Kadrovsko rešenje o imenovanju predsednika i razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se prof. dr Muamer Redžović, doktor ekonomskih nauka iz Novog Pazara, za predsednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

II

Razrešava se mr Vladimir Milenković dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

III

Imenuje se Nemanja Stajić, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6629/2014

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar