Kadrovsko rešenje

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Mr Milanu Josipoviću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za upravljanje industrijskim razvojem, zbog prestanka radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca – 27. aprila 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3248/2012

U Beogradu, 18. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar