapitala:

1. Olga Antić-Miočinović, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

2. Dragica Đorđev, viši savetnik u Ministarstvu finansija.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-7899/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/15/15

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU

SPOMENIKA KULTURE

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

– za predsednika

DONKA STANČIĆ, istoričar umetnosti savetnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada;

– za članove:

1. dr MILKA ČANAK-MEDIĆ, arhitekta u penziji;

2. dr NAĐA FOLIĆ-KURTOVIĆ, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu;

3. dr BRANISLAV TODIĆ, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu;

4. mr GORDANA SIMIĆ, arhitekta, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

5. DRAGAN MILUNOVIĆ, pravnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

6. GOJKO VUJINOVIĆ, dipl. sociolog, Medicinska škola u Čačku.

II

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuju se:

-za predsednika

VERA PAVLOVIĆ- LONČARSKI, istoričar umetnosti, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

– za članove:

1. BRANISAV ORLIĆ, dip. pravnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

2. VESNA ĐIRIĆ, dipl. pravnik, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Valjevu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7907/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/16/16

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a („Službeni glasnik RS“, broj 63/04),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-A

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za borbu protiv HIV/AIDS-a :

1. IGOR MILIKIĆ, član;

2. dr MIRO ČAVALjUGA, član;

3. dr LjILjANA VUJOTIĆ, član.

II

U Komisiju za borbu protiv HIV/AIDS-a imenuju se:

– za članove:

1. SVETLANA BRENER, savetnik u Ministarstvu pravde;

2. BILjANA STANKOVIĆ, savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. dr KSENIJA KREHOV-RADOVIĆ, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7943/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.112/17/17

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se DRAGAN KALABA dužnosti načelnika Kosovsko-mitrovačkog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8050/2004

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.115/7/7

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA KOSOVSKO-MITROVAČKOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se MOMIR KASALOVIĆ za načelnika Kosovsko- mitrovačkog okruga sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8050/2004-1

U Beogradu, 2. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.115/9/9

Ostavite komentar