Predlog zakona o privrednim komorama

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Ovlašćeni predlagač Vlada

Obrađivač Ministarstvo privrede

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o privrednim komorama

Draft Law on Chambers of Commerce

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Ne postoji obaveza usklađivanja sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjeu između Evropske zajednice i njehnih država članica i Republike srbije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, tako da ne postoji obaveza popunjavanja Tabele usklađenosti propisa.

5. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

ne

6. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

7. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne postoje posebni konsultanti koji su učestvovali u izradi Predloga zakona o privrednim komorama.

Ostavite komentar