Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

.

PRILOG

KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

I

DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

SADRŽAJ

KATALOG ZAJEDNIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI 30

Viši pravno kadrovski analitičar 30

Pravno kadrovski analitičar 31

Pravni zastupnik 32

Pravnik 33

Službenik za pravne, kadrovske i opšte poslove 34

Pravni saradnik 35

Administrativno – kadrovski referent 36

Administrativni pomoćnik 37

Poslovni sekretar 38

Zapisničar 39

Tehnički sekretar 40

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 41

Viši finansijsko – računovodstveni analitičar 41

Viši finansijski analitičar za međunarodne projekte 42

Finansijsko – računovodstveni analitičar 43

Službenik prinudne naplate 44

Saradnik za finansijsko – računovodstvenu analitiku 45

Finansijsko – administrativni saradnik 46

Finansijsko – računovodstveni saradnik 47

Računovodstveni saradnik 48

Finansijsko – računovodstveni referent 49

Računovodstveni referent 50

POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE 51

Viši analitičar za poslove javnih nabavki 51

Analitičar za javne nabavke 52

Saradnik za javne nabavke 53

Referent za javne nabavke 54

Komercijalista 55

Prodavac 56

Ekonom 57

Magacioner 58

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA 59

Koordinator poslova telekomunikacionih sistema 59

Koordinator poslova informacionih sistema i tehnologija 60

Projektant – softver inženjer poslovnih aplikacija 61

Projektant informacionih sistema i programa 62

Projektant informatičke infrastrukture 63

Softver inženjer poslovnih aplikacija 64

Programer 65

Sistem analitičar 66

Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija 67

Sistem inženjer za računarske mreže 68

Inženjer IT bezbednosti 69

IT revizor 70

IT forenzičar 71

Administrator za telekomunikacije 72

Sistem administrator informacionih sistema i tehnologija 73

Sistem administrator baze podataka 74

Inženjer poslovnih aplikacija 75

Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija 76

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija 77

Programer – koder 78

Sistem inženjer audio – video sistema i tehnologija 79

Tehničar održavanja audio-video sistema i tehnologija 80

Dizajner internet portala 81

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE 82

Koordinator poslova investicionog i tehničkog održavanja 82

Inženjer investicionog održavanja 83

Inženjer održavanja uređaja i opreme 84

Inženjer tehničkog održavanja 85

Organizator tehničkog i investiocionog održavanja 86

Tehničar za organizaciju investicionog i tehničkog održavanja 87

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja 88

Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija 89

Domar / majstor održavanja 90

Saradnik za zaštitu životne sredine 91

Saradnik za sanitarnu kontrolu 92

Referent za sanitarnu kontrolu / zaštitu životne sredine 93

Koordinator poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija 94

Koordinator poslova zaštite, bezbednosti i zdravljA na radu 95

Saradnik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti 96

Saradnik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu 97

Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu 98

Vatrogasac 99

Službenik obezbeđenja sa oružjem / stražar 100

Službenik obezbeđenja bez oružja / čuvar 101

Portir 102

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE 103

Koordinator poslova transporta i logistike 103

Kurir 104

Vozač 105

Dispečer 106

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI 107

Koordinator poslova u ugostiteljstvu 107

Saradnik u ugostiteljstvu 108

Referent u ugostiteljstvu 109

Upravnik restorana 110

Nutricionista 111

Glavni kuvar 112

Kuvar / poslastičar 113

Pomoćni kuvar 114

Pekar 115

Mesar 116

Konobar 117

Kafe kuvarica / servirka 118

Kasir 119

Recepcioner 120

OSTALI STRUČNI POSLOVI 121

Rukovodilac interne revizije 121

Ovlašćeni interni revizor 122

Interni revizor 123

Koordinator poslova međunarodne saradnje/ koordinator projekta 124

Saradnik za međunarodnu saradnju / asistent na projektu 125

Istraživač / analitičar 126

Saradnik u istraživanjima 127

Statističar 128

Službenik za upravljanje kvalitetom 129

Kustos van osnovne delatnosti 130

Sužbenik za odnose sa javnošću / marketing 131

Saradnik za odnose sa javnošću / marketing 132

Glavni i odgovorni urednik 133

Novinar 134

Organizator protokola 135

Saradnik u protokolu 136

Prevodilac 137

Lektor 138

Bibliotekar 139

Viši fizioterapeut 140

Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju 141

Dizajner 142

OSTALI POSLOVI PODRŠKE 143

Internet operater 143

Operater tehnike 144

Operater u kontakt centru 145

Tehničar štampe 146

Telefonista 147

Knjižničar 148

Knjigovezac 149

Knjigovezac specijalista 150

Korektor 151

Daktilograf 152

Stenograf 153

Krojač 154

Radnik za pranje i hemijsko čišćenje 155

Radnik održavanja odeće 156

Radnik za održavanje higijene – spremačica 157

Radnik za održavanje higijene – čistačica 158

Frizer 159

Tehnički pomoćni radnik 160

Pomoćni radnik 161

KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU 162

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU 162

Direktor zdravstvene ustanove 162

Zamenik direktora zdravstvene ustanove 164

Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove 166

Rukovodilac u okviru kliničkog centra, kliničo-bolničkog centra i zdravstvenog centra 167

Pomoćnik rukovodioca u okviru kliniičkog centra, kliničko-bolničkog centra i zdravstvenog centra 169

Šef kabineta direktora kliničkog centra I kliničo-bolničkog centra 171

Sekretar kliničkog centra I kliničo-bolničkog centra 172

Glavna sestra / glavni tehničar zdravstvene ustanove 173

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 175

Doktor medicine specijalista 175

Doktor medicine 177

Doktor stomatologije specijalista 178

Doktor stomatologije 179

Farmaceut specijalista 180

Farmaceut specijalista medicinske biohemije 181

Farmaceut 182

Farmaceut – medicinski biohemičar 183

Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite 184

Viša medicinska sestra / tehničar 185

Viši fizioterapeut 186

Viši zubni tehničar 187

Viši sanitarni tehničar / sanitarno-ekološki inženjer 188

Viši radiološki tehničar 189

Viši nutricionista – dijetetičar 190

Viši laboratorijski tehničar 191

Viša stomatološka sestra / tehničar 192

Citoskriner 193

Viši radni terapeut 194

Viši farmaceutski tehničar 195

Medicinska sestra / tehničar 196

Fizioterapeutski tehničar 197

Zubni tehničar 198

Sanitarni / Sanitarno – ekološki tehničar 199

Laboratorijski tehničar 200

Stomatološka sestra / tehničar 201

Farmaceutski tehničar 202

Psiholog specijalista 203

Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji 204

Zdravstveni saradnik u laboratoriji 205

Psiholog 206

Defektolog 207

Logoped 208

Specijalni pedagog 209

Socijalni radnik 210

Tehničar – elektroničar na hemodijalizi 211

Vozač sanitetskog vozila 212

Spremač / Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge 213

Perač laboratorijskog posuđa 214

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 215

Doktor medicine subspecijalista 215

Farmaceut specijalista medicinske biohemije, subspecijalista 217

Doktor medicine specijalista 218

Doktor stomatologije specijalista 220

Farmaceut specijalista 222

Farmaceut specijalista medicinske biohemije 223

Farmaceut specijalista toksikološke hemije 224

Doktor medicine 225

Doktor stomatologije 226

Farmaceut 227

Farmaceut – medicinski biohemičar 228

Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite 229

Viša medicinska sestra / tehničar 230

Viši fizioterapeut 232

Viši zubni tehničar 233

Viši sanitarni tehničar / sanitarno – ekološki inženjer 234

Viši radiološki tehničar 235

Viši nutricionista-dijetetičar 236

Viši laboratorijski tehničar 237

Viša stomatološka sestra / tehničar 238

Citoskriner 239

Viši radni terapeut 240

Viši farmaceutski tehničar 241

Viša kozmetička sestra / tehničar 242

Medicinska sestra / tehničar 243

Fizioterapeutski tehničar 245

Zubni tehničar 246

Sanitarni / Sanitarno – ekološki tehničar 247

Laboratorijski tehničar 248

Stomatološka sestra – tehničar 249

Farmaceutski tehničar 250

Kozmetički tehničar 251

Zdravstveni negovatelj 252

Maser 253

Psiholog specijalista 254

Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke hemije / sanitarne hemije 255

Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja 256

Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite 257

Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku 258

Zdravstveni saradnik na poslovima analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu 259

Zdravstveni saradnik u oblasti javnog zdravlja 260

Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine sredine 261

Zdravstveni saradnik – Analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji 262

Zdravstveni saradnik specijalista u biohemijskoj laboratoriji 263

Zdravstveni saradnik u biohemijskoj laboratoriji 264

Medicinski fizičar specijalista 265

Psiholog 266

Defektolog 267

Logoped 268

Specijalni pedagog 269

Biolog / molekularni biolog specijalista 270

Biolog / molekularni biolog 271

Medicinski fizičar 272

Doktor veterinarske medicine specijalista 273

Doktor veterinarske medicine 274

Socijalni radnik 275

Viši hemijski tehničar 276

Viši protetičar – ortotičar 277

Hemijski tehničar 278

Tehničar – elektroničar na hemodijalizi 279

Protetičar – ortotičar 280

Tehničar za kontrolu jonizujućeg zračenja 281

Veterinarski tehničar 282

Vozač sanitetskog vozila 283

Vozač tehničkog vozila 284

Spremač / Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge 285

Pomoćni radnik na nezi bolesnika 286

Pomoćni radnik na obdukciji 287

Perač laboratorijskog posuđa 288

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI I INFORMISANjU 289

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI i informisanju 289

Direktor ustanove kulture 289

Zamenik direktora ustanove kulture 290

Pomoćnik direktora ustanove kulture 291

Sekretar ustanove 292

Programski / sektorski direktor 293

Umetnički direktor 294

Operativni direktor / pomoćnik sektorskog direktora u centralnoj / republičkoj ustanovi kulture 295

Izvršni direktor 296

Tehnički direktor 297

Rukovodilac osnovne organizacione jedinice 298

ARHIVSKA DELATNOST 299

Savetnik za razvoj i unapređivanje arhivske delatnosti 299

Arhivist u depou 300

Arhivist 301

Arhivist na poslovima matične delatnosti 302

Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva 303

Konzervator papira 304

Diplomirani bibliotekar 305

Viši arhivski pomoćnik 306

Viši knjižničar 307

Arhivski pomoćnik u depou 308

Arhivski pomoćnik 309

Knjigovezac 310

Restaurator papira 311

Knjižničar 312

Manipulant u depou 313

Filmski arhivista 314

Koordinator programa 315

Dokumentalista fototeke 316

Fototekar 317

Kustos 318

Dokumentalista za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe 319

Operater sistema 320

Organizator kulturnih aktivnosti 321

Tehničar manipulant u depoima arhivske i filmske građe 322

Tehničar za kino uređaje 323

Tehničar telekina – skenera / montažer slike i tona 324

Tehničar preparator filmske građe 325

Vratar – razvodnik 326

Producent 327

Snimatelj 328

Reditelj 329

Novinar 330

Tonski snimatelj 331

Montažer slike i tona 332

Filmski arhivski pomoćnik 333

Fotograf 334

Korektor za automatsku obradu filmske građe 335

Koordinator digitalnih procesa 336

Saradnik digitalnih procesa 337

Operater u procesu digitalizacije 338

MUZEJSKA DELATNOST 339

Kustos 339

Konzervator / restaurator 340

Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju 341

Koordinator muzejske izdavačke delatnosti 342

Organizator muzejskih aktivnosti 343

Dokumentarista 344

Muzejski pedagog 345

Muzejski edukator 346

Stručni saradnik za terenska istraživanja 347

Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa 348

Likovni urednik 349

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa 350

Snimatelj slike 351

Diplomirani bibliotekar 352

Saradnik za izložbeni i grafički dizajn 353

Organizator turističke i uslužne delatnosti 354

Aranžer-dekorater 355

Tehničar u muzejskoj delatnosti 356

Preparator 357

Vodič 358

Fotograf 359

Knjižničar 360

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa 361

Koordinator digitalnih procesa 362

Saradnik digitalnih procesa 363

Operater u procesu digitalizacije 364

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA 365

Konzervator 365

Konzervator – istraživač 367

Konzervator – restaurator 369

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa 370

Dokumentarista 371

Dokumentarista pomoćnik 372

Saradnik za izložbeni i grafički dizajn 373

Bibliotekar 374

Inženjer konzervator 375

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa 376

Stručni saradnik za terenska istraživanja 377

Koordinator za međunarodnu saradnju 378

Konzervator – tehničar 379

Konzervator – restaurator tehničar 380

Snimatelj slike 381

Fotograf 382

Knjižničar 383

Koordinator digitalnih procesa 384

Saradnik digitalnih procesa 385

Operater u procesu digitalizacije 386

BIBLIOTEČKO – INFORMACIONA DELATNOST 387

Arheograf 387

Bibliograf 388

Diplomirani bibliotekar 389

Bibliotečki instruktor 390

Bibliotečki informator 391

Dokumentarista 392

Diplomirani konzervator 393

Lektor 394

Urednik izdavačke delatnosti 395

Urednik kulturnih programa 396

Bibliotekar 397

Viši knjižničar 398

Viši tehničar – konzervator 399

Knjižničar 400

Tehničar – konzervator 401

Knjigovezac 402

Knjigovezac specijalista 403

Pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe 404

Pomoćni radnik na konzervaciji 405

Koordinator digitalnih procesa 406

Saradnik digitalnih procesa 407

Operater digitalnih procesa 408

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA 409

Reditelj 409

Asistent reditelja 411

Dirigent 412

Asistent dirigenta / šefa hora 414

Scenograf 415

Asistent scenografa 416

Kostimograf 417

Asistent kostimografa 418

Direktor filma 419

Dramaturg / scenarista 420

Koreograf 421

Asistent koreografa 422

Kompozitor 423

Etnomuzikolog 424

Muzikolog 425

Etnolog – antropolog 426

Kustos u ustanovi kulture 427

Urednik za umetničku – istraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost 428

Sekretar orkestra / hora / ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre) / glumačkog ansambla 430

Slikar / Vajar 431

Sufler 432

Pedagog 433

Repetitor 434

Korepetitor 435

Koordinator korepetitora 436

Glumac 437

Pevač 439

Igrač baleta 441

Igrač narodne igre 443

Igrač savremene igre 445

Koncert – majstor 447

Orkestarski muzičar 1 448

Orkestarski muzičar 2 449

Orkestarski muzičar 3 450

Vođa statista 451

Producent u umetnosti i medijima 452

Muzički producent – dizajner tona 453

Montažer filma 454

Binski majstor 455

Majstor za izradu dekorske opreme predstava 456

Majstor za izradu kostimske opreme predstava 457

Grafički urednik 458

Dekorater 459

Kontrolor gledališta 460

Inženjer audio i video tehnike 461

Producent audio – video izdanja 462

Inspicijent 463

Instruktor kondicionih vežbi 465

Kolorist 466

Konzervator odeće 467

Koordinator opreme predstava 468

Koordinator izvođenja predstava 469

Majstor pozornice 470

Majstor lutkar 471

Dizajner svetla 472

Majstor svetla / tona 473

Mikser svetla / tona / videa 474

Dizajner scenske maske 475

Masker – vlasuljar 476

Modelar kostima / obuće / glavni modista 477

Monter scenske mehanike 478

Nadzornik scenske mehanike 479

Nototekar 480

Organizator izvođenja predstava 481

Organizator protokola 482

Rekvizitar 483

Tehničar za izradu dekora 484

Saradnik za tonsku i video podršku igračkih proba 485

Fizioterapeut igrača 486

Garderober 487

Istraživač dokumenata i arhive 488

Organizator opreme predstava 489

Koordinator za kinematografiju 490

Saradnik za kinematografiju 491

Saradnik za izdavačku delatnost 492

Savetnik za EU programe i fondove 493

Savetnik za pružanje usluga inostranim proizvođačima 494

Savetnik za edukaciju 495

Koordinator programskih aktivnosti ustanove kulture 496

Istraživač kulturnog razvitka 497

Istraživač – dokumentalista 498

Operater bioskopa 499

Saradnik za unapređivanje delatnosti ustanove kulture 500

Organizator programa 501

Razvodnik 502

Organizator kulturnih aktivnosti 503

Urednik programa 504

Programski selektor u muzičkoj ustanovi 505

Koordinator za društveno odgovorne poslove 506

Tehničar manipulant 507

Majstor umetničkog tkanja – tkalja 508

Snimatelj 509

Animator 510

Tehničar-galerista za vizuelni program u ustanovi kulture / polivalentnom centru 511

Galerista 512

Koordinator digitalnih procesa 513

Saradnik digitalnih procesa 514

Operater digitalnih procesa 515

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U 516

INFORMISANjU 516

Direktor ustanove 516

Zamenik direktora 517

RADNA MESTA U INFORMISANjU 518

Odgovorni urednik 518

Korektor 519

Sekretar ustanove 520

Koordinator dopisne službe 521

Administartivni radnik 522

Urednik rubrike 523

Urednik novinar 524

Novinar 525

Novinar reporter 526

Fotoreporter 527

Dopisnik 528

Lektor / redaktor 529

KATALOG RADNIH MESTA U OOSO 530

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 530

Direktor 530

Zamenik direktora 531

Izvršni direktor / Pomoćnik direktora / Direktor sektora 532

Zamenik direktora sektora 533

Sekretar 534

Šef Kabineta 535

Direktor Pokrajinskog fonda za PIO (Fond PIO) 536

Direktor pokrajinskog fonda / službe 537

Zamenik direktora Pokrajinskog fonda / službe 538

Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda / Direktor sektora / pomoćnik direktora sektora 539

Direktor Službe Direkcije (Fond PIO AP KiM) 540

Direktor filijale / Filijala za grad Beograd / filijala preko 70.000 osiguranika/preko 40.000 korisnika usluga (za NSZ) 541

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd / filijala preko 70.000 osiguranika / preko 40.000 korisnika usluga (za NSZ) 542

Pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd 543

Direktor službe Filijale za grad Beograd 544

Pomoćnik direktora filijale 545

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 546

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 546

Savetnik direktora 546

Viši organizator procesa 547

Registrator 548

Službenik za kontrolu podataka o plaćenim doprinosima 549

Analitičar 550

Službenik za izveštavanje 551

Administrator sistema 552

Programer 553

Službenik za podršku aplikacijama 554

Službenik za administriranje mreže 555

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE 556

Savetnik 556

Samostalni organizator procesa u Direkciji 557

Samostalni organizator procesa u filijali 558

Viši organizator procesa u Direkciji 559

Viši organizator procesa u Filijali 560

Organizator procesa 561

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu 562

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora u prvom stepenu 563

Službenik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja 564

Službenik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja i primenom međunarodnih ugovora 565

Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja 566

Službenik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu 567

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu 568

Službenik za vođenje matične evidencije u prvom stepenu 569

Službenik za matičnu evidencijuu prvom stepenu 570

Službenik za matičnu evidenciju u drugom stepenu 571

Službenik za vođenje matične evidencije u drugom stepenu 572

Kontrolor matične evidencije u drugom stepenu 573

Kontrolor matične evidencije u prvom stepenu 574

Evidentičar u matičnoj evidenciji u prvom stepenu 575

Evidentičar u matičnoj evidenciji u drugom stepenu 576

Službenik za internu kontrolu procesa rada i instruktažu 577

Analitičar podataka 578

Koordinator za obradu dokumentacije 579

Referent za digitalnu obradu dokumentacije 580

Referent za administrativno – tehničke poslove u ostvarivanju prava 581

Službenik za unapređenje i razvoj sistema penzijskog i invalidskog osiguranja 582

Koordinator za isplatu prava 583

Kontrolor korišćenja prava iz penzijskog osiguranja 584

Saradnik za isplatu prava 585

Saradnik za pripremu isplate prava 586

Službenik za isplatu prava 587

Službenik za pripremu isplate prava 588

Koordinator za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa 589

Kontrolor za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa 590

Službenik za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa 591

Lekar za trijažu predmeta 592

Lekar – veštak u prvostepenom postupku 593

Lekar – veštak u drugostepenom postupku 594

Lekar – veštak kontrolor 595

Službenik za poslove veštačenja 596

Administrator za poslove veštačenja 597

Službenik za pripremu dokumentacije za veštačenje 598

Medicinska sestra – tehničar 599

Rendgenski tehničar 600

Klinički psiholog 601

Stručni saradnik u laboratoriji 602

Službenik za podršku korisnicima 603

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE 604

Organizator zdravstvenog osiguranja / ugovoranja / kontrole 604

Savetnik za saradnju sa osiguranicima, udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom 605

Savetnik za zdravstveno osiguranje 606

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu 607

Savetnik za poslove sprovođenja međunarodnih sporazuma 608

Savetnik za poslove korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu 609

Savetnik za ujednačavanje rada lekarskih komisija 610

Farmakoekonom 611

Savetnik za obradu zahteva 612

Savetnik za formiranje baze podataka osiguranih lica 613

Nadzornik osiguranja 614

Zaštitnik prava osiguranih lica 615

Savetnik za ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama 616

Savetnik za finansiranje zdravstvene zaštite 617

Analitičar zdravstvene zaštite 618

Savetnik za poslove matične evidencije 619

Savetnik za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja 620

Savetnik za INO osiguranje 621

Savetnik za plan i analizu 622

Lekar u prvostepenoj LK 623

Lekar u drugostepenoj LK 624

Savetnik za podršku u radu lekarskih komisija 625

Kontrolor zdravstvenog osiguranja 626

Službenik za kontrolu 627

Službenik za izveštavanje 628

Administrator za obračun troškova 629

Administrator za kontrolu računa u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu 630

Administrator za kontrolu i likvidaciju šteta 631

Administrator zdravstvenog osiguranja 632

Administrator INO osiguranja 633

Administrator za poslove lekarskih komisija 634

Administrator za ugovaranje zdravstvene zaštite 635

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 636

Sekretar Nacionalne službe za zapošljavanje 636

Organizator poslova koordinacije 637

Saradnik na poslovima koordinacije 638

Službenik za standardizaciju i metodologiju posredovanja u zapošljavanju 639

Savetnik za zapošljavanje 640

Službenik za standardizaciju i metodologiju planiranja karijere / karijernog informisanja 641

Savetnik za planiranje karijere 642

Savetnik za karijerno informisanje 643

Službenik za standardizaciju i metodologiju obrazovanja odraslih 644

Organizator obrazovanja odraslih 645

Službenik za standardizaciju i metodologiju programa zapošljavanja 646

Organizator programa zapošljavanja 647

Službenik za standardizaciju i metodologiju programa profesionalne rehabilitacije 648

Službenik za standardizaciju i metodologiju profesionalne rehabilitacije 649

Službenik za standardizaciju i metodologiju posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom 650

Savetnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 651

Službenik za standardizaciju i metodologiju razvoja preduzetništva 652

Savetnik za razvoj preduzetništva 653

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u prvom stepenu 654

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu 655

Savetnik za primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju 656

Organizator mera rešavanja viškova zaposlenih 657

Analitičar tržišta rada 658

Analitičar mera aktivne politike zapošljavanja 659

Evidentičar 660

Administrator osiguranja 661

Administrator za mere aktivne politike zapošljavanja 662

Operater u pozivnom centru 663

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI 664

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI 664

Direktor ustanove 664

Direktor ustanove standarda 666

Zamenik direktora u ustanovi standarda 667

Pomoćnik direktora u ustanovi standarda 668

Upravnik doma 669

Upravnik doma za smeštaj i ishranu 670

Upravnik univerzitetske biblioteke 671

Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke 672

Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke 673

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU 674

Vaspitač 674

Defektolog – vaspitač 675

Medicinska sestra vaspitač 676

Nastavnik razredne nastave 677

Nastavnik u produženom boravku 678

Nastavnik u celodnevnoj nastavi 679

Defektolog – nastavnik 680

Nastavnik predmetne nastave 681

Nastavnik predmetne dvojezične nastave 682

Nastavnik praktične nastave 683

Organizator praktične nastave i vežbi 684

Pomoćni nastavnik 685

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj i baletskoj školi 686

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi 687

Korepetitor 688

Štimer muzičkih instrumenata 689

Stručni saradnik pedagog 690

Stručni saradnik pedagog za likovno / muzičko / fizičko vaspitanje 691

Stručni saradnik psiholog 692

Stručni saradnik defektolog / specijalni edukator i rehabilitator 693

Stručni saradnik logoped 695

Stručni saradnik – bibliotekar /nototekar /medijatekar 696

Stručni saradnik socijalni radnik 697

Stručni saradnik andragog 698

Sekretar ustanove 699

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama 700

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite 702

Saradnik za ishranu nutricionista 703

Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu 704

Medicinski tehničar negovatelj 705

Pedagoški asistent 706

Andragoški asistent 707

Koordinator za obrazovanje odraslih 708

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA 709

Vaspitač u domu učenika 709

Defektolog–vaspitač u domu učenika 710

Urednik kulturno obrazovnog i zabavnog programa 711

Urednik programa u ustanovi kulture studentskog standarda 712

Urednik arhiva 713

Stručni saradnik pedagog u ustanovi standarda 714

Stručni saradnik psiholog u ustanovi standarda 715

Stručni saradnik bibliotekar u ustanovi standarda 716

Sekretar ustanove standarda 717

Animator sportskih i rekreativnih aktivnosti 718

Koordinator vaspitne službe 719

Saradnik za međunarodnu razmenu studenata 720

Organizator programa popune kapaciteta 721

Organizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda 722

Realizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda 723

Koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti 724

Majstor svetla i tona 725

Kinooperater 726

Scenski majstor 727

Saradnik snimatelj 728

Lekar 729

Medicinski tehničar negovatelj 730

Saradnik za ishranu nutricionista 731

Saradnik za sprovođenje standarda kvaliteta smeštaja i ishrane 732

Referent za smeštaj i ishranu 733

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANjU 734

Nastavnik na akademskim studijama- redovni profesor 734

Nastavnik na akademskim studijama- vanredni profesor 736

Nastavnik na akademskim studijama-docent 737

Nastavnik na strukovnim studijama 738

Nastavnik u visokom obrazovanju 739

Asistent 740

Saradnik u nastavi 741

Lektor stranog jezika 742

Stručni saradnik u stručnoumetničkoj oblasti 743

Saradnik u visokom obrazovanju 744

Naučni savetnik / saradnik 745

Istraživač 746

Sekretar visokoškolske ustanove 747

Šef kabineta 748

Samostalni stručnotehnički saradnik 749

Viši stručnotehnički saradnik 750

Stručnotehnički saradnik 751

Sekretar univerzitetske biblioteke 752

Diplomirani bibliotekar 753

Bibliotečki instruktor 754

Bibliotečki informator 755

Bibliograf 756

Koordinator digitalnih procesa u biblioteci visokoškolske ustanove 757

Saradnik u procesu digitalizacije u biblioteci visokoškolske ustanove 758

Operater u procesu digitalizacije 759

Urednik za naučnoistraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost 760

RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PRAĆENjEM I RAZVOJEM SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U DOUNIVERZITETSKOM OBRAZOVANjU 761

Savetnik za razvoj programa i udzbenika 761

Savetnik za predškolsko vaspitanje i obrazovanje 762

Savetnik za razvoj kvalifikacija 763

Analitičar za razvoj kvalifikacija 764

Savetnik za stručno usavršavanje i napredovanje 765

Savetnik za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje 766

Savetnik za dodatnu podršku dece i učenika u obrazovanju i vaspitanju 767

savetnik za razvoj obrazovnih standarda 768

Organizator obuka za praćenje i primenu standarda 769

Savetnik za razvoj programa i ispita 770

savetnik za kvalitet ispitnog materijala 771

Organizator završnih i maturskih ispita 772

Savetnik za vrednovanje programa i ustanova 773

Savetnik za istraživačko-analitičke poslove 774

Istraživač 775

Statističar 776

Organizator Procesa štampe 777

operater za unos podataka 778

Organizator realizacije konferencija, seminara i testiranja 779

IT / grafički Dizajner 780

KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 781

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 781

Direktor 781

Pomoćnik direktora 782

Rukovodilac odeljenja centra za socijalni rad i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad 783

Rukovodilac zasebnog objekta domskog smeštaja i prihvatilišta pri centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima 784

Rukovodilac usluga u zajednici 785

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 786

Stručni radnik na poslovima koordinacije u ustanovi socijalne zaštite (ustanova za smeštaj, CSR, CPSU i RZSZ) 786

Savetnik za socijalnu zaštitu u zavodu za socijalnu zaštitu 787

Samostalni savetnik za istraživačke poslove u zavodu za socijalnu zaštitu 788

Savetnik za poslove informisanja, promocije i podrške u zavodu za socijalnu zaštitu 789

Savetnik za profesionalnu obuku u zavodu za socijalnu zaštitu 790

Voditelj slučaja u centru za socijalni rad 791

Supervizor u centru za socijalni rad 792

Supervizor u centru za porodični smeštaj i usvojenje 793

Stručni radnik za upravo-pravne poslove 794

Stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja 795

Savetnik za hraniteljstvo 796

Realizator edukativnih programa u centru za porodični smeštaj i usvojenje 797

Realizator edukativnih programa za stručne radnike u centru za porodični smeštaj i usvojenje 798

Stručni radnik na savetodavno – terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima 799

Radnik na osnovnim stručnim poslovima u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima 800

Stručni radnik na uslugama u zajednici 801

Stručni radnik na uslugama smeštaja 802

Socijalni radnik 803

Defektolog 804

Logoped 805

Psiholog 806

Pedagog 807

Andragog 808

Sekretar – pravnik 809

Vaspitač – stručni radnik 810

Lekar opšte prakse 811

Lekar specijalista 812

Stomatolog 813

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 814

Nutricionista 814

Vaspitač stručni saradnik 815

Radno-okupacioni terapeut 816

Viši fizioterapeut 817

Viši medicinski tehničar 818

Stručni saradnik na uslugama u zajednici 819

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 820

Negovatelj 820

Radni instruktor 821

Saradnik na uslugama u lokalnoj zajednici 822

Saradnik u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima 823

Medicinska sestra-tehničar 824

Medicinska sestra – vaspitač 825

Zubni tehničar 826

Fizioterapeut 827

KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU 828

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANjA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA 828

Direktor ustanove 828

Pomoćnik direktora ustanove 829

Direktor sportskog hotela – kampa 830

Savetnik direktora 831

Specijalista za stručni i razvojno-istraživački rad u sportu 832

Specijalista za fizičko vaspitanje i rekreaciju 833

Specijalista za indok 834

Analitičar za sport 835

Analitičar za fizičko vaspitanje i rekreaciju 836

Analitičar za indok 837

Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju 838

Saradnik za analitiku u sportu 839

Saradnik za indok 840

Lekar opšte prakse- doktor medicine 841

Lekar specijalista 842

Medicinski biohemičar 843

Psiholog 844

Viša medicinska sestra – tehničar 845

Medicinska sestra – tehničar 846

Viši sanitarni tehničar – laborant 847

Medicinski tehničar – laborant 848

Fizioterapeut 849

Doktor stomatologije 850

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANjA DOPINGA U SPORTU 851

Direktor ustanove 851

Pomoćnik direktora ustanove 852

Koordinator doping kontrole i edukacije 853

Koordinator nacionalne registrovane test grupe i tue procesa 854

Analitičar međunarodnog adams sistema i antidoping baze podataka 855

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE 856

Direktor ustanove 856

Pomoćnik direktora ustanove 857

Rukovodilac sektora za sport u ustanovama fizičke kulture 858

Sekretar ustanove 859

Upravnik sportskog objekta 860

Organizator aktivnosti u fizičkoj kulturi i sportu 861

Saradnik za fizičku kulturu i sport 862

Instruktor – rekreator / spasilac 863

KATALOG RADNIH MESTA U TURIZMU 864

RUKOVODEĐA RADNA MESTA U TURIZMU 864

Direktor turističke organizacije 864

Pomoćnik direktora turističke organizacije 865

IZVRŠILAČA RADNA MESTA U TURIZMU 866

Turistički saradnik za domaće turističko tržište 866

Turistički saradnik za turističke proizvode 867

Turistički saradnik za istraživanje domaćeg i inostranih turističkih tržišta 868

Saradnik za turističke proizvode 869

Turistički saradnik za međunarodno turističko tržište 870

Saradnik za međunarodno turističko tržište 871

Turistički saradnik za koordinaciju kongresne ponude 872

Saradnik za komunikaciju sa predstavnicima kongresne ponude 873

Turistički saradnik za marketing 874

Saradnik za marketing 875

Turistički saradnik dizajner 876

Turistički saradnik za e-marketing 877

Turistički saradnik za organizaciju informativnog centra i konferencijskih sala 878

Saradnik-informator u turističkom-informativnom centru 879

Turistički saradnik za upravljanje suvenirskim programom, foto bazom, elektronskim i digitalnim promotivnim materijalom i tehničko uređivanje materijala 880

Saradnik za suvenirski program 881

Saradnik realizator turističkih programa-turistički vodič / turistički animator 882

Turistički saradnik za upravljanje projektima 883

Saradnik za upravljanje projektima 884

Saradnik za praćenje projekata 885

Turistički saradnik za organizaciju manifestacija 886

Saradnik za organizaciju manifestacija 887

Turistički saradnik za turističku operativu 888

Saradnik za turističku operativu 889

Saradnik za marketing i dizajn 890

Turistički saradnik za plansko-analitičke poslove 891

Turistički saradnik za organizaciju kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija 892

Turistički saradnik za razvoj ruralnog turizma 893

Turistički saradnik za poslove uslužnih delatnosti 894

Referent u turizmu 895

OSTALO 896

RUKOVODEĆA RADNA MESTA 896

Direktor 896

Zamenik direktora 897

Pomoćnik direktora / Izvršni direktor / Direktor sektora 898

Sekretar 899

Rukovodilac centra / kancelarije / tela 900

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI 901

Istraživač u oblasti socijalne zaštite 901

Službenik za obuku u oblasti socijalne zaštite 902

Službenik socijalne zaštite 903

Stručnjak za zaštitu prirode 904

Kartograf 905

Evidentičar centralnog registra zaštićenih prirodnih dobara 906

Organizator predmeta akreditacije 907

Administrator predmeta akreditacije 908

Službenik za obuku 909

Administrator obuke 910

Istraživač za unapređenje obrazovanja 911

Službenik za unapređenje obrazovanja 912

Službenik za učenje na daljinu 913

Službenik za obradu zahteva 914

Administrator zahteva 915

Stručnjak za tehničko-metodološka pitanja standardizacije 916

Inženjer standardizacije 917

Viši inženjer standardizacije 918

Vodeći inženjer standardizacije 919

Koordinator sertifikacije 920

Administrator sertifikacije 921

Saradnik za grafičku obradu i dizajn teksta 922

KATALOG ZAJEDNIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Naziv radnog mesta Viši pravno kadrovski analitičar Opšti opis posla organizuje, koordinira, prati i kontroliše izvršenje pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;koordinira izradu finalnih izveštaja;organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje opštih poslova;donosi odluke o načinu realizacije pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada;obavlja poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, evidentira imovinu i kompletira dokumentaciju za uknjižbu imovine;koordinira i priprema opšte akte, ugovore i druge akte u vezi sa raspolaganjem, korišćenjem i osiguranjem poslovnog i stambenog prostora; kontroliše pripremu ugovora i njihovu realizaciju i donosi odluku o preduzimanju pravnih mera;koordinira izradu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova i daje mišljenje o njima; obavlja aktivnosti u vezi sa realizacijom konkursa za prijem novih kadrova;rešava radne, disciplinske i druge postupke i upravlja drugim pravnim poslovima;nadzire rad zaposlenih na pravnim, kadrovskim i administrativnim poslovimakoordinira poslove iz oblasti zaštite zaposlenih od zlostavljanja na radu;koordinira osmišljavanje i uspostavljanje sistema upravljanja rizicima kao i sistema internih kontrola;koordinira kontinuirani nadzor i izveštavanje nadređenih o efektivnosti mera identifikovanih rizika;vrši poslove zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima u sporovima nastalim iz oblasti rada, privrednim, imovinsko – pravnim, radnim i drugim sporovima;postupa po zahtevima zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava povodom predstavki podnetih protiv Republike Srbije;priprema stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa;analizira probleme u veršenju poslova i priprema smernice i uputstva zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen pravosudni ispit.

Naziv radnog mesta Pravno kadrovski analitičar Opšti opis posla planira, razvija i unapređuje metode i procedure realizacije pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;razvija, priprema i predlaže programe i planove iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova; daje stručna mišljenja u procesu formiranja planova rada;prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada;prati stanje, sprovodi stručne analize i analizira informacije i akte i predlaže mere za unapređenja pravnih pitanja iz delokruga rada; izrađuje opšte i pojedinačne akte, daje tumačenja istih i kontroliše njihovu primenu od strane zaposlenih;pribavlja dokumentaciju za uknjižbu imovine, priprema materijale za sednice organa upravljanja i učestvuje u organizovanju sednice;sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;sastavlja ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;izrađuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i predlaže vrstu pravnih mera;analizira obrazovne potrebe zaposlenih i predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama;učestvuje u kriranju internih obuka i programa uvođenja u posao u saradnji sa nadležnim funkcijama;obrađuje zahteve za stručno usavršavanje i osposobljavanje; prati, koordinira i evaluira sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih; učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za stručno usavršavanje i osposobljavanje;koordinira proces uvođenja u posao, pruža podršku učesnicima i prati tok i rezultate procesa uvođenja u posao;učestvuje u prikupljanju podatka, analizira, prati i daje predloge za unapređenje organizacije i karijernog razvoja zaposlenih; vodi upravni postupak iz delokruga rada;daje stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa;priprema dokumentaciju izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu, pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;vrši poslove zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima u sporovima nastalim iz oblasti rada, privrednim, imovinsko – pravnim, radnim i drugim sporovima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit u skladu sa zakonom.

Naziv radnog mesta Pravni zastupnik Opšti opis posla vrši poslove zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima u sporovima nastalim iz oblasti rada, privrednim, imovinsko – pravnim, radnim i drugim sporovima;postupa po zahtevima zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava povodom predstavki podnetih protiv Republike Srbije;priprema stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa;učestvuje u izradi odgovora Ustavnom sudu u vezi sa ocenom ustavnosti i zakonitosti opštih akata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen pravosudni ispit.

Naziv radnog mesta Pravnik Opšti opis posla izrađuje procedure realizacije pravnih, kadrovskih i opštih poslova; priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;daje stručna podršku u procesu formiranja planova rada;daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima;priprema stručne analize i analizira informacije i akte i predlaže mere za unapređenja pravnih pitanja;sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;vodi upravni postupak iz delokruga rada;sastavlja ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;priprema opšte i pojedinačne akte;priprema stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa;priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu, pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;vodi evidenciju i sačinjava periodične izveštaje o radu i sprovedenim sudskim postupcima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit u skladu sa zakonom.

Naziv radnog mesta Službenik za pravne, kadrovske i opšte poslove Opšti opis posla prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;priprema rešenja i interne akte iz oblasti radno pravnih odnosa; priprema dokumentaciju za raspisivanje konkursa i oglasa;priprema ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;analizira obrazovne potrebe zaposlenih, predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama i sporvodi procedure u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih;obavlja administrativne poslove u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;priprema opšte akte, ugovore i druge akte u vezi sa raspolaganjem, korišćenjem i osiguranjem poslovnog i stambenog prostora;priprema dokumentaciju, sačinjava predlog ugovora i preduzima odgovarajuće mere iz delokruga rada;vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;izrađuje delove nacrta akata iz delokruga rada;priprema materijal za sastanke i vodi zapisnike sa sastanaka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Pravni saradnik Opšti opis posla prikuplja, uređuje i kontroliše podatke neophodne za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;priprema i izdaje potvrde i uverenja;priprema nacrte rešenja i interne akte;priprema rešenja i naloge;priprema dokumentaciju za raspisivanje konkursa i oglasa i sporvodi proceduru izbora;ažurira personalna dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vrši prijavu/odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;sastavlja ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa; prati pravne propise i vodi evidenciju izmena odgovarajućih propisa; vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;priprema materijal za sastanke i vodi zapisnike sa sastanaka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje uz radno iskustvo na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrativno – kadrovski referent Opšti opis posla pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata i prikuplja i priprema dokumentaciju prilikom izrade akata, ugovora i dr; prikuplja podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;priprema i izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja;priprema jednostavnija rešenja i interne akte iz oblasti radno pravnih odnosa;priprema i ažurira personalna dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vodi evidencije i vrši prijavu / odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;priprema rešenja i naloge;vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama;pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka;obavlja administrativne poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova, kompletira i vodi evidenciju imovine;vodi evidenciju sudskih predmeta;obavlja administrativne poslove u vezi sa kretanjem predmeta. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrativni pomoćnik Opšti opis posla vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta;vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte;evidentira i arhivira završene predmete u centralnoj arhivi institucije;vrši prijem registraturskog materijala u arhivski depo i njegovo sređivanje; vodi popis registraturskog materijala; vodi evidenciju arhivske građe i vodi knjigu pečata;unosi tekstove i podatke, koriguje unete podatke, formatira i priprema tekstove za štampu i distribuira ih;priprema i umnožava materijal za rad; vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala;vrši kancelarijske poslove neposredno na šalteru;vodi evidenciju zaduženja zaposlenih inventarom; zakazuje sastanke i vodi evidenciju rasporeda vremena i prostora. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Poslovni sekretar Opšti opis posla vrši evidenciju sastanaka, rokova i obaveza rukovodioca; priprema analitičke informacije za potrebe rukovodioca; sprovodi stranke prema protokolu;vodi korespodenciju po nalogu rukovodioca;izrađuje službene beleške po nalogu rukovodioca; obavlja poslove za potrebu organa upravljanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje engleskog jezika.

Naziv radnog mesta Zapisničar Opšti opis posla pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata;vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;prenosi snimljene zapise u pisana dokumenta;izrađuje dokumenta po usmenom diktatu, pravi stenografske zapise i prenosi iste u pisani oblik, stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta;ažurira podatke u odgovarajućim bazama;pruža tehničku podršku i prikuplja i priprema dokumentaciju iz delokruga svog rada, formira spise predmeta; vodi propisane evidencije;pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen ispit za daktilografa klasa A1;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Tehnički sekretar Opšti opis posla priprema materijal, zakazuje i vodi evidenciju sastanaka, rokova i obaveza rukovodioca;prima, razvrstava i distribuira službenu poštu i drugu dokumentaciju;vodi evidenciju o njenom kretanju distribuirane pošte i izvršenoj korespodenciji;komunikacira sa strankama putem telefona;sprovodi stranke prema protokolu;prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;pruža podršku u obradi podataka iz delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

Naziv radnog mesta Viši finansijsko – računovodstveni analitičar Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje finansijskih i računovodstvenih poslova;razvija, definiše i koordinira pripremu finansijskih planova;koordinira izradu i pripremu finansijskih izveštaja;sarađuje sa organima kontrole, omogućava uvid u poslovanje, pruža potrebna obaveštenja i postupa po primedbama u skladu sa važećim propisima; donosi odluke o načinu realizacije finansijskih i računovodstvenih poslova; prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja finansijskih sredstava;kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora;koordinira izradu opštih i pojedinačnih akata u vezi sa finansijsko računovodstvenim poslovima i daje mišljenje o njima;koordinira izradu finansijskih pregleda, analiza i izveštaja;koordinira osmišljavanje i uspostavljanje sistema upravljanja rizicima kao i sistema internih kontrola;koordinira kontinuirani nadzor i izveštavanje nadređenih o efektivnosti mera identifikovanih rizika;projektuje prilive i odlive novčanih sredstava na dnevnom nivou i potrebne iznose novčanih sredstava na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou radi obračuna dotacije iz budzeta za isplatu prava;koordinira u sprovođenju načela jednoobraznosti u evidentiranju i izveštavanju;koordinira u procesu usaglašavanja potraživanja i obaveza;koordinira pripremu i izradu završnog računa;koordinira i kontroliše formiranje dokumentacije za prenos novčanih sredstava za isplatu prava, za realizaciju materijalnih troškova, za obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;koordinira i kontroliše formiranje dokumentacije za realizaciju prihoda po osnovu zaključenih ugovora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Viši finansijski analitičar za međunarodne projekte Opšti opis posla organizuje i koordinira finansijske poslove;pruža stručnu pomoć pri izradi projektne dokumentacije;priprema budzet projekata;koordinira izradu i pripremu finansijskih izveštaja;prati pravne međunarodne i domaće propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja finansijskih sredstava;kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora;koordinira izradu finansijskih pregleda,analiza i izveštaja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje engleskog jezika.

Naziv radnog mesta Finansijsko – računovodstveni analitičar Opšti opis posla planira, razvija i unapređuje metode i procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;razvija, priprema i predlaže finansijske planove;razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;daje stručna mišljenja i procesu izrade finansijskih planova i nacrta budzeta;izrađuje budzet i učestvuje u porcedurama ugovaranja i realizacije projekata;prati finansijske aspekte realizacije ugovora;prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže mere za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz oblasti delokruga rada;sačinjava dnevne, mesečne i periodične analize, statističke izveštaje i izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;prati izvršenje finansijskog plana i izrađuje interne i eksterne izveštaje o izvršenju istog u utvrđenom sadržaju i formi; prati i analizira stanje sredstava i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju; priprema opšte i pojedinačne akte u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;kontroliše i nadzire pripremu i obradu dokumentacije za plaćanje po različitim osnovama;daje stručna mišljanja u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;kontroliše i nadzire pripremu i obradu zahteva za plaćanje po različitim osnovama; kontroliše preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;kontroliše jedinstven obuhvat poslovnih transakcija i iskazivanje istih na adekvatnim pozicijama imovine, kapitala, obaveza, prihoda i primanja i rashoda i izdataka u glavnoj knjizi;kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;kontroliše usaglašavanje potraživanja i obaveze;kontroliše čuvanje i arhiviranje finansijskih izveštaja, dnevnika i glavne knjige. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik prinudne naplate Opšti opis posla vodi evidenciju dužnika u jedinstvenoj bazi podataka i sve promene od značaja za potraživanje institucije; likvidira naplaćena sredstva po osnovu prinudne naplate, obrađuje i kontroliše dinamiku naplate potraživanja; ažurira zakonsku zateznu kamatu i obavlja poslove obračuna kamate u postupku prinudne naplate; sprovodi postupak naplate potraživanja po osnovu primljenih sredstava obezbeđenja potraživanja i validne dokumentacije; sprovodi postupak povraćaja neosnovano naplaćenih sredstava dužnicima i o tome obaveštava nadležne organizacione jedinice; priprema predlog za otpis / isknjižavanje salda malih vrednosti; analizira podatke i sačinjava izveštaje o prinudno naplaćenim sredstvima; vodi evidencije o realizovanim rešenjima o izvršenju i zaključcima izvršitelja; prati propise o prinudnoj naplati i izvršenjima, prometu hartija od vrednosti, kamatama i priprema stručno-metodološka uputstava za sprovođenje prinudne naplate. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik za finansijsko – računovodstvenu analitiku Opšti opis posla izrađuje procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;priprema podatke i pruža podršku u izradi finansijskih planova;izrađuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK);prati pravne propise i prati finansijske aspekte realizacije ugovora; prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i priprema izveštaje o finansijskim i računovodstvenim pitanja iz oblasti delokruga rada;prikuplja i sređuje podatke za izradu izveštaja, finansijskih pregleda i analiza, statističke i ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;priprema podatke za izradu opštih i pojedinačnih akate u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;priprema i vrši obradu dokumentacije za plaćanje po različitim osnovama;vrši plaćanje po osnovu dokumentacije prati preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;vrši računovodstvene poslove za evidentiranje odliva i priliva novčanih sredstava;priprema i obrada dokumentacije za evidentiranje nastalih poslovnih promena;priprema mesečne i periodične finansijske izveštaje;prati vođenje i vodi pomoćne knjige i pomoćne evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;usklađuje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem;prati usaglašavanje potraživanja i obaveze;zaključuje poslovne knjige;prati čuvanje i arhiviranje finansijskih izveštaja, dnevnika i glavne knjige. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Finansijsko – administrativni saradnik Opšti opis posla prikuplja, uređuje i priprema podatke za izradu finansijskih analiza, izveštaja i projekata;proverava ispravnost finansijsko-računovodstvenih obrazaca;priprema propisane dokumentacije za podnošenje poreskih evidencija i prijava;vrši bilansiranje prihoda i rashoda (mesečno, kvartalno i godišnje);vrši bilansiranje pozicija bilansa stanja;izrađuje dokumentaciju za podnošenje poreskim službama i drugim propisima ustanovljenim organima i službama;vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;priprema i obrađuje zahteve za plaćanje po različitim osnovama;prati propise i vodi evidenciju izmena propisa iz delokruga rada;vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;izrađuje delove nacrta akata iz delokruga rada;obavlja obračune i realizuje devizna plaćanja, i vodi deviznu blagajnu;vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;evidentira poslovne promene;priprema dokumentaciju za usaglašava potraživanja i obaveze;čuva i arhivira pomoćne knjige i evidencije; vrši obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa;kontroliše elektronske naloge za plaćanje i automatske naloge za knjiženje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje uz radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Finansijsko – računovodstveni saradnik Opšti opis posla prikuplja, uređuje i priprema podatke za izradu finansijskih analiza, izveštaja i projekata;proverava ispravnost finansijsko-računovodstvenih obrazaca;vrši bilansiranje prihoda i rashoda (mesečno, kvartalno i godišnje);vrši bilansiranje pozicija bilansa stanja;izrađuje dokumentaciju za podnošenje poreskim službama i drugim propisima ustanovljenim organima i službama;vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;priprema i obrađuje zahteve za plaćanje po različitim osnovama;prati propise i vodi evidenciju izmena propisa iz delokruga rada;vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;izrađuje delove nacrta akata iz delokruga rada;kontira i knjiži izvode;vrši obračune i realizuje devizna plaćanja, i vodi deviznu blagajnu;vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;evidentira poslovne promene;sačinjava dokumentaciju za usaglašavanje potraživanja i obaveze;priprema pomoćne knjige i evidencije za čuvanje i arhiviranje; vrši obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje uz radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Računovodstveni saradnik Opšti opis posla proverava ispravnost finansijsko-računovodstvenih obrazaca;vrši bilansiranje prihoda i rashoda;vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;preuzima izvode po podračunima i vrši proveru knjigovodstvene dokumentacije koja je vezana za odliv i priliv gotovine; kontira i vrši knjiženje poslovnih promena u glavnoj knjizi po osnovu nabavke, povećanja i smanjenja finansijske i nefinansijske imovine u glavnoj knjizi; sprovodi odgovarajuća knjiženja u pomoćnoj knjizi osnovnih sredstava i sitnog inventara i vodi evidenciju o zaduženju i razduženju sa osnovnim sredstvima po lokacijama i licima; vrši obračun amortizacije, povećanja i otuđenja osnovnih sredstava;prati i usaglašava prelazne račune i prenos sredstava po uplatnim računima sa nadležnim državnim organima; kontira i knjiži sve obračune za isplatu plata i naknada, socijalnih davanja i drugih troškova zaposlenima; vrši usaglašavanje glavne i pomoćne knjige potraživanja po osnovu prinudne naplate; vrši kontrolu knjiženja na kontima glavne knjige i usaglašavanja prenosa sredstava između podračuna, priliva i odliva sredstava po izvorima;vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;čuva i arhivira pomoćne knjige i evidencije;priprema dokumentaciju za usaglašavanje potraživanja i obaveze;priprema dokumentaciju za obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje uz radno iskustvo stečeno na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Finansijsko – računovodstveni referent Opšti opis posla nadzire prijem i vrši kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava;vrši prijem, kontrolu i grupisanje ulazne i izlazne dokumentacije i daje nalog za finansijsko zaduživanje;izrađuje dnevne, mesečene i godišnje preglede; obračunava zarade, naknade putnih i drugih troškova, honorare i ostala davanja zaposlenima ili ugovorno angažovanim licima;priprema i obrađuje dokumentaciju za isplatu zarada, naknada zarada i drugih primanja radnika i plaćanje po drugim osnovama;vrši usaglašavanje sa glavnom knjigom svih konta za obračun zarada, naknada zarada i druga primanja;vodi propisane elektronske evidencije i obavlja elektronska plaćanja;kontroliše obradu, kontiranje i pripremu za knjiženje;kontira dokumentaciju koja nije obuhvaćena automatskom obradom;unosi podatake iz naloga za knjiženje;kontroliše i knjiži dinarske i devizne izvode;kontroliše evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama i evidencijama;knjiži osnovna sredstva i inventar;prati i usaglašava stanje knjiga osnovnih sredstava i glavne knjige;prati izmirivanje obaveza po osnovu poreza na dobit;učestvuje u izradi obračuna poreza na dodatu vrednost;izrađuje mesečne izveštaje o dokumentaciji i odgovoran je za njihovu tačnost;odlaže, čuva i arhivira računovodstvene isprave u skladu sa propisima;ažurira podatke u odgovarajućim bazama;pruža podršku u izradi periodičnog i godišnjeg obračuna;vodi dinarsku blagajnu i priprema dokumentaciju za podizanje i uplatu gotovog novca u blagajnu;vrši obračune i realizuje devizna plaćanja i vodi deviznu blagajnu;čuva i arhivira računovodstvene isprave. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Računovodstveni referent Opšti opis posla obavlja prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava;obrađuje, kontira i priprema dokumentaciju za knjiženje;evidentira sve poslovne promene u poslovne knjige i evidencije;pomaže u knjiženju osnovnih sredstava;vodi dinarsku blagajnu i priprema dokumentaciju za podizanje i uplatu gotovog novca u blagajnu;priprema dokumentaciju za novčane uplate i isplate;podiže i uplaćuje gotovinu sa računa; kontira i kljiži izvode;priprema izlazne račune i drugu dokumentaciju za naplatu;izrađuje potvrde, vrši administrativno-tehničke poslove i poslove korespodencije vezane za obračun i isplatu plata i naknada sa nadležnim organizacionim jedinicama, drugim nadležnim organima, organizacijama i javnim službama;odlaže, čuva i arhivira računovodstvene isprave u skladu sa propisima;vrši obračune i realizuje devizna plaćanja, i vodi deviznu blagajnu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE

Naziv radnog mesta Viši analitičar za poslove javnih nabavki Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova u organizacionoj jedinici – izrada planova rada u skladu sa Programom rada, raspoređivanje poslova, praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;koordinira pripremu predloga godišnjih planova nabavki i plana kontrole javnih nabavki;kontroliše akte koji se donose u postupcima javnih nabavki;prati izvršenje preporuka datih u sprovedenim kontrolama;kontroliše zakonitost planiranja, sprovođenja i izvršenja javnih nabavki i izrađuje izveštaj o realizovanim nabavkama;koordinira istraživanja tržišta, tržišnih partnera i drugih analiza; kontroliše troškove i koordinira sporovođenje javnih nabavki;izrađuje ugovore o javnim nabavkama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

Naziv radnog mesta Analitičar za javne nabavke Opšti opis posla priprema godišnji plan javnih nabavki i plan kontrole javnih nabavki;prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki;sprovodi stručne analize, proučava tržište i predlaže mere za unapređenje poslova javnih nabavki;kontroliše akte doneta u postupcima javnih nabavki, sačinjava izveštaj i vodi evidenciju o sprovedenim kontrolama, prema godišnjem planu;priprema i kontroliše tendersku dokumentaciju u skladu sa Praktičnim vodičem za postupke zaključenja ugovora za spoljne aktivnosti Evropske unije (Prag) i sprovodi tenderske postupke;prati realizaciju preporuka o sprovedenim kontrolama;priprema tendersku dokumentaciju i sprovodi postupak javne nabavke;priprema ugovore o realizaciji javnih nabavki;priprema izveštaje o sprovođenju javnih nabavki;vodi evidencije o realizovanim postupcima javnih nabavki;prati realizaciju ugovora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

Naziv radnog mesta Saradnik za javne nabavke Opšti opis posla prikuplja podatke o potrebama za dobrima, uslugama i radovima u cilju sprovođenja javnih nabavki;prikuplja i obrađuje potrebne podatke radi pripreme tenderske dokumentacije za nabavku dobara, radova i usluga;prima ponude i iste dostavlja komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača;vodi dnevnik nabavke, obračunava i obrađuje prispele račune i predaje ih na isplatu;vodi knjigu ulazno-izlaznih računa i prati njihovu likvidnost i blagovremenost isplate faktura;prikuplja podatke za izradu stručnih analiza i izveštaja iz oblasti javnih nabavki;prikuplja podatke i priprema delove godišnjih planova javnih nabavki;priprema dokumentaciju u postupcima javnih nabavki;priprema i obrađuje sve podatke za nabavku potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara;kontroliše formalnu ispravnost dokumentacije u postupcima javnih nabavki;vodi evidencije o zaključenim ugovorima u postupku javnih nabavki prati realizaciju javnih nabavki. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

Naziv radnog mesta Referent za javne nabavke Opšti opis posla priprema dokumentaciju i neophodne informacije za izradu godišnjih planova javnih nabavki;vodi evidencije u skladu sa propisima, po okončanju javnih nabavki;prima u magacin nov materijal, smešta ga i čuva;izdaje potrošni i drugi materijal i vodi potrebne evidencije,prikuplja i obrađuje potrebne podatke za nabavku osnovnih sredstava;vodi knjigu ulazno-izlaznih računa i prati njihovu likvidnost i blagovremenost isplate faktura;prati izvršenje radova na održavanju, popravci i servisiranju osnovnih sredstava kao i na održavanju zgrade, opreme i uređaja;sprovodi nabavke sitnog inventara;prima dokumentaciju i evidentira, razvrstava, distribuira, kontroliše ispravnost i arhivira dokumentaciju u postupcima javnih nabavki;priprema podatke za izradu izveštaja o sprovođenju javnih nabavki;vodi evedinciju javnih nabavki i ažurira podatke u odgovarajućim bazama. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

Naziv radnog mesta Komercijalista Opšti opis posla obavlja prodaju proizvoda iz proizvodnog asortimana;proučava tržište u vezi snabdevanja i predlaže mere za unapređenje proizvodnog asortimana;prati realizaciju ugovora i izrađuje izveštaje;vodi evidencije o realizovanim kupoprodajnim aktivnostima;vodi evidencije o realizovanim kupoprodajnim aktivnostima i priprema izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Prodavac Opšti opis posla prodaje robu, vrši naplatu i izdaje račun kupcu;vodi propisanu evidenciju o prometu i popis robe;sravnjuje promet i vrši predaju dnevnog prometa;prima reklamacije i rešava o jednostavnijim oblicima reklamacije, odnosno upućuje reklamaciju u dalju proceduru;evidentira zahteve za nabavku robe. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Ekonom Opšti opis posla prima namirnice i drugu robu i skladišti u magacin;izdaje po osnovu naloga namirnice i drugu robu;vodi magacinsku kartoteku za namirnice, veš, tehničku robu i ambalažu;naručuje robu i vrši sravnjivanje ulaza i izlaza robe sa materijalnim knjigovodstvom;odgovara za ispravnost vage za merenje robe, za higijenu magacinskog prostora i za celokupnu robu u magacinu i rokove njene upotrebe. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Magacioner Opšti opis posla prima i skladišti robu u magacin; izdaje robu iz magacina;čuva, klasifikuje i evidentira robu;kontroliše stanje zaliha skladištene robe; učestvuje u izradi planova nabavki radi popunjavanja magacina;vodi propisanu dokumentaciju za pravilno i uredno magacinsko poslovanje; vrši sravnjivanje stanja magacina sa knjigovodstvenom analitikom. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Naziv radnog mesta Koordinator poslova telekomunikacionih sistema Opšti opis posla organizuje, koordinira i kontroliše funkcionisanje procesa rada u vezi sa telekomunikacijama;razvija, definiše i koordinira pripremu planova telekomunikacija; koordinira izradu i pripremu izveštaja; koordinira preventivna održavanja kompletne telekomunikacione opreme; prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja resursa; kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Koordinator poslova informacionih sistema i tehnologija Opšti opis posla organizuje, koordinira i kontroliše funkcionisanje informaciono komunikacionih tehnologija i poslova; razvija, definiše i koordinira pripremu IKT planova; koordinira izradu i pripremu IKT izveštaja; donosi odluke o načinu realizacije IKT poslova; prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja IKT resursa; kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora; koordinira izradu opštih i pojedinačnih akata u vezi sa IKT poslovima i daje mišljenje o njima; koordinira izradu IKT pregleda i analiza;koordinira projekte realizacije definisanih programskih zahteva; definiše politike bezbednosti u informacionom sistemu (ISO 27001). Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Projektant – softver inženjer poslovnih aplikacija Opšti opis posla analizira korisničke zahteve i sprovodi analizu projektnog zadatka i izbor procedure njegovog rešavanja; određuje potreban broj ljudi za realizaciju projekta i koordinira njihovim aktivnostima;projektuje modele podataka, modele poslovnih procesa sa stanovišta aplikacija i korisničkog interfejsa;koordinira izradu poslovnih aplikacija;sprovodi funkcionalno testiranje poslovnih aplikacija;sprovodi obrade podataka koji se razmenjuju sa eksternim institucijama, a koji se koriste u poslovnim aplikacijama;koordinira izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i korisničkih uputstava. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Projektant informacionih sistema i programa Opšti opis posla sprovodi analizu poslovnog sistema korisnika i definisanje projektnog zadatka za razvoj, održavanje i redovan rad informacionog sistema; projektuje modele podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa IS;projektuje logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; koordinira projektima realizacije programskih zahteva (projektna specifikacija);razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenje;testira programske celine po procesima;koordinira izradu projektne dokumentacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Projektant informatičke infrastrukture Opšti opis posla sprovodi analizu informatičke infrastrukture korisnika i definisanje projektnog zadatka za njen redovan razvoj, održavanje i rad;projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;projektuje modele integracije sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; projektuje modele integracije informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu;projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Softver inženjer poslovnih aplikacija Opšti opis posla utvrđuje korisničke zahteve i sprovodi analizu projektnog zadatka i priprema predlog za njegovo rešavanje; pruža stručnu podršku u projektovanju modela podataka, modele poslovnih procesa sa stanovišta aplikacija i korisničkog interfejsa;izrađuje poslovne aplikacije;sprovodi funkcionalno testiranje poslovnih aplikacija;vrši kontrolu obrađenih podataka;vodi obrade koje se javljaju u jednakim vremenskim intervalima;formira projektnu i tehničku dokumentaciju, kao i korisnička uputstava. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Programer Opšti opis posla utvrđuje korisničke zahteve i sprovodi analizu projektnog zadatka i izbor procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu poršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa IS;pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva; razvija i administrira baze podataka, kreira izveštaje, izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom klijent – server sistema za upravljanje bazama podataka;izrađuje aplikativne programe;dizajnira i programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka;testira programske celine po procesima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem analitičar Opšti opis posla koordinira, istražuje, snima i analizira zahteve korisnika u cilju povećanja efikasnosti rada; analizira promene zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na eksploataciju i razvoj informacionog sistema;definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja;učestvuje u definisanju specifikacija za izradu programa; vrši proveru realizovanih aplikacija u odnosu na postavljene zahteve, proverava ulazno-izlazne podatke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija Opšti opis posla sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja; pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;pruža stručnu podršku u projektovanju, implementacija i održavanje integrisanog sistema sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu;pruža stručnu podršku u projektovanju, implementacija i održavanje integrisanog sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;prati i podešava parametara informatičke infrastrukture;izrađuje projektnu dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem inženjer za računarske mreže Opšti opis posla primenjuje mrežna rešenja (switching, routing, internet rutiranje, NextGeneration Networks, broadband internet pristup, kontorla mrežnog samoraćaja i dr.);pruža tehničku podršku korisnicima informacionih sistema i sarađuje sa tehničkom podrškom;definiše, prezentuje i realizuje korisnička rešenja vezana za računarske mreže i izrađuje tehničke specifikacije;izrađuje pisanu dokumentaciju za projekte i korisnička rešenja;vrši optimizaciju parametara u zavisnosti od opterećenja i aplikativnih zahteva; prati potrebe korisnika i zahteve sistema, na osnovu kojih predlaže izmenu ili nadgradnju mrežnih servisa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Inženjer IT bezbednosti Opšti opis posla prati i koristi međunarodne i domaće standarde informacione bezbednosti; vrši analizu, pregled i ispitivanje bezbednosti IKT sistema, elektronskih servisa i mreže; učestvuje u predlaganju strategija za zaštitu mreže, IKT sistema i internet prezentacija; obezbeđuje zaštitu digitalnih identiteta i sertifikata u IKT sistemu; ostvaruje saradnju sa spoljnim subjektima pri radu na dizajniranju i održavanju sistema zaštite i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovoljavanja postavljenih tehnoloških standarda. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta IT revizor Opšti opis posla kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; kontroliše primenu industrijskih standarda u IT;kontroliše primenu standarda donetih od strane relevatnih institucija; definiše neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta IT forenzičar Opšti opis posla vrši forenzičku analizu u informacionom sistemu;vrši oporavak, povraćaj podataka kao što su dokumenti, fotografije i e-mail sa kompjuterskih hard diskova i drugih uređaja za skladištenje podataka, kao što su ZIP i fleš diskovi, koji su izbrisani, oštećeni ili na drugi način manipulisani;sprovodi ispitivanje računara pod sumnjom da su korišćeni za vršenje krivičnih dela počinjenih na internetu („sajber kriminal“) i ispitivanju računara koji su možda bili uključeni u drugim vrstama kriminala kako bi pronašli dokaze o nezakonitim aktivnostima;vrši zaštitu računara od infiltracije, određuje kako je računar napadnut ili probijeni zaštitni mehanizmi, vrši rekonstrukciju ili povraćaj izgubljenih datoteka;primenjuje IT forenzičke alate i istražne metode za pronalaženje određenih elektronskih podataka, uključujući upotrebu internet istorije, obradu teksta, slike i druge datoteke;pretražuje dosijea i podatke koji su skriveni, izbrisani ili izgubljeni; analizira podatke i procenjuje njihov značaj za slučaj pod istragom;prenosi dokaze u formatu koji se može koristiti za pravne svrhe tj. krivična suđenja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Administrator za telekomunikacije Opšti opis posla održava, nadgleda i konfiguriše telekomunikacionu opremu i telekomunikacione aplikacije u okviru informacionog sistema;priprema izveštaja iz baza u okviru telekomunikacionih sistema na osnovu zadatih parametara; unosi podatke i nove korisnike u telekomunikacione sisteme i aplikacije;podešavanje, održavanje i dodavanje novih lokala u okviru telefonskih centrala;prati telefonski saobraćaj. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem administrator informacionih sistema i tehnologija Opšti opis posla postavlja i održava integrisani sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;učestvuje u izradi projektne dokumentacije;testira programske celine po procesima;podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje i radno isksustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem administrator baze podataka Opšti opis posla programira baze podataka, kreira izveštaje, interfejse i programske aplikacije u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;pruža stručnu podršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja;planiranje i izrada backup/restore i disaster recovery procedura;sprovodi optimizaciju i unapređenje performansi produkcionog sistema i rešavanje tekućih problema u radu sa bazama podataka;povezuje i vrši migraciju podataka ka drugim sistemima za upravljanje bazama podataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Inženjer poslovnih aplikacija Opšti opis posla učestvuje u analiziranju korisničke zahteve i pripremi predloga procedure njihovog rešavanja;izrađuje poslovne aplikacije;sprovodi testiranje poslovnih aplikacija;sprovodi obrade podataka koji se razmenjuju sa eksternim institucijama, a koji se koriste u poslovnim aplikacijama;vrši kontrolu obrađenih podataka;vodi obrade koje se javljaju u jednakim vremenskim intervalima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Opšti opis posla sastavlja programe obuke korisnika računarske infrastrukture;organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu baze podataka, kretanje kroz aplikacije i njihove komande, unos i izmena podataka, dobijanje izveštaja;organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu internet portala, sajtova, prezentacija;organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu računarske i mrežne opreme -računarskih radnih stanica, štampača, mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa-operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa-elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu standardnih kancelarijskih programa i interneta;organizuje i sprovodi obuku korisnika za zaštitu i kontrolu pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i za izradu rezervnih kopija podataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje :na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Opšti opis posla održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;kontroliše sa programerima rezultate testiranja;izvršava obrade, kontroliše rad standardnih aplikacija, formira i dostavlja izlazne podatke iz obrada i formira potrebne izveštaje i statistike;pravi plan obrade, kontroliše i validira izlazne podatke i vodi knjige obrade;pušta i kontroliše masovnu štampu na osnovu knjiga obrade i radnih naloga; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme-servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionog, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija u sistemu;instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroka poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka;preduzima mere za blagovremeno obezbeđenje rezervnih delova;vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Programer – koder Opšti opis posla kodira prethodno definisanu programsku šemu;piše obaveznu dokumentaciju u skladu sa postavljenim zahtevima;kodiranje obavlja u skladu sa adekvatnim pravilima postavljenim od strane korišćenog programskog jezika i razvojnog okruženja;piše testove pomoću kojih je moguće proveriti ispravnost kreiranog koda. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sistem inženjer audio – video sistema i tehnologija Opšti opis posla sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja;pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog audio / video sistema, konferencijske opreme – servera, delegatskih jedinica, konferencijske mrežne opreme, kablovskih veza, distribucija signala;pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog sistemskog A / V softvera i servisa;pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog audio / video sistema, delegatskog sistema i sistema video konferencijskih veza;pruža stručnu podršku u sistemu zaštite i kontrole pristupa i korišćenja audio i video zapisa, kao modela izrada rezervnih kopija podataka;sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Tehničar održavanja audio-video sistema i tehnologija Opšti opis posla instalira, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu audio video sistema – servera, delegatskih jedinica, konferencijske mrežne opreme, kablovskih veza i distribucije A / V signala;instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu audio video sistema, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija u sistemu;instalira, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja audio i video zapisa i učestvuje u arhiviranju A/V zapisa i izrade rezervnih kopija;podešava, prati parametre i uspostavlja video-konferencijsku vezu sa udaljenim lokacijama; Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Dizajner internet portala Opšti opis posla izrađuje i dizajnira strane za internet i intranet sajt i koordinira ovim poslovima sa svim organizacionim jedinicama; realizuje složene zahteve za prezentaciju tekstova i fotografija na sajtovima specifičnim alatima; izrađuje animacije, video i zvučne zapise za sajt;vrši skeniranje i obradu fotografija koje se prezentuju na sajtu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

Naziv radnog mesta Koordinator poslova investicionog i tehničkog održavanja Opšti opis posla organizuje i prati izvršenje svih poslova investicionog i tehničkog održavanja; učestvuje u izradi plana u delu koji se odnosi na investicije i održavanje i učestvuje u njegovoj realizaciji; izrađuje idejne i glavne projekte i vrši kontrolu projekata i nadzor nad izvršenjem radova;pribavlja svu tehničku dokumentaciju vezanu za izvođenje radova; snima stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova i usluga;koordinira i prati izradu tehničke dokumentacije;koordinira pripremu predloga planova investicionog i tehničkog održavanja i izradu tehničkih specifikacija za nabavke i javne nabavke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje :na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Inženjer investicionog održavanja Opšti opis posla snima stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova;organizuje i usmeraa izradu tehničke dokumentacije;priprema predloge planova investicionog održavanja; priprema tehničke specifikacije za nabavke; analizira zahteve, definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema mere u vezi sa investicionim održavanjem;sprovodi stručne analize i predlaže mere za razvoj delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Inženjer održavanja uređaja i opreme Opšti opis posla prati funkcionisanje složenih uređaja i opreme i podešava ih tokom dnevnog rada;analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kvarova;predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;obavlja najsloženije stručne poslove održavanja;trebuje i razdužuje materijal, alat neispravne – demontirane delove i dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Inženjer tehničkog održavanja Opšti opis posla rukuje automatizovanim kompleksnim tehničkim sistemima i podešava ih tokom redovnog – dnevnog rada;analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kompleksnih kvarova objekata, opreme i instalacija za koje je zadužen;predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;obavlja najsloženije stručne poslove održavanja;vodi grupu radnika sa kojom zajednički radi na upravljanju, rukovanju ili održavanju tehničkih sistema;trebuje i razdužuje materijal, alat, neispravne demontirane delove i dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Organizator tehničkog i investiocionog održavanja Opšti opis posla vrši obilazak objekata i evidentira stanje postojećih instalacija;organizuje i prati izvođenje radova i popravki na tekućem održavanju objekata;obavlja kontrolu redovnog rada tehničkih sistema i kontrolu aktivnosti održavanja;obavlja stručnu analizu i izrađuje izveštaje;priprema tehničku dokumentaciju za redovni rad i održavanje objekata, opreme i instalacija;organizuje pripremu i priprema metrološku, naučnu i stručnu dokumentaciju;održava ažurnom bazu tehničke dokumentacije o objektima, opremi i instalacijama;priprema predloge tehničkih specifikacija, kalkulacija, procedura, algoritama, dokumenata, izveštaja, na osnovu definisanog projektnog zadatka; priprema zbirne izveštaje na osnovu pojedinačnih evidencija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Tehničar za organizaciju investicionog i tehničkog održavanja Opšti opis posla priprema investicionu-tehničku dokumentaciju, predmer i predračun radova za izvođenje potrebnih radova na objektima;prati realizaciju radova;vrši kontrolu i overu građevinskih dnevnika, knjiga i računa izvedenih radova; kontroliše rad spoljnih saradnika i evidentira poslove i utrošak materijala;vrši nadzor nad izvođenjem radova;priprema potrebnu dokumentaciju za postupak nabavki. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Tehničar investicionog i tehničkog održavanja Opšti opis posla snima i izrađuje skice postojećih stanja i instalacija u objektima;pruža podršku u izradi predmera radova i ugradnje opreme;prikuplja potrebne dozvola i saglasnosti;daje podatke za formiranje tehničke dokumentacije i vodi evidenciju o istoj;vodi evidenciju tehničke dokumentacije;obavlja najsloženije stručne poslove održavanja;analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kompleksnih kvarova objekata, opreme i instalacija za koje je zadužen;predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Tehničar za održavanje uređaja, tehničkih sistema i instalacija Opšti opis posla obavlja stručne i tehničke poslove održavanja;vrši mehaničarske poslove na preventivnom održavanju, demontaži, popravkama, remontima, montažama;dorađuje pojedine elemente, delove i sklopove pri montaži;vrši defektaže i potrebna merenja funkcionalnih elemenata, delova i sklopova sa demontažom, popravkama i montažom;kontroliše ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema i instalacija na objektima i uređajima;obavlja poslove rukovanja parnim kotlovima i odgovoran je za njihovo održavanje;održava i otklanja kvarove tehničkih sistema, instalacija, uređaja i aparata. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Domar / majstor održavanja Domar / majstor održavanja u posebnim uslovima Opšti opis posla obavlja preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava;obavlja mehaničarske / električarske/ vodoinstalaterske / bravarske / stolarske / limarske / molerske / automehaničarske i sl. poslove, poslove ložača, kao i druge radove održavanja i popravki; priprema objekte, opremu i instalacije za rad;obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama;pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlja na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara;prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje;rukuje postrojenjima u kotlarnici;obavlja redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja;vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispiti za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postojenjem u kotlarnici). Posebni uslovi rada u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.

Naziv radnog mesta Saradnik za zaštitu životne sredine Opšti opis posla izrađuje plan zaštite životne sredine; izrađuje plan upravljanja otpadom;organizuje i kontroliše realizaciju mera za zaštitu životne sredine i smanjenje otpada;vrši internu obuku zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;obavlja komunikaciju sa ovlašćenim organizacijama za vršenje kontrole kvaliteta parametara životne sredine propisane zakonom;objedinjuje i kontroliše evidenciju o količinama i kretanju otpada;priprema i dostavlja izveštaje nadležnim organima o zaštiti životne sredine i tokovima otpada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Saradnik za sanitarnu kontrolu Opšti opis posla vrši kontrolu higijenskog, sanitarnog i tehničkog stanja objekata, opreme i inventara; vrši kontrolu higijene zaposlenih, poslovnih prostorija, uređaja, opreme, inventara i dr.; vodi evidenciju i zapisnike po izvršenoj sanitarnoj kontroli;predlaže mere i posebna upozorenja u vezi sa rezultatima sanitarne kontrole. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Referent za sanitarnu kontrolu / zaštitu životne sredine Opšti opis posla prati higijensko, sanitarno i tehničko stanja objekata, opreme i inventara; prati higijenu zaposlenih, poslovnih prostorija, uređaja, opreme i inventara; vodi evidenciju i zapisnike po izvršenoj sanitarnoj kontroli;priprema delove predloga mera i upozorenja u vezi sa rezultatima sanitarne kontrole;realizuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom;organizuje sakupljanje i transport otpada;rukuje uređajima i opremom za tretiranje otpada;vodi evidenciju o količinama i tokovima otpada;sprovodi mere za smanjenje otpada i zaštite životne sredine;priprema delove izveštaja o zaštiti životne sredine i upravljanja otpadom. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Koordinator poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova bezbednosti, odbrane, vanrednih situacija, civilne zaštite, zaštite životne sredine, zaštite od požara i obrade i zaštite podataka;razvija i predlaže bezbednosne ciljeve i bezbednosne politike;koordinira izradu procena, analiza, studija, elaborata, strategija i akcionih planova, procedura i pravila u oblastima od značaja za bezbednost, odbranu i vanredne situacije;razvija i predlaže preventivne bezbednosne mere u oblastima upravljanja krizama i zaštite lica, imovine i poslovanja od raznih pretnji, uključujući odbranu od terorizma;razvija i predlaže mere za smanjenje rizika od elementarnih i drugih nepogoda;pruža stručnu pomoć u procesu kontrole, uvođenja i primene standarda vezanih za bezbednost, odbranu i vanredne situacije;sprovodi stručni nadzor nad radom angažovanog ili unutrašnjeg obezbeđenja;koordinira pripremu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija;planira i predlaže nabavku opreme potrebne za funkcionisanje poslova bezbednosti i zaštite; izdaje uputstva za rad u vanrednim situacijama i postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti; koordinira izradu redovnih i vanrednih izveštaja o okolnostima i događajima od značaja za bezbednost, odbranu i vanredne situacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Koordinator poslova zaštite, bezbednosti i zdravljA na radu Opšti opis posla analizira stepen trenutne eksponiranosti bezbednosnim rizicima na radnim mestima i u radnom okruženju; izrađuje akte o proceni rizika na radnim mestima i u radnom okruženju;izrađuje akte o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;koordinira pripremu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti bezbednosti i zaštite lica, imovine i poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu;prati i kontroliše sredstva i opremu za ličnu zaštitu i za zaštitu od požara;kontroliše i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju, održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava za zaštitu na radu;organizuje i sprovodi obuku zaposlenih iz oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite lica, imovine i poslovanja;organizuje sprovođenje mera za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;kontroliše sprovođenje utvrđenih mera zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;izdaje uputstva za rad zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;organizuje evakuaciju zaposlenih i spašavanje imovine ugrožene požarom ili drugim oblikom vanredne situacije;organizuje i sastavlja izveštaje u vezi sa vanrednim događajima iz oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Saradnik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti Opšti opis posla priprema potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;organizuje i sprovodi preventivne mere u cilju zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu;razmatra stanje zaštite od požara, podnosi izveštaje i priprema predloge; izdaje uputstva za rad zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;organizuje obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara; organizuje periodične preglede zaposlenih;evakuiše zaposlene i spašava imovinu u uslovima opasnosti ili vanredne situacije;priprema izveštaje iz oblasti bezbednosti i zaštite;priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno isksutvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Saradnik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu Opšti opis posla priprema potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;pruža stručnu podršku za opremanje i uređivanje radnog mesta;organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;predlaže mere za poboljšanje uslova rada;svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih;prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, učestvuje u utvrđivanju uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;priprema izveštaje iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu;koordinira saradnju sa službom medicine rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima, do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu Opšti opis posla prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;prikuplja podatke za analizu stepena trenutne eksponiranosti bezbednosnim rizicima;prikuplja podatke i potrebnu dokumentaciju za izradu opštih i pojedinačnih akta iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu;prati i kontroliše sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu;prati stanje i vodi evidenciju o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima;sprovodi mere za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;kontroliše prohodnost protivpožarnih puteva i evakuacionih pravaca;učestvuje u izradi izveštaja u vezi sa vanrednim događajima iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Vatrogasac Opšti opis posla sprovodi utvrđene mere zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;kontroliše kompletnost i ispravnost sredstava i opreme za protivpožarnu zaštitu;kontroliše prohodnost protivpožarnih puteva i evakuacionih pravaca;sprovodi mere za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;preduzima sve potrebne radnje u slučaju izbijanja požara;pruža podršku zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;evakuiše zaposlene i spašava imovinu ugroženu požarom ili drugim oblikom vanredne situacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit iz protivpožarne zaštite.

Naziv radnog mesta Službenik obezbeđenja sa oružjem / stražar Opšti opis posla utvrđuje identitet i razloge dolaska stranka u objekat;vodi evidenciju o ulasku i izlasku iz objekta;zabranjuje ulazak u zgradu lica sa oružjem, opasnim oružjem, pod dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava;zabranjuje neovlašćenom licu ulaz u objekat van radnog vremena, a u radno vreme ulaz u određene prostorije;udaljava iz zgrade lice koje se ne pridržava njegove zabrane;udaljava iz zgrade lice koje ometa red i mir;zadržava lice zatečeno u vršenju krivičnog dele za koje se goni po službenoj dužnosti i o tome obavesti policiju;po potrebi pretresa lice i stvari;oduzima stvari od lica koja u objekat unose predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine;štiti lica i imovinu u objektu;stara se o ispravnosti i pravilnom čuvanju oružja i uređaja za detekciju;kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo završena obuka za rukovanje vatrenim oružjem;licenca za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem.

Naziv radnog mesta Službenik obezbeđenja bez oružja / čuvar Čuvar Čuvar pod posebnim uslovima rada Opšti opis posla kontroliše ulazak i izlazak lica i evidentira posete;vodi knjige evidencija;obezbeđuje objekat, zaposlene i drugih lica;sprovodi stalni nadzor nad objektom;vrši pregled lica, prtljaga, opreme i vozila u objektu;pregleda prtljag i druge stvari koje posetioci imaju sa sobom; kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja. Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške.

Naziv radnog mesta Portir Portir Portir u posebnim uslovima rada Opšti opis posla vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja;vodi evidenciju o ulasku i izlasku u objekat stranaka;vodi evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenih;kontroliše i nadzire rad alarmnog sistema;prima poštu i ostale pismene otpravke;prima telefonske pozive i usmerava vezu po pozivima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške.

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE

Naziv radnog mesta Koordinator poslova transporta i logistike Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova logistike u organizacionoj jedinici – izrada planova rada u skladu sa Programom rada, raspoređivanje poslova, praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;izdaje i vrši kontrolu putnih naloga;prati i organizuje održavanje voznog parka, servise i popravke vozila;organizuje nabavke novih vozila, kao i prodaju starih i otpisanih vozila;kontroliše stanje i utrošak rezervnih delova, goriva i podnosi zahtev za njihovu nabavku;vrši registraciju vozila. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Kurir Opšti opis posla prima, razvrstava i dostavlja poštu i drugi materijal; vodi evidenciju pošte u internim dostavnim knjigama;preuzima pošiljke i predaje na zavođenje u pisarnici;preuzima poštanske pošiljke za ekspedovanje i predaje poštu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola B kategorije.

Naziv radnog mesta Vozač Vozač vozila B kategorije Vozač službenog vozila pod pratnjom Vozač vozila C kategorije Vozač vozila D kategorije Opšti opis posla upravlja motornim vozilom po nalogu rukovodioca;vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva;priprema putni nalog za korišćenje vozila;održava vozila u urednom i ispravnom stanju;kontroliše ispravnost vozila i ugovara popravke vozila u servisnim radionicama. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Naziv radnog mesta Dispečer Opšti opis posla sastavlja dnevni i mesečni raspored vozača i vozila prema nalozima za vožnju;vodi evidencije o pređenoj kilometraži vozila;prati održavanje voznog parka, tehničku ispravnost i bezbednost vozila;održava vezu radio-stanicom sa vozačima na terenu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola B kategorije.

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI

Naziv radnog mesta Koordinator poslova u ugostiteljstvu Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova u rezidencijalnim objektima i drugim objektima za smeštaj, hranu i ugostiteljstvo-izradu planove rada u skladu sa Programom rada, raspoređivanje poslova, praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;kontroliše snabdevanje objekta i organizuje plasman proizvoda; izrađuje predloge cenovnika usluga;koordinira plan dugoročnih nabavki; kontroliše poslove saradnje sa drugim službama i inspekcijskim organima;prati zakonske propise i definiše normative ishrane i jelovnika; planira dnevnu proizvodnju hrane i trebuje namirnice i sredstva za higijenu osoblja, opreme i prostora restorana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Saradnik u ugostiteljstvu Opšti opis posla izrađuje akte o količini rashoda i normativa za ishranu;kontroliše primenu normativa o ishrani;priprema jelovnike i prati njegovo sprovođenje; planira dugoročnu nabavku namirnica i odgovarajuće opreme;organizuje rad u kuhinji /objektima gde se pružaju usluge;kontroliše pravilnu pripremu kvalitet, kvantitet i serviranje spremljenih jela i zdravstvenu ispravnost hrane;prima narudzbine i zahteve nadležnih službi; kontroliše primenu sanitarnih propisa, zaštite od požara i zaštite na radu;kontroliše higijenu prostorija, uređaja i zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Referent u ugostiteljstvu Opšti opis posla organizuje rad u objektu; kontroliše održavanje tehničke opreme i uređaja u objektu; kontroliše otklanjanje kvarova po evidenciji knjige kvarova; obezbeđuje sredstva i mere za higijensko-tehničku zaštitu;obavlja administrativne poslove u postupku useljenja i iseljenja korisnika usluga smeštaja;vodi evidencije o isplati ugovorno angažovanih lica. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Upravnik restorana Opšti opis posla organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje svih poslova i zadataka u restoranu; kontroliše primenu normativa ishrane i jelovnika; kontroliše trebovanje namirnica i ostalog materijala za potrebe restorana; kontroliše kvalitet i kvantitet pripremljenih jela i serviranje na liniji za usluživanje; kontroliše pravilnu raspodelu hrane na liniji za podelu; planira dnevnu proizvodnju hrane i odgovoran je za realizaciju; prati i kontroliše frekvenciju korisnika usluge ishrane; obezbeđuje mere i sredstva za higijenu osoblja, opreme i prostora restorana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Nutricionista Opšti opis posla sačinjava jelovnik za ishranu korisnika;kontroliše kvalitet i higijensku ispravnost namirnica i daje dozvolu za upotrebu;vrši kontrolu pravilnog čuvanja namirnica i poštovanje rokova upotrebe;kontroliše redovno čuvanje uzoraka hrane u kuhinjama u roku od 24 časa;upozorava odgovorna lica na poštovanje obaveza i rokova koji se nalažu rešenjem nadležnog inspektora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima, do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Glavni kuvar Opšti opis posla organizuje rad u kuhinji;sastavlja jelovnik i priprema hranu za korisnike;trebuje i vrši prijem namirnica i kontrolu ispravnosti prispelih namirnica u kuhinju;prima potreban materijal za održavanje čistoće prostorija kuhinje, inventara i posuđa;kontroliše ispravnost procedure pripreme obroka, kvalitet i kvantitet prilikom isporuke hrane iz kuhinje; raspoređuje zaposlene u smeni i vodi evidenciju zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Kuvar / poslastičar Opšti opis posla priprema sve vrste jela po jelovniku i normativima ishrane; priprema i oblikuje sve vrste poslastica;kontroliše ispravnost namirnica;utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlja listu za nabavku namirnica;kontroliše kvalitet pripremljenog jela; servira jela;priprema jelovnik. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Pomoćni kuvar Opšti opis posla priprema i obrađuje namirnice kod pripremanja i izdavanja obroka; priprema i servira hranu;održava higijenu u kuhinji;održava higijenu sredstava za obradu i pripremu namirnica;uređuje ugostiteljski objekat za usluživanje korisnika. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Pekar Opšti opis posla priprema sve vrste pekarskih proizvoda;vrši trebovanje, prijem i evidenciju utroška namirnica potrebnih za proizvodnju pekarskih proizvoda;kontroliše organoleptičku ispravnost namirnica; primenjuje sanitarne mere u prostorijama, uređajima i opremi u pekari;obučava pojedine korisnike jednostavnim radnim operacijama iz svog delokruga rada;kontroliše održavanje, servisiranje i opravke mašina i aparata. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Mesar Opšti opis posla priprema mesne prerađevine i obrađuje meso i prerađevine od mesa za potrebe restorana; evidentira parametre po HASSAP procedurama i uputstvima;priprema meso za skladištenje; kontroliše higijenu i skladištenje mesa. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Konobar Opšti opis posla uređuje prostorije za servisiranje, postavlja stolove i stolnjake i prima potreban pribor za usluživanje; servira hranu i piće;održava čistoću i opštu urednost kafe-kuhinje i prostora u kome se servira kafa i drugi napici;trebuje robu i materijal za potrebe restorana / kafe-kuhinje;vodi evidenciju o utrošku namirnica i pića. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Kafe kuvarica / servirka Kafe kuvarica Servirka Servirka u posebnim uslovima rada Opšti opis posla priprema, servira i poslužuje tople i hladne bezalkoholne napitke; održava higijenu posuđa, pribora i uređaja;preuzima robu i vodi knjige zaduženja i razduženja robe;vodi evidencije o trebovanju i utrošku robe. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje.Izuzetno:osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni ulovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške;u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.

Naziv radnog mesta Kasir Opšti opis posla kuca narudzbine na fiskalnoj kasi, naplaćuje iznose za naručene usluge i korisniku izdaje fiskalni račun;registruje dnevni promet u knjizi blagajne; obavlja poslove kontrole fiskalnih izveštaja i dnevnika blagajne;vrši izdavanje žetona i pribora za jelo. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Recepcioner Opšti opis posla prima i smešta goste u objekte; evidentira dolazak i odlazak gostiju; popunjava prijave boravka stranih gostiju; proverava sobe pre odlaska gostiju radi utvrđivanje eventualnih oštećenja i poziva majstore radi otklanjanja kvara; obavlja naplatu usluga. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

OSTALI STRUČNI POSLOVI

Naziv radnog mesta Rukovodilac interne revizije Opšti opis posla priprema strateški i godišnji plan interne revizije;nadgleda sprovođenja godišnjeg plana interne revizije i primenu metodologije interne revizije;priprema izveštaje za poslove koje realizuje u izveštajnom periodu;pruža stručnu podršku u proceni oblasti rizika;sprovodi revizorske procedure;identifikuje, obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke;obavlja i daje uputstva za obavljanje revizije sistema, revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima;vrši analizu i ocenu kvaliteta adekvatnosti, pouzdanosti i efektivnosti u funkcionisanju internih kontrolnih mehanizama; koordinira rad sa Državnom revizorskom institucijom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;najmanje sedam godina radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.

Naziv radnog mesta Ovlašćeni interni revizor Opšti opis posla pruža stručnu podršku pri izradi godišnjeg plana revizije;pruža stručnu podršku u proceni oblasti rizika;definiše predmet revizije, razvija kriterijume i analizira dokaze i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije;sprovodi revizorske procedure;vrši reviziju revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima,utvrđuje uzroke nastanka slabosti- utvrđuje posledice i daje preporuke za otklanjanje slabosti;obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke; pruža stručnu pomoć pri saopštavanju rezultata obavljenih revizija putem pisanih ili usmenih izveštaja;sačinjava periodične i godišnje izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;najmanje tri godina radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.

Naziv radnog mesta Interni revizor Opšti opis posla učestvuje u obavljanju revizije sistema, revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima, pod nadzorom i u segmentima koje mu odredi ovlašćeni interni revizor;učestvuje u izradi nacrta izveštaja u segmentima za koje je vršio testiranje dokumentacije i podataka;prikuplja zakonska i druga normativna akta vezana za predmet revizije i pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačne interne revizije;sprovodi revizorske procedure;učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu analiza, izveštaja i informacija u vezi obavljenih revizija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;najmanje tri godina radnog iskustva u struci prema propisima kojim se uređuje interna revizija.

Naziv radnog mesta Koordinator poslova međunarodne saradnje/ koordinator projekta Opšti opis posla planira, razvija i organizuje programe i projekte međunarodne saradnje;koordinira izradu projektnog predloga i razvija cilj, očekivane rezultate, uticaj i druga pitanja vezana za projektni predlog;razvija model monitoringa, evaluacija i dugoročne održivosti projekta;planira budzet projekta;organizuje povezivanje i umrežavanja sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama; organizuje pripremu za uspostavljanje bilateralnih i multilateralnih oblika saradnje;priprema i organizuje realizaciju međunarodnih sporazuma; prati izvršenje međunarodnih ugovora i sporazuma, kontroliše poštovanje rokova i koordinira pripremu izveštaja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje engleskog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik za međunarodnu saradnju / asistent na projektu Opšti opis posla prati informacije o konkursima za međunarodne projekte i organizuje pripremu konkursnu dokumentaciju; pruža stručnu i tehničku pomoć razvijanju i izradi projektnog predloga;prati informacije o konkursima međunarodne razmene i organizuje razmenu kadrova;vodi evidenciju o realizovanim i aktuelnim međunarodnim projektima;vodi evidenciju o potpisanim međunarodnim sporazumima i ugovorima; priprema izveštaje o realizovanim projektima i programima saradnje;pruža stručno-tehničku pomoć u pripremi međunarodnih skupova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje jednog svetskog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Istraživač / analitičar Opšti opis posla prati stanje i proučava posledice utvrđenog stanja u odgovarajućoj oblasti;razvija metodologiju istraživanja i formuliše glavno istraživačko pitanje;planira, razvija i sprovodi istraživanje u odgovarajućoj oblasti;naučno-teorijski analizira podatke prikupljene u istraživanju;sprovodi kvantitativne i kvalitativne analize i priprema izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu rezultata istraživanja;izrađuje elaborate, studije i predlaže odgovarajuće mere za unapređenje politike u odgovarajućoj oblasti na osnovu izrađenih analiza i izveštaja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik u istraživanjima Opšti opis posla pruža stručnu pomoć u razvijanju metodologije istraživanja;sprovodi arhivsko i terensko istraživanje;analizira i obrađuje prikupljene podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u odgovarajućoj oblasti i proučava posledice utvrđenog stanja;pruža stručnu pomoć pri izradi analiza, izveštaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu rezultata istraživanja; proučava posledice utvrđenog stanja u odgovarajućoj oblasti na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka i priprema predloge mera za rešavanje identifikovanih problema;pruža stručnu pomoć pri izradi elaborata i studija za unapređenje politike u odgovarajućoj oblasti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Statističar Opšti opis posla definiše metodologiju za sprovođenje statističkih istraživanja i sprovodi statistička istraživanja; izrađuje uputstava i instruktivne materijale koji se odnose na evidenciju i statistiku za potrebe istraživanja;prikuplja i statistički obrađuje podatke za potrebe analitičkog praćenja pojava i kretanja u određenim oblastima;izrađuje statističke analize i izveštaje;preduzima odgovarajuće mere zaštite podataka; priprema statistički obrađene podatke i analize za objavljivanje i izrađuje publikacije i internet prezentacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za upravljanje kvalitetom Opšti opis posla definiše i prati ključne elemente sistema upravljanja kvalitetom;izrađuje dokumente sistema upravljanja kvalitetom;istražuje optimalna rešenja i mere za poboljšanje kvaliteta i vrši pripremu za njihovo sprovođenje;izrađuje analize o produktivnosti rada;predlaže ekonomski izvodljive predloge za poboljšanje produktivnosti i kvaliteta;redovno informiše rukovodioce i izrađuje izveštaje o postizanju i unapređenju kvaliteta. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Kustos van osnovne delatnosti Opšti opis posla održava i čuva predmete zbirke umetničkih dela;organizuje restauraciju i konzervaciju predmetne zbirke;sprovodi stranke, goste i grupe posetilaca i stručno im tumači postavke; radi na edukaciji posetilaca i davanju važnosti proučavanja i čuvanja kulturne baštine; prati i vrši uvid u knjigu posetilaca i predlaže mere za poboljšanje rada sa posetom;pruža stručnu podršku u izradi predloga plan repertoara manifestacija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sužbenik za odnose sa javnošću / marketing Opšti opis posla razvija politiku odnosa sa javnošću;koncipira, razvija i formuliše komunikacionu strategiju;koordinira organizaciju kampanja, medijskih i drugih promotivnih događaja;kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na internet portalu;koordinira izradu i priprema saopštenja za javnost;koordinira izradu i priprema sadržaj prezentacija i publikacija;razvija i održava odnose sa medijima i javnošću;predstavlja aktivnosti institucije u medijima i promotivnim događajima;analizira izveštavanje medija od značaja za instituciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje engleskog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik za odnose sa javnošću / marketing Opšti opis posla sprovodi politiku odnosa sa javnošću;priprema informacije i podatke za izradu komunikacione strategije;pruža stručnu podršku u organizovanju kampanja i promotivnih događaja;organizuje medijske i druge promotivne događaje;priprema informacije, vrši tehničku pripremu i ažurira podatke na internet portalu;priprema saopštenja za javnost;priprema prezentacije i publikacije;održava odnose sa medijima i javnošću;prikuplja informacije o izveštavanju medija od značaja za insituciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje engleskog jezika.

Naziv radnog mesta Glavni i odgovorni urednik Opšti opis posla sačinjava plan i program informisanja;sprovodi utvrđenu uređivačku politiku i programsku koncepciju;organizuje rad u redakciji;rukovodi poslovima uređivanja lista;odgovara za sadržaj novina i časopisa;piše tekstove u skladu sa potrebama lista;vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;analizira list na nedeljnom i mesečnom kolegijumu i o tome obaveštava direktora. Stručna sprema / obrazovanje Bisoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Novinar Opšti opis posla piše tekstove;radi intervjue; prati određene događaja o kojima piše tekstove; piše tekstove za materijale koji se arhiviraju; koordinira saradničku mrežu;fotografiše za potrebe objavljivanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine  i radno isksustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti znanje rada na računaru. Radnoiskustvo

Naziv radnog mesta Organizator protokola Opšti opis posla organizuje zvanične posete;koordinira organizaciju poseta, javnih nastupa i sastanaka;priprema informacije, platforme i beleške zvaničnih poseta;organizuje pripremu informacija, platforma i beleški od značaja za posete i sastanke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje engleskog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik u protokolu Opšti opis posla pruža tehničku podršku u organizaciji zvanične posete;organizuje posete, javne nastupe i sastanke;priprema informacije, platforme i beleške od značaja za posete i sastanke;pruža logističke informacije u vezi poseta i sastanka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje engleskog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Prevodilac Opšti opis posla prevodi pisani materijal, stručne tekstove i pravne akte;simultano i / ili konsekutivno prevodi;prevodi na osnovu dijalog liste ili audio vizuelnih traka;prevodi uz pomoć akustičnih uređaja na sednicama i skupovima;vodi evidencije o prevedenim tekstovima i izvršenim poslovima;obavlja korespodenciju vezanu za poslove međunarodne saradnje;pruža stručno-tehničku pomoć u pripremi međunarodnih skupova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje odgovarajućeg stranog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Lektor Opšti opis posla ispravlja greške u tekstu: jezičke, jezičko-logičke, stilske (jezičke i autorske), materijalne i druge greške u skladu sa kulturološkim, tradicionalnim i utvrđenim jezičkim pravilima (sintaksičkim, leksičkim, semantičkim);razvija i primenjuje standarde funkcionalnog jezičkog stila, zavisno od jezičko-funkcionalne vrste teksta (administrativni, publicistički, naučni, književnoumetnički) koji ispravlja; popravlja autorov stil pisanja intervencijama na konstrukciji rečenice i strukturi teksta; uočava materijalne greške i usko sarađuje sa autorom teksta radi njihovog ispravljanja;predlaže izmene i dopune jezičke regulative na osnovu saznanja iz rada kroz saradnju sa institucijama za regulisanje jezika; ispravlja štamparske i pravopisne greške, odnosno vrši poslednju jezičku i grafičku proveru teksta pred štampanje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Bibliotekar Opšti opis posla vrši izgradnju, unapređenje i razvoj bibliotečke i informacione delatnosti i zaštitu bibliotečke građe;predlaže mere za unapređivanje delatnosti i bibliotečko-informacionog sistema;analizira potrebe zaposlenih za stručnom literaturom:definiše politiku nabavke i strukturiranje fondova biblioteke;izrađuje i unapređuje sistem kataloga i sistem klasifikacije; vrši katalogizaciju stručne literature i uređuje kataloge i druge informacione instrumente; istražuje i sakuplja bibliotečku građu;uslužuje korisnike;čuva fondove biblioteke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i radno iskustvo na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Viši fizioterapeut Opšti opis posla samostalno sprovodi i prati programe fizikalne medicine i rehabilitacije koji unapređuju ili obnavljaju motorne funkcije pacijenta, povećavaju sposobnost pokreta, ublažavaju bol, leče ili preveniraju fizičku nesposobnost koja je posledica traume, bolesti ili drugih poremećaja;primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, krioterapija, ultra zvuk i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije;prati plan i uspešnost lečenja pacijenta;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju Opšti opis posla vrši antropometrijska merenja i ocenu mišićne snage;priprema plan i program posturalnih vežbi i vežbi opšte kondicije;sprovodi posturalne vežbe;sprovodi vežbe opšte kondicije;vrši obuku neplivača. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Dizajner Opšti opis posla uređuje grafička i multimedijalna rešenja za komunikaciju i prezentaciju; kreira grafička i digitalna rešenja;priprema za štampu potreban materijal;kontroliše i sprovodi usvojena dizajnerska rešenja na štampanim, fizičkim, elektronskim, informativnim i propagandnim materijalima i upravlja miksom digitalnih komunikacija; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

OSTALI POSLOVI PODRŠKE

Naziv radnog mesta Internet operater Opšti opis posla prikuplja informacije i podatke za internet portal;obavlja poslove tehničke obrade oglasa i tekstova za objavljivanje u publikacijama i na internet stranicama; obavlja poslove ažuriranja sajta;priprema i unosi nove sadržaje;vodi evidenciju o interakciji na internet portalu; pruža tehničku podršku pripremi medijskih i drugih promotivnih događaja;priprema tehnička rešenja za izradu prezentacija, publikacija i internet portala. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Operater tehnike Opšti opis posla obavlja poslove ozvučenja i tonskog snimanja;obavlja poslove video snimanja;obrađuje snimljeni materijal za potrebe emitovanja na internetu, radiju i televiziji i za arhivu;arhivira snimljeni i obrađeni materijal;obavlja poslove na telefonskoj centrali;vrši prijem i obradu poziva na telefonskom operatorskom aparatu-centrali; stara se o ispravnosti i održavanju opreme;vrši unos podataka, anotaciju i verifikaciju unetih podataka;vrši snimanje i skeniranje materijala i obradu snimljenog materijala. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Operater u kontakt centru Opšti opis posla komunicira direktno sa građanima kroz program Kontakt centra; prima i procesuira pozive i pitanja, koristeći bazu znanja kao izvor informacija u kreiranju odgovora; odgovora na pitanja građana; arhivira komunikaciju u bazi komunikacije;prati, dopunjuje, predlaže promene i ažuriranje sadržaja u bazi znanja, iz koje se crpe informacije i odgovori po pitanjima stranaka. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Tehničar štampe Opšti opis posla priprema materijala za štampu;snima i obavlja retuširanje materijala;obavlja štampanje u ofset tehnici; vrši umnožavanje materija u svim tehnikama umnožavanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Telefonista Opšti opis posla prima pozive na telefonskoj centrali;uspostavlja telefonsku vezu za potrebe zaposlenih;evidentira pozive i prosleđuje ih korisnicima;kontroliše ispravnost i funkcionalnost uređaja kojima rukuje i prijavljuje kvarove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Knjižničar Opšti opis posla vodi dokumentaciju, evidentiranje i obradu građe, anketiranje i analitičko-statističku obradu podataka;razvrstava nabavljenu bibliotečku građu, proverava kroz informativno-referalne instrumente i magacine;učestvuje u bibliografskoj i analitičkoj obradi;učestvuje u formiranju i održavanju informaciono-referalnih instrumenata i kataloga; učestvuje u poslovima informisanja korisnika o bibliotečkoj građi; inventariše, signira, smešta i izdaje bibliotečku građu;vodi statistiku i evidenciju o bibliotečkoj građi. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Knjigovezac Opšti opis posla radi na automatskim i ručnim mašinama grafičke dorade;obavlja poslove poveza grafičkih proizvoda (ručno i mašinski); obavlja poslove završne obrade grafičkih proizvoda; priprema materijal za različite vrste grafičkih poslova; vrši oplemenjivanje grafičkih proizvoda (topla i hladna plastifikacija); planira adekvatnu i svrsishodnu upotrebu grafičkog repromaterijala. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Knjigovezac specijalista Opšti opis posla radi na automatskim i ručnim mašinama grafičke dorade; obavlja poslove poveza grafičkih proizvoda (ručno i mašinski); obavlja poslove završne obrade grafičkih proizvoda; priprema materijal za različite vrste grafičkih poslova; planira adekvatnu i svrsishodnu upotrebu grafičkog repromaterijala;izrađuje tvrdi povez;ručno šije upisnike i protokole;radi na svim doradnim mašinama (ručnim i elekričnim); izrađuje zlatotisak i suvi žig. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Korektor Opšti opis posla uočava i ispravlja slovne i znakovne greške;usklađuje tekst sa pravopisnim pravilima;radi korekturu kod materijala namenjenih za publikovanje. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Daktilograf Opšti opis posla kuca i prekucava tekstove;stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta;prima i kontroliše zahteve za prepis materijala;vrši i odgovoran je za obradu audio zapisa u tekstualni elektronski oblik. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje.Izuzetno:osnovno obrazovanje sa radnim isksutvom na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Stenograf Opšti opis posla priprema stenografski zapis;dešifruje stenograme i izrađuje stenografske beleške;vrši redakciju i uređivanje prvog izdanja stenografskih beležaka;priprema materijal i tekstove za potrebe organa i organizacija;unosi i obrađuje tekst u dokumentima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje.Izuzetno:osnovno obrazovanje sa radnim isksutvom na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.položen stručni ispit.

Naziv radnog mesta Krojač Opšti opis posla izrađuje sve vrste odevnih predmeta primenom raznovrsnih krojačkih radnje – šivenje, krpljenje, opšivanje itd;izrađuje kroj prema zadatim merama ili modelima;sprovodi odabir osnovnih tekstilnih materijala (tkanine, pletiva, vlaknasti materijali) i pomoćnih tekstilnih materijala (ulošci, konci itd.);priprema i sortira materijale;izrađuje šablone za šivenje;prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje.Izuzetno:osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Radnik za pranje i hemijsko čišćenje Opšti opis posla upravlja postrojenjima za pranje rublja, sušenje rublja i hemijsko čišćenje; programira rad postrojenja i usklađuje programe pranja, sušenja i hemijskog čišćenja; prima i klasifikuje rublje za pranje i hemijsko čišćenje;vrši pripremu deterdzenta i drugih sredstava i kontroliše doziranje;kontroliše kvalitet funkcija pranja i hemijskog čišćenja; otprema čisto rublje korisnicima i vodi evidenciju; kontroliše tokove rublja kroz perionicu;priprema mašine i hemijska sredstva za rad, čisti i dezinfikuje mašine za sušenje i peglanje rublja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Radnik održavanja odeće Radnik održavanja odeće Radnik održavanja odeće u posebnim uslovima rada Opšti opis posla pere veš, garderobu, posteljinu, radnu odeću i ostalo rublje;suši i pegla veš i odeću;vrši obeležavanje rublja i njegovo krpljenje; čisti i dezinfikuje mašine za sušenje i peglanje rublja kao i radne prostorije perionice; trebuje i preuzima materijal za potrebe održavanja odeće. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške.

Naziv radnog mesta Radnik za održavanje higijene – spremačica Spreamčica Spremačica u posebnim uslovima rada Opšti opis posla obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima; sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika;prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške;u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.

Naziv radnog mesta Radnik za održavanje higijene – čistačica Čistačica Čistačica u posebnim uslovima rada Opšti opis posla održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima; održava čistoću dvorišta i iznosi smeće;prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama i inventaru;prati stanje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepenom podrške.

Naziv radnog mesta Frizer Frizer Frizer-berberin u posebnim uslovima rada Opšti opis posla obavlja pranje, sušenje, šišanje i estetsko oblikovanje kose;obavlja brijanje i izbrijavanje brade i brkova;održava higijenu radnog prostora i sredstava za rad;trebuje materijal, pribor i opremu i vodi evidenciju o utrošku materijala;vodi evidenciju o pruženim uslugama. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo Posebni uslovi rada u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju; u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji.

Naziv radnog mesta Tehnički pomoćni radnik Opšti opis posla pripreme materijala za štampu i vrši fotokopiranje;obavlja sve vrste poslova vezanih za pripremu namirnica za pripremu i kuvanje; primenjuje mere protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu;obavlja poslove istovara i utovara roba i druge fizičke poslove. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Pomoćni radnik Opšti opis posla obavlja fizičke poslove: istovar i utovar, prenos i transport robe, materijala i opreme i dr;donosi poštu i štampu;vrši manje popravke na objektu;vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama;održava površinu oko objekta;održava higijenu objekta i okoline. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

Naziv radnog mesta Direktor zdravstvene ustanove Direktor doma zdravlja Direktor apoteke Direktor opšte bolnice Direktor specijalne bolnice Direktor zdravstvenog centra Direktor klinike Direktor kliničkog centra Direktor kliničko-bolničkog centra Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite Tipični / opšti opis posla organizuje rad i rukovodi procesom rada u zdravstvenoj ustanovi;koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove; imenuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica;donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu;sprovodi utvrđenu poslovnu politiku;odgovoran je za zakonitost rada zdravstvene ustanove;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima u okviru radnog mesta direktor zdravstvene ustanove mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Direktor doma zdravlja, Direktor apoteke, Direktor opšte bolnice, Direktor specijalne bolnice, Direktor zdravstvenog centra, Direktor klinike, Direktor kliničkog centra, Direktor kliničko-bolničkog centra, Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite, Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite, Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika kreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadzmenta u trajanju od najmanje godinu dana;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;zdravstveni menadzment;pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i/ili rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora zdravstvene ustanove Zamenik direktora doma zdravlja Zamenik direktora apoteke Zamenik direktora opšte bolnice Zamenik direktora specijalne bolnice Zamenik direktora zdravstvenog centra Zamenik direktora klinike Zamenik direktora kliničkog centra Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra Zamenik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Zamenik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite Zamenik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite Zamenik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite Tipični / opšti opis posla zamenjuje direktora u organizaciji rada i rukovođenju procesom rada u zdravstvenoj ustanovi;koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica zdravstvene ustanoveu odsustvu direktora; imenuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica u odsustvu direktora;donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u odsustvu direktora; predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu u odsustvu direktora ;sprovodi utvrđenu poslovnu politiku u odsustvu direktora;u odsustvu direktora odgovoran je za zakonitost rada zdravstvene ustanove;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta direktor zdravstvene ustanove mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Zamenik direktora doma zdravlja,Zamenik direktora apoteke,Zamenik direktora opšte bolnice,Zamenik direktora specijalne bolnice,Zamenik direktora zdravstvenog centra,Zamenik direktora klinike,Zamenik direktora kliničkog centra,Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra,Zamenik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite,Zamenik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite,Zamenik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje na:na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika kreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadzmenta u trajanju od najmanje godinu dana;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;edukacija iz zdravstvenog menadzmenta;najmanje pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i/ili ruovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove Pomoćnik direktora doma zdravlja Pomoćnik direktora apoteke Pomoćnik direktora opšte bolnice Pomoćnik direktora specijalne bolnice Pomoćnik direktora zdravstvenog centra Pomoćnik direktora klinike Pomoćnik direktora kliničkog centra Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite Tipični / opšti opis posla izvršava naloge direktora zdravstvene ustanove i učestvuje u sprovođenju odluka organa upravljanja;koordinira rad organizacionih jedinica u cilju racionalnijeg poslovanja;učestvuje u planiranju strategije razvoja zdravstvene ustanove;učestvuje u planiranju potreba za nabavkom opreme, lekova i medicinskih sredstava;sagledava kadrovsku strukturu i potrebe organizacionih jedinica koje obavljaju zdravstvenu delatnost i u skladu sa Kadrovskim planom, daje odgovarajuće predloge direktoru;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta, pomoćnik direktora zdravstvene ustanove mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Pomoćnik direktora apoteke, Pomoćnik direktora opšte bolnice, Pomoćnik direktora specijalne bolnice, Pomoćnik direktora zdravstvenog centra, Pomoćnik direktora klinike, Pomoćnik direktora kliničkog centra, Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra, Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite, Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite, Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije, ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.

Naziv radnog mesta Rukovodilac u okviru kliničkog centra, kliničo-bolničkog centra i zdravstvenog centra Rukovodilac klinike Rukovodilac bolnice Rukovodilac centra Rukovodilac doma zdravlja Rukovodilac nemedicinske službe Tipični / opšti opis posla odgovoran je za stručni rad organizacione jedinice; stara se o izvršenju Plana rada organizacione jedinice u svim njegovim segmentima i preuzima mere za njihovo sprovođenje;sprovodi kontrolu sporvođenja Progama unapređenja kvaliteta rada i Programa racionalizacije u organizacione jedinice; organizuje i sprovodi stručni nadzor nad radom zdavstvenih i drugih radnika organizacione jedinice;utvrđuje operativni raspored rada (raspored dežurstava, pripravnosti, konsultacija, raspored zaposlenih u smenskom radu, plan i raspored rada u dopunskom radu idr.) – medicinske organizacione jedinice;predlaže godišnji plan rada organizacione jedince u svim segementima plana, plan stručnog usavršavanja zaposlenih, plan korišćenja godišnjih odmora i drugih odsustva zaposlenih;daje saglasnost na sve zahteve zaposlenih za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i pojedinačnog kolektivnog ugovora;predlaže direktoru raspoređivanje na rukovodeća radna mesta u Organizacionoj jedinici;potpisuje zahteve za nabavku osnovnih sredstava i inventara, zahteve za tekuće i investiciono održavanje objekata i opreme, trebovanje lekova, medicinskog i drugog potrošnog materijala i zahteve koji se upućuju direktoru i odgovarajućim zajedničkim službama;učestvuje u radu Stručnog kolegijuma;saziva i predsedava sednicama Stručog kolegijuma organizacione jedinice;pokreće postupak za utvrđivanje povreda radnih obaveza zaposlenih i povreda poslovnog kodeksau zaposlenih u organizacionoj jedinici; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika kreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadzmenta u trajanju od najmanje godinu dana;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik rukovodioca u okviru kliniičkog centra, kliničko-bolničkog centra i zdravstvenog centra Pomoćnik rukovodioca klinike Pomoćnik rukovodioca bolnice Pomoćnik rukovodioca centra Pomoćnik rukovodioca doma zdravlja Pomoćnik rukovodioca nemedicinske službe Tipični / opšti opis posla pomaže rukovodiocu organizacione jedinice i radnih zadataka;učestvuje u sprovđenju tehničkih, organizacionih i stručno-medicinskih mera i procedura rada organizacionih jedinica (u daljem tekstu: OJ); zadužen je za saradnju i koordinaciju rada sa drugim OJ;obavlja neposrednu kontrolu stručnog rada zaposlenih u OJ;ocenjuje i provera efikasnost postojećih metoda rada o čemu obaveštava rukovodioca OJ; izveštava rukovodioca OJ o svemu značajnom u stručnom radu lekara i drugih radnika u OJ;kontroliše upotrebljivost postojeće medicinske opreme i daje predloge o njihovoj nabavci, servisiranju ili rashodu; u odsustvu rukovodioca OJ, predsedava radom Komisije za intreni stručni nadzor; u odsustvu rukovodioca OJ, daje stručne sugestije, predloge i naloge o daljim dijagnostičkim terapijskim i operativnim procedurima;pruža stručno-medicinsku pomoć ambulantnih i stacionarnim bolesnicima OJ;u obavezi je da se i lično edukuje i prati savremene trendove u svojoj stručnoj oblasti, i o njima obaveštava rukovodioca OJ;za svoj rad odgovoran je rukovodiocu OJ;izrađuje godišnji plan rada i prati realizaciju istog;sprovodi kontrolu obavljenih poslova i podnosi mesečne i kvartalne Izveštaje rukovodiocu (kvantitativne, kvalitativne i finansijske);koordinira sa nadređenim instancama, obavlja korespodenciju izvan Službe u saradnji sa rukovodiocem organizacione jedinice; koordinira i sarađuje sa ostalim službama;prati stručnu literaturu, učestvuje na seminarima, a stečena znanja prenosi svojim saradnicima;obučava i stručno osposobljava novoprimljene radnike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika kreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadzmenta u trajanju od najmanje godinu dana;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Šef kabineta direktora kliničkog centra I kliničo-bolničkog centra Šef kabineta direktora kliničkog centra Šef kabineta direktora kliničo –bolničkog centra Tipični / opšti opis posla rukovodi radom Kabineta; vrši organizaciju i korespodenciju rada u Kabinetu direktora;organizuje i obavlja rad sa strankama;priprema i vodi zapisnike na sednicama stručnog kolegijuma; vrši i druge poslove po nalogu direktora;obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora obavlja pisanu korespondenciju za potrebe direktora;koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja;daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa;organizuje sastanke direktora i pripremu materijala;obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslove vezane za rad zdravstvene ustanove i unutrašnjih organizacionih jedinica;prati i obezbeđuje realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu zdravstvene ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Sekretar kliničkog centra I kliničo-bolničkog centra Sekretar kliničkog centra Sekretar kliničo –bolničkog centra Sekretar klinike u okviru kliničkog centra Tipični / opšti opis posla organizuje, rukovodi, koordinira poslovima iz delokruga Poslovnog sekretarijata; organizuje pripremanje odluka i dokumentacije za rad organa upravljanja i stručnih organa;organizuje arhiviranje dokumentacije organa upravljanja i stručnih organa; rukovodi radom Sekretarijata – planiranje i raspoređivanje poslova na zaposlenih u skladu sa Programom rada, praćenje i ocenjivanje rada rukovodilaca organizacionih jedinica u sastavu i drugih zaposlenih;pomaže direktoru u pripremi sednica organa;priprema materijal za sednice organa zdravstvene ustanove; priprema opšta i pojedinačna akata iz oblasti rada; priprema i objedinjavanje planova rada i izveštaja o radu ѕdravstvene ustanove;prati realizaciju odluka i zaključaka organa upravljanja i njihovih tela;vodi evidencije o svim stručnim komisijama koje obrazuje zdravstvena ustanova;izrađuje mesečne izveštaje o radu komisija, kao i obaveštenja o potrebi, odnosno prestanku radnog angažovanja članova stručnih komisija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Glavna sestra / glavni tehničar zdravstvene ustanove Glavna sestra / glavni tehničar doma zdravlja Glavna sestra / glavni tehničar opšte bolnice Glavna sestra / glavni tehničar specijalne bolnice Glavna sestra / glavni tehničar zdravstvenog centra Glavna sestra / glavni tehničar klinike Glavna sestra / glavni tehničar kliničkog centra Glavna sestra / glavni tehničar kliničko-bolničkog centra Glavna sestra / glavni tehničar instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Glavna sestra / glavni tehničar instituta na više nivoa zdravstvene zaštite Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite Tipični / opšti opis posla organizuje rad zaposlenog medicinskog osoblja sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera, pravi raspored dežurstava za kadar za koji je zadužena, u saradnji sa neposrednim rukovodiocem organizacione jedinice i direktorom;planira, organizuje, vodi, koordinira, kontroliše i usklađuje rad medicinskih sestara/tehničara u oblasti procesa zdravstvene nege i podrške pacijenata, u skladu sa programom, ciljevima i radom zdravstvene ustanove;planira, organizuje i sprovodi stručno usavršavanje medicinskih sestara / tehničara u oblasti stručnog usavršavanja; vrši unutrašnju proveru kvaliteta procesa rada medicinskih sestara / tehničara i za to odgovara direktoru zdravstvene ustanove;nadzire rad medicinskog osoblja sa višom i srednjom stručnom spremom, učestvuje u procesu planiranja, kontroli i statističkom izveštavanju, kao i praćenju kvaliteta rada u saradnji sa neposrednim rukovodiocem;nadzire rad pomoćnog osoblja službe za održavanje, a u vezi higijene prostora, opreme, medicinske odeće i sl.;blagovremeno obezbeđuje trebovanje potrošnog materijala za sve službe;organizuje i prati sprovođenje pripravničke obuke pripravnika sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera;vodi evidenciju o radnom vremenu i odsustvovanju zaposlenih s posla, u saradnji sa načelnikom i šefom službe, popunjava radne liste za obračun zarada;kontroliše poštovanje utvrđenih procedura za upravljanje medicinskim otpadom;kontroliše sprovođenje utvrđenih procedura u cilju ranog otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija;kontroliše sprovođenje postupaka dezinfekcije i sterilizacije;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta glavna sestra/glavni tehničar zdravstvene ustanove mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Glavna sestra/glavni tehničar doma zdravlja, Glavna sestra / glavni tehničar opšte bolnice, Glavna sestra / glavni tehničar specijalne bolnice, Glavna sestra / glavni tehničar zdravstvenog centra, Glavna sestra / glavni tehničar klinike, Glavna sestra / glavni tehničar kliničkog centra, Glavna sestra / glavni tehničar kliničko-bolničkog centra, Glavna sestra / glavni tehničar instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, Glavna sestra / glavni tehničar instituta na više nivoa zdravstvene zaštite, Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite, Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Dodatna znanja / ispiti / iskustvo stručni ispit; licenca; pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv radnog mesta Doktor medicine specijalista Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu Doktor medicine specijalista u stacionaru Doktor medicine specijalista u hemodijalizi Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima;organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);obavlja poslove radiološke, laboratorijske i druge dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko-tehnička pomagala;daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete;zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor medicine specijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta:Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći, Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu, Doktor medicine specijalista u stacionaru, Doktor medicine specijalista u hemodijalizi, Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti, Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici, Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici, Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu, Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle, Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Doktor medicine Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći Doktor medicine izabrani lekar Doktor medicine u zavodu Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima;organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko-tehnička pomagala;daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete;zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor medicine mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći, Doktor medicine izabrani lekar, Doktor medicine u zavodu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Doktor stomatologije specijalista Doktor stomatologije specijalista Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, postavlja dijagnozu i vrši terapiju oboljenja mlečnih i stalnih zuba, bavi se zdravstveno – vaspitnim radom i vrši nadzor nad sprovođenjem preventivnih aktivnosti u stomatologiji;radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;vrši analizu i planira izradu svih vrsta aktivnih, funkcionalnih pasivnih imedijentnih i fiksnih ortodontskih aparata, vrši adaptaciju aparata u ustima i prati tok lečenja;upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba-parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno;upućuje pacijente na specijalističko – konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite;kontroliše rad zubnog asistenta, ortodonstkog tehničara i protetskog tehničara;sprovodi stomatološku zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor stomatologije specijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta:Doktor stomatologije specijalista, Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Doktor stomatologije Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, bavi se zdravstveno – vaspitnim radom;radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba-parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno;upućuje pacijente na specijalističko – konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite;kontroliše rad zubnog asistenta i protetskog tehničara;zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva;učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista Tipični / opšti opis posla obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u okviru svoje specijalnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;izdaje lekove, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu; prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih; radi na implementaciji racionalne (efikasne, bezbedne i ekonomične) farmakoterapije prilagođene svakom pacijentu;doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;vrši promociju zdravlja i prevenciju bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;izrađuje magistralne i galenske lekove;nabavlja i kontroliše pravilno skladištinjei čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima farmaceutske delatnosti;upravlja farmaceutskim otpadom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca; odgovarajuća specijalizacija.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista medicinske biohemije Tipični / opšti opis posla obavlja specijalističke poslove iz oblasti medicinske biohemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;učestvuje u procesu specijalizovanih ispitivanja i odgovora za tačnost ispitivanja;validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;kontrolišu reagense i odgovorni su za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;izvodi biohemijske i hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite; vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad; sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici; vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata; izrađuje standardne krive i standardne rastvore; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti biohemijske zdravstvene delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca; specijalizacija iz medicinske biohemije.

Naziv radnog mesta Farmaceut Tipični / opšti opis posla obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;izdaje lekove, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu; prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih; doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;promocija zdravlja i prevencija bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;izrađuje magistralne lekove;nabavlja i kontroliše pravilno skladištenje i čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe;upravlja farmaceutskim otpadom;učestvuje u kontinuiranom stručnom usavršavanju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceut – medicinski biohemičar Tipični / opšti opis posla izvodi biohemijske i hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;obavlja kontrolu postupka prijema pacijenta i / ili biološkog materijala uzetog/donetog za rad; učestvuje u procesu ispitivanja i odgovorni su za tačnost ispitivanja i sve rezultate laboratorijskih ispitivanja;validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom;obavljaja kontrolu nad reagensima i odgovara za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koriste u postuku ispitivanja;vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad; sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici; vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata; izrađuje standardne krive i standardne rastvore;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima biohemijske delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite Koordinator za obezbeđenje kvaliteta Koordinator za kontrolu kvaliteta Opšti opis posla sprovodi aktivnosti za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta;planira, razvija i nadgleda sistem obezbeđenja i kontrole kvaliteta;obezbeđuje usklađenost sa važećom regulativom i smernicama Dobre praksenadgleda izvršenje usvojenih planova rada preko izveštaja koje podnose šefovi organizacionih jedinica u službi;odobrava stanardne operativne procedure obezbeđivanja kvaliteta i po potrebi odobrava druge procedure;rukovodi aktivnostima koje slede nakon internih i eksternih provera da bi se obezbedilo sprovođenje preporučenih korektivnih mera. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje zdravstvenih radnika, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama zdravstvenih radnika u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija , u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Viša medicinska sestra / tehničar Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti Viša medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći Viša medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći Viša medicinska sestra-tehničar u polivalentnoj patronaži Viša medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi Viša medicinska sestra-tehničar u stacionaru Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi Viša medicinska sestra-tehničar/babica u vanbolničkom porodilištu Viša medicinska sestra-tehničar u savetovalištu i preventivnom centru Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u timu ili samostalno;posećuje trudnice, porodilje i novorođenčad, malu i predškolsku decu;posećuje pacijente obolele od hroničnih nezaraznih bolesti, mentalnih oboljenja;posećuje žene generativnog i postgenerativnog doba, stara iznemogla lica;prati stanje porodilje u sva četiri porođajna doba i učestvuje u porođaju uz nadzor ginekologa i prati trudnicu do porodilišta, intenzivno prati stanje porodilje dva sata nakon porođaja (prati vitalne funkcije);sprovodi negu novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovodi negu babinjare od porođaja do otpusta; sprovodi ordiniranu terapiju babinjari po nalogu ginekologa i daje terapiju novorođenoj deci po nalogu pedijatra;sarađuje sa drugim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite i službama u zajednici;obučava novoprimljene zdravstvene radnike i kontroliše obuku pripravnika;kontinuirano sprovodi nadzor procesa statističkog izveštavanja;trebuje potrošni materijal za službu;kontroliše odlaganje medicinskog otpada na propisan način;sprovodi i kontroliše postupak dezinfekcije i sterilizacije opreme i materijala;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta viša medicinska sestra / tehničar mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Viša medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći, Viša medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći, Viša medicinska sestra-tehničar u polivalentnoj patronaži, Viša medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi, Viša medicinska sestra-tehničar u stacionaru, Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Viša medicinska sestra-tehničar / babica u vanbolničkom porodilištu, Viša medicinska sestra-tehničar u savetovalištu i preventivnom centru, Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši fizioterapeut Tipični / opšti opis posla sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu nalogadoktora medicine specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja;uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;prati pacijentovo stanje i napredak;prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši zubni tehničar Tipični / opšti opis posla izrađuje, prilagođava, servisira i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije;planira, organizuje i nadzire rad zubnih tehničara;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zubne tehnike;uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši sanitarni tehničar / sanitarno-ekološki inženjer Tipični / opšti opis posla uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;prikuplja i obrađuje podatake o higijenskom stanju i bolestima;sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši radiološki tehničar Tipični / opšti opis posla daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja;postavlja pacijenta u odgovarajući položaj za snimanje;priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje;snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvalitet snimka;primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstva zračenja;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radiološke tehnike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši nutricionista – dijetetičar Tipični / opšti opis posla izrađuje plan ishrane, u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i zdravstvenim stanjem pacijenta i prati ishode propisanih dijeta;pruža savete pacijentima i sprovodi zdravsteno vaspitni rad;vrši promociju zdravih stilova i navika u ishrani;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti dijetetike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši laboratorijski tehničar Tipični / opšti opis posla vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;održava kulture mikroorganizama;radi na biohemijskim i drugim analizatorima;izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viša stomatološka sestra / tehničar Stomatološka sestra /tehničar u ambulanti Stomatološka sestra/ tehničar na zubnom rendgen aparatu Tipični / opšti opis posla asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;izvodi i asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara / tehničara; učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja stomatoloških sestara / tehničara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Citoskriner Tipični / opšti opis posla vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti citološke cervikalne metodologije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ilisrednje obrazovanje u trajanju od četiri godine; ilina osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice.

Naziv radnog mesta Viši radni terapeut Tipični / opšti opis posla planira radnu terapiju;izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi, uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši farmaceutski tehničar Tipični / opšti opis posla vrši promet na malopomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept;vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;planira, organizuje i nadzire rad farmaceutskih tehničara; sprovodi aktivnost stručnog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Medicinska sestra / tehničar Medicinska sestra-tehničar u ambulanti Medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći Medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći Medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi Medicinska sestra-tehničar u stacionaru Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi Ginekološko-akušerska sestra/babica u vanbolničkom porodilištu Medicinska sestra u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla pruža usluge zdravstvene nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potencijalih rizika za zdravlje u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu;priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad;učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr.) i vrši antropometrijska merenja;prima pozive na telefonu za hitne intervencije i koordinira radom i usmerava sve ekipe hitne pomoći na terenu, usmerava najbližu ekipu prema mestu intervencije i prati kretanja ekipa hitne pomoći na celom području teritorijalne nadležnosti;u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja;vrši uzimanje uzoraka u stanu bolesnika za bakteriološko-laboratorijske preglede;prati stanje porodilje u sva četiri porođajna doba i učestvuje u porođaju uz nadzor ginekologa i prati trudnicu do porodilišta, intenzivno prati stanje porodilje dva sata nakon porođaja (prati vitalne funkcije), sprovodi negu novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovodi negu babinjare od porođaja do otpusta i sprovodi ordiniranu terapiju babinjari po nalogu ginekologa i daje terapiju novorođenoj deci po nalogu pedijatra;vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata;pravilno odlaže medicinski otpad;posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta medicinska sestra / tehničar mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Medicinska sestra-tehničar-dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći, Medicinska sestra-tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći, Medicinska sestra-tehničar u kućnom lečenju i nezi, Medicinska sestra-tehničar u stacionaru, Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Ginekološko-akušerska sestra / babica u vanbolničkom porodilištu, Medicinska sestra u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Fizioterapeutski tehničar Tipični / opšti opis posla samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;prati pacijentovo stanje i napredak;prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;podsticanje i podučavanje pacijenta za samostalno izvođenje vežbi. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Zubni tehničar Tipični / opšti opis posla izrađuje, prilagođava i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;priprema laboratoriju za zubnu tehniku za rad;sarađuje sa doktorom stomatoligije u izradi i adaptaciji protetske nadoknade;repariše protetsku nadoknadu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Sanitarni / Sanitarno – ekološki tehničar Tipični / opšti opis posla uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima;sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada;sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Laboratorijski tehničar Tipični / opšti opis posla uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme,održava kulture mikroorganizama;radi na biohemijskim i drugim analizatorima;izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Stomatološka sestra / tehničar Tipični / opšti opis posla asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;vodi propisanu medicnnsku dokumentaciju;priprema stomatološku ordinaciju za rad;vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceutski tehničar Tipični / opšti opis posla: vrši promet na malo pomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept;vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Psiholog specijalista Tipičan / opšti opis posla obavlja složeniju psihodijagnostiku ambulantnih bolesnika;obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;obavlja psihološko savetovanje; primenjuje testove inteligencije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti, kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; specijalizacija iz medicinske psihologije.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji Tipičan / opšti opis posla uzorkovanje i vršenje složenijih hemijskih i biohemijskih analiza na terenu i u laboratoriji; priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;izrada stručnih analiza, izveštaja i mišljenja; unapređenje kvaliteta vršenja hemijskih i biohemijskih analiza. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;odgovarajuća specijalizacija.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik u laboratoriji Tipičan / opšti opis posla uzorkovanje i vršenje hemijskih i biohemijskih analiza na terenu i u laboratoriji; priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;izrada stručnih analiza, izveštaja i mišljenja; unapređenje kvaliteta vršenja hemijskih i biohemijskih analiza. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Psiholog Tipičan / opšti opis posla obavlja psihodijagnostiku ambulantnih bolesnika;obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;obavlja psihološko savetovanje; primenjuje testove inteligenicije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Defektolog Tipičan / opšti opis posla obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju; primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa različitim tipovima poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Logoped Tipičan / opšti opis posla obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Specijalni pedagog Tipičan / opšti opis posla unapređuje vaspitni rad primenom odgovarajućih pedagoških aktivnosti u okviru razvojnog savetovališta, zajedno sa drugim članovima tima; prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta; obavlja savetodavni rad sa decom, roditeljima, odnosno starateljima;učestvuje u radu tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja;obavlja poslove u oblasti vaspitanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Socijalni radnik Tipičan / opšti opis posla uzima socijalnu anamnezu  u svrhu  timske procene mentalnog stanja pacijenta i pravljena plana lečenja;sastavljanje izveštaja i davanje mišljenja; praćenje socijalnog stanja pojedinca ili grupe;savetovanje pojedinaca i grupa; istraživanje i izveštavanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja; saradnja sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Tehničar – elektroničar na hemodijalizi Tipičan / opšti opis posla radi na održavanju aparata za dijalizu;vrši kalibrisanje aparata; vrši proveru tačnosti vrednosti fizičkih veličina koje su projektovane na aparatu;prati garantne listove i servisiranje opreme. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Vozač sanitetskog vozila Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći Vozač u sanitetskom prevozu Tipičan / opšti opis posla vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta vozač sanitetskog vozila mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći, Vozač u sanitetskom prevozu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola B kategorije.

Naziv radnog mesta Spremač / Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Tipičan / opšti opis posla održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;održava higijenu u administrativnim prostorijama;održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Perač laboratorijskog posuđa Tipičan / opšti opis posla vrši poslove pranja, sušenja laboratorijskog posuđa; vrši raspoređivanje laboratorijskog posuđa po mestu upotrebe; održava higijenu radnih površina u laboratoriji;na propisan način uklanja produkte rada u laboratoriji. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv radnog mesta Doktor medicine subspecijalista Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji Doktor medicine subspecijalista u psihijatriji u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2 i Doktor medicine subspecijalista u onkologiji Doktor medicine subspecijalista na psihijatrijskim odeljenjima Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji Doktor medicine subspecijalista na dijalizi Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici Doktor medicine subspecijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji Doktor medicine subspecijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem visoko specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;realizuje subspecijalističke, dijagnostičko-terapeutske intervencije;postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je uže specijalizovan;obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostie za koju je uže specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj;učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti i uže specijalnosti;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor medicine subspecijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2, Doktor medicine subspecijalista u onkologiji, Doktor medicine subspecijalista na psihijatrijskim odeljenjima, Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji , Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji, Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama, Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji, Doktor medicine subspecijalista na dijalizi, Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima, Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO), Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici, Doktor medicine subspecijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji, Doktor medicine subspecijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici, Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici, Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini, Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji, Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;ispit / rad iz uže specijalizacije.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista medicinske biohemije, subspecijalista Tipičan / opšti opis posla obavlja poslove iz oblasti medicinske biohemije iz svoje uže specijalnosti;radi na izvođenju svih biohemijskih analiza u skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou, prati novine u oblasti laboratorijske dijagnostike i stara se o njihovoj primeni;procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog/donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;učestvuje u procesu visoko specijalizovanih ispitivanja i odgovorni su za kontrolisanje i ispitivanje pre početka rada i tačnost ispitivanja;validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;obavljaja kontrolu nad reagensima i odgovorni su za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici; razvija i primenjuje različite metode i tehnike u cilju određivanja različitih biohemijskih i toksikoloških parametara u biološkom materijalu;tumači biohemijske i toksikološke parametre i njihove promene pod uticajem bolesti, lekova, toksičnih supstanci i hrane;vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata;izrađuje standardne krive i standardne rastvore;daje stručna uputstva i vrši kontrolu stručnograda;sprovode aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima biohemijske delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit;ispit / rad iz uže specijalizacije.

Naziv radnog mesta Doktor medicine specijalista Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji Doktor medicine specijalista u operacionim salama Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji Doktor medicine specijalista u radioterapiji Doktor medicine specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2 i 3 Doktor medicine specijalista u onkologiji Doktor medicine specijalista na psihijatrijskim odeljenjima Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama Doktor medicine specijalista na endoskopiji Doktor medicine specijalista na dijalizi Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici Doktor medicine specijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji Doktor medicine specijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini Doktor medicine specijalista u transfuziologiji Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;realizuje specijalističke, dijagnostičko-terapeutske intervencije;postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostie za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj;učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor medicine specijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji, Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji, Doktor medicine specijalista u operacionim salama, Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji , Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji , Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji, Doktor medicine specijalista u radioterapiji, Doktor medicine specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2 i 3, Doktor medicine specijalista u onkologiji, Doktor medicine specijalista na psihijatrijskim odeljenjima, Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji, Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji, Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama, Doktor medicine specijalista na endoskopiji, Doktor medicine specijalista na dijalizi, Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima, Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO), Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici, Doktor medicine specijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji, Doktor medicine specijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici, Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici , Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini, Doktor medicine specijalista u transfuziologiji, Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca; specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Doktor stomatologije specijalista Doktor stomatologije specijalista u maksilofacijalnoj hirurgiji Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;prevenira, dijagnostikuje i leči oboljenja desni tj. parodontopatije, bolesti sluzokože usta i drugih patoloških oralnih simptoma, ultrazvučno uklanja zubni kamenac, obavlja hirurške intervencije za eliminaciju parodontalnih dzepova, estetsku mukogingivalnu hirurgiju (prekrivanje ogolićenih korenova zuba, uklanjanje plika i frenuluma i sl.), biopsije patoloških promena oralne sluzokože;dijagnostikuje i leči oralne manifestacije sistemskih bolesti i oralnih žarišta;leči karijes i komplikacije karijesa, proučava, dijagnostikuje, planira i sprovodi funkcionalnu i estetsku terapiju zuba sa ciljem rehabilitacije, funkcije, fiziologije i estetike za svakog pacijenta pojedinačno, uklanjanjem karijesa i endodontskim tretmanom kanala korena, leči preosetljivost zuba;pruža kompletnu stomatološku zdravstvenu zaštitu trudnicama i porodiljama godinu dana posle porođaja,obavlja komplikovano vađenje zuba, zaostalih korenova zuba, viličnih cisti, benignih tumora;vrši ugradnju implantata, preprotetsku pripremu, leči oralne infekcije zubnog porekla, operativno leči oralne uzroke fokalnih obolenja hospitalizovanih pacijenata; dijagnostikuje i leči sve oblike bezubosti i krezubosti, planira i učestvuje i izradi svih vrsta mobilnih zubnih nadoknada – proteza i fiksnih nadoknada (krunice, mostovi, inleji, i nadogradnje);dijagnostikuje i leči različite poremećaje okluzije tj. ortodontske anomalije;prevenira, dijagnostikuje i leči oboljenja usta i zuba deci, vrši stomatološku sanaciju dece sa opštim i infektivnim oboljenjima koja imaju oralne manifestacije, leči komplikacije karijesa i parodontalnih oboljenja i povreda zuba kod dece;obezbeđuje opštu anesteziju kod dece i odraslih, koja ne tolerišu konvencionalni stomatološki tretman i aktivno sarađuje sa specijalistom anesteziologije sa reanimatologijom;vrši: repoziciju, osteosintezu i imobilizaciju kod fraktura skeleta lica i vilica, onkološku hirurgiju, uklanjanje kožnih i ostale mekotkivnih i koštanih benignih i malignih tumore glave i vrata, parotidektomije, disekcije vrata, resekcije maksile i mandibule, ortognatsku hirurgiju-dentoalveolarne i skeletne segmentalne i totalne osteotomije skeleta lica i vilica, rekonstruktivnu hirurgiju, posttraumatske i postresekcione rekonstrukcije mekotkivnih i koštanih struktura lica lokalnim, regionalnim i udaljenim kutanim, miokutanim i osteomiokutanim slobodnim i vaskularizovanim režnjevima;leči infekcije dubokih predela lica i vrata dentogenog i nedentogenog porekla, hirurški leči velike vaskularne malformacije lica i vrata, obavlja preprotetsku hirurgiju-hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba, nadoknade atrofičnog alveolarnog grebena i produbljevanja vestibularnog sulkusa, oralnohirurški obavlja operacije maksilarnog sinusa, velike ciste vilica, hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba tumorskih lezijea usne duplje, lica, poglavine i vrata, u opštoj ili lokalnoj anesteziji;zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;sprovodi stomatološku zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta doktor stomatologije specijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Doktor stomatologije specijalista u maksilofacijalnoj hirurgiji, Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti, Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista Tipičan / opšti opis posla obavlja specijalizovane poslove iz oblasti svoje specijalnosti; predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja; prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanju tih reakcija;doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;učestvuje u aktivnostima promocije zdravlja i prevencije bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;rade na razvoju i primeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih nauka;usavršavanje u oblastima famaceutske delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista medicinske biohemije Tipičan / opšti opis posla obavlja specijalističke poslove iz oblasti medicinske biohemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;izvodi biohemijske i hematološke analizeu skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou, prati novine u oblasti laboratorijske dijagnostike i stara se o njihovoj primeni; procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog/donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;učestvuje u procesu visoko specijalizovanih ispitivanja i odgovorni su za kontrolisanje i ispitivanje pre početka rada i tačnost ispitivanja;validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;obavlja kontrolu nad reagensima i odgovorni su za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;priprema reagense i druge rastvore potrebne za rad; sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici; vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata; izrađuje standardne krive i standardne rastvore; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti biohemijske delatnosti; daje stručna uputstva i vrši stručnu kontrolu rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena specijalizacija iz određenih grana farmacije/biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije / biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Farmaceut specijalista toksikološke hemije Tipičan / opšti opis posla obavlja poslove iz oblasti toksikološke hemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja; učestvuje u procesu toksikološko hemijskih ispitivanja i odgovora za tačnost ispitivanja;validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom i faksimilom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara; vrši pripremu i kontrolu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad; odgovoran je za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja; izvodi toksikološko hemijske analize u skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite; sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;vrši kontrolu laboratorijskih aparata; izrađuje standardne rastvore i kalibracione krive i uvodi nove metode za analizu biološkog materijala; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja iz oblasti toksikologije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena specijalizacija iz određenih grana farmacije/biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije/biohemije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Doktor medicine Tipičan / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Doktor stomatologije Tipičan / opšti opis posla prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba-parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno, u prisustvu odnosno konsultaciji sa doktorom stomatologije specijaistom;zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva;učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceut Tipičan / opšti opis posla obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;nabavlja i pravilno skladišti lekove i medicinska sredstva;predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;izrada magistralnih lekova i galenskih lekova;prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanje tih reakcija;doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti;upravljanje farmaceutskim otpadom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceut – medicinski biohemičar Tipičan / opšti opis posla izvodi biohemijske i hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na sekundarnom / tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja kontrolu biološkog materijala uzetog / donetog za rad; validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom;obavljaja nadzor i kontrolu nad reagensima i odgovora za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postuku ispitivanja;vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad; sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici; vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata; izrađuje standardne krive i standardne rastvore;daje stručna uputstva laborantima i vrši kontrolu njihovog rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite Koordinator za obezbeđenje kvaliteta Koordinator za kontrolu kvaliteta Opšti opis posla sprovodi aktivnosti za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta;planira, razvija i nadgleda sistem obezbeđenja i kontrole kvaliteta;obezbeđuje usklađenost sa važećom regulativom i smernicama Dobre praksenadgleda izvršenje usvojenih planova rada preko izveštaja koje podnose šefovi organizacionih jedinica u službi;odobrava stanardne operativne procedure obezbeđivanja kvaliteta i po potrebi odobrava druge procedure;rukovodi aktivnostima koje slede nakon internih i eksternih provera da bi se obezbedilo sprovođenje preporučenih korektivnih mera; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje zdravstvenih radnika, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama zdravstvenih radnika u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija , u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Stručna sprema / obrazovanje Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Viša medicinska sestra / tehničar Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti Viša medicinska sestra-tehničar u dijagnostici Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi Viša medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji Viša medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju Viša medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3 Viša medicinska sestra-tehničar u ginekologiji i akušerstvu Viša medicinska sestra-tehničar/babica u porodilištu Viša medicinska sestra-tehničar na neonatologiji Viša medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali Viša medicinska sestra-tehničar u interventnim procedurama Viša medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji Viša medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Viša medicinska sestra-tehničar u psihijatrijskim odeljenjima Viša medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Viša medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji Viša medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu;učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje;priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;sprovodi mera za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;učestvuje u nabavci potrebnog materijala;nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog;odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta viša medicinska sestra/tehničar mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Viša medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Viša medicinska sestra-tehničar u dijagnostici, Viša medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Viša medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji, Viša medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju, Viša medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, Viša medicinska sestra-tehničar / babica u porodilištu, Viša medicinska sestra-tehničar na neonatologiji, Viša medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali, Viša medicinska sestra-tehničar u interventnim procesima, Viša medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Viša medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Viša medicinska sestra-tehničar u psihijatrijskim odeljenjima, Viša medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Viša medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji, Viša medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini, Viša medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši fizioterapeut Tipični / opšti opis posla sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl;sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja;uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;prati pacijentovo stanje i napredak;prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši zubni tehničar Tipični / opšti opis posla izrađuje, prilagođava, servisira i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva stomatologa ili specijaliste stomatologije;planira, organizuje i nadzire rad zubnih tehničara;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zubne tehnike;uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši sanitarni tehničar / sanitarno – ekološki inženjer Tipični /opšti opis posla uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;prikuplja i obrađuje podatake o higijenskom stanju i bolestima;sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja;upravlja medicinskim otpadom ( vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada). Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši radiološki tehničar Tipični / opšti opis posla daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja;postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju;priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje,odnosno zračnu terapiju;snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka;sprovodi zračnu terpiju;primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radiološke tehnike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim isksutvom od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viši nutricionista-dijetetičar Tipični / opšti opis posla izrađuje plan ishrane u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i zdravstvenim stanjem pacijenta i prati ishode propisanih dijeta;pruža savete pacijentima i sprovodi zdravsteno vaspitni rad;vrši promociju zdravih stilova i navika u ishrani;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti dijetetike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši laboratorijski tehničar Tipični / opšti opis posla vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;održava kulture mikroorganizama;radi na biohemijskim i drugim analizatorima;izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Viša stomatološka sestra / tehničar Tipični / opšti opis posla asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara / tehničara; učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja stomatoloških sestara / tehničara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Citoskriner Tipični / opšti opis posla vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti citološke cervikalne metodologije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ilisrednje obrazovanje u trajanju od četiri godine; ilina osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice.

Naziv radnog mesta Viši radni terapeut Tipični / opšti opis posla planira radnu terapiju;izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viši farmaceutski tehničar Tipični / opšti opis posla vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;sprovodi aktivnost stručnog usavršavanja;planira, organizuje i nadzire rad farmaceutskih tehničara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Viša kozmetička sestra / tehničar Tipični / opšti opis posla organizacija rada u organizacijama i jedinicama za higijensko-estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože; obezbeđuje inventar i potrošni materijal, u organizacijama i jedinicama za higijensko-estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;sprovođenje kozmetičkih procedura na zdravoj koži i davanje uputstva za svakodnevnu higijensko-estetsku negu u zavisnosti od svojstava i statusa kože;priprema pacijenta, pribora i preparata za pregled kože;asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;aplikacija kozmetoterapijskih medikamenata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Medicinska sestra / tehničar Medicinska sestra-tehničar u ambulanti Medicinska sestra-tehničar u dijagnostici Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi Medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji Medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3 Medicinska sestra-tehničar u ginekologiji i akušerstvu Medicinska sestra-tehničar u ginekologiji i akušerstvu Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu Medicinska sestra-tehničar na neonatologiji Medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali Medicinska sestra-tehničar u interventnim procedurama Medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji Medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Medicinska sestra-tehničar na psihijatrijskim odeljenjima Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji Medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini Medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju Tipični / opšti opis posla planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;sprovodi mera za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;učestvuje u nabavci potrebnog materijala;nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog;odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta medicinska sestra/tehničar mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Medicinska sestra-tehničar u dijagnostici, Medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Medicinska sestra-tehničar u onkologiji i hemioterapiji, Medicinska sestra-tehničar na infektivnom odeljenju Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, Medicinska sestra-tehničar u ginekologiji i akušerstvu, Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu, Medicinska sestra-tehničar na neonatologiji, Medicinska sestra-tehničar u operacionoj sali, Medicinska sestra-tehničar u interventnim procedurama, Medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Medicinska sestra-tehničar u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Medicinska sestra-tehničar na psihijatrijskim odeljenjima, Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Medicinska sestra-tehničar u transfuziologiji, Medicinska sestra-tehničar u nuklearnoj medicini, Medicinska sestra-tehničar u javnom zdravlju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Fizioterapeutski tehničar Tipični / opšti opis posla samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;prati pacijentovo stanje i napredak;prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;podsticanje i podučavanje pacijenta za samostalno izvođenje vežbi. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Zubni tehničar Tipični / opšti opis posla izrađuje, prilagođava i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;priprema laboratoriju za zubnu tehniku za rad;sarađuje sa doktorom stomatoligije u izradi i adaptaciji protetske nadoknade;repariše protetsku nadoknadu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Sanitarni / Sanitarno – ekološki tehničar Tipični / opšti opis posla uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima;sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada;sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;obavlja postupke potrebne za tretman infektivnog medicinskog otpada (prima, meri, vodi računa o opremi u skladu sa vodičima dobre prakse, overava transportnu dokumentaciju, priprema za tretiranje, obavlja tretman, nadgleda rad sterilizatora, operativno radi na drobilici). Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Laboratorijski tehničar Laboratorijski tehničar u dijagnostici Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini Tipični / opšti opis posla vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju uzoraka u cilju merenja radioaktivnosti i obavlja pripremu uzoraka za merenje;obavlja analizu uzoraka za merenje;vrši uzorkovanje, merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na terenu;obavlja poslove uzimanja uzoraka i merenja bioloških, hemijskih i fizičkih štetnosti na terenu u vezi ispitivanja uslova radne okoline i obavlja tehnički deo poslove ispitivanja i analize u laboratoriji za ispitivanje radne sredine;priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;održava kulture mikroorganizama;radi na biohemijskim i drugim analizatorima;izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta laboratorijski tehničar mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Laboratorijski tehničar u dijagnostici, Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Stomatološka sestra – tehničar Tipični / opšti opis posla asistira doktoru stomatologije u pružanju stomatoloških usluga;asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;priprema stomatološku ambulantu za rad;vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala za rad;vodi propisanu medicnnsku dokumentaciju;priprema stomatološku ordinaciju za rad. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Farmaceutski tehničar Tipični / opšti opis posla vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Kozmetički tehničar Tipični / opšti opis posla učestvovanje u organizaciji rada, obezbeđenje inventara i potrošnog materijala u organizacijama i jedinicama za higijensko-estetsku negu i zaštitu kože i adneksa kože;sprovođenje kozmetičkih procedura na zdravoj koži i davanje uputstva za svakodnevnu higijensko-estetsku negu, u zavisnosti od svojstava i statusa kože, uz obezbeđivanje higijenskih uslova rada, održavanje uslova antisepse i asepse u radu;priprema pacijneta, pribora i preparata za pregled;asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;aplikacija kozmetoterapijskih medikamenata. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Zdravstveni negovatelj Zdravstveni negovatelj u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Zdravstveni negovatelj na psihijatrijskim odeljenjima Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima Tipični / opšti opis posla obavlja manje složene poslove zdravstvene nege hospitalizovanih pacijenata;vrši tansport teško pokretnih i nepokretnih pacijenata;presvlači pacijente i bolesničke postelje;pomaže u ishrani pacijenata;transportuje pacijente na konsultativne preglede;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta zdravstveni negovatelj mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Zdravstveni negovatelj u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Zdravstveni negovatelj na psihijatrijskim odeljenjima, Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Maser Tipični / opšti opis posla priprema prostorije za masažu;priprema aparaturu za masažu;primenjuje tehnike masaže po nalogu lekara;primenjuje klasične-relaks ili specijalne masaže. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca.

Naziv radnog mesta Psiholog specijalista Psiholog specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Psiholog specijalista na psihijatrijskim odeljenjima Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima Tipičan / opšti opis posla obavlja složeniju psihodijagnostiku pacijenata;obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;obavlja psihološko savetovanje; primenjuje testove inteligenicije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta psiholog specijalista mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Psiholog specijalista u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Psiholog specijalista na psihijatrijskim odeljenjima, Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. Godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; specijalizacija iz medicinske psihologije.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke hemije / sanitarne hemije Tipični / opšti opis posla učestvuje u realizaciji poslova iz programsko-planskog rada u oblasti toksikološke hemije, biologije, higijene i humane ekologije; obavlja laboratorijske analize u oblasti toksikološke hemije;kontroliše uzimanje uzoraka, obrađuje i tumači dobijene rezultate; učestvuje u pripremama za uvođenje novih metoda rada i obrade podataka i izveštaja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;specijalizacija iz toksikološke hemije / sanitarne hemije.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja Tipični / opšti opis posla učestvuje u praćenju, istraživanju i analizi zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture stanovništa i izradi i evaluaciji plana i programa zdravstvenog vaspitanja i programa akcija u zajednici, kratkoročnih i dugoročnih; terenskim radom uspostavlja kontakt sa zdravstvenim, prosvetnim i drugim stručnjacima i organizacijama koje se bave promocijom zdravlja;prati primenu i izvršavanje planova i programa zdravstvenog vaspitanja, vodi brigu o evidencijama zdravstveno vaspitnog rada i primenu stručno-metodoloških uputstva i oglednih zdravstveno-vaspitnih sredstava;učestvuje u sprovođenju programa promocije zdravlja i programa akcija koji su posebno usmereni na osetljive grupacije (trudnice, mala i predškolska deca, školska deca i omladina, lica starija od 65 godina života i osobe sa invaliditetom) u zajednici, u saradnji sa svim zainteresovanim partnerima (predškolske ustanove, škole, radne organizacije, zdravstvene ustanove, institucije lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i dr.) – pokretanje svih vidova partnerstva u oblasti vaspitanja za zdravlje;učestvuje u zdravstvenom informisanju populacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite Tipični / opšti opis posla učestvuje u izradi javnozdravstvenih programa kojima se povećava dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite;radi na unapređenju funkcionisanja sistema javnog zdravlja razvojem projekata baziranih na interdisciplinarnosti, intersektorskoj saradnji i radu u zajednici;učestvuje u obezbeđivanju održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javnozdravstvene aktivnosti;radi na proceni koštanja sprovođenja Plana zdravstvene zaštite i proračunu troškova drugih planova i programa zdravstvene zaštite;obavlja poslove na metodologiji izrade i implementaciji Nacionalnog zdravstvenog računa u Srbiji;radi na poslovima ekonomske evaluacije zdravstvenih programa i procene zdravstvene tehnologije;radi na unapređenju i praćenju pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku Tipični / opšti opis posla primenjuje statističke analize na podacima koji su deo zdravstvenog informacionog sistema i zvanične medicinske statistike;statističkim tehnikama analizira zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenog sektora preko podataka za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti;izučava najnovija tehničko-informaciona dostignuća, radi na inplementaciji istih u zdravstveni sektor;održava namenske baze podataka koje povezuju ostale delatnosti sa zdravstvenim informacionim sistemom;analizira statističkim tehnikama rad zdravstvene službe, zdravstvenog stanja stanovništva i druge statistike analize za potrebe centara u zavodu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; specijalista zdrastvene statistike i informatike.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik na poslovima analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu Tipični / opšti opis posla prikupljanje medicnske dokumentacije iz zdravstvenih ustanova;logička kontrola ispravnosti podataka i unos u baze podataka;logička kontrola ispravnosti podataka nakon unosa u baze;izrada izveštaja o organizacionoj strukturi, kadrovima, opremljenosti u zdravstvenim ustanovama prema profilima, dobnim grupama, polu, stručnoj spremi; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik u oblasti javnog zdravlja Tipični / opšti opis posla analizira međunarodne javnozdravstvene strategije;prilagođava međunarodne ciljeve specifičnim karakteristikama okruženja u našoj zemlji uz izbor odgovarajućih pokazatelja kojima se prati unapređenje zdravlja stanovništva i razvoj javnozdravstvenih službi;primenjuje proces menadzmenta u javnozdravstvenom sistemu i zdravstvenim programima;razvija, implementira i evaluira intervencije u promociji zdravlja zasnovane na dokazima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije / akademska specijalizacija) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; akademska specijalizacija / Master iz javnog zdravlja.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine sredine Tipični / opšti opis posla prati stanje zagađenosti životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;učestvuje u evidentiranju i analizi zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;učestvuje u organizovanju i sprovođenju mera u vanrednim situacijama;obrađuje i prikazuje geografsku distribuciju praćenih zagađenja životne sredine;učestvuje u izradi periodičnih publikacija po pojedinim programima;izrađuje elaborat o uticaju na životnu sredinu;izvršava zakonsku obavezu izveštavanja nadležnih ustanova iz oblasti koju prati u svom radu (kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih i drugih voda);u svojstvu savetnika za komunalni otpad organizuje i sprovodi mere odlaganja komunalnog otpada;upravlja medicinskim otpadom (vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada);učestvuje u proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kroz identifikaciju i procenu štetnosti i opasnosti;učestvuje u stručnim poslovima ispitivanja uslova radne okoline;po potrebi vrši analize i ispitivanja pojedinih štetnosti u radnoj okolini na terenu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik – Analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji Tipični / opšti opis posla uzorkovanje za hemijske, fizikohemijske i tehnološke analize na terenu i u laboratoriji; procena rezultata laboratorijskih ispitivanja;izrada stručnih analiza, izveštaja i mišljenja; rad na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu hemijskih i ostalih analiza; učestvovanje u izradi studija, elaborata itd. iz svoje oblasti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik specijalista u biohemijskoj laboratoriji Tipični / opšti opis posla uzorkovanje hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji iz svoje oblasti i odgovorni su za tačnost ispitivanja;kontrola biološkog materijala uzetog / donetog za rad;izrada stručnih analiza, izveštaja i mišljenja; učestvuju u sprovođenju unutrašnje kontrole rada;unapređenje kvaliteta vršenja hemijskih i biohemijskih analiza. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;odgovarajuća specijalizacija.

Naziv radnog mesta Zdravstveni saradnik u biohemijskoj laboratoriji Tipični / opšti opis posla uzorkovanje i hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji, kao i ocenjivanje rezultata laboratorijskih ispitivanja;kontrola biološkog materijala uzetog / donetog za rad;priprema reagenasa potrebnih za rad;izrada stručnih analiza, izveštaja i mišljenja; unapređenje kvaliteta vršenja hemijskih i biohemijskih analiza;sprovođenju unutrašnje kontrole rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Medicinski fizičar specijalista Tipični / opšti opis posla obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualnog zračnog tretmana za pacijente kod kojih se transkutana radioterapija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija koriste kao modalitet u lečenju malignih bolesti;obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije za pacijente kod kojih se terapija otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja (radionuklidna terapija) koristi kao modalitet u lečenju malignih i drugih hroničnih bolesti;obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe;obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, standardizacije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja;obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Psiholog Psiholog u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju Psiholog na psihijatrijskim odeljenjima Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima Tipični / opšti opis posla obavlja psihodijagnostiku pacijenata;obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;obavlja psihološko savetovanje; primenjuje testove inteligencije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta psiholog mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Psiholog u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju, Psiholog na psihijatrijskim odeljenjima, Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Defektolog Tipični / opšti opis posla obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju; primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa različitim tipovima poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Logoped Tipični / opšti opis posla obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja; primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Specijalni pedagog Tipični / opšti opis posla unapređuje vaspitni rad primenom odgovarajućih pedagoških aktivnosti u okviru razvojnog savetovališta, zajedno sa drugim članovima tima; prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta; obavlja savetodavni rad sa decom, roditeljima, odnosno starateljima;učestvuje u radu tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja;obavlja poslove u oblasti vaspitanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju; promovisanje prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Biolog / molekularni biolog specijalista Tipični / opšti opis posla definisanje adekvatnog laboratorijsko-dijagnostičkog pristupa u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;izvođenje odnosno primena dijagnostičkih procedura i metoda u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;učešće u izradi izveštaja, elaborata i studija; kontrola uzimanja uzoraka, obrada i tumačenje dobijenih rezultata;usavršavanje postojećih i uvođenje novih metoda za genetičke analize;praćenje savremenih dostignuća u oblasti medicinske genetike;učešće u radu stručnih multidisciplinarnih timova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Biolog / molekularni biolog Tipični / opšti opis posla priprema i sprovođenje bioloških i molekularno bioloških analiza u laboratoriji i tumačenje rezultata laboratorijskih ispitivanja;izrada stručnih analiza, izveštaja, mišljenja;učešće u izradi studija, elaborata itd. iz oblasti bioloških i molekularno bioloških istraživanja u medicini;rad na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu bioloških i molekularno bioloških analiza, kao i na stručnom usavršavanju u svojoj oblasti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Medicinski fizičar Tipični / opšti opis posla obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima složene poslove planiranja individualnog zračnog tretmana;obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije;obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi, poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe; obavlja projektovanje mera radiacione sigurnosti i bezbednosti;vrši kalibraciju uređaja za merenje radioaktivnosti;vrši obuku osoblja;obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, standardizacije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja;obavlja poslove kontrole izvora zračenja;obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Doktor veterinarske medicine specijalista Tipični / opšti opis posla prijem, obrada i evidencija životinjskih materijala i veterinarskih preparata;stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;pomoć pri stručnom nadzoru rada sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;koordinacija rada veterinarskih tehničara;učestvuje u testovima i analizama koje se vrše u laboratorijama zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;nadzor, organizacija i sprovođenje poslova uzgoja laboratorijskih životinja;vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo odgovarajuća specijalizacija.

Naziv radnog mesta Doktor veterinarske medicine Tipični / opšti opis posla prijem, obrada i evidencija životinjskih materijala i veterinarskih preparata;stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;pomoć pri stručnom nadzoru rada sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;koordinacija rada veterinarskih tehničara;učestvuje u testovima i analizama koje vrše laboratorije zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;nadzor, organizacija i sprovođenje poslova uzgoja laboratorijskih životinja;vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Socijalni radnik Socijalni radnik u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima Tipični / opšti opis posla uzimanje socijalne anamneze u svrhu timske procene mentalnog stanja pacijenta i pravljena plana lečenja;sastavljanje izveštaja i davanje mišljenja; praćenje socijalnog stanja pojedinca ili grupe;savetovanje pojedinaca i grupa; istraživanje i izveštavanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja; saradnja sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta socijalni radnik mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Socijalni radnik u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima, Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Viši hemijski tehničar Tipični / opšti opis posla priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranja, unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosa podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka;učestvuje u unapređenju kvaliteta; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Viši protetičar – ortotičar Tipični / opšti opis posla obavlja složenije poslove iz delokruga rada protetičara i ortotičara, a naročito: uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala a naročito potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;izrađuje sve protetičke komponente, a prvenstveno estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šakem estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta, proteze;učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;učestvuje u unapređenju kvaliteta;sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Hemijski tehničar Tipični / opšti opis posla priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranje unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosu podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;obezbeđuje adekvatnočuvanje i transport laboratorijskih uzoraka. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit.

Naziv radnog mesta Tehničar – elektroničar na hemodijalizi Tipični / opšti opis posla radi na održavanju aparata za dijalizu;vrši kalibrisanje aparata i vrši proveru tačnosti vrednosti fizičkih veličina koje su projektovane na aparatu;prati garantne listove i servisiranje opreme. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Protetičar – ortotičar Tipični / opšti opis posla uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala-potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;izrađuje sve protetičke komponente-estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šake, estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta;učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;priprema prostor za rad. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Tehničar za kontrolu jonizujućeg zračenja Tipični / opšti opis posla vrši poslove kontrole izvora jonizujućeg zračenja;obavlja merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni;prijem, evidencija i klasifikacija dostavljenih dozimetara, obrada i slanje ličnih dozimetara;uklanjanje radioaktivnog otpada u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju dostavljenih dozimetara i priprema dozimetre za obradu;obavlja poslove merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni na terenu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Veterinarski tehničar Tipični / opšti opis posla priprema laboratorije za rad;izvođenje dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate;rad sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;uklanjanje životinjskog biološkog materijala na propisan način. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Vozač sanitetskog vozila Tipični / opšti opis posla vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata; vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola B kategorije.

Naziv radnog mesta Vozač tehničkog vozila Tipični / opšti opis posla vozi tehničko vozilo;održava vozilo;prati i vodi evidenciju o ispravnosti vozila;vodi evidenciju o putnim nalozima i potrošnji goriva i maziva; Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo vozačka dozvola B kategorije.

Naziv radnog mesta Spremač / Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Tipični / opšti opis posla održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;održava higijenu u administrativnim prostorijama;održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Pomoćni radnik na nezi bolesnika Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima Tipični / opšti opis posla pomoćni poslovi nege bolesnika;pomaže medicinskoj sestri kod prijema, zbrinjavanja i otpusta pacijenata;pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala;transport bolesnika na konsultativne preglede i intervencije;posebni uslovi rada: posebni uslovi rada i druge okolnosti u kojima se obavljaju poslovi radnog mesta, u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta pomoćni radnik na nezi bolesnika mogu se razlikovati sledeća radna mesta: Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima, Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Pomoćni radnik na obdukciji Tipični / opšti opis posla radi na poslovima obdukcije;prenos obdukovanih lica;priprema sale za obdukciju;priprema lešnog materijala u svrhu edukacije. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Perač laboratorijskog posuđa Tipični / opšti opis posla vrši poslove pranja, sušenja laboratorijskog posuđa; vrši raspoređivanje laboratorijskog posuđa po mestu upotrebe;održava higijenu radnih površina u laboratoriji;na propisan način uklanja produkte rada u laboratoriji. Stručna sprema / obrazovanje osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI I INFORMISANjU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI i informisanju

Naziv radnog mesta Direktor ustanove kulture Direktor centralne ustanove Direktor republičke ustanove Direktor pokrajinske ustanove Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština / direktor matične javne biblioteke Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine Opšti opis posla predstavlja i zastupa ustanovu;organizuje i rukovodi radom ustanove;stara se o zakonitosti rada ustanove;predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;odgovoran je za materijalno – finansijsko poslovanje ustanove;donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;izvršava odluke Upravnog odbora i prisustvuje sednicama, bez prava odlučivanja;odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i Statutom;zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada zaposlenim u slučajevima određenim zakonom i ovim Statutom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva;10 godina radnog iskustva u struci ili naučna zvanja u disciplinama vezanim za osnovnu delatnost. znanje stranog jezika; položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora ustanove kulture Zamenik direktora centralne ustanove Zamenik direktora republičke ustanove Zamenik direktora pokrajinske ustanove Zamenik direktoraustanove na teritoriji jednog grada,regiona ili više opština Zamenik direktora ustanove na teritoriji opštine Opšti opis posla pomaže direktoru u planiranju i organizaciji rada unutrašnje organizacione jedinice;ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama radi pripreme konkretizovanih planova realizacije programa rada;predlaže direktoru konkretizovane planove realizacije programa rada organizacione jedinice; priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;izrađuje godišnji plan rada i izveštaj o radu ustanove;organizuje stručne skupove;organizuje ili obezbeđuje učešće na međunarodnim i ostalim savetovanjima;ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit ako se zahteva zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva. znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora ustanove kulture Pomoćnik direktora centralne ustanove Pomoćnik direktora republičke ustanove Pomoćnik direktora pokrajinske ustanove Pomoćnik direktoraustanove na teritoriji jednog grada,regiona ili više opština Pomoćnik direktoraustanove na teritoriji opštine Opšti opis posla priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;izrađuje godišnji plan rada i izveštaj o radu ustanove;organizuje stručne skupove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit ako se zahteva zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva. znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Sekretar ustanove Sekretar centralne ustanove Sekretar republičke ustanove Sekretar pokrajinskeustanove Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština/ Sekretar matične javne biblioteke Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine Opšti opis posla rukovodi objedinjavanjem rada ustanove i jedinica u sastavu;priprema i razrađuje ugovore koje zaključuje ustanova i jedinica u sastavu;donosi rešenja u vezi sa ostvarivanjem prava sopstvenika i korisnika kulturnih dobara;vrši izradu opštih i internih akata ustanove;vrši izradu odluka iz oblasti radnih odnosa i odluka za potrebe sprovođenja postupka statusnih promena;daje stručna mišljenja i primedbe na nacrte zakona i drugih propisa;učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura vezanih za osnovnu delatnost ustanove;ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima, kao i nadležnim službama osnivača i prati dinamiku realizacije obaveza ustanove iz domena pravnih, opštih i kadrovskih poslova;koordinira i priprema predloge odluka i akata kolegijalnih organa upravljanja, i obrazlaže predloge akata i koordinira izvršenje po donošenju;koordinira i priprema odluke i akta jedinica u sastavu i koordinira njihovo izvršenje po donošenju;predlaže direktoru konkretizovane planove realizacije programa rada organizacione jedinice; priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;prati radni angažman zaposlenih i sačinjava mesečne izveštaje;nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;izrađuje godišnji plan rada i izveštaj o radu ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Programski / sektorski direktor Opšti opis posla rukovodi stručnim poslovima;koordinira, organizuje i neposredno rukovodi radom stručnih odeljenja (centara); u saradnji sa direktorom usklađuje i organizuje proces rada u stručnim odeljenjima (centrima);savetuje direktora u pitanjima stručnih programa i projekata; predlaže i razvija plan rada, programe i projekte, u saradnji sa odeljenjima (centrima) osnovne delatnosti;objedinjava predloge programskih aktivnosti organizacionih jedinica i priprema nacrte planova i izveštaja o radu;učestvuje u pripremi predloga godišnjeg programa i finansijskog plana i godišnjeg izveštaja;obavlja evaluaciju rada stručnih odeljenja (centara) i svih zaposlenih u osnovnoj delatnosti;učestvuje u radu Stručnog veća / Kolegijuma. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit ako se zahteva zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Umetnički direktor Opšti opis posla kreira repertoarsku politiku vodeći računa o umetničkoj koncepciji ustanove i umetničkih ansambala i kreira repertoar po sezonama i na mesečnom nivou i stara se o njegovoj realizaciji;organizuje rad u organizacionoj jedinici i prati realizaciju rada i kvalitet izvođenja;predlaže angažovanje umetničkih saradnika kao i visinu honorara u okvirima budzetskih sredstava;sarađuje sa drugim direktorima organizacionih jedinica na realiziciji repertoara i koordinira termine realizacije rada novog repertoara;predlaže gostovanja umetničkog ansambla u zemlji i inostranstvu kao i njihovih gostovanja na matičnoj sceni;prati i analizira projekte od međunarodnog i domaćeg značaja radi učešća ustanove u projektu;sagledava mogućnosti ustanove i inicira predloge projekata u kojim bi ustanova bila nosilac projekta ili učesnik u projektima;kontaktira ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje obeležavanja događaja od značaja i kontroliše realizaciju uspostavljenih sporazuma i ugovora o saradnji;kontaktira poslovne subjekte u cilju definisanja projekata za obezbeđivanje dodatnih sredstava za ostvarivanje delatnosti;usaglašava kreirani predlog mesečnog repertoara ustanove sa drugim partnerima na sastancima koordinacije;neposredno priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja sa predlozima unapređenja izvršenja programa i projekata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lice sa srednjim obrazovanjem – Srednja baletska škola. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Operativni direktor / pomoćnik sektorskog direktora u centralnoj / republičkoj ustanovi kulture Opšti opis posla zamenjuje, po izričitom ovlašćenju, direktora i zamenika direktora u izvršnim poslovima u njihovom odsustvu;samostalno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica priprema konkretizovane planove realizacije programa rada ustanove;koordinira izvršenje programa i projekata od strane rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica;samostalno izvršava odluke organa upravljanja čije mu je izvršenje povereno;prati dinamiku realizacije programa rada i stara se neposredno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica o izvršenju programa i projekata;neposredno ili u koordinaciji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica priprema predloge odluka za čije je donošenje nadležan direktor;neposredno priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Izvršni direktor Opšti opis posla prema planiranim umetničkim programima i njihovim tehničkim zahtevima, kreira plan rada na godišnjem / mesečnom / nedeljnom nivou;na osnovu svih planiranih projekata / programa, izrađuje godišnji finansijski plan u okviru budzeta ustanove; koordinira rad ostalih sektora / službi tokom pripreme i realizacije programa i odgovoran je za njihovu realizaciju, u zadatim rokovima i okvirima budzeta;prati i analizira projekte od međunarodnog i domaćeg značaja radi učešća ustanove u projektu;sagledava mogućnosti ustanove i inicira predloge projekata u kojim bi ustanova bila nosilac projekta ili učesnik u projektima;kontaktira ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje obeležavanja događaja od značaja;prati realizaciju uspostavljenih sporazuma i ugovora o saradnji;kontaktira poslovne subjekte u cilju definisanja projekata za obezbeđivanje dodatnih sredstava za ostvarivanje delatnosti;usaglašava kreirani predlog godišnjeg i mesečnog repertoara na nivou ustanove, kao i sa drugim partnerima na sastancima koordinacije;dogovara uslove za izradu ugovora, sporazuma i protokola o saradnji i prati njihovu realizaciju;neposredno priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja sa predlozima unapređenja procesa produkcije programa / projekata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehnički direktor Opšti opis posla organizuje rad zaposlenih u organizacionoj jedinici;upravlja ljudskim i materijalnim resursima;učestvuje u pripremi godišnjeg i mesečnog plana poslovanja i rada;kontroliše celokupan proces realizacije svakog projekta;organizuje i kontroliše vođenje radnih naloga;kontroliše poštovanje bezbednosti na radu;prati tehničko tehnološki razvoj sektora; redovno izveštava upravu o realizovanim aktivnostima i najznačajnijim problemima u radu;učestvuje u radu kolegijuma direktora;koordinira rad sa umetničkim organizacionim jedinicama u pripremi i izvođenju programa;prati realizaciju rada opremanja novih programa;prati tehnički kvalitet izvođenja programa;sarađuje sa drugim direktorima organizacionih jedinica na realiziciji repertoara i koordinira termine realizacije rada na programima novog repertoara;predlaže tehničku podršku za gostovanja umetničkih ansambala u zemlji i inostranstvu;predlaže tehničku podršku za gostovanja drugih ustanova na matičnoj sceni. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Rukovodilac osnovne organizacione jedinice Opšti opis posla planira, organizuje, prati i kontroliše realizaciju poslova;koordinira rad i raspoređuje poslove u organizacionoj jedinici;u saradnji sa direktorom, umetničkim / programskim direktorom i operativnim / izvršnim direktorom predlaže i razrađuje program i plan rada; stara se o realizaciji plana rada;sačinjava izveštaj o radu;stara se o koordinaciji rada sa drugim organizacionim jedinicima;učestvuje u radu stručnih komisija;učestvuje u radu stručnih veća i kolegijuma. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa propisima koji uređuju oblast kulturnih dobara;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

ARHIVSKA DELATNOST

Naziv radnog mesta Savetnik za razvoj i unapređivanje arhivske delatnosti Opšti opis posla organizuje, objedinjava, usmerava i kontroliše rad na obradi i sređivanju građe u Arhivu Srbije;utvrđuje metodologiju za stručni nadzor nad arhivima u Republici Srbiji; kontroliše primenu međunarodnih stručnih standarda u arhivistici;rukovodi projektima zaštite arhivske građe srpskog porekla van Srbije;predlaže program stručnog usavršavanja arhivista i drugih koji se bave arhivskom strukom; proučava arhivističku teoriju i praksu i predlaže teme za stručne skupove savetovanja i seminare; osmišljava programske aktivnosti arhiva i kontroliše rad na njihovom sprovođenju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stručno zvanje arhivskog savetnika;15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivist u depou Arhivist Viši arhivist Arhivski savetnik Opšti opis posla stara se o bezbednosti arhivske građe u depou;izdaje arhivsku građu, odnosno nadzire izdavanje arhivske građe i njeno vraćanje u depo; obavlja sve poslove u vezi sa smeštajem arhivskih fondova i zbirki u depou;prikuplja podatke, obrađuje i ažurira evidencije depoa (dosijea fonda, ulazni inventar, opšti inventar);daje potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom i informativnim sredstvima;učestvuje u radu komisija za otkup arhivske građe, primopredaju arhivske građe, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala;istražuje podatke za uverenja o činjenicama sadržanim u arhivskoj građi;izrađuje i ažuriratopografski pokazivač i vodič kroz depo, prikuplja podatke za Registar kulturnih dobara;predlaže arhivsku građu za konzervaciju, restauraciju, mikrofilmovanje i knjige za povez. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje rada na računaru. jedna godina radnog iskustva. 10 godina radnog iskustva. 15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivist Arhivist Viši arhivist Arhivski savetnik Opšti opis posla prati i proučava arhivsku teoriju i praksu radi primene u radu, učestvuje u izradi stručnih uputstava, planova i programa rada, organizuje sve vidove zaštite građe (mikrofilm, konzervacija, digitalizacija);sređuje i obrađuje fondove, izrađuje istorijsku belešku, sistematizacionu šemu i metodsko uputstvo za rad na fondu ili zbirci, izrađuje informativna sredstva;vodi odgovarajuće evidencije (o arhivskim fondovima i zbirkama, naučno-informativnim sredstvima, korisnicima arhivske građe i dr.);daje obaveštenja korisnicima o arhivima i arhivskoj građi u Srbiji;obavlja poslove izdavačke i kulturno–prosvetne delatnosti, organizuje i učestvuje u istraživanju i pripremama građe za publikovanje i izložbene postavke u zemlji i inostranstvu;organizuje mikrofilmovanje fondova Arhiva u cilju zaštite, dopune i zamene, vodi odgovarajuće evidencije o mikrofilmovanoj građi;obavlja poslove u vezi sa saradnjom sa Međunarodnim arhivskim savetom i stranim arhivima i međunarodnim arhivskim organizacijama;organizuje i vodi rad na grupi fondova i zbirki, obrađuje najsloženije fondove, učestvuje u izradi stručnih uputstava i radu svih stručnih komisija; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru; jedna godina radnog iskustva. 10 godina radnog iskustva. 15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivist na poslovima matične delatnosti Arhivist Viši arhivist Arhivski savetnik Opšti opis posla organizuje, objedinjava i usmerava rad na ostvarivanju matične funkcije Arhiva Srbije; prikuplja podatke i vodi centralni Registar arhivske građe; organizuje stručni ispit i druge vidove usavršavanja u arhivima i obezbeđuje uslove za rad komisije za polaganje stručnog ispita;obezbeđuje prevođenje i usklađivanje međunarodnih stručnih standarda, preporuka i priručnika koje objavljuju Međunarodni arhivski savet i druge međunarodne organizacije i stručna tela iz oblasti arhivistike i oblasti upravljanja dokumentima; angažuje se u organizovanju savetovanja, seminara i drugih skupova za teritoriju Republike Srbije, a u cilju unapređenja arhivske delatnosti;obavlja stručni nadzor nad radom arhiva i arhivskih odeljenja koji su u njegovoj nadležnosti, odnosno u okviru mreže arhivskih ustanova i pruža stručnu pomoć. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru; jedna godina radnog iskustva. 10 godina radnog iskustva. 15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva Arhivist Viši arhivist Arhivski savetnik Opšti opis posla vrši stručni nadzor i pregled građe institucija, odnosno stvaralaca arhivske građe iz nadležnosti arhiva, u vezi njenog smeštaja, sređenosti i izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala;vodi osnovne evidencije o svim organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima republičkog / regionalnog / lokalnog značaja u skladu sa teritorijalnom i stvarnom nadležnošću arhiva, (registar, kartoteka, dosijea registratura, registar likvidiranih institucija, evidenciju o građi dospeloj za preuzimanje u arhiv);pruža stručnu pomoć institucijama i drugim pravnim licima stvaraocima arhivske građe i dokumentarnog materijala u pogledu zaštite istih (preventivna zaštita arhivske građe);preduzima odgovarajuće mere u okviru ovlašćenja datih zakonom u cilju zaštite arhivske građe i registraturskog materijala kod stvaralaca;radi na izradi lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i organizuje preuzimanjearhivske građe;proučava i prati razvoj kancelarijskog poslovanja kod institucija stvaralaca arhivske građe, prati i proučava problematiku vezanu za odabiranje / valorizaciju arhivske građe;učestvuje u izradi predloga zakonskih propisa i stručnih uputstava koja se odnose na evidentiranje, zaštitu i preuzimanje arhivske građe;sačinjava elaborat (program mera) za zaštitu arhivske građe registratura koje su usled stečaja, likvidacije i na drugi način prestale sa radom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru; jedna godina radnog iskustva. 10 godina radnog iskustva. 15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Konzervator papira Konzervator Viši konzervator Konzervator savetnik Opšti opis posla upoznaje se s novim tehnologijama i primenjuje ih u funkciji unapređenja rada laboratorije i prati i proučava standarde i stručnu literaturu;radi na preventivnoj zaštiti prilikom čuvanja, korišćenja, izlaganja, sređivanja i obrade; priprema uputstva i daje stručna rešenja za preduzimanje konkretnih mera na poboljšanju uslova smeštaja i čuvanja arhivske građe i registraturskog materijala;izrađuje mikrobiološke i fizičko–hemijske analize radi izbora odgovarajućih metoda konzervacije i sterilizacije arhivskih dokumenata i knjiga i izrađuje i drugeanalize, informacije, preporuke i predloge za unapređenje rada; radi prethodne analize i testove materijala koji se konzervira i restaurira;izvodi najsloženije radove na konzervaciji i restauraciji arhivalija;kontroliše rastvore za razvijanje, fiksiranje i pranje filmova i fotografija;evidentira obavljene konzervatorske i restauratorske mere, nabavke opreme, pribora i materijala za rad;drži predavanja o preventivnoj zaštiti arhivske građe;izrađuje prioritetne liste prema stepenu oštećenja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru. jedna godina radnog iskustva. u rasponu od tri do šest godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom. u rasponu od tri do šest godina radnog iskustva u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar Viši diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla prati i proučava standarde i stručnu literaturu, kreira uputstva za rad u bibliotečkom poslovanju; daje informacije korisnicima bibliotečkog materijala; radi na redakciji kataloga; vodi Registar stare i retke knjige; prati inostranu stručnu literaturu;organizuje rad u biblioteci i sprovodi program rada, predlaže kupovinu knjiga, pozajmicu i razmenu, radi katalogizaciju strane knjige; radi analitičku obradu stručnih članaka; određuje UDK, signaturu; radi bibliografije; prati nova izdanja i antikvarno tržište u cilju popune fonda;obezbeđuje zaštitu i smeštaj knjižnog fonda; organizuje i sprovodi reviziju knjižnog fonda;koordinira rad sa ostalim službama u instituciji i sarađuje sa arhivskim bibliotekama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom. tri godine radnog iskustva. osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši arhivski pomoćnik Viši arhivski pomoćnik Viši arhivski pomoćnik prve vrste Opšti opis posla klasifikuje i sistematizuje građu, izrađuje unutrašnje liste, etikete;izdvaja građu za konzervaciju i izrađuje popis građe za konzervaciju i restauraciju;obrađuje administrativne knjige;radi popise predmeta i privremene sumarne inventare za delove administrativnih fondova;prikuplja kopije naučno–informativnih sredstava o arhivskoj građi arhiva u Srbiji i vodi odgovarajuće evidencije o njima; analizira korišćenje arhivskih fondova i vodi o tome statistiku;dežura u čitaonici i upoznaje istraživače sa pravilima o radu čitaonice, daje potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala;učestvuje u izradi i održavanju pojedinačnih programa i kreira baze podataka za jednostavniji i brži rad uz primenu standarda u arhivskoj struci; radi na uvođenju jedinstvenog informacionog sistema u arhivskoj mreži. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

.

Naziv radnog mesta Viši knjižničar Viši knjižničar Samostalni viši knjižničar Opšti opis posla upisuje članove, zadužuje i razdužuje korisnike;priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond;vodi evidencije i izrađuje dokumentaciju za bibliotečku građu;vrši smeštaj građe u okviru specijalnih zbirki;predlaže knjige i periodiku za konzervaciju, restauraciju, povez i prepovez;prikuplja i obrađuje statističke podatke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivski pomoćnik u depou Arhivski pomoćnik Arhivski pomoćnik prve vrste Opšti opis posla priprema i izdaje građu na korišćenje, sređivanje i obradu, snimanje, konzervaciju, restauraciju i prepovez i vraća arhivsku građu u depo; paginira nesređenu građu pre lečenja, konzervacije i restauracije, vrši pečaćenje arhivske građe;kontroliše bezbednost građe u depou;prati arhivsku građu prilikom njenog iznošenja iz arhiva za potrebe reprodukovanja nekom od tehnika kojom arhiv ne raspolaže;zamenjuje dotrajale kutije i etikete, vrši prepakivanje arhivske građe, predlaže smeštaj arhivskih fondova i zbirki u depou;učestvuje u preuzimanju arhivske građe od registratura;učestvuje u pripremi arhivske građe za izložbe, istražuje podatke za izdavanje uverenja, prikuplja podatke za izradu topografskog pokazivača depoa; kontroliše aparate za merenje temperature i vlažnost vazduha, temperaturu i relativnu vlažnost vazduha u prostorijama depoa i vodi o tome evidencije;kontroliše električne, protivpožarne i druge instalacije u depou, vodi evidenciju o utvrđenom stanju i obaveštava rukovodioca. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Arhivski pomoćnik Arhivski pomoćnik Arhivski pomoćnik prve vrste Opšti opis posla sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način arhiviranja u registraturi i fondove za koje je arhivista sastavio uputstva za sređivanje;sastavlja privremene unutrašnje liste sa podacima o količini građe, izrađuje privremene etikete za arhivske jedinice, signira i razvodi arhivsku građu kroz evidencione knjige;skenira, obrađuje skenirani materijal; izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;evidentira pružene usluge; vodi hemeroteku arhiva, prikuplja, klasifikuje i sistematizuje dokumentaciju u štampanom i elektronskom obliku o delatnosti arhiva; dežura u čitaonici i upoznaje istraživače sa pravilima o radu čitaonice, daje potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala;vodi evidencije o korisnicima i korišćenoj arhivskoj građi, izdaje arhivsku građu korisnicima i razdužuje ih za vraćenu građu, stara se o bezbednosti građe u čitaonici;priprema arhivsku građe za mikrofilmovanje, izdaje mikrofilmove, mikrofilmuje arhivsku građu i kontroliše njihovu ispravnost nakon korišćenja, skenira mikrofilm za potrebe korisnika i arhiva;vodi opšti delovodnik, popis akata, razvodi i arhivira akta, vodi arhivsku knjigu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjigovezac Knjigovezac Knjigovezac specijalista Opšti opis posla radi na povezu i prepovezu knjiga i novina, izrađuje broširan povez, zaštitne kutije, fascikle i mape;radi sve vrste kožnog poveza;radi restauraciju svih vrsta kožnog poveza; utvrđuje vrstu i stanje poveza i na osnovu toga, sastavlja prioritetnu listu za povezivanje;krpi i ojačava arhivske kutije; obavlja razna kaširanja;održava opremu, alate i materijala i vodi evidencije o izvršenim poslovima i utrošku materijala. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. stručna sprema odgovarajućeg usmerenja petog stepena. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Restaurator papira Restaurator Viši restaurator Opšti opis posla radi na razdvajanju slepljenog materijala, obavlja suvo čišćenje, dezinfekciju, fiksiranje rastvornog mastila i pečata, pranje, neutralizaciju i ojačavanje; obavlja restauraciju klasičnim postupcima, laminacijom, nalivanjem papirnom kašom i inkapsulacijom; uklanja selotejp i njegove tragove, kao i ostatke različitih lepkova sa materijala; obavlja restauraciju pergamenata, materijala velikog formata (plakati, planovi, geografske karte); radi na konzervaciji i restauraciji umetničkih dela na papiru i dugog materijala koji sadrži boje (pigmente); konzervira fotografije;daje predlog za izradu kutija, fascikli, mapa, futrola za materijale nestandardnog formata na osnovu vrste materijala i dimenzija; restaurira voštane pečate, izvodi najjednostavnije radove na restauraciji kožnog i platnenog poveza. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjižničar Knjižničar Samostalni knjižničar Opšti opis posla priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond; proverava knjige i bibliografske podatke radi popune fonda; radi katalogizaciju domaće knjige, časopisa i novina; vodi evidenciju viškova za razmenu i evidenciju razmene; vodi inventar monografskih publikacija i prispelih časopisa i novina; kontroliše ispravnost bibliotečkog materijala, novoprispelog i oštećenog od upotrebe. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;devet meseci radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Manipulant u depou Opšti opis posla obavlja sve fizičke poslove vezane za prijem arhivske građe iz registratura, prenos kutija i knjiga na sređivanje;razmešta arhivske jedinice (kutije i knjige) u depou po utvrđenom planu;prenosi građu iz depoa do mesta korišćenja arhivske građe i vraća je nazad;obavlja sve fizičke poslove u vezi sa postavkom izložbi i drugih manifestacija u arhivu;održava odgovarajuće klimatske uslove u depou. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine ili osnovno obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Filmski arhivista Filmski arhivista Viši filmski arhivista Opšti opis posla vodi centralni registar i registar kulturnih dobara koja su pod posebnom zaštitom; vodi sve inventare i tehničku kartoteku i unosi u računar sve podatke vezane za identifikovanje i obradu filmskih kopija; vodi privremene kartoteke o filmovima koji se nalaze u depoima, vodi administrativne evidencije kao što su rešenja za kopiranje i odstranjivanje filmova; vrši pregled filmova putem redovnih projekcija; video tehnike ili na montažnom stolu (igrane, animirane, dokumentarne filmove, kao i filmske žurnale), određuje žanrove, piše sadržaje, popisuje kadrove dokumentarnih filmova i filmskih žurnala; određuje predmetne oznake za igrane i dokumentarne filmove i filmske žurnale za potrebe predmetnog i stručnog kataloga; obavlja sve poslove na inventarisanju kopija;obavlja operativne i administrativne poslove međunarodne saradnje i razmene, vodi evidenciju tehničke zbirke u arhivu; pravi raspored rada reparacije i projekcija i izdaje naloge za tehnički pregled i stručnu obradu; usklađuje izdavanje kopija za programe dvorana i za druge vidove javnog korišćenja;daje predloge za izradu novih kopija;vodi sve kartoteke stručnog kataloga, kao što su vođenje kartoteke i dosijea fondova i zbirki i izrada indeksa, radi na izradi kataloga filmske građei centralnog kataloga (sistematizovanje evidencija sabirnog centra za informacije);istražuje i priprema filmsku građu po zahtevima istraživača i stranaka;istražuje, identifikuje i obrađuje filmsku građu namenjenu za javno prikazivanje, pregleda putem redovne projekcije, video-tehnike ili na montažnom stolu igrane, animirane i neigrane filmove, filmske žurnale, kao i nepoznatu filmsku građu namenjenu javnom korišćenju i kolekciju srpske i jugoslovenske filmske građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; položen stručni ispit. jedna godina radnog iskustva. pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator programa Opšti opis posla koordinira sa urednikom filmskog programa predlaže programske celine u dvoranama i prati realizaciju istih; obrađuje i priprema podatke sa sadržajem filmova; proverava tačnost podataka sa glavnom kartotekom u centralnom katalogu i glavnom inventaru u arhivu;sistematizuje podatke za potrebe štampe svih programskih izdanja; priprema podatke o filmovima i programima za web sajt ustanove; sarađuje na tehničkoj realizaciji programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dokumentalista fototeke Opšti opis posla obavlja prikupljanje, inventarisanje, reviziju i selekciju prispele prateće filmske građe: plakati, fotografije, negativi, negativ ploče, pisana dokumentacija, propagandni materijal, depoziti; popisuje materijale depozita i vrši arhivsku obradu: identifikaciju i izradu inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke; vodi poseban kompjuterski program za fondove fototeke i unos podataka u isti; vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka; realizuje i oprema izložbe, obavlja laboratorijske poslove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;položen stručni ispit;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Fototekar Opšti opis posla obrađuje prateću filmsku građu: plakati, fotografije, negativi, negativ ploče, pisana dokumentacija, propagandni materijal, depoziti; popisuje materijal depozita; vrši arhivsku obradu: identifikaciju i izradu inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke; vodi poseban kompjuterski program za fondove fototeke i unos podataka u isti; vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka;realizuje i oprema izložbe;obavlja laboratorijske poslove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;položen stručni ispit;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kustos Opšti opis posla koordinira postavku zbirke tehničkih predmeta iz istorije filma i izložbenu postavku plakata, fotografija i dokumenata u poslovnoj zgradi kinoteke;učestvuje u izradi i postavci istih, sprovodi stranke, goste i grupe posetilaca i stručno im tumači postavke; daje tumačenja dobrim poznavanjem istorijata izložbenih predmeta, dobrom komunikacijom i organizacionom veštinom sa smislom za detalje radi na edukaciji posetilaca i davanju važnosti proučavanja i čuvanja kulturne baštine, grupnim posetama ili pojedincima o osnovnim karakteristikama i značaju izloženih predmeta;odgovoran je za izdavanje, ustupanje i prodavanje pisanih, štampanih, DVD i CD materijala Jugoslovenske kinoteke (kataloga, knjiga, plakata, fotografija, DVD i CD izdanja); stara se o tehničkom održavanju predmeta i izložbenih eksponata i sarađuje sa službom fototeke i zaposlenim odgovornim za kolekciju tehničkih predmeta kinoteke; učestvuje u izradi kataloga, DVD i CD izdanja o izložbama i postavci tehničkih predmeta iz istorije filma. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dokumentalista za evidenciju i tehničku zaštitufilmske građe Opšti opis posla obavlja poslove tehničke zaštite filmske građe; obezbeđuje pravilan smeštaj filmova, unutrašnju manipulaciju, snabdevanja, ekspediciju, evidenciju ulazaka i izlazaka kopija i sl; kontaktira proizvođače i uvoznike filmova radi predaje filmskih materijala; vodi evidenciju filmske građe: vodi glavnu arhivsku ulaznu knjigu, vodi evidenciju dostavljanja filmova sa odgovarajućom dokumentacijom za javno prikazivanje od proizvođača i uvoznika – distributera filmova; podnosi izveštaje o kopijama koje nisu vraćene na vreme; vodi evidenciju prisustva na poslu zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do dve godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Operater sistema Operater sistema II Operater sistema I Opšti opis posla skenira filmsku traku u digitalne formate pri čemu vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;obrađuje digitalne zapise, slike u programima za restauraciju slike i vrši sve potrebne korekcije i manipulacije slikom u svrhu postizanja maksimalnog kvaliteta; po potrebi vrši sinhronizaciju i montažu slike i tona;kopira i arhivira digitalne datoteke slike i tona na servere, vodi računa o pravovremenom bekapovanju podataka i arhiviranju; ažurira bazu podataka arhiviranog i obrađenog materijala;telekinira odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate; vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;obrađuje digitalne tonske zapise, u programima za tonsku obradu i restauraciju i slike u programima za restauraciju slike;pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova (filmska traka, DCP, ostali elektronski formati), odnosno filmova različitih formata i vrstaobavlja tarnsfer podataka sa prenosnih medija i servera na sisteme za prikazivanje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do dve godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator kulturnih aktivnosti Opšti opis posla vrši poslove organizacije i koordinacije rada za potrebe svih događaja i redovnih dešavanja u zgradi u delu obezbeđivanja tehničkih uslova, poštovanja reda i domaćinskog odnosa prema zgradi, garderobe, hostesa, keteringa i opsluženja, kao i ostalog pomoćnog i pratećeg osoblja / zaposlenih i angažovanih od strane organizatora događaja i odgovorna je za njihov rad, stara se o higijeni u radnim prostorijama, legatima, izložbenim vitrinama, salama i slobodnom atrijumskom prostoru;izvršava poslove nabavke kancelarijskog materijala, materijala za higijenu, materijala za kulturu i ostalog materijala, bioskopskih i muzejskih ulaznica, inventara kao i dela opreme, sem onog koji je u nadležnosti tehničke službe;stara se o pravovremenoj nabavci pića i hrane kao i sredstava za ličnu higijenu i sredstava za higijensko održavanje prostorija u saradnji sa domaćinom zajedničkih službi i arhiva i odgovoran je za njihovu racionalnu potrošnju; vodi materijalno knjigovodstvo-zalihe materijala za nabavke iz domena i opisa poslova;sarađuje sa medijima; priprema i dostavlja materijale za konferencije za štampu i obaveštava medije, poslovne saradnike i nadležne službe i lica u državnim institucijama o zakazanim konferencijama i ostalim značajnim događanjima u ustanovi; vodi listu protokola i odgovoran je za blagovremeno i efikasno usklađivanje iste, u zavisnosti od izvršenih promena u strukturi nadležnih u državnim institucijama (ministarstva, sekretarijata…); priprema pozivnice za zakazane kulturne manifestacije licima sa liste protokola i poslovnim partnerima i saradnicima; učestvuje u izradi mesečnog programa ustanove i u tom domenu sarađuje sa ostalim saradnicima na programu iz kuće i za potrebe štamparije; obezbeđuje i vodi evidencije telefonskih brojeva, e-mail i ostalih adresa i podataka za sva lica i institucije sa kojima su kontakti neophodno radi uspešnog funkcionisanja ustanove; otvara svu elektronsku poštu i vrši njeno evidentiranje u delovodni protokol. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Tehničar manipulant u depoima arhivske i filmske građe Opšti opis posla obavlja poslove na zaštiti i manipulaciji filmske građe: odgovoran je za pravilan smeštaj, održavanje i bezbednost filmova u depoima, kontroliše uslove pod kojima se čuva filmska građa; obavlja tehničku zaštitu filmske građe od mogućih oštećenja; odgovora po prijemu filmova za njihovo razvrstavanje po naslovima; zamenjuje dokumentalistu za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe; učestvuje u signiranju kopija; vodi evidenciju filmske građe: evidenciju izdatih filmova iz depoa po brojevima i naslovima za filmove smeštene u depou; određuje brojeve pod kojima se u depou smeštaju novoprimljeni filmovi i o tome obaveštava filmskog arhivistu za tehničku dokumentaciju filmske građe i dokumentalistu za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit ako se zahteva propisima;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Tehničar za kino uređaje Opšti opis posla obavlja poslove kinotehničke struke koji obuhvataju utvrđivanje naslova i kompleksnosti filmova koji stižu za javno prikazivanje; pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova (zapaljivih, nezapaljivih), odnosno filmova različitih formata i vrsta; vodi dnevnik kabine, interveniše (upozorava) pri uočavanju pogrešnog prikaza stanja kopija; kontroliše tehnički pregled kopija, vrši premotavanje kopija u skladu sa posebnim uputstvima, vrši tekuće održavanje uređaja u kabini i dvorani; priprema i podnosi periodične i godišnje izveštaje o prikazanim filmovima; stara se o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, kontroliše pranje i čišćenje filmske trake na ultrasoničnom čistaču trake. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo završen kurs za kinooperatera;osposobljenost za rad sa svim vrstama i formatima filmske trake kao i novim video i digitalnim formatima;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar telekina – skenera / montažer slike i tona Opšti opis posla telekinira odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate; vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije; obavlja transfer podataka sa uređaja na servere i odgovoran je za integritet podataka; odgovara za ispravnost uređaja kojima rukuje – vrši neophodna podešavanja i održavanja prema tehničkim i servisnim uputstvima iz svoje nadležnosti; vrši transfer i digitalizaciju kao i kopiranje (presnimavanje) slike i tona na svim formatima koji su u upotrebi u Arhivu kinoteke shodno uređajima kojima raspolaže; samostalno ili u saradnji sa upravnikom arhiva i koordinatorima projekata; obavlja sinhronizaciju i montažu slike i tona; odgovoran je za kvalitet rada video tehnike, stara se o ispravnosti i održavanju video uređaja Kinoteke; vodi evidencije fondova neiskorišćenih presnimljenih filmova i filmskih inserata na svim formatima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama; jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar preparator filmske građe Opšti opis posla obavlja poslove tehničko-preparatorske obrade filmske građe: identifikacija filmskih traka, vršenje tehničkog pregleda filmske građe i kontrole redosleda rolni; određuje ocenu filma na osnovu oštećenosti trake, vrši kompletiranje kopija na osnovu dijalog lista i po nalogu arhivista vrši tehničke intervencije na filmovima za prikazivanje; predlaže arhivistima određivanje arhivskih, rezervnih i kopija za razmenu; vrši merenje distributerskih kopija radi selekcije, vrši premotavanje korišćenih kopija; vrši premotavanje i merenje obeleženih filmskih materijala; vodi evidenciju o pregledanom materijalu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit ako se zahteva propisima;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Vratar – razvodnik Opšti opis posla kontroliše i poništava bioskopske ulaznice, odnosno pozivnice pri ulasku publike u bioskopsku dvoranu; održava red kod blagajne i u bioskopskim dvoranama; dežura za vreme filmskih projekcija; pregleda bioskopsku dvoranu po završetku svake projekcije i na kraja radnog vremena ceo prostor; učestvuje u sprovođenju mera za zaštitu od požara i rukuje protivpožarnim aparatima; čuva izložbene postavke i obezbeđuje tekuće oglašavanje programa. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri ili četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Producent Opšti opis posla koordinira rad odeljenja produkcije; organizuje sve segmente izrade dokumentarnih filmova u proizvodnji Filmskih novosti;nadgleda celokupan proces proizvodnje do pronalaženja koproducenata i daljeg plasiranja filma u javnosti; organizuje snimanja u cilju dalje dopune arhiva, izdaje naloge za snimanja u dogovoru; vodi evidenciju i nadgleda montaže i kontrolu svakog materijala koji izađe iz montaže i potrošnog materijala; kontroliše telekiniranje i dalju obradu materijala u kompjuteru; vrši uvid u ispravnost i pripreme za rad svih uređaja u odeljenju; predlaže obim i raspored angažovanja zaposlenih u odeljenju; vodi knjigu snimanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Snimatelj Opšti opis posla snima materijale predviđene planom za dopunu arhiva i izrade reportaža i dokumentarnih filmova;priprema opremu za snimanje; prati obradu snimljenog materijala i po potrebi prisustvuje montaži; učestvuje u postavljanju svetla na snimanju; prati ispravnost opreme za rad; izveštava o materijalu koji je snimio u cilju daljeg arhiviranja snimljenog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Reditelj Opšti opis posla predlaže teme za reportaže i filmove koji bi se mogli realizovati; režira reportaže i dokumentarne filmove po nalogu pretpostavljenih; piše sinopsis i knjigu snimanja za filmove i reportaže koje realizuje; prati i kontroliše proces snimanja audiovizuelnih materijala za filmove i reportaže koje realizuje;prati i kontroliše proces snimanja audiovizuelnih materijala za filmove i reportaže koje realizuje; prati i kontroliše pripremu audiovizuelnih materijala, koje je realizovao za arhiviranje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Novinar Opšti opis posla piše tekstove za dokumentarne filmove, reportaže i sl;radi intervjue; prati snimanje određenih događaja o kojima piše tekstove; piše tekstove za materijale koji se arhiviraju; radi kao spiker za reportaže i dokumentarne filmove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tonski snimatelj Opšti opis posla obavlja poslove tonskog snimanja za audiovizuelne projekte; kontroliše i obrađuje ton svih postojećih i novosnimljenih materijala; snima šumove, muziku i ostale tonove za potrebe produkcije;učestvuje u montaži slike i tona u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova;odgovoran je za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz svog delokruga;vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;pomaže u procesu digitalizacije filmske arhivske građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Montažer slike i tona Opšti opis posla montira sliku i ton u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova; radi na digitalizaciji i obradi filmske arhivske građe;priprema audiovizuelne materijale za arhiviranje;obrađuje digitalizovan arhivski materijal;odgovora za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz iz svog delokruga;vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;učestvuje u procesu digitalizacije filmske arhivske građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Filmski arhivski pomoćnik Opšti opis posla pregleda filmske i video materijale;obrađuje podatke o arhivskim materijalima;unosi podatke o arhivskoj građi u bazu podataka; pregleda arhivsku građu sa strankama;izrađuje tematske spiskove materijala; obrađuje postojeće i radi na dopuni baze podataka;organizuje, objedinjava, usmerava i kontroliše rad na obradi i sređivanju građe u Arhivu Srbije;utvrđuje metodologiju za stručni nadzor nad arhivima u Republici Srbiji; kontroliše primenu međunarodnih stručnih standarda u arhivistici;rukovodi projektima zaštite arhivske građe srpskog porekla van Srbije;predlaže program stručnog usavršavanja arhivista i drugih koji se bave arhivskom strukom; proučava arhivističku teoriju i praksu i predlaže teme za stručne skupove savetovanja i seminare; osmišljava programske aktivnosti arhiva i kontroliše rad na njihovom sprovođenju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;položen stručni ispit;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Fotograf Opšti opis posla snima predmete iz zbirki obavezne dokumentacije, za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje); snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, manifestacije i sve aktivnosti, obavlja snimanja i na terenu;razvija filmova i izrađuje fotografija (crno belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje; više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Korektor za automatsku obradu filmske građe Opšti opis posla unosi podatke u vezi sa obradom filmske građe; vrši proveru i ispravke materijalnih i drugih grešaka u kartonima kataloga i drugim kartotekama u saradnji sa drugim službama koje obrađuju i unose podatke na kartone i u računar; priprema obrasce za obradu kataloških i administrativnih podataka; vrši daktilografsku obradu stručnih i drugih publikacija. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator digitalnih procesa Opšti opis posla vrši istraživanje analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građe za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr;prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;vrši internu selekciju građe za digitalizaciju;predlaže prioritete za digitalizaciju;inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje i ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);radi na formiranju digitalnih zbirki (implementira digitalizovani materijala u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru, uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik digitalnih procesa Opšti opis posla predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoja projekta digitalizacije arhivske građe;obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Operater u procesu digitalizacije Opšti opis posla obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa;obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;obavlja poslove snimanja građe – materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalnirepozitorijum. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

MUZEJSKA DELATNOST

Naziv radnog mesta Kustos Kustos Viši kustos Muzejski savetnik Opšti opis posla identifikuje i valorizuje predmete i utvrđuje kulturna dobra i radi kategorizaciju;predlaže koncept osnovne postavke izložbi;planira, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja i edukativne akcije i projekte namenjene javnosti;koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra, izradi dosijea od velikog značaja;planira, koordinira, organizuje i prati edukativne akcije i projekte namenjene javnosti;planira, izrađuje i sprovodi tretman preventivne zaštite i kontroliše uslove izlaganja;donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada;razvija samostalno projekte iz osnovne delatnosti;razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata;učestvije u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;predlaže kategorizaciju muzejskih predmeta. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RepublikeSrbije;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RepublikeSrbije;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos odnosno pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Konzervator / restaurator Konzervator / restaurator Viši konzervator / restaurator Konzervator / restaurator savetnik Opšti opis posla sprovodi konzervaciju / restauraciju i preventivnu konzervaciju kulturnih dobara;vodi konzervatorsku dokumentaciju;kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima i izložbenim prostorijama;sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;priprema propisane izveštaje;razvija i koordinira projekte konzervacije;predlaže projekte istraživanja u zaštiti;razvija programe obuke u oblasti konzervacije / restauracije;razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja i izlaganja kulturnih dobara;učestvuje u poslovima preventivne konzervacije na terenu, samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru. osam godina rada od polaganja stručnog ispita u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima;pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada za sticanja višeg stručnog zvanja – viši konzervator / restaurator; pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike.

Naziv radnog mesta Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju Konzervator / restaurator Viši konzervator / restaurator Konzervator / restaurator savetnik Opšti opis posla predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međumuzejskom i međunarodnom planu, vodi korespondenciju i priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;priprema dokumentaciju o saradnji muzeja na međumuzejskom i međunarodnom nivou; održava i koordinira poslove sa koordinatorima i komesarima izložbi, muzejskim službama i licima zaduženim za realizaciju međumuzejske i međunarodne delatnosti;koordinira i realizuje poslove u proceduri pozajmice kulturnih dobara;prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;predlaže i prezentuje projekte muzeja na međumuzejskom nivou i priprema projekte za konkurse;izrađuje projekte, planove i izveštaje;samostalno učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;samostalno učestvuje u razvoju istraživačkih projekata;samostalno učestvuje u razvoju programa obuke saradnika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RepublikeSrbije;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno,pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Koordinator muzejske izdavačke delatnosti Koordinator muzejske izdavačke delatnosti Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti Savetnikkoordinator muzejske izdavačke delatnosti Opšti opis posla učestvuje u planiranju i pripremi programa i projekata;priprema predloga izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada;predlaže i razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja,sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja Muzeja;organizuje pripremu izdavačke delatnosti;učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;koordinira predloge izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada,razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno ,pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Organizator muzejskih aktivnosti Organizator muzejskih aktivnosti Viši organizator muzejskih aktivnosti Savetnik organizator muzejskih aktivnosti Opšti opis posla organizuje sve vidove aktivnosti u muzeju (izložbe, promocije, predavanja, seminari, aukcije, koncerti i sl) i prisustvuje aktivnostima;organizuje manipulaciju kulturnim dobrima unutar muzeja;organizuje poslove koji se odnose na pakovanje i pripremu za transport kulturnih dobara;planira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl);vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;učestvuje u izradi predračuna troškova ili obračuna utrošenih sredstava oko saradnje;planira i koordinira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl);vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;koordinira realizacijumuzejskih programa u okviru godišnjeg plana rada;razvija programe i aktivnosti prema potrebama muzeja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rad za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Dokumentarista Muzejski dokumentarista Muzejski viši dokumentarista Muzejski dokumentarista savetnik Opšti opis posla vrši prijem podataka i obavezne foto-dokumentacije iz zbirki muzeja za registar kulturnih dobara muzeja ili vrši prijem registrature i arhivske građe i građe koja svedoči o delatnosti muzeja (dosijea izložbi, manifestacija, akcija);vodi registre dokumentacione na osnovu pravilnika ili uputstava nadležnog arhiva;odgovoran je za dokumentarnu ili arhivsku građu koju čuva i stara se o njenom stanju i uslovima čuvanja prema principima preventivne zaštite; koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra kulturnih dobara muzeja ili arhivske i dokumentarne građe od značaja za istoriju muzeja i hemeroteke muzeja; koordinira i organizuje poslove na izradi dosijea predmeta od izuzetno:g i velikog značaja, sređuje dosijea i vodi brigu o njima;izdaje dokumentaciju, na osnovu utvrđene politike pozajmice dokumentacije, na korišćenje zaposlenima u muzeju i javnosti;organizuje posao i izvršava sve poslove na unošenju podataka o kulturnim dobrima iz muzeja u Centralni registar u skladu sa utvrđenim pravilima o vođenju centralnog registra, a u saradnji sa kustosima zbirki, neposredno; izdaje podatke o kulturnim dobrima unetim u Centralni registar preme utvrđenoj politici i nivoima dostupnosti;učestvuje u izložbenoj delatnosti muzeja, u planiranju i realizaciji osnovne postavke i povremenih izložbi; sarađuje na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Muzejski pedagog Muzejski pedagog Viši muzejski pedagog Muzejski pedagog savetnik Opšti opis posla planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu delatnost muzeja (za odrasle i decu);planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno-obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;planira i realizuje edukativne programe u saradnji sa kustosima zbirki (za odrasle, decu); učestvuje u svim projektima namenjenim publici;planira nabavke potrebnog materijama za realizaciju programa; prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda muzeja i gostujućih izložbi;koordinira rad privremeno angažovanih saradnika (volontera) na programima i projektima muzeja; sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno,pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Muzejski edukator Muzejski edukator Viši muzejski edukator Muzejski edukator savetnik Opšti opis posla planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja (za odrasle i decu);planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno-obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;uključuje se u rad na koncepciji i izradi osnovne postavke;planira i realizuje edukativne izložbi u saradnji sa kustosima zbirki; učestvuje u svim projektima namenjenim publici;planira nabavke potrebnog materijala za realizaciju programa; planira, ugovara i organizuje dolazak grupa posetilaca, priprema izbor audiovizuelnog i drugog materijala za planirane programe;prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda Muzeja i gostujućih izložbi;koordinira rad privremeno angažovanih saradnika na programima i projektima iz oblasti edukacije (obrazovanja); sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama;sarađuje sa turističkim organizacijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno,pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Stručni saradnik za terenska istraživanja Stručni saradnik za terenska istraživanja Viši stručni saradnik za terenska istraživanja Savetnik za terenska istraživanja Opšti opis posla crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala; pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;samostalno razvija metodologiju rada;razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa Opšti opis posla stara se o kulturnom pejzažu muzejskog kompleksa;predlaže nova rešenja i izmene;stara se o enterijeru objekata;koordinira i sarađuje sa spoljnim saradnicima u oblasti pružanja različitih specijalističkih usluga;koordinira sa predstavnicima specijalizovanih organizacija za bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarnu zaštitu i održavanje higijene;realizuje postavke izložbi u muzeju;daje mišljenje o tehničkim mogućnostima za realizaciju izložbe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Likovni urednik Opšti opis posla priređuje gostujuće izložbe u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja; planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;uređuje asortiman artikala u prodavnici, stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa Opšti opis posla planira, organizuje, prati i kontroliše realizaciju projekata od posebnog interesa za delatnost zaštite kulturne baštine; sprovodi zakonom poverene poslove matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;predlaže projekte, priprema projekte, definiše oblast projekta, ciljeve i dostignuća, razvija projektne planove iz osnovne delatnosti;izrađuje planove i izveštaje za projekte, vodi dokumentaciju o projektima;planira godišnji budzet za projekte;predlaže i prezentuje projekte na raznim nivoima saradnje i priprema projekte za konkurse;sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja;razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;samostalno donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Snimatelj slike Opšti opis posla snima kulturna dobra i manifestacije;planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar Viši diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko –informacionoj delatnosti;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru. od tri do šest godina u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti. od osam do 11 godina u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Naziv radnog mesta Saradnik za izložbeni i grafički dizajn Opšti opis posla dizajnira ili koordinira poslove na dizajniranju i učestvuje urealizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi i svih ostalih muzejskih manifestacija;planira nabavku izložbenog mobilijara i kooridnira poslove na izradi izložbenog mobilijara; osmišljava ili koordinira likovnu opremu publikacija;osmišljava ili koordinira dizajniranje obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala;koordinira poslove na izradi informativnog materijala za izložbe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator turističke i uslužne delatnosti Opšti opis posla stara se o organizaciji turističkih sadržaja u muzejskom kompleksu u skladu sa delatnošću muzeja;ugovara i organizuje program turističkih poseta u saradnji sa turističkim organizacijama i agencijama iz zemlje i inostranstva; stara se o predstavljanju muzeja na različitim turističkim manifestacijama i sajmovima u saradnji sa kustosima;sarađuje sa kustosima muzeja u ostvarivanju programskih aktivnosti;vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Aranžer-dekorater Aranžer-dekorater Viši aranžer-dekorater Glavni aranžer-dekorater Samostalni glavni aranžer-dekorater Opšti opis posla likovna realizacija izložbi;dizajn i poslovi računarske obrade raznog fotografskog i drugog likovnog i štampanog materijala koji prati izožbe – fotografije, akvareli, posteri, plakati, baneri, pozivnice itd;učestvuje u realizaciji studijskih ili tematskih izložbi;učestvuje u realizaciji gostujućih izložbi, prigodnih izložbi i drugih muzeološki pratećih programa;realizuje vizuelne sadržaje na internet prezentaciji Muzeja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar u muzejskoj delatnosti Tehničar u muzejskoj delatnosti Viši tehničar u muzejskoj delatnosti Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti Viši samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti Opšti opis posla vrši manipulaciju kulturnim dobrima (neposredno rukuje kulturnim dobrima prilikom utovara, istovara, pakovbalja i prenosa) i drugim predmetima i materijalima;vrši nabavku potrebnog materijala i vodi evidenciju opreme i zadužen je za opremu za manipulaciju predmetima, predlaže i sprovodi nabavku opreme; učestvuje u izradi ili u nabavci mobilijara za povremene izložbe, vodi evidenciju mobilijara i zadužen je za ovaj materijal;planira tretman konzervacije u saradnji sa konzervatorom / restauratorom; vrši istraživanja i objavljuje rezultate istraživanja u saradnji sa konzervatorom / restauratorom;koordinira tehničku pomoć prilikom manipulacije predmetima;koordinira tehničku pomoć pri izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala; učestvuje u realizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi;vrši osnovnu obradu izvornih digitalizovanih datoteka i priprema za smeštaj u digitalnu bazu muzeja;distribuira datoteke korisnicima u odgovarajućem formatu;učestvuje u realizaciji poslova na izradi informativnog materijala za izložbe, na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala i učestvuje u realizaciji likovne opreme publikacija i drugih prezentacija muzeja;učestvuje u izradi i pripremi likovne opreme internet prezentacija / veb sajta muzeja;organizuje i koordinira održavanje multimedijalnih uređaja koji upotpunjuju izložbe i druge programe (tablet računari, audiovodiči, touch screen računari, projektori i dr);stara se o pravilnom funkcionisanju sadržaja postavljenih na multimedijalne uređaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinena osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. položen stručni ispit;tri godine radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rad na računaru;osam godina rada od polaganja stručnog ispita.

Naziv radnog mesta Preparator Preparator Viši preparator Samostalni preparator Viši samostalni preparator Opšti opis posla učestvuje u nabavci materijala na terenu i formiranju provizorne dokumentacije;preparira i konzervira geološki materijal različitim postupcima i tehnikama;preparira i konzervira zoološki, mikološki, biljni i drugi biološki materijal različitim taksidermijskim, herbarskim i drugim postupcima i tehnikama;vrši izradu taksidermijskih preparata, modela, mulaža i sprovodi druge postupke za očuvanje i radi izlaganja prirodnjačkih muzejskih predmeta;izrađuje eksponate za izlaganje (taksidermijske, tečne, crteže, tabele, grafikone, ilustracije);vrši rekonstrukcije i restauracije prirodnjačkih muzejskih predmeta;razvrstava materijal i priprema zbirke i samostalno vrši dezinsekciju muzejskih predmeta i zbirki;vrši tehničke poslove oko postavke izložbe koji se tiču pripreme i izlaganja eksponata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinena osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. položen stručni ispit; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rada na računaru;najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita.

Naziv radnog mesta Vodič Vodič Viši vodič Samostalni vodič Samostalni viši vodič Opšti opis posla prima i vodi grupe posetilaca i najavljene pojedinačne posete kroz osnovnu postavku i povremene izložbe;pruža informacije publici (grupama i pojedincima) o osnovnoj postavci, izložbenojaktivnosti i publikacijama;učestvuje u edukativnim akcijama i projektima namenjenim javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr);obavlja tehničke poslove u pripremi i realizaciji aktivnosti iz delokruga rada;prati evidenciju o brojnosti i strukturi publike;sarađuje sa vodičima iz srodnim ustanovama kulture i obrazovanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Fotograf Fotograf Viši fotograf Samostalni fotograf Samostalni viši fotograf Opšti opis posla snima predmete iz zbirki muzeja za potrebe obavezne dokumentacije, za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje); snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, muzejske manifestacije i sve aktivnosti u muzeju, obavlja snimanja i na terenu;razvija filmove i izrađuje fotografije (crno belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;sarađuje na multimedijalnim projektima;vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;odgovora za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u fotolaboratoriji. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinena osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rada na računaru;osam godina radnog iskustva. znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;znanje rada na računaru;10 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjižničar Knjižničar Samostalni knjižničar Viši knjižničar Samostalni viši knjižničar Opšti opis posla obrađuje i inventariše publikacije;vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko -informacionoj delatnostiznanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti; znanje rada na računaru;15 godina radnog iskustva. Položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko- informacionoj delatnosti; znanje rada na računaru; sedam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik Opšti opis posla obavlja poslove iz domena istraživačkog rada (istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreiranje i sprovođenje eksperimenata, istraživanje boja pigmenta, lakova, ispitivanje procesa apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrada materijala laserskom svetlošću; meri i dijagnostikuje materijale; sistemski meri i analizira parametare, vrši testiranje i kontrolu kvaliteta; meri fluidne, gasne faze i reakcije čvrstog stanja; vrši procenu fizičko-hemijskih baza podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa; vrši bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrola procesa; planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode, u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa;vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i istraživanjima;izrađuje projekate, planove i izveštaje;razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;priprema predlože za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno,šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Koordinator digitalnih procesa Opšti opis posla vrši istraživanje analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građeza digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;vrši internu selekciju građe za digitalizaciju;predlaže prioritete za digitalizaciju;inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki; vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);radi na formiranju digitalnih zbirki (implementira digitalizovani materijala u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik digitalnih procesa Opšti opis posla predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe;obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Operater u procesu digitalizacije Opšti opis posla obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa;obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;obavlja poslove snimanja građe – materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalnirepozitorijum. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

Naziv radnog mesta Konzervator Konzervator Viši konzervator Konzervator savetnik Opšti opis posla izrađuje elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje programe;učestvuje u proučavanju i valorizaciji kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;učestvuje u pripremi predloga Elaborata za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i NKD od velikog i izuzetnog značaja i evidentiranih dobara pod prethodnom zaštitom;izrađuje mere tehničke zaštite za izradu dokumentacije i daje saglasnost na dokumentaciju;obavlja stručni i konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;izrađuje dokumentaciju i publikacije o rezultatima rada;ispituje stanje, uzroke oštećenja, ugroženosti i propadanja kulturnih dobara, ispituje sredstva i metode za zaštitu kulturnih dobara i stara se o primeni odabranih;pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite;izrađuje uslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno-planskih dokumenata; izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata; obrada podataka iz dokumentacije prema utvrđenom informacionom sistemu;učestvuje u radu Komisija za prostorno-plansku dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri, odnosno pet godina prema propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine”. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika;posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno zvanje konzervatora u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika;posedovanje inžinjerskih licenci zaprojektovanje ili izvođenje;znanje rada na računaru;osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka iz struke, odnosno, šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka iz struke. položen stručni ispit i stečeno zvanje višeg konzervatorau skladu sa pravilnikom;znanje stranog jezika;posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;znanje rada na računaru;osam godina rada u predhodnom zvanju, odnosno pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka iz struke.

Naziv radnog mesta Konzervator – istraživač Konzervator Viši konzervator Konzervator savetnik Opšti opis posla izrađuje elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje programe;učestvuje u pripremi predloga Elaborata za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i NKD od velikog i izuzetnog značaja i evidentiranih dobara pod prethodnom zaštitom;izrađuje mere tehničke zaštite za izradu dokumentacije i daje saglasnost na dokumentaciju;obavlja istraživačke radove na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada na na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;obavlja konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;izrađuje dokumentaciju, publikacije i izložbe o rezultatima rada;ispituje stanje, uzroke oštećenja, ugroženosti i propadanja kulturnih dobara, ispituje sredstva i metode za zaštitu kulturnih dobara i stara se o primeni odabranih;pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite;obavlja poslove promocije, prezentacije i edukacije;izrađuje uslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno-planskih dokumenata; izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata; obrađuje podatke iz dokumentacije prema utvrđenom informacionom sistemu;učestvuje u radu Komisija za prostorno-plansku dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno zvanje konzervatora u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;osam godina rada u prethodnom zvanju; odnosno; sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom. položen stručni ispit i stečeno zvanje višeg konzervatorau skladu sa pravilnikom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;osam godina rada u prethodnom zvanju; odnosno; sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistaraturom;pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom.

Naziv radnog mesta Konzervator – restaurator Konzervator restaurator Viši konzervator restaurator Konzervator restaurator savetnik Opšti opis posla izrađuje elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara podprethodnom zaštitom i realizuje programe;sprovodi konzervaciju-restauraciju i preventivnu konzervaciju kulturnih dobara;vodi konzervatorsku dokumentaciju i vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima;sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;priprema propisane izveštaje;vrši nadzor i koordinira projekte konzervacije i predlaže projekte istraživanja u zaštiti, razvija programe obuke u oblasti konzervacije-restauracije i metodologiju u oblasti konzervacije-restauracije;priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije-restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja kulturnih dobara;učestvuje u poslovima konzervacije ,,in situ“, samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu;izrađuje dokumentaciju i publikacije o rezultatima rada;primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada, konzervacije, restauracije i prezentacije kulturnog nasleđa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika;osam godina rada u predhodnom zvanju;sedam godina rada u predhodnom zvanju sa specijalizacijom iz struke; šest godina rada u zvanju konzervatorarestauratora sa magistaraturom; pet godina rada u predhodnom zvanju sa doktoratom iz struke. restauratora sa doktoratom. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;znanje stranog jezika;osam godina rada u predhodnom zvanju;šest godina rada u predhodnom zvanju sa specijalizacijom iz struke; šest godina rada u predhodnom zvanju sa magistaraturom iz struke; pet godina rada u predhodnom zvanju sa doktoratom iz struke;

Naziv radnog mesta Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa Opšti opis posla obavlja poslove iz domena istraživačkog rada (istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreiranje i sprovođenje eksperimenata, istraživanje boja pigmenta, lakova, ispitivanje procesa apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrada materijala laserskom svetlošću); merenje i dijagnostika materijala; sistemska merenja i analize parametara, testiranje i kontrola kvaliteta; merenja fluidnih, gasnih faza i reakcije čvrstogstanja; procena fizičko-hemijskih baza podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa;bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrola procesa; obavlja poslove ispitivanja građevinskih materijala;planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa; vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i straživanjima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; osam godina rada od polaganja stručnog ispita, odnosno,pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja-viši kustos odnosno pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Dokumentarista Dokumentarista Viši dokumentarista Dokumentarista savetnik Opšti opis posla vodi Registar kulturnih dobara, stručnih dokumenata o kulturnim dobrima, inventara foto negativa i dijapozitiva;vodi evidenciju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i bazu podatka o evidentiranim dobrima;stručno obrađuje podatke u jedinstvenom sistemu zaštite;vrši unos i ažuriranje baza podataka o kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;vrši izdavanje i primanje svih dokumenata;vrši doradu dokumentacionog materijala;sarađuje sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara;priprema informacije o stanju dokumentacije iz nadležnosti zavoda; učestvuje na savetovanjima vezanim za dokumentaciju nastalu u procesu zaštite kulturnog nasleđa;ostvaruje saradnju sa stručnim ustanovama iz oblasti zaštite kulturnih dobara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. rad na računaru;znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; osam godina rada u zvanju konzervatora;sedam godina rada u zvanju konzervatora sa specijalizacijom;šest godina rada u zvanju konzervatora sa magistaraturom;pet godina rada u zvanju konzervatora sa doktoratom. osam godina rada u zvanju višeg konzervatora;šest godina rada u zvanju višeg konzervatora sa specijalizacijom; šest godina rada u zvanju višeg konzervatora sa magistaraturom; pet godina rada u zvanju višeg konzervatora sa doktoratom.

Naziv radnog mesta Dokumentarista pomoćnik Opšti opis posla vodi dokumentaciju koja se obrazuje i čuva uz Registar nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status predhodne zaštite;sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način ažuriranja,učestvuje u digitalizaciji o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite, skenira, obrađuje skenirani materijal;izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;unos i ažuriranje kompjuterskih baza podataka o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite;kontaktira sa imaocima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite u potraživanju dokumentacije; daje potrebna obaveštenja u vezi sa potrebnom dokumentacijom i upoznaje sa pravilima i načinom korišćenja dokumentacije;izdaje dokumentaciju korisnicima i razdužuje dokumentaciju, vodi evidenciju o korisnicima i korišćenoj dokumentaciji;vodi računa o bezbednosti dokumentacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Saradnik za izložbeni i grafički dizajn Opšti opis posla obavlja poslove dizajniranja izložbi i svih ostalih manifestacija;učestvuje u realizaciji izložbi i svih ostalih manifestacija;osmišljava likovnu opremu publikacija;osmišljava i dizajnira obrazovni, informativni i propagandni materijal;obavlja poslove na izradi informativnog materijala za izložbe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Bibliotekar Bibliotekar Viši bibliotekar Bibliotekar savetnik Opšti opis posla osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;saradnja sa matičnom bibliotekarskom ustanovom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko – informacionoj delatnosti;znanje stranog jezika; rad na računaru; od tri do šest godina u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko –informacionoj delatnosti. od osam do 11 godina u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko –informacionoj delatnosti.

Naziv radnog mesta Inženjer konzervator Konzervator – Inženjer Viši konzervator – Inženjer Opšti opis posla izrađuje i realizuje programe, elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;obavlja tehničko snimanje i iscrtavanje nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i izradu dokumentacije postojećeg stanja;izrađuje predmer i predračun u cilju razrade projekata i uslova i mera tehničke zaštite;obavlja konzervatorski i stručni nadzor;izrađuje predloge uslova i mera tehničke zaštite za kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;posedovanje odgovarajućih inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;jedna godina radnog iskustva. položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;šest godina rada u zvanju konzervatora inženjera.

Naziv radnog mesta Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa Opšti opis posla stara se o primeni zakona i drugih propisa, učešće u postupku predlaganja i pripreme izmene zakona i drugih propisa u vezi zaštite kulturnih dobara;staranje o primeni odgovarajućih međunarodnih konvencija; sprovođenje upravnog postupka u delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, izrada predloga rešenja i drugih akata u upravnom postupku, obrade žalbi u upravnom postupku;prikupljanje katastarske i druge pravne dokumentacije o kulturnim dobrima;obrada predloga odluka o proglašavanju i kategorizaciji kulturnih dobara, izrada predloga mišljenja koja zavod izdaje na osnovu zakona, izrada podnesaka nadležnim organima radi zaštite kulturnih dobara i sprovođenja zakona, predlaganje mera nadležnim organima zavoda; saradnja sa vlasnicima i korisnicima kulturnih dobara u cilju njihove adekvatne zaštite;davanje informacija strankama u vezi pravne zaštite kulturnih dobara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; osam godina rada u prethodnom zvanju odnosno, sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom. osam godina rada u prethodnom zvanju odnosno, sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom.

Naziv radnog mesta Stručni saradnik za terenska istraživanja Stručni saradnik za terenska istraživanja Viši stručni saradnik za terenska istraživanja Savetnik za terenska istraživanja Opšti opis posla crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala; pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;samostalno razvija metodologiju rada;razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u zavodima RepublikeSrbije; znanje rada na računaru; osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom;šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom. osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom;šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom.

Naziv radnog mesta Koordinator za međunarodnu saradnju Koordinator za međunarodnu saradnju Viši koordinator za međunarodnu saradnju Savetnik koordinator za međunarodnu saradnju Opšti opis posla predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međunarodnom planu, vodi korespondenciju i priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;priprema dokumentaciju o saradnji zavoda nameđunarodnom nivou; održava i koordinira poslove sa koordinatorima i licima zaduženim za realizaciju međunarodne delatnosti;prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;izrađuje projekte, planove i izveštaje;učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;učestvuje u razvoju istraživačkih međunarodnih projekata;učestvuje u razvoju programa obuke saradnika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u zavodima Republike Srbije; znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;osam godina rada u prethodnom zvanju; odnosno, sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom. u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u zavodima Republike Srbije; znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;osam godina rada u prethodnom zvanju; odnosno, sedam godina rada u prethodnom zvanju sa specijalizacijom; šest godina u prethodnom zvanju sa magistaraturom; pet godina rada u prethodnom zvanju konzervatora sa doktoratom.

Naziv radnog mesta Konzervator – tehničar Konzervator tehničar Viši konzervator tehničar Opšti opis posla vrši tehničko snimanje i iscrtavanje postojećeg stanja i novoprojktovanog za kulturna dobra;učestvuje u izradi predmera i predračuna;priprema tehničku dokumentaciju za predloge Elaborata za utvrđivanje objekata za NKD;vrši tehničko snimanje i iscrtavanje lokaliteta sa arheološkim sadržajem;učestvuje u vršenju konzervatorskog nadzora;učestvuje u formiranju dokumentacije o kulturnim dobrima;vrši izradu tehničke dokumentacije za izradu urbanističkih i prostornih planova;učestvuje u tehničkoj pripremi izrade izložbi i publikacija o kulturnom nasleđu;učestvuje u izradi elaborata za zanatske radove na kulturnim dobrima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit; znanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu tehničke dokumentacije. položen stručni ispit; stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina rada u predhodnom zvanju.

Naziv radnog mesta Konzervator – restaurator tehničar Konzervator restaurator tehničar Viši konzervator restaurator tehničar Opšti opis posla učestvuje na konzervaciji i restauraciji nepokretnih kulturnih dobra;izrađuje i realizuje programe, elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;poznavanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu dokumentacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit. položen stručni ispit; stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Snimatelj slike Snimatelj slike Viši snimatelj slike Savetnik snimatelj slike Opšti opis posla snima objekte, ambijente i dokumente o kulturnom nasleđu; vodi dnevnike snimanja; obrađuje filmove, izrađuje fotografije i obrađuje fotografije na računaru; izrađuje 3-D objekte na osnovu fotografija;2-D i 3-D animiranje, snima kamerom; obavlja 3D lasersko skeniranje;učešće u pripremi informativno – propagandnog materijala, publikacija i učešće u informativno – propagandno – obrazovnom radu u oblasti zaštite spomenika kulture;odgovoran je za poverene aparate, stara se o održavanju aparata;publikovanje rezultata svog istraživanja i rada;učestvuje u aktivnostima prezentacije i popularizacije nepokretnih kulturnih dobara;istražuje, prati i proučava dostignuća iz oblasti zaštite kulturnih dobara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru;znanje stranog jezika; položen stručni ispit;stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka. znanje rada na računaru;znanje stranog jezika; položen stručni ispit;stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno, pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka odnosno,šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

Naziv radnog mesta Fotograf Fotograf Viši fotograf Opšti opis posla obavlja foto snimanje u eksterijeru i enterijeru dobara i prostora za koje se pretpostavlja da mogu imati svojstva kulturnog dobra, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koja se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru;obavlja laboratorijsku obradu foto dokumentacije u crno – beloj i kolor tehnici; prikuplja i presnimava foto dokumentacije u cilju kompletiranja predloga elaborata za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja, projekata, elaborata i studija za zaštitu i korišćenje nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, za potrebe izrade prostorno-planskih dokumenata obrada filmova; izrađuje fotografije i numeriše negative za fototeku;vrši obradu fotografija;vrši snimanje dokumentarnih filmova filmskom i video tehnikom, praćenje i primena novih tehnika i tehnologije u oblasti foto filmske delatnosti; vrši obradu za prezentaciju i publikovanje snimljenog materijala;odgovara za poverenu opremu i stara se o održavanju iste;mikrofilmuje arhivsku građu;izrađuje dijapozitive; sarađuje na multimedijalnim projektima;vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;odgovara za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u fotolaboratoriji. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radanog iskustva. znanje rada na računaru u potrebnim softverima za obradu fotografija;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjižničar Knjižničar Samostalni knjižničar Viši knjižničar Samostalni viši knjižničar Opšti opis posla obrađuje i inventariše publikacije;vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom;samostalno tehnički obrađuje i inventariše publikacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko –informacionoj delatnosti;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko -informacionoj delatnosti;znanje rada na računaru;15 godina rada od polaganja stručnog ispita. položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko –informacionoj delatnosti; znanje rada na računaru;sedam godina rada od polaganja stručnog ispita.

Naziv radnog mesta Koordinator digitalnih procesa Opšti opis posla vrši istraživanje analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građe za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr;prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;vrši internu selekciju građe za digitalizaciju;predlaže prioritete za digitalizaciju;inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje i ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);radi na formiranju digitalnih zbirki (implementira digitalizovani materijala u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik digitalnih procesa Opšti opis posla predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe;obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Operater u procesu digitalizacije Opšti opis posla obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa;obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;obavlja poslove snimanja građe – materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;potrebno znanje za rad u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

BIBLIOTEČKO – INFORMACIONA DELATNOST

Naziv radnog mesta Arheograf Diplomirani bibliotekar -Arheograf Viši diplomirani arheograf Diplomirani arheograf savetnik Opšti opis posla učestvuje u izradi arheografskog opisa južnoslovenskih ćirilskih rukopisa u domenima: kodikologija, sadržina, jezik, pismo, iluminacija, povez, filigranologija, zapisi; učestvuje u arheografskoj pripremi za konzervaciju;izrađuje arheografski opis južnoslovenskih ćirilskih rukopisa u domenima: kodikologija, sadržina, jezik, pismo, iluminacija, povez, filigranologija, zapisi; obavlja naučnoistraživački rad na područjima: tekstologija i književno-istorijska analiza dela izvorne srpske književnosti, istorija književnog i narodnog jezika, atribucija pisara, identifikacija skriptorija;radi na rekonstituciji uništenog rukopisnog fonda biblioteke;obrađuje arheografsku građu u elektronskoj bazi podataka;organizuje i koordinira rad na izradi arheografskog opisa južnoslovenskih ćirilskih rukopisa i starih štampanih knjiga;izrađuje program naučnoistraživačkog rada u oblastima: tekstologija i književno;istorijska analiza dela prevodne i izvorne srpske književnosti, istorija književnog i narodnog jezika;izrađuje plan sprovođenja zaštite arheografske građe;rukovodi domaćim i međunarodnim projektima u oblasti arheografije;rukovodi izradom generalnog kataloga srpskih rukopisa u inostranstvu;utvrđuje kriterijume za digitalizaciju i vođenje digitalne zbirke arheografske građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom. u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Bibliograf Diplomirani bibliotekar-bibliograf Viši diplomirani bibliograf Diplomirani bibliograf savetnik Opšti opis posla vrši kataloško-bibliografska obradu i redakciju monografskih, serijskih i delova publikacija u procesu izrade svih vrsta bibliografija;bavi se naučnim i stručnim bibliografskim istraživanjima, izučavanjem istorije, teorije bibliografije i metodologijom izrade svih vrsta bibliografija;obavlja samostalna istraživanja u domenu srpskog izdavaštava i štamparstva 18/20. veka;učestvuje u radu na izradi svih bibliografskih projekata od međunarodnog, nacionalnog i lokalnog značaja;izrađuje i rediguje sve vrste pojedinačnih i kumulativnih registara u svim vrstama bibliografija;učestvuje u izradi i redakciji svih vrsta normativnih datoteka na lokalnom i nacionalnom nivou;učestvuje u kontinuiranoj edukaciji kadrova o kataloško-bibliografskoj praksi -predavanja, seminari i kursevi;izrađuje metodološka uputstva i priručnike iz bibliografije;učestvuje u izradi projekata na digitalizaciji svih vrsta bibliografija;učestvuje u uređivanju i priređivanju stručnih i naučnih publikacija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sapravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar Viši diplomirani bibliotekar Diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Bibliotečki instruktor Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar Bibliotečki instruktor – viši diplomirani bibliotekar Bibliotečki instruktor- diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla učestvuje u razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji, u izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka i u izgradnji jedinstvenog nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema;učestvuje u izradi predloga dugoročne strategije razvoja biblioteka i kratkoročnih programa i projekata;radi naučna i stručna istraživanja bibliotečko-informacione delatnosti;prati stanje i proučava potrebe i uslove rada u bibliotekama i predlaže mere za unapređenje rada i razvoj biblioteka;nadzire stručni rad biblioteka i pruža stručnu pomoć bibliotekama i realizuje instruktorski rad sa zaposlenim u bibliotekama;prati pravne propise i standarde u delatnosti i njihovo sprovođenje i učestvuje u njihovoj izradi;programira, formira i vodi baze o radu biblioteka i prikuplja i obrađuje statističke podatke i izveštaje i vodi registar biblioteka;izrađuje koncepciju, planove i programe i organizuje sve oblike stalnog stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjakai organizuje stručne ispite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Bibliotečki informator Bibliotečki informator – diplomirani bibliotekar Viši bibliotečki informator Diplomirani bibliotečki informator savetnik Opšti opis posla prati i analizira stanje i predlaže smernice za unapređenje poslova;nabavlja, istražuje, analizira i obrađuje bibliotečko-informacionu građu i izvore;projektuje, formira i održava referalne baze podataka i sisteme naučnih informacija;testira i daje predloge za unapređenje programskih aplikacija za prikazivanje i održavanje referalnih baza podataka;uređuje veb stranicu biblioteke i prezentaciju biblioteke na drugim internet portalima;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu; izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;prati naučnoistraživačke projekte , predlaže učešće biblioteke u njima i koordinira saradnju sa domaćim i inostranim partnerima u oblasti naučnoistraživačkog rada;planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu bibliotečko-informacione građe i izvora;vodi statistiku i razne vrste evidencija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Dokumentarista Diplomirani bibliotekar-dokumentarista Viši diplomirani dokumentarista Diplomirani dokumentarista savetnik Opšti opis posla prati stanje i radi na poslovima unapređenja i razvoja informaciono-dokumentacione delatnosti ustanove;formira i održava referalne i druge baze podataka;prikuplja, evidentira i obrađuje informaciono-dokumentacionu građu i bio-bibliografske podatke o autorima i istraživačima iz ustanove;sakuplja i obrađuje podatke o izdavačkoj produkciji ustanove;prati produkciju sekundarnih izvora informacija;priprema i pruža informacije i referalne usluge u čitaonici i na daljinu;istražuje citiranost radova autora i izdaje potvrde o citiranosti;obavlja međubibliotečku pozajmicu publikacija iz inostranstva;priprema i izrađuje inpute za bazu AGRIS;vodi statistiku i razne vrste evidencija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Diplomirani konzervator Diplomirani konzervator Viši diplomirani konzervator Diplomirani konzervator savetnik Opšti opis posla predlaže, priprema i koordinira naučno–istraživačke projekte, objavljuje stručne radove, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa domaćim i inostranim institucijama iz oblasti zaštite i konzervacije;planira i realizuje naučno-istraživački rad u oblasti zaštite i konzervacije; planira, izrađuje i sprovodi godišnje izveštaje, analize i programe prioriteta kulturnih dobara, smeštaja i mere zaštite bibliotečke građe u biblioteci, kao i na teritoriji Republike – centralna laboratorija za papir;prati pravne propise i učestvuje u njihovoj izradi;utvrđuje, primenjuje i usavršava postojeće mere zaštite, konzervacije i restauracije i prati najsavremenije metode, materijale i tehnike ( za papir, tkaninu i drvo), kroz literaturu i stručne skupove u zemlji i inostranstvu;prati mikro-klimatske uslove u depoima, obavlja mikro–biološku kontrolu fondova, vrši proces sterilizacije, dezinsekcije i dezinfekcije biološki ugrožene građe;planira i sprovodi zaštitu, konzervaciju i restauraciju najoštećenijih kulturnih pokretnih dobara (rukopisne, štampane građe, fotografija, neknjižne građe i umetničkih dela na svim tipovima papirnih nosioca, kao i povez i prepovez);sprovodi fizičko-hemijske analize papira, kože, pergamenta, bojenih medija, bojenih slojeva, pravi rastvarače i veziva i vrši kontrolu ispravnosti istih;osmišljava i realizuje koncepciju stručnog obrazovanja i usavršavanja iz oblasti zaštite, konzervacije i restauracije;organizuje i kontroliše preduzete mere zaštite, konzervacije i restauracije za svaku pojedinačnu jedinicu bibliotečke i muzejske građe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedena godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Lektor Lektor – diplomirani bibliotekar Lektor – viši diplomirani bibliotekar Lektor – diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla ispravlja greške u tekstu: jezičke, jezičko-logičke, stilske, materijalne i druge greške u skladu sa kulturološkim, tradicionalnim i utvrđenim jezičkim pravilima: sintaksičkim, leksičkim i semantičkim;razvija i primenjuje standarde funkcionalnog jezičkog stila, zavisno od jezičko-funkcionalne vrste teksta (administrativni, publicistički, naučni, književnoumetnički) koji ispravlja;popravlja autorov stil pisanja intervencijama na konstrukciji rečenice i strukturi teksta;uočava materijalne greške i usko sarađuje sa autorom teksta radi njihovog isprvljanja;sarađuje s najvišim jezičkim institucijama za regulisanje jezika – Institutom za srpski jezik i Odborom za standardizaciju srpskoga jezika –tako što im predlaže izmene i dopune jezičke regulative na osnovu saznanja iz rada, bez kojih te institucije ne bi imale uvid u probleme, promene i tendencije srpskoga jezika u njegovoj upotrebi. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Urednik izdavačke delatnosti Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar Urednik izdavačke delatnosti – viši diplomirani bibliotekar Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla prati i istražuje izdavačku delatnost biblioteka;planira, programira i realizuje izdavački program biblioteke;uređuje izdavačke edicije i pojedinačne monografske i serijske publikacije biblioteke;radi program i učestvuje u uređivanju i realizaciji zajedničkih izdanja biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama;izrađuje program i učestvuje u realizaciji programa promocija, plasmana i izdanja biblioteke;učestvuje u radu na koordinaciji izdavačke delatnosti u mreži biblioteka Srbije;učestvuje u izradi programa digitalizacije izdanja biblioteke;učestvuje u radu radnih tela biblioteke u oblasti izdavačke delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Urednik kulturnih programa Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar Urednik kulturnih programa- viši diplomirani bibliotekar Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar savetnik Opšti opis posla prati kulturnu delatnosti biblioteka i ustanova kulture;radi naučna i stručna istraživanja kulturne delatnosti biblioteka;radi istraživanja interesa, potreba i navika korisnika usluga;radi projekte, programe i programe mera za unapređenje kulturne delatnosti biblioteke;planira, programira i realizuje kulturnu delatnost biblioteke;planira i ostvaruje saradnju biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama; uređuje i ažurira podatke i tekstove za objavljivanje na sajtu i društvenim mrežama;prikuplja, obrađuje i čuva dokumentaciju i vodi statistiku o kulturnim programima biblioteke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom. u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.

Naziv radnog mesta Bibliotekar Bibliotekar Viši bibliotekar Bibliotekar savetnik Opšti opis posla učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši plasman srpske knjige u inostranstvo;učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i formiranju referalne i drugih baza podataka;učestvuje u formiranju digitalnih zbirki i izrađuje i implementira meta-podatke;učestvuje u formiranju i vođenju posebnih zbirki;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;čuva i revidira bibliotečko-informacionu građu i izvore;vodi statistiku i razne vrste evidencija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005. godine;na studijama u trajanju do dve godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom; osam godina radnog iskustva. 13 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši knjižničar Viši knjižničar Samostalni viši knjižničar Opšti opis posla učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši evidenciju i distribucij ugrađe;prima i distribuira bibliotečko-informacionu građu i izvore i dokumentacije;učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i učestvuje u formiranju referalnih i drugih baza podataka;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;radi na čuvanju i reviziji bibliotečko-informacione građe i izvora; priprema građu za digitalizovanje;skenira i mukrofilmuje građu;vodi statistiku i ostale evidencije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši tehničar – konzervator Viši tehničar – konzervator Samostalni viši tehničar – konzervator Opšti opis posla priprema građu za proces digitalizacije;primenjuje postojeće mere konzervacije;konzervira i restaurira oštećenu građu (štampana građa i mlađi rukopisi);restaurira stare kožne i pergamentne poveze;izrađuje povez stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja;stručno i praktično osposobljava nove kadrove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;jedna godina radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;osam godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjižničar Knjižničar Samostalni knjižničar Opšti opis posla učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši evidenciju i distribuciju srpske knjige u inostranstvo;prima i distribuira dokumentaciju;učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i unosu podataka u referalne i druge baze;pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;čuva i revidira bibliotečko-informacionu građu i izvore;umnožava bibliotečko-informacionu građu za korisnike;snima materijal za mikrofilm i izrađuje mikrofilmove;skenira i mikrofilmuje građu;priprema digitalizovanu građu za implementaciju u digitalnu biblioteku i grafički obrađuje digitalizovani materijal;vodi statistiku i ostale evidencije;radi knjižarske poslove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;devet meseci radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar – konzervator Tehničar konzervator Samostalni tehničar konzervator Opšti opis posla primenjuje postojeće mere konzervacije;konzervira i restaurira oštećenu građu (štampana građa i mlađi rukopisi);vrši postupak mašinske restauracije;vrši postupak ručne restauracije papira i kožnih poveza stare i retke knjige;pravi lepkove i rastvore;stručno i praktično osposobljava nove kadrove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;devet meseci radnog iskustva. znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;15 godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjigovezac Opšti opis posla radi povez i prepovez bibliotečke građe;radi restauraciju poveza;izrađuje zaštitne kutije za kulturna dobra. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;šest meseci radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Knjigovezac specijalista Opšti opis posla radi povez i prepovez bibliotečke građe;radi restauraciju poveza;izrađuje zaštitne kutije za kulturna dobra.restaurira stare kožne i pergamentne poveze;povez stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez, poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje; položen specijalistički ispit za zvanje knjigovezac specijalista. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;šest meseci radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe Opšti opis posla prima i razvrstava bibliotečku građu pristiglu u magacin;obavlja poslove u vezi sa kopiranjem i prepovezivanjem knjiga; izdvaja knjige za koričenje, formira spisak;raspoređuje bibliotečki fond;proverava tehničke uslove čuvanja knjiga. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;šest meseci radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćni radnik na konzervaciji Opšti opis posla pomoćni poslovi pri konzervaciji građe;ostali pomoćni poslovi u restauraciji retkih knjiga novina i časopisa pod nadzorom rukovodioca. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od tri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;šest meseci radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator digitalnih procesa Opšti opis posla vrši istraživanje, analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građe za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;vrši internu selekciju građe za digitalizaciju;predlaže prioritete za digitalizaciju;inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija zbirki.vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje i ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);radi na formiranju digitalnih zbirki (implementi radigitalizovani materijala u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru, uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik digitalnih procesa Opšti opis posla predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe;obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Operater digitalnih procesa Opšti opis posla obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa;obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;obavlja poslove snimanja građe – materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA

Naziv radnog mesta Reditelj Reditelj drame Reditelj opere Reditelj umetničke igre Filmski i televizijski reditelj Reditelj animiranog filma Opšti opis posla režira dela u okviru usvojenog plana / programa ustanove / plana snimanja i namenske audio vizuelne i scenske programe;priprema rediteljski koncept projekta i predlaže eventualne izmene postojećeg teksta ili muzičkog dela i predlaže podelu uloga u projektu;osmišljava i stvara scensko, odnosno audio-vizuelno autorsko delo u saradnji sa autorima i izvođačima;ostvaruje neposrednu komunikaciju i saradnju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa, u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;vodi i realizuje probe (čitaće, mizanscenske, generalne) prema rasporedu, kao njihov umetnički nosilac;priprema probe i obnove repertoarskih predstava, koncerata i ostalih programa;prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je režirao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru; promoviše projekat / program u marketinškim akcijama; umetnički rukovodi poslovima snimanja, kontrole i reprodukcije audio-video materijala;realizuje snimanje ipostpodukciju materijala programa/projekta; režira i montira video materijale i spotove za potrebe promocije projekta/ programa, u saradnji sa saradnicima;priprema i montira audio vizuelne materijale za prezentaciju, promciju i arhivu projekta;realizuje ideju scenarija, koja inicira stvaranje audio vizuelnog dela / filma;piše sinopsis i knjigu snimanja za audio vizuelno delo / film; prikazuje u formi stripa sa svim ključnim situacijama filmske radnje podeljene u kadrove s vremenskim trajanjima, načinom montaže, naznačenim dijalozima i šumovima i uputstvima za muziku;režira i nadgleda montažu materijala za potrebe audio vizuelnih dela (animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, TV drama i serija, kao i televizijskih i ekonomsko propagandnih spotova i kampanja); prati i kontroliše pripremu, produkciju, postprodukciju svih audio vizuelnih materijala uključujući i sve formate za dalju eksploataciju i arhiviranje audio vizuelnog dela. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo visok umetnički ugled; značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda; osvojena strukovna priznanja; znanje stranog jezika. visok umetnički ugled; značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda; osvojena strukovna priznanja;znanje stranog jezika;srednja muzička škola. visok umetnički ugled; značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda; osvojena strukovna priznanja; znanje stranog jezika. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Asistent reditelja Asistent reditelja drame Asistent reditelja opere Asistent reditelja umetničke igre Asistent filmskog i televizijskog reditelja Asistent reditelja animiranog filma Opšti opis posla obavlja poverene poslove u koncepciji izvođenja dela u dogovoru sa rediteljem;vrši kontrolu stepena ili završnih faza procesa rada na opremanju novih predstava;u toku proba vrši zapise rediteljeve koncepcije na osnovu kojih formira knjigu režije, a sve to u tačno određenim okvirima muzičko-tekstualnog sadržaja;prati pravilnost scenskog izvođenja, o čemu izveštava reditelja;vodi manje zahtevne probe i pripreme po odluci reditelja;samostalno režira muzičko-scenska dela koja nisu na redovnom repertoaru;vrši zapise rediljske koncepcije na osnovu kojih formira knjigu snimanja (story-board), a sve to u tačno određenim okvirima vizuelno-tekstualnog sadržaja;prati pravilnost realizacije knjige snimanja i o tome izveštava reditelja;samostalno režira animirane predloške u dogovoru sa rediteljem. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo visok umetnički ugled; značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda; osvojena strukovna priznanja; znanje stranog jezika; visok umetnički ugled;značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;osvojena strukovna priznanja; znanje stranog jezika; srednja muzička škola; visok umetnički ugled;značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda; osvojena strukovna priznanja; znanje stranog jezika; jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dirigent Glavni dirigent / Šef dirigent Dirigent Dirigent šef hora Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;diriguje na koncertima / predstavama u skladu sa Planom i Programom umetničke sezone i rukovodi organizacijom sprovođenja i realizacijom Programa rada i Plana umetničkog razvoja; koordinira i organizuje program koncertne sezone;učestvuje u radu Umetničkog saveta i kreira repertoare i predlaže angažmane izvođača i učestvuje u promociji predstava;pruža stručnu pomoć solistima, ansamblima i rukovodi radom Audicionih komisija;diriguje na predstavama i koncertima; vodi računa o kvalitetu predstava i koncerata, odgovara za kvalitet predstava i koncerata; vodi probe i vodi računa o realizaciji umetničkih zadataka svih umetnika – učesnika koncerta tj. predstave;predlaže izmene izvođača glavnih uloga – solista instrumentalista, koji su sprečeni da učestvuju u redovnom repertoaru;sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa;obavlja umetničke pripreme sa solistima, ansamblima hora i orkestra, korepetitorima, asistentima dirigenta u pogledu davanja umetničkih smernica ka što kvalitetnijem savladavanju umetničkih zadataka;priprema predstave, koncerte kojima diriguje, a po potrebi pomaže glavnom dirigentu tj. šefu dirigentu u pripremama;sprovodi umetničke zadatke i smernice dobijene od glavnog dirigenta i prenosi ih solistima, korepetitoroma, svim asistentima, članovima ansamblima hora i orkestra;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo visok umetnički ugled; izražene organizatorske sposobnosti;veoma visoke kreativne sposobnosti;visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;znanje stranog jezika;psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat. veoma visok umetnički ugled; izražene organizatorske sposobnosti;veoma visoke kreativne sposobnosti; visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;znanje stranog jezika; psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat. visok umetnički ugled; izražene organizatorske sposobnosti;veoma visoke kreativne sposobnosti; visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;znanje stranog jezika; psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;tri godina radnog iskustva. pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Asistent dirigenta / šefa hora Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;vrši korepeticije odnosno vodi režijske probe;vodi i priprema scensku (binsku) muziku;diriguje predstavama;sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo visok umetnički ugled; izražene organizatorske sposobnosti; veoma visoke kreativne sposobnosti; visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;znanje stranog jezika; psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Scenograf Scenograf Scenograf lutkar Opšti opis posla priprema i osmišljava scenografska rešenja u dogovoru sa rediteljem predstave;vrši izradu idejnih skica i maketa i po odobrenju skice od strane reditelja pristupa razradi radioničkih crteža;organizuje meraće probe;organizuje i vrši izbor markirnog dekora i rekvizite za režijske probe u dogovoru sa rediteljem i majstorom pozornice;vrši razradu radioničkih crteža u saradnji sa asistentom scenografa;vrši odabir i specifikaciju materijala za izradu dekora, izbor i odabir rekvizita za predstavu, izbor specijalnih scenskih efekata, rasvetnih tela,pirotehničkih sredstava, efekata letenja itd;vrši stalni nadzor nad izradom dekora u radionicama;definiše slikarske i vajarske radove i nadzire njihovu realizaciju;na tehničkim i generalnim probama vrši doradu i popravke dekora po potrebi i postavlja scensku rasvetu;pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave;pravi tehničke planove predstave na osnovu kojih će se predstava postavljati na scenu u toku eksploatacije (izvođenja) u saradnji sa majstorom pozornice. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika. pet godina radnog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Asistent scenografa Opšti opis posla asistira scenografu na izradi idejnih skica i maketa;pomaže scenografu u procesu realizacije scenografije;vrši nadzor u radionicama i prati da li se poštuju rešenja scenografa;prati izradu slikarskih i vajarskih radova;stara se o nabavci potrebnih materijala u radionicama;prati režijske probe u markirnom dekoru i vodi računa da se postupa po zahtevu reditelja i scenografa;asistira scenografu na meraćoj, tehničkoj i generalnim probama;pomaže u sređivanju dokumentacije predstave;vodi računa da se stanje dekora održava na primerenom nivou;organizuje blagovremene popravke oštećenog dekora;vodi računa o fundusu i stanju dekora u magacinima, daje predloge za popravke i reparaciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kostimograf Kostimograf Kostimograf – kreator lutaka Opšti opis posla priprema i osmišljava kostimografske skice u dogovoru sa rediteljem;donosi idejno rešenje i izrađuje skice za: kostim, masku, obuću, aplikacije za kostime, šešire, kape, perike, nakit i sve ostalo što čini kostim u određenoj epohi;izrađuje definisani kostimografski elaborat sa tehničkim razradama skica po odobrenju skica od strane reditelja;vrši definisanu izradu kostimografskog elaborata sa skicama i izborom materijala i pravi predračun troškova kostimske opreme u saradnji sa direktorom tehnike;izdaje potrebna upustva za rad krojačkim radionicama i nadzire njihov rad i vrši izbor materijala i daje uzorke nabavnoj službi, kao i likovnu doradu kostima zajedno sa asistentom kostimografa;kordinira rad krojačkih radionica, radionice obuće i modisteraja;zakazuje i prati kostimske probe;vrši izbor gotovih elemenata kostimske opreme i organizuje nabavku istih;organizuje kostimske probe i potrebne popravke kostima;pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje stranog jezika. tri godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Asistent kostimografa Opšti opis posla asistira kostimografu na definisanju idejnih skica kostimske opreme;pomaže kostimografu u procesu realizacije kostima;priprema materijale za radionice;vrši po potrebi bojenje materijala;vrši blagovremeno trebovanje materijala potrebnih za izradu kostimske opreme;prati izradu kostima, obuće i dodataka;pomaže u organizaciji proba;asistira i pomaže kostimografu i modelarima na kostimskoj probi;pomaže kostimografu u sređivanju foto arhive predstave. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor filma Opšti opis posla sprovodi planirane aktivnosti projekta / programa;prati korišćenje planiranih sredstava;kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na tehnološki aspekt; kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na ljudske resurse;planira i sprovodi predviđene aktivnosti projekta / programa; izveštava o toku realizacije celog projekta producentu filma. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dramaturg / scenarista Opšti opis posla prati savremeno dramsko stvaralaštvo u zemlji i inostranstvu, piše stručnu analizu pročitanih dramskih dela i predlaže ih za postavljanje na repertoar;ostvaruje neposrednu komunikaciju sa piscima koji nude dramske tekstove pozorištu, sarađuje sa njima u cilju unapređenja kvaliteta ponuđenih drama;piše dramatizacije romana ili adaptacije dramskih dela za potrebe repertoara;prati kvalitet izvođenja predstava na redovnom repertoaru;izrađuje scenario za potrebe projekta/progtama kao izvorno delo ili obradom postojećeg dela;sarađuje sa autorskim timom za potrebe realizacije projekta/programa;priprema koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;ostvaruje neposrednu saradnju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta/programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;priprema izvođenje dela, kao i čitajuće i scenske probe;predlaže različite varijante dela u zavisnosti od profila projekata; promoviše projekat / program u marketinškim akcijama ustanove;prikuplja građu i piše tekstove za potrebe štampanih i internet izdanja ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koreograf Koreograf Koreograf – Etnokoreolog Opšti opis posla koreografiše celovečernje igračke predstave i namenske scenske programe u okviru usvojenog repertoara ustanove; asistira glavnom koreografu u pripremi igračke predstave, sarađuje sa rediteljima u okviru dramske ili operske predstave;priprema koreografski koncept projekta kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;predlaže umetnički tim za povereni projekat;ostvaruje neposrednu saradnju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju predstave u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;realizuje probe prema rasporedu kao njihov nosilac;prati kvalitet izvođenja predstava koje je koreografisao;promoviše predstave sa repertoara u raznim marketinškim akcijama;radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;prisustvuje probama i nastupima ustanove u cilju uočavanja nedstataka u izvođenju programa; organizuje zapisivanje koreografija, kao i usvojenih izmena i adaptacija koreografija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u oblasti umetničke igre; izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva. znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Asistent koreografa Opšti opis posla asistira koreografu u pripremi dela koja mu se povere;sarađuje sa rediteljima u okviru dela koja mu se povere;predlaže podelu uloga u koreografskom projektu koji mu je poveren;realizuje probe prema rasporedu;radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;prati kvalitet izvođenja predstava u čijem je koreografisanju učestvovao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u oblasti umetničke igre; izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; jedna godina radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva.

Naziv radnog mesta Kompozitor Kompozitor Kompozitor – Aranžer muzičkog dela Opšti opis posla komponuje-aranžira muziku za potrebe projekata / programa;bira muziku za potrebe projekata / programa;sarađuje sa autorskim timom na realizaciji projekta / programa; priprema muzički koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;komponuje i aranžira muzički materijal;utvrđuje sastav vokalnog i instrumentalnog ansambla;ostvaruje neposrednu saradnju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;priprema izvođenje dela;prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je komponovao, odnosno aranžirao;predlaže različite aranžane u zavisnosti od profila projekata;promoviše predstave sa repertoara u raznim drugim marketinškim akcijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Etnomuzikolog Opšti opis posla organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnomuzikoloških istraživanja;pronalazi nove, pesme i muziku i vrši njihovu obradu za potrebe ustanove – odnosno njihovo postavljanje na scenu; prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove;prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova, uspostavlja održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima u ustanovama od značaja u zemlji i inostranstvu; formira, prikuplja i obrađuje etnomuzikološku dokumentaciju od značaja za ustanovu; organizuje stručne skupove iz oblasti etnomuzikologije;organizuje saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave ovom oblašću, a naročito obrazovne institucije;organizuje predavanja i stručne seminare za potrebe zaposlenih u organizacionoj jedinici; priprema i realizuje stručne seminare čiji je organizator ustanova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Muzikolog Opšti opis posla organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti muzikoloških istraživanja;formira, prikuplja i obrađuje muzikološku dokumentaciju od značaja za ustanovu; organizuje stručne skupove iz oblasti muzikološke građe; prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove;prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova, uspostavlja održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima u ustanovama od značaja u zemlji i inostranstvu; organizuje saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave muzikološkom oblašću, a naročito obrazovne isntitucije;organizuje predavanja i stručne seminare za potrebe zaposlenih u organizacionoj jedinici; pripreme i realizuje stručne seminare čiji je organizator ustanova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Etnolog – antropolog Opšti opis posla organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnoloških istraživanja;prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove;prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova, uspostavlja održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima u ustanovama od značaja u zemlji i inostranstvu; kontroliše autentičnost i kvalitet fundusa narodnih kostima;formira, prikuplja i obrađuje etnološku dokumentaciju od značaja za ustanovu; organizuje stručne skupove iz oblasti etnologije; organizuje saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave ovom oblašću, a naročito obrazovne institucije;organizuje predavanja i stručne seminare za potrebe zaposlenih u organizacionoj jedinici; priprema i realizuje stručne seminare čiji je organizator ustanova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kustos u ustanovi kulture Opšti opis posla organizuje i rukovodi svim fazama i segmentima realizacije izložbi, tj programa / projekata ustanove i sprovodi mere preventivne zaštite prilikom izlaganja, deponovanja i transporta umetničkih predmeta;oblikuje programski i finansijski plan ustanove i neposredno odgovara za njegovo izvršenje u svom delokrugu rada;osmišljava, predlaže, priprema i realizuje autorske i druge izložbe, projekte i programe u ustanovi, međuinstitucionalnoj i međunarodnoj saradnji;sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine (sponzorstva, donatorstva, itd.) obezbedi finansijska sredstva za realizaciju programa;kreira, predlaže i formuliše realizaciju edukativnih programa iz delokruga svog rada na osnovu analiziranih podataka o publici;piše autorske tekstove, informacije i priprema prateće materijale o izložbama i programima i stara se o njihovom objavljivanju i urednom arhiviranju i čuvanju programske dokumentacije;predlaže i realizuje marketinško delovanje strategije odnosa sa javnošću za programe iz svog delokruga rada;radi u timovima i organima ustanove (saveti, kolegijumi, selektori, žiri i dr.);kontunuirano prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse i stručno se usavršava u oblastima izlagačkih i kustoskih praksi. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;poželjan stručni ispit za kustose; tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Urednik za umetničku – istraživačku dokumentaciJu i izdavačku delatnost  Glavni urednik Urednik Opšti opis posla rukovodi i organizuje izdavačkom i umetničko-istraživačkom delatnošću ustanove, samostalno organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi, priprema i realizuje plan rada u skladu sa potrebama ustanove kulture; prati dostignuća izdavaštva u oblasti kulture u zemlji i svetu, samostalno daje predloge za unapređenje metoda rada izdavačke delatnosti kao i štampanih izdanja ustanove kulture;određuje precizne parametre za potrebe javnih nabavki u skladu sa planom rada izdavačke delatnosti ustanove kulture; uređuje i priređuje izdanja ustanove kulture, kao i promotivne, propagandne i informacione materijale ustanove; piše autorske tekstove, uz poštovanje metodologije prilagođene nameni i ciljnim grupama, za potrebe objavljivanja u izdanjima ustanove kulture; priprema i izrađuje tekstualne i grafičke materijale za objavljivanje u izdanjima ustanove kulture; komunicira sa dizajnerima, prati i kontroliše njihov rad vodeći računa o dinamici rada;obavlja komunikaciju i pregovara sa umetnicima i ostalim učesnicima u kreativnim aktivnostima ustanove kulture, kao i sa autorima tekstova i drugim stručnim licima u pogledu pripreme i realizacije umetničko-istraživačkih i izdavačkih projekata i upućuje pozive za učešće u izradi tematskih izdanja;organizuje saradnju, koordinira rad i komunicira sa štamparijama i ostalim stručnim licima neophodnim za sprovođenje izdavačkog procesa, vodeći računa o dinamici rada;komunicira sa ustanovama, organizacijama i udruženjima iz domena kulture, nauke i obrazovanja kao i umetnicima i profesionalcima u navedenim domenima, u cilju nabavljanja podataka i materijala za potrebe priređivanja i objavljivanja izdanja ustanove kulture; klasifikuje, čuva i prezentuje umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom;uređuje, prati proces distribucije stručnih i naučnih publikacija iz oblasti pozorišne i filmske umetnosti i drugih audio vizuelnih medija;prikuplja podatke za izradu baze podataka o umetničkoj iz oblasti pozorišne, filmske i drugih audio-vizuelnih umetnosti, kao i o izdavačkoj delatnosti;prati i nadgleda odvijanje procesa dokumentovanja i izdavanja dela;rukovodi pripremama materijala za prezentaciju izdavačke delatnosti institucije kulture na domaćim i međunarodnim događajima;promoviše rezultate dokumentacionih umetničko-istraživačkih projekata i postignuća na planu izdavačke delatnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lice sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika. pet godina radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva. tri godine radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva.

Naziv radnog mesta Sekretar orkestra / hora / ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre) / glumačkog ansambla Sekretar orkestra Sekretar hora Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre) Sekretar glumačkog ansambla Opšti opis posla učestvuje u planiranju mesečni raspored rada orkestra / hora / ansambla;prisustvuje probama hora / ansambla odnosno predstavama u kojima su izvođači orkestra / hora / ansambla;proverava uslove za rad u probnoj sali kao i na sceni;obaveštava garderobere, šminkere i frizere o učesnicima u predstavi;vodi računa o pripremljenim kostimima članova orkestra / hora / ansambla na probama i predstavama i o eventualnim primedbama i obaveštava Glavnog garderobera i podnosi zahtev za izradu, prepravku i popravku kostima članova orkestra / hora / ansambla;vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;sačinjava mesečne obračune isplate za honorarne saradnike;vodi zapisnik na audicijama za članove orkestra / hora / ansambla i vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;obezbeđuje adekvatan broj muzičara, odnosno sastava orkestra za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada i angažuje spoljnih saradnika u orkestru za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada;izdaje revers za upotrebu instrumenata u vlasništvu ustanove;organizuje popravke instrumenata u zemlji i inostranstvu i odobrava odsustva muzičara u skladu sa pravilnikom;stara se za obezbeđivanje neophodnog potrošnog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine, ili specijalističko obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Slikar / Vajar Glavni slikar / vajar Slikar / vajar Opšti opis posla organizuje i neposredno rukovodi likovnom obradom elemenata dekora;učestvuje u dogovorima sa rediteljem i scenografom i vrši pripremne radove za odslikavanje dekora i vrši izbor materijala i boja u konsultacijama sa scenografom;vrši stalni nadzor nad radom grupe slikara;izvodi slikarske radove;organizuje i izvodi sve potrebne korekcije na scenografiji;obezbeđuje materijal i alat za rad;vrši oslikavanje u dogovoru i prema zahtevima scenografa i glavnog slikara elemenata dekora i po potrebi oštećenih elemenata dekora;radi na ispisivanju tekstova i farbanju elemenata scenografije;priprema slikarske materijale i boje;vrši godišnje farbanje scena i elemenata dekora;radi slikarske radove na rikvandima i kulisama po rešenju scenografa i glavnog slikara. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Sufler Sufler Drame Sufler Opere Opšti opis posla muzički prati i koriguje prema ukazanoj potrebi u svim scenskim projektima na scenskim probama i predstavama, iz suflerske knjige / iz klavirskog izvoda blagovremeno, razgovetno i akcenatski i ritmički ispravno i u karakteru došaptava tekst izvođačima;obavlja poverene poslove na matičnim scenama i na gostovanjima; vrši (asistira glumcima prilikom provere znanja teksta pre izvođenja proba i predstava) na raspolaganju je glumcima koji žele da provere znanje teksta;ostvaruje visok nivo kontakta u procesu stvaranja predstave;sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju proba i predstava. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lice sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno:srednje muzičko obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pedagog Pedagog baleta / savremene / narodne igre Asistent pedagoga baleta / savremene / narodne igre Vokalni pedagog Opšti opis posla organizuje, rukovodi i osmišljava svakodnevne vežbe za igračku / pevačku tehniku i fizičku kondiciju (trening) uz visok nivo stručnosti; organizuje, priprema i uvežbava prvake, soliste i ansambl na probama za predstave / koncerte i druge umetničke programe uz visok nivo stručnosti;koordinira rad repetitora i asistenata pedagoga baleta / savremene / narodne igre i daje im smernice za rad;prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;vodi i koordinira zajedničke generalne / scenske probe igrača i orkestra;sarađuje sa korepetitorom i ostalim saradnicima za vreme vežbi i proba, dirigentom / koncert-majstorom tokom proba sa orkestrom i koreografima tokom realizacije umetničkog projekta;vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama i vežbama;predlaže podele uloga za predstavu / koncert;priprema i vodi audicije;osmišljava i realizuje programe usavršavanja igrača i igrača-pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke / vokalne tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima i igračima-pevačima;priprema odgovarajuću transkripciju za hor, grupu pevača i soliste prema repertoaru. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lice sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva. tri godine radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Repetitor Opšti opis posla uvežbava igrače (članove ansambla, soliste i prvake) za predstave u okviru redovnog repertoara i druge umetničke projekte; osmišljava i vodi probe i kolektivnu pripremu – zagrevanje; zadužen je za očuvanje autentičnosti koreografije koju uvežbava;prisustvuje predstavama / koncertima i kontroliše scenski izgled (kostim, šminka i frizura) i umetničko-tehnički kvalitet izvođača u predstavama / koncertima, u skladu sa utvrđenim rasporedom rada;priprema redovne alternacije za određene uloge; priprema dodatne alternacije za igrače i igrače / pevače u slučaju bolesti ili druge sprečenosti;vodi evidenciju o prisutnosti igrača i igrača / pevača;sprovodi smernice dobijene od koreografa i pedagoga umetničke igre; sarađuje sa drugim repetitorima, korepetitorom, asistentom pedagoga i ostalim saradnicima za vreme proba, kao i sa dirigentom / koncert-majstorom tokom proba sa orkestrom;predlaže podele uloga za predstavu / koncert umetničkom direktoru i pedagogu;vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama;realizuje programe usavršavanja igrača / pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima u skladu sa smernicama pedagoga;prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;radi sa pripravnicima na usavršavanju koreografija različitih programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lice sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo dve godine radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva.

Naziv radnog mesta Korepetitor Korepetitor opere Korepetitor baleta, savremene i narodne igre Opšti opis posla korepetira na probama i svakodnevnim vežbama ansambla i solista opere, baleta, savremene i narodne igre; uvežbava operske horove i pevače;vrši muzičke pripreme predstave / koncerta sa solistima opere, horom, igračima i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent / koncert-majstor; saradnja sa pedagozima, uvežbačima i koreografima u toku igračkih proba;vrši sve potrebne pripreme za korepeticiju na probama i vežbama;korepetira na audicijama;sarađuje sa dirigentom / koncert-majstorom u toku proba i asistiranje dirigentu na probama sa orkestrom (scenske probe);sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava / koncerata;korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lica sa srednjim obrazovanjem najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima do stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta KOordinator korepetitora Opšti opis posla organizuje i prati rad svih korepetitora i podnosi izveštaje;korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;predlaže raspored rada korepetitora i solista;vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Glumac Glumac – Prvak drame Glumac I Glumac II Glumac III Glumac – Član ansambla Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;priprema uloge koje mu se povere u okviru dramskog repertoara i drugih umetničkih projekta institucije, i to (glavne, velike i epizodne dramske uloge i reprodukuje ih svojim govornim aparatom i telom); priprema nove uloge i obnavlja uloge iz redovnog repertoara i van zakazanih termina proba;realizuje individualne probe (scenski govor, pokret i pevanje) i van zakazanih termina probe; kontinuirano usavršava svoje veštine, pogotovo tehniku animacije lutaka, pevanje, pokret, fizičku kondiciju, govorno izražavanje, tj. stilizaciju govora;proba i izvodi predstave u ulogama koje su mu poverene, uključujući i koprodukcije prema godišnjem i mesečnom rasporedu; snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;sprovodi umetničko-tehničke i režijske zadatke, kao i smernice dobijene od strane umetničkog rukovodioca (reditelja) i sarađuje sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava; izvodi napamet delo na maternjem jeziku kao i na narečjima i dijalektima bivšeg srpsko-hrvatskog govornog prostora. Ukoliko je potrebno i na drugim, originalnim jezicima na kojima je to delo pisano, uz pomoć stručnjaka za taj jezik;izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom; vrši promene kostima i scenske šminke i maske, uz pomoć garderobera i šminkera, u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura, po zahtevu umetničkog rukovodioca (reditelja), a koji su u skladu sa bezbednosnim pravilima pozorišta;promoviše predstave sa repertoara i projekata u kojima glumi;zamenjuje iznenadno sprečene glumce u izvođenju predstave čije je izvođenje dovedeno u pitanje;stara se o ispravnosti svoje lutke kao scensko izražajno sredstvo, i proveru ispravnosti pre početka predstave. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), smer Gluma, na nekom od akreditovanih umetničkih fakulteta/akademija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, smer Gluma, na nekom od akreditovanih umetničkih fakulteta/akademija, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje, umetnici koji imaju izuzetne umetničke kvalitete i umetnici sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo visok umetnički ugled; zapažena učešća i ostvarenja; osvojene značajne strukovne nagrade; psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;10 godina radnog iskustva. visoka umetnička dostignuća; zapažena učešća i ostvarenja; psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;pet godina radnog iskustva. zapažena umetnička dostignuća i ostvarenja; psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;tri godine radnog iskustva. značajne umetničke mogućnosti; psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;dve godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;položena audicija, visoke kreativne sposobnosti za scenski nasup; izražene sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljašnjem planu.

Naziv radnog mesta Pevač Pevač – Prvak Pevač – Solista I Pevač – Solista II Pevač – Solista III Horski pevač Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;koristi objedinjeno sopstveni voklani aparat, veštine glume i scenske kretnje;priprema uloge i obavlja ostale umetničke zadatke koje mu se povere u okviru repertoara pod upravom umetničkog rukovodioca u ansamblu prema godišnjem i mesečnom rasporedu;snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;sarađuje sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura;uvežbava uloge / pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu;održava pevačku kondiciju, usavršava tehniku pevanja, glume i pokreta, uči i analizira uloge, koje mu se dodeljuju i održava psihofizičku kondiciju u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;izvodi napamet na originalnim jezicima na kojima je to delo pisano muzičko-scensko delo;izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom, vrši promenu kostima i scenske šminke i maske u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;daje i osmišljava sopstveni doprinos u okviru utvrđenih proceduralnih smernica u kreativnom procesu kroz predloge umetničkom rukovodiocu u procesu stvaranja umetničkog proizvoda;snosi odgovornost prema zahtevnosti uloge (najviši nivo odgovornosti do visok nivo odgovornosti);izvodi program sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena pevača koji je sprečen da peva zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga po potrebi proba;ostvaruje visok nivo kontakata unutar ansambla u celini;organizuje, koordinira programe umetničkog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje ili izuzetan vokalni kvalitet, nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade stečene do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;visok umetnički ugled;zapažena učešća i ostvarenja u zemlji i inostranstvu; osvojene značajne strukovne nagrade; poželjno znanje italijanskog jezika; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji; razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo ni jedne standardne procedure;ostvaruje visok nivo kontakta unutar ansambla, uz spremnost na timski rad i procenu situacije i naglašene komunikacijske veštine u kontaktima sa umetničkim rukovodiocima;pet godina radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; visok umetnički ugled; zapažena učešća i ostvarenja u zemlji i inostranstvu osvojene značajne strukovne nagrade; poželjno znanje italijanskog jezika; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji; razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo niti jedne standardne procedure; ostvaruje visok nivo kontakta unutar ansambla, uz spremnost na timski rad i procenu situacije i naglašene komunikacijske veštine u kontaktima sa umetničkim rukovodiocima;četiri godine, odnosno,tri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;visok umetnički ugled; zapažena učešća i ostvarenja u zemlji i inostranstvu osvojene značajne strukovne nagrade; poželjno znanje italijanskog jezika; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji; razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo niti jedne standardne procedure.dve godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;visok umetnički ugled; zapažena učešća i ostvarenja u zemlji i inostranstvu osvojene značajne strukovne nagrade; poželjno znanje italijanskog jezika; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji; razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo niti jedne standardne procedure; ostvaruje visok nivo kontakta unutar ansambla, uz spremnost na timski rad i procenu situacije i naglašene komunikacijske veštine u kontaktima sa umetničkim rukovodiocima;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Igrač baleta Prvak baleta Solista I baleta Solista II baleta Solista III baleta Član ansambla baleta Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;igra u predstavama / koncertima klasičnog baleta, savremene igre, mjuzikla, opere i drugim umetničkim projektima institucije;održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;sarađuje sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;radi na sinhronizaciji igračkih, deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;odgovara za svoju fizičku formu i izgled;po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;igra u programima umetničkog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje- baletska škola smer klasičan balet, iliizuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo psihofizička predispozicija i spremnost kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; visok umetnički ugled; tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;pet godina radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; visoka umetnička dostignuća; vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;četiri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;značajna umetnička dostignuća;vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;tri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;značajna umetnička mogućnost;vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;dve godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost;kreativnost u interpretaciji/ umetnički talenat;vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Igrač narodne igre Prvak narodne igre Solista I narodne igre Solista II narodne igre Solista III narodne igre Član ansambla narodne igre Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;inerpretira igračke i igračko-pevačke i pevačke uloge u predstavama / koncertima, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama/ uloge u grupnim deonicama;igra u predstavama / koncertima, narodne igre i drugim umetničkim projektima institucije;održava i usavršava svoju fizičku kondiciju, igračku i pevačku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;uvežbava igrački i igračko-pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama, koncertima i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;sarađuje sa autorskim (umetničkim) timom predstave / koncerta i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;radi na sinhronizaciji igračkih, igračko-pevačkih i pevačkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave/koncerta (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;odgovara za svoju fizičku formu i izgled;po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača (igrača-pevača) koji je sprečen da igra (peva) zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;igra u programima umetničkog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje- baletska škola – smer narodne igre, iliizuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom; visoko rangirane profesionalne nagrade. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; vladanje tehnikom narodne igre i pevanja; visok umetnički ugled; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;pet godina radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji/ umetnički talenat; vladanje tehnikom narodne igre i pevanja; visoka umetnička dostignuća;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;četiri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; vladanje tehnikom narodne igre i pevanja;značajna umetnička dostignućapoložena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;tri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; vladanje tehnikom narodne igre i pevanja;značajna umetnička mogućnost;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;dve godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; vladanje tehnikom narodne igre i pevanja;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;jedna godina radnog iskustva. Naziv radnog mesta Igrač savremene igre Prvak savremene igre Solista I savremene igre Solista II savremene igre Solista III savremene igre Član ansambla savremene igre Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;igra u predstavama / koncertima, savremene igre, mjuzikla i drugim umetničkim projektima institucije;održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;sarađuje sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;radi na sinhronizaciji igračkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;odgovara za svoju fizičku formu i izgled;po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;igra u programima umetničkog usavršavanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje-baletska škola, iliizuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; visok umetnički ugled; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;pet godina radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; visoko umetnička dostignuća; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;četiri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; značajna umetnička dostignuća;položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;tri godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; značajna umetnička mogućnost; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;dve godine radnog iskustva. psihofizička predispozicija i spremnost; kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat; položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koncert – majstor Koncert-majstor Koncert-majstor-Vođa Narodnog orkestra Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad orkestra i odgovoran je za umetnički kvalitet orkestra u celini;utvrđuje raspored sedenja u grupi prvih violina i odgovoran je za umetnički kvalitet grupe prvih violina;koordinira štimovanje orkestra, organizaciju rada po grupama i pultevima, osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;usmerava vođe deonica u cilju postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;sarađuje sa dirigentom, umetničkim direktorom, pedagogom i organizatorom radi sprovođenja i ostvarivanja plana i programa koncertne sezone;daje predloge programa za koncerte kamerne muzike / narodnog orkestra;učestvuje u radu Audicione komisije, u odsustvu šefa dirigenta, rukovodi radom Audicione komisije, učestvuje u promotivnim projektima ustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na najvišem nivou sa gostujućim umetnicima; svira štim i solo deonice prve violine na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom planu rada;podnosi predlog za upućivanje na kontrolno preslušavanje za bilo kojeg člana orkestra;učestvuje u radu Umetničkog saveta / umetničkih tela ustanove kreira kulturnu politiku ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; pet godina radnog iskustva u orkestarskom radu. tri godine radnog iskustva u skladu sa aktima ustanove.

Naziv radnog mesta Orkestarski muzičar 1 Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;svira štim svoje deonice (zamenik koncertmajstora, vođe grupa: viole, violončela, drugih violina, kontrabasa, prvih violina narodnog orkestra, prve: oboe, trube, flaute, harmonike, horne, klarineti, tromboni, fagoti, saksofon, timpani, tradicionalni instrumenti (duvački, gudački, trzački i udarački), harfa, bas gitara – solista, bas prim tambura, bas / begeš tambura, bubnjevi, gitara, električna gitara, Izvođač elektronske muzike, Izvođač instrumenata sa dirkama, kontra tambura, prim tambura / bisernica, čelo tambura) na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom rasporedu rada;obavlja poslove koncertmajstora u njegovoj odsutnosti zamenik koncertmajstora; osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa koncertmajstorom i drugim vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;koodinira, kontroliše i odgovoran je za rad grupe;prati umetnički kvalitet i zalaganje članova grupe i kontroliše ispravnost štimova grupe;odlučuje o umetničkim pitanjima iz domena grupe;ostvaruje raznovrsne umetničke aktivnosti od umetničkog i stvaralačkog interesa za razvoj orkestra u celini;može biti određen za člana umetničkog tela ustanove;organizuje raspored sedenja u grupi i upisuje štrihove koje utvrdi koncertmajstor;ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na visokom nivou sa gostujućim umetnicima;učestvuje u radu Audicione komisije, učestvuje u promotivnim projektima ustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;radi odvojeno po pultevima sa članovima grupe ili grupom u celini radi postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;zauzima mesto koje mu odredi koncertmajstor ili šef dirigent kad nije mesečnim rasporedom rada određen da bude vođa grupe;predlaže upućivanje na kontrolno preslušavanje člana grupe;predlaže programe za koncerte kamerne / narodne muzike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lica sa srednjim obrazovanjem sa namanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Orkestarski muzičar 2 Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;svira štim svoje deonice na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu, prema mesečnom rasporedu rada;koordinira rad grupe;obavlja poslove vođe grupe u njegovoj odsutnosti;ostvaruje širok niz umetničkih aktivnosti od umetničkog i stvaralačkog interesa za grupu;daje mišljenja i predloge vođi grupe u cilju postizanja višeg umetničkog nivoa grupe;ostvaruje visok nivo kontakata unutar grupe i orkestra u celini;učestvuje u radu Audicione komisije, i promoviše projekte ustanove u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;predlaže programea za koncerte kamerne muzike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Orkestarski muzičar 3 Opšti opis posla izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;svira štim svoje deonice na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu, prema mesečnom rasporedu rada;ostvaruje širi niz umetničkih aktivnosti od umetničkog i interesa za grupu;učestvuje u radu Audicione komisije, promoviše projekte ustanove u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;ostvaruje visok nivo kontakata unutar grupe i orkestra u celini;vrši ulogu mentora kandidatima na probnom radu;predlaže programe za koncerte kamerne / narodne muzike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednja muzička škola, uz preporuku Audicione komisije i potvrdu o upisanom Fakultetu muzičke umetnosti. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Vođa statista Opšti opis posla planira broj statista u skladu sa planiranim mesečnim repertoarom;obezbeđuje prisustvo i rad statista na probama, predstavama i drugim projektima;obezbeđuje alternativne statiste u slučaju sprečenosti planiranih;dostavlja podatake o angažovanim statistima;koordinira rad sa statistima radi učešća na probama, predstavama i drugim projektima; prati i evidentira prisustvo statista na probama i predstavama; vodi evidenciju o izvršenju obaveza statista u toku meseca sa primedbama na njihov rada;dostavlja mesečni izveštaj o radu statista zbirno i ponaosob. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Producent u umetnosti i medijima Opšti opis posla organizuje, objedinjava i usmerava rad na projektu / programu / filmu;pravi plan i raspored rada i odgovoran je za realizaciju projekta / nastupa / filma; uspostavlja, održava i unapređuje poslovnu komunikaciju na visokom nivou sa relevantnim ličnostima, autorima, izvođačima i ostalim saradnicima i ustanovama u zemlji i inostranstvu u procesu pripreme i realizacije projekata / programa / snimanja i postprodukcije filma;prati domaće i inostrane festivale, predlaže, organizuje i realizuje koprodukcije, gostovanja i učešća na festivalima u zemlji i inostranstvu; organizuje gostovanja srodnih ustanova iz zemlje i inostranstva u matičnoj ustanovi / domaćim festivalima; prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova / produkcijska kuća;izrađuje finansijski plan i stara se o realizaciji istog za potrebe domaće i međunarodne razmene / koprodukcije;ugovara saradnju sa potencijalnim donatorima, sponzorima i partnerima;ugovara saradnju sa zastupnicima autora ili vlasnika autorskih prava za izvođenje dela i priprema elemente za zaključivanje ili aneksiranje ugovora;osmišljava i realizuje marketinške kampanje, medijske i druge promotivne događaje, pruža konsultantske usluge u pomenutim aktivnostima i održava odnose sa medijima i javnošću; organizuje i koordinira protokolarne aktivnosti;prati sve faze produkcije, od ideje do realizacije programa; dogovara uslove za izradu ugovora, sporazuma i protokola o saradnji i prati njihovu realizaciju;sprovodi najsloženije stručno-operativne poslove koji se odnose na organizaciju proba i nastupa u zemlji i inostranstvu i obavlja najsloženije stručno-analitičke poslove izrade planova i programa rada;organizuje i koordinira rad biletarnice; ugovara uslove raspodele prihoda sa distributerima i prikazivačima filma;nadgleda celokupan proces pripreme, proizvodnje, postprodukcije, distribucije i prikazivanja filma; vodi evidenciju i nadgleda kompletnu finalnu obradu projekta spremnog za komercijalnu eksploataciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Muzički producent – dizajner tona Opšti opis posla snima, montira i koriguje tonski materijal prilikom stvaranja novih projekata / programa;kreira i stvara prvobitne tonske slike u saradnji sa rediteljem i kompozitorom;arhivira sve tonske materijale;priprema dodatnu tonsku obradu materijala i efekata;postavlja zvučne efekate zajedno sa rediteljem i autorom muzičkih matrica;kreira muzičku matricu u dogovoru sa kompozitorom i rediteljem;pravi arhivu tonskih zapisa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), odnosno, visokim studijama u trajanju od najmanje dve godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Montažer filma Opšti opis posla obavlja montažu slažući snimke po određenom redosledu i od pojedinačnih elemenata kreira gotovi film;radi na realizaciji projekata / programa u saradnji sa autorskim timom;rukuje audio / vizuelnim uređajima za reprodukciju zvuka;proverava i odgovara za teničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost šefu Studija za dizajn tona. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Binski majstor Opšti opis posla obavlja manje složene poslove vezane za tehničke pripreme za nesmetani rad za vreme proba, koncerata i snimanja;kontroliše i brine za sav inventar u sali i dužan je da svaku neispravnost odmah prijavi; vrši utovar i istovar instrumenata i drugog potrebnog inventara prilikom gostovanja u zemlji i inostranstvu;čuva i skladišti muzičke i druge instrumente;prenosi i namešta pilteve i stolice za probe, predstave, koncerte i namešta instrumente za probe, predstave, koncerte;prati transport;dežura na probama, koncertima i snimanjima prema rasporedu rada, stara se o uspostavljanju normalnih uslova za rad i dežura tokom svih aktivnosti u sali ustanove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor za izradu dekorske opreme predstava Glavni majstor za izradu dekorske opreme predstava Majstor za izradu dekorske opreme predstava Opšti opis posla radi na mašinskoj obradi drveta i pripremi za dalji rad;izrađuje u drvetu umetničke predmete, intarzije i duboreze;radi na bravarskim poslovima izrade dekora i scenskih elemenata;izrađuje predmete od kovanog gvožđa, bakra i drugih metala;radi tapetarske radove na izradi dekora, šivenje zavesa, rikvanda, presvlaka za nameštaj, za lutke i dr.;izrađuje i restaurira stilski nameštaj i druge stilske proizvode od drveta;obezbeđuje snabdevanje materijala i alata za rad;radi na poslovima stolara;predlaže rešenja i vodi tehničku dokumentaciju pri izradi bravarskih elemenata;dogovara sa scenografom o pripremne radove za izradu dekora;kašira gotove vajarske predmete i opremu prema upustvima scenografa i glavnog vajara;organizuje rad i neposredno rukovodi radom stolarske / bravarske / tapetarske radionice. Stručna sprema / obrazovanje srednje stručno obrazovanje i odgovarajuće specijalističko obrazovanje. srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor za izradu kostimske opreme predstava Glavni majstor za izradu kostimske opreme predstava Majstor za izradu kostimske opreme predstava Opšti opis posla učestvuje u pripremama za trebovanje materijala potrebnih za izradu kostima sa kostimografom i modelarom kostima;organizuje kostimske probe zajedno sa kostimografom i modelarom;prati i planira rad majstora u radionicama;prati završnu fazu izrade kostima i obuće i dodatnih aplikacija;organizuje kompletiranje kostima i učestvuje na kostimskim i generalnim probama na sceni;organizuje korekcije i po potrebi izradu kostima za tekući repertoar;vrši šivenje stilskih kostima;učestvuje u kostimskim probama i po potrebi vrši korekcije;vrši popravke i po potrebi izradu kostima iz igrajućeg repertoara;izrađuje i našiva aplikacije na kostimima;izrađuje baletske čizmice, patike, drugu obuću, šije kaiševe, torbe, silave i obuću iz fundusa i popravlja cipele na igrajućim predstavama;izrađuje gornje delove obuće. Stručna sprema / obrazovanje srednje stručno obrazovanje i odgovarajuće specijalističko obrazovanje. srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Grafički urednik Grafički urednik Grafički urednik –dizajner Opšti opis posla koordinira, organizuje i obavlja stručne poslove grafičkog dizajna svih štampanih materijala ustanove kulture koji zahtevaju inovativnost u radu i kreativno razmišljanje kao i uobličavanje i definisanje relevantnih informacija uz uključivanje različitih pojedinaca, rukovođenje tima u izradi štampanih materijala za premijeru predstave i druge potrebe ustanove kulture; donosi odluke o pravcu delovanja i koristi razvijene veštine komunikacije u izradi master-dizajna ustanove kulture i samostalno kreira dizajn svih štampanih i propagandnih materijala vezanih za premijere, koncerte, izložbe i druge događaje ustanove kulture, koje podrazumevaju visok nivo stručnosti i značajno praktično iskustvo pri rešavanju ovih veoma složenih zadataka; ostvaruje kontakte unutar i izvan organizacije tokom procesa stvaranja umetničkih ideja i grafičkih rešenja; savetuje i usmerava druge zaposlene u okvirima svoje specijalističke oblasti;sprovodi najsloženije stručno-operativne poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju izrade dizajna celokupnog propagandnog materijala, kao i kontrolu pripreme za štampu;dizajnira raznovrsne materijale vezane za projekte ustanove kulture i priprema ih za plasirenje u elektornskoj formi – za potrebe sajta ustanove kulture, kao i u dizajnerskom smislu zahtevniju korespondenciju; prati konkurse i pozive za učešće na umetničkim festivalima u kojima mogu učestvovati izdanja i plakati ustanove kulture; uspostavlja, održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima iz polja grafičkog dizajna u zemlji i inostranstvu radi stalnog unapređenja kvaliteta obavljanja posla;ostvaruje komunikaciju sa štamparijama u domenu tehničkih priprema;prikuplja materijale za potrebe pripreme za štampu (fotografije, skice, crteže i sl.);dizajnira i priprema za štampu materijale vezane za premijere i drugu redovnu delatnost ustanove u dogovoru sa grafičkim urednikom;obavlja sve poslove grafičkog urednika u odsustvu grafičkog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lica sa srednjim obrazovanjem sa najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dekorater Dekorater Dekorater -transporter Glavni dekorater Glavni dekorater-transporter Opšti opis posla organizuje rad dekoratera na sceni po smenama kao i merećih proba a sa scenografom utvrđuje dekor za markiranje u toku režijskih proba kao i organizuje tehničke i generalne probe; organizuje montažu i demontažu predstave po određenim planovima;priprema dekor i na gostovanjima po potrebi vrši utovar i istovar;obavlja poslove dekoratera na pozornici i nadstroplju i vrši montažu, demontažu i odlaganje dekora;organizuje rad dekoratera nadstroplja; radi po planovima predstave i upustvima majstora pozornice;priprema, pakuje i odlaže dekor i zavese po nalogu glavnog dekoratera;prati stanje ispravnosti dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi prijavljuje nedostatke glavnom dekorateru;vrši manje popravke dekora na sceni; radi na svim režijskim, tehničkim i generalnim probama i postavlja markirni dekor i vodi računa o promenama;postavlja baletski pod i koristi trake za lepljenje;postavlja markirni dekor u probnim salama i vrši promene na režijskim probama; preuzima tehničku dokumentaciju i tehničke crteže za montažu i demontažu od majstora pozornice, radi po pravilima struke i arhivira je;vrši koordinaciju rada grupe dekoratera sa službom transporta;vrši transport dekora od magacina do scene;preuzima dekor sa scene i transportuje u magacine;koordinira rad službe transporta sa majstorom pozornice;planira transport dekora za gostovanja;prati stanje dekora i upozorava majstora pozornice na eventualna oštećenja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje.Izuzetno:osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika. jedna godina radnog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kontrolor gledališta Samostalni organizator- koordinator bezbednosti gledališta i scene Kontrolor gledališta Referent obezbeđenja gledalište i scene Opšti opis posla organizuje: prihvat i smeštaj publike, gostiju, rad razvodnica i kontrolora karata i odgovara za bezbednost pre početka, u toku predstave i do izlaska publike iz objekta; kontroliše stanje bezbednosti scene i gledališta; organizuje i vrši protivpožarnu stražu na scenama i gledalištu ustanove gde je veliki rizik od mikroprašine i kretanja ispod dizalica-cugovak oje nose veći teret;odlučuje o početku odnosno zabrani početka predstave sa aspekta bezbednosti u saradnji sa šefovima službe;organizuje obezbeđenje objekta, gledališta i scena, gledalaca, zaposlenih, gostiju i imovine ustanove i rukovodi radom grupom;priprema analize i informacije o stanju bezbednosti gledališta, scena i objekta;preduzima mere kojima se obezbeđuje sigurnost lica u gledalištu i izvođača na scenama kao i imovine; koordinira rad Grupe za poslove bezbednosti i zaštite od požara; stara se o sprovođenju utvrđenih mera zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite; pregleda scenu, rotaciju, mesto manipulacije cugovima, zaključava prolaze prema gledalištu; stara se o protivpožarnoj bezbednosti za vreme predstava ili proba, zabranjuje ulaz publike na scenu; vrši bezbednosni pregled gledališta, probnih sala i drugih prostora u zgradi; vrši kontra-diverzioni pregled publike uz veliki rizik posla zbog direktnog kontakta sa publikom; obilazi gledalište i stara se o redu i miru pre i za vreme predstave; obilazi zgradu u nepravilnim vremenskim intervalima i sa raznih strana unutar zgrade; kontroliše ispravnost PP aparata i da li su na određenim mestima; uočava i sprečava rad sa otvorenim plamenom, varenje bez odobrenja nadležnih, kontroliše ulaz i izlaz zaposlenih i gostiju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajnju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit za poslove PPZ;završena obuka za rukovanje vatrenim oružjem;položen stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja – licenca. pet godina radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Inženjer audio i video tehnike Opšti opis posla predlaže, planira i organizuje nabavku tehničke opreme audio video studija;arhivira i identifikuje korišćenu tehničku opremu;sarađuje na pripremi, izradi i prezentaciji audiovideo materijala projekata / programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;koordinira rad kao tehničko vođstvo na snimanjima projekata / programa;osmišljava video i internet prezentaciju;vrši smeštaj, sprovodi mere čuvanja i preventivne zaštite audio video tehničkih sredstava;sprovodi tehničku digitalizaciju arhiva;prati stručnu literaturu i organizuje stručne seminare za unapređenje audio i video tehniku;predlaže i izrađuje tehničke elaborate za tehničko unapređenje audio i video opreme. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lice sa stečenim višim obrazovanjem ili odgovarajućeg usmerenja petog stepena i najmanje pet godina iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Producent audio – video izdanja Opšti opis posla organizuje rad studija; predlaže, planira, organizuje i sprovodi snimanje i arhiviranje snimaka projekata / programa;arhivira, sređuje, i identifikuje video arhiv snimljenih projekata / programa;sarađuje na pripremama, izradi i perzentaciji video materijala projekata/programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;organizuje snimanje projekata / programa;realizuje snimanje projekata / programa (poželjno poznavanje partiture i muzičkog materijala);učestvuje u video i internet prezentaciji;koordinira rad spoljnih saradnika saradnji sa pravniom službom-kamermane i tonske snimatelje;vrši smaštaj, sprovodi mere čuvanja i preventive zaštite video arhiva;sprovodi digitalizaciju arhiva. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Inspicijent Inspicijent drame Ispicijent opere i baleta Opšti opis posla uvežbava i unosi u delo koje se izvodi sve elemente od značaja za izvođenje probe, predstave / programa i na taj način izrađuje inspicijentsku knjigu u dogovoru sa rediteljem, odnosno koreografom;dogovara sve potrebne dodatke ili izmene muzičkog dela kako bi se uklopili tehnički zahtevi i izvođenje promena dekora u dogovoru sa dirigentom, upisuje muzičke skokove;aktivno sarađuje na tehničkoj probi u pripremi nove predstave / programa, daje sugestije, a sa scenografom i dizajnerom svetla dogovare sve potrebne detalje kako bi se promene dekora, svetlosnih i drugih scenskih efekata odvijale sinhronizovano, tako da ne remete scensko-muzički tok izvođenja predstave / programa;konstatuje prisustvo ili odsustvo izvođača i drugih učesnika na probi i predstavi / programu, ostvaruje visok nivo kontakta u procesu stvaranja predstave / programa i vrši procenu situacije u procesu pripreme predstave / programa i za vreme izvođenja predstave / programa;rukovodi i koordinira svim organizacionim jedinicama tokom izvođenja predstava / programa i proba na sceni i službama van scene; utvrđuje da li je predstava / program tehnički postavljena i ako nije nalazi funkcionalna rešenja sa ostalim službama;poziva i proverava da li svi glumci / solisti, umetnički ansambli i statisti i ostali učesnici u predstavi / programu prisutni i spremni (šminka, kostim, rekvizita…), kao i da li su tehnički stručni saradnici na svojim početnim pozicijama, daje znak glumcima / dirigentu da je scena spremna i orkestar naštimovan, počinje predstavu / program i rukovodi celokupnim procesom izvođenja iste;kontroliše pravilnost rada izvođača u toku predstave / programa i ukazuje na greške u radu i vrši korekcije istih;donosi brze odluke o izmenama i korekcijama kako ne bi došlo do prekida predstave / programa kao jedino lice koje poznaje celokupan umetničko tehnički sadržaj i zahteve predstave / programa u slučaju greške ili povrede bilo kog izvođača ili tehnike;obaveštava reditelja o izmenama režije nakon premijere i u toku igranja predstave / programa u repertoaru preuzima ulogu reditelja na sceni i pridržava se prvobitne režije na osnovu inspicijentske knjige i na taj način održava kvalitet predstave / programa otklanjajući potencijalne improvizacije koje nisu u skladu sa prvobitnom režijom; rukovodi protokolom klanjanja i iznošenja cveća na kraju predstave / programa;izveštava o toku rada na predstavi / programa, koji se odnosi na tehničke uslove izvođenja, o promeni tehničkih uslova, nastanka eventualnih kvarova ili lomova izveštava tehničkog direktora; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: lice sa srednjim obrazovanjem u četvorogišnjem trajanju i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;šesti stepen stručne spreme muzičkog odseka teorija ili instrumentalista.Izuzetno: lice sa srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika. znanje dva strana jezika. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Instruktor kondicionih vežbi Opšti opis posla planira, organizuje i sprovodi grupne i individualne dodatne treninge igrača u cilju povećanja učinka osnovnog treninga, poboljšanja kondicije, izdržljivosti, snage i ukupnog psihofizičkog stanja igrača; planira, organizuje i sprovodi program vežbi za oporavak igrača nakon povreda;sprovodi treninge u skladu sa njegovim smernicama;prati fizičko stanje igrača;sarađuje sa fizioterapeutom u smislu analize fizičke spremnosti igrača i izrade plana poboljšanja iste;realizuje program usavršavanja igrača u oblasti poboljšanja fizičke spremnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:lica sa srednjim obrazovanjem i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kolorist Opšti opis posla vrši fine korekcije boja u procesu rada na filmu; umanjeje ili menja razlike u bojama između pojedinih kadrova i usklađuje boje u celini;sarađuje sa autorskim timom u cilju uspešne ralizacije projekata / programa;proverava tehničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost šefu Studija za dizajn tona. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Konzervator odeće Opšti opis posla vrši godišnju proveru fundusa ustanove radi ustanovljavanja potrebe za restauracijom;predlaže restauriranje i konzerviranje;ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;bira najbolji tretman za pojedinačna dela;restaurira i konzervira nošnje, kostime, nakit i drugu scensku kostimsku opremu; vodi konzervatorsku dokumentaciju;izrađuje planove aktivnosti potrebne za realizaciju konzervacije i usaglašava ih sa planovima i programima rada ustanove;sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator opreme predstava Opšti opis posla rukovodi radom radionica za izradu dekora;obezbeđuje potrebna sredstva za rad;sarađuje sa scenografom i rediteljem u procesu realizacije dekora;organizuje i vodi tehničku probu sa majstorom pozornice i scenografom;organizuje blagovremenu nabavku potrebnih materijala za izradu dekora;radi predmer radova i određuje neophodne količine potrebnog materijala za izradu predstave u saradnji sa scenografom i kontroliše kvalitet nabavljenih materijala;na osnovu skica i tehničkih crteža izrađuje radioničke crteže i raspoređuje poslove po grupama u radionici i vrši kontrolu nad izvršenim radovima;daje realnu procenu vremena za koje je moguće uraditi dekor i vodi računa o izvršenju poslova u zadatom vremenskom intervalu;organizuje i vodi tehničku probu tokom postavljanja dekora na scenu u saradnji sa majstorom pozornice i scenografom;vrši kontrolu ispravnosti mašina i postrojenja u radionici za izradu dekora, predlaže kupovinu novih i bira potrebne za najracionalnije poslovanje i korišćenje postojećih resursa;koordinira u dogovoru sa kostimografima radom krojačkih radionica, obućarske radionice i modisteraja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom na scensko-tehničkim poslovima u trajnju od najmanje pet godina stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator izvođenja predstava Opšti opis posla koordinira rad svih grupa u sektoru izvođenja predstava;učestvuje u izradi mesečnih i nedeljnih planova rada na realizaciji predstava u saradnji sa izvršnim direktorom i umetničkim direkcijama;učestvuje u pripremama i planiranju gostovanja u zemlji i inostranstvu;priprema potrebnu dokumentaciju za međunarodna gostovanja i (ATA karnet);organizuje tehničke i meraće probe;planira i kordinira rad organizatora izvođenja predstava;vrši izmene u nedeljnom planu rada po zahtevu umetničkih direkcija i blagovremeno obaveštava šefove grupa; po potrebi, a u dogovoru sa tehničkim direktorom prisustvuje sastancima kolegijuma. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od namanje dve godine ili srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i radnim iskustvom na scensko-tehničkim poslovima u trajanju od najmanje pet godina stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor pozornice Opšti opis posla organizuje i rukovodi radom grupe dekoratera;preuzima dekor i opremu za nove predstave od koordinatora za izradu i održavanje dekora – samostalnog organizatora;definiše postupak montaže i demontaže dekora i opreme na scenu i eventualne nedostatke i prosleđuje neadekvatne delove dekora na doradu u radionicu za izradu dekora sa scenografom i koordinatorom za izradu i održavanje dekora;organizuje meraću probu i sa scenografom definiše markirajući dekor;organizuje tehničku probu i generalne probe i prati stanje ispravnosti dekora.koordinira prilikom usaglašavanja nedeljnog i mesečnog rasporeda rada sa izvršnim direktorom pozorišta i organizatorom izvođenja predstava iz Sektora tehnike;prati stanje ispravnosti dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi ga prosleđuje na popravku u radionicu za izradu dekora;vodi radnu i tehničku dokumentaciju i arhivira je;trebuje, obezbeđuje i snabdeva grupu alatima i potrošnim materijalom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena, odnosno studijama u trajanju od najmanje dve godine.Izuzetno:srednje obrazovanje i radnim iskustvom na scensko-tehničkim poslovima u trajanju od najmanje pet godina stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor lutkar Opšti opis posla priprema nacrte lutaka u pogledu konstrukcije i izgleda i dogovoru sa rediteljem predstave;koordinira radove na izradi i popravci lutaka;izrađuje lutke;oslikava lutke;popravlja lutke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;Izuzetno: na studijama prvog stepena, odnosno studijama u trajanju od najmanje dve godine, ili srednje obrazovanje i radnim iskustvom na scensko-tehničkim poslovima u trajnju od najmanje pet godina stečenog do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dizajner svetla Opšti opis posla rukovodi i organizuje proces rada u studiju;predlaže, planira i sprovodi primenu novih tehnologija radi unapređivanja rada studija;organizuje i dizajnira svetlo u saradnji sa rediteljem, scenografom i šefom studija za izradu dekora i kostima i šefom audio-video studija;organizuje postavku rasvenih tela, izradu svetla i tehničke dokumentacije svetlosnog zapisa predstave sa šefom rasvete i majstorom svetla;obavlja pre same izrade dizajna svetla, u obavezije da se upozna sa delom (predstavom), da prisustvuje merećim, markirnim i režijskim probama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor svetla / tona Majstor svetla / tona – Glavni rasvetljivač Majstor svetla / tona – Mikser svetla / tona Majstor svetla / tona Opšti opis posla dizajnira svetlo za predstave podržavajući umetnički koncept reditelja i koreografa ostvarujući upečatljiv dizajn uz ograničene produkcijske i tehničke uslove u dogovoru sa rediteljem, scenografom i kostimografom; gradi bazu podataka koristeći softverske alate i na taj način zapisuje različite aplikacije kombinovanjem vizuelnog dizajna, digitalne tehnologije rasvetnih tela i kvantitativnim rasuđivanjem;organizuje i neposredno rukovodi zaposlenima u grupi za rasvetu i nadzire izradu dodatne svetlosne opreme predstave (lusteri, lampe, svećnjaci i dr.);rukovodi i organizuje proces rada Tonske službe;kontinuirano vrši svetlosne promene prateći delo u toku predstave, znak za promenu svetlosnog efekta dobija od scenariste i tako je direktno odgovoran za sve promene svetla na sceni;rukuje aparatima za regulaciju svetla;organizuje rad rasvetljivača na postavljanju svetlosnih efekata predstave vodeći računa da se ne odstupi od usvojenih rešenja;štampa urađeni zapis svetla i arhivira ga; organizuje rad grupe rasvetljivača i miksera svetla prilikom postavke svetlosnih efekata;rukuje uređajima za reprodukciju tona i kreira tonske slike u dogovoru sa rediteljem kompozitorom;radi za audio mikserom i pomoću reglera i filtera direktno upravlja jačinom i bojom tona iz pojedinačnih mikrofona i nivoom finalnog miksa koji ide na traku ili u program;koordiniše i pušta unapred pripremljene off snimke šumove i muziku. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama prvog stepena, odnosno studijama u trajanju od najmanje dve godine, ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i iskustvom na scensko-tehničkim poslovima od najmanje pet godina stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; sertifikat i itd.; pet godina radnog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Mikser svetla / tona / videa Mikser svetla Mikser tona Mikser videa Opšti opis posla rukuje aparatima za regulaciju svetla / tona / videa;radi na definisanju i memorisanju prihvaćenih rešenja za svetlosne / tonske / video efekte za potrebe predstave;vrši korekciju i izmene svetlosnih / tonskih / video efekata po zahtevu reditelja u toku generalnih proba;učestvuje u pripremama materijala za svetlosne /tonske / video efekte;vrši reprodukciju usvojenih svetlosnih/tonskih/video efekata u saradnji sa scenaristom u toku predstave;održava opremu i upozorava na moguće probleme;prati stručnu literaturu i predlaže softverska i hardverska rešenja iz oblasti regulacije svetla / tona / videa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: na studijama prvog stepena, odnosno na studijama u trajanju od najmanje dve godine ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom na scensko-tehničkim poslovimaod najmanje pet godina stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Dizajner scenske maske Opšti opis posla rukovodi kreativnim timom, odnosno organizacinom jedinicom maskera vlasuljara i izdaje naloge i upustva za rad; osmišljava, kreira i izrađuje scensku masku na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradanji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači;sarađuje neposredno sa umetnikom / izvođačem pred nastup i u toku same predstave, kao i na generalnim probama; kreira i prati izradu scenske maske, vlasuljarskih dodataka (perika, brada, zulufa, tupea, brkova, šajtlova, kika, perčina) i maskerskih rešenja delova maske (ožiljaka, noseva, ušiju, silikonsku protetiku delova ili celog lica ili tela i sl.) i izdaje upustva maskerima i vlasuljarima;radi u okviru specijalizovanog radnog prostora radionice-šminkernice, ali i u nestandardizovanim uslovima (gostovanja, brze promene za vreme predstave, snimanja, na otvorenom prostoru u različitim vremenskim prilikama i sl.);vodi i realizuje po potrebi popravke i održavanje vlasuljarskih dodataka u tekućem repertoaru;trebuje i priprema javne nabavke za godišnje potrebe;prisustvuje generalnim probama i po potrebi vrši korekcije maske;vodi evidenciju i nadgleda stanje u magacinu vlasuljarske opreme;u svakodnevnom radu pri izradi scenske maske podrazumeva se korišćenje opasnih hemikalija visoke toksičnosti (etar, medicinski benzin, aceton, hlorovodonična kiselina, vodonik peroksid, amonijak, gumi mleko, lateks, silikon…idr) kao i stalni rad pod veštačkim svetlom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama prvog stepena, odnosno studijama u trajanju od najmanje dve godine ili srednje obrazovanje u četvorogodišenjem trajanju i radnim isksutvom od najmanje tri godine na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Masker – vlasuljar Opšti opis posla kreira i oslikava maske na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradnji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima, doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači u dogovoru sa kreatorom scenske maske;sarađuje neposredno sa umetnikom / izvođačem pred nastup i u toku same predstave, kao i na generalnim probama; priprema i izrađuje maske i vlasuljarske dodatake (perike, tupei, umetci za kosu, zulufi, brade, brkovi, obrve itd.);izrađuje vlasuljarske dodatke posebnim tehnikama za frizure iz epohe (tresiranje, kordlovanje, knifovanje itd.);izrađuje specijalne efekte od posebnog materijala (ćelave perike, od leteksa i gimenog mleka, ožiljke, ruke, noseve itd.);izrađuje kompleksne maske ( postarivanje, menjanje lika-karaktera itd.);vrši pripreme za radove na postavljanju scenke maske i vlasuljarskih dodataka;održava alate i učestvuje u izradi vlasuljarskih dodataka pod nadzorom kreatora maske;uklanja osetljive prostetičke delove maske sa lica i tela;proverava i dopunjuje zalihe materijala za specijalne efekte u skladu sa zahtevima predstave (anpule veštačkom krvlju i sl.);postavlja i stilske frizure po potrebi. radi u okviru specijalizovanog radnog prostora radionice-šminkernice, ali i u nestandardizovanim uslovima (gostovanja, brze promene za vreme predstave, snimanja, na otvorenom prostoru u različitim vremenskim prilikama i sl.). Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Modelar kostima / obuće / glavni modista Opšti opis posla pravi osnovnu konstrukciju obuće, modeluje i pravi krojeve;izrađuje prvi model na osnovu koga se kasnije izrađuje ostala obuća po različitim merama;dopunjuje scenski kostim predmetima od kože, kroji kaiševe, silave, torbice, kamašne i bira materijal uz dogovor sa kostimografom kroji modele obuće, kompletira kostime sa ostalim delovima i predavanje;izrađuje osnovnu konstrukciju, modeluje je i pravi kroj za prvi model na osnovu koga se izrađuju ostali kostimi ako se izrađuje više istih po različitim merama na osnovu skice odevnog predmeta;izrađuje modele i krojeve za unikatne komade garderobe (kostime); određuje vrstu i količinu tekstilnog materijala ili kože neophodnu za izradu kostima;oblikuje kostime (garderobu);koristi sva tehnička i tehnološka sredstva namenjena za izradu kostima (garderobe), prati tehnološki proces izrade kostima i utvrđuje parametre kvaliteta;sarađuje sa kostimografom na izradi dodatnih delova kostimografske opreme kao što su kape, šeširi, ešarpe, maske itd.;izrađuje probne modele i definiše delove dodatne kostimske opreme;prati i nadzire rad modiste na šivenju predmeta;prisustvuje kostimskim i generalnim probama i vrši potrebne korekcije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), odnonso na studijama u trajanju od najmanje dve godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine sa radnim iskustvom na scensko -tehničkim poslovima u trajanju od najmanje pet godina stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Monter scenske mehanike Glavni monter scenske mehanike Monter scenske mehanike Opšti opis posla organizuje rad rukovaoca scenske mehanike;montira dekor i izvršava poslove montera gde je to potrebno i u saradnji sa majstorom pozornice;dogovara i priprema prilagođavanje dekora za gostovanje sa majstorom pozornice;vrši bravarske popravke i intervencije na dekoru;radi na svim montažama dekora za probe i predstave;prati održavanje uređaja scenske mehanike;rukuje mehanizmima i postrojenjima scenske mehanike; održava mehanizme i postrojenja gornjeg i donjeg postroja u funkcionalnom stanju; vrši defektažu, utvrđuje nedostatke i popravlja jednostavnije kvarove scenske mehanike gornjeg i donjeg postroja;podmazuje mehanizme i postrojenja scenske tehnike i vodi računa o dnevnim, nedeljnim, mesečnim, šestomesečnim i godišnjim pregledima i radi na preventivnom održavanju svih mehanizama i postrojenja scenske tehnike; evidentira sve kvarove i unosi sve promene i izmene u matične knjige svakog mehanizma i postrojenja;upravlja i rukuje mehanizmima scenske tehnike (elektromotorne dizalice, rotaciona bina, propadališta, orkestarske platforme, itd.) za vreme izvođenja proba i predstava. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od najmanje dve godine.Izuzetno: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom na scensko -tehničkim poslovima od najmanje pet godina stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Nadzornik scenske mehanike Opšti opis posla kontroliše tehničke uređaje i scensku mehaniku; kontroliše rad mašinskih postrojenja scenske tehnike i mehanizama za podizanje tereta gornjeg i donjeg postroja;organizuje hitnu tehničku obradu elaborata i tehničkih crteža planiranih predstava; preduzima potrebne radnje i mere u smislu obezbeđivanja tehničke ispravnosti scenske mehanike i tehničkih sredstava za izvođenje predstava i prati njihovu ispravnost;prati, izrađuje i vodi tehničku dokumentaciju;vodi evidenciju o redovnim i vanrednim tehničkim pregledima mašinskih postrojenja;vodi evidenciju i tehničku dokumentaciju prilikom zamene dotrajale opreme; radi u procesu izdavanja upotrebih dozvola za mašinska postrojenja i vodi evidenciju da li su upotrebne dozvole u zakonskim rokovima;odgovara za ispravnost scenske mehanike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje i pet godina iskustva na scensko-tehničkim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Nototekar Opšti opis posla organizuje nabavku notnog materijala potrebanog za realizaciju programa prema planovima i programima rada i vodi brigu o njihovoj ispravnosti;stavlja štimove i partiture na pultove na probama, koncertima i snimanjima;ukazuje na potrebu nabavke ili obnavljanja notnog materijala;upisuje slovne oznake i brojeve taktova i kontroliše notni materijal;vodi evidenciju o izdatim štimovima putem reversa-potvrda i evidentne knjige u kojoj su podaci o štimu, vremenu uzimanja, vremenu vraćanja i potpis uzimaoca štima;vodi svu korespodenciju vezanu za nabavku ili pozajmicu notnog materijala;vodi inventarsku knjigu notnog materijala;fotokopira notni materijal;vrši ručno prepisivanje nota kada se za to ukaže potreba;vodi brigu o pakovanju i transportu notnog materijala na gostovanjima u zemlji i inostranstvu;priprema i izdaje notni materijal kandidatima koji se prijave na audiciju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:na studijama prvog stepena, odnosno studijama u trajanju od najmanje dve godine ili srednje obrazovanje u četvorogodišenjem trajanju i radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator izvođenja predstava Opšti opis posla organizuje izvođenje projekata / programa i proba na matičnim scenama i gostovanjima;koordinira rad svih grupa koje učestvuju u izvođenju projekata / programa; obezbeđuje tehnička dežurstva na projekatima / programima;organizuje, rukovodi, kontroliše i koordinira rad svih grupa u jedinici prilikom izvođenja projekata / programa;priprema razrađuje i sprovodi utvrđene programe rada i priprema dokumentaciju za špediciju prilikom gostovanja u inostranstvu (ATA karnet);izrađuje nedeljni i mesečni plan rada za sektor tehnike i učestvuje u koordinaciji svih programa u saradnji sa izvršnim direktorom i organizatorima iz umetnčkih sektora (drama, opera,balet);unosi eventualne izmene u raspored rada na nedeljnom i mesečnom nivou; realizuje montažu novih predstava;daje eventualne primedbe i uputstva i organizuje proces rada na tehničkim probama, prati rad svih grupa u dogovoru sa scenografom i majstorom pozornice. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator protokola Opšti opis posla organizuje poslove protokola ustanove kulture u skladu sa planom uprave;koordinira rad sa odgovarajućim službama kulture i republičkih organa;obavlja protokolarne poslove sa ambasadama, inostranim predstavnicima, kulturnim centrima;organizuje prijeme i prigodne susrete u svečanom salonu i u drugim prostorijama ustanove kulture;utvrđuje rang listu protokola po njihovom položaju;pravi raspored ili program posete gostiju i brine o dočeku, rasporedu sedenja po važnosti i funkciji, njihovoj bezbednosti i rasporedima susreta;organizuje raspored sedenja po važnosti i funkciji;organizuje koktele prema potrebi i dogovoru;kontaktira sa članovima protokola van ustanove i sa umetničkim direkcijama, umetnicima i zaposlenima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) prema propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Rekvizitar Glavni rekvizitar Rekvizitar Rekvizitar-oružar pirotehničar Opšti opis posla organizuje i neposredno rukovodi radom rekvizite na probama, predstavama i gostovanjima;sarađuje sa rediteljem i scenografom u izradi tehničke dokumentacije za predstave;vrši izbor rekvizite po zahtevu scenografa i isti trebuje u dogovoru sa direkcijom i nabavnom službom;zadužuje i vodi poseban nadzor nad fundusom oružja i pirotehnike-vrši dnevne nabavke potrošne rekvizite i pirotehničkih sredstava za tekući repertoar;prisustvuje svim meraćim, tehničkim i generalnim probama i organizuje otklanjanje nedostataka;kordinira rad sa spoljnim saradnicima rekvizite;rukuje oružjem i pirotehnikom na probama i predstavama prema odgovarajućim propisima i upustvima za upotrebu ovih sredstava;priprema i postavlja rekvizite za probe i predstave na scenama, probnim salama i gostovanjima;prati ispravnost rekvizite i šalje na popravku oštećene elemente;upozorava odgovorne na moguću nebezbednu upotrebu elemenata rekvizite, upotreba vatre, pirotehničkih sredstava, otužja, oštrih predmeta itd., a koji bi mogli povrediti umetnike i radnike tehnike. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar za izradu dekora Opšti opis posla priprema radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;pomaže šefu radionice u realizaciji dekora;bira materijale sa scenografom i šefom radionice dekora;vodi evidenciju u nabavci alata, sredstava za zaštitu na radu i potrošnih materijala;evidentira i pomaže šefu dekorske radionice na popravci u usklađivanju dekorske opreme;pomaže i menja glavnog koordinatora za izradu i održavanje dekora u njegovom odsustvu, radi na izradi dekora, vrši nadzor nad izvedenim radovima, bira materijale, trebuje osnovni i potrošni materijal priprema i izrađuje radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;vodi računa o neophodnoj HTZ opremi;vodi evidenciju i arhivira tehničku dokumentaciju korišćenu za izradu i popravku dekora i opreme predstava, prati razvoj novih tehnologija i materijala koje omogućavaju lakši i brži proces izrade dekora i predlaže mere za optimizaciju procesa rada;bira i izrađuje tehničku dokumentacije protiv požarnih sredstava i premaza namenjenih za zaštitu dekora i opreme i vrši njen izbor; prati proces zaštite dekora i opreme protiv požarnim sredstvima i arhivira dokumentaciju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik za tonsku i video podršku igračkih proba Opšti opis posla manipuliše uređajem za reprodukciju tonskih i video zapisa na probama igrača po nalogu repetitora, pedagoga ili koreografa;reprodukuje odgovarajuće tonske i video deonice;priprema video i tonskog materijala za probe po planu rada;razvrstava, evidentira, čuva i umnožava audio i video materijal repertoara potreban za probe; ukazuje na potrebu nabavke ili obnavljanja audio i video materijala; izdaje na revrs auduio i video materijale igračima, pedagozima i dr. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje baletskog usmerenja. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo poznavanje igračkog repertoara;znanje rada na računaru;pet godina igračkog iskustva u instituciji u kojoj je angažovan.

Naziv radnog mesta Fizioterapeut igrača Opšti opis posla prati opšte fizičko stanje igrača zbog pojačanih psihofizičkih napora i povreda;sprovodi sportske i terapeutske masaže;pomaže igračima u sprovođenju terapija prilikom povreda na osnovu lekarske dijagnoze; prilagođava programeo poravka specifičnostima profesije igrača;procenjuje i kontroliše zdravstveno stanja igrača i napredak pri sprovođenju terapija; sarađuje sa licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u okviru institucije;predlaže plan i program zaštite zdravlja igrača i podnosi izveštaje o zdravstvenom stanju igrača. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije) propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina stečenim na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina rada sa sportistima ili igračima.

Naziv radnog mesta Garderober Glavni garderober Garderober Opšti opis posla organizuje i realizuje rad organizacionom jedinicom garderobe;obezbeđuje, priprema i opslužuje za probe,nastupe, predstave i koncerte celokupnu scensku kostimsku opremu;prisustvuje generalnim probama / probama / predstavama / koncertima u skladu sa utvrđenim rasporedom rada i po potrebi vrši korekcije kostima;sarađuje, zajedno sa garderoberom obuće, neposredno sa umetnikom / izvođačem pred nastup i u toku same predstave / koncerta, kao i na generalnim probama;pomaže umetničkom osoblju pri oblačenju kostima i kostimske opreme i odgovoran je za vizuelni izgled izvođača;odlučuje i organizuje probe i prepravke kostima,popravke kostima, pranje i slanje kostima na hemijsko čišćenje; radi u okviru specijalizovanog radnog prostora, ali i u nestandardizovanim uslovima (gostovanja, brze promene za vreme predstave, snimanja, na otvorenom prostoru u različitim vremenskim prilikama i sl.);preuzima nove kostime za predstave / koncerte, zadužuje ih i brine o stanju kostima u toku eksploatacije i zadužene kostime skladišti u odgovarajući magacin; vodi evidenciju o celokupnom fundusu, izdaje scensku kostimsku opremu po nalogu neposrednog rukovodioca i preduzima mere zaštite celokupne scenske kostimske opreme i obuće u magacinu od mogućih oštećenja;priprema podatke za potrebe javnih nabavki. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.Izuzetno: srednje obrazovanje, ili osnovno obrazovanje sa radnim isksutvom od najmanje pet godine na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; tri godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Istraživač dokumenata i arhive Glavni istraživač dokumenata i arhive Istraživač dokumenata i arhive Opšti opis posla organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad istraživača dokumenata i arhive;organizuje, sprovodi i kontroliše prihvatanje, sortiranje, obradu i čuvanje istorijske građe, muzikološke, etnomuzikološke, etnološke, etnokoreološke, sređivanje postojećih zbirki, kao i izlučivanje građe;organizuje, sprovodi i kontroliše pravljenje izveštaja o redovnoj delatnosti ustanove kulture;realizuje istraživanja od značaja za ustanovu;priprema i vrši izradu analiza po zahtevu uprave i korisnika po odobrenju uprave ustanove;sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu;pravi izbor i brine o naručivanju stručne literature i publikacija;pregleda, sortira i evidentira građu za istraživanje i sarađuje u istraživanju;radi na stručnim istraživanjima i saradnji sa srodnim institucijama od značaja za matičnu ustanovu;prikuplja, proverava i klasifikuje tekuću dokumentaciju ustanove;vodi hemeroteku i prosleđuje tražene podatke korisnicima u ustanovi i drugim korisnicima po odobrenju glavnog istraživača. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru. pet godina radnog iskustva. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator opremE predstava Opšti opis posla organizuje tehničke i meraće probe; komunicira sa šefovima grupa i postavlja im neposredne zadatke;rukovodi radovima i objedinjuje poslovanja radionica na izradi scenske opreme i tekućih održavanja postojećih predmeta fundusa opreme i inventara;preuzima skice i elaborate prema kojim određuje predstojeće zadatke ovih pogona;kontaktira sa scenografima i kostimografima u pogledu tumačenja spornih zahteva sa ciljem usaglašavanja konačnih odluka;kontaktira scenografe i kostimografe predstava i novih projekata i u zavisnosti da li se radi o popravci, obnovi ili izradi nove predstave izrađuje plan rada na osnovu koga rade sve radionice;preuzima tehničku dokumentaciju i skice na osnovu kojih se organizuje proces rada;organizuje i koordiniše rad svih radionica za izradu dekora, kostima i obuće i u dogovoru sa rukovodiocima datih radnih jedinica predviđa i određuje vreme popravke ili izrade nove predstave;izrađuje predmer radova i utvrđuje cenu popravke ili izrade dekora i kostima na osnovu koje se vrše trebovanja potrebnih materijala u dogovoru sa scenografima i kostimografima;vrši kontrolu stanja i ispravnosti dekora i kostima u fundusima, izrađuje i izdaje radne naloge i izrađuje tendersku dokumentaciju za nabavku materijala koji se koriste u izradi dekora i kostima u radionicama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na scensko tehničkim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator za kinematografiju Opšti opis posla koordinira, promoviše i radi na plasmanu domaćih kinematografskih ostvarenja u zemlji i inostranstvu i pruža logističku podršku producentima i autorima i planira promotivne aktivnosti u zemlji i inostranstvu;prati funkcionisanje festivala i promotivnih manifestacija koje se održavaju u zemlji i pruža im logističku podršku i priprema i realizuje promo i marketinški materijal za promociju domaćeg audio vizuelnog stvaralaštva; pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku i unosi dnevne liste na sajt ustanove i u obrasce za mesečne repertoare; priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budzetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;rukovodi, koncipira i organizuje edukativne programe; nadzire sprovođenje svih konkursa i izrađuje i priprema svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju konkursa;učestvuje i realizuje projekat u svim fazama rada;prati sve faze produkcije;administrira zahteve produkcije;sa rukovodiocem Finansijsko knjigovodstvenog sektora uspostavlja finansijsku regulativu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:odgovarajućim obrazovanje sa radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik za kinematografiju Saradnik za kinematografiju – međunarodnu saradnju, plasman i promociju Saradnik za kinematografiju – umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost Opšti opis posla sprovodi i rukovodi svim nastupima na filmskim marketima i festivalima vezanim za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu;prikuplja i distribuira neophodan promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu i distribuira promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu; koordinira komunikaciju sa inostranim partnerima u vezi sa prezentacijom filmske umetnosti iz Srbije u svetu;prikuplja podatke najnovije filmske produkcije i izrađuje publikacije na engleskom jeziku za sve festivale i revije na kojima učestvuje ili koje organizuje;rukovodi organizacijom Revijalnih programa i retrospektiva autora u inostranstvu u saradnji sa ambasadama, kulturnim centrima, unevrezitetima, nacionalnim filmskim centrima i kulturno umetničkim društvima;priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budzetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;klasifikuje, čuva i prezentira umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom; organizuje i koordinira promocije publikacija iz oblasti umetničke dokumentacije i izdavačke delatnosti i sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istom ili sličnom delatnošću;rukovodi filmskim promotivnim programima u cilju afirmacije i očuvanja domaće kinematografske baštine. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:odgovarajuće obrazovanje sa radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje engleskog jezika i još jednog službenog jezika; znanje rada na računaru; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru. tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik za izdavačku delatnost Opšti opis posla obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe službe; komunicira sa svim sektorima unutar kuće, izuzetno: i izvan kuće, u cilju pribavljanja podataka za pravljenje dnevnih lista i ostalih obaveštenja;pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku (koja se sprovode primenom utvrđenih procedura, uputstava i metoda rada prema podacima koje dobija od umetničkih direkcija i ostalih nadležnih službi);unosi dnevne liste na sajt ustanove;komunicira sa odgovornim licima unutar kuće u cilju pribavljanja podataka za mesečne repertoare;unosi tekstualni sadržaj u grafičke obrasce za mesečne repertoare;unosi mesečne repertoare na sajt ustanove, na osnovu opštih smernica;ažurira segment sajta koji se odnosi na produkciju ustanove kulture (fotografije, tekstove, podele i sl) i vrši procenu opcija kako bi se došlo do najboljeg rešenja uz određen stepen kreativnosti i nadzor rukovodioca. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo napredno znanje rada na računaru;služenje grafičkim i internet programima;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za EU programe i fondove Opšti opis posla koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata, pruža informacije, savetodavne usluge i pomoć audiovizuelnim operaterima iz zemlje prilikom konkurisanja za finansijsku podršku EU programa i fondova;adaptira materijale koje objavljuju EU fondovi;uspostavljanje i koordinacija dokumentacionog centra o kulturnim politikama Evropske Unije koji je namenjen kulturnim profesionalcima iz zemlje; koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata na evropske fondove;obavlja poslove prikupljanja sredstava za domaće produkcije i koprodukcije u zemlji i inostranstvu;uspostavlja finansijske regulative sa rukovodiocem Finansijsko knjigovodstvenog sektora; priprema i predaje godišnji izveštaj (narativni i finansijski)o rezultatima ovog segmenta svoga rada;priprema i predlaže godišnji plan i program rada Sektora za podršku sa budzetskom projekcijom; priprema i predaje godišnje izveštaje o radu Sektora za podršku. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za pružanje usluga inostranim proizvođačima Opšti opis posla rukovodi i administrira rad komisije za dodeljivanje podsticaja investitorima da u RS proizvode audiovizuelno delo;organizuje, koordinira sve poslove administrativne i logističke podrške domaćim i stranim produkcijama i koprodukcijama za snimanje na lokacijama u Srbiji;uspostavlja procedure i pravnu regulativu za izdavanje sertifikata stranim produkcijama i koprodukcijama putem kojih one mogu ostvariti podsticajne finansijske olakšice za snimanje na lokacijama u Srbiji;uspostavlja poslovnu saradnju sa svim mogućim pružaocima usluga za snimanje u Srbiji i posreduje u dobijanju dozvola za snimanje i stručne podrške;priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budzetskom projekcijom; priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za edukaciJu Opšti opis posla bavi se poslovima koncepcije i organizovanja edukativnih programa za filmske i TV umetničke saradnike; obavlja sve poslove vezane za organizaciju seminara, predavanja, radionica i prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama ili za bilo koji drugi oblik edukacije; dogovara saradnju sa referentnim profesionalnim filmskim radnicima na realizaciji programa edukacije; organizuje put i boravak stručnjacima ( predavačima i moderatorima radionica) iz inostranstva; dogovara realizaciju prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama u svim produkcionim fazama (pred pripreme, pripreme, snimanje, post produkcija), kao i u fazama distribucija i prikazivanja;bavi se monitoringom i evaluacijom edukativnih programa i o tome podnosi izveštaj;priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budzetskom projekcijom;priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator programskih aktivnosti ustanove kulture Opšti opis posla koordinira dnevne poslove i obaveze ustanove;usklađuje zadatke i obaveze različitih sektora;prikuplja informacije, kontroliše dokumentaciju, priprema sastanke svih sektora ustanove, izrađuje zapisnike i priprema dopise i odluke koje dostavlja direktoru na usvajanje;administrira rad i sprovođenje odluka UO i NO i drugih stručnih i savetodavnih tela. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; rad na računaru; tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Istraživač kulturnog razvitka Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka Organizator istraživanja kulturnog razvitka Istraživač kulturnog razvitka Opšti opis posla koordinira rad istraživača i vrši recenziju radova istraživača;komunicira sa naručiocima istraživanja i drugim zainteresovanim grupama; obavlja istraživačke i složene istraživačke poslove (priprema nacrt istraživanja, utvrđuje i razrađuje metodologiju postupka, istraživanja, nadgleda istraživanja);donosi zaključke i u zavisnosti od obima istraživanja delimično ili u celosti kreira analitičke dokumente;proučava stanje u kulturi, izrađuje i objavljuje studije i na druge načine prezentuje rezultate istraživanja;predlaže i obrazlaže program rada istraživačkog odeljenja za izradu godišnjih planova / programa i izveštaja o radu ustanove;uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim ustanovama i pojedinacima;priprema stručne sastanke;planira, organizuje i priprema neophodne aktivnosti za otpočinjanje istraživanja;vodi internu dokumentaciju po projektima;priprema, organizuje i prati terenski rad istraživača i obučava anketare i obrađivače;kontroliše i sistematizuje prikupljanje upitnika, prati razvoj projekta i prikuplja periodične izveštaje o sprovedenim aktivnostima na projektima;prati kulturni razvoj na osnovu kontinuirane analize stanja i promena u ustanovama kulture. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka; vladanje naučnom metodologijom iz oblasti društvenih i humanističkih nauka; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva. znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka; poznavanje metodologije istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka; znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Istraživač – dokumentalista Koordinator dokumentalista Dokumentalista Opšti opis posla rukovodi i usmerava rad dokumentalista;prikuplja, stručno objedinjuje i proučava dokumentacionu građu i podatke;radi na kreiranju plana obrade dokumentacije i odabiru tehnike obrade;organizuje i usmerava elektronsku i fizičku obradu dokumenata i bibliotečkih jedinica;vrši odabir softvera za obradu dokumentacije, u celosti ili delimično kreira baze podataka i izrađuje forme izveštaja; priprema i objavljuje rezultate dokumentacionih istraživanja;priprema rezultate istraživanja na nivou ustanove;priprema, ažurira i objavljuje podatke i informacije na internet stranici ustanove; sprovodi stručni nadzor i priprema štampane prezentacije istraživanja i drugih izdanja; koordinira i elektronski obrađuje pripremu za štampu prezentacije godišnjeg izveštaja o realizaciji programa rada ustanove;priprema plan rada i izveštaj o radu dokumentalističkog odeljenja i učestvuje u izradi godišnjih planova i izveštaja o radu ustanove;organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim akterima kulturnog razvoja na projektima objedinjavanja i objavljivanja podataka od značaja za unapređenje kulturne politike. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; dve godine radnog iskustva. jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Operater biOskopa Opšti opis posla projektuje filmove u skladu sa bioskopskim rasporedom emitovanja projekcija;održava projektor;kontroliše i realizauje tehničke poslove u skladu sa dnevnim, nedeljnim i mesečnim planom;rešava tehničke probleme u bioskopu;koordinira i izvodi filmske trailer-e pre projekcija filmova;priprema filmske kopije i reklamne spotove za emitovanje;pruža tehničku podršku po potrebi, klijentima bioskopa;kontroliše i realizuje izvođenje bioskopskih projekcija. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik za unapređivanje delatnosti ustanove kulture Opšti opis posla prati projekte međunarodnih organizacija i ustanova vezane za delatnost matične ustanove; prati projekte iz fondova EU, vladinih organizacija, lokalne samouprave i udruženja koja za delatnost imaju saradnju sa matičnom ustanovom;priprema planove za učešće matične ustanove u projektima;kontaktira ustanove, organizacije i poslovne subjekte prema kojim gravitira matična ustanova;ostvaruje kontakte sa predstavnicima ustanova, organizacija i poslovnih subjekata;prati realizaciju ugovorenih projekata i programa u kojima učestvuju ustanove i stara se o realizaciji zaključenih sporazuma i ugovora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugostepena (masterakademskestudije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator programa Koordinator organizacije programa Organizator projekata / programa Opšti opis posla priprema, koordinira službom organizacije planiranih aktivnosti projekta / programa ustanove;kontroliše izvršavanje poslova;izrađuje planove i programe rada, planira raspored rada ustanove;organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi;raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;pruža potrebnu stručnu pomoć i sarađuje sa drugim organizatorima;kontroliše realizaciju projekta / programa u zemlji i inostranstvu; organizuje i koordinira rad biletarnice. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva. znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Razvodnik Opšti opis posla izdaje broj garderobe, istu čuva i po završetku vraća posetiocima na osnovu izdatog broja garderobe;proverava salu i pozicioniranje sedišta pre početka predstave ili programa;otvara vrata za ulazak posetioca u salu po odobrenju inspicijenta;usmerava posetioce na poziciju u odnosu na kupljenu kartu;proverava kartu gledaoca u slučaju potrebe;omogućava mu bezbedan izlazak iz sale, vode računa o redu i miru tokom trajanja predstave ili programa u toku predstave, po pozivu posetioca;zadužuje na revers određen broj programskih knjižica, pre početka predstave i tokom pauze prodaju programske knjižice posetiocima, po završetku predstave vrše razduženje;iznose cveće na scenu za ansambl, a umetnicima uručuju pojedinačno po završetku premijere ili svečanosti. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator kulturnih aktivnosti Opšti opis posla organizuje, rukovodi, kontroliše i koordinira rad prilikom pripreme i izvođenja projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;izrađuje, predlaže i usvaja planove za izvođenje projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;priprema i irazrađuje i sprovodi utvrđene godišnje programe rada;priprema dokumentaciju za špediciju prilikom gostovanja u inostranstvu (ATA karnet);izrađuje nedeljni plan rada izvođenja;organizuje probe;komunicira sa šefovima grupa i postavlja im neposredne zadatke. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Urednik programa Opšti opis posla oblikuje programske politike i programa i samostalno izrađuje planove i programe rada; preuzima odgovornost za organizaciju, koordinaciju i rukovođenje, projektima / programima polivalentnog centra za kulturu u zemlji i inostranstvu;daje predloge strategije rada i razvoja programa i aktivnosti ustanove;preuzima odgovornost za pripremu programskih i finansijskih planova i izveštaja o radu;sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine (sponzorstva, donatorstva i dr.) obezbedi finansijska sredstvav za realizaciju programa;piše autorske tekstove za kataloge, programe i medije; predlaže i realizuje marketinške aktivnosti i aktivnosti vezane za odnose sa javnošću ustanove;predlaže i aktivno formuliše i realizuje edukativne programe iz delokruga svog rada;aktivno sarađuje u timovima i organima ustanove (savetima, kolegijumima, kao selektor ili član žirija i dr.);sarađuje i kreativno realizuje programe / projekte sa partnerskim institucijama u svim sektorima – institucijama iz svih oblasti kulture i drugih oblasti društvenog života značajnih za realizaciju programa u zemlji i inostranstvu; efikasno komunicira i radi u interdisciplinarnom i multimedijalnom nacionalnom i međunarodnom okruženju;sačinjava listu zahteva u vezi s tehničkom realizacijom programa; planira, nadgleda i realizuje sve faze i segmente realizacije programa / projekta; prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse umetnosti, kulture i svih relevantnih oblasti za profil polivalentnog centra;aktivan je u programima usavršavanja iz oblasti relevantnih posebno za svoj delokrug rada i profil ustanove, kao i u oblasti savremenog menadzmenta, marketinga i komunikacija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Programski selektor u muzičkoj ustanovi Opšti opis posla obavlja najsloženije stručno-operativne poslove, osmišljava, organizuje i koordinira projekte / programe u zemlji i inostranstvu;radi na kreiranju programske politike ustanove;kreira, osmišljava i odgovara za sve segmente programske delatnosti ustanove, u skladu sa programskom politikom i odlučuje o angažovanju umetnika u okviru programske delatnosti;osmišljava, izrađuje i odlučuje o rasporedu rada projekata / programa; izrađuje godišnji i sezonski plan ustanove i radi na izradi petogodišnjeg plana u skladu sa programskom politikom ustanove;osmišljava i ugovara domaća i inostrana gostovanja i turneje;odgovoran je za osmišljavanje, uređivanje i kreiranje sadržaja štampanih izdanja i drugih štampanih i elektronskih materijala i pruža potrebnu stručnu pomoć u realizaciji poslova službi odnosa sa javnošću, marketinga i realizacije programa;ostvaruje i održava intenzivne i redovne kontakte na najvišem nivou sa partnerima, umetnicima i agencijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator za društveno odgovorne poslove Opšti opis posla odgovoran je za osmišljavanje i realizaciju projekata u oblasti CSR (Corporate social responsibility);realizuje komuniciranje CSR projekata u ciljanim javnostima i u medijima (u okviru PR strategije i aktivnosti);razvija CSR projekte i aktivnosti (projekti koji treba da doprinesu društveno angažovanom delovanju i prepoznatljivosti ustanove u javnosti kao institucije od najšireg društvenog značaja);razvija edukativne projekte sa ciljem formiranja posebnog sektora edukacije; planira i realizuje posete muzičara vrtićima, staračkim domovima, udruženjima osoba sa posebnim potrebama – inkluzivni projekti;realizuje projekte edukacije (organizacija i realizacija otvorenih proba, prijem i ispunjavanje zahteva studentskih i naučnih projekata);izrađuje strategiju i plan razvijanja tehnika internih komunikacija;odgovoran je za građenje korporativnog imidza ustanove;odgovoran je za internet promociju ustanove – kreiranje strategije i izradu sadržaja na društvenim mrežama – odnosno koordinaciju i superviziju saradnika operatora;sarađuje na uređivanju i izradi sadržaja web prezentacije;vrši poslove izrade i distribucije newsletter-a i slanje sms poruka pretplatnicima;izrađuje plan rada i nadgleda rad fotografa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno: srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim iskutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar manipulant Opšti opis posla sređuje kadrovske i umetničke dosijee, arhivira ih i popisuje i prikupljene podatke unosi u računarsku bazu podataka polivalentnog centra za kulturu;brine o pripremi za digitalizaciju i konzervaciju građe polivalentnog centra za kulturu;sređuje, popisuje i čuva zbirku istorijskih fotografija u fototeci, razvrstava i obezbeđuje zaštitu fotografija i negativa; prikuplja građu i izrađuje predviđene statističke izveštaje;obavlja administrativno-tehničke poslove polivalentnog centra za kulturu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje sa višegodišnjim radnim isksutvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Majstor umetničkog tkanja – tkalja Opšti opis posla obavlja poslove koji se odnose na tkanje i izrađivanje unikatnih umetničkih tapiserija od najjednostavnije (klečane) tehnike, do složenih, kombinovanih tehnika klasičnih i modernih, prostornih tapiserija; vrši izbor materijala, boja i tehnika u postupku tkanja kao koautor umetničkog dela, neposredno sarađuje sa autorom kartona pre i u toku tkanja i izvođenja, pri izboru materijala, boja i tonova u postupku i tehnikama tkanja, a prema potrebi i samostalno; neposredno sarađuje sa farbarom prediva za tkanje tapiserija, a po potrebi vrši poslove bojenja i preparacije materijala za tkanje; montira potrebne osnovne i dodatne elemente tapiserije po uputstvu autora; obrađuje gotove tapiserije; restaurira tapiserije u slučajevima manjih oštećenja; pomaže pri postavkama izložbi;vrši poslove inventara materijala za tkanje i muzejskog materijala; vrši obuku tkanja (u interesu profesionalne i stručne izrade tapiserija, iskusnije tkalje prenose znanje iz oblasti tapiserijskog tkanja mlađim tkaljama). Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,Izuzetno:srednje obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Snimatelj Direktor fotografije Snimatelj Opšti opis posla kreira knjigu snimanja neophodnu za proces realizacije audio vizuelnog dela; vrši odabir potrebnih materijalea za rad neophodnih u procesu realizacije audio vizuelnog dela;kreira i realizuje sve slikovne elemente audio vizuelnog dela;bira kadrove iz sektora kamere neophodne za relizaciju audio vizelnog dela;određuje neophodnu količinu svetla, tj. opremu u procesu snimanja;sarađuje sa autorskim timom na realizaciji audio vizuelnog dela, a posebno sa rediteljem;intersektorski sarađuje sa svim stručnim timovima u procesu realizacije snimanja;snima materijale predviđene planom izrade audio vizuelnog dela;snima reportaže, spotove, novinarske priloge, dokumentarne, kratkometražne i dugometražne filmove za potrebe marketinga i ostale potrebe projekta; priprema opremu za snimanje; prati obradu snimljenog materijala i po potrebi prisustvuje montaži; postavlja svetla na snimanju; prati ispravnost opreme za rad; izveštava o materijalu koji je snimio u cilju daljeg arhiviranja snimljenog materijala. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Animator Animator Asistent animatora Opšti opis posla kreira filmske ili video sekvence metodom sličicu po sličicu (frame by frame) koristeći se tradicionalnim pristupom animaciji ili korišćenjem kompjuterskih zahtevnih programa za animaciju na osnovu likovnih tehnika (crtež, slika, grafika, skulptura); stvara karakter likova u saradnji sa rediteljem i dizajnerom na osnovu odabrane tehnike animacije; kreira pokret u saglasnosti sa likovniom predloškom i radnjom filma;stvara i objekat i pokret koji spaja u celinu animirani film;crta glavne ekstreme-pokrete, definitivno izrađuje šeme, planove na osnovu knjige snimanja (story board) i lay out-a, fonograma, dijaloga i muzike po uputstvu reditelja; određuje dužinu trajanja, tajming, odnosno broj frejmova određene sekvence kao i odnose kretanja likova unutar kadra;služi se ekstremima, krajnjim pokretima objekta i koristeći karton snimanja animatora crta među-ekstreme, bitne delove figura u pokretu, izrađuje faze; bavi se kolorisanjem objekata ili figura u skladu sa dogovorenim projektom;obrađuje grafički sliku pomoću kompjuterskih programa namenjenih za animaciju; bavi se kompozitingom (slaganjem planova unutar kadra);montira delove animiranog filma spajajući faze u pokret; Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Izuzetno: srednje obrazovanje sa radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Tehničar-galerista za vizuelni program u ustanovi kulture / polivalentnom centru Opšti opis posla radi na postavkama i u organizaciji svih izložbi i projekata ustanove u matičnoj ustanovi i van nje;vrši svu potrebnu manipulaciju kulturnim dobrima (neposredno rukuje kulturnim dobrima prilikom postavke, utovara, istovara, pakovanja i prenosa) i drugim predmetima i materijalima i odgovoran je za njih;vrši nabavku potrebnog materijala, mobilijara, vodi evidenciju opreme i zadužen je za njih; sređuje, popisuje i tehnički brine o mobilijaru, opremi i tehničkom materijalu, sređuje arhivu štampanog materijala iz delatnosti galerije;organizuje, koordinira i stara se o pravilnom funkcionisanju i održavanju multimedijalnih uređaja koji upotpunjuju ili su deo izložbe i drugih programa (tablet računari, audiovodiči, touch screen računari, projektori i dr.);sarađuje sa kustosom, urednikom i umetnikom u organizaciji i realizaciji pratećih programa izložbi; dežura na izložbama i programima, vodi evidenciju o brojnosti i strukturi publike, prodaje kataloge i druge materijale i pruža potrebne informacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje u radu na računaru i digitalnim / multimedijalnim sistemima / uređajima; jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Galerista Vodič Samostalni vodič Viši vodič Opšti opis posla prima i vodi grupe posetilaca i najavljene pojedinačne posete kroz osnovnu postavku i povremene izložbe;pruža informacije publici (grupama i pojedincima) o osnovnoj postavci, izložbenoj aktivnosti i publikacijama;osmišljava, priprema i realizuje edukativne aktivnosti namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);obavlja tehničke poslove u pripremi i realizaciji aktivnosti iz delokruga rada;prati evidenciju o brojnosti i strukturi publike;sarađuje sa kustosom, urednikom i umetnikom u svojoj ustanovi i sa vodičima iz srodnih ustanovama kulture i obrazovanja;dežura na izložbama i programima, vodi evidenciju o brojnosti i strukturi publike, prodaje kataloge i druge materijale i pruža potrebne informacije;odgovora za eksponate, mobilijar i opremu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, smer Kamera na nekom od akreditovaih fakulteta / akademija, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Izuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine sa radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na sangu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva. znanje stranog jezika; znanje rada na računaru; tri godina radnog iskustva. pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator digitalnih procesa Opšti opis posla vrši istraživanje analizu i eksternu selekciju celokupne potencijalne građe za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;prikuplja građu za digitalizaciju na terenu;vrši internu selekciju građe za digitalizaciju;predlaže prioritete za digitalizaciju;inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procena fizičkog stanja predmeta i ostale potrebne radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu);radi na formiranju digitalnih zbirki (implementira digitalizovani materijala) u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;znanje rada programa za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Saradnik digitalnih procesa Opšti opis posla predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoja projekta digitalizacije arhivske građe;obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije;kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije kulturne baštine;izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;upravlja i ažurira bazama metapodatataka i digitalnim repozitorijumom u okviru ustanove i povezivanje sa drugim ustanovama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada baze podataka;znanje rada u programima za grafičku obradu;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Operater digitalnih procesa Opšti opis posla obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa;obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima;obavlja poslove snimanja građe – materijala mikrofilm kamerom i izrade mikrofilmova;obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje rada programa za grafičku obradu;znanje stranog jezika;jedna godina radnog iskustva.

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U

INFORMISANjU

Naziv radnog mesta Direktor ustanove Opšti opis posla zastupa i predstavlja ustanovu;organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove;obezbeđuje zakonitost rada ustanove;izvršava odluke Upravnog odbora i podnosi izveštaj Upravnom odboru o radu i poslovanju;donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i Statutom ustanove;predlaže program poslovanja ustanove i preduzima mere za njegovo sprovođenje;odgovoran je za materijalno-finansijsko poslovanje ustanove;odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom;obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i odlukama Upravnog odbora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora Opšti opis posla zamenjuje direktora na svim poslovima u preduzeću u njegovom odsustvu ili po potrebi, odnosno obavlja sve poslove za koje ga opunomoći direktor;brine se za ostvarivanje osnovnih načela i obaveza osnivača prema ustanovi i za nesmetan i blagovremen rad ustanove;razmatra i daje predloge u vezi sa izvršavanjem planova rada u oblasti poslovanja, uređivačke politike i programske orijentacije;predlaže i preduzima mere za unapređenje poslovanja i informativno-izdavačke delatnosti ustanove;ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama i pravnim subjektima u cilju efikasnijeg rada ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine – društveno-humanističkih nauka;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – društveno-humanističkih nauka. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

RADNA MESTA U INFORMISANjU

Naziv radnog mesta Odgovorni urednik Opšti opis posla organizuje rad u redakciji;rukovodi poslovima uređivanja lista;sprovodi utvrđenu uređivačku politiku i programsku koncepciju;odgovara za sadržaj novina i časopisa;piše tekstove u skladu sa potrebama lista;vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;analizira list na nedeljnom i mesečnom kolegijumu i o tome obaveštava direktora;obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost po nalogu direktora u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Korektor Opšti opis posla organizuje i usklađuje tekstove sa tehničkim i likovnim mogućnostima , sa lektorom i redaktorom; vrši korekturu prispelih tekstova za objavljivanje;selektira prispele materijale;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Sekretar ustanove Opšti opis posla stara se o primeni zakona, drugih propisa i opštih akata preduzeća;priprema predloge i nacrte opštih i drugih akata ustanove;sprovodi mere i obavlja druge poslove iz oblasti radnih, obligacionih i drugih odnosa;obavlja stručne poslove u postupku zasnivanja radnog odnosa, raspoređivanju na radna mesta i raspodelu radnog vremena, određivanja perioda za korišćenje godišnjih odmora i odsustva, kao i druge stručne poslove iz radnih odnosa;sastavlja potrebne informacije i analaize;daje potrebna pravna mišljenja direktoru i Upravnom odboru i priprema sednice Upravnog odbora;vodi evidenciju o radu honorarnih saradnika i zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Koordinator dopisne službe Opšti opis posla pomaže odgovornom uredniku u radu;inicira i razrađuje dugoročni i operativni program rada u skladu sa smernicama uređivačke politike;organizuje rad stalnih i honorarnih dopisnika svakodnevnim kontaktima i upustvima radi realizacije određenih tema;koordinira rad sa dopisnicima na terenu i honorarnim saradnicima na način da samostalno naručuje teme od dopisnika i šalje dopisnike na zadatke;obezbeđuje pravovremeno reagovanje na događaje i zbivanja i određivanje novinara za njihovo praćenje;organizuje stručni rad sa novinarima pri utvrđivanju zadataka, raspoređuje poslove i ocenjuje rezultate rada; vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;piše tekstove i priprema glavne priloge;obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administartivni radnik Opšti opis posla priprema podatke i izrađuje analizu o prodaji i kretanju tiraža;unosi i obrađuje podatke o otpisnoj remitendi; obračunava vrednost objavljenih oglasa u novinama tokom meseca i kontroliše naloge za fakturisanje;izrađuje naknadna knjiška pisma i druge korekcije u skladu sa operativnim promenama;unosi i kuca tekstove za potrebe redakcije;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Urednik rubrike Opšti opis posla priprema priloge za svoj sektor;koordinira i usmerava rad dežurnih urednika u rubrici;neposredno sarađuje sa urednicima drugih rubrika;kontinuirano prati, planira, priprema, uređuje, vodi, komentariše i odgovara za realizaciju aktuelnih događaja različitih žanrova iz oblasti za koju je posebno zadužen;predlaže teme za priloge za dnevnu informativnu žanrovsku obradu i prati realizaciju;rediguje agencijske i dopisničke vesti i formira tematske celine za informativu;piše tekstove u skladu sa potrebama novina;obavlja i druge poslove po nalogu glavnog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Urednik novinar Opšti opis posla pomaže odgovornom uredniku i pomoćniku urednika u radu;učestvuje u dnevnom planiranju broja i određivanju priloga, komentara , temaplanira teme od značaja za objavljivanje u rubrici, prati događanja i planira njihovo pokrivanje;koordinira rad sa dopisnicima na terenu i honorarnim saradnicima; vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;planira i bira vesti agencija;kontinuirano prati i proučava dnevne događaje;piše vesti, izveštaje, članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protivrečnostima, sukobima i dostignućima i svih oblasti života;prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanjau listu; obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Novinar Opšti opis posla sistematski prati zbivanja u svim oblastima društvenog života;pronalazi izvore informacija;odabira teme u skladu sa uređivačkom koncepcijom lista;kontinuirano prati i proučava dnevne događaje;piše vesti, izveštaje članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protivrečnostima, sukobima i dostignućima iz svih oblasti života;prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanja u listu;obavlja sve poslove u cilju postizanja boljeg kvaliteta informisanosti čitalaca;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje stranog jezika.

Naziv radnog mesta Novinar reporter Opšti opis posla izveštava sa mesta događaja nastojeći da slikovito dočara atmosferu, a ne samo činjenice;izveštava o sastancima, važnim političkim, privrednim ili društvenim događajima;traga za manje dostupnim pa i tajnim informacijama; predlaže tumačenje pozadine nekog događaja i posledice koje bi on mogao imati za širu ili užu zajednicu na osnovu informacija iz različitih izvora;služi se dokumentacijom, opažanjima i razgovorom;pri obradi informacija bira ono što je u tom trenutku bitno za temu koju obrađuje, u opsegu koji mu određuje prostor u novinama ili vreme predviđeno za emitovanje;trudi se da informacije prenese verno, a tekst napiše tako da bude privlačan, razumljiv i pismen;obavlja i druge poslove po nalogu direktora, odgovornog urednika, odnosno neposrednog rukovodioca; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Fotoreporter Opšti opis posla izrađuje fotografije i reportaže;prati i fotografiše politička i druga događanja;snima fotografije za sve sektore;vrši izbor fotografija;arhivira objavljene i neobjavljene fotografije;skenira i obrađuje fotografije;skida agencijske fotografije i arhivira ih;priprema fotografije za sve strane novina nastojeći da u fotografiji objedini informativnost, aktuelnost i stil;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama prvog stepena po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Izuzetno: srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Dopisnik Opšti opis posla priprema tekstove prema utvrđenom redakcijskom planu rada, nalogu urednika i sopstvenoj proceni;pronalazi izvor informacija;prikuplja i obrađuje podatke, zapažanja, izvode iz dokumentacije i predavanja;piše vesti, izveštaje, članke, komentare, intervjue, reportaže, analitičke priloge i druge oblike novinskog izražavanja o zbivanjima, stanju i ličnostima iz javnog života, o društvenim procesima, protvrečnostima, sukobima i dostignućima i svih oblasti života;odabira teme u skladu sa koncepcijom lista; prilagođava stil, jezik, kompoziciju i dužinu novinskog izražavanja u tekstovima;sistematski prati zbivanja u svim oblastima društvenog života iz mesta, opštine ili regije iz koje izveštava / piše;blagovremeno i profesionalno obrađuje aktuelne teme i svakodnevno šalje za sajt; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Lektor / redaktor Opšti opis posla lektoriše i rediguje sve prispele tekstove za izdanja ustanove; selektuje prispele materijale, lektoriše, rediguje i priprema za objavljivanje;dnevno planira i bira vesti od agencija u dogovoru sa pomoćnikom odgovornog urednika;obavlja i druge poslove po nalogu direktora i odgovornog urednika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

KATALOG RADNIH MESTA U OOSO

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

Naziv radnog mesta Direktor Opšti opis posla rukovodi radom, zastupa i predstavlja organizaciju;planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica;daje smernice i prati realizaciju vršenja poslova iz nadležnosti organizacije;donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen; odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u organizaciji;vrši naredbodavne funkcije, prati izvršenje finansijskog plana i plana javnih nabavki organizacije i izrađuje predlog budzetskih sredstava za rad;raspolaže sredstvima organizacije u skladu sa zakonom; predlaže opšte akte koje donosi Upravni odbor;sprovodi donete odluke i druga opšta akta;rešava u upravnim stvarima iz nadležnosti organizacije;koordinira radom organizacionih jedinica;ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora Opšti opis posla pruža stručnu pomoć direktoru u rukovođenju organizacijom i ostalim poslovima koji su mu povereni;koordinira radom organizacionih jedinica – planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada ili drugim opštim aktima;prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacije;nadzire organizaciju i rad u organizacionim jedinicama;kontroliše izvršavanje poslova, blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja;organizuje izradu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim telima, organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja rada organizacije;neposredno rukovodi organizacijom u odsustvu direktora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom; pet godina radnog iskustva, odnosno u skladu sa zakonom.

Naziv radnog mesta Izvršni direktor / Pomoćnik direktora / Direktor sektora Opšti opis posla pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje; organizuje i učestvuje u izradi pripreme propisa, opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;organizuje pripremu i učestvuje u izradi finansijskog plana, planova rada i izveštaja o radu sektora / određenoj oblasti rada;ostvaruje kontakte i saradnju unutar i izvan organizacije iz oblasti rada za koju je nadležan, radi njenog unapređenja;analizira položaj osiguranika i korisnika u sistemu osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora sektora Opšti opis posla koordinira radom unutrašnjih organizacionih jedinica – planira i raspoređuje poslove u skladu sa programom rada;pruža stručnu pomoć u rukovođenju;obavlja stručne i savetodavne poslove u realizaciji međunarodnih sporazuma, organizovanju međunarodne saradnje i saradnju sa drugim organima i organizacijama;prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje standardnih i nestandardnih zadataka iz nadležnosti organizacije;usmerava i savetuje druge zaposlene u primeni propisa od značaja za rad organizacije;nadzire organizaciju rada u unutrašnjim organizacionim jedinicama i koordinira rad;kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka organa upravljanja; koordinira pripremu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Sekretar Opšti opis posla rukovodi radom Sekretarijata; planiranje i raspoređivanje poslova na zaposlene u skladu sa Programom rada, praćenje i ocenjivanje rada rukovodilaca organizacionih jedinica u sastavu i drugih zaposlenih;pomaže direktoru u pripremi sednica organa;priprema materijal za sednice organa Republičkog fonda i kolegijum direktora filijala;priprema opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada; priprema i objedinjava planove rada i izveštaja o radu organizacije;priprema materijal za sednice organa Republičkog fonda i kolegijum direktora filijala;prati realizaciju odluka i zaključaka organa upravljanja i njihovih tela;koordinira radom Savetodavne komisije;obavlja konsultacije i pribavlja mišljenja referentnih zdravstvenih ustanova o pitanjima vezanim za ostvarivanje zdravstvene zaštite u zemlji i inostranstvu;vodi evidencije o svim stručnim komisijama i potkomisijama koje obrazuju organi Republičkog fonda;izrađuje mesečne izveštaje o radu komisija, kao i obaveštenja o potrebi, odnosno prestanku radnog angažovanja članova stručnih komisija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Šef Kabineta Opšti opis posla rukovodi radom Kabineta; obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora i neposredno sarađuje sa službama drugih protokola;obavlja pisanu korespondenciju za potrebe direktora;rukovodi radom organizacione jedinice-planira i raspoređuje poslove na zaposlene u skladu sa programom rada;koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u organizaciji;koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja u organizaciji;daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa i projektnih timova u organizaciji;organizuje sastanke direktora i pripremu materijala;obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslove vezane za rad organa i unutrašnjih organizacionih jedinica;prati i obezbeđuje realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu organizacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor Pokrajinskog fonda za PIO (Fond PIO) Opšti opis posla rukovodi Pokrajinskim fondom, predlaže elemente za izradu finansijskog plana Fonda i prati njegovo izvršenje – planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa planom rada i druge poslove po ovlašćenju direktora organizacije;rukovodi radom Direkcije Pokrajinskog fonda, prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje poslova iz nadležnosti Pokrajinskog fonda;podnosi inicijativu direktoru Fonda za izmenu opštih akata; rešava u upravnim stvarima u drugom stepenu i o drugim pitanjima iz nadležnosti Pokrajinskog fonda u skladu sa izvornim ovlašćenjima iz zakona;koordinira radom organizacionih jedinica na teritoriji pokrajine;imenuje direktore filijala i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih u Pokrajinskom fondu;dostavlja direktoru Fonda podatke potrebne za izradu predloga Finansijskog plana fonda;sprovodi donete odluke i druge opšte akte. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit u skladu sa zakonom;šest godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor pokrajinskog fonda / službe Opšti opis posla neposredno rukovodi radom pokrajinskog fonda / službe – planiranje i raspoređivanje poslova na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada;prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti pokrajinskog fonda / službe;donosi opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen; koordinira radom organizacionih jedinica na teritoriji pokrajine;koordinira izradu planova i programa rada i nadzire njihovu realizaciju;stara se o izvršenju finansijskog plana i plana javnih nabavki;koordinira pripremu redovnih izveštaja o radu Pokrajinskog fonda / službe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora Pokrajinskog fonda / službe Opšti opis posla koordinira radom organizacionih jedinica Pokrajinskog fonda – planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada;pruža stručnu pomoć direktoru Pokrajinskog fonda u rukovođenju i ostalim poslovima koje su mu povereni;prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti Pokrajinskog fonda;nadzire organizaciju rada u unutrašnjim organizacionim jedinicama;kontroliše izvršavanje poslova i blagovremenu i pravilnu realizaciju odluka i akata;organizuje pripremu opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada;priprema i objedinjava planove rada i izveštaje o radu unutrašnjih organizacionih jedinica;neposredno rukovodi Pokrajinskim fondom u odsustvu direktora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda / Direktor sektora / pomoćnik direktora sektora Opšti opis posla pruža stručnu pomoć direktoru u određenoj oblasti rada i ostalim poslovima koji su mu povereni;rukovodi radom organizacionih jedinica, planira i raspoređuje poslove na zaposlene, prati i ocenjuje rad rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i drugih zaposlenih;prati i koordinira realizaciju poslova u određenoj oblasti rada, u organizacionim jedinicama, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje; učestvuje u izmeni i dopuni zakona, statuta i drugih opštih akata; organizuje izradu pripreme akata iz delokruga rada i usklađivanja propisa;organizuje pripremu i učestvuje u izradi planova rada i izveštaja o radu sektora / određenoj oblasti rada;analizira položaj osiguranika i korisnika u sistemu osiguranja;priprema i objedinjuje planova rada i izveštaja o radu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit u skladu sa zakonom;najmanje pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor Službe Direkcije (Fond PIO AP KiM) Opšti opis posla rukovodi Službom Direkcije za osiguranike i korisnike za teritorije AP Kosovo i Metohija, učestvuje u izradi predloga Finansijskog plana Fonda, planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa Planom rada i druge poslove po ovlašćenju direktora Fonda;prati realizaciju poslova iz delokruga službe i daje smernice za njihovo obavljanje;podnosi inicijativu direktoru Fonda za izmenu opštih akata; dostavlja direktoru Fonda podatke potrebne za izradu predloga Finansijskog plana Fonda;sprovodi donete odluke i druge opšte akte. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor filijale / Filijala za grad Beograd / filijala preko 70.000 osiguranika/preko 40.000 korisnika usluga (za NSZ) Opšti opis posla neposredno rukovodi radom filijale – planira i raspoređuje poslove na rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica u skladu sa programom rada;prati realizaciju i daje smernice za vršenje poslova iz nadležnosti filijale;inicira izmene opštih i pojedinačnih akata;učestvuje u izradi planova i programa rada iz svoje nadležnosti i obezbeđuje njihovu realizaciju;rešava o pravima osiguranika i korisnika u prvom stepenu;po ovlašćenju zaključuje ugovore, potpisuje naloge, rešenja i druga dokumenta u vezi raspolaganja sredstvima filijale; sačinjava izveštaj o radu filijale. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora Filijale za grad Beograd / filijala preko 70.000 osiguranika / preko 40.000 korisnika usluga (za NSZ) Opšti opis posla koordinira radom unutrašnjih organizacionih jedinica filijale – planira i raspoređuje poslove na rukovodioce organizacionih jedinica u skladu sa programom rada;pruža stručnu pomoć direktoru filijale u rukovođenju i ostalim poslovima koje su mu povereni;prati realizaciju poslova i daje smernice za vršenje svih poslova iz nadležnosti filijale;nadzire organizaciju rada u unutrašnjim organizacionim jedinicama;kontroliše izvršavanje poslova i obaveštava direktora filijale;neposredno rukovodi filijalom u odsustvu direktora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd Opšti opis posla pruža stručnu pomoć u rukovođenju; predlaže mere i daje uputstva u cilju postizanja jednoobraznog postupanja u radu;koordinira radom službi filijale;usmerava i savetuje druge zaposlene u primeni propisa od značaja za rad organizacione jedinice;organizuje stručne i konsultativne sastanke iz nadležnosti organizacione jedinice; učestvuje u radu radnih tela i komisija;sarađuje sa organima i organizacijama u zemlji radi primene zakona i opštih akata;sarađuje sa organima i organizacijama u inostranstvu radi efikasnog sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijanlom osiguranju;u odsustvu direktora službe filijale rukovodi radom službe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Direktor službe Filijale za grad Beograd Opšti opis posla rukovodi radom službe filijale i prati realizaciju poslova u službi filijale;pomaže direktoru Filijale u obavljanju poslova utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i aktima Fonda;priprema plan i program rada Filijale, potrebne analize i izveštaje;koordinira rad Filijale i službi filijale;radi na izradi instrukcija i uputstava iz rada Filijale. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora filijale Opšti opis posla rukovodi radom službe filijale i prati realizaciju poslova u službi filijale;pomaže direktoru filijale u obavljanju poslova utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i aktima Fonda;prati realizaciju poslova u određenoj oblasti rada i izveštava o stanju i problemima u vršenju poslova i predlaže mere za njihovo rešavanje;priprema plan i program rada filijale, potrebne analize i izveštaje;učestvuje u radu radnih tela i komisija;prati propise i stara se o sprovođenju odluka i uputstava;koordinira rad filijale i službi filijale;radi na izradi instrukcija i uputstava iz rada filijale. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

Naziv radnog mesta Savetnik direktora Opšti opis posla neposredno pomaže direktoru stručnim savetima u pogledu rukovođenja i organizacije rada;daje stručna mišljenja u okviru poslova iz nadležnosti institucije;daje stručna mišljenja direktoru u pogledu unapređenja metoda rada institucije;pomaže direktoru pri izradi planova;po potrebi daje stručna uputstva zaposlenima i obavlja druge poslove po nalogu direktora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši organizator procesa Opšti opis posla organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova u odeljenju / odseku; izrada planova rada u skladu sa Programom rada; praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;daje instrukcije i koordinira rad u odeljenjima;analizira probleme u vršenju poslova, priprema smernice i uputstava zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse;razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada u oblasti iz delokruga rada odeljenju / odseku;objedinjuje izveštaje o radu i informiše rukovodstvo realizovanim aktivnostima;proverava usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima i kontroliše njihovo sprovođenje;pruža savete i rešava radne, disciplinske i druge postupke;koordinira pripremu izveštaja o radu odeljenja / odseka i delova godišnjeg izveštaja o radu organizacije;prati obradu i dostavljanje podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru i sarađuje sa organima i organizacijama povezanim u sistem Centralnog registra;usaglašava podatake o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;vrši kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i sačinjava izveštaje o uočenim nepravilnosti;prati rad informacionog sistema Centralnog registra;vrši nadzor nad izradom akata u vezi izjašnjenjem Centralnog registra u sudskim sporovima;obavlja stručne poslove vezano za javne nabavke i sprovođenje postupka javnih nabavki. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Registrator Opšti opis posla obavlja registraciju osiguranika i osiguranih lica;obrađuje i usaglašava podatke o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije; prati razmenu podataka između Centralnog registra i organa i organizacija u pogledu definisanja obima potrebnih podataka, formata podataka i učestalosti razmene podataka, a u skladu sa definisanim zahtevima, standardima i metodama;stara se o tačnom, ažurnom i celovitom vođenju evidencija o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima koji se preuzimaju od organizacija i organa povezanih u sistem Centralnog registra;priprema delove izveštaja i pruža podršku pri utvrđivanju statističkih podataka o osiguranicima u vezi sa obradom za izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za kontrolu podataka o plaćenim doprinosima Opšti opis posla kontroliše podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima po osiguraniku po svim osnovama;prati evidentiranje, obradu i usaglašavanje podataka o obveznicima i osiguranicima kojima raspolažu organi nadležni za poslove javnih prihoda; prati kompleksnu analizu, usaglašavanje podataka o registrovanim i plaćenim doprinosima na osnovu podataka iz baze Centralnog registra; sprovodi statističke analize podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru;priprema delove izveštaja i obaveštenja nadležnim organima o utvrđenom kašnjenju, parcijalnom plaćanju ili neplaćanju doprinosa. Stručna sprema / obrazovanje na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Analitičar Opšti opis posla vodi i ažurira evidenciju o obrađenim podacima iz evidencija Centralnog registra;kontroliše podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima po osiguraniku po svim osnovama;izrađuje delove izveštaja i analiza o podacima o kojima se vode evidencije u Centralnom registru;pruža stručnu podršku u postupku registracije;proverava kompletnost podataka dostavljenih Centralnom registru. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za izveštavanje Opšti opis posla definiše standarde, pristup i komunikaciju sa organima, osiguranicima i obveznicima plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje; kontroliše kvalitet podataka;nadgleda razmenu podataka između Centralnog registra i povezanih organa i organizacija sa aspekta definisanog obima, formata i frekvencije razmene u skladu sa određenim zahtevima, standardima i metodama; obavlja usaglašavanje podataka i sačinjava potrebne izvešteje o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;prati obradu i dostavljanje podataka o kojima se vode evidencije u Centralnom registru. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Administrator sistema Opšti opis posla održava i razvija informacioni sistem, mreže i komponente i prati rad;obrađuje zahteve za novim internim registracionim brojem;razvija i sprovodi metode zaštite sistema od neovlašćenog korišćenja;predlaže utvrđivanje jedinstvenih standarda za korišćenje računarskih resursa i mera za njihovo unapređenje;razvija i predlaže metode prihvata i pripreme podataka u elektronskom obliku; nadgleda ponašanje i opterećenje sistema i vrši neophodna podešavanja centralnog sistema u cilju optimizacije korišćenja resursa;planira proširenje i nadogradnju centralnog sistema, instalira i pušta u rad nove delove centralnog sistema;definiše, organizuje i učestvuje u izradi izveštaja iz baze podataka; nadgleda razmenu podataka između relevantih institucija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Programer Opšti opis posla identifikuje poslovne potrebe za informacionim i komunikacionim tehnologijama; pruža razvojno-programerske usluge u okviru IT razvojnih projekata sve sa ciljem održavanja kontinuiranog razvoja osnovnih poslovnih procesa;organizuje i razvija IT rešenja – istraživanje, specifikacije zahteva, dizajniranje programskih rešenja, testiranje, implementacija, verifikovanje i održavanje;priprema i razvija programska rešenja prema poslovnim procesima, modelima i projektima;testira realizovane programske celine po prethodno pripremljenim test planovima; priprema programsku i tehničku dokumentaciju prema utvrđenim standardima;održava razvijene softverske module poslovnih procesa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za podršku aplikacijama Opšti opis posla izrađuje analize o funkcionisanju informacionog sistema i prenosa podataka sa predlozima za unapređenje tehničke osnove; izrađuje idejna rešenja, definicije i teze koje se ugrađuju u uputstva, projekte i programe informacionog sistema; priprema analize i informacije o funkcionisanju i unapređenju jedinstvenog sistema obuhvatanja, obrade i prenosa podataka i informacija;priprema predloge o uvođenju novih tehničkih sredstava za informacioni sistem i prenos podataka, vrši testiranje i verifikovanje rešenja funkcionisanja tehničke osnove informacionog sistema i prenosa podataka;vodi radne timove za projektovanje, izbor i uvođenje tehničke baze registara; vrši kontrolu funkcionisanja informacionog sistema i prenosa podataka i učestvuje u izradi standarda u oblasti IT i prenosa podataka; izrađuje dokumentaciju za izbor, uvođenje i primenu tehničkih sistema u registrima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za administriranje mreže Opšti opis posla vrši poslove upravljanja, održavanja i razvoja mreže i komponenti mreže; održavanje, postavljanje i unapređenje IT mreže; rešava incidentne i druge vanredne situacije vezane za IT mrežu; upravlja razmenom podataka i sarađuje u obavljanju poslova vezanih za upravljanje kvalitetom registracionih podataka; vrši poslove obrade zahteva za novim internim registracionim brojem; radi na poslovima projektovanja, izgradnje i razvoja lokalnih računarskih mreža i definiše uslove za njihovo povezivanje u računarsko-komunikacionu mrežu; prati i testira iskorišćenost i kvalitet prenosnih puteva i drugih komunikacionih resursa, prati performanse mreže i predlaže nove hardverske i softverske resurse za poboljšanje performansi, prati razvoj komunikacionog softvera i hardvera kao i njihove primene; definiše i implementira hardverska i softverska rešenja za zaštitu podataka i informacija na mreži u skladu sa preporukama i standardima koji definišu mrežnu bezbednosnu politiku; pruža podršku, vrši obuku, razvoj i upravljanje odnosima sa korisnicima IT mreže; menja ili pruža pomoć administratoru sistema u obavljanju njegovih operativnih aktivnosti, ako se za to ukaže potreba. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;znanje engleskog jezika;najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

Naziv radnog mesta Savetnik Opšti opis posla izrađuje strategije, akcione planove i programe za razvoj sistema;prati i analizira probleme u oblasti primene propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, proučava dejstvo pojedinih instituta sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i daje predloge za njihovo dograđivanje;učestvuje u pripremi zakona, Statuta i drugih opštih akata od značaja za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i prati rad na njihovom sprovođenju;učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa u obaveznom osiguranju, pripremi i realizaciji sporazumima o socijalnom osiguranju i predlaže mere za unapređenje sistema;proučava organizaciju poslovanja i predlaže odgovarajuća rešenja u vezi sa delokrugom, ovlašćenjima i organizacijom rada i načina finansiranja;ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Samostalni organizator procesa u Direkciji Opšti opis posla obavlja veoma složene poslove sa visokim nivoom samostalnosti i odgovornosti, koji bitno utiču na način i metode rada Fonda;organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada unutrašnje organizacione jedinice;koordinira procese iz delokruga rada u direkciji i filijalama Fonda;prati rad filijala Fonda u domenu delokruga rada i daje smernice za rad u skladu sa strateškim ciljevima Fonda;razvija i definiše metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka;koordinira pripremu programa i planova rada iz delokruga unutrašnje organizacione jedinice;učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada;priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;koordinira izradu finalnih izveštaja;donosi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje;analizira propise iz delokruga rada i predlaže mere za unapređenje procesa;ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema; razmenjuje podatke sa drugim organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;daje predloge za unapređenje procesa rada u organizacionoj jedinici;daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada; prati i ocenjuje učinak zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste procesa);četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Samostalni organizator procesa u filijali Opšti opis posla obavlja veoma složene poslove sa visokim nivoom samostalnosti i odgovornosti, koji bitno utiču na način i metode rada užih unutrašnjih jedinica;organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice u Filijali;sprovodi definisane metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka;priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;koordinira izradu finalnih izveštaja;sprovodi odluke bitne za realizacije poslova iz delokruga rada;prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje;ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada; prati i ocenjuje učinak zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste procesa);četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši organizator procesa u Direkciji Opšti opis posla obavlja precizno određene, ali složene poslovi u kojima se primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška Višem organizatoru u filijalama;pruža stučnu podršku filijalama radi izvršenja poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;sprovodi definisane metode rada; priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga organizacione jedinice;učestvuje u izradi uputstava o primeni propisa iz delokruga rada;priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada organizacione jedinice;realizuje poslove nastale po ostvarenoj saradnji sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema;sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste procesa);tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Viši organizator procesa u Filijali Opšti opis posla obavlja precizno određene, ali složene poslovi u kojima se primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška zaposlenima; organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;sprovodi definisane metode rada; priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga organizacione jedinice;priprema dokumentaciju neophodnu za izradu periodičnih izveštaja iz delokruga rada u Filijali;sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste procesa);tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Organizator procesa Opšti opis posla organizuje koordinira i kontroliše izvršenje poslova u grupi – izrada planova rada u skladu sa programom rada;daje instrukcije i koordinira rad grupe;sprovodi definisane metode rada; priprema dokumentaciju radi izrade planova rada iz delokruga rada grupe;sprovodi odluke o realizaciji poslova iz delokruga rada;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti rada grupe. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.Iuzetno:srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radno iskustvo na tim poslovima, do dana stupanja na snagu ove uredbe. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste procesa);dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Naziv radnog mesta Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora u prvom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora;pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu;korespondira sa inostranim nosiocima osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Naziv radnog mesta Službenik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;pruža stručnu pomoć osiguranicima radi lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja i primenom međunarodnih ugovora Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenom međunarodnih ugovora; izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni organ veštačenja;pruža stručnu pomoć osiguranicima radi lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;korespondira sa inostranim nosiocima osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja Opšti opis posla vrši prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja i drugih upravnih akata o utvrđivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;kontroliše podatke u P prijavama;daje saglasnost i stavlja primedbe na uočene nedostatke sa uputstvom za njihovo otklanjanje;vrši instruktažu i pruža stručnu pomoć kod izrade prvostepnih rešenja i drugih upravnih akata. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Naziv radnog mesta Službenik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja po žalbi na prvostepeno rešenje i po vanrednim pravnim lekovima;priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima;priprema rešenja u izvršenju sudskih presuda upravnog suda; vrši reviziju i službeni nadzor prvostepenih rešenja po službenoj dužnosti;izdaje naloge za veštačenje uz ukazivanje na posebna pitanja i okolnosti o kojima treba da se izjasni drugostepeni organ veštačenja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku odnosno priprema rešenja po žalbi na prvostepeno rešenje i po vanrednim pravnim lekovima;priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima;priprema rešenja u izvršenju sudskih presuda upravnog suda;zastupa Fond u javnoj raspravi pred Upravnim sudom;vrši reviziju i službeni nadzor prvostepenih rešenja po službenoj dužnosti;pruža instruktažu i stručnu pomoć zaposlenima u drugim organizacionim jedinicama;u saradnji sa odgovarajućim organizacijama i institucijama učestvuje u reviziji postojećih radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;izrađuje obrasce nacrta prvostepenih rešenja i uputstva za izradu nacrta rešenja u prvom stepenu;kontroliše nacrte drugostepenih rešenja;priprema instukcije i uputstva za rad organizacinih jedinica Fonda i prati postupanje po tim instrukcijama i uputstvima; priprema odgovore na pitanja iz oblasti penzijsko i invalidskog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva u oblasti socijalnog osiguranja.

Naziv radnog mesta Službenik za vođenje matične evidencije u prvom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja-oblast matične evidencije; daje odgovor drugostepenom organu na izjavljenu žalbu;pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;preuzima i kontroliše prijave podataka matične evidencije;kompletira, utvrđuje i ažurira podatke iz matične evidencije;obavlja prenos i zaštitu podataka radi donošenja rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama;pruža objašnjenja i priprema odgovore na pitanja iz oblasti matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;upućuje opomene poslodavcima za neblagovrmeno dostavljanje prijava podataka za matičnu evidenciju i u saradnji sa pravnim zastupnikom Fonda priprema prekršajne prijave; izdaje potvrde o povraćaju doprinosa za PIO za prethodne godine. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za matičnu evidencijuu prvom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku i vodi postupak u vezi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja-oblast matične evidencije; pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava;preuzima i kontroliše prijave podataka matične evidencije;kompletira i utvrđuje podatke iz matične evidencije;obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na niovu organizacione jedinice Fonda;vrši obračun doprinosa, kontroliše podatke o izvršenoj uplati doprinosa i izrađuje prijave podataka za matičnu evidenciju na osnovu izvršenih uplata doprinosa;izdaje potvrde o povraćaju doprinosa PIO za prethodne godine;obavlja poslove upisa staža za osiguranike samostalne i poljoprivredne delatnosti i lica osigurana po osnovu obavljanja ugovorenih poslova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u vrsti i stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za matičnu evidenciju u drugom stepenu Opšti opis posla obavlja poslove ažuriranja centralne baze podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava po zahtevima organizicionih jedinica Fonda; obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama Fonda;ažurira jedinstvenu bazu Centralnog registra preko portala Centralnog registra;preuzima i unosi podatke iz prijava matične evidencije za periode rada , obavljanja samostalne i poljoprivredne delatnosti na teritoriji AP KiM; obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou Fonda po njihovim zahtevima;utvrđuje staž i osnovice osiguranja na osnovu evidencija koje vodi Fond i ažurira prijave podataka o svojstvu osiguranika i stažu osiguranja osiguranika samostalnih delatnosti i poljoprivrednika; obavlja poslove upisa staža za osiguranike samostalne i poljoprivredne delatnosti i lica osigurana po osnovu obavljanja ugovorenih poslova;sarađuje sa verskim organizacijama i Poreskom upravom radi evidentiranja podataka u Fondu i Poreskoj upravi o licima koja obavljaju versku delatnost. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;jedna godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za vođenje matične evidencije u drugom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema drugostepeno rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja-oblast matične evidencije i priprema odgovore na tužbu; vrši reviziju prvostepenih rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja; priprema rešenje po pravu nadzora i u izvršenju odluka Upravnog suda;obavlja poslove ažuriranje centralne baze podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava po zahtevima organizicionih jedinica Fonda; obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama Fonda;ažurira jedinstvenu bazu Centralnog registra preko portala Centralnog registra;preuzima i unosi podatke iz prijava matične evidencije za periode rada, obavljanja samostalne i poljoprivredne delatnosti na teritoriji AP KiM; obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou Fonda. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kontrolor matične evidencije u drugom stepenu Opšti opis posla preduzima pojedinačne radnje u postupku, vodi postupak, odlučuje u upravnom postupku, odnosno priprema drugostepeno rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja-oblast matične evidencije; vrši reviziju prvostepenih rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja; priprema rešenje po pravu nadzora i u izvršenju odluka upravnog suda;obavlja kontrolu pravilnosti rada na poslovima matične evidencije u organizacionim jedinicama fonda;zastupa Fond u javnoj raspravi pred Upravnim sudom;obavlja razmenu podataka sa drugim organima i organizacijama, na nivou fonda;koordinira rad i prati rokove postupanja filijala po zahtevima i zamolnicama, kontroliše ispravnost podataka;kontroliše rokove podnošenja prijava podataka za matičnu evidenciju; pruža stručnu pomoć filijalama i priprema odgovore na pitanja iz oblasti matične evidencije o osiguranicima i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;priprema instukcije i uputstva za rad organizacionih jedinica Fonda i prati postupanje po tim instrukcijama i uputstvima; učestvuje u izradi zahteva i uputstava za izradu i primenu programa za vođenje i sređivanje matične evidencije i izradu aplikacija za obradu i izveštavanje za osiguranike i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i vrši obuku i instruktažu zaposlenih za primenu novih programa;učestvuje u sačinjavanju obračuna obaveza budzeta. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kontrolor matične evidencije u prvom stepenu Opšti opis posla kontroliše tačnost unetih podataka u prijave matične evidencije;proverava ispravnost podataka registrovanih u matičnoj evidenciji osiguranika i korisnika prava; prati rad i rokove postupanja filijala po zamolnicama, proverava ispravnost podataka i overava listing ažuriranih podataka;pruža stručnu pomoć službenicima za matičnu evidenciju, odnosno daje stručna objašnjenja iz oblasti matične evidencije; daje objašnjenja i odgovore na sporna pitanja iz oblasti matične evidencije o korisnicima;kontroliše potvrde o povraćaju doprinosa za PIO za prethodne godine. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;najmanje dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Evidentičar u matičnoj evidenciji u prvom stepenu Opšti opis posla prima prijave na osiguranje, odjave osiguranja i prijave promena podataka o osiguranju za osiguranike i korisnike;vrši registraciju osiguranika preko portala Centralnog registra;evidentira i unosi prijave podataka za matičnu evidenciju za osiguranike;vrši šifriranje i markiranje prijava i pakovanje unetih prijava radi njihovog arhiviranja, mikrofilmovanja i čuvanja;izdaje uverenja i potvrde o podacima iz matične evidencije Fonda i jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;izdaje PIN kodove po zahtevima stranaka radi uvida u registroivane podatke matične evidencije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;šest meseci radnog iskustva u odogvarajućem stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Evidentičar u matičnoj evidenciji u drugom stepenu Opšti opis posla prima prijave na osiguranje, odjave osiguranja i prijave promena podataka o osiguranju za određene kategorije osiguranika;evidentira i unosi prijave podataka za matičnu evidenciju za sve kategorije osiguranike;vrši šifriranje i markiranje prijava i pakovanje unetih prijava radi njihovog arhiviranja i čuvanja;izdaje uverenja i potvrde o podacima iz matične evidencije Fonda i jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;vrši dodelu registarskih brojeva obveznika uplate doprinosa i ličnih brojeva osiguranika po zahtevima filijala i vodi evidenciju o dodeljenim registarskim i ličnim brojevima;dodeljuje kontigente mikrofilmskih brojeva za numerisanje prijava po zahtevu organizacioniih jedinica Fonda. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;šest meseci radnog iskustva u odogvarajućem stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za internu kontrolu procesa rada i instruktažu Opšti opis posla kontroliše procese rada u organizacionim jedinica Fonda u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i daje nalog za otklanjanje nedostataka u obavljanju procesa rada; daje predlog za otklanjanje uočenih nedostataka i sistemsko unapređenje procesa rada;prati i analizira sudsku praksu, proučava pravna shvatanja izneta u presudama;povodom upućenih predstavki i urgencija pruža stručnu pomoć osiguranicama i korisnicima prava i sačinjava odgovor o preduzetim merama;u saradnji sa inostranim nosiocima osiguranja i stručnim službama organizacionih jedinica Fonda prati izvršenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; prati i analizira sudsku praksu;postupa po predstavkama i pritužbama pravnih i fizičkih lica. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Analitičar podataka Opšti opis posla izrađuje izveštaje o radu u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;obrađuje podatke i izrađuje statističke tabele i izveštaje o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji se dostavljaju filijalama i drugim korisnicima;izrađuje analize i priprema preglede i informacije iz statističkih izveštaja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator za obradu dokumentacije Opšti opis posla koordinira rad na digitalnoj obradi dokumentacije;prati realizaciju obrade prema utvrđenim rokovima;prati i primenjuje nova tehnološka dostignuća u okviru obrade dokumentacije;vrši instruktažu i pruža stručnu i tehničku pomoć; omogućava pristup dokumentaciji u elektronskoj bazi i daje uputstva za rad;vodi evidencije i vrši obradu podataka iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radnoiskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Referent za digitalnu obradu dokumentacije Opšti opis posla obavlja poslove obrade dokumentacije;održava opremu na kojoj radi;vrši kontrolu mikrofilmova;vrši reprodukciju dokumentacije iz elektronske baze ili sa mikrofilma. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti/ radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Referent za administrativno – tehničke poslove u ostvarivanju prava Opšti opis posla obavlja specijalizovane administrativno stručne i tehničke poslove u postupku sprovođenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;prima podneske i izdaje potvrde o prijemu podneska i potvrde o životu;provera kompletnost podnete dokumentacije;zavodi zahteve za ostvarivanje prava iz PIO;formira dosijea i ulaže podnetu dokumentaciju;formira radne naloge;evidentira kretanje zahteva u postupku;vodi evidenciju spisa u kojima je postupak okončan;vrši poslove ekspedicije;obaveštava stranke i izdaje potvrde osiguranicima i korisnicima prava o kretanju spisa predmeta;prati funkcionisanje programskih aplikacija iz domena evidencije predmeta i daje predloge za unapređenje. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru; položen državni stručni ispit;šest meseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za unapređenje i razvoj sistema penzijskog i invalidskog osiguranja Opšti opis posla prati i analizira usluge fonda, vrstu i organizaciju poslovanja fonda, probleme u oblasti primene propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, dejstvo pojedinih instituta sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;učestvuje u pripremi zakona, statuta i drugih opštih akata fonda od značaja za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i prati rad na njihovom sprovođenju;učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa fonda i predlaže mere za unapređenje penzijskog sistema i sarađuje sa drugim organizacinonim jedinciama fonda;ostvaruje saradnju sa drugim organima i organizacijama od značaja za funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;daje predloge za unapređenje usluga fonda, vrstu i organizaciju poslovanja fonda i za rešavanje problema;učestvuje u izradi i realizaciji unapređenja usluga, vrste i organizacije poslovanja fonda; izrađuje zahteve i uputstva za izradu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korinsicima prava iz PIO i ostalih programa; priprema formalne, komparativne i logične kontrole za izradu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korinsicima prava iz PIO i ostalih programa; vrši instruktažu i kontrolu programa za mehanografska rešenja, programa vođenja matične evidencije o osiguranicima i korinsicima prava iz PIO i ostalih programa; sačinjava izveštaje iz oblasti izvršavanja svojih poslova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit;dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Koordinator za isplatu prava Opšti opis posla koordinira u poslovima u vezi sa obradom, štampanjem i distribucijom spiskova uputnica i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju isplate prava i obustava i učestvuje u otklanjanju eventualnih propusta u formiranju podataka;koordinira u radu zaposlenih u cilju zakonitog, blagovremenog izvršavanja poslova isplate prava i obustava;vrši obuku i instruktažu zaposlenih u vezi sa korišćenjem programskih aplikacija;koordinira poslove u vezi sa realizacijom obustava po poveriocima i prati izmene podataka;učestvuje u izradi instrukcija, radnih naloga i obaveštenja iz oblasti korišćenja prava;prati primenu uputstava, opštih akata iz oblasti sprovođenja prava, predlaže odgovarajuća rešenja u postupku donošenja uputstava i instrukcija i učestvuje u inoviranju programa;sarađuje i vrši korespondenciju sa državnim organima i finansijskim organizacijama, kao i sa inostranim nosiocima osiguranja u vezi sa isplatom prava;rešava sporne situacije u vezi sa utvrđivanjem osnova za prijavu, promenu i odjavu na obavezno socijalno osiguranje korisnika prava u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;dve godine radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Kontrolor korišćenja prava iz penzijskog osiguranja Opšti opis posla kontroliše obračun za isplatu prava;vrši kontrolu svih unetih podataka i odobrava obradu podataka za isplatu prava; kontroliše rad zaposlenih u cilju zakonitog, blagovremenog izvršavanja poslova isplate prava;obavlja finansijske poslove obrade, kontrole i naplate po osnovu odštetnih zahteva i finansijske poslove po osnovu veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja;vrši kontrolu rekapitulacija po osnovu kojih se vrši transfer prava u inostranstvo i daje nalog za isplatu;vrši elektronsku razmenu podataka o korisnicima sa inostranim nosiocima osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Saradnik za isplatu prava Opšti opis posla vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost obračuna kamate i ostatka duga u otplatnom periodu kod sprovođenja obustava;vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost podataka za isplatu prava;vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika prava;vrši sravnjenje i potvrđuje tačnost rekapitulacija posle obrade podataka za isplatu prava;učestvuje u poslovima u vezi sa aktiviranjem obustava iz prava;sravnjuje i potvrđuje formirane rekapitulacije vraćenih iznosa po osnovu prava;sarađuje sa isplatiocima prava;sravnjuje i potvrđuje dostavljene podatake u elektronskoj formi od strane inostranih nosilaca osiguranja i vrši komunikaciju sa istim;vrši sravnjenje i potvrđivanje obračuna više isplaćenih iznosa prava i korespodenciju u vezi sa naplatom više isplaćenih iznosa;obavlja finansijske poslove obrade, kontrole i naplate po osnovu odštetnih zahteva i finansijske poslove po osnovu veštačenja po zahtevu inostranog nosioca osiguranja;vrši kontrolu rekapitulacija po osnovu kojih se vrši transfer prava u inostranstvo i daje nalog za isplatu;vrši elektronsku razmenu podataka o korisnicima sa inostranim nosiocima osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Saradnik za pripremu isplate prava Opšti opis posla vrši obračun i unos obustava po osnovu rešenja o izvršenju suda i zaključaka izvršitelja;vrši obračun više isplaćenih iznosa prava;vrši unos i obračun kamate za sprovođenje rešenja sa obustavom po osnovu člana 120. Zakona o PIO;vrši obračun kamate i prati ostatak duga u otplatnom periodu;učestvuje u poslovima u vezi sa aktiviranjem obustava;obavlja poslove formiranja rekapitulacija vraćenih iznosa prava;sarađuje sa isplatiocima prava;priprema dostavljenih podatke u elektronskoj formi od strane inostranih nosilaca osiguranja i komunikacija sa istim;priprema podatake u vezi sa obračunom umanjenja doprinosa za zdravstveno osiguranje;izdaje i overava listinge, potvrde i uverenja sa podacima iz baze isplate penzija;organizuje prijem i slanje dokumentacije i vodi evidenciju u elektronskom obliku;kontroliše redovno dostavljanje potvrda o životu, preuzima podatke iz baze isplate, obrađuje ih i automatski dostavlja opomene korisnicima kao i spiskove za obustavu isplate penzija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;šest meseci radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Službenik za isplatu prava Opšti opis posla vrši sravnjenje i potvrđivanje prijavljenih i izmenjenih podataka za isplatu prava;vrši sravnjenje i potvrđivanje unetih podataka za naknadnu isplatu prava, obračun i plaćanje odštetnih zahteva, kao i za obračun pogrebnih troškova;vrši sravnjenje i potvrđivanje unetih administrativnih zabrana po osnovu izvršnih odluka nadležnih organa;vrši potvrđivanje obračuna zaostalih isplata;vrši sravnjenje finansijskih predmeta od drugih organizacionih jedinica u vezi sa promenom nadležnosti za isplatu prava;vrši prijem stranaka i vrši korespondenciju sa korisnicima prava i isplatocima;vrši sravnjenje rekapitulacija, pojedinačnih, zbirnih, po poveriocima naloga za prenos i doprinosa za zdravstveno osiguranje;vrši pripremu dokumentacije za elektronsko plaćanje i priprema dokumentaciju za knjiženje. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za pripremu isplate prava Opšti opis posla vrši prijem rešenja i zahteva za prijavu i izmenu podataka za isplatu prava;izvršava rešenja o priznatom pravu, naknadnoj isplati, obračunu i plaćanju odštetnih zahteva, obračunu pogrebnih troškova;sprovodi administrativne zabrane;vrši obračun zaostalih isplata; vrši preseljenje ili preuzimanje finansijskih predmeta od drugih organizacionih jedinica i obustavlja ili uspostavlja isplatu prava;izdaje potvrde korisnicima prava o isplaćenim iznosima; vrši prijem stranaka i korespondenciju sa korisnicima prava i isplatiocima;vrši unos prijava, odjava i promena na obavezno socijalno osiguranje u jedinstvenu bazu Centralnog regisgra obaveznog socijalnog osiguranja za korisnike prava;dostavlja izveštaje o promeni broja korisnika u toku korišćenja prava, o potraživanjima na ime više isplaćenih prava, o obustavama i vansudskim poravnanjima;sarađuje sa inostranim bankama i komunicira sa strankama koje imaju prebivalište u inostranstvu, pravnom službom i drugim državnim i finansijskim organizacijama;obaveštava naslednike preminulih korisnika o neisplaćenim iznosima i vrši isplatu po dostavljenom ostavinskom rešenju. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Koordinator za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa Opšti opis posla vrši prijem stranaka i obavlja korespodenciju sa strankama;postupa po internim i eksternim zahtevima o podacima iz osiguranja za ove kategorije osiguranika radi ostvarivanja prava;vrši izradu prijava za matičnu evidenciju osiguranika: prijava M1, M2, M4, M8 obrazaca, kao i kompletiranje podataka po zahtevima osiguranika kojima je izvršen upis staža po osnovu produženog osiguranja u radnu knjižicu;sarađuje sa nadležnim državnim organima u vezi sa povraćajem više uplaćenih doprinosa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Kontrolor za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa Opšti opis posla kontroliše tačnost podataka unetih u prijave podataka, zahteva dokaze i vrši uvid u evidenciju i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneti u prijavu, daje nalog podnosiocu prijave da ih ispravi u određenom roku, sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli, vrši izmene u registru obveznika doprinosa;vrši kontrolu obračuna i uplate doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje, odnosno zaduženja na finansijskim karticama obveznika;vrši kontrolu podataka u vezi sa matičnom evidencijom;vrši kontrolu obračuna duga kao i potvrda o više uplaćenim doprinosima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;šest meseci radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Službenik za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa Opšti opis posla vrši obradu i knjiženje izvoda;vodi evidenciju primljenih rešenja;formira finansijske predmete;vrši obračun doprinosa po rešenjima za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i utvrđivanju svojstva osiguranika;vrši valorizaciju osnovice doprinosa kod produženog osiguranja;vodi analitičku evidenciju uplata doprinosa;vrši obračun kamate;rasknjižava uplate po spiskovima obustava;prati stanje potraživanja;izrađuje potvrde o više / pogrešno uplaćenim doprinosima. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Lekar za trijažu predmeta Opšti opis posla vrši kontrolu kompletnosti medicinske dokumentacije, trijažu predmeta po specijalnosti, za ocenu invalidnosti koju vrši organ veštačenja;na osnovu medicinske dokumentacije predlaže organizovanje veštačenja van prostorija Fonda (kućna poseta, poseta hospitalizovanih u zdravstvenim i drugim ustanovama). Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;licenca.

Naziv radnog mesta Lekar – veštak u prvostepenom postupku Opšti opis posla daje nalaz, mišljenje i ocenu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu pregleda osiguranika i korisnika i medicinske dokumentacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit;licenca;secijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Lekar – veštak u drugostepenom postupku Opšti opis posla u drugostepenom postupku ceni nalaz, mišljenje i ocenu prvostepenog organa veštačenja na osnovu medicinske dokumentacije i po potrebi pregleda osiguranika i korisnika;obavlja konsultativne preglede i daje svoje mišljenje u postupku veštačenja gde je neophodno i mišljenje lekara veštaka druge specijalnosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;onovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit; licenca;specijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Lekar – veštak kontrolor Opšti opis posla kontroliše nalaz mišljenje i ocenu datih u prvostepenom i drugostepenom postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; daje saglasnost ili primedbu na uočene nedostatke sa uputstvom za njihovo otklanjanje;po potrebi može pozvati osiguranika i korisnika prava na pregled. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;onovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo sručni ispit; lcenca;secijalistički ispit.

Naziv radnog mesta Službenik za poslove veštačenjA Opšti opis posla proučava spise predmeta i vrši drugu stručnu obradu; prati i kontroliše stručnu dokumentaciju;priprema i daje informacije vezane za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;vodi predhodni postupak po predlogu za veštačenje radi pribavljanja dokaza od značaja za veštačenje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva u struci.

Naziv radnog mesta Administrator za poslove veštačenja Opšti opis posla vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama;pruža administrativno-tehničku podršku lekarima u postupku veštačenja;vrši pripremu, popunjavanje i prepis obrazaca koji se koriste u postupku veštačenja;vrši prepis i unos medicinskih podataka u predviđene obrasce. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanj a/ ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za pripremu dokumentacije za veštačenje Opšti opis posla priprema spise predmeta i vrši drugu stručnu obradu; prati i kontroliše stručnu dokumentaciju;priprema i daje informacije vezane za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Medicinska sestra – tehničar Opšti opis posla priprema i pruža stručnu i tehničku pomoć u izvođenju medicinskih pregleda, testova i snimanja;priprema pacijente za ispitivanje;obavlja uzorkovanje za biohemijske analize;vodi evidenciju obavljenih snimanja osiguranika. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Rendgenski tehničar Opšti opis posla obavlja rendgenska snimanja i druge vrste rendgenskih pregleda i snimanja; razvija snimljene RO filmove;preduzima preventivne mere bezbednosti osiguranika, korisnika prava i zaposlenih;vrši evidenciju obavljenih snimanja osiguranika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen kurs iz jonizujećeg zračenja.

Naziv radnog mesta Klinički psiholog Opšti opis posla obavlja psihološka ispitivanja i daje procenu o stanju osiguranika i korisnika prava; priprema nalaze o rezultatima testiranja koji ulaze u sastav medicinske dokumentacije;predlaže uvođenje novih testova i radi na unapređenju metoda rada;pruža savete i daje informacije osiguranicima i korisnicima iz domena svog rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu školske spreme.

Naziv radnog mesta Stručni saradnik u laboratoriji Opšti opis posla priprema radne reagense, vrši kalibraciju biohemijskog aparata i kontrolu kvaliteta i reproducibilnosti dobijenih rezultata;izvodi biohemijska i hematološka ispitivanja;analizira i tumači rezultate biohemijskih i hematoloških ispitivanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo dve godine radnog iskustva u odgovarajućem stepenu stručne spreme.

Naziv radnog mesta Službenik za podršku korisnicima Opšti opis posla obrađuje zahteve i priprema informacije za potrebe korisnika;pruža stručnu pomoć korisnicima;nadgleda rad sistema za razvoj, praćenje i podršku korisnicima;izrađuje zahteve i uputstva za izradu i primenu programa u postupku veštačenja za podršku korisnicima.prati realizaciju uvedenih programskih sistema, predlaže unapređenje istih, kao i funkcionisanje aplikacija za podršku korisnicima;izrađuje izveštaje i priprema analizu statističkih podataka za potrebe medicinskog veštačenja;pruža stručnu pomoć zaposlenima na poslovima veštačenja;učestvuje u izradi uputstava;učestvuje u pripremi odgovora na predstavke osiguranika i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva u oblasti socijalnog osiguranja.

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Naziv radnog mesta Organizator zdravstvenog osiguranja / ugovoranja / kontrole Organizator zdravstvenog osiguranja / ugovaranja / kontrole u Direkciji Republičkog fonda Organizator zdravstvenog osiguranja / ugovaranja / kontrole u Pokrajinskom fondu Organizator zdravstvenog osiguranja / ugovaranja / kontrole u filijali Republičkog fonda Opšti opis posla organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova u organizacionoj jedinici;razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada iz oblasti ostvarivanja prava;priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;koordinira izradu finalnih izveštaja;donosi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;prati sprovođenje i usklađenost upravnih akata sa propisima iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje;razmenjuje podatke sa drugim organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;daje predloge za unapređenje procesa rada u organizacionoj jedinici;daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;analizira propise iz delokruga rada i predlaže mere za unapređenje procesa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen državni stručni ispit (uslovno u zavisnosti od vrste poslova);tri / dve godine radnog iskustva (u zavisnosti od nivoa rukovođenja).

Naziv radnog mesta Savetnik za saradnju sa osiguranicima, udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom Opšti opis posla učestvuje u izradi saopštenja i informacija, za sredstva javnog informisanja, o radu organizacije;ostvaruje saradnju sa predstavnicima udruženja pacijenata i osoba sa invaliditetom, kao i predstavnicima ranjivih / marginalizovanih grupa stanovništva, radi poboljšanja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osoba sa invaliditetom;organizuje održavanje sastanaka sa udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom, predstavnicima ranjivih / marginalizovanig grupa stanovništva;daje predloge za izradu i sprovođenje plana promotivnih aktivnosti;pruža stručnu pomoć osobama sa invaliditetom u cilju efikasnog ostvarivanja prava koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; pruža sve potrebne informacije osobama sa invaliditetom o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a posebno o pravima na medicinsko-tehnička pomagala;izrađuje analize i izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za zdravstveno osiguranje Opšti opis posla izrađuje opšte akte kojima se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja;priprema stručna mišljenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi primene zakonskih propisa i opštih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja;analizira propise iz zdravstvenog osiguranja i predlaže mere za unapređenje prakse;izrađuje analize, izveštaje i druge informacije iz oblasti zdravstvenog osiguranja;pruža stručnu pomoć i koordinira rad sa filijalama na sprovođenju i primeni propisa iz zdravstvenog osiguranja radi ujednačavanja prakse;pripreme programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;pripreme propagandnog i drugog reklamnog materijala za programe dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;pripreme opštih i posebnih uslova osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu Opšti opis posla izrađuje rešenja u drugom stepenu postupku po žalbama za ostvarivanje prava;vrši kontrolu sprovođenja zdravstvenog osiguranja u prvom stepenu, sa stanovišta pravilne primene zakonskih propisa i opštih akata; preduzima mere za ujednačavanje prakse u primeni opštih akata;pruža stručno-metodološku pomoć u primeni propisa iz zdravstvenog osiguranja;postupa povanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja; postupa po tužbama i presudama u upravnom sporu; razmatra predstavke i priprema odgovore. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za poslove sprovođenja međunarodnih sporazuma Opšti opis posla prati i proučava primenu međunarodnih sporazuma i daje predloge za njihovu izmenu ili dopunu;vrši obradu i kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije koja se odnosi na potraživanje inostranih nosilaca osiguranja; vrši obračun paušalnih i stvarnih troškova koje dostavljaju filijale Republičkog fonda i stara se o ažurnosti i ispravnosti obračunske dokumentacije; proučava finansijske efekte primene međunarodnih sporazuma i organizuje rad na prikupljanju statističkih podataka o činjenicama bitnim za te efekte, te u skladu sa njima predlaže izmene i dopune metodologije obračuna troškova;priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza Republičkog fonda prema inostranim nosiocima osiguranja;prati i proučava propise iz oblasti deviznog poslovanja i ostale finansijske propise;pruža stručnu pomoć zaposlenima u Filijalama koji obavljaju poslove obračuna troškova zdravstvene zaštite po međunarodnim sporazumima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za poslove korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu Opšti opis posla izrađuje opšte akte u vezi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu;izrađuje rešenje u prvom stepenu po zahtevima za refundaciju troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu;izrađuje rešenje kojim se odobrava započeto lečenje i porođaj u inostranstvu, odnosno kojim se nalaže povratak u zemlji radi nastavka lečenja;sprovodi postupak kojim se rešava zahtev za odobrenje stomato-protetske pomoći, stomatoloških nadoknada, nabavke proteza, ortopedskih i drugih pomagala u inostranstvu; sprovodi postupak radi davanja saglasnosti na predlog DKP-a o načinu obezbeđenja zdravstvene zaštite naših radnika zaposlenih u inostranstvu; sarađuje sa DKP i domaćim preduzećima u vezi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu; pruža stručno-metodološku pomoć korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za ujednačavanje rada lekarskih komisija Opšti opis posla kontroliše ocene prvostepenih, odnosno drugostepenih lekarskih komisija;predlaže mere u vezi jednoobraznog donošenja ocena, mišljenja i predloga;izrađuje instrukcije i stručna uputstva;vrši edukaciju i stručna savetovanja u cilju kvalitetnog i efikasnog rada prvostepenih, odnosno drugostepenih lekarskih komisija;priprema izveštaj o radu prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;pruža stručnu pomoć u vezi primene nezakonskih propisa i opštih akata iz oblasti rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija i predlaže mere za unapređenje najbolje prakse. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Farmakoekonom Opšti opis posla koordinira radom odseka;izrađuje farmakoekonomske analize za svaki lek za koji se odnosi na zahtev za stavljanje na Listu lekova ili koji si nalazi na Listi D, a koje potvrđuju ekonomsku opravdanost primene leka;izrađuje analizu troškova-koristi (efektivnosti), koje uključuju cenu leka na veliko, trošak terapije lekom po osiguranom licu, odgovarajuću dužinu lečenja i druge elemente; vrši procenu broja osiguranih lica koji bi primali određeni lek sa izračunatim finansijskim efektom na ukupni trošak za lekove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;vrši analizu potrošnje lekova po filijalama, zdravstvenim ustanovama, osiguranom licu, terapijskoj grupi lekova, po svakom leku pojedinačno, po broju kutija leka,na mesečnom i godišnjem nivou;sprovodi uporedne analize po kalendarskim godinama, trošak po svakom leku, po generičkom leku, terapijskoj grupi, za određenu indikaciju, starosnu dob i dr.formira i ažurira baze ovih lekova po JMBG osiguranih lica;vrši prikupljanje i obradu podataka o potrošnji neregistrovanih lekova koji se nalaze na Listi D Liste lekova po filijalama na mesečnom nivou. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za obradu zahteva Opšti opis posla prima zahteve za stavljanje lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i provera podnete dokumentacije u skladu sa Obrascem CSK-1;proverava urednost zahteva za stavljanje lekova na Listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja;obrađuje zahtev za stavljanje lekova na Listu lekova što uključuje: proveru indikacija za lek za koji je podnet zahtev, upoređivanje tih indikacija sa onim iz dozvole za lek, opis i komentar o registraciji tog leka u drugim zemljama, kao i davanje informacije o prisustvu i statusu tog leka Listama lekova tih zemalja (Slovenija, Hrvatska, Italija, druge države EU, Australija, Kanada i druge države koje mogu biti od značaja);izrađuje za svaki lek pojedinačno farmakoekonomske analize koja potvrđuje ekonomsku opravdanost primene leka, trošak-korist (efektivnost), koja uključuje cenu leka na veliko po DDD, trošak terapije lekom po osiguranom licu, odgovarajuću dužinu lečenja po terapijskom ciklusu ili na mesečnom nivou, trošak godišnje terapije lekom (za hroničnu terapiju), uporedni odnos troškova i efekata inovativnog ili originalnog leka za koji je podnet zahtev i lekova za istu indikaciju ukoliko se nalaze na važećoj Listi lekova, procenu broja osiguranih lica koji bi primali određeni lek sa izračunatim finansijskim efektom na ukupni trošak za lekove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;izrađuje predloge rešenja o stavljanju, odnosno skidanju lekova sa Liste lekova u skladu sa zakonom; komunicira sa podnosiocima zahteva o potvrdi cene leka u skladu sa kriterijumima, kada CSK o zahtevu odluči pozitivno, odnosno kada se vrši usklađivanje cene lekova sa cenom iz Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu;pruža stručno administrativnu pomoć Centralnoj komisiji za lekove, Komisiji za farmakoekonomiju i stručnim podkomisijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jednagodina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za formiranje baze podataka osiguranih lica Opšti opis posla formira baze svih primljenih zahteva po rednom broju sa sledećim podacima (naziv, adresa, kontakt osoba, telefon, mail adresa i dr.);prati (nedeljno i mesečno) baze osiguranih lica koja su na terapiji lekom sandostatin i rispolept consta, kao i baze osiguranih lica koji koriste trake i aparate za samokontrolu nivoa šećera u krvi;dnevno ažurira baze radne Liste lekova koje uključuje promene zaštićenog naziva leka, farmaceutskog oblika, jačine i pakovanja leka, države proizvodnje leka, cene leka na veliko, participacije osiguranog lica, promenu cene leka iz Odluke o cenama lekova za humanu upotrebu, najnižu uporedivu cenu leka iz Slovenije, Hrvatske, Italije i dr.;arhivira primljene zahteva. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Nadzornik osiguranja Opšti opis posla kontroliše sprovođenje zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;kontroliše ugovorne obaveze i pravilnost izvršavanja zaključenih ugovora u zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim subjektima;kontroliše pružanje usluga osiguranim licima Republičkom fonda i usaglašenost ekonomsko–finansijske dokumentacije sa medicinskom dokumentacijom;predlaže mere na otklanjanju nepravilnosti koje su utvrđene u postupku kontrole;vodi dnevnu evidenciju sprovedenih postupaka kontrole i evidenciju planova kontrole rada;sačinjava zapisnik o nalazu kontrole u kome iznosi činjenično stanje i zaključak sa predlogom mera;izrađuje informacije i izveštaje;učestvuje u izradi stručno-metodološka uputstva za kontrolu;učestvuje u izradi planova kontrole ugovornih obaveza i ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zaštitnik prava osiguranih lica Opšti opis posla pruža informacije, stručnu i tehničku pomoć osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;obrađuje prijave i žalbe osiguranika u vezi ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;priprema informacije o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza pružaoca zdravstvenih usluga;vodi podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja; izrađuje izveštaje o radu iz delokruga rada;vodi neophodne evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama Opšti opis posla prati propise iz oblasti ugovaranja zdravstvene zaštite i izrađuje nacrte akata;priprema uputstva za primenu propisa iz oblasti ugovaranja zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou;izrađuje nacrte ugovora koji se zaključuju sa ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge;pruža stručnu pomoć ovlašćenim zastupnicima Republičkog fonda po sporovima u vezi sa zaključivanjem i realizacijom ugovora na svim nivoima zdravstvene zaštite;prikuplja ponude predloga godišnjeg plana rada davaoca zdravstvenih ustanova;usaglašavanje plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom zdravstvene ustanove na godišnjem nivou, utvrđene predračunima sredstava;prikupljanje i obrada zahteva davaoca zdravstvenih usluga, koji nisu obuhvaćeni Planom mreže zdravstvenih ustanova;izrada obrazloženog mišljenja, analize i predloga za izmenu ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;pruža stručnu pomoć u vezi izrade Programa i planova zdravstvene zaštite;prati evidenciju i daje uputstva za ažuriranje aktivnih i pasivnih zdravstvenih kartona u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sačinjava o tome odgovarajuće izveštaje i njihovo sravnjenje sa bazom osiguranih lica filijale;kontroliše obračun sa zdravstvenim ustanovama i drugim davaocima zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za finansiranje zdravstvene zaštite Opšti opis posla izrađuje akte neophodne za implementaciju dijagnostički srodnih grupa;analizira prikupljene podatke i usklađuje i priprema sistem za uvođenje finasiranja po dijagnostički srodnim grupama;izrađuje preglede po kapitacionoj formuli u skladu sa Uredbom i zakonom za sve ugovorene izabrane lekare;nadgleda primenu kapitacionog modela kao novog načina finansiranja zdravstvene zaštite;kontroliše poštovanje kadrovskog i vremenskog normativa u pružanju usluga u zdravstvenoj zaštiti;izrađuje indikatore za praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;učestvuje u izradi akata neophodnih za implementaciju dijagnostički srodnih grupa;razvija sistem elektronske fakture za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i sistema logičkih kontrola i pruža stručnu pomoć zdravstvenim ustanovama u vezi sa prikupljanjem podataka kroz elektronsku fakturu;kontroliše izradu indikatora za praćenje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Analitičar zdravstvene zaštite Opšti opis posla priprema podataka iz oblasti zdravstvene zaštite osiguranih lica za potrebe izrade operativnih planova Republičkog fonda;izrađuje medicinske analize, informacije i izveštaje od značaja za poslovanje Republičkog fonda, za poslovanje zdravstvenih ustanova, izveštaje o potrošnji lekova, medicinskih sredstava i medicinsko – tehničkih pomagala, uvođenja novih tehnologija;priprema medicinske izveštaje i informacije o poslovanju zdravstvenih ustanova;izrađuje izveštaje o potrošnji lekova, medicinskih sredstava, medicinsko – tehničkih pomagala u okviru novih tehnologija;priprema izveštaje o ostvarivanju pojedinih vrsta troškova utvrđenih u finansijskom planu;formira dokumentaciju i baze podataka od značaja za medicinsku analizu i izveštavanje poslovanja Republičkog fonda, filijala Republičkog fonda i zdravstvenih ustanova;razvija nove načine finansiranja primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite (kapitacija i dijagnostički srodne grupe);predlaže mere racionalizacije u potrošnji lekova i medicinskih sredstava;izrađuje uporedne procene potrošnje lekova i medicinskih sredstava u novim tehnologijama; vrši medicinsku procenu primene mera racionalizacije u potrošnji lekova i medicinskih sredstava i procenu opravdanosti finasiranja lekova u novim tehnologijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za poslove matične evidencije Opšti opis posla vodi evidencije o osiguranicima, prijavama i odjavama na zdravstveno osiguranje, sprovodi matičnu evidenciju;priprema izveštaje o unosu podataka koji se unose u matičnu evidenciju;vrši proveru tačnosti podataka unesenih u prijave podataka za matičnu evidenciju;izrađuje rešenja kojima se odlučuje o priznavanju svojstva osiguranika;predlaže mere za unapređenje procesa rada;pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava osiguranika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja Opšti opis posla izrađuje rešenja i druga akta u prvom stepenu o pravima osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;rešava po zahtevima osiguranih lica u vanupravnom postupku;prati rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za pravilnu primenu opštih akata Republičkog fonda; pruža pravnu pomoć građanima, preduzećima, organizacijama i ustanovama o pitanjima iz delokruga rada Republičkog fonda;ukazuje na probleme koji se javljaju u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i predlaže mere za poboljšanje i unapređenje sistema ostvarivanja konkretnih prava;izrađuje stručna uputstva ispostavama;učestvuje u izradi opštih akata;sarađuje sa različitim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, kao i ranjive / marginalizovane grupe stanovništva, u cilju prikupljanja predloga i poboljšanja uslova i načina za ostvarivanje prava ovih lica. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za INO osiguranje Opšti opis posla izrađuje rešenja i druga akta u prvostepenom postupku po zahtevima za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu;izrađuje potvrde na obrascima utvrđenim MS;izrađuje potvrde o navršenim periodima osiguranja;izrađuje dopise inostranim nosiocima osiguranja; odgovora na predstavke osiguranih lica;obavlja korespodenciju sa inostranim organima radi otklanjanja nepravilnosti uočenih u praktičnoj primeni međunarodnih sporazuma;vrši kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije koja se odnosi na potraživanje inostranih nosilaca osiguranja;priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza i naplatu potraživanja po međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju;učestvuje u izradi nacrta međunarodnih ugovora i drugih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja;prati i proučava primenu međunarodnih sporazuma i daje predloge za njihovu izmenu ili dopunu;učestvuje u izradi uputstva za neposrednu primenu međunarodnih sporazuma;vodi propisane evidencije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Savetnik za plan i analizu Opšti opis posla izrađuje izveštaje i analize u vezi sa zaključivanjem i sprovođenjem ugovora i prati realizaciju finansijskog plana;daje ocene na planove rada zdravstvenih ustanova i njihovu usklađenost sa ugovorenom naknadom, koordinira sa fondovima za javno zdravlje u vezi davanja mišljenja na plan rada zdravstvenih ustanova;učestvuje u praćenju izvršenje planova rada sa stanovišta namenskog trošenja sredstava;izrađuje informacije u vezi izršenja planova rada zdravstvenih ustanova i daje Odeljenju za kontrolu ugovorenih obaveza predloge za kontrolu rada zdravstvenih ustanova;učestvuje u izradi analiza propisivanja lekova na recept u skladu sa opredeljenim okvirnim iznosom sredstava za propisivanje lekova na recept;vrši kontrolu ispostavljenih faktura zdravstvenih ustanova i drugih davaoca zdravstvenih usluga, vrši kontrolu recepata i naloga za izdate lekove i medicinsko tehnička pomagala;priprema predloge ugovora koji se zaključuju sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe u skladu sa kriterijumima, merilima i elementima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe utvrđenim u opštem aktu Republičkog fonda;pribavlja i kontroliše svu potrebnu dokumentaciju od zdravstvenih ustanova i drugih nosilaca zdravstvene službe neophodnih za zaključivanje ugovora, a koji su osnov, odnosno sastavni deo ugovora;vrši kontrolu svih elemenata kojima se utvrđuje naknada za rad zdravstvene ustanove u postupku zaključivanja ugovora i u toku godine pri realizaciji ugovora. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Lekar u prvostepenoj LK Opšti opis posla daje ocene o utvrđivanju dužine privremene sprečenosti za rad osiguranika;daje ocenu po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad osiguranika, odlučivanju o opravdanosti propisivanja određenih vrsta medicinsko tehničkih pomagala;analizira zahteve za naknadu troškova lečenja i putnih troškova i daje mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje u zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju;daje mišljenje o upućivanju osiguranih lica na lečenje van područja matične filijale, upućivanju osiguranika nadležnom organu za ocenu radne sposobnosti i drugo;vrši kontrolu ličnih podataka koji se odnose na zdravstveno stanje osiguranih lica, koji se vode u medicinskoj dokumentaciji osiguranog lica, kao i lične podatke osiguranog lica, koji se odnose na ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;vodi evidenciju o radu prvostepene lekarske komisije;podnosi izveštaj o radu prvostepene lekarske komisije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;položen specijalistički ispit;posedovanje licence Lekarske komore, izdate u skladu sa aktom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika;pet godina radnog iskustva u oblasti medicine po obavljenoj specijalizaciji.

Naziv radnog mesta Lekar u drugostepenoj LK Opšti opis posla daje ocenu po prigovoru osiguranika, odnosno poslodavca na ocenu prvostepene lekarske komisije na osnovu pregleda osiguranika i medicinske dokumentacije;ispituje konačnu ocenu prvostepene lekarske komisije na zahtev osiguranog lica, odnosno poslodavca; daje ocenu o produženju prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice;vrši reviziju svih prava, odnosno veštačenje u vezi sa pravima iz zdravstvenog osiguranja; vodi evidenciju o radu drugostepene lekarske komisije; podnosi izveštaj o radu drugostepene lekarske komisije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na itegrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;na onovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;položen specijalistički ispit;posedovanje licence Lekarske komore, izdate u skladu sa aktom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika;pet godina radnog iskustva u oblasti medicine po obavljenoj specijalizaciji.

Naziv radnog mesta Savetnik za podršku u radu lekarskih komisija Opšti opis posla izrađuje stručna uputstva i tumačenja zakonskih akata i pravilnika koji se odnose na rad lekarskih komisija; pruža stručnu pomoć zaposlenima u lekarskim komisijama;prati ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja lica sa invaliditetom, a posebno prava na medicinsko-tehnička pomagala; sačinjava izveštaje o uočenim nedostacima i problemima koji se javljaju kod ostvarivanja prava lica sa invaliditetom;izrađuje stručna uputstva koja se odnose na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, a posebno prava na medicinsko-tehnička pomagala;izrada rešenja kojima se odlučuje o pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja;pruža stručno metodološku pomoć licima sa invaliditetom, građanima, preduzećima, organizacijama i ustanovama o pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;sačinjava poziv za kontrolne preglede i vrši prijem potrebne dokumentacije za izlazak na lekarsku komisiju;vodi evidenciju upućenih osiguranika na invalidsku komisiju, kao i evidenciju primljenih nalaza i mišljenja odnosno pravnosnažnih rešenja kojima se regulišu prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, sačinjava izveštaje o radu lekarskih komisija. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Kontrolor zdravstvenog osiguranja Opšti opis posla vrši kontrolu primljene dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade;vrši obračun bolovanja, putnih troškova i ostalih davanja po osnovu prava iz zdravstvenog osiguranja;vrši kontrolu unosa podataka o ostvarivanju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja;vrši kontrolu sprovođenja prijava-odjava na zdravstveno osiguranje, utvrđivanje svojstva osiguranika;vrši kontrolu obračuna troškova zdravstvene zaštite koje dostavljaju ispostave;vrši kontrolu obračuna stvarnih i paušalnih troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu za područje filijale;pruža administrativno-pravnu pomoć inostranim nosiocima osiguranja;reklamira troškove i odgovara na reklamacije inostranih nosilaca;pruža stručnu pomoć inoosiguranicima;prikuplja podatke neophodne za izradu analiza i izveštaja;daje obaveštenja i informacije osiguranim licima na osnovu evidencije o primljenim, obrađenim i ekspedovanim predmetima; Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru;odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom.

Naziv radnog mesta Službenik za kontrolu Opšti opis posla učestvuje u kontroli obračuna sa zdravstvenim ustanovama po zaključenim ugovorima;učestvuje u kontroli pravilnosti izvršavanja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;prikuplja obaveštenja i dokumentaciju neophodnu za pripremu odgovora na prijave i žalbe osiguranih lica;vodi evidenciju o prijavama i žalbama osiguranih lica;pruža administrativnu pomoć zaštitniku prava osiguranih lica;sastavlja propisane statističke izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za izveštavanje Opšti opis posla priprema podatke za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe;izrađuje odgovarajuće izveštajne obrasce o izvršenju planova zdravstvenih usluga zdravstvenih ustanova;učestvuje u poslovima pripreme podataka za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe, sačinjava izveštaje o izvršenju ugovornih obaveza sa ortopedskim i ortotičkim preduzećima i radnjama, vrši kontrolu;obrađuje tabelarne izveštaje o izvršenju planova zdravstvenih usluga za pojedine vidove zdravstvene zaštite (broj b.o. dana, prosečna iskorišćenost kapaciteta, primarna zdravstvena zaštita, kontrolu recepata);prati evidenciju i ažurira aktivne i pasivne zdravstvene kartone u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sačinjava o tome odgovarajuće izveštaje i njihovo sravnjenje sa bazom osiguranih lica filijale. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazvoanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit;znanje rada na računaru;jedna godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Administrator za obračun troškova Opšti opis posla vrši kontrolu ispravnosti obračunske dokumentacije dostavljene od filijala i inostranih nosilaca osiguranja u vezi obračuna stvarnih troškova i paušalnih naknada;dostavlja filijalama Republičkog fonda radi provere obračunsku dokumentaciju koja se odnosi na inostrana potraživanja stvarnih troškova i paušalnih naknada;izrađuje svodni obračun troškova i upućuje zahtev sa potraživanjem Republičkog fonda inostranim nosiocima osiguranja; priprema finansijsku dokumentaciju za plaćanje obaveza Republičkog fonda prema inostranim nosiocima;obrađuje reklamacije inostranih nosilaca na potraživanja Republičkog fonda, dostavlja ih filijalama na proveru opravdanosti;stara o blagovremenom odgovoru na reklamacije; koordinira rad na blagovremenom dostavljanju reklamacija filijala Republičkog fonda na inostrana potraživanja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator za kontrolu računa u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu Opšti opis posla vrši kontrolu predračuna i konačnih računa u vezi upućivanja na lečenje u inostranstvo; vrši kontrolu računa i drugih dokaza o izvršenom plaćanju zdravstvenih usluga po osnovu korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, a po podnetim zahtevima za refundaciju troškova;priprema dokumentaciju i naredbu za plaćanje po predračunima i računima o konačnom obračunu u vezi upućivanja na lečenje u inostranstvo;prikuplja i priprema dokumentaciju i naredbe za isplatu odobrenih refundacija troškova nastalih korišćenjem zdravstvene zaštite u inostranstvu;vodi propisane evidencije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator za kontrolu i likvidaciju šteta Opšti opis posla izdaje polise dobrovoljnog osiguranja;vrši prijem odštetnih zahteva i proverava dokumentaciju koja se prilaže uz odštetne zahteve;vodi sve potrebne evidencije u vezi ostvarivanja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;pruža administrativnu pomoć zaposlenima u filijalama Republičkog fonda u vezi sa likvidacijom šteta;obavlja poslove smeštaja i arhiviranja dokumentacije. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator zdravstvenog osiguranja Opšti opis posla vrši unos podataka o osiguranim licima u matičnu evidenciju; sprovodi prijave, promene, odjave osiguranih lica;utvrđuje svojstvo osiguranika, otvara lične kartone-vrši unos u računar; izdaje i overava zdravstvene knjižice;vrši overu naloga za pomagala i vodi evidenciju overenih medicinsko-tehničkih pomagala, sprovodi račune za pružene zdravstvene usluge; prati prethodni staž zdravstvenog osiguranja;prati obveznika uplate doprinosa i druge podatke o osiguranicima, članovima porodice osiguranika, obveznicima plaćanja doprinosa, kao i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;priprema dokumentaciju za obračun refundacije prema Fondu PIO; dostavlja iskontrolisane spiskove finansijskoj službi;izrađuje statističke izveštaje;izdaje potvrdu osiguranicima i predstavnicima poslodavaca o prijemu dokumentacije za isplatu naknade zarade;deli pisana obaveštenja i informacije osiguranicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator INO osiguranja Opšti opis posla prima zahteve, materijale, reklamacije, obračun stvarnih i paušalnih troškova, obrazce utvrđene MS, potvrde, prigovor; otvara lične kartone ino osiguranika;zamenjuje i izdaje obrasce u postupku koji predviđaju međunarodni sporazumi;izrađuje svodne obračune stvarnih i paušalnih troškova za područje filijale;vodi evidencije o troškovima zdravstvene zaštite INO osiguranika po kategorijama. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator za poslove lekarskih komisija Opšti opis posla vrši prijem potrebne dokumentacije za izlazak na lekarsku komisiju;vrši prijem dokumentacije za rehabilitaciju, ortopedska pomagala;prosleđuje predmete na prvostepenu i drugostepenu lekarsku komisiju;zakazuje preglede;vrši unos podataka u matičnu evidenciju;dostavlja pozive za kontrolne preglede;vodi evidencije;izrađuje izveštaje;upoznaje osigurana lica o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator za ugovaranje zdravstvene zaštite Opšti opis posla učestvuje u poslovima pripreme podataka za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe; prikuplja dokumentaciju za izradu ugovora; vrši tehničku obradu prikupljenih podataka i njihov unos u računar;vodi evidenciju o tabelarnim izveštajima o izvršenju planova zdravstvenih usluga za pojedine vidove zdravstvene zaštite;sastavlja statističke izveštaje. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Naziv radnog mesta Sekretar Nacionalne službe za zapošljavanje Opšti opis posla koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica u organizaciji;koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja u organizaciji;daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa i projektnih timova u organizaciji;organizuje pripremu materijala za sednice organa organizacije;obavlja organizaciju i protokolarno-tehničke poslova vezanih za rad organa organizacije i unutrašnjih organizacionih jedinica;prati realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu organizacije. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Organizator poslova koordinacije Opšti opis posla obavlja veoma složene poslove sa visokim nivoom samostalnosti i odgovornosti, koji bitno utiču na način i metode rada organizacionih jedinica;organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;razvija i definiše metode rada koje bitno utiču na efikasnost u ostvarivanju zadataka;koordinira pripremu programa i planova rada iz delokruga rada organizacione jedinice;priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;donosi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;analizira najsloženije poslove i daje smernice za postupanje i primenu najbolje prakse;razmenjuje podatke sa drugim organizacijama u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa drugim propisima;daje predloge za unapređenje procesa rada u organizacionoj jedinici;daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen pravosudni / državni / ispit za rad u zapošljavanju;četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Saradnik na poslovima koordinacije Opšti opis posla obavlja precizno određene, ali složene poslove kojima se primenom utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, pruža stručna podrška organizacionim jedinicama;organizuje i prati izvršenje poslova iz delokruga rada organizacione jedinice;sprovodi definisane metode rada;priprema dokumentaciju radi izrade programa i planova rada iz delokruga rada organizacione jedinice;priprema periodične izveštaje iz delokruga rada organizacione jedinice;sprovodi odluke o načinu realizacije poslova iz delokruga rada;prati sprovođenje i usklađenost akata sa propisima iz delokruga rada;nadzire rad zaposlenih na poslovima iz delokruga rada u organizacionoj jedinici;daje predloge za unapređenje procesa rada u organizacionoj jedinici;daje predloge za otklanjanje nedostataka u procesu rada;obezbeđuje primenu zakonske regulative i procedura iz oblasti delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen pravosudni / državni / ispit za rad u zapošljavanju; četiri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju posredovanja u zapošljavanju Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; pruža stručnu pomoć zaposlenima u pokrajinskim službama i filijalama u realizaciji aktivnosti u oblasti posredovanja u zapošljavanju, rešavanju viška zaposlenih i vođenju evidencija;razvija saradnju sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje i pruža informacije i uputstva u oblasti zapošljavanja; razvija standarde i metodološka uputstva i priprema predloge za obezbeđivanje informatičke podrške za savetodavni (individualni i grupni) rad sa tražiocima zaposlenja; prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima; predlaže mere za podsticanje teritorijalne i profesionalne pokretljivosti radne snage; utvrđuje potrebe i priprema predlog zahteva za pokretanje postupka javne nabavke usluga lekarskih pregleda za nezaposlene i prati realizaciju ugovora; proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unaprađenje prakse u oblasti posredovanja u zapošljavanju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za zapošljavanje Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; razvija saradnju sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje i pruža uslugu internet posredovanja; vodi evidencije iz oblasti zapošljavanja (lica koja traže zaposlenje, poslodavaca, potreba za zapošljavanjem), prati i procenjuje osnove za prestanak ili brisanje lica sa evidencije, u skladu sa internim uputstvima; savetuje i informiše nezaposlena i druga lica koja traže promenu zaposlenja, kao i predstavnike poslodavaca o mogućnostima za zapošljavanje ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja;vrši procenu zapošljivosti i utvrđivanje individualnih planova zapošljavanja, preliminarnu selekciju kandidata;organizuje sajmove zapošljavanja i sprovodi obuke za aktivno traženje posla; prikuplja podatke o ponudi i potražnji na tržištu rada, predlaže mere za podsticanje teritorijalne i profesionalne pokretljivosti radne snage; prikuplja podatke i priprema izveštaje o tražiocima zaposlenja, kao i ostalim korisnicima usluga Nacionalne službe, na zahtev fizičkih i pravnih lica;proučava propise i stručne publikacije od značaja za unapređenje prakse u oblasti posredovanja u zapošljavanju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju planiranja karijere / karijernog informisanja Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; razvija standarde i metodološka uputstva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja koja se odnose na psihološko savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere, psihološku procenu za potrebe selekcije za zapošljavanje i uključivanje u programe obrazovanja i obuka, osmišljavanje i izvođenje psiholoških radionica i treninga namenjenih nezaposlenim licima i drugih radionica za razvoj veština za planiranje i upravljanje karijerom, informisanja o mogućnostima izbora ili promene zanimanja, obrazovanja i zapošljavanja kao i informativne materijale o zanimanjima i obrazovnim profilima za različite vrste korisnika usluga;prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima; priprema standarde i metološka upustva u vezi sa organizovanjem sajmova za profesionalnu orijentaciju; razvija sistem za prikupljanje, obradu i distribuciju informacija o standardima zanimanja i kvalifikacija, mogućnostima za uključivanje u obrazovne programe, sticanje kvalifikacija i napredovanja u karijeri; proučava propise i stručne publikacije od značaja za unaprađenje prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja; prati primenu standarda u oblasti karijernog informisanja i savetovanja; predlaže mere za unapređenje usluga i korektivne mere; sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u planiranju i sprovođenju aktivne politike tržišta rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom; znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za planiranje karijere Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; savetuje i usmerava nezaposlena lica, zaposlene koji žele da promene posao ili pravac karijernog razvoja, kao i druga zainteresovana lica pri donošenju odluka za planiranje karijere; vrši psihološku procenu kandidata za potrebe selekcije za zapošljavanje i uključivanje u programe dodatnog obrazovanja i obuka; realizuje trening samoefikasnosti namenjen teže zapošljivim licima, radionicu za prevladavanje stresa usled gubitka posla, kao i druge vrste radionica za razvoj veština za planiranje i upravljanje karijernim razvojem; sačinjava psihološki nalaz i mišljenje na zahtev trećeg lica; učestvuje u pripremi informatora o izboru zanimanja, priručnika i drugih publikacija u vezi sa karijernim vođenjem i savetovanjem; učestvuje u organizaciji sajmova profesionalne orijentacije i drugih manifestacija koje su u vezi sa planiranjem karijere; proučava propise i stručne publikacije od značaja za unapređenje prakse u oblasti karijernog vođenja i savetovanja; sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za karijerno informisanje Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; informiše i po potrebi savetuje nezaposlene, zaposlene sa potrebom promene zanimanja, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i druga zainteresovana lica o mogućnostima za razvoj karijere u Centru za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS); radi sa manjim grupama učenika, zadaje psihološki test profesionalnih interesovanja i u skladu sa interesovanjima upućuje na odgovarajuća zanimanja, obrazovne profile i obrazovne ustanove; drži radionice i predavanja iz oblasti profesionalne orijentacije; prikuplja i pruža informacije o mogućnostima i uslovima za obrazovanje i zapošljavanje; prikuplja, obrađuje i distribuira informacije o obrazovnim profilima i zanimanjima, karakteristikama i zahtevima zanimanja ili obrazovnih programa, standardima zanimanja i kvalifikacija, mogućnostima za dalje obrazovanje i usavršavanje kao i druge informacije za potrebe planiranja karijere; priprema informatore, priručnike i druge informativne materijale za potrebe karijernog informisanja korisnika usluga; organizuje sajmove profesionalne orijentacije i drugih manifestacija koje su u vezi sa planiranjem karijere; proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unapređenje prakse u oblasti informisanja o mogućnostima za razvoj karijere. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju obrazovanja odraslih Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; predlaže programe obrazovanja i obuka na osnovu odnosa ponude i tražnje radne snage, razvija standarde i priprema operativna uputstva za organizovanje programa obrazovanja i obuka, ocenu kvaliteta programa, izbor izvođača programa, praćenje realizacije programa i evaluaciju efekata; izrađuje procedure i radna uputstva za realizaciju programa obrazovanja i obuka;definiše kriterijume za javne pozive, za programe obrazovanja, obuke i predlog teksta;definiše kriterijume za izradu konkursne dokumentacije za izbor izvođača obuka kroz postupak javne nabavke i učestvuje u radu komisije;prati primenu standarda i predlaže korektivne mere; daje stručne savete i preporuke za dizajniranje programa koji odražavaju potrebe tržišta rada kao i za razvoj sistema akreditacije i sertifikacije u neformalnom obrazovanju; proučava propise i stručne publikacije u oblasti obrazovanja odraslih, savremeni razvoj programa za obrazovanje odraslih, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka od značaja za unaprađenje prakse; prati razvoj međunarodnih i nacionalnih sistema klasifikacije zanimanja, metode i instrumente za opis i klasifikaciju zanimanja i daje predloge za inoviranje nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja; učestvuje u razvoju nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK); za potrebe organizacije u saradnji sa drugim stručnjacima učestvuje u razvoju i održavanju šifarnika zanimanja, šifarnika zvanja (škola) i šifarnika posebnih znanja i veština i obuka; sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti razvoja sistema zanimanja i kvalifikacija na tržištu rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Organizator obrazovanja odraslih Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; organizuje realizaciju programa obrazovanja i obuka; prati i ocenjuje uspešnost realizacije programa obrazovanja, ispituje zadovoljstvo polaznika kurseva i poslodavaca, primenjuje standarde i metodološka uputstva za ocenu kvaliteta programa, izbor izvođača programa, praćenje realizacije programa i evaluaciju efekata; učestvuje u razvijanju standarde za organizaciju programa obrazovanja i obuka na nivou filijale; uspostavlja mrežu i katalog institucija koje pružaju usluge u obrazovanju odraslih na lokalnom nivou; učestvuje u aktivnostima na razvoju sistema akreditacije i sertifikacije u neformalnom obrazovanju; prati savremeni razvoj programa za obrazovanje odraslih, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka; sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u oblasti planiranja i sprovođenja aktivne politike tržišta rada na lokalnom nivou. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju programa zapošljavanja Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; razvija standarde i metodološka uputstva u oblasti programa zapošljavanja;prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima; učestvuje u izradi procedura i radnih uputstava za programe zapošljavanja;definiše kriterijume za javni poziv za programe zapošljavanja i predlog teksta;obrađuje, kontroliše, ocenjuje i vrši selekciju programa novog zapošljavanja i javnih radova po kojima odluku donosi Upravni odbor Nacionalne službe i priprema predloge odluka sa obrazloženjem; daje stručne savete pokrajinskim službama i filijalama u oblasti realizacije programa zapošljavanja; proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unapređenje prakse u oblasti programa zapošljavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo ispit za rad u zapošljavanju; znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Organizator programa zapošljavanja Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; priprema i realizuje različite vrste programa zapošljavanja;učestvuje u kreiranju odgovarajućih programa zapošljavanja u skladu sa lokalnim i regionalnim potrebama tržišta rada; daje uputstva korisnicima i pomaže im u pripremi programa;priprema zaključivanje predloga ugovora i prati realizaciju ugovornih obaveza i efekata na zapošljavanje; obrađuje i predlaže metode i postupke za realizaciju ugovornih obaveza kod programa zapošljavanja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju programa profesionalne rehabilitacije Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; predlaže programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom na osnovu odnosa ponude i tražnje radne snage; priprema javne pozive za programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom, programa rada Nacionalne službe za programe obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom;priprema dokumentacije za sprovođenje postupka nabavke usluga obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom i vrši izbor izvođača programa obuke;prati realizaciju programa obrazovanja i obuka za osobe sa invaliditetom i vrši evaluaciju efekata programa obuka;proučava propise i stručne publikacije u oblasti obrazovanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, metoda nastave i drugih obrazovnih postupaka i predlaže mere za unapređenje postojeće prakse;definiše kriterijume za javni poziv za programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i predlog teksta; vrši poslove obrade, ocene i selekcije programa novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom i priprema predloge odluke sa obrazloženjem;kontroliše i prati programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i izrađuje procedure i radna uputstava za programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju profesionalne rehabilitacije Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; prati i proučava propise radi predlaganja mera za unapređenje prakse u oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom; izrađuje procedure, programe rada, uputstava za rad i izveštaja o radu;izrađuje i usavršava aplikativna rešenja u informacionom sistemu;pruža stručnu pomoć poslodavcima i nezaposlenim osobama sa invaliditetom u postupku procene radne sposobnosti;priprema mesečne izveštaje o licima u čijim predmetima je sprovedeno veštačenje; usaglašava i koordinira razmenu podataka o veštačenim licima između Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Nacionalne službe;priprema potrebnu dokumentaciju za izradu izveštaja o veštačenim licima u provostepenom postupku i drugostepenom postupku za nezaposlena lica pred Republičkim fondom penzijskog i invalidskog osiguranja; organizuje komisije za procenu radne sposobnosti Nacionalne službe u saradnji sa Republičkim fondom penzijskog i invalidskog osiguranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo iskustvo u poslovima zapošljavanja osoba sa invaliditetom;položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; pruža stručnu pomoć zaposlenima u pokrajinskim službama i filijalama u realizaciji aktivnosti u oblasti posredovanja u zapošljavanju osobama sa invaliditetom i vođenju evidencija;prati aktivnosti u sprovođenju mera profesionalne rehabiltacije i posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom; pruža stručnu pomoć pokrajinskim službama, filijalama i poslodavcima u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom; predlaže mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom; izrađuje posebne statističke i druge izveštaje; prati i evaluira efekte rada na nivou pokrajinskih službi i filijala; učestvuje u izradi procedura i radnih uputstava; prati primenu standarda, ocenjuje efekte rada, predlaže korektivne mere i rešenja za brzo i kvalitetno pružanje usluga klijentima; sarađuje sa drugim stručnim službama i organizacijama u planiranju i sprovođenju mera profesionalne rehabilitacije i posredovanja u zapošljavanju sa invaliditetom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom; znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; informisanje i savetovanje za zapošljavanje ili uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja, programe podrške ili mere za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;vrši procenu zapošljivosti lica (utvrđuje činjenice o njihovim profesionalnim, obrazovnim, socioekonomskim, zdravstvenim i drugim karakteristikama koje su od značaja za postupak posredovanja) i utvrđivanje individualnih planova zapošljavanja;planira i realizuje obuke za aktivno traženje posla i druge oblike grupnog rada / radionica prilagođene osobama sa invaliditetom;pruža stručnu pomoć poslodavcima u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom i predlaže mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom; izrađuje posebne statističke i druge izveštaje u vezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom; prati i evaluira efekte rada i izrađuje procedure i radna uputstva;vodi evidencije iz oblasti zapošljavanja (lica koja traže zaposlenje – osoba sa invaliditetom, poslodavaca, potreba za zapošljavanjem), prati i procenjuje osnove za prestanak ili brisanje lica sa evidencije, u skladu sa internim uputstvima;priprema odgovore na predstavke i dopise u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Službenik za standardizaciju i metodologiju razvoja preduzetništva Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema izveštaje u skladu sa strateškim dokumentima; prati i proučava programe razvoja preduzetništva, specifične regionalne i druge programe sa aspekta mogućnosti zapošljavanja i učešća Nacionalne službe; pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova podsticanja preduzetništva, prikuplja i obrađuje statističke podatke o radu;pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova dodele subvencija doprinosa po osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; učestvuje u izradi procedura i radnih uputstava;ostvaruje saradnju sa srodnim institucijama i drugim organizacijama koje na tržištu rada doprinose razvoju preduzetništva. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za razvoj preduzetništva Opšti opis posla prati realizaciju godišnjeg plana i priprema elemente za izradu izveštaja u skladu sa strateškim dokumentima; prati i proučava programe razvoja preduzetništva, pruža stručnu pomoć i savetovanje korisnicima usluga u oblasti preduzetničkog poslovanja u izradi biznis plana i kompletiranju dokumentacije za korišćenje sredstava po osnovu programa zapošljavanja; planira i realizuje treninge u oblasti razvoja preduzetništva; evidentira korisnike usluga, prikuplja i obrađuje statističke podatke o radu; vrši proveru ispunjenosti uslova za realizaciju subvencije doprinosa; izrađuje procedure i radna uputstva, planove i izveštaje o radu. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u prvom stepenu Opšti opis posla vodi upravni postupak u prvom stepenu i priprema zaključke i rešenja po zahtevima za ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti odnosno po žalbi protiv prvostepenog rešenja, izdavanja radnih dozvola i zahteva za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja; postupa po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja u skladu sa propisanom nadležnošću; priprema spise predmeta novčane naknade u postupku po tužbama u upravnom sporu;postupa po tužbama i presudama u upravnom sporu, razmatra predstavke i priprema odgovore; pruža stručnu pomoć nezaposlenima iz delokruga ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti; izrađuje plan rada i priprema izveštaje o realizaciji programskih aktivnosti;primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju, izrađuje informacije i uputstva kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu Opšti opis posla vodi upravni postupak u drugom stepenu i priprema rešenje po žalbi protiv prvostepenog rešenja i po vanrednim pravnim sredstvima u skladu sa propisanom nadležnošću; postupa po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima i priprema zaključke i rešenja u skladu sa propisanom nadležnošću; priprema odgovore na tužbe i postupa po presudama u upravnom sporu, razmatra predstavke i priprema odgovore; izrađuje informacije i uputstva kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti;pruža stručnu pomoć u vezi sa isplatom privremene naknade licima raseljenim sa područja AP Kosovo i Metohija, posebne novčane naknade po programu Vlade RS o rešavanju viška zaposlenih;sprovodi službeni nadzor nad radom prvostepenog organa;priprema izveštaje o radu za potrebe organizacije i drugih organa;primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju, izrađuje informacije i uputstva kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa iz oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Savetnik za primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju Opšti opis posla prati, primenjuje konvencije i međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju i priprema izveštaje, informacije i analize u vezi primene međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju za potrebe Nacionalne službe ili drugih ovlašćenih organa; kompletira dokumentaciju i priprema zahteve za izdavanje potvrda od strane drugih država ugovornica o navršenim periodima osiguranja i korišćenju prava na davanja za slučaj nezaposlenosti u tim državama; obrađuje zahteve država ugovornica i sprovodi postupak utvrđivanja navršenih perioda osiguranja i korišćenja prava na davanja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji;priprema odgovarajuće potvrde u skladu sa međudržavnim sporazumima o socijalnom osiguranju. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Organizator mera rešavanja viškova zaposlenih Opšti opis posla identifikuje poslodavce sa potencijalnim viškom zaposlenih; pruža podršku poslodavcima u izradi programa rešavanja viškova zaposlenih; pruža podršku poslodavcima u sagledavanju mogućnosti i preduzimanju mera za zapošljavanje viškova zaposlenih; identifikuje poslodavce koji su zainteresovani da zaposle radnike koji su višak zaposlenih; informiše, savetuje i pruža pomoć zaposlenima pre i nakon prestanka radnog odnosa putem primene aktivnih mera zapošljavanja; formira bazu podataka, priprema izveštaje i druge materijale;utvrđuje mere za rešavanje viškova zaposlenih i pruža usluge mentoringa. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Analitičar tržišta rada Opšti opis posla prati stanje i izrađuje analize na osnovu podataka o ponudi i potražnji na tržištu rada; razvija i primenjuje standarde i metodološka uputstva za: praćenje kretanja i trendova na tržištu rada, za sprovođenje istraživanja tržišta rada, za proces planiranja; sprovodi istraživanje i izrađuje izveštaj o iskazanim potrebama poslodavaca; izrađuje planove, programe rada, uputstva za rad i izveštaje o radu; pruža stručnu pomoć u realizaciji aktivnosti u oblasti praćenja kretanja i trendova na tržištu rada; proučava propise i stručne publikacije i predlaže mere za unaprađenje prakse u oblasti praćenja kretanja i trendova na tržištu rada, sprovođenja istraživanja i planiranja. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Analitičar mera aktivne politike zapošljavanja Opšti opis posla prati pojave i kretanja u oblasti zapošljavanja i procenjuje uslove i mogućnosti zapošljavanja;prikuplja i obrađuje podatke u oblasti zapošljavanja;izrađuje preglede i tabelarne prikaze za publikacije;priprema materijala za izdavanje redovnih i posebnih statističkih publikacija;sprovodi monitoring i evaluaciju mera aktivne politike zapošljavanja;priprema izveštaje i druge materijale iz delokruga rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Evidentičar Opšti opis posla vrši proveru osnovne dokumentacije lica koje traži zaposlenje neophodne za prijavljivanje na evidenciju Nacionalne službe; prijavljuje lice na evidenciju i zakazuje prijem kod nadležnog savetnika za zapošljavanje; pruža osnovne informacije o pravima i obavezama tražioca zaposlenja i poslodavaca i upućuje ih na nadležne funkcije u skladu sa iskazanim potrebama; po zahtevu lica izdaje definisane forme uverenja i uputa, evidentira redovna javljanja lica i overava evidencione kartone; vrši unos i obradu odgovarajućih podataka o tražiocima zaposlenja, kao i podataka o ostalim evidencijama iz oblasti zapošljavanja (poslodavaca, potreba za zapošljavanjem) i drugih evidencija, u skladu sa internim uputstvima; informiše korisnike o postupku procene radne sposobnosti; vrši prijem i kompletiranje zahteva za procenu radne sposobnosti;prima i evidentira dopunu dokumentacije, popunjava omot spisa i prosleđuje zahteve pisarnici na dnevnom nivou; prima zahteve i kompletira dokumentaciju za ostvarivanje prava na novčanu naknadu; priprema i podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje za korisnike prava na novčanu naknadu i članove njihove porodice; preuzima i vodi evidenciju o radnim knjižicama za vreme trajanja prava na novčanu naknadu; izdaje reverse i potvrde. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator osiguranja Opšti opis posla vrši prijem zahteva i kompletiranje dokumentacije za ostvarivanje prava na novčanu naknadu; priprema i podnosi jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje za korisnike prava na novčanu naknadu i članove njihove porodice; preuzima i vodi evidenciju o radnim knjižicama za vreme trajanja prava na novčanu naknadu; izdaje reverse i potvrde; razvodi i arhivira predmete i akta i priprema ekspediciju pismena; vrši proveru podataka o korisnicima novčane naknade za potrebe pripreme odgovora po podnescima stranaka, sudova i drugih organa; vrši umnožavanje i štampanje materijala; priprema elemente izveštaja o realizaciji programskih aktivnosti. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Administrator za mere aktivne politike zapošljavanja Opšti opis posla vrši administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na dokumentaciju vezanu za poslove iz oblasti mera aktivne politike zapošljavanja;vrši unos i obradu podataka u standardnim i naprednijim operativnim sistemima, prima i obrađuje informacije iz pokrajinskih službi i filijala, vrši njihovu obradu i priprema elemente za različite vrste izveštaja; obavlja administrativne poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju informacija unutar i izvan organizacione jedinice kojoj pripada;vrši umnožavanje i štampanje materijala, kao i druge administrativne poslove. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

Naziv radnog mesta Operater u pozivnom centru Opšti opis posla pruža informacije korisnicima usluga o pravima i obavezama nezaposlenih lica, mogućnostima i uslovima za korišćenje usluga Nacionalne službe, ponudi i tražnji radne snage, kao i druga obaveštenja iz oblasti zapošljavanja;vodi evidenciju primljenih poziva i sačinjava listu pitanja koja se najčešće pojavljuju;prima, evidentira i dostavlja dokumentaciju, zavodi i arhivira predmete;izrađuje izveštaje o radu i druge materijale. Stručna sprema / obrazovanje srednje obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine. Dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo položen stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru.

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI

Naziv radnog mesta Direktor ustanove Direktor ustanove Direktor ustanove u posebnim uslovima Opšti opis posla obezbeđuje zakonitost rada u ustanovi;planira, organizuje i prati ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i svih aktivnosti ustanove, u skladu sa zakonom;sprovodi mere i aktivnosti na osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovnovaspitnog rada;izrađuje akcioni plan za unapređivanje rada nakon spoljašnjeg vrednovanja ustanove;planira, organizuje i kontroliše rad zaposlenih u ustanovi;sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima dece / učenika, zaposlenima, organima jedinice lokalne samouprave, drugim organizacijama i udruženjima u ustanovi i drugim i zainteresovanim licima i institucijama;odlučuje o namenskom korišćenju sredstava utvrđenih finansijskim planom i planom javnih nabavki;prati ostvarivanje razvojnog plana ustanove;preduzima mere radi izvršavanja naloga prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika, kao i drugih inspekcijskih organa;organizuje pripremu i dostupnost svih elemenata potrebnih za procenu ostvarenosti standarda kvaliteta rada ustanove pre i tokom procesa spoljašnjeg vrednovanja, kao i izradu akcionog plana za unapređivanje rada nakon spoljašnjeg vrednovanja ustanove;blagovremeno i tačno održava ažurnost baze podataka o ustanovi u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete;obavlja aktivnosti u vezi sa obaveštavanjem zaposlenih, učenika i roditelja odnosno staratelja, stručnih organa i organa upravljanja o svim pitanjima od interesa za rad ustanove i ovih organa;saziva i rukovodi sednicama vaspitnoobrazovnog, nastavničkog, odnosno pedagoškog veća, bez prava odlučivanja;uspostavlja jasnu organizacionu strukturu sa definisanim procedurama i nosiocima odgovornosti;obrazuje stručna tela i timove, usmerava i usklađuje rad stručnih organa u ustanovi;podnosi izveštaje o svom radu i radu ustanove organu upravljanja, najmanje dva puta godišnje;donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima dece, učenika i zaposlenih;razvija i promoviše inkluzivnu kulturu;planira i prati stručno usavršavanje i sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika;stručno se usavršava radi unapređivanja kompetencija u procesu rukovođenja obrazovnovaspitnim radom i ustanovom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09. 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje za direktore predškolskih ustanova i direktore osnovnih škola na ponovljenom konkursu. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo dozvola za rad (položen ispit za direktora ustanove i licenca za nastavnika ili stručnog saradnika);pet, odnosno 10 godina rada na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, zavisno od stepena stručne spreme, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja. Posebni ulovi rada u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.

Naziv radnog mesta Direktor ustanove standarda Opšti opis posla zastupa i predstavlja ustanovu; donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi;odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje sredstava; stara se o obimu i kvalitetu ostvarivanja Plana i programa ustanove;predlaže Upravnom odboru odluke iz njegove nadležnosti i stara se o njihovom sprovođenju; odlučuje o prijemu i raspoređivanju radnika, prestanku radnog odnosa, o pojedinačnim pravima i obavezama radnika u radnom odnosu i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom;izdaje naloge za službena putovanja;podnosi izveštaj o svom radu Upravnom odboru i ministarstvu;odlučuje o tekućoj poslovnoj politici na osnovu planova i programa razvoja;planira, organizuje i prati rad i učinak zaposlenih;jasno komunicira i promoviše organizacione standarde. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast učeničkog i studentskog standarda.

Naziv radnog mesta Zamenik direktora u ustanovi standarda Opšti opis posla zamenjuje direktora u slučaju sprečenosti direktora da obavlja poslove i zadatake;izrađuje analize, izveštaje, informacije i druge materijale za Upravni odbor i direktora;analizira i predlaže konkretna rešenja za pojedine probleme u raznim fazama realizacije određenog posla i daje odgovarajuće predloge direktoru ustanove;daje stručna mišljenja direktoru ustanove;učestvuje u rukovođenju i organizuje i prati rad i učinak zaposlenih na osnovu delegiranih ovlašćenja direktora;asistira u postavljanju ciljeva u radu organizacije, organizacionih celina i nižih rukovodilaca;prati realizaciju postavljenih ciljeva, preduzima po potrebi korektivne akcije i daje povratnu informacije odgovornim rukovodiocima nižih nivoa, u koordinaciji sa direktorom;jasno komunicira i promoviše standarde ponašanja i učinka u organizaciji. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Pomoćnik direktora u ustanovi standarda Opšti opis posla pomaže direktoru u planiranju, utvrđivanju i sprovođenju procesa rada i poslovne i razvojne politike ustanove;pomaže direktoru u pripremanju i donošenju programa i planova ustanove, preduzima mere, organizuje, koordinira i odgovoran je za izvršavanje programa i planova;asistira direktoru u unapređenju organizacije rada, daje uputstva i naloge za kvalitetno i racionalno obavljanje poslova i zadataka;koordinira rad radnih jedinica i odgovara za uspešan, zakonit rad, tehnološku i radnu disciplinu u tim jedinicama;razmatra i rešava organizaciona pitanja na osnovu delegiranih ovlašćenja direktora;koordinira i učestvuje u radu timova i organa;planira, organizuje, rukovodi i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru doma;učestvuje u izradi Godišnjeg programa rada i Izveštaja o radu u delu koji se odnosi na dom učenika. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo tri godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Upravnik doma Opšti opis posla planira, organizuje, rukovodi i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru doma; učestvuje u izradi programa i plana ustanove i realizuje ih;sačinjava izveštaje o slobodnim mestima u domu i dostavlja ih pomoćniku direktora za smeštaj i šefu službe za raspodelu studentskih mesta; sprovodi mere za osiguranje bezbednosti korisnika usluga i imovine doma; sprovodi mere prilagođavanja u skladu sa Standardima prilagođavanja za ustanove i potrebama korisnika;formira komisiju za prinudno iseljenje kao i druge komisije internog karaktera i odgovoran je za njihov rad;kontroliše i overava zahteve za trebovanja odnosno nabavku sitnog inventara i potrošnog materijala u radnoj jedinici; učestvuje u prijemu korisnika u dom; vodi evidenciju u postupku useljenja i iseljenja korisnika usluga u dom;prati različitu visinu troškova po vrstama;komunicira sa korisnicima usluga doma; prati i odgovara za stanje objekta, uređaja i opreme u domu;rukovodi i organizuje zaposlene, prati njihov rad i učinak i kontroliše i overava različite vrste evidencija iz radnih odnosa zaposlenih. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo dve godine radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Upravnik doma za smeštaj i ishranu Opšti opis posla organizuje, koordinira, rukovodi i kontroliše izvršenje svih poslova i zadataka u okviru radne jedinice;dogovara se sa šefom restorana i šefom kuhinje o radu na jelovnicima i trebovanjima za nedelju dana;obilazi restoran, kuhinju i magacine, proba hranu, kontroliše rad na uslužnoj liniji i rešava tekuća pitanja na licu mesta;kontroliše sprovođenje HACCP sistema u sektoru ishrane;kontroliše kvalitet namirnica u kuhinji i magacinu i kontroliše uslove čuvanja;učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i programa rada ustanove i odgovoran je za njihovu realizaciju u okviru radne jedinice; predlaže mere za unapređivanje standarda smeštaja i ishrane korisnika usluga i predlaže mere za otklanjanje nedostataka koji nastaju u procesu pružanja usluga;sprovodi potrebne mere bezbednosti i zaštite korisnika usluga i imovine doma i sprovodi mere prilagođavanja u skladu sa potrebama korisnika; prima račune za korišćenje usluga smeštaja i ishrane korisnika, overava ih i predaje računovodstvenoj službi;sarađuje sa sektorom finansijsko-računovodstvenih poslova, sektorom za centralne nabavke i službom za opšte i kadrovske poslove u direkciji ustanove;kontroliše organizaciju useljavanja i iseljavanja korisnika smeštaja;kontroliše i overava zahteve za trebovanja odnosno nabavku prehrambene robe, sitnog inventara i potrošnog materijala u radnoj jedinici;vodi razgovore sa korisnicima i sa radnicima o mogućnostima unapređenja usluga i procesa rada. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili više obrazovanje.Izuzetno: srednje obrazovanje (upravnik restorana). Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili studentskog standarda.

Naziv radnog mesta Upravnik univerzitetske biblioteke Upravnik centralne matične univerzitetske biblioteke Upravnik univerzitetske biblioteke Opšti opis posla predstavlja i zastupa ustanovu;organizuje i rukovodi radom ustanove;stara se o zakonitosti rada ustanove;predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;odgovoran je za materijalno – finansijsko poslovanje ustanove;donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;sprovodi odluke Upravnog odbora, prisustvuje sednicama i učestvuje u radu, bez prava odlučivanja;odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i statutom;zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada zaposlenim u slučajevima određenim zakonom i statutom. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo znanje stranog jezika; znanje rada na računaru;pet godina rada radnog iskustva;stečeno nastavničko zvanje ili odgovarajuće naučnoistraživačko zvanje ili stečeno zvanjea doktora nauka u bibliotečkom zvanju savetnika. znanje stranog jezika;položen odgovarajući stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje rada na računaru;pet godina radnog iskustva.

Naziv radnog mesta Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke Zamenik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke Opšti opis posla pomaže direktoru u planiranju i organizaciji rada unutrašnje organizacione jedinice;ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama radi pripreme konkretizovanih planova realizacije programa rada;predlaže direktoru konkretizovane planove realizacije programa rada organizacione jedinice; priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;sarađuje na godišnjem planu rada i izveštaju o radu ustanove;organizuje stručne skupove;organizuje ili obezbeđuje učešće na međunarodnim i ostalim savetovanjima;realizuje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit u skadu sa zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina rada radnog iskustva; stečeno zvanje doktora nauka. stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina rada radnog iskustva;

Naziv radnog mesta Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke Pomoćnik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke Opšti opis posla priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada organizacione jedinice sa predlozima za unapređivanje procesa rada u organizacionoj jedinici;prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;nadzire rad izvršilaca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;izrađuje godišnji plan rada i izveštaj o radu ustanove;predlaže organizaciju stručnih skupova. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje stranog jezika;znanje rad na računaru;pet godina rada radnog iskustva. stručni ispit u skladu sa zakonom;znanje stranog jezika;znanje rada na računaru;pet godina rada radnog iskustva.

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU

Naziv radnog mesta Vaspitač Opšti opis posla priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa vaspitnoobrazovnog rada;strukturira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj uz aktivno učešće dece; zajedno sa decom kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj sve dece, priprema sredstva i materijale za igru i različite aktivnosti, podstiče pozitivnu socijalnu klimu i podržava učešće dece u zajednici vršnjaka i odraslih;prati i pruža podršku dobrobiti i celovitom razvoju u saradnji sa kolegama i roditeljima odnosno starateljima dece;učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju plana individualizacije / IOP-a 1 u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima dece;sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;obavlja poslove mentora pripravniku;vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;učestvuje u organizovanim oblicima kulturne aktivnosti i javne delatnosti ustanove;sarađuje sa roditeljima ili starateljima dece i širom društvenom zajednicom;obavlja poslove dežurstva;učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Defektolog – vaspitač Defektolog – vaspitač Defektolog – vaspitač u razvojnoj grupi Opšti opis posla priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa vaspitnoobrazovnog rada sa decom u razvojnoj grupi;prati i pruža podršku dobrobiti celovitom razvoju dece u saradnji sa kolegama i roditeljima, odnosno starateljima;kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj sve dece, priprema sredstva i materijale za igru i različite aktivnosti, podstiče pozitivnu socijalnu klimu i podržava učešće dece u zajednici vršnjaka i odraslih;učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju IOP-a u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima dece;pruža dodatnu podršku deci iz osetljivih društvenih grupa u vaspitnoj grupi;vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;obavlja poslove mentora pripravniku;učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove;učestvuje u organizovanim oblicima kulturne aktivnosti i javne delatnosti ustanove;sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenima u ustanovi i institucijama u široj društvenoj zajednici. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen ispit za licencu. Posebni uslovi rada u razvojnoj grupi.

Naziv radnog mesta Medicinska sestra vaspitač Opšti opis posla priprema, planira, realizuje i vrednuje ostvarivanje programa nege i vaspitnoobrazovnog rada sa decom do tri godine;učestvuje u izradi, praćenju i vrednovanju plana individualizacije u saradnji sa stručnim saradnikom i roditeljima, odnosno starateljima dece;kreira podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece, priprema sredstva i materijale za igru i različite tipove aktivnosti, stvara i održava pozitivnu socijalnu klimu u vaspitnoj grupi;prati i pruža podršku dobrobiti i celovitom razvoju dece u saradnji sa kolegama i roditeljima dece;vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;sarađuje sa roditeljima, odnostno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama;učestvuje u radu stručnih organa i timova ustanove. Stručna sprema / obrazovanje visoko obrazovanje, stečeno u skladu sa čl.39. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), ili odgovarajuće više obrazovanje;srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, stečeno u skladu sa čl.121. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i čl.39. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Naziv radnog mesta Nastavnik razredne nastave Nastavnik razredne nastave Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda Nastavnik razredne nastave u posebnim uslovima Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima Opšti opis posla planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa planom i programom ustanove;sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovno-vaspitnim potrebama učenika;sprovodi aktivnosti u cilju ostvarivanja kontinuiteta dodatne podrške pri prelasku na naredni nivo obrazovanja ili u drugu ustanovu;prilagođava tehnike učenja, didaktički materijal i rad na času obrazovnovaspitnim potrebama učenika;pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa teškoćama u razvoju i učestvuje u radu tima za izradu IOP-a;učestvuje u sprovođenju ispita;obavlja poslove mentora pripravniku;vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;obavlja poslove odeljenjskog starešine i mentora pripravniku;stručno se usavršava;učestvuje u radu timova i organa ustanove;učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama u lokalnoj zajednici. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine;na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen ispit za licencu. Posebni uslovi rada u školi za učenike sa smetnjama u razvoju, odnosno u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Naziv radnog mesta Nastavnik u produženom boravku Nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima Opšti opis posla ostvaruje sadržaje obrazovnovaspitnog rada u produženom boravku;vodi računa o ishrani učenika, sticanju radnih, higijenskih, kulturnih navika i podstiče učenike na samostalan rad;sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;planira, priprema i ostvaruje obrazovnovaspitni rad i aktivira učenike u slobodnom vremenu radnotehničkim, proizvodnim, humanitarnim, sportskim, kulturno-umetničkim, zabavnim i drugim aktivnostima;brine o zdravlju učenika i preduzima preventivne mere radi očuvanja zdravlja učenika, vaspitava ih i čuva;prati razvoj učenika i rezultate u učenju;podstiče učenike na postizanje boljih rezultata;sarađuje sa porodicama učenika;stručno se usavršava;vodi odgovarajuću evidenciju i pedagošku dokumentaciju;učestvuje u radu timova i organa ustanove, član je tima za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen ispit za licencu.

Naziv radnog mesta Nastavnik u celodnevnoj nastavi Nastavnik u celodnevnoj nastavi Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom Opšti opis posla planira, priprema i ostvaruje sve oblike nastave i druge oblike obrazovnovaspitnog rada u skladu sa programom ustanove;sprovodi individualizaciju i prilagođavanje u skladu sa obrazovnovaspitnim potrebama učenika;prilagođava tehnike učenja, didaktički materijal i rad na času obrazovnovaspitnim potrebama učenika;planira, priprema i ostvaruje obrazovnovaspitni rad i aktivira učenike u slobodnom vremenu radnotehničkim, proizvodnim, humanitarnim, sportskim, kulturno umetničkim, zabavnim i drugim aktivnostima;brine o zdravlju učenika i preduzima preventivne mere radi očuvanja zdravlja učenika, vaspitava ih i čuva;pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa teškoćama u razvoju i učestvuje u radu tima za izradu IOP-a;organizuje, učestvuje i prati sprovođenje ispita;vodi propisanu evidenciju i pedagošku dokumentaciju;priprema i realizuje izlete, posete, nastavu u prirodi; obavlja poslove odeljenjskog starešine;učestvuje u radu timova i organa ustanove;učestvuje u izradi propisanih dokumenata ustanove;sarađuje sa roditeljima, odnostno starateljima, zaposlenim u ustanovi i drugim zainteresovanim licima i institucijama. Stručna sprema / obrazovanje Visoko obrazovanje:na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo položen ispit za licencu.

Naziv radnog mesta Defektolog – nastavnik Defektolog – nastavnik Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom Defektolog – nastavnik u celodnevnoj nastavi Defektolog – nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u celodnevnoj nastavi Defektolg nastavnik u produženom boravku Opšti opis posla priprema, planira, realizuje i vrednuje vaspitnoobrazovni rad sa učenicima;prati i podržava razvoj učenika i njihovo napredovanje u saradnji sa stručnim saradnicima, nastavnicima, pedagoškim asistentima i drugim zaposlenima u obrazovnovaspitnoj ustanovi, ali i spoljnim saradnicima i