Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

o razrešenju državnog sekretara

I

Razrešava se Bajram Omeragić dužnosti državnog sekretara, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

08 Broj: 119-5999/2005

U Beogradu, 27. septembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

4101205.097.doc/1

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

o razrešenju državnog sekretara

I

Razrešava se Esad Džudžević dužnosti državnog sekretara, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

08 Broj: 119-6000/2005

U Beogradu, 27. septembra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

4101205.097.doc/2

Ostavite komentar