4. sednica Vlade Republike Srbije, 8. maj 2014. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Imenuje se Lazar Krstić, ministar finansija, za guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

2. Imenuje se dr Dušan Vujović, ministar privrede, za zamenika guvernera Republike Srbije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3667/2014

U Beogradu, 8. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar