Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«DESPOTOVAC» SA SEDIŠTEM U DESPOTOVCU

I

Razrešava se Mihajlo Vidaković dužnosti direktora Veterinarske stanice «Despotovac» sa sedištem u Despotovcu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6597/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«DESPOTOVAC» SA SEDIŠTEM U DESPOTOVCU

I

Imenuje se Zoran Popov, dipl. veterinar, za direktora Veterinarske stanice «Despotovac» sa sedištem u Despotovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6597/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/2/2

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se Vladimir Pejčić dužnosti direktora Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6598/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/4/4

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NIŠ» SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Imenuje se Zvonko Zlatanović, dipl. veterinar, za direktora Veterinarske stanice «Niš» sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6598/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/5/5

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05), a u vezi sa članom 13. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENjE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 80/05) posle tačke II dodaje se tačka IIa koja glasi:

«IIa

Predsednik Upravnog odbora ostvaruje u Javnom preduzeću prava i obaveze iz radnog odnosa».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6006/2005-2

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/7/7

Na osnovu člana 22. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja «24. septembar» d.o.o. Užice («Službeni glasnik RS», broj 20/04),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA IZGRADNjU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENjA «24. SEPTEMBAR» D. O. O. UŽICE

I

Razrešava se Zvezdana Jezdović dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja « 24. septembar» d.o.o. Užice, na lični zahtev.

II

Imenuje se Ljiljana Marić, dipl. ekonomista, rukovodilac Centra za kontrolu i nadzor u Javnom preduzeću «Elektrodistribucija Užice», za člana Nadzornog odbora Preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja « 24. septembar» d.o.o. Užice.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6622/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/8/8

Na osnovu člana 20. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije («Službeni glasnik RS», broj 12/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE», BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Stanko Ivković, penzioner;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Milorad Marković, dipl. inž. elektrotehnike, predsednik Minel Holding Korporacije a.d.;

2) Draginja Đurić, dipl. ekonomista, generalni direktor Delta banke ad Beograd;

– predstavnici zaposlenih:

1) Nedeljko Rebić, dipl. ekonomista, pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove, Javno preduzeće «Elektrovojvodina», Novi Sad;

2) Nikola Kovačević, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove, Javno preduzeće «Limske hidroelektrane», Nova Varoš.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6621/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/9/9

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK TARA»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Tara»:

1. Milijan Vasić, predsednik;

2. Igor Soldatović, član;

3. Dragan Penezić, član;

4. Radoslav Aleksić, član;

5. Milica Tomić, član;

6. Branko Petković, član;

7. Nenad Prodanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5980/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.097/4/4

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK TARA»

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Tara»:

1. Damir Hrustanović, predsednik;

2. Ferid Abašer, član;

3. Slobodan Josipović, član;

4. Savo Jelisavčić, član;

5. Milorad Novaković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5980/2005-2

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.097/5/5

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK TARA»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Nacionalni park Tara» imenuju se:

1. za predsednika:

– Mihajilo Zlojutro, dipl. inž. mašinstva, Javno preduzeće «Drinske hidroelektrane», Bajina Bašta;

2. za članove:

1) Miloje Savić, dipl. pravnik, predsednik SO Bajina Bašta;

2) Goran Dražić, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće «Srbijašume», Beograd;

3) Ljubodrag Jezdić, dipl. inž. poljoprivrede, Hidroelektrana «Bajina Bašta», Perućac;

4) Branka Mitrović, ekonomista, Javno preduzeće «Nacionalni park Tara»;

5) Boriša Čolić, dipl. politikolog, Javno preduzeće «Nacionalni park Tara»;

6) Nebojša Mitrović, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće «Nacionalni park Tara».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5980/2005-3

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.097/6/6

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK TARA»

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća «Nacionalni park Tara» imenuju se:

1. za predsednika:

– Dejan Mlađenović, profesor istorije u Gimnaziji «Josif Pančić», Bajina Bašta;

2. za članove:

1) Zoran Sević, građevinski tehničar, Javno preduzeće «Drinske hidroelektrane», Bajina Bašta;

2) Radivoje Lukić, privatni preduzetnik, «Ekonled»;

3) Danica Karaklić, ekonomista, Javno preduzeće «Nacionalni park Tara»;

4) Nataša Dagović, ekonomski tehničar, Javno preduzeće «Nacionalni park Tara».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5980/2005-4

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.097/7/7

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije- Beograd:

mr Milica Kuzmanović Janković, predsednik;

Darko Bajić, član;

Srđan Dragojević, član;

Gordan Mihić, član;

Slobodan Viki Jocić, član;

Dragan Bjelogrlić, član;

Dragan Jeličić, član;

Zoran Savić, član;

Zorica Tomić, član;

Zoran Cvetanović, član;

Dinko Tucaković, član;

Vesna Prica, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6510/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/14/14

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Filmskog centra Srbije – Beograd:

Ana Vučetić, predsednik;

Borislav Anđelić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6510/2005-3

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/16/16

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE – BEOGRAD

I

Imenuje se Borislav Anđelić, filmski kritičar iz Beograda, za predsednika Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6510/2005-4

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/17/17

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu:

1. Ružica Aranđelović, predsednik;

2. Nikola Jovanović, član;

3. Danijela Stojanović, član;

4. Čedomir Vasić, član;

5. Mile Veljković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5987/2004-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/19/19

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

U NIŠU

I

U Upravni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladan Milutinović, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije vranjske;

2. za članove:

1) mr Dragan Zlatkov, profesor Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Nišu;

2) Velibor Veličković, dipl. ekonomista, Vlasotince;

3) Ivan Andrejević, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu;

4) Toni Čerškov, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5984/2004-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/20/20

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu:

1. Miodrag Rinčić, predsednik;

2. Bora Đorđević, član;

3. Ivan Andrejević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5988/2004-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/21/21

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

U NIŠU

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu imenuju se:

1. za predsednika:

– Mica Đenić, profesor književnosti, Istorijski arhiv u Nišu;

2. za članove:

1) mr Dragan Stanojević, slikar konzervator, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture-Beograd;

2) Mirjana Nikolić, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5989/2004-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/22/22

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

U BEOGRADU

I

Razrešava se Radoslav Zelenović dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6698/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/24/24

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE

U BEOGRADU

I

Imenuje se Radoslav Zelenović za direktora Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6698/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/25/25

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE

UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešava se Ksenija Radulović dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6692/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/25/25

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA MUZEJA POZORIŠNE

UMETNOSTI SRBIJE

I

Imenuje se Ksenija Radulović za direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6692/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/27/27

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH

ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešava se Vladimir Manić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6699/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/28/28

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Imenuje se Lidija Đorđević za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6699/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/30/30

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA «KRAGUJEVAC», KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Radomir Pavlović dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra «Kragujevac», Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6753/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/32/32

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Imenuje se prof. dr Radomir Pavlović za direktora Kliničkog centra Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6753/2005-1

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/33/33

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Đura Krompić dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Imenuje se Šemsudin Kučević za člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6754/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/34/34

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 135/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Biljana Milinković-Katalinić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

II

Imenuje se Nermin Bejtović za člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6762/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.098/35/35

Na osnovu člana 40. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 4) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ZAPADNO-BAČKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se dr Srđan Šljukić dužnosti načelnika Zapadno-bačkog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6760/2005

U Beogradu, 20. oktobra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.097/34/34

Ostavite komentar