Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 37/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešava se ZORAN PETROVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije».

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije» imenuju se:

– za članove:

1. MILUTIN PEŠIĆ, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

2. DRAGANA POPOVIĆ, dipl. pravnik.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8224/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94, 44/95 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Imenuje se BRANISLAV NEDIMOVIĆ za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8222/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119/2/2

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj («Službeni glasnik RS», broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRNjAYS»

I

Imenuje se VOJKAN TOMIĆ za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRNjAYS».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8237/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119/3/3

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG ŽELEZNIČKO TRANSPORTNOG PREDUZEĆA «BEOGRAD»

I

Razrešava se MILOŠ RADULOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog železničko transportnog preduzeća «Beograd», na lični zahtev.

II

Imenuje se SLOBODAN ADžIĆ za člana Upravnog odbora Javnog železničko transportnog preduzeća «Beograd».

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8238/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119/4/4

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94) i člana 29. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA «BEOGRAD» U BEOGRADU

I

Imenuje se NEVENKA PETKOVIĆ za člana Upravnog odbora Studentskog centra «Beograd» u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8244/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119/5/5

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU

U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr DEJAN ČIKARA dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu.

II

Imenuje se JASNA ORO za člana Upravnog odbora Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8245/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.119/6/6

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS“, broj 54/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju imenuju se:

za predsednika

VANjA MILIĆ, dipl. ekonomista, Ministarstvo rudarstva i energetike;

– za članove:

1. mr JOVO MILjANOVIĆ, dipl. inž. rudarstva, JP PEU, Resavica;

2. MARA DIMITRIJEVIĆ, dipl. inž. rudarstva, «Šamot-Rudnik» DOO.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8066/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR PREDUZEĆA «HIDROTEHNIKA» D.O.O., BEOGRAD

I

U Upravni odbor preduzeća «Hidrotehna» d.o.o., Beograd imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

– za članove:

1. JELENA DANČEVIĆ, pomoćnik rukovodioca projekta u Centru za aukcije pri Agenciji za privatizaciju;

2. LjILjANA BRAJOVIĆ, samostalni savetnik u Udruženju građevinarstva pri Privrednoj komori Beograda;

3. PREDRAG MARINKOVIĆ, JVP «Srbijavode», direktor Vodoprivrednog centra «Sava-Dunav», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8126/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/2/2

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se DOBRILA KNEŽEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8037/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se SLAVKO KARAVIDIĆ za pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8036/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/3/3

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, KRALjEVO

I

Razrešava se MARINA LUKIĆ-CVETIĆ dužnosti člana Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se DRAGANA JEZDIMIROVIĆ, dipl. pravnik, za člana Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8038/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/4/4

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE, KRALjEVO

I

Razrešava se SPOMENKA MILOŠEVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo.

II

Imenuje se GORAN KUŽIĆ, inž. arhitekture, za člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8041/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/6/6

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

Razrešava se VLADAN ŽIVADINOVIĆ dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8145/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/9/9

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

Imenuje se DRAGAN ZLATOJEVIĆ za generalnog direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8145/2004-1

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/10/10

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«RUMA» SA SEDIŠTEM U RUMI

I

Razrešava se ŽIVKO MATIJEVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Ruma» sa sedištem u Rumi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8150/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/12/12

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«RUMA» SA SEDIŠTEM U RUMI

I

Imenuje se GORAN MRĐENOVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Ruma» sa sedištem u Rumi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8150/2004-1

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/12/12

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŠID» SA SEDIŠTEM U ŠIDU

I

Razrešava se ĐORĐE TODOROVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Šid» sa sedištem u Šidu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8149/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/15/15

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ŠID» SA SEDIŠTEM U ŠIDU

I

Imenuje se JELICA BRDAR za direktora Veterinarske stanice «Šid» sa sedištem u Šidu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8149/2004-1

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/17/17

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «VLASOTINCE»

SA SEDIŠTEM U VLASOTINCU

I

Razrešava se ŽIVAN ŠUŠULIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarske stanice «Vlasotince» sa sedištem u Vlasotincu.

II

Imenuje se dr MOMIR KITANOVIĆ za člana Upravnog odbora Veterinarske stanice «Vlasotince» sa sedištem u Vlasotincu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7670/2004-2

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/18/18

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ

I

Imenuje se ZORAN TADIĆ, savetnik u Ministarstvu privrede, za člana Nadzornog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8156/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/19/19

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije» („Službeni glasnik RS“, br. 72/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Imenuje se EMILIJA KRSTIĆ za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8158/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/20/20

Na osnovu člana 101. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se dr STEVAN ĐORĐEVIĆ dužnosti člana Nazornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Imenuje se dr BRANISLAVA PLANČAK za člana Nazornog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8184/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/21/21

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU NAČELNIKA PEĆKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Razrešava se MILIVOJE RIBAĆ dužnosti načelnika Pećkog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8208/2004

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/22/22

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA PEĆKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PEĆI

I

Postavlja se MILISAV PETROVIĆ za načelnika Pećkog okruga sa sedištem u Peći.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8208/2004-1

U Beogradu, 9. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.118/24/24

Ostavite komentar