Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku

KONVENCIJA O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU

REPUBLIKA AUSTRIJA, REPUBLIKA FINSKA, REPUBLIKA ISLAND, KRALJEVINA NORVEŠKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

u daljem tekstu zemlje EFTA,

EVROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA,

u daljem tekstu Zajednica,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazume o slobodnoj trgovini između Zajednice i svake od zemalja EFTA,

UZIMAJUĆI U OBZIR Zajedničku deklaraciju o stvaranju Evropskog ekonomskog prostora, koju su usvojili ministri zemalja EFTA i država članica Zajednice i Komisija Evropskih zajednica u Luksemburgu 9. aprila 1984. godine, a posebno u pogledu pojednostavljenja graničnih formalnosti i pravila o poreklu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, zaključenu između zemalja EFTA i Zajednice, kojom se uvodi jedinstvena carinska isprava za takvu trgovinu,

SMATRAJUĆI, da bi upotreba tog jedinstvenog dokumenta u okviru zajedničkog tranzitnog postupka za prevoz robe između Zajednice i zemalja EFTA, kao i između samih zemalja EFTA, dovela do pojednostavljenja,

SMATRAJUĆI, da bi najbolji način da se postigne taj cilj bio da se tranzitni postupak, koji se trenutno koristi za prevoz robe u Zajednici, između Zajednice i Austrije i Švajcarske, kao i između Austrije i Švajcarske, proširi na one zemlje EFTA koje ga ne koriste,

UZIMAJUĆI U OBZIR, takođe, Nordijski tranzitni red koji se koristi između Finske, Norveške i Švedske,

ODLUČILE SU da zaključe sledeću Konvenciju:

Opšte odredbe

Član 1.

1. Ova konvencija utvrđuje mere za prevoz robe u tranzitu između Zajednice i zemalja EFTA, kao i između samih zemalja EFTA, uključujući, gde je to moguće, robu koja se pretovaruje, ponovo otprema ili skladišti, uvođenjem zajedničkog tranzitnog postupka, bez obzira na vrstu i poreklo robe.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe ove konvencije, a posebno one o garancijama, smatra se da je roba koja se kreće u okviru Zajednice, stavljena u tranzitni postupak u Zajednici.

3. Uz poštovanje odredaba člana 7. do 12, pravila kojima se uređuje zajednički tranzitni postupak navedena su u Dodatku I i II uz ovu konvenciju.

4. Tranzitne deklaracije i tranzitne isprave u smislu zajedničkog tranzitnog postupka odgovaraju i sačinjavaju se u skladu sa Dodatkom III.

Član 2.

1. Zajednički tranzitni postupak je u daljem tekstu označen kao postupak T1, odnosno postupak T2, u zavisnosti od situacije.

2. Postupak T1 se koristi za svaku robu koja se prevozi u skladu sa odredbama člana 1. stav 1.

3. Postupak T2 se koristi za robu koja se prevozi u skladu sa odredbama člana 1. stav 1.:

(a) u Zajednici:

samo ako je roba iz Zajednice. Pod „robom iz Zajednice” podrazumeva se roba:

u potpunosti dobijena na carinskom području Zajednice bez dodatka robe iz trećih zemalja ili teritorija koje nisu deo carinskog područja Zajednice.

iz zemalja ili teritorija koje ne čine deo carinskog područja Zajednice koja je stavljena u slobodan promet u zemlji članici.

dobijena na carinskom području Zajednice ili isključivo od robe iz druge alineje ili od robe iz prve i druge alineje.

Međutim, ne dovodeći u pitanje ovu konvenciju ili druge sporazume koje je zaključila Zajednica, roba koja se, iako ispunjava uslove utvrđene u jednoj od tri prethodne alineje, ponovo unosi na carinsko područje Zajednice pošto je bila izvezena iz tog područja, ne smatra se robom iz Zajednice.

(b) u zemlji EFTA:

samo ako je roba stigla u tu zemlju EFTA u okviru postupka T2 i ponovo se otprema u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim u članu 9.

4. Posebni uslovi utvrđeni ovom konvencijom za stavljanje robe u postupak T2 primenjuju se i za izdavanje isprava kojima se potvrđuje status robe iz Zajednice, pa se sa robom obuhvaćenom ovom ispravom postupa na isti način kao sa robom koja se prevozi u okviru postupka T2, s tim što robu ne mora da prati isprava kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice.

Član 3.

1. U smislu ove konvencije pojam:

(a) „tranzit” je postupak na osnovu kog se roba prevozi pod kontrolom nadležnih organa od jedne carinarnice u ugovornoj strani do druge carinarnice u istoj ili u drugoj ugovornoj strani preko bar jedne granice;

(b) „zemlja” je svaka zemlja EFTA, svaka država članica Zajednice ili svaka druga država koja je pristupila ovoj konvenciji;

(v) „treća zemlja” je svaka država koja nije ugovorna strana ove konvencije.

2. Od datuma kada pristupanje nove ugovorne strane stupi na snagu u skladu sa članom 15a, sve što se odnosi na zemlje EFTA primenjuje se na tu zemlju mutatis mutandis, i isključivo u svrhu ove konvencije.

3. U primeni pravila za postupak T1 ili T2 utvrđenih ovom konvencijom, zemlje EFTA i Zajednica, kao i njene države članice imaju ista prava i obaveze.

Član 4.

1. Ova konvencija ne dovodi u pitanje primenu svih drugih međunarodnih sporazuma o tranzitnom postupku, uz poštovanje svih ograničenja takve primene u pogledu prevoza robe od jedne tačke u Zajednici do druge tačke u Zajednici i svih ograničenja pri izdavanju isprava kojima se potvrđuje status robe iz Zajednice.

2. Ova konvencija, takođe, ne dovodi u pitanje:

(a) kretanje robe u okviru postupka privremenog uvoza;

i

(b) sporazume o pograničnom prometu.

Član 5.

U slučaju nepostojanja sporazuma između ugovornih strana i treće zemlje da se roba koja se kreće između ugovornih strana može prevoziti preko treće zemlje u okviru postupka T1 ili T2, takav postupak se primenjuje na robu koja se prevozi preko treće zemlje samo ako se prevoz preko te zemlje obavlja na osnovu jedinstvenog prevoznog dokumenta sačinjenog na teritoriji ugovorne strane i ako je sprovođenje tog postupka prekinuto na teritoriji treće zemlje.

Član 6.

Pod uslovom da je obezbeđeno sprovođenje svih mera koje se primenjuju na robu, zemlje mogu da bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, u okviru postupka T1 ili T2, uvedu pojednostavljene postupke, koji odgovaraju kriterijumima utvrđenim u Dodatku I i koji se primenjuju na određene vrste saobraćaja ili na određena preduzeća.

Takvi sporazumi se dostavljaju Komisiji Evropskih zajednica i drugim zemljama.

Sprovođenje tranzitnog postupka

Član 7.

1. Uz poštovanje svih posebnih odredaba ove konvencije, nadležne carinarnice zemalja EFTA su ovlašćene da preuzmu funkcije polaznih carinarnica, tranzitnih carinarnica, odredišnih carinarnica i garantnih carinarnica.

2. Nadležne carinarnice država članica Zajednice su ovlašćene da prihvataju T1 ili T2 deklaracije za tranzit do odredišne carinarnice u zemlji EFTA. Uz poštovanje svih posebnih odredbi ove konvencije, one su, takođe, ovlašćene da za robu otpremljenu za zemlju EFTA, izdaju isprave kojima se potvrđuje status robe iz Zajednice.

3. Ako se nekoliko pošiljki robe grupiše, utovari u samo jedno prevozno sredstvo i zatim otpremi kao zbirna pošiljka od strane jednog principala samo jednom T1 ili T2 operacijom, od jedne polazne carinarnice do jedne odredišne carinarnice za isporuku jednom primaocu, ugovorna strana može da zahteva da se takve pošiljke, osim u izuzetnim, opravdanim slučajevima, uključe u samo jednu T1 ili T2 deklaraciju sa odgovarajućim tovarnim listovima.

4. Izuzetno od zahteva da se, gde je to moguće, potvrdi status robe iz Zajednice, od lica koje obavlja izvozne formalnosti u graničnoj carinarnici ugovorne strane se ne zahteva da otpremljenu robu stavi u postupak T1 ili T2, nezavisno od carinskog postupka u koji će roba biti stavljena u susednoj graničnoj carinarnici.

5. Izuzetno od zahteva da se, gde je to moguće, potvrdi status robe iz Zajednice, granična carinarnica ugovorne strane kod koje su obavljene izvozne formalnosti može da odbije da stavi robu u postupak T1 ili T2, ako bi taj postupak trebalo da se završi u susednoj graničnoj carinarnici.

Član 8.

Nije dozvoljeno nikakvo dodavanje, uklanjanje ili zamena robe upućene po postupku T1 ili T2, posebno ako se pošiljke razdvajaju, pretovaraju ili su u rinfuzi.

Član 9.

1. Roba koja je uneta u zemlju EFTA u okviru postupka T2 i može se ponovo otpremiti po istom postupku, ostaje pod stalnom kontrolom carinskih organa te zemlje kako bi se obezbedilo da njena istovetnost ili stanje ostanu nepromenjeni.

2. Ako se ta roba ponovo otprema iz zemlje EFTA pošto je bila stavljena, u toj zemlji EFTA, u drugi carinski postupak, a ne u postupak tranzita ili skladištenja, ne može da se primeni postupak T2.

Međutim, ova odredba se ne primenjuje na robu koja je privremeno uvezena radi izlaganja na izložbi, sajmu ili sličnom javnom izlaganju i nad kojom nije primenjen drugi postupak osim onog koji je bio potreban za očuvanje njenog prvobitnog stanja ili za razdvajanje pošiljke.

3. Ako se roba ponovo otprema iz zemlje EFTA pošto je bila smeštena u okviru postupka skladištenja, postupak T2 može da se primeni samo pod sledećim uslovima:

da roba nije bila uskladištena duže od pet godina; međutim, za robu koja se svrstava u Glavu 1 do 24 Nomenklature za svrstavanje robe u Carinsku tarifu (Međunarodna konvencija o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, od 14. juna 1983. godine), taj period je ograničen na šest meseci,

da je roba bila smeštena u posebnim prostorima i nad kojom nije primenjen drugi postupak osim onog koji je bio potreban za očuvanje njenog prvobitnog stanja ili za razdvajanje pošiljke, bez zamene pakovanja,

da su svi postupci izvršeni pod carinskim nadzorom.

4. Svaka prihvaćena T2 deklaracija ili svaka druga isprava kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice koji je izdala nadležna carinarnica u zemlji EFTA, sadrži poziv na odgovarajuću T2 deklaraciju ili ispravu kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice pod kojim je roba stigla u tu zemlju EFTA i uključuje sve posebne potvrde na njima.

Član 10.

1. Osim ako nije drugačije predviđeno u stavu 2. ili u dodacima, svaka T1 ili T2 operacija je pokrivena garancijom važećom u svim ugovornim stranama uključenim u tu operaciju.

2. Odredbe stava 1. ne dovode u pitanje pravo:

(a) ugovornih strana da se međusobno saglase da nije potrebna garancija za T1 ili T2 operacije koje uključuju samo njihove teritorije;

(b) ugovorne strane da ne zahteva garanciju za deo T1 ili T2 operacije između polazne carinarnice i prve tranzitne carinarnice.

3. –

Član 11.

1. Kao opšte pravilo, istovetnost robe se obezbeđuje stavljanjem plombe.

2. Plombe se stavljaju na:

(a) prostor sa robom, ako je prevozno sredstvo već odobreno na osnovu drugih propisa ili ako ga je polazna carinarnica priznala kao pogodno za stavljanje plombe;

(b) svaki pojedinačni paket u ostalim slučajevima.

3. Prevozno sredstvo može da se prihvati kao pogodno za stavljanje plombe pod uslovom:

(a) da plomba može jednostavno i pravilno da se stavi na njega;

(b) da je konstruisano tako da roba ne može da se iznese ili unese bez vidljivih tragova pokušaja ili bez oštećenja plombe;

(v) da u njemu nema prikrivenih prostora u koje može da se sakrije roba;

(g) da je prostor namenjen za teret lako dostupan nadležnim organima radi kontrole.

4. Polazna carinarnica može da odustane od stavljanja plombe ako se, uzimajući u obzir druge raspoložive mere za očuvanje istovetnosti, na osnovu opisa robe u deklaraciji ili u pratećim ispravama može lako da utvrdi istovetnost robe.

Član 12.

1. Dok se ne usaglasi postupak za razmenu statističkih podataka kojim bi se obezbedilo da zemlje EFTA i države članice Zajednice imaju podatke neophodne za pripremu njihove statistike o tranzitu, dodatna kopija primerka broj 4 ili prateći tranzitni dokument T1 i T2 deklaracije se obezbeđuju za potrebe statistike, osim ukoliko ih ugovorna strana ne zahteva, i to za:

(a) prvu tranzitnu carinarnicu u svakoj zemlji EFTA;

(b) prvu tranzitnu carinarnicu u Zajednici za robu koja je predmet T1 ili T2 operacije započete u zemlji EFTA.

2. Međutim, gore navedena dodatna kopija nije potrebna ako se roba prevozi pod uslovima utvrđenim u Glavi VIII Naslova III u Dodatku I.

3. Principal ili njegov ovlašćeni zastupnik na zahtev nacionalnih službi nadležnih za statistiku o tranzitu, obezbeđuje svaku informaciju o T1 ili T2 deklaracijama neophodnu za potrebe statistike.

Administrativna pomoć

Član 13.

1. Nadležni organi zainteresovanih zemalja razmenjuju sve raspoložive informacije koje su od važnosti za proveru pravilnog sprovođenja ove konvencije.

2. Ako je potrebno, nadležni organi zainteresovanih zemalja razmenjuju sve nalaze, isprave, zapisnike, evidencije o postupcima i informacije o prevoznim operacijama sprovedenim u okviru postupka T1 ili T2, kao i nepravilnostima ili prekršajima u vezi sa tim operacijama.

Osim toga, ako je potrebno, oni razmenjuju sve nalaze koji se odnose na robu zbog koje je obezbeđena uzajamna pomoć i koja je bila predmet postupka carinskog skladištenja.

3. Ako se sumnja na postojanje nepravilnosti ili prekršaja u vezi sa robom koja je uneta u zemlju iz druge zemlje ili je prošla kroz zemlju ili je bila smeštena po postupku skladištenja, nadležni organi zainteresovanih zemalja razmenjuju, na zahtev, sve informacije o:

(a) uslovima pod kojima se ta roba prevozila:

ako je stigla u zemlju kojoj je zahtev upućen u okviru postupka T1 ili T2 ili na osnovu isprave kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice, nezavisno od načina na koji je ponovo otpremljena, ili

ako je ponovo otpremljena iz zemlje kojoj je zahtev upućen na osnovu T1 ili T2 dokumenta ili isprave kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice, nezavisno od načina na koji je stigla:

(b) uslovima pod kojima je ta roba uskladištena, ako je stigla u zemlju kojoj je upućen zahtev u okviru postupka T2 ili na osnovu isprave kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice ili ako je ponovo otpremljena iz te zemlje na osnovu dokumenta T2 ili isprave kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice.

4. Svaki zahtev sačinjen na osnovu st. 1. do 3. mora da sadrži podatak na koji slučaj ili slučajeve se odnosi.

5. Ako nadležni organ jedne zemlje traži pomoć koju on sam ne bi mogao da pruži da se to od njega traži, on će u svom zahtevu ukazati na tu činjenicu. Nadležni organ kom je upućen takav zahtev ima diskreciono pravo da odluči da li će mu udovoljiti.

6. Informacije pribavljene u skladu sa st. 1. do 3. upotrebljavaju se isključivo za potrebe ove konvencije i uživaju istu zaštitu u zemlji koja ih je primila kao što je imaju slične informacije prema nacionalnim propisima te zemlje. Takve informacije mogu da se koriste za druge svrhe samo uz pisanu saglasnost nadležnog organa koji ih je dostavio i uz poštovanje svih ograničenja koje utvrdi taj organ.

Naplata

Član 13a

Nadležni organi zainteresovanih zemalja, u skladu sa odredbama Dodatka IV, pružaju jedan drugom pomoć oko naplate potraživanja, ako je do potraživanja došlo u vezi sa T1 ili T2 operacijom.

Zajednički odbor

Član 14.

1. Ustanovljava se Zajednički odbor u kom su zastupljene sve ugovorne strane ove konvencije.

2. Zajednički odbor postupa sporazumno.

3. Zajednički odbor se sastaje po potrebi, ali najmanje jednom godišnje. Svaka ugovorna strana može da zatraži održavanje sastanka.

4. Zajednički odbor usvaja poslovnik koji, između ostalog, sadrži pravila za sazivanje sastanka i za imenovanje predsedavajućeg i za određivanje njegovog mandata.

5. Zajednički odbor može da odluči da osnuje pododbor ili radnu grupu, koji mogu da mu pomažu pri obavljanju zadataka.

Član 15.

1. Zajednički odbor je odgovoran za upravljanje ovom konvencijom i za obezbeđenje njenog pravilnog sprovođenja. U tu svrhu, ugovorne strane ga redovno obaveštavaju o iskustvima stečenim u primeni ove konvencije, pa Odbor daje preporuke, a u slučajevima predviđenim u stavu 3, donosi odluke.

2. On posebno preporučuje:

(a) izmene ove konvencije, osim onih iz stava 3.;

(b) druge mere potrebne za njeno sprovođenje.

3. Zajednički odbor odlukom usvaja:

(a) izmene dodataka;

(b) –

(v) druge izmene i dopune ove konvencije nastale zbog izmena i dopuna dodataka;

(g) prelazne mere potrebne u slučaju pristupanja novih država članica Zajednici;

(d) pozive trećim zemljama u smislu člana 3. stav 1. tačka (v) da pristupe ovoj konvenciji u skladu sa članom 15a.

Odluke donete pod tač. (a) do (g) stupaju na snagu u ugovornim stranama u skladu sa njihovim zakonodavstvom.

4. Ako, u Zajedničkom odboru, predstavnik ugovorne strane prihvati odluku koja podleže ispunjenju ustavnih zahteva, odluka stupa na snagu, ako u njoj nije naveden datum, prvog dana drugog meseca od obaveštenja da je rezerva povučena.

5. Odluke Zajedničkog odbora iz stava 3. tačka (d), kojima se treća zemlja poziva da pristupi ovoj konvenciji, šalju se Generalnom sekretarijatu Saveta Evropskih zajednica koji ih dostavlja toj trećoj zemlji zajedno sa tekstom Konvencije koji je na snazi na taj dan.

6. Od datuma iz stava 5, ovu treću zemlju mogu da predstavljaju posmatrači u Zajedničkom odboru, pododborima i radnim grupama.

Pristupanje trećih zemalja

Član 15a

1. Svaka treća zemlja može da postane ugovorna strana ove konvencije ako je pozove depozitar Konvencije posle odluke Zajedničkog odbora.

2. Treća zemlja pozvana da postane ugovorna strana ove konvencije to čini podnošenjem instrumenta o pristupanju Generalnom sekretarijatu Saveta Evropskih zajednica. Pomenuti instrument prati prevod konvencije na službeni jezik (službene jezike) zemlje koja pristupa.

3. Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog meseca od podnošenja instrumenta o pristupanju.

4. Depozitar obaveštava sve ugovorne strane o datumu na koji je podnet instrument o pristupanju i datumu kada će pristupanje stupiti na snagu.

5. Preporuke i odluke Zajedničkog odbora iz člana 15. st. 2. i 3. usvojene između datuma iz stava 1. ovog člana i datuma kada pristupanje stupa na snagu takođe se dostavljaju pozvanoj trećoj zemlji preko Generalnog sekretarijata Saveta Evropskih zajednica.

Izjava kojom se prihvataju ti akti unosi se ili u instrument o pristupanju ili u poseban instrument podnet Generalnom sekretarijatu Saveta Evropskih zajednica u roku od šest meseci od dostavljanja. Ako se izjava ne podnese u tom roku, pristupanje se smatra ništavim.

Razne i završne odredbe

Član 16.

Svaka ugovorna strana preduzima odgovarajuće mere radi obezbeđenja pravilne i usklađene primene odredaba ove konvencije, uzimajući u obzir potrebu da se što je moguće više smanje formalnosti za privredne subjekte, kao i potrebu da se postignu za sve strane prihvatljiva rešenja svih poteškoća koje nastanu pri sprovođenju tih odredaba.

Član 17.

Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o svim propisima koje usvoje radi sprovođenja ove konvencije.

Član 18.

Odredbe ove konvencije ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita robe koje su usvojile ugovorne strane ili države članice Zajednice i koje su opravdane na osnovu javnog morala, javnog reda ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite nacionalnih bogatstava koja imaju umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost ili zaštite industrijske ili trgovačke svojine.

Član 19.

Dodaci uz ovu konvenciju čine njen sastavni deo.

Član 20.

1. Ova konvencija se primenjuje, sa jedne strane, na teritorijama gde se primenjuje Ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i pod uslovima utvrđenim u tom ugovoru i, sa druge strane, na teritorijama zemalja EFTA.

2. Ova konvencija se primenjuje i u Kneževini Lihtenštajn sve dok je ta kneževina povezana sa Švajcarskom Konfederacijom ugovorom o carinskoj uniji.

Član 21.

Svaka ugovorna strana može da istupi iz ove konvencije ako 12 meseci unapred dostavi o tome pisano obaveštenje depozitaru, koji o tome obaveštava sve ostale ugovorne strane.

Član 22.

1. Ova konvencija stupa na snagu 1. januara 1988. godine, ako ugovorne strane pre 1. novembra 1987. godine, deponuju svoje instrumente o pristupanju Sekretarijatu Saveta Evropskih zajednica, koji nastupa kao depozitar.

2. Ako ova konvencija ne stupi na snagu 1. januara 1988. godine, stupiće na snagu prvog dana drugog meseca od deponovanja poslednjeg instrumenta o pristupanju.

3. Depozitar će objaviti datum deponovanja instrumenta o pristupanju svake ugovorne strane i datum stupanja na snagu ove konvencije.

Član 23.

1. Stupanjem na snagu ove Konvencije prestaju da se primenjuju Sporazumi od 30. novembra 1972. godine i od 23. novembra 1972. godine o primeni pravila o tranzitu u Zajednici, koje su zaključile Austrija i Švajcarska sa Zajednicom, kao i Sporazum od 12. jula 1977. godine o proširenju primene pravila o tranzitu u Zajednici, koji su navedene zemlje zaključile sa Zajednicom.

2. Međutim, sporazumi navedeni u stavu 1. nastaviće da se primenjuju na T1 ili T2 operacije započete pre stupanja na snagu ove konvencije.

3. Nordijski tranzitni red, koji se primenjuje između Finske, Norveške i Švedske, biće ukinut danom stupanja na snagu ove konvencije.

Član 24.

Ova konvencija, sačinjena u jednom primerku na danskom, holandskom, engleskom, francuskom, nemačkom, grčkom, italijanskom, portugalskom, španskom, finskom, islandskom, norveškom i švedskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni, biće deponovana u arhivama Sekretarijata Saveta Evropskih zajednica, koji će svakoj ugovornoj strani dostaviti njenu overenu kopiju.

Sačinjeno u Interlakenu, 20. maja 1987. godine

DODATAK I

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK

NASLOV I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

1. Kako je predviđeno članom 1. stav 3. Konvencije, ovaj dodatak utvrđuje određena pravila koja regulišu zajednički tranzitni postupak.

2. Osim ako nije drugačije navedeno, odredbe ovog dodatka primenjuju se na operacije u okviru zajedničkog tranzitnog postupka, bez obzira da li se koristi postupak T1 ili T2.

3. Roba visokog rizika od prevare navedena je u Prilogu I. Ako se odredba ove konvencije odnosi na taj prilog, svaka mera u vezi za navedenom robom primenjuje se samo ako količina premašuje odgovarajući minimum. Prilog I se revidira najmanje jednom godišnje.

POGLAVLJE I

Oblast primene i definicije

Član 2.

Oblast primene postupka

1. Zajednički tranzitni postupak se ne primenjuje na poštanske pošiljke (uključujući poštanske pakete) koje se prevoze u skladu sa aktima Svetske poštanske unije, ako se ta roba prevozi od strane ili za nosioce prava i obaveza utvrđenih tim aktima.

2. Ugovorna strana može da odluči da ne primeni zajednički tranzitni postupak na kretanje robe cevovodima. Takve odluke se dostavljaju Komisiji koja obaveštava druge zemlje.

Član 3.

Definicije

U smislu ove konvencije primenjuju se sledeće definicije:

(a) „nadležni organi”:

carinski organ ili drugi organ odgovoran za primenu ove konvencije;

(b) „tranzitna deklaracija”:

radnja kojom lice u propisanom obliku i na propisani način izražava nameru da robu stavi u zajednički tranzitni postupak;

(v) „prateći tranzitni dokument”:

dokument odštampan iz kompjuterskog sistema koji prati robu i koji se zasniva na podacima iz tranzitne deklaracije;

(g) „postupak T2”:

postupak iz člana 2. Konvencije označen na tranzitnoj deklaraciji oznakom „T2” ili „T2F”;

(d) „principal”:

lice koje je sačinilo deklaraciju za zajednički tranzit ili u čije ime je sačinjena deklaracija za zajednički tranzit;

(đ) „polazna carinarnica”:

carinarnica kod koje su prihvaćene deklaracije za stavljanje robe u zajednički tranzitni postupak;

(e) „tranzitna carinarnica”:

carinarnica na ulasku u ugovornu stranu, ili

carinarnica na izlasku iz ugovorne strane gde pošiljka napušta carinsko područje te ugovorne strane u toku tranzitne operacije preko granice između te ugovorne strane i treće zemlje;

(ž) „odredišna carinarnica”:

carinarnica kojoj roba stavljena u postupak zajedničkog tranzita mora da se pokaže u cilju završetka postupka;

(z) „garantna carinarnica”:

carinarnica koju su nadležni organi jedne zemlje odredili da joj garanti podnose garancije;

(i) „garant”:

svako fizičko ili pravno treće lice koje u pisanoj formi prihvati obavezu da plati solidarno sa principalom svaki mogući dug do visine garantovanog iznosa;

(j) „HS tarifni broj”:

brojčane oznake za tarifne brojeve i podbrojeve Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka, kao što je ustanovljeno Konvencijom od 14. juna 1983. godine;

(k) „dug”:

uvozne ili izvozne dažbine i druge naknade koje nastanu za robu stavljenu u zajednički tranzitni postupak;

(l) „dužnik”:

svako fizičko ili pravno lice koje ima obavezu da plati dug;

(lj) „Komisija”:

Komisija Evropskih zajednica;

(m) „puštanje robe”:

radnja kojim carinski organ stavlja robu na raspolaganje u svrhe određene zajedničkim tranzitnim postupkom u koji je stavljena;

(n) „lice sa sedištem u ugovornoj strani”:

u slučaju fizičkog lica, svako lice koje tamo ima uobičajeno prebivalište;

u slučaju pravnog lica ili udruženja, svako lice koja tamo ima registrovano sedište, direkciju ili predstavništvo;

(nj) „tehnike obrade podataka”:

razmena EDI standardnih poruka sa nadležnim organima; ili

unošenje informacija potrebnih za završetak formalnosti u sisteme za obradu podataka nadležnih organa;

(o) „EDI (elektronska razmena podataka)”:

elektronski prenos podataka između dva kompjuterska sistema u skladu sa dogovorenim strandardima poruke;

(p) „standardna poruka”:

unapred definisana struktura prihvaćena za elektronsku razmenu podataka;

(r) „lični podaci”:

svaka informacija o poznatom ili prepoznatljivom fizičkom ili pravnom licu;

(s) „rezervni postupak”:

postupak na osnovu papirnih dokumenata, predviđen da omogući podnošenje i kontrolu tranzitne deklaracije i praćenje tranzitne operacije ako nema mogućnosti da se sprovede standardni postupak elektronskim sredstvima;

(t) „Konvencija o jedinstvenom dokumentu”:

Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom od 20. maja 1987. godine.

POGLAVLJE II

Standardni postupak

Član 4.

1. Pod uslovima i na način koji sami odrede, poštujući načela utvrđena carinskim propisima, nadležni organi omogućavaju da se za postupke T1 ili T2 formalnosti sprovode upotrebom tehnike elektronske obrade podataka.

2. Uz međusobnu saglasnost, ugovorne strane usvajaju mere kojima se utvrđuje sledeće:

(a) pravila koja definišu i uređuju poruke koje razmenjuju carinarnice, potrebne za primenu carinskih propisa;

(b) opšti skup podataka i format poruka sa podacima koje se razmenjuju u skladu sa carinskim propisima.

Član 5.

Oblast primene

1. Ne dovodeći u pitanje posebne okolnosti, nadležni organi koriste informacionu tehnologiju i kompjuterske mreže za razmenu podataka opisanu u ovom poglavlju.

2. Ugovorne strane koriste Zajedničku komunikacionu mrežu/Zajedničke interfejs sisteme (CCN/CSI) Evropske zajednice za razmenu podataka opisanu u stavu 1. Finansijsko učešće zemalja EFTA i druga slična pitanja dogovorena su između Zajednice i svake od zemalja EFTA.

3. Odredbe ovog poglavlja se ne primenjuju na pojednostavljenja iz člana 44. stav 1. tačka (đ) i (e), osim ako je drugačije određeno.

Član 6.

Bezbednost

1. Uslovi utvrđeni za sprovođenje formalnosti pomoću tehnike obrade podataka obuhvataju, između ostalog, mere za proveru izvora podataka i njihovu zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmene ili neovlašćenog pristupanja.

2. Osim bezbednosnih zahteva opisanih u stavu 1, nadležni organi uspostavljaju i održavaju odgovarajuća bezbedonosna rešenja za pravilno, pouzdano i bezbedno funkcionisanje celokupnog tranzitnog sistema.

3. Da bi se obezbedio pomenuti nivo bezbednosti, svaki unos, izmena ili brisanje podataka beleži se zajedno sa podatkom o razlogu i tačnim vremenom takve obrade i identifikacijom lica koje ju je izvršilo. Osim toga, originalni podatak ili svaki podatak obrađen na taj način čuva se najmanje tri kalendarske godine od kraja godine na koju se taj podatak odnosi ili duže ako se tako traži na drugom mestu.

4. Nadležni organi redovno nadgledaju bezbednost.

5. Svi uključeni nadležni organi obaveštavaju jedan drugog o svim sumnjama u povredu bezbednosti.

Član 7.

Zaštita ličnih podataka

1. Ugovorne strane koriste lične podatke razmenjene primenom ove konvencije isključivo za potrebe ove konvencije i svakog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe koji usledi u toku zajedničkog tranzitnog postupka. Ovo ograničenje, međutim, ne sprečava korišćenje takvih podataka za potrebe analize rizika tokom zajedničkog tranzitnog postupka i istrage i krivičnog postupka proisteklih iz tog zajedničkog tranzitnog postupka. U tom slučaju, nadležni organ koji je dao informacije se odmah obaveštava o takvom njihovom korišćenju.

2. Što se tiče obrade ličnih podataka razmenjenih primenom ove konvencije, ugovorne strane su u obavezi da primene mere neophodne za obezbeđenje nivoa zaštite ličnih podataka koji je najmanje jednak zahtevima Konvencije Saveta Evrope od 28. januara 1981. godine za zaštitu pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

3. Svaka ugovorna strana preduzima sve potrebne korake u obliku efikasne kontrole kako bi garantovala usklađenost sa ovim članom.

POGLAVLJE III

Odgovornosti principala, prevoznika i primaoca robe

Član 8.

1. Od principala se zahteva sledeće:

(a) da odredišnoj carinarnici preda robu u nepromenjenom stanju zajedno sa potrebnim ispravama, u propisanom roku, uz poštovanje mera za očuvanje njene istovetnosti koje su utvrdili nadležni organi;

(b) da poštuje druge propise koji se odnose na zajednički tranzitni postupak;

(v) da na zahtev organa nadležnih za kontrolu, u utvrđenom roku, pruži sve potrebne isprave i podatke, na bilo kojem mediju, kao i da pruži svu traženu pomoć.

2. Bez obzira na obaveze principala iz stava 1., prevoznik ili primalac robe koji su primili robu znajući da je ona u zajedničkom tranzitnom postupku, takođe su obavezni da odredišnoj carinarnici predaju robu u nepromenjenom stanju zajedno sa potrebnim ispravama, u propisanom roku, uz poštovanje mera za očuvanje njene istovetnosti koje su utvrdili nadležni organi.

POGLAVLJE IV

Garancije

Član 9.

Obaveza polaganja garancije

1. Principal polaže garanciju radi osiguranja plaćanja duga koji može da nastane u vezi sa robom.

2. Garancija je:

(a) ili pojedinačna garancija koja pokriva jednu operaciju zajedničkog tranzita;

(b) ili, ako se koristi pojednostavljenje u smislu člana 44, zajednička garancija koja obuhvata nekoliko operacija.

Član 10.

Oblici garancije

1. Garancija se može položiti:

(a) u obliku novčanog depozita kod polazne carinarnice; ili

(b) od strane garanta kod garantne carinarnice.

2. Međutim, nadležni organi mogu da odbiju da prihvate predloženu vrstu garancije ako ona nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem zajedničkog tranzitnog postupka.

Član 10a

Novčani depoziti

Novčani depozit se polaže u valuti polazne zemlje ili podnošenjem svakog drugog sredstva plaćanja priznatog od nadležnih organa te zemlje.

Garancija u obliku novčanog depozita ili u obliku ekvivalentnih sredstava plaćanja polaže se u skladu sa važećim propisima polazne zemlje.

Član 10b

Garant

1. Garant ima sedište u ugovornoj strani u kojoj se garancija polaže i mora biti odobren od strane nadležnih organa. Garant navodi uslužnu adresu ili određuje predstavnika u svakoj ugovornoj strani uključenoj u konkretnu zajedničku tranzitnu operaciju. Ako Zajednica čini jednu od ugovornih strana, garant navodi uslužnu adresu ili određuje predstavnika u svakoj od zemalja članica.

2. Garantna obaveza pokriva u granicama osiguranog iznosa i iznos uvoznih ili izvoznih dažbina nastalih posle naknadnih kontrola.

3. Nadležni organi odbijaju da odobre garanta za kog postoji sumnja da neće izvršiti plaćanje u propisanom roku bilo kog nastalog duga do najvišeg iznosa garancije.

4. Ako garanciju polaže garant u garantnoj carinarnici:

(a) „Referentni broj garancije” se dodeljuje principalu za potrebe korišćenja garancije i za identifikaciju svake garantne obaveze garanta;

(b) pristupna šifra pridružena „Referentnom broju garancije” se dodeljuje i saopštava principalu.

Član 11.

Oslobođenje od polaganja garancije

1. Osim u slučajevima gde je to neophodno, nije potrebno polaganje garancije za:

(a) prevoz robe vazduhom;

(b) prevoz robe rekom Rajnom i plovnim putevima Rajne;

(v) prevoz robe cevovodom;

(g) zajedničku tranzitnu operaciju koja se sprovodi u skladu sa članom 44. stav 1. tač. (đ) i (e).

2. Svaka zemlja može da odustane od zahteva za polaganjem garancije u vezi sa prevozom robe plovnim putevima na svojoj teritoriji, osim onim navedenim u stavu 1. tačka (b). Pojedinosti o merama preduzetim u tom smislu dostavlja Komisiji, koja o tome obaveštava druge zemlje.

POGLAVLJE V

Razne odredbe

Član 12.

Pravni status isprava i evidencija

1. Isprave izdate u skladu sa propisima, nezavisno od njihovog tehničkog oblika, i mere uvedene ili prihvaćene od strane nadležnih organa jedne zemlje, imaju isto pravno dejstvo u drugim zemljama kao i takve isprave i mere organa svake od tih zemalja.

2. Nalaz nadležnih organa jedne zemlje utvrđen kontrolom sprovedenom u okviru zajedničkog tranzitnog postupka ima istu snagu u drugim zemljama kao i nalaz nadležnih organa svake od tih zemalja.

Član 13.

Spisak carinarnica nadležnih za sprovođenje tranzitnih operacija

Svaka zemlja u kompjuterski sistem unosi spisak carinarnica nadležnih za zajedničke tranzitne operacije, uz navođenje njihovih identifikacionih brojeva i nadležnosti, kao i dane i sate kada su otvorene. Svaka promena se, takođe, unosi u kompjuterski sistem.

Komisija koristi kompjuterski sistem za dostavljanje tih informacija drugim zemljama.

Član 14.

Centralna carinarnica

Svaka zemlja, ukoliko se ukaže potreba, obaveštava Komisiju o osnivanju centralne carinarnice, kao i o nadležnostima poverenim toj carinarnici koje se odnose na upravljanje i praćenje zajedničkog tranzitnog postupka i na prijem i slanje dokumenata uz navođenje vrste tih dokumenata.

Komisija ove informacije prosleđuje drugim zemljama.

Član 15.

Prekršaji i kazne

Zemlje preduzimaju potrebne korake za tretiranje svih prekršaja ili nepravilnosti i uvode efikasne, odgovarajuće i obeshrabrujuće kazne.

NASLOV II

SPROVOĐENJE POSTUPKA

POGLAVLJE I

Pojedinačna garancija

Član 16.

Oblik pojedinačne garancije

1. Pojedinačna garancija pokriva ukupan iznos duga koji bi mogao da nastane, obračunat primenom najviših stopa, uključujući uvozne dažbine koje bi se primenile u polaznoj zemlji ako bi se roba iste vrste uvezla iz treće zemlje i stavila u slobodan promet. Za potrebe tog obračuna, sa robom iz Zajednice koja se prevozi u skladu sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, postupa se kao sa robom koja nema status robe iz Zajednice.

Međutim, stope koje se uzimaju u obzir za obračun pojedinačne garancije ne mogu da budu niže od najniže stope ako je data u petoj koloni Priloga I.

2. Pojedinačne garancije u obliku novčanog depozita važe u svim ugovornim stranama. One se vraćaju kada je postupak okončan.

3. Pojedinačna garancija koju polaže garant može da bude u obliku kupona u iznosu 7.000 evra, koji garant izdaje licima koja nameravaju da nastupe kao principal i koji važi u svim ugovornim stranama.

Garant odgovara za iznos do 7.000 evra po kuponu.

4. Ako je pojedinačnu garanciju položio garant, pristupnu šifru povezanu sa „Referentnim brojem garancije” principal ne menja, osim u okviru primene Priloga III, tačka 3.

Član 17.

Polaganje pojedinačne garancije od strane garanta

1. Pojedinačna garancija koju je položio garant odgovara obrascu iz Priloga V1 uz Dodatak III. Instrument garancije zadržava garantna carinarnica.

2. Ako to nalažu odredbe nacionalnih zakona ili drugih propisa, ili u skladu sa uobičajenom praksom, zemlja može da dozvoli da garantna izjava iz stava 1. bude u nekom drugom obliku, ukoliko ima isto pravno dejstvo kao garantna izjava data na obrascu.

Član 18.

Polaganje pojedinačne garancije u obliku kupona

1. U slučaju iz člana 16. stav 3. pojedinačna garancija koju polaže garant odgovara obrascu iz Priloga V2 uz Dodatak III.

Odredbe člana 17. stav 2. primenjuju se mutatis mutandis.

2. Garant dostavlja garantnoj carinarnici podatke o kuponima za pojedinačnu garanciju koje je izdao na način koji su odredili nadležni organi. Krajnji rok do kog kupon može da se koristi ne može da bude duži od jedne godine od datuma izdavanja.

3. „Referentni broj garancije” garant saopštava principalu za svaki kupon za pojedinačnu garanciju koji mu je izdao. Principal ne može da izmeni dodeljenu pristupnu šifru.

4. Za primenu člana 22. stav 1. tačka (b) principal može da koristi kupone za pojedinačnu garanciju u papirnom obliku, na obrascu iz Priloga V3, uključujući identifikacioni broj.

5. Garant može da izda kupone za pojedinačnu garanciju koji ne važe za operacije zajedničkog tranzita koji uključuju robu navedenu u Prilogu I. U tom slučaju garant svaki pojedinačni kupon u papirnom obliku označava dijagonalno sledećom napomenom:

– Važnost ograničena – 99200.

6. Principal polaznoj carinarnici podnosi onoliki broj kupona za pojedinačnu garanciju koliko puta se iznos od 7.000 evra mora pomnožiti da bi se pokrio ukupan iznos duga koji bi mogao da nastane. Za primenu člana 22. stav 1. tačka (b) pojedinačni kuponi u papirnom obliku predaju se polaznoj carinarnici koja ih zadržava i koja garantnoj carinarnici naznačenoj na kuponu javlja identifikacioni broj svakog kupona.

Član 19.

Ukidanje i opoziv garancije

1. Garantna carinarnica ukida odluku o prihvatanju garantne izjave ukoliko više nisu ispunjeni uslovi utvrđeni u vreme donošenja odluke.

Garant, takođe, može da opozove svoju garantnu izjavu u bilo kom trenutku.

2. Ukidanje ili opoziv stupa na snagu šesnaestog dana od dana kada je o tome obavešten garant ili garantna carinarnica.

Od tog datuma, nijedan ranije izdat kupon za pojedinačnu garanciju ne može da se koristi za stavljanje robe u zajednički tranzitni postupak.

3. Nadležni organi zemlje nadležne za garantnu carinarnicu evidentiraju takvo ukidanje ili opoziv u kompjuterskom sistemu, zajedno sa datumom njihovog stupanja na snagu.

POGLAVLJE II

Prevozna sredstva i deklaracije

Član 20.

Utovar

1. Jedna tranzitna deklaracija uključuje samo robu koja je utovarena ili će biti utovarena na samo jedno prevozno sredstvo radi prevoza od jedne polazne carinarnice do jedne odredišne carinarnice.

U smislu ovog člana smatra se da jedno prevozno sredstvo čini, pod uslovom da se roba koja se prevozi otprema zajedno, sledeće:

(a) drumsko vozilo sa jednom ili više prikolica ili poluprikolica;

(b) kompozicija železničkih kola ili vagona;

(v) plovila koja čine jedinstven lanac;

(g) kontejneri natovareni na jedno prevozno sredstvo u smislu ovog člana.

2. Jedno prevozno sredstvo može da se koristi za utovar robe u više polaznih carinarnica i za istovar u više odredišnih carinarnica.

Član 21.

Tranzitne deklaracije uz primenu tehnike obrade podataka

1. Pojedinosti deklaracije iz Priloga A1 uz Dodatak III utvrđene su u obliku podataka u šifrovanom ili drugom obliku koji su nadležni organi propisali za kompjutersku obradu i odgovaraju traženim podacima.

2. Smatra se da je tranzitna deklaracija nastala elektronskom razmenom podataka podneta kad nadležni organ primi elektronsku poruku.

Prihvatanje tranzitne deklaracije nastale elektronskom razmenom podataka javlja se principalu povratnom porukom koja sadrži bar identifikaciju primljene poruke i/ili registarski broj tranzitne deklaracije i datum njenog prihvatanja.

3. Tranzitne deklaracije podnete putem razmene standardnih elektronskih poruka odgovaraju strukturi i pojedinostima utvrđenim u Dodatku III.

4. Tranzitna deklaracija se, u skladu sa Dodatkom III, popunjava na jednom od službenih jezika ugovornih strana prihvaćenim od strane nadležnih organa polazne zemlje. Po potrebi, nadležni organi zemlje koja je uključena u zajednički tranzitni postupak mogu da traže prevod na službeni jezik ili jedan od službenih jezika te zemlje.

5. Ako zajednički tranzitni postupak u polaznoj zemlji sledi nakon nekog drugog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe, polazna carinarnica može da zahteva te isprave na uvid.

6. Roba se predaje zajedno s prevoznom ispravom. Polazna carinarnica može da odustane od zahteva da joj se podnese ta isprava u vreme obavljanja carinskih formalnosti, pod uslovom da joj isprava stoji na raspolaganju.

Član 22.

Tranzitne deklaracije u pisanom obliku

1. Roba može da se stavi u zajednički tranzitni postupak korišćenjem tranzitne deklaracije u pisanom obliku na obrascu iz Dodatka 1 Priloga I Konvencije o jedinstvenom dokumentu sledećim slučajevima:

(a) ako robu prevoze putnici koji nemaju neposredan pristup carinskom kompjuterskom sistemu, u skladu sa postupcima opisanim u članu 22. stav (a);

(b) ako je primenjen rezervni postupak, pod uslovima i u skladu sa postupcima definisanim u Prilogu V;

(v) ako ugovorna strana tako odluči.

2. Za primenu stava 1. tač. (a) i (v), nadležni organi obezbeđuju razmenu tranzitnih podataka između nadležnih organa korišćenjem carinskog kompjuterskog sistema.

3. Korišćenje pisane tranzitne deklaracije iz stava 1. tačka (b), ako kompjuterski sistem i/ili mreža principala nisu dostupni, podleže odobrenju nadležnih organa.

4. Tranzitna deklaracija može da se dopuni jednim ili više dodatnih listova koji odgovaraju obrascu utvrđenom u Dodatku 3 Priloga I Konvencije o jedinstvenom dokumentu. Obrasci su sastavni deo deklaracije.

5. Spiskovi pošiljki sačinjeni u skladu sa obrascem iz Dodatka III mogu da se koriste umesto dodatnih listova kao opisni deo tranzitne deklaracije čiji su sastavni deo.

6. Obrasci navedeni u st. 1, 4. i 5. popunjavaju se u skladu sa Dodatkom III.

7. Odredbe člana 21. st. od 4. do 6. primenjuju se mutatis mutandis.

Član 22a

Tranzitna deklaracija za putnike

Za primenu člana 22. stav 1. tačka (a) putnik popunjava tranzitnu deklaraciju u skladu sa čl. 5. i 6. i Prilogom B6 uz Dodatak III.

Član 23.

Mešovite pošiljke

U slučaju pošiljki koje se sastoje od robe koja se mora prevoziti u okviru postupka T1 i robe koja se mora prevoziti u okviru postupka T2, tranzitna deklaracija koja nosi oznaku „T” dopunjuje se oznakom „T1”, „T2” ili „T2F” u svakom naimenovanju.

Član 24.

Potpisivanje tranzitne deklaracije i

izjave principala o preuzimanju odgovornosti

1. Tranzitna deklaracija sadrži elektronski potpis ili druga sredstva za utvrđivanje verodostojnosti.

2. Podnošenjem tranzitne deklaracije principal postaje odgovoran za sledeće:

(a) tačnost podataka navedenih u deklaraciji;

(b) verodostojnost podnetih isprava;

(v) poštovanje svih obaveza koje se odnose na stavljanje predmetne robe u zajednički tranzitni postupak.

POGLAVLJE III

Postupak u polaznoj carinarnici

Član 25.

Podnošenje tranzitnih deklaracija

Tranzitna deklaracija se podnosi i roba predaje polaznoj carinarnici u dane i u vreme koje su odredili nadležni organi.

Polazna carinarnica može da, na zahtev i o trošku principala, dozvoli predaju robe na nekom drugom mestu.

Član 26.

Plan puta

1. Roba stavljena u zajednički tranzitni postupak prevozi se do odredišne carinarnice ekonomski opravdanim putem.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 59, za robu sa spiska iz Priloga I ili ako nadležni organ ili principal smatraju to potrebnim, polazna carinarnica propisuje plan puta i unosi u rubriku 44. tranzitne deklaracije bar zemlje preko kojih roba tranzitira, uzimajući u obzir sve podatke koje joj je principal saopštio.

Član 27.

Prihvatanje i evidentiranje tranzitne deklaracije

1. Polazna carinarnica prihvata i evidentira tranzitnu deklaraciju u dane i vreme koje su odredili nadležni organi ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

(a) da sadrži podatke neophodne za potrebe ove konvencije;

(b) da su joj priložene sve potrebne isprave, i

(v) da je roba na koju se odnosi predata carini.

2. Nadležni organi mogu da dozvole da isprave navedene u stavu 1. tačka (b) ne budu podnete zajedno sa deklaracijom. U tom slučaju te isprave moraju biti dostupne nadležnim organima.

3. Osim ako nije izričito predviđeno drugačije, datum koji se koristi za potrebe svih propisa kojima je regulisan zajednički tranzitni postupak jeste datum kad su nadležni organi prihvatili deklaraciju.

Član 28.

Izmene tranzitne deklaracije

1. Principalu se, na njegov zahtev, dozvoljava da izvrši izmenu jedne ili više pojedinosti u tranzitnoj deklaraciji koju su prihvatili nadležni organi. Izmena ne sme da ima za posledicu da se deklaracija prepravi tako da se odnosi na drugu robu a ne na robu koja je prvobitno prijavljena.

2. Međutim, izmene nisu dozvoljene ako su tražene pošto su nadležni organi:

(a) obavestili principala o nameri da izvrše pregled robe;

(b) utvrdili da predmetne pojedinosti nisu tačne;

(v) pustili robu.

Član 29.

Rok za predaju robe

1. Polazna carinarnica određuje rok u kom roba mora da se preda odredišnoj carinarnici, vodeći računa o planu puta, važećim saobraćajnim ili drugim propisima i o pojedinostima koje je saopštio principal.

2. Rok koji odredi polazna carinarnica je obavezan za nadležne organe zemalja u koje se roba unese tokom zajedničke tranzitne operacije i oni nemaju pravo da ga promene.

Član 30.

Kontrola tranzitnih deklaracija i robe

1. Nadležni organi polazne zemlje mogu da sprovedu sledeće preglede na osnovu analize rizika ili slučajnog izbora:

(a) kontrolu koja obuhvata prihvaćenu deklaraciju i priložene isprave;

(b) pregled robe i, po potrebi, uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnog ispitivanja.

2. Roba se pregleda na za to određenim mestima i u za to određeno vreme. Međutim, nadležni organi mogu, na zahtev i o trošku principala, da izvrše pregled robe na drugim mestima ili u drugo vreme.

Član 31.

Mere za očuvanje istovetnosti

1. Polazna carinarnica preduzima mere za očuvanje istovetnosti robe koje smatra potrebnim unošenjem odgovarajućih podataka u tranzitnu deklaraciju.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 11. stav 4. Konvencije, puštanje robe u tranzitni postupak se odbija ako roba ne može da se plombira u skladu sa odredbama člana 11. st. 2. ili 3. Konvencije.

3. Ako se koristi plombiranje prostora u kom se nalazi roba, nadležni organi proveravaju da li je prevozno sredstvo odobreno za plombiranje ili, ako nije, da li je pogodno za plombiranje.

4. Svako drumsko vozilo, priključno vozilo, poluprikolica ili kontejner odobreni za prevoz robe pod carinskom plombom u skladu sa međunarodnim sporazumom čije su potpisnice Evropska zajednica ili njene zemlje članice i zemlje članice EFTA, smatra se odobrenim na osnovu drugih propisa u smislu člana 11. stav 2. Konvencije.

5. Plombe moraju da odgovaraju karakteristikama utvrđenim u Prilogu II.

6. Plombe ne smeju da se skinu bez odobrenja nadležnih organa.

7. Smatra se da opis robe omogućava identifikaciju robe u smislu člana 11. stav 4. Konvencije ako je dovoljno precizan da omogući jednostavnu identifikaciju količine i vrste robe.

Član 32.

Puštanje robe

1. Polazna carinarnica evidentira rezultate kontrole unošenjem odgovarajućih podataka u tranzitnu deklaraciju.

2. Ako rezultati kontrole deklaracije to dozvole, polazna carinarnica odobrava puštanje robe i evidentira taj datum u kompjuterskom sistemu.

3. U trenutku puštanja robe, polazna carinarnica šalje podatke o zajedničkoj tranzitnoj operaciji najavljenoj odredišnoj carinarnici porukom „Najava dolaska” i svakoj najavljenoj tranzitnoj carinarnici porukom „Najava tranzita”. Ove poruke zasnivaju se na podacima iz tranzitne deklaracije, izmenjenim gde je to bilo potrebno.

Član 33.

Prateći tranzitni dokument

1. Prateći tranzitni dokument odgovara uzorku i pojedinostima iz Dodatka III. On prati robu stavljenu u zajednički tranzitni postupak. Nakon puštanja robe, on je dostupan privrednom subjektu na jedan od sledećih načina:

(a) tako što ga polazna carinarnica predaje principalu, ili, gde to nadležni organi dozvole, tako što se odštampa iz kompjuterskog sistema principala;

(b) tako što se odštampa iz kompjuterskog sistema ovlašćenog pošiljaoca po prijemu poruke iz polazne carinarnice kojom se dozvoljava puštanje robe.

2. Po potrebi, prateći tranzitni dokument se dopunjuje spiskom pošiljke koji postaje njen sastavni deo i koji odgovara uzorku iz Dodatka III.

POGLAVLJE IV

Postupak tokom prevoza

Član 34.

Davanje na uvid pratećeg tranzitnog dokumenta

Prateći tranzitni dokument i druge isprave koje prate robu daju se na uvid nadležnim organima na svaki njihov zahtev.

Član 35.

Tranzitna carinarnica

1. Pošiljka i prateći tranzitni dokument podnose se svakoj tranzitnoj carinarnici.

2. Tranzitna carinarnica evidentira provoz najavljen porukom „Najava tranzita” dobijenom od polazne carinarnice. Polazna carinarnica informaciju o provozu dobija porukom „Obaveštenje o prelasku granice”.

3. Tranzitne carinarnice kontrolišu robu ako smatraju da je to potrebno. Kontrola robe sprovodi se na osnovu pojedinosti iz poruke „Najava tranzita”.

4. Ako se roba prevozi preko tranzitne carinarnice koja nije najavljena i navedena u pratećem tranzitnom dokumentu, tranzitna carinarnica od polazne carinarnice zahteva poruku „Najava tranzita” i obaveštava polaznu carinarnicu o provozu porukom „Obaveštenje o prelasku granice”. Ako je potrebno, polazna carinarnica je obaveštava da garancija ne važi za tu zemlju.

5. St. 1. do 4. se ne primenjuje na prevoz robe železnicom.

Član 36.

Nepredviđeni događaji tokom prevoza

1. U sledećim slučajevima, prevoznik je u obavezi da u prateći tranzitni dokument unese potrebne podatke i podnese ga zajedno sa pošiljkom nadležnim organima zemlje na čijoj teritoriji se nalazi prevozno sredstvo:

(a) ako je izmenjen propisani plan puta i primenjuje se član 26. stav. 2;

(b) ako su plombe tokom prevoza oštećene iz razloga na koje prevoznik nije mogao da utiče;

(v) ako je roba pretovarena na drugo prevozno sredstvo; svaki takav pretovar mora da se obavi pod nadzorom nadležnih organa koji, međutim, mogu da odobre da se pretovar izvrši bez njihovog nadzora;

(g) u slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potreban hitan, delimičan ili potpun istovar robe sa prevoznog sredstva;

(d) u slučaju bilo kakvog događaja ili nesreće koji bi mogao da utiče na sposobnost principala ili prevoznika da izvrši svoje obaveze.

2. Ako nadležni organi smatraju da zajednička tranzitna operacija može da se nastavi na redovan način, pošto preduzmu neophodne mere, oni overavaju prateći tranzitni dokument. Bitne informacije o pretovaru ili drugom događaju evidentiraju u kompjuterskom sistemu nadležni organi u tranzitnoj ili odredišnoj carinarnici, u zavisnosti od slučaja.

POGLAVLJE V

Postupak u odredišnoj carinarnici

Član 37.

Podnošenje odredišnoj carinarnici

1. Roba i potrebne isprave predaju se odredišnoj carinarnici u dane i vreme kada je otvorena. Međutim, ta carinarnica može, na zahtev i o trošku zainteresovane strane, da odobri da isprave i roba budu predati van navedenih dana i vremena. Isto tako, na zahtev i o trošku zainteresovane strane, odredišna carinarnica, takođe, može da odobri da roba i potrebne isprave budu podneti na nekom drugom mestu.

2. Ako je roba predata odredišnoj carinarnici po isteku roka koji je propisala polazna carinarnica i ako je rok prekoračen zbog okolnosti koje odredišna carinarnica prihvati kao opravdane i ne može da ih stavi na teret prevozniku ili principalu, smatra se da kašnjenja nije ni bilo.

3. Odredišna carinarnica zadržava prateći tranzitni dokument i kontrola robe se sprovodi na osnovu pojedinosti iz poruke „Najava dolaska” dobijene od polazne carinarnice.

4. Na zahtev principala i radi pružanja dokaza o završetku postupka u skladu sa članom 42. stav 1, odredišna carinarnica na primerak pratećeg tranzitnog dokumenta stavlja sledeću napomenu:

Alternativni dokaz – 99202

5. Tranzitna operacija može da se završi u carinarnici koja nije naznačena u tranzitnoj deklaraciji. Ta carinarnica tako postaje odredišna carinarnica.

Ako je nova odredišna carinarnica u nadležnosti ugovorne strane koja nema nadležnost nad prvobitno naznačenom carinarnicom, nova odredišna carinarnica od polazne carinarnice traži poruku „Najava dolaska”.

Član 38.

Potvrda o prijemu

1. Odredišna carinarnica na zahtev lica koje preda robu i potrebne isprave overava potvrdu o prijemu robe.

2. Potvrda o prijemu odgovara pojedinostima iz Dodatka III.

3. Zainteresovano lice unapred popunjava potvrdu o prijemu. Ona može da sadrži druge pojedinosti o pošiljci, osim u prostoru određenom za odredišnu carinarnicu. Potvrda o prijemu ne može da se koristi kao dokaz završetka postupka u smislu člana 42. stav 1.

Član 39.

Povratne informacije

1. Odredišna carinarnica obaveštava polaznu carinarnicu o dolasku robe na dan kad je roba predata odredišnoj carinarnici porukom „Obaveštenje o dolasku”.

2. Ako se tranzitna operacija završi u carinarnici koja nije prvobitno najavljena u tranzitnoj deklaraciji, nova odredišna carinarnica obaveštava polaznu carinarnicu o dolasku robe porukom „Obaveštenje o dolasku”.

Polazna carinarnica obaveštava o dolasku prvobitno najavljenu odredišnu carinarnicu porukom „Prosleđeno obaveštenje o dolasku”.

3. Poruka „Obaveštenje o dolasku” navedena u st. 1. i 2. ne može da se koristi kao dokaz o završetku postupka u smislu člana 40. stav 2.

4. Osim u opravdanim slučajevima, odredišna carinarnica prosleđuje poruku „Rezultati pregleda” polaznoj carinarnici najkasnije trećeg dana od dana kada je roba predata odredišnoj carinarnici. Međutim, ako se primenjuje član 65. odredišna carinarnica prosleđuje poruku „Rezultati pregleda” polaznoj carinarnici najkasnije šestog dana od dana kada je roba isporučena.

POGLAVLJE VI

Provera završetka postupka

Član 40.

Završetak i okončanje postupka

1. Zajednički tranzitni postupak se završava, a obaveze principala su izvršene, kada se roba stavljena u postupak, potrebne isprave i traženi podaci predaju odredišnoj carinarnici u skladu sa odredbama kojima je regulisan postupak.

2. Nadležni organi okončavaju zajednički tranzitni postupak kad su u mogućnosti da utvrde, na osnovu upoređivanja podataka raspoloživih polaznoj carinarnici i podataka raspoloživih odredišnoj carinarnici, da je postupak uredno završen.

Član 41.

Postupak provere

1. Ako nadležni organi polazne zemlje nisu primili poruku „Obaveštenje o dolasku” do isteka roka određenog za predaju robe odredišnoj carinarnici ili ako nisu primili poruku „Rezultati pregleda” u roku od šest dana od prijema poruke „Obaveštenje o dolasku”, oni će pokrenuti postupak provere u cilju pribavljanja podataka potrebnih za okončanje postupka ili, ako to nije moguće, da bi:

ustanovili da li je nastao carinski dug;

identifikovali dužnika; i

odredili nadležne organe odgovorne za knjiženje.

2. Postupak provere podataka počinje najkasnije sedmog dana od isteka jednog od rokova iz stava 1, osim u izuzetnim slučajevima koje su ugovorne strane definisale međusobnim sporazumom. Ako nadležni organi ranije dobiju informaciju da tranzitni postupak nije završen ili ako sumnjaju da je to slučaj, postupak provere započinje se bez odlaganja.

3. Ako nadležni organi polazne zemlje dobiju samo poruku „Obaveštenje o dolasku”, onda pokreću postupak provere zahtevom da odredišna carinarnica koja je poslala poruku „Obaveštenje o dolasku” pošalje poruku „Rezultati pregleda”.

4. Ako nadležni organi polazne zemlje ne prime poruku „Obaveštenje o dolasku”, onda pokreću postupak provere traženjem informacija potrebnih za okončanje postupka od principala ili, ako imaju dovoljno pojedinosti za postupak provere na odredištu, od odredišne carinarnice.

Od principala se zahteva da dostavi informacije potrebne za okončanje postupka najkasnije dvadeset i osam dana od pokretanja postupka provere kod odredišne carinarnice ako tranzitni postupak ne može da se okonča.

5. Odredišna carinarnica i principal odgovaraju na zahtev iz stava 4. u roku od dvadeset i osam dana. Ako principal dostavi dovoljno informacija u tom periodu, nadležni organi polazne zemlje uzimaju u obzir takve informacije ili okončavaju postupak ako dobijene informacije to dozvole.

6. Ako informacije dobijene od principala nisu dovoljne za okončanje postupka, ali su dovoljne za nastavak postupka provere, nadležni organi polazne zemlje odmah upućuju zahtev predmetnoj carinarnici.

7. Ako se u postupku provere utvrdi da je tranzitni postupak uredno završen, nadležni organi polazne zemlje okončavaju postupak i o tome odmah obaveštavaju principala i, po potrebi, nadležne organe koji su pokrenuli postupak naplate u skladu sa članom 117.

Član 41a

1. Ako nadležni organi polazne zemlje, u daljem tekstu organi koji su uputili zahtev, tokom postupka provere i pre isteka roka navedenog u članu 116. stav 1. tačka (v), na bilo koji način pribave dokaze o mestu nastanka carinskog duga, a to se mesto nalazi u drugoj ugovornoj strani, nadležni organi odmah šalju raspoložive informacije nadležnim organima za to mesto, u daljem tekstu organi kojima je upućen zahtev.

2. Organi kojima je upućen zahtev potvrđuju prijem obaveštenja i navode da li su nadležni za naplatu. U slučaju da ne primi odgovor u roku od dvadeset i osam dana, organi koji su uputili zahtev odmah nastavljaju sa postupkom provere.

Član 42.

Alternativni dokaz o završetku postupka

1. Dokaz da je postupak završen u roku određenom u deklaraciji principal može da pruži nadležnom organu u obliku isprave overene od strane nadležnih organa zemlje odredišta, kojom se potvrđuje istovetnost robe i konstatuje da je ista predata odredišnoj carinarnici ili, ako se primenjuje član 64, ovlašćenom primaocu.

2. Zajednički tranzitni postupak se, takođe, smatra završenim, ako principal nadležnom organu podnese jednu od sledećih isprava kojom se potvrđuje istovetnost robe:

(a) carinska isprava izdata u trećoj zemlji kojom je roba stavljena u carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu;

(b) isprava izdata u trećoj zemlji overena od strane carinskog organa te zemlje, kojom se potvrđuje da je roba u slobodnom prometu u toj trećoj zemlji.

3. Isprave navedene u stavu 2. mogu da zamene njihove kopije ili fotokopije overene kao verne originalu od strane organa koji su overili i originale, organa trećih zemalja ili organa jedne od zemalja.

Član 43.

Naknadna kontrola

1. Nadležni organi mogu da izvrše naknadnu kontrolu dostavljenih informacija i svih isprava, obrazaca, odobrenja ili podataka o zajedničkom tranzitnom postupku radi provere verodostojnosti unetih podataka i overa. Ove provere se vrše u slučaju sumnje ili moguće prevare. One mogu, takođe, da se vrše i na osnovu analize rizika ili slučajnog izbora.

2. Nadležni organi koji dobiju zahtev za sprovođenje naknadne kontrole reaguju bez odlaganja.

3. Ako nadležni organi polazne zemlje zatraže naknadnu kontrolu pratećih tranzitnih dokumenata i informacija sadržanih u poruci „Rezultati pregleda”, usled nastanka sumnje ili moguće prevare, smatra se da uslovi iz člana 40. stav 2. nisu ispunjeni sve dok se ne potvrdi da su podaci zbog kojih se traži naknadna kontrola verodostojni ili tačni.

4. Ove odredbe se primenjuju mutatis mutandis na član 22.

NASLOV III

POJEDNOSTAVLJENJA

POGLAVLJE I

Opšte odredbe o pojednostavljenjima

Član 44.

Oblast primene

1. Na osnovu zahteva principala ili primaoca, nadležni organi mogu da odobre sledeća pojednostavljenja:

(a) korišćenje zajedničke garancije ili oslobođenje od polaganja garancije;

(b) korišćenje posebne vrste plombi;

(v) izuzeće od obaveze pridržavanja propisanog plana puta;

(g) status ovlašćenog pošiljaoca;

(d) status ovlašćenog primaoca;

(đ) postupke specifične za robu koja se prevozi:

železnicom ili u velikim kontejnerima;

vazduhom;

cevovodom;

(e) korišćenje drugih pojednostavljenih postupaka na osnovu člana 6. Konvencije.

2. Osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim dodatkom ili samim odobrenjem, ako je dato odobrenje za korišćenje pojednostavljenja iz stava 1. tač. (a) i (đ), pojednostavljenje se primenjuje u svim zemljama. Ako je dato odobrenje za korišćenje pojednostavljenja iz tač. (b), (v) i (g), pojednostavljenje se primenjuje samo na zajednički tranzitni postupak koji počinje u zemlji u kojoj je odobrenje izdato. Ako je izdato odobrenje za korišćenje pojednostavljenja iz tačke (e), pojednostavljenje se primenjuje isključivo u zemlji u kojoj je odobrenje izdato.

Član 45.

Opšti uslovi za davanje odobrenja

1. Odobrenja iz člana 44. stav 1. daju se samo licima:

(a) sa sedištem u ugovornoj strani, uz uslov da se odobrenje za korišćenje zajedničke garancije može dati samo licima sa sedištem u zemlji u kojoj se garancija polaže;

(b) koja redovno koriste poslove zajedničkog tranzita ili za koje nadležni organi raspolažu saznanjima da mogu da ispune obaveze preuzete tim poslovima ili, u vezi sa pojednostavljenjem iz člana 44. stav 1. tačka (d), redovno primaju robu koja je stavljena u zajednički tranzitni postupak; i

(v) koja nisu izvršila ozbiljan prekršaj carinskih ili poreskih propisa ili nisu učestalo kršila te propise.

2. Kako bi se obezbedila pravilna upotreba pojednostavljenja, odobrenja se izdaju samo ako:

(a) nadležni organ može da nadzire postupak i sprovodi kontrole uz administrativne mere koje nisu u nesrazmeri sa potrebama predmetnog lica; i

(b) predmetno lice vodi evidenciju koja nadležnim organima omogućava da vrši efikasne kontrole.

Član 46.

Sadržina zahteva

1. Zahtev za odobrenje korišćenja pojednostavljenja, u daljem tekstu „zahtev” mora da bude datiran i potpisan. Pod uslovima i na način koji odredi, nadležni organi utvrđuju da li se odobrenje sačinjava u pisanom obliku ili se podnosi tehnikom elektronske obrade podataka.

2. Zahtev mora da sadrži sve činjenice koje će omogućiti nadležnim organima da provere da li su se stekli uslovi na osnovu kojih može da se da odobrenje za korišćenje pojednostavljenja.

Član 47.

Odgovornost podnosioca zahteva

Lice koje podnosi zahtev za pojednostavljenje odgovorno je, prema propisima važećim u ugovornim stranama i ne dovodeći u pitanje moguću primenu kaznenih odredbi, za sledeće:

(a) tačnost datih informacija;

(b) verodostojnost priloženih isprava.

Član 48.

Nadležni organi

1. Zahtevi se podnose nadležnim organima zemlje u kojoj podnosilac ima sedište.

2. Odobrenja se izdaju i zahtevi odbijaju u skladu sa važećim propisima ugovorne strane.

3. Rešenja kojima se odbija zahtev dostavljaju se podnosiocu i sadrže razloge za odbijanje u skladu sa rokovima i propisima na snazi u toj zemlji.

Član 49.

Sadržina odobrenja

1. Datirani i potpisani original odobrenja i jedna ili više overenih kopija istog predaju se korisniku.

2. U odobrenju su navedeni uslovi za primenu pojednostavljenja i utvrđeni načini rada i kontrole. Odobrenje važi od datuma izdavanja.

3. Lice kom je odobreno pojednostavljenje je odgovorno za poštovanje svih obaveza koje se odnose na stavljanje predmetne robe u zajednički tranzitni postupak.

4. U slučaju pojednostavljenja iz člana 44. stav 1. tač. (b), (v) i (đ) odobrenje se daje na uvid uvek kad to zahteva polazna carinarnica.

Član 50.

Ukidanje i izmena

1. Korisnik odobrenja obaveštava nadležne organe o svim okolnostima nastalim posle davanja odobrenja koje mogu da utiču na njegovo dalje važenje ili sadržinu.

2. Nadležni organi ukidaju ili vrše izmenu odobrenja u slučaju da:

(a) jedan ili više utvrđenih uslova za njegovo izdavanje nije bio ili nije više ispunjen; ili

(b) okolnosti nastale nakon davanja odobrenja utiču na njegovo dalje važenje ili sadržinu.

3. Nadležni organi mogu da ukinu ili izmene odobrenje ako korisnik ne ispuni neku od obaveza koje su mu date odobrenjem.

4. Mora se dati obrazloženje za svaku odluku o ukidanju ili izmeni odobrenja. Rešenje se dostavlja korisniku odobrenja.

5. Ukidanje ili izmena odobrenja stupa na snagu od dana obaveštenja. Međutim, u izuzetnim slučajevima gde opravdani interesi korisnika odobrenja to nalažu, nadležni organi mogu da odlože datum od kog ukidanje ili izmena stupa na snagu. U rešenju se navodi datum njegovog stupanja na snagu.

Član 51.

Vođenje evidencije kod nadležnih organa

1. Nadležni organi čuvaju zahteve i priložene prateće isprave, zajedno sa primerkom svakog izdatog odobrenja.

2. Ako je zahtev odbijen ili odobrenje ukinuto, zahtev i rešenje kojim se zahtev odbija ili ukida, kao i sve priložene prateće isprave čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je zahtev odbijen ili odobrenje ukinuto.

POGLAVLJE II

Zajednička garancija i oslobođenje od polaganja garancije

Član 52.

Referentni iznos

1. Principal može da koristi zajedničku garanciju ili oslobođenje od polaganja garancije do visine referentnog iznosa.

2. Referentni iznos je jednak iznosu duga koji bi mogao da nastane u vezi sa robom koju principal stavlja u zajednički tranzitni postupak u periodu ne kraćem od sedam dana.

Garantna carinarnica određuje taj iznos u saradnji sa zainteresovanom stranom na osnovu:

(a) informacija o robi koju je ranije prevezla i procene obima planiranih operacija zajedničkog tranzita prema, između ostalog, njenim komercijalnim ispravama i knjigovodstvenim evidencijama; i

(b) najviše stope dažbina i drugih naknada, uključujući uvozne dažbine, koje bi se primenile u zemlji garantne carinarnice ako bi se roba iste vrste uvezla iz treće zemlje i stavila u slobodan promet. Za potrebe ove procene, roba koja ima status robe iz Zajednice koja se prevozi u skladu sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku smatra se robom bez statusa robe iz Zajednice.

Za svaku tranzitnu operaciju se pravi tačan obračun dažbina i drugih naknada za koje principal preuzima obavezu, ako su potrebni podaci dostupni. U suprotnom, ako je reč o robi različitoj od one navedene u spisku Priloga I , smatra se da je to iznos 7.000 evra, osim ako druge informacije poznate nadležnim organima dovedu do drugog iznosa.

3. Garantna carinarnica preispituje visinu referentnog iznosa na zahtev principala i po potrebi ga prilagođava.

4. Principal obezbeđuje da korišćeni iznosi ne prelaze visinu referentnog iznosa, računajući pri tome sve operacije za koje postupak još uvek nije završen.

Referentnim iznosima za svaku tranzitnu operaciju se upravlja i mogu da se nadziru pomoću kompjuterskog sistema carinskih organa.

Član 53.

Iznos zajedničke garancije i oslobođenja od polaganja garancije

1. Iznos koji bi trebalo da bude pokriven zajedničkom garancijom jednak je referentnom iznosu iz člana 52.

2. Licu koje nadležnim organima pruži dokaz svoje finansijske solventnosti i dokaz da zadovoljava standarde pouzdanosti opisane u st. 3. i 4. može da se odobri korišćenje zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili oslobođenje od polaganja garancije.

3. Iznos koji treba da bude pokriven zajedničkom garancijom može biti umanjen:

(a) na 50 % referentnog iznosa, ako principal dokaže da ima dovoljno iskustva sa zajedničkim tranzitnim postupkom;

(b) na 30 % referentnog iznosa, ako principal dokaže da ima dovoljno iskustva sa zajedničkim tranzitnim postupkom i da tesno sarađuje sa nadležnim organima.

4. Oslobođenje od polaganja garancije može da se odobri ako principal dokaže da ima dovoljno iskustva sa zajedničkim tranzitnim postupkom, da tesno sarađuje sa nadležnim organima, da sam upravlja prevozom i da raspolaže finansijskim sredstvima dovoljnim za izvršenje svojih obaveza.

5. U smislu st. 3. i 4. zemlje uzimaju u obzir odredbe Priloga III.

Član 53a

Načini upotrebe zajedničke garancije i oslobođenja od polaganja garancije

Za zajedničku garanciju i oslobođenje od polaganja garancije:

(a) „referentni broj garancije” povezan sa jednim referentnim iznosom se dodeljuje principalu za korišćenje garancije;

(b) garantna carinarnica dodeljuje i javlja principalu pristupnu šifru povezanu s “referentnim brojem garancije”.

Principal može da dodeli jednu ili više pristupnih šifara ovoj garanciji da bi je koristio on ili njegovi zastupnici.

Član 54.

Posebne odredbe za robu visokog rizika od prevara

1. Da bi bio ovlašćen da položi zajedničku garanciju za robu iz Priloga I principal mora da dokaže ne samo da ispunjava uslove člana 45, već i da je finansijski solventan, da ima dovoljno iskustva sa zajedničkim tranzitnim postupkom i, ili da tesno sarađuje sa nadležnim organima, ili da sam upravlja prevozom.

2. Ako je reč o takvoj robi, iznos pokriven zajedničkom garancijom može da se umanji:

(a) na 50 % referentnog iznosa, ako principal dokaže da tesno sarađuje sa nadležnim organima i da sam upravlja prevozom;

(b) na 30 % referentnog iznosa, ako principal dokaže da tesno sarađuje sa nadležnim organima, da sam upravlja prevozom i da raspolaže finansijskim sredstvima dovoljnim za izvršenje svojih obaveza.

3. U smislu stava 2. sve zemlje uzimaju u obzir odredbe Priloga III.

4. Prethodni stavovi se primenjuju i ako se zahtev izričito odnosi na korišćenje zajedničke garancije i za robu navedenu u spisku Priloga I i za robu koja nije navedena u tom prilogu, a obuhvaćena je istom potvrdom o zajedničkoj garanciji.

5. Oslobođenje od polaganja garancije ne može da se odobri u slučaju zajedničkih tranzitnih operacija koje uključuju robu navedenu u spisku Priloga I.

6. Imajući u vidu načela za upravljanje odobrenjima za korišćenje zajedničke garancije i korišćenje garancije u umanjenom iznosu, korišćenje zajedničke garancije u umanjenom iznosu može da se privremeno zabrani u posebnim okolnostima.

7. Imajući u vidu načela za upravljanje umanjenjima iznosa garancije, korišćenje zajedničke garancije može biti privremeno zabranjeno za onu vrstu robe za koju je dokazana prevara velikih razmera koja je uključivala korišćenje ove garancije.

8. Pravila za primenu st. 6. i 7. utvrđena su u Prilogu IV.

Član 55.

Garantna isprava

1. Zajedničku garanciju polaže garant.

2. Garantna isprava odgovara obrascu iz Priloga V4 uz Dodatak III. Garantna carinarnica zadržava garantnu ispravu.

3. Odredbe člana 17. stav 2. primenjuju se mutatis mutandis.

Član 56.

Uverenje o zajedničkoj garanciji i uverenje o oslobođenju od polaganja garancije

1. Na osnovu odobrenja, nadležni organi izdaju principalu jedno ili više uverenja o zajedničkoj garanciji ili oslobođenju od polaganja garancije, u daljem tekstu „uverenje”, izrađene u skladu sa Dodatkom III kako bi principalu bilo omogućeno da pruži dokaz o zajedničkoj garanciji ili o oslobođenju od polaganja garancije u smislu člana 22. stav 1. tačka (b).

2. Rok važenja uverenja ne sme biti duži od dve godine. Međutim, garantna carinarnica može da produži taj rok za još jedan rok ne duži od dve godine.

Član 57.

Ukidanje i opoziv

1. Član 19. stav 1. i stav 2. tačka 1. primenjuju se mutatis mutandis na ukidanje i opoziv zajedničke garancije.

2. Ukidanje odobrenja za upotrebu zajedničke garancije ili oslobođenja od polaganja garancije od strane nadležnih organa i datum stupanja na snagu ukidanja garantne obaveze garanta od strane garantne carinarnice ili datum stupanja na snagu opoziva garantne obaveze od strane garanta, garantna carinarnica unosi u kompjuterski sistem.

3. Od dana stupanja na snagu ukidanja ili opoziva svako uverenje izdato za primenu člana 22. stav 1. tačka (b) ne može da se koristi za stavljanje robe u zajednički tranzitni postupak i principal ga bez odlaganja vraća garantnoj carinarnici.

Svaka zemlja obaveštava Komisiju o načinu na koji uverenja koja ostaju važeća, ali nisu još vraćena ili koja su proglašena ukradenim, izgubljenim ili falsifikovanim, mogu da se identifikuju. Komisija obaveštava druge zemlje.

POGLAVLJE III

Upotreba posebne vrste plombi

Član 58.

1. Nadležni organi mogu da dozvole principalu upotrebu posebnih vrsta plombi na prevoznim sredstvima ili paketima ako ih nadležni organi odobre kao plombe koje odgovaraju karakteristikama utvrđenim u Prilogu II.

2. Principal u tranzitnu deklaraciju unosi vrstu, broj i oznake plombi koje se koriste.

Principal stavlja plombu pre puštanja robe.

POGLAVLJE IV

Izuzeće od pridržavanja propisanog plana puta

Član 59.

Nadležni organi mogu da odobre izuzeće od obaveze pridržavanja propisanog plana puta principalu koji preduzme mere kako bi obezbedio nadležnim organima da mogu u svakom trenutku da utvrde mesto gde se njegova pošiljka nalazi.

POGLAVLJE V

Status ovlašćenog pošiljaoca

Član 60.

Ovlašćeni pošiljalac

Licu koje namerava da sprovodi operacije zajedničkog tranzita bez dopremanja robe koja je predmet tranzitne deklaracije polaznoj carinarnici ili na drugom odobrenom mestu može da se dodeli status ovlašćenog pošiljaoca.

Ovo pojednostavljenje odobrava se isključivo licu kom je odobrena upotreba zajedničke garancije ili oslobođenja od polaganja garancije.

Član 61.

Sadržina odobrenja

U odobrenju se posebno navodi:

(a) polazna carinarnica ili carinarnice koje će biti nadležne za buduće zajedničke tranzitne operacije;

(b) rok u kom nadležni organi, pošto je ovlašćeni pošiljalac podneo tranzitnu deklaraciju, mogu da izvrše kontrolu pre puštanja robe;

(v) mere za očuvanje istovetnosti koje bi trebalo da se primene, pri čemu nadležni organi mogu da propišu da prevozna sredstva, paket ili paketi moraju da se plombiraju posebnim plombama odobrenim od nadležnih organa kao plombe koje odgovaraju karakteristikama utvrđenim u Prilogu II i koje stavlja ovlašćeni pošiljalac;

(g) zabranjene kategorije robe ili kretanja robe.

Član 62.

Formalnosti pri polasku

Ovlašćeni pošiljalac podnosi svoju tranzitnu deklaraciju polaznoj carinarnici. Roba ne može da se pusti pre isteka roka predviđenog članom 61. stav 1. tačka (b).

Član 63.

Informacije koje se unose u deklaraciju

Ovlašćeni pošiljalac unosi u kompjuterski sistem sledeće podatke kada je to potrebno :

broj, vrstu i oznake plombi,

plan puta propisan u skladu sa članom 26. stav 2,

rok određen u skladu sa članom 29. u okviru kog roba mora da bude predata odredišnoj carinarnici.

POGLAVLJE VI

Status ovlašćenog primaoca

Član 64.

Ovlašćeni primalac

1. Licu koje želi da prima u svom prostoru ili na drugom određenom mestu robu stavljenu u zajednički tranzitni postupak bez predaje robe i pratećeg tranzitnog dokumenta odredišnoj carinarnici može da se odobri status ovlašćenog primaoca.

2. Principal je izvršio svoje obaveze iz člana 8. stav 1. tačka (a) i zajednički tranzitni postupak se smatra završenim kada se prateći tranzitni dokument koji je pratio pošiljku, zajedno sa robom u nepromenjenom stanju, isporuči u propisanom roku ovlašćenom primaocu u njegovom prostoru ili na mestu navedenom u odobrenju, uz sprovedene mere za očuvanje istovetnosti.

3. Na zahtev prevoznika ovlašćeni primalac izdaje potvrdu o prijemu robe propisanu članom 38, koja se primenjuje mutatis mutandis na svaku pošiljku dostavljenu u skladu sa stavom 2.

Član 65.

Obaveze

1. Kada roba stigne u prostor primaoca ili na mesto navedeno u odobrenju, ovlašćeni primalac:

(a) odmah obaveštava odredišnu carinarnicu o prispeću robe porukom „Obaveštenje o prispeću” u kojoj su navedeni svi eventualni događaji tokom prevoza;

(b) čeka poruku „Dozvola za istovar” pre započinjanja istovara;

(v) po prijemu poruke „Dozvola za istovar” šalje odredišnoj carinarnici najkasnije trećeg dana od dana isporuke robe poruku „Beleške o istovaru” u kojoj su navedene sve razlike, u skladu sa postupkom utvrđenim u odobrenju;

(g) stavlja na raspolaganje ili šalje odredišnoj carinarnici primerak pratećeg tranzitnog dokumenta koji je pratio robu u skladu sa postupkom predviđenim u odobrenju.

2. Odredišna carinarnica unosi podatke koji čine poruku „Rezultati pregleda” u kompjuterski sistem.

Član 66.

Sadržina odobrenja

1. Odobrenje mora da sadrži:

(a) odredišnu carinarnicu ili carinarnice nadležne za robu koju prima ovlašćeni primalac;

(b) rok u kom ovlašćeni primalac prima od odredišne carinarnice, preko poruke „Dozvola za istovar”, podatke iz poruke „Najava dolaska” u smislu primene člana 37. stav 2. mutatis mutandis;

(v) isključene kategorije robe ili kretanja robe.

2. Nadležni organi navode u odobrenju da li je potrebna bilo kakva radnja odredišne carinarnice pre nego što ovlašćeni primalac može da raspolaže primljenom robom.

POGLAVLJE VII

Pojednostavljeni postupci za prevoz robe železnicom ili velikim kontejnerima

Odeljak 1.

Opšte odredbe o prevozu robe železnicom

Član 67.

Oblast primene

Formalnosti pod kojima se zajednički tranzitni postupak pojednostavljuje u skladu sa čl. 68. do 79, 95. i 96. za robu koju prevoze železnička preduzeća na osnovu „tovarnog lista CIM i za ekspresne pošiljke”, u daljem tekstu „tovarni list CIM”.

Član 68.

Pravna snaga korišćenih isprava

Tovarni list CIM smatra se jednakim tranzitnoj deklaraciji.

Član 69.

Kontrola evidencije

Železničko preduzeće svake zemlje stavlja nadležnim organima te zemlje na raspolaganje svoju knjigovodstvenu evidenciju radi kontrole.

Član 70.

Principal

1. Železničko preduzeće koje prihvati robu za prevoz na osnovu tovarnog lista CIM koji služi kao zajednička tranzitna deklaracija jeste principal za tu operaciju.

2. Železničko preduzeće zemlje preko čije teritorije roba ulazi na teritoriju ugovornih strana je principal za operacije koje uključuju robu koju je železnica treće zemlje preuzela za prevoz.

Član 71.

Nalepnica

Železničko preduzeće obezbeđuje da pošiljke koje se prevoze u okviru zajedničkog tranzitnog postupka budu obeležene nalepnicom sa piktogramom, koji odgovara uzorku iz Priloga B11 uz Dodatak III.

Nalepnica se stavlja na tovarni list CIM i na železnički vagon u slučaju da je natovaren samo jednom pošiljkom ili, u ostalim slučajevima, na paket odnosno pakete.

Umesto nalepnice iz prvog stava može da se koristi žig kojim se, u zelenoj boji, otiskuje piktogram prikazan u Prilogu B11 uz Dodatak III.

Član 72.

Izmena ugovora o prevozu

Kada se menja ugovor o prevozu tako:

da se prevoz koji je trebalo da se završi van teritorije ugovorne strane završava na njenoj teritoriji, ili

da se prevoz koji je trebalo da se završi na teritoriji ugovorne strane završava van njene teritorije,

železničko preduzeće ne postupa po izmenjenom ugovoru bez prethodne saglasnosti polazne carinarnice.

U svim drugim slučajevima železničko preduzeće može da postupi po izmenjenom ugovoru. O izmenama bez odlaganja obaveštava polaznu carinarnicu.

Kretanje robe između ugovornih strana

Član 73.

Upotreba tovarnog lista CIM

1. Tovarni list CIM se podnosi polaznoj carinarnici u slučaju da prevoz na koji se primenjuje zajednički tranzitni postupak počinje i završava se na teritoriji ugovornih strana.

2. Ako se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA, polazna carinarnica upisuje u rubriku rezervisanu za carinu na primercima 1, 2. i 3. tovarnog lista CIM:

oznaku „T1” ako se roba kreće u okviru postupka T1;

oznaku „T2” ili „T2F”, po potrebi, ako se roba kreće u okviru postupka T2 i ako je, prema propisima Zajednice, upisivanje ove oznake obavezno.

Oznaka „T2” ili „T2F” se overava pečatom polazne carinarnice.

3. Ako se roba kreće u okviru postupka T1 od mesta polaska u Zajednici do odredišta u zemlji EFTA, polazna carinarnica upisuje oznaku „T1” u rubriku rezervisanu za carinsku upotrebu na primercima 1, 2. i 3. tovarnog lista CIM.

4. Osim u slučajevima iz st. 2. i 3, roba koja se kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA i roba koja se otprema iz Zajednice do odredišta u zemlji EFTA stavlja se u postupak T2, prema uslovima koje utvrdi svaka zemlja članica Zajednice, za celo putovanje od polazne do odredišne stanice, bez podnošenja tovarnog lista CIM koji pokriva robu polaznoj carinarnici.

Ako se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA stavljanje nalepnica iz člana 71. nije obavezno.

5. Ako prevoz počinje u zemlji EFTA smatra se da se roba kreće u okviru postupka T1. Međutim, ako bi roba trebalo da se kreće u okviru postupka T2 u skladu sa odredbama člana 2. stav 3. tačka (b) Konvencije, polazna carinarnica označava na primerku 3. tovarnog lista CIM da se roba, na koju se isprava odnosi, prevozi u okviru postupka T2. U tom slučaju, rubrika rezervisana za carinsku upotrebu se popunjava oznakom „T2” ili „T2F”, po potrebi, i overava pečatom polazne carinarnice i potpisom odgovornog službenika. Ako se roba kreće u okviru postupka T1, nije potrebno da se unese oznaka „T1” u ispravu.

6. Svi primerci tovarnog lista CIM vraćaju se zainteresovanoj strani.

7. Svaka zemlja EFTA može da propiše da roba koja se kreće u okviru postupka T1 sme da se prevozi u okviru tog postupka bez podnošenja tovarnog lista CIM polaznoj carinarnici.

8. Za robu iz st. 2, 3. i 5, carinarnica na čijem se području nalazi odredišna stanica je odredišna carinarnica. Međutim, ako je roba stavljena u slobodan promet ili je stavljena u drugi carinski postupak u usputnoj stanici, carinarnica na čijem se području nalazi ta stanica je odredišna carinarnica. Kada se robe kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA pod uslovima iz stava 4, ne obavljaju se nikakve formalnosti u odredišnoj carinarnici.

Član 74.

Mere za utvrđivanje istovetnosti

Kao opšte pravilo i uzimajući u obzir mere za očuvanje istovetnosti koje primenjuje železničko preduzeće, polazna carinarnica ne stavlja plombe na prevozna sredstva ili pakete.

Član 75.

Upotreba različitih primeraka tovarnog lista CIM

1. Osim u slučajevima gde se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA, železničko preduzeće zemlje koja ima nadležnost nad odredišnom carinarnicom, prosleđuje toj carinarnici primerke 2. i 3. tovarnog lista CIM.

2. Odredišna carinarnica overava pečatom primerak 2, vraća ga bez odlaganja železničkom preduzeću i zadržava primerak 3.

Prevoz robe u treće zemlje ili iz njih

Član 76.

Prevoz u treće zemlje

1. Čl. 73. i 74. primenjuju se na prevoz koji počinje na teritoriji ugovornih strana i završava se van nje.

2. Carinarnica nadležna za graničnu stanicu preko koje roba u tranzitu napušta teritoriju ugovornih strana je odredišna carinarnica.

3. Nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u odredišnoj carinarnici.

Član 77.

Prevoz iz trećih zemalja

1. Carinarnica nadležna za graničnu stanicu preko koje roba ulazi na teritoriju ugovornih strana je polazna carinarnica za prevoz koji počinje van teritorije ugovornih strana i završava se na njoj.

Nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u polaznoj carinarnici.

2. Carinarnica na čijem području se nalazi odredišna stanica je odredišna carinarnica. Međutim, ako je roba stavljena u slobodan promet ili je stavljena u drugi carinski postupak u usputnoj stanici, carinarnica na čijem se području nalazi ta stanica je odredišna carinarnica.

Formalnosti utvrđene u članu 75. obavljaju se u odredišnoj carinarnici.

Član 78.

Prevoz preko teritorije ugovornih strana

1. Carinarnice koje nastupaju kao polazna carinarnica i odredišna carinarnica za prevoz koji počinje i završava se van teritorije ugovornih strana su one iz člana 77. stav 1. i člana 76. stav 2 respektivno.

2. Nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u polaznoj ili odredišnoj carinarnici.

Član 79.

Carinski status robe

Za robu koju se prevozi na osnovu odredaba člana 77. stav 1. ili člana 78. stav 1. smatra se da se kreće u okviru postupka T1, osim ako roba ima status robe iz Zajednice u skladu sa odredbama Dodatka II.

Odeljak 2.

Prevoz robe u velikim kontejnerima

Član 80.

Oblast primene

Formalnosti u okviru zajedničkog tranzitnog postupka se pojednostavljuju u skladu sa čl. 81. do 96. za robu koju prevoze železnička preduzeća u velikim kontejnerima, koristeći prevoznička preduzeća kao posrednike, na osnovu predajnog lista koji se u smislu ovog dodatka naziva „predajni list TR”. Takve operacije mogu da, po potrebi, obuhvataju otpremu pošiljki koju obavljaju prevoznička preduzeća upotrebom drugog vida prevoza, u zemlji otpreme do polazne železničke stanice u toj zemlji i u zemlji odredišta od odredišne železničke stanice u toj zemlji, kao i prevoz morem tokom kretanja između te dve stanice.

Član 81.

Definicije

U smislu čl. 80. do 96. primenjuju se sledeće definicije:

prevozničko preduzeće: preduzeće koje su osnovala železnička preduzeća kao korporativni subjekt kojeg su članovi, radi prevoza robe u velikim kontejnerima uz upotrebu predajnih listova TR;

„veliki kontejner: sredstvo za prevoz robe koje je:

po prirodi trajno,

posebno konstruisano da omogući lakši prevoz robe upotrebom jednog ili više načina prevoza, bez pretovara,

konstruisano za jednostavno pričvršćivanje i/ili rukovanje,

konstruisano tako da na propisan način može da se plombira ako to nalaže primena člana 89,

takvih dimenzija da površina između četiri donja spoljašnja ugla nije manja od 7 m².

predajni list TR:

isprava izdata prilikom zaključivanja ugovora o prevozu, na osnovu koje prevozničko preduzeće organizuje prevoz jednog ili više velikih kontejnera od pošiljaoca do primaoca u međunarodnom prevozu. Predajni list TR u gornjem desnom uglu ima serijski broj radi identifikacije. Serijski broj se sastoji od osam cifara ispred kojih stoji oznaka TR.

Predajni list TR se sastoji od sledećih primeraka, po sledećem redosledu:

1: primerak za prevozničko preduzeće;

2: primerak za nacionalnog predstavnika prevozničkog preduzeća na odredišnoj stanici;

3A: primerak za carinu;

3B: primerak za primaoca;

4: primerak za prevozničko preduzeće;

5: primerak za nacionalnog predstavnika prevozničkog preduzeća na polaznoj stanici;

6: primerak za pošiljaoca.

Svaki primerak predajnog lista TR, osim primerka 3A, označena je duž desne ivice zelenom trakom širine oko 4 cm.

„spisak velikih kontejnera” (u daljem tekstu „spisak”): isprava priložena uz predajni list TR čiji je sastavni deo, koja obuhvata pošiljku sastavljenu od nekoliko velikih kontejnera od jedne polazne stanice do jedne odredišne stanice na kojima se obavljaju carinske formalnosti.

Spisak se podnosi u istom broju primeraka kao i predajni list TR na koji se odnosi.

Broj spiska se upisuje u odgovarajuću rubriku u gornjem desnom uglu predajnog lista TR.

Osim toga, serijski broj pripadajućeg predajnog lista TR upisuje se u gornji desni ugao svakog spiska.

Član 82.

Pravno dejstvo korišćenih isprava

Predajni list TR koji koriste prevoznička preduzeća ima isto pravno dejstvo kao tranzitna deklaracija.

Član 83.

Kontrola evidencija – Informacije koje moraju da se pruže

1. Prevozničko preduzeće u svakoj zemlji, stavlja na raspolaganje nadležnim organima, radi kontrole, preko svog nacionalnog predstavnika ili više predstavnika, evidencije koje vodi njegova knjigovodstvena služba ili knjigovodstvene službe njegovog predstavnika ili više predstavnika.

2. Na zahtev nadležnih organa, prevozničko preduzeće, ili njegov nacionalni predstavnik ili predstavnici, bez odlaganja dostavlja nadležnim organima sve isprave, računovodstvene evidencije ili informacije o prevoznim operacijama koje su završene ili su u toku, a sa kojima nadležni organi smatraju da bi trebalo da budu upoznati.

3. Kada u skladu sa članom 82, predajni list TR ima istu pravnu snagu kao tranzitna deklaracija, prevozničko preduzeće ili njegov nacionalni predstavnik ili predstavnici obaveštava:

(a) odredišnu carinarnicu o svakom predajnom listu TR koji je poslat toj carinarnici bez carinske overe na primerku 1;

(b) polaznu carinarnicu o svakom predajnom listu TR čiji joj primerak 1 nije vraćen, zbog čega nije mogao da odredi da li je pošiljka uredno predata odredišnoj carinarnici ili izvezena sa teritorije ugovornih strana u treću zemlju u skladu sa članom 93.

Član 84.

Principal

1. Za operacije prevoza iz člana 80. koje je prihvatilo prevozničko preduzeće jedne zemlje, principal je železničko preduzeće te zemlje.

2. Za operacije prevoza iz člana 80. koje je prihvatilo prevozničko preduzeće u trećoj zemlji, principal je železnička kompanija zemlje preko koje roba ulazi na teritoriju ugovornih strana.

Član 85.

Carinske formalnosti tokom prevoza koji se ne obavlja železnicom

Ako je potrebno da se carinske formalnosti obave tokom prevoza do polazne stanice ili od odredišne stanice, a prevoz se obavlja drugim prevoznim sredstvom, a ne železnicom, samo jedan veliki kontejner može da bude obuhvaćen jednim predajnim listom TR.

Član 86.

Nalepnica

Prevozničko preduzeće obezbeđuje da pošiljke koje se prevoze u okviru zajedničkog tranzitnog postupka budu obeležene nalepnicama sa piktogramom, koji odgovara uzorku iz Priloga B11 Dodatka III. Nalepnice se stavljaju na predajne listove TR i predmetni veliki kontejner ili kontejnere.

Umesto nalepnice iz prvog stava može da se koristi žig kojim se, u zelenoj boji, otiskuje piktogram prikazan u Prilogu B11 uz Dodatak III.

Član 87.

Izmena ugovora o prevozu

Kada se menja ugovor o prevozu tako:

da se prevoz koji je trebalo da se završi van teritorije ugovorne strane završava na njenoj teritoriji, ili

da se prevoz koji je trebalo da se završi na teritoriji ugovorne strane završava van njene teritorije,

prevozničko preduzeće ne postupa po izmenjenom ugovoru bez prethodne saglasnosti polazne carinarnice.

U svim drugim slučajevima prevozničko preduzeće može da postupi po izmenjenom ugovoru. O izmenama bez odlaganja obaveštava polaznu carinarnicu.

Kretanje robe između ugovornih strana

Član 88.

Predajni list TR i spiskovi

1. Ako prevoz na koji se primenjuje postupak zajedničkog tranzita počinje i završava se na teritoriji ugovornih strana, polaznoj carinarnici se podnosi predajni list TR.

2. Ako se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA, polazna carinarnica upisuje u rubriku rezervisanu za carinu na primercima 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR:

oznaku „T1” ako se roba kreće u okviru postupka T1;

oznaku „T2” ili „T2F”, po potrebi, ako se roba kreće u okviru postupka T2 i ako je, prema propisima Zajednice, upisivanje ove oznake obavezno.

Oznaka „T2” ili „T2F” overava se pečatom polazne carinarnice.

3. Ako se roba kreće u okviru postupka T1 od mesta polaska u Zajednici do odredišta u zemlji EFTA, polazna carinarnica upisuje oznaku „T1” u rubriku rezervisanu za carinsku upotrebu na primercima 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR.

4. Osim u slučajevima iz st. 2. i 3, roba koja se kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA i roba koja polazi iz Zajednice do odredišta u zemlji EFTA stavlja se u postupak T2, prema uslovima koje utvrdi svaka zemlja članica Zajednice posebno, za celo putovanje, bez podnošenja polaznoj carinarnici predajnog lista TR koji pokriva robu. Ako se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA stavljanje nalepnica iz člana 86. nije obavezno.

5. Ako prevoz počinje u zemlji EFTA smatra se da se roba kreće u okviru postupka T1. Međutim, ako bi roba trebalo da se kreće u okviru postupka T2 u skladu sa odredbama člana 2. stav 3. tačka (b) Konvencije, polazna carinarnica označava na primerku 3A predajnog lista TR da se roba, na koju se isprava odnosi, prevozi u okviru postupka T2. U tom slučaju, rubrika rezervisana za carinsku upotrebu na primerku 3A se popunjava oznakom „T2” ili „T2F”, po potrebi, i overava pečatom polazne carinarnice i potpisom odgovornog službenika. Ako se roba kreće u okviru postupka T1, nije potrebno da se unese oznaka „T1” u ispravu.

6. Ako predajni list TR obuhvata i kontejnere kojima se prevozi roba u okviru postupka T1 i kontejnere kojima se prevozi roba u okviru postupka T2 polazna carinarnica u rubriku rezervisanu za carinu na primercima 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR unosi odvojene pozive na kontejner (kontejnere), u zavisnosti od vrste robe koju sadrže i oznake „T1”, „T2” ili „T2F”, po potrebi, pored referentnog broja (brojeva) odgovarajućeg (odgovarajućih) kontejnera.

7. Ako se, u slučajevima iz stava 3, koristi spisak velikih kontejnera, prave se odvojeni spiskovi za svaku kategoriju kontejnera kojima se prevozi roba koja se kreće u okviru postupka T1 i serijski broj ili brojevi spiska ili spiskova se unose rubriku rezervisanu za carinu na primercima 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR. Oznaka „T1” se, po potrebi, unosi pored serijskog broja (brojeva) spiska (spiskova).

8. Svi primerci predajnog lista TR se vraćaju zainteresovanom licu.

9. Svaka zemlja EFTA može da propiše da se roba koja se kreće u okviru postupka T1 sme prevoziti u okviru tog postupka bez podnošenja predajnog lista TR.

10. Za robu iz st. 2, 3. i 5, predajni list TR sa podnosi odredišnoj carinarnici ako se roba prijavljuje za stavljanje u slobodan promet ili drugi carinski postupak.

U slučaju robe koja se kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA pod uslovima iz stava 4, ne obavljaju se nikakve formalnosti na odredišnoj carinarnici.

Član 89.

Mere za očuvanje istovetnosti

Istovetnost robe se obezbeđuje u skladu sa članom 11. Konvencije. Međutim, polazna carinarnica obično ne plombira velike kontejnere ako su železnička preduzeća preduzela mere za očuvanje istovetnosti. Ako se carinska obeležja stave, podatak o tome se navodi u prostoru rezervisanom za carinu na primercima 3A i 3B predajnog lista TR.

Član 90.

Upotreba primeraka predajnog lista TR

1. Osim u slučajevima gde se roba kreće od jedne do druge tačke u Zajednici preko teritorije jedne ili više zemalja EFTA, prevozničko preduzeće predaje odredišnoj carinarnici primerke 1, 2 i 3A predajnog lista TR.

2. Odredišna carinarnica overava pečatom primerke 1 i 2, vraća ih bez odlaganja prevozničkom preduzeću i zadržava primerak 3A.

Prevoz robe u ili iz trećih zemalja

Član 91.

Prevoz u treće zemlje

1. Ako prevoz počinje na teritoriji ugovornih strana i završava se van nje, primenjuje se član 88. st. 1. do 9. i član 89.

2. Carinarnica nadležna za graničnu stanicu preko koje roba u tranzitu napušta teritoriju ugovornih strana je odredišna carinarnica.

3. Nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u odredišnoj carinarnici.

Član 92.

Prevoz iz trećih zemalja

1. Ako prevoz počinje van teritorije ugovornih strana i završava se na njoj, carinarnica nadležna za graničnu stanicu preko koje roba ulazi na teritoriju ugovornih strana je polazna carinarnica. Nikakve formalnosti se ne obavljaju u polaznoj carinarnici.

2. Carinarnica kojoj se predaje roba je odredišna carinarnica. Formalnosti utvrđene u članu 90. obavljaju se u odredišnoj carinarnici.

Član 93.

Prevoz preko teritorije ugovornih strana

1. Ako prevoz počinje i završava se van teritorije ugovornih strana, carinarnice koje nastupaju kao polazna carinarnica i odredišna carinarnica su one iz člana 92. stav 1. i člana 91. stav 2, respektivno.

2. Nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u polaznoj ili odredišnoj carinarnici.

Član 94.

Carinski status robe

Za robu koja se prevozi na osnovu odredaba člana 92. stav 1. ili člana 93. stav 1. smatra se da se kreće u okviru postupka T1, osim ako se status robe iz Zajednice utvrđuje u skladu sa odredbama Dodatka II.

Odeljak 3.

Druge odredbe

Član 95.

Spiskovi pošiljki

1. Odredbe člana 22. stav 5. ovog dodatka i tačka 24. Priloga V ovog dodatka primenjuju se na svaki spisak pošiljki koji prati tovarni list CIM ili predajni list TR. Broj priloženih spiskova pošiljki se upisuje u rubriku rezervisanu za pojedinosti o pratećim ispravama na tovarnom listu CIM ili predajnom listu TR, u zavisnosti od slučaja.

Osim toga, spisak pošiljki sadrži broj vagona na koji se tovarni list CIM odnosi ili broj kontejnera u kojem se roba nalazi, u zavisnosti od slučaja.

2. U slučaju da prevoz počinje na teritoriji ugovornih strana obuhvatajući i robu koja se kreće u okviru postupka T1 i robu koja se kreće u okviru postupka T2, prave se odvojeni spiskovi pošiljki. U slučaju robe koja se prevozi u velikim kontejnerima na osnovu predajnih listova TR, takvi odvojeni spiskovi se prave za svaki veliki kontejner koji sadrži obe kategorije robe.

Serijski brojevi spiskova pošiljki za svaku od dve kategorije robe se unose u rubriku rezervisanu za opis robe na tovarnom listu CIM ili predajnom listu TR, u zavisnosti od slučaja.

3. Pod okolnostima iz st. 1. i 2. i u smislu postupaka predviđenih odredbama čl. 67. do 96, spiskovi pošiljki koji prate tovarni list CIM ili predajni list TR su njihov sastavni deo i imaju isto pravno dejstvo.

Original spiska pošiljki se overava pečatom u otpremnoj stanici.

Odeljak 4.

Oblast primene redovnih i pojednostavljenih postupaka u kombinovanom drumsko-železničkom prevozu

Član 96.

1. Odredbe čl. 67. do 95. ne isključuju upotrebu postupaka utvrđenih u Naslovu II. Bez obzira na to, primenjuju se odredbe čl. 69. i 71. ili čl. 83. i 86.

2. U slučajevima iz stava 1, pozivanje na tranzitnu deklaraciju (deklaracije) u upotrebi se unosi u rubriku rezervisanu za pojedinosti o pratećim ispravama pri izradi teretnog lista CIM ili predajnog lista TR.

To pozivanje sadrži vrstu isprave, carinarnicu izdavanja, datum i evidencioni broj svake korišćene isprave.

Osim toga, primerak 2 tovarnog lista CIM ili primerke 1 i 2 predajnog lista TR overava železničko preduzeće odgovorno za poslednju železničku stanicu uključenu u zajedničku tranzitnu operaciju. To preduzeće overava ispravu pošto se uveri da je prevoz robe pokriven predmetnom tranzitnom ispravom ili ispravama.

Ako se zajednički tranzitni postupak iz stava 1. i prvog podstava ovog stava završava u zemlji EFTA, ta zemlja može da odredi da se primerak 2 tovarnog lista CIM ili primerci 1 i 2 predajnog lista TR predaju carinarnici odgovornoj za poslednju stanicu uključenu u zajedničku tranzitnu operaciju. Ta carinarnica overava pečatom primerak pošto se uveri da je prevoz robe pokriven predmetnom tranzitnom ispravom ili ispravama.

3. Ako se zajednička tranzitna operacija obavlja na osnovu predajnog lista TR u skladu sa čl. 80. do 94, tovarni list CIM korišćen u operaciji se isključuje iz primene čl. 67. do 79. i člana 96. st. 1. i 2. Tovarni list CIM mora da ima poziv na predajni list TR u rubrici rezervisanoj za pojedinosti iz pratećih isprava. Taj poziv mora da sadrži reči „predajni list TR” posle kojih sledi serijski broj.

4. Ako pošiljku robe koja se prevozi kombinovanim drumsko-železničkim prevozom, na osnovu jedne ili više tranzitnih deklaracija sačinjenih u postupku utvrđenom u Naslovu II, prihvati železnica na železničkom terminalu i utovari je na vagon, železničko preduzeće preuzima obavezu plaćanja dažbina i drugih naknada u slučaju prekršaja ili nepravilnosti tokom putovanja železnicom, ako nema dovoljne garancije u zemlji u kojoj se dogodio ili se smatra da se dogodio prekršaj ili nepravilnost i ako nije moguće da se ti iznosi naplate od principala.

Član 97.

Ovlašćeni pošiljalac i primalac

1. Ako podnošenje tranzitne deklaracije na polaznoj carinarnici nije potrebno za robu koja se otprema na osnovu tovarnog lista CIM ili predajnog lista TR u skladu sa čl. 67. do 96, nadležni organi preduzimaju neophodne mere obezbeđenja da primerci 1, 2 i 3 tovarnog lista CIM, ili primerci 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR nose oznake „T1”, „T2” ili „T2F”, u zavisnosti od slučaja.

2. Ako je roba koja se prevozi u skladu sa čl. 67. do 96. namenjena ovlašćenom primaocu, nadležni organi mogu da odrede da, odstupajući od člana 64. stav 2. i člana 66. stav 1, železničko preduzeće ili prevozničko preduzeće mora da dostavi primerke 2 i 3 tovarnog lista CIM ili primerke 1, 2 i 3A predajnog lista TR odredišnoj carinarnici.

(Čl. 98. do 110.: slobodno)

POGLAVLJE VIII

Pojednostavljeni postupci za prevoz vazduhom

Član 111.

Pojednostavljeni postupak (prvi stepen)

1. Vazduhoplovnom preduzeću može da se odobri korišćenje robnog manifesta kao tranzitne deklaracije, ako se njegov sadržaj odgovara uzorku iz Priloga 3 uz Dodatak 9 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (pojednostavljeni postupak – prvi stepen).

Za zajednički tranzitni postupak u odobrenju se navodi oblik manifesta i polazni i odredišni aerodrom. Vazduhoplovno preduzeće šalje nadležnim organima na svakom aerodromu odgovarajuću overenu kopiju odobrenja.

2. Ako prevoz uključuje robu koja mora da se prevozi u okviru postupka T1 i robu koja mora da se prevozi u okviru postupka T2, takva roba se navodi u odvojenim manifestima.

3. Vazduhoplovno preduzeće overava svaki manifest stavljanjem datuma i potpisa i oznake:

„T1” ako se roba kreće u okviru postupka T1; ili

„T2” ili „T2F”, po potrebi, ako se roba kreće u okviru postupka T2, uz napomenu da manifest može da bude označen samo jednom od tih oznaka.

4. Manifest, takođe, sadrži sledeće informacije:

naziv vazduhoplovnog preduzeća koje prevozi robu;

broj leta;

datum leta;

naziv aerodroma utovara (polazni aerodrom) i istovara (odredišni aerodrom);

i, za svaku pošiljku na manifestu:

broj vazduhoplovnog tovarnog lista;

broj paketa;

uobičajeni trgovački opis robe, uključujući sve detalje potrebne za njenu identifikaciju;

bruto masu.

Ako je roba grupisana, njen opis se zamenjuje rečju „Konsolidacija”, koja može i da se skrati. U takvim slučajevima vazduhoplovni tovarni list za pošiljke u manifestu uključuje uobičajeni trgovački opis robe, uključujući sve detalje potrebne za utvrđivanje istovetnosti robe.

5. Najmanje dva primerka manifesta podnose se nadležnim organima na polaznom aerodromu, koji zadržava jedan primerak.

Navedeni nadležni organi mogu, radi kontrole, da zahteva podnošenje svih vazduhoplovnih tovarnih listova koji se odnose na pošiljke navedene u manifestu.

6. Primerak manifesta podnosi se nadležnim organima na odredišnom aerodromu, koji ga zadržava.

Radi kontrole, taj organ može, takođe, da zahteva podnošenje manifesta i vazduhoplovnih tovarnih listova koji se odnose na svu robu istovarenu na aerodromu.

7. Jednom mesečno, posle overavanja spiska, nadležni organ na svakom odredišnom aerodromu prosleđuju nadležnim organima na svakom polaznom aerodromu spisak manifesta koji su mu podneti tokom prethodnog meseca, a koje su sastavila vazduhoplovna preduzeća.

Opis svakog manifesta u navedenom spisku sadrži sledeće informacije:

referentni broj manifesta;

oznaku koja označava manifest kao tranzitnu deklaraciju u skladu sa stavom 3;

naziv (koji može biti i skraćen) vazduhoplovnog preduzeća koje je prevezlo robu;

broj leta; i

datum leta.

Takođe, odobrenjem može da bude određeno da vazduhoplovna preduzeća sama šalju informacije iz prvog podstava.

U slučaju da se pronađu nepravilnosti u vezi sa informacijama iz nekog od manifesta sa pomenutog spiska, nadležni organ odredišnog aerodroma obaveštavaju nadležne organe polaznog aerodroma i nadležni organi koji su dali odobrenje, uz poziv na vazduhoplovne tovarne listove za predmetnu robu.

Član 112.

Pojednostavljeni postupak (drugi stepen)

1. Vazduhoplovnom preduzeću može da se odobri korišćenje manifesta poslatog preko sistema razmene podataka kao tranzitne deklaracije ako to preduzeće obavlja značajan broj letova između zemalja (pojednostavljeni postupak – drugi stepen).

Odstupajući od člana 45. stav 1. tačka (a), vazduhoplovna preduzeća ne moraju da imaju sedište u ugovornoj strani, ako u njoj imaju regionalnu kancelariju.

2. Po prijemu zahteva za odobrenje, nadležni organi obaveštavaju nadležne organe drugih zemalja na čijim teritorijama se nalaze polazni i odredišni aerodromi povezani sistemom za elektronsku razmenu podataka.

Ukoliko u roku od šezdeset dana od datuma obaveštenja ne primi nikakav prigovor, nadležni organi izdaju odobrenje.

To odobrenje važi u predmetnim zemljama i primenjuje se samo na zajednički tranzitni postupak između aerodroma na koje se odnosi.

3. Pojednostavljenje se primenjuje na sledeći način:

(a) manifest sačinjen na polaznom aerodromu šalje se odredišnom aerodromu preko sistema elektronske razmene podataka;

(b) vazduhoplovno preduzeće u manifest unosi:

oznaku „T1”, ako se roba kreće u okviru postupka T1;

oznaku „T2” ili „TF”, po potrebi, ako se roba kreće u okviru postupka T2;

slova „TD” za robu koja je već stavljena u tranzitni postupak, u kom slučaju predmetno vazduhoplovno preduzeće takođe unosi slova „TD” na odgovarajući vazduhoplovni tovarni list, kao i poziv na korišćeni postupak, referentni broj i datum tranzitne deklaracije i carinarnicu izdavanja;

slovo „C” (ekvivalentno „T2L”) ili „F” (ekvivalentno „T2LF”), po potrebi, za robu koja ima status robe iz Zajednice, koja nije stavljena u tranzitni postupak;

slovo „X” za robu koja ima status robe iz Zajednice, koja se izvozi i koja nije stavljena u tranzitni postupak,

uz odgovarajuće stavke u manifestu.

Manifest, takođe, mora da sadrži informacije predviđene članom 111. stav 4:

(v) zajednički tranzitni postupak smatra se završenim kada je manifest iz sistema za razmenu podataka dostupan nadležnim organima odredišnog aerodroma i kada mu je predata roba;

(g) odštampani manifest iz sistema za razmenu podataka podnosi se na zahtev nadležnih organa na polaznim i odredišnim aerodromima;

(d) evidencije koje vodi vazduhoplovno preduzeće moraju da sadrže bar informacije utvrđene tačkom (b);

(đ) nadležni organi na polaznom aerodromu vrše kontrole na osnovu analize rizika;

(e) nadležni organi na odredišnom aerodromu vrše kontrole na osnovu analize rizika i, po potrebi, šalju bitne pojedinosti iz manifesta primljenog preko sistema elektronske razmene podataka na proveru nadležnim organima na polaznom aerodromu.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe Poglavlja VI, Naslova II i Naslova IV:

vazduhoplovno preduzeće obaveštava nadležni organ o svim prekršajima i nepravilnostima;

nadležni organi na odredišnom aerodromu obaveštava nadležni organ na polaznom aerodromu i nadležni organ koji je izdao odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima, u najkraćem roku.

POGLAVLJE IX

Pojednostavljeni postupak pri kretanju robe cevovodima

Član 113.

1. Ako se zajednički tranzitni postupak koristi za kretanje robe cevovodom, formalnosti koje se odnose na postupak se prilagođavaju u skladu sa st. 2. do 5.

2. Robu koja se kreće cevovodom smatra se da je stavljena u zajednički tranzitni postupak:

ulaskom u carinsko područje jedne od ugovornih strana za robu koja ulazi u to područje cevovodom,

stavljanjem u sistem cevovoda za robu koja je već u carinskom području jedne od ugovornih strana.

Ako je potrebno, status robe iz Zajednice utvrđuje se u skladu sa Dodatkom II.

3. Za robu iz stava 2. principal je operater cevovoda sa sedištem u zemlji preko čije teritorije roba ulazi u teritoriju ugovorne strane ili operater cevovoda u zemlji u kojoj kretanje počinje.

4. Za potrebe člana 4. stav 2, prevoznikom se smatra operater cevovoda sa sedištem u zemlji preko čije teritorije se roba kreće cevovodom.

5. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 8, zajednički tranzitni postupak se završava kada roba koja se kreće cevovodom stigne do instalacije primaoca ili kada se uključi u distribucionu mrežu primaoca i unese u njegovu evidenciju.

6. Ako se roba kreće cevovodom između dve ugovorne strane smatra robom u zajedničkom tranzitom postupku u skladu sa odredbama stava 2. i ako, tokom prevoza, prelazi teritoriju ugovorne strane gde se za kretanje robe cevovodom ne koristi taj postupak, navedeni postupak se obustavlja za vreme prelaska robe preko te teritorije.

7. Ako se roba kreće cevovodom od ugovorne strane gde se ne koristi zajednički tranzitni postupak za kretanje cevovodom do odredišta u ugovornoj strani gde se taj postupak koristi, smatra se da navedeni postupak počinje ulaskom robe na teritoriju te ugovorne strane.

8. Ako se roba kreće cevovodom od ugovorne strane gde se koristi zajednički tranzitni postupak za kretanje cevovodom do odredišta u ugovornoj strani gde se ne koristi taj postupak, smatra se da se navedeni postupak završava izlaskom robe sa teritorije ugovorne strane u kojoj se koristi navedeni postupak.

9. Preduzeća uključena u kretanje takve robe vode evidenciju i stavljaju je na raspolaganje nadležnim organima radi svake kontrole koja se smatra neophodnom u vezi sa zajedničkim tranzitnim postupkom iz ovog člana.

NASLOV IV

DUG I NAPLATA

Član 114.

Nastanak duga

1. U smislu člana 3. stav 1. dug nastaje:

(a) nezakonitim izuzimanjem robe iz zajedničkog tranzitnog postupka; ili

(b) ako roba nije nezakonito izuzeta, neizvršavanjem jedne od obaveza koje nastaju iz korišćenja zajedničkog tranzitnog postupka ili neispunjavanjem uslova za stavljanje robe u zajednički tranzitni postupak.

Međutim, propusti koji nemaju značajan uticaj na ispravnost toka postupka nemaju za posledicu nastanak carinskog duga, pod uslovom da:

ne predstavljaju pokušaj nezakonitog izuzimanja robe ispod carinskog nadzora,

ne uključuju očiti nemar odgovornog lica, i

su naknadno ispunjene sve formalnosti potrebne za regulisanje situacije sa robom.

Ugovorne strane mogu da odrede situacije na koje se primenjuje drugi podstav.

2. Dug nastaje:

(a) u trenutku kad je roba nezakonito izuzeta iz zajedničkog tranzitnog postupka, ili

(b) bilo u trenutku kad se ne izvrši obaveza zbog čijeg neizvršenja nastaje dug, bilo u trenutku kada je roba stavljena u postupak, ako se naknadno utvrdi da nije bio ispunjen jedan od uslova za stavljanje robe u postupak.

3. Smatra se da dug u vezi sa robom stavljenom u zajednički tranzitni postupak ne nastaje ako odgovorno lice dokaže, u skladu sa stavom 1. tačka (b) da je neizvršenje obaveza nastalih iz stavljanja robe u zajednički tranzitni postupak posledica potpunog uništenja ili nenadoknadivog gubitka te robe zbog njene prirode, nepredviđenih okolnosti, više sile ili kao posledica odobrenja nadležnih organa.

Roba se smatra nepovratno izgubljenom ako je postala neupotrebljiva.

Član 115.

Utvrđivanje dužnika

1. U slučaju iz člana 114. stav 1. tačka (a) dužnik je:

(a) lice koje je izuzelo robu iz zajedničkog tranzitnog postupka;

(b) svako lice koje je učestvovalo u takvom izuzimanju i koje je znalo, ili je moglo da zna da se roba izuzima iz zajedničkog tranzitnog postupka;

(v) svako lice koje je steklo ili poseduje predmetnu robu i koje je znalo, ili je moglo da zna u vreme sticanja ili prijema robe, da je roba izuzeta iz zajedničkog tranzitnog postupka; i

(g) principal.

2. U slučaju iz člana 114. stav 1. tačka (b) dužnik je lice koja mora ili da ispuni obaveze koje nastaju iz stavljanja robe u zajednički tranzitni postupak ili da se pridržava uslova propisanih za stavljanje robe u taj postupak.

3. Ako je više lica odgovorno za plaćanje istog duga, ona su za dug odgovorna solidarno i pojedinačno.

Član 116.

Utvrđivanje mesta nastanka duga

1. Dug nastaje:

(a) na mestu događaja koji je doveo do nastanka tog duga, ili

(b) ako nije moguće da se utvrdi to mesto, na mestu za koje nadležni organi zaključe da je roba došla u situaciju zbog koje je nastao dug, ili

(v) ako mesto ne može da se utvrdi u skladu sa tačkama (a) i (b)

u roku sedam meseci od datuma kad je roba trebalo da bude predata odredišnoj carinarnici, osim ako je poslat zahtev za naplatu, u kom slučaju se ovaj rok produžava za najviše mesec dana, ili

mesec dana od isteka roka iz člana 41. stav 5. u slučaju da principal dostavi nepotpune informacije ili ih uopšte ne dostavi,

ili u zemlji nadležnoj za poslednju ulaznu carinarnicu koja je poslala poruku „Obaveštenje o prelasku granice” ili, ako se to nije desilo, u zemlji nadležnoj za polaznu carinarnicu.

2. Nadležni organi iz člana 117. stav 1. su organi one zemlje u kojoj je nastao dug ili u kojoj se smatra da je nastao dug, u skladu sa ovim članom.

Član 117.

Postupak prema dužniku

1. Nadležni organi pokreću postupak za naplatu duga čim su u situaciji da mogu da:

(a) izračunaju iznos duga; i

(b) utvrde ko je dužnik.

2. U tu svrhu i u skladu sa odredbama o zastarevanju, nadležni organi obaveštavaju dužnika o iznosu duga na način i u roku obaveznim u ugovornim stranama.

3. Svaki dug saopšten u skladu sa stavom 2. plaća dužnik na način i u roku obaveznim u ugovornim stranama.

4. Ako, nakon pokretanja postupka za naplatu duga, nadležni organi određeni u skladu sa članom 116. na bilo koji način pribave dokaze o mestu događaja koji je doveo do nastanka duga i ako se to mesto nalazi u drugoj ugovornoj strani, navedeni nadležni organi odmah šalju sve potrebne isprave, uključujući overenu kopiju dokaza, organima nadležnim za mesto predmetnog događaja (naslovljeni organi).

Naslovljeni organi potvrđuju prijem obaveštenja i navode da li prihvataju nadležnost za naplatu. Ako u roku tri meseca ne prime nikakav odgovor, napred pomenuti organi odmah nastavljaju postupak naplate koji su pokrenuli.

5. Ako naslovljeni organi prihvate nadležnost, pokreću novi postupak za naplatu duga, gde je to primereno posle tromesečnog perioda iz stava 4. drugog podstava i pod uslovom da odmah obaveste napred pomenute organe.

Svaki neokončani postupak naplate koji su pokrenuli napred pomenuti organi se obustavlja čim naslovljeni organi obaveste napred pomenute organe da su odlučili da preduzmu radnje radi naplate.

Čim naslovljeni organi podnesu dokaze da su naplatili predmetne iznose, napred pomenuti organi vraćaju sve naplaćene iznose ili poništavaju postupak naplate.

Član 118.

Postupak prema garantu

1. U skladu sa stavom 4. obaveza garanta traje se sve dok dug može da dospe.

2. Ako postupak nije okončan, nadležni organi zemlje otpreme, u roku devet meseci od datuma kada je roba trebalo da bude predata odredišnoj carinarnici, obaveštavaju garanta da postupak nije okončan.

3. Ako postupak nije okončan, nadležni organi određen u skladu sa članom 116. u roku tri godine od datuma prihvatanja tranzitne deklaracije, obaveštavaju garanta da je dužan ili bi mogao da postane dužan da plati dug za koji je odgovoran u vezi sa zajedničkim tranzitnim postupkom, uz navođenje „referentnog broja kretanja” (MRN) i datuma tranzitne deklaracije, naziva polazne carinarnice, naziva principala i predmetnog iznosa.

4. Garant se oslobađa obaveze, ako mu je bilo koje obaveštenje iz st. 2. i 3. izdato po isteku roka.

5. Ako je jedno od ovih obaveštenja izdato, garant se obaveštava o naplati duga ili o okončanju postupka.

Član 119.

Razmena podataka i saradnja radi naplate

Ne dovodeći u pitanje član 13a Konvencije i u skladu sa članom 116. zemlje pomažu jedna drugoj u utvrđivanju organa nadležnih za naplatu.

Ti organi obaveštavaju polaznu carinarnicu i garantnu carinarnicu o svim slučajevima nastanka duga u vezi sa tranzitnim deklaracijama koje je prihvatila polazna carinarnica i o preduzetim radnjama za naplatu od dužnika. Osim toga, oni obaveštavaju polaznu carinarnicu o naplati dažbina i ostalih naknada kako bi carinarnici omogućili da okonča tranzitni postupak.

PRILOZI UZ DODATAK I

PRILOG I

SPISAK ROBE KOJA UKLJUČUJE VEĆI RIZIK OD PREVARE

(Kao što je napomenuto u članu 1. stav 3. Dodatka I)

1 2 3 4 5 HS šifra Naimenovanje Najmanje količine Šifra osetljiverobe(1) Najniža stopa za pojedinačnu garanciju 0207 120207 14 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br. 0105, od kokošaka vrste Gallus domesticus, smrznuti: 3 000 kg — 1701 12 1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju 7 000 kg —– 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70ex 2208 90 Alkoholna pića, likeri i ostala alkoholna pića 5 hl 1 2.500 €/hlčistog alkohola 2402 20 Cigarete koje sadrže duvan 35.000 komada 120 €/1000 komada 2403 112403 19 Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu 35 kg — Kada se podaci o tranzitu razmenjuju korišćenjem elektronske obrade podataka i kada HS šifra nije dovoljna da bi se nedvosmisleno utvrdila istovetnost robe navedene u koloni 2, moraju se koristiti šifra osetljive robe iz kolone 4 i HS šifra iz kolone 1. PRILOG II

KARAKTERISTIKE PLOMBI

Plombe iz člana 31. ovog dodatka imaju barem sledeće karakteristike i ispunjavaju sledeće tehničke uslove:

(a) Osnovne karakteristike:

Plombe moraju:

1. da ostanu bezbedne prilikom redovne upotrebe;

2. da budu takve da se lako mogu proveriti i prepoznati;

3. da budu tako izrađene da svako lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

4. da budu napravljene za jednokratnu upotrebu ili, ako su namenjene za višestruku upotrebu, da su napravljene na način koji će dozvoliti da im se kod svakog ponovnog korišćenja može staviti i jasna pojedinačna identifikaciona oznaka;

5. da imaju identifikacione oznake.

(b) Tehnički uslovi:

1. Oblik i dimenzije plombi mogu se razlikovati u zavisnosti od načina na koji se postavljaju, ali dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka.

2. Da se identifikacione oznake na plombi ne mogu falsifikovati i da se teško mogu reprodukovati.

3. Upotrebljeni materijal mora da bude otporan na slučajno lomljenje i takav da sprečava neopaženo falsifikovanje ili ponovnu upotrebu.

PRILOG III

KRITERIJUMI NAVEDENI U ČL. 53. I 54.

Kriterijum Napomene 1) Dovoljno iskustvo Dovoljno iskustvo se dokazuje pravilnim korišćenjem zajedničkog tranzitnog postupka, u svojstvu principala, u toku jednog od navedenih rokova, pre podnošenja zahteva za umanjenje:- šest meseci, za primenu člana 53. stav 3. tačka a) i člana 54. stav 1;- jednu godinu za primenu člana 53. stav 3. tačka b) i člana 54. stav 2. tačka a);- dve godine za primenu člana 53. stav 4. i člana 54. stav 2. tačka b). 2) Visok nivo saradnje sa nadležnim organima Principal ostvaruje visok nivo saradnje sa nadležnim organima, tako što prilikom obavljanja svojih radnji primenjuje posebne mere koje olakšavaju tim organima vršenje kontrole i zaštitu interesa svih strana.Pod uslovom da su prihvatljive za nadležne organe, takve mere se mogu, između ostalog, odnositi na:posebne načine popunjavanja tranzitnih deklaracija; ilisadržinu takvih deklaracija, ako principal pruža dodatne podatke, kada to nije obavezno; ilinačine obavljanja formalnosti za sprovođenje postupka za robu (npr. principal uvek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici). 3) Upravljanje prevozom Principal dokazuje da upravlja prevozom ako, između ostalog:a) sam obavlja prevoz i primjenjuje visoke standarde bezbednosti; ilib) angažuje prevoznika sa kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde bezbednosti; iliv) angažuje posrednika koji je ugovorno vezan sa prevoznikom, koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde bezbednosti. 4) Dovoljna finansijska sredstva za ispunjavanje obaveza Principal dokazuje da ima finansijska sredstva za ispunjavanje svojih obaveza, tako što nadležnim organima podnosi dokaz da ima sredstva za plaćanje duga koji bi mogao da nastane u vezi sa određenom robom.

PRILOG IV

PRIMENA ČLANA 54. STAV 7.

Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu

ili zajedničke garancije

1. Situacije kada može privremeno da se zabrani korišćenje zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili zajedničke garancije

1.1. Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu

„Posebne okolnosti” koje se navode u članu 54. stav 6. predstavljaju situaciju u kojoj je utvrđeno da, u velikom broju slučajeva kada je uključeno više principala i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka, čak i kada bi se primenili čl. 50. ili 57, zajednička garancija u umanjenom iznosu iz člana 54. stav 2. nije više dovoljna da se, u propisanom roku, obezbedi plaćanje duga koji nastaje kada se bilo koja roba navedena u spisku Priloga I izuzme iz zajedničkog tranzitnog postupka.

1.2. Privremena zabrana korišćenja zajedničkog garancije

„Prevara širokih razmera” iz člana 54. stav 7. predstavlja situaciju kada se utvrdi da, čak i kada bi se primenili čl. 50. ili 57. i, po potrebi, član 54. stav 6, zajednička garancija iz člana 54. stav 1, nije više dovoljna da se, u propisanom roku, obezbedi plaćanje duga koji nastaje kada se bilo koja roba navedena u spisku Priloga I izuzme iz zajedničkog tranzitnog postupka. Stoga treba uzeti u obzir količinu izuzete robe i okolnosti pod kojima je izuzeta, naročito ako one nastanu kao posledica međunarodno organizovanih kriminalnih aktivnosti.

2. Postupak za donošenje odluke o privremenoj zabrani korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili zajedničke garancije

2.1. Postupak za usvajanje odluka Zajedničkog odbora o privremenoj zabrani korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili zajedničke garancije kada se primenjuje član 54. st. 6. ili 7. (u daljem tekstu „odluka”) je sledeći:

2.2. Odluka može da se usvoji na zahtev jedne ili više ugovornih strana.

2.3. Kada se takav zahtev podnese, ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o činjenicama koje su utvrdile i razmatraju da li su ispunjeni uslovi iz tač. 1.1 ili 1.2.

2.4. Ako ugovorne strane smatraju da su uslovi ispunjeni, one prosleđuju nacrt odluke Zajedničkom odboru na usvajanje prema pisanom postupku opisanom u tački 2.5.

2.5. Generalni sekretarijat Komisije šalje nacrt odluke ugovornim stranama koje nisu članice Zajednice.

Ako Generalni sekretarijat, u roku od trideset dana od datuma kada je poslat nacrt, ne dobije od ugovornih strana nikakve primedbe u pisanom obliku, odluka se usvaja. Generalni sekretarijat obaveštava ugovorne strane o usvajanju odluke.

Ako Generalni sekretarijat u propisanom roku dobije bilo kakve primedbe od jedne ili više ugovornih strana, o tome obaveštava druge ugovorne strane.

2.6 Svaka strana treba da obezbedi objavljivanje odluke.

2.7. Odluka ostaje na snazi dvanaest meseci. Međutim, Zajednički odbor može da odluči da produži rok njene važnosti ili da je poništi nakon preispitivanja od strane ugovornih strana.

3. Mere za ublažavanje finansijskih posledica zabrane korišćenja zajedničke garancije

Kada je korišćenje zajedničke garancije privremeno zabranjeno za robu sa spiska iz Priloga I, nosioci zajedničke garancije mogu da, na zahtev, koriste pojedinačnu garanciju. Međutim, tada se primenjuju sledeći posebni uslovi:

pojedinačna garancija se sačinjava kao posebna garantna isprava koja sadrži poziv na ovaj prilog i obuhvata samo robu navedenu u odluci;

– takva pojedinačna garancija može da se koristi samo u polaznoj carinarnici koja je navedena u garantnoj ispravi;

– može da se koristi za nekoliko istovremenih ili uzastopnih operacija, pod uslovom da ukupan iznos uključen u tekuće operacije za koje postupak još nije razdužen ne prelazi iznos pojedinačne garancije. U tom slučaju, garantna carinarnica dodeljuje principalu jednu početnu pristupnu šifru za garanciju. Principal može da za tu garanciju dodeli jednu ili više pristupnih šifara koje će koristiti on sam ili njegovi zastupnici;

– svaki put kada se razduži zajednički tranzitni postupak za koji je korišćena pojedinačna garancija, iznos koji je bio namenjen za tu operaciju oslobađa se i može ponovno da se upotrebi za drugu operaciju do najvišeg iznosa garancije.

4. Odstupanje od odluke o privremenoj zabrani korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili zajedničke garancije

4.1. Principalima može da se odobri da koriste zajedničku garanciju u umanjenom iznosu ili zajedničku garanciju za stavljanje u zajednički tranzitni postupak robe na koju se primenjuje odluka o privremenoj zabrani takvog korišćenja, ako mogu da dokažu da nikakav dug nije nastao u vezi sa predmetnom robom u toku operacija zajedničkog tranzita koje su oni preduzeli u periodu od dve godine pre donošenja odluke ili, ako su u tom periodu nastali dugovi, ako mogu dokazati da ih je dužnik ili garant u celosti platio u propisanom roku.

Da bi dobio odobrenje za korišćenje privremeno zabranjene zajedničke garancije, principal mora da ispuni i uslove utvrđene u članu 54. stav 2. tačka (b).

4.2. Čl. 46. do 51. se primenjuju mutatis mutandis na zahteve i na odobrenja za odstupanja navedena u tački 4.1.

4.3. Kada nadležni organi odobre odstupanje, overavaju rubriku 8 uverenja o zajedničkoj garanciji i stavljaju sledeću napomenu:

NEOGRANIČENA UPOTREBA – 99209

PRILOG V

REZERVNI POSTUPAK

POGLAVLJE I

Opšte odredbe

U ovom prilogu utvrđuju se odredbe o korišćenju rezervnog postupka iz člana 22. stav 1. u sledećim slučajevima:

(a) za putnike:

kada kompjuterski sistem nadležnih organa nije u funkciji,

(b) za principale, uključujući i ovlašćene pošiljaoce:

kada kompjuterski sistem nadležnih organa nije u funkciji,

kada kompjuterski sistem principala nije u funkciji,

kada mreža između principala i nadležnih organa nije u funkciji.

Odredbe ovog dodatka primenjuju se na rezervni postupak, osim ako u daljem tekstu nije drugačije navedeno.

Tranzitne deklaracije

Sve strane uključene u tranzitni postupak treba da priznaju tranzitnu deklaraciju koja se koristi u rezervnom postupku kako bi se izbegli problemi u tranzitnoj carinarnici i odredišnoj carinarnici. Zbog toga se isprave koje se koriste ograničavaju na:

jedinstveni dokument,

jedinstveni dokument odštampan na običnom papiru iz kompjuterskog sistema privrednog subjekta kao što je navedeno u Prilogu B6 uz Dodatak III, ili

jedinstveni dokument može da se zameni obrascem tranzitnog pratećeg dokumenta (TPD) uz saglasnost nadležnih organa, kada nadležni organi smatraju da su potrebe privrednog subjekta opravdane.

Za primenu odredaba iz tačke 3.1 (treća alineja), TPD se popunjava u skladu sa Prilozima A1 do A3 uz Dodatak III.

Kada se odredbe ove konvencije odnose na primerke tranzitne deklaracije koja prati pošiljku, te odredbe se primenjuju na TPD mutatis mutandis.

POGLAVLJE II

Pravila za sprovođenje

Neraspoloživost kompjuterskih sistema nadležnih organa

Pravila se sprovode na sledeći način, bez obzira na to koja isprava se koristi:

Tranzitna deklaracija se popunjava i podnosi polaznoj carinarnici u tri primerka jedinstvenog dokumenta u skladu sa Prilogom B6 uz Dodatak III, a TPD u skladu sa Prilozima A1-A3;

Tranzitna deklaracija se evidentira u rubrici C, tako što se unosi broj koji se razlikuje od numeracije koji se koristi u kompjuterskom sistemu;

Rezervni postupak se na primercima tranzitne deklaracije obeležava pečatom, u skladu sa uzorkom iz Priloga B7 uz Dodatak II, u rubrici A ili na mestu MRN i bar koda TPD;

Kada se koristi pojednostavljeni postupak, ovlašćeni pošiljalac koristi ranije overene obrasce i ispunjava sve obaveze i uslove u vezi sa podacima koje treba da unese u deklaraciju i primenom posebnog pečata (Poglavlje III, tač. 27. do 30.), koristeći rubrike D i C;

U redovnom postupku, polazna carinarnica overava ispravu pečatom, a u pojednostavljenom postupku ovlašćeni pošiljalac;

Kada se koristi obrazac TPD, ne navodi se ni bar kod ni referentni broj kretanja (MRN) u deklaraciji.

Kada se donese odluka o sprovođenju rezervnog postupka, svaka deklaracija koja je uneta u kompjuterski sistem, ali nije dalje obrađena usled otkazivanja sistema, poništava se. Privredni subjekt obaveštava nadležne organe svaki put kada podnese deklaraciju u sistem, ali se potom za nju koristi rezervni postupak.

Nadležni organ nadzire primenu rezervnog postupka kako bi se sprečila njegova zloupotreba.

Neraspoloživost kompjuterskog sistema odnosno mreže principala.

Kada mreža između principala i nadležnih organa nije u funkciji, primenjuje se sledeći postupak:

Primenjuju se odredbe tačke 4, osim odredaba o pojednostavljenom postupku.

Principal obaveštava nadležne organe kada njegov kompjuterski sistem odnosno mreža budu ponovo u funkciji.

Neraspoloživost kompjuterskog sistema odnosno mreže ovlašćenog pošiljaoca

Kada kompjuterski sistem odnosno mreže ovlašćenog pošiljaoca nisu u funkciji, primenjuje se sledeći postupak:

Primenjuju se odredbe tačke 4.

Ovlašćeni pošiljalac obaveštava nadležne organe kada njegov kompjuterski sistem odnosno mreža budu ponovo u funkciji.

U ovim okolnostima ili u slučaju kvara mreže, ukoliko ovlašćeni pošiljalac podnese više od 2% svojih deklaracija godišnje kroz rezervni postupak, preispituje se ovlašćenje kako bi se procenilo da li se uslovi još uvek ispunjavaju.

Unos podataka od strane nacionalnih organa

U slučajevima navedenim u tač. 5. i 6, nacionalni carinski organi mogu da dozvole privrednim subjektima da podnesu tranzitnu deklaraciju u jednom primerku (kada se koristi jedinstveni dokument ili, gde je to moguće, obrazac TPD) polaznoj carinarnici kako bi ona bila obrađena kroz carinski kompjuterski sistem.

Statistički podaci

Član 12. Konvencije primenjuje se u okviru rezervnog postupka podnošenjem dodatne kopije primerka br. 4 jedinstvenog dokumenta, umesto primerka TPD.

POGLAVLJE III

Sprovođenje postupka

Roba stavljena u zajednički tranzitni postupak prevozi se uz korišćenje primeraka br. 4 i 5 jedinstvenog dokumenta ili TPD koje polazna carinarnica vraća principalu.

Polaganje pojedinačne garancije od strane garanta

Kada garantna carinarnica nije polazna carinarnica za tranzitni postupak, ona zadržava primerak instrumenta kojim se dokazuje da je prihvatila garantnu izjavu. Principal podnosi polaznoj carinarnici original, a ona ga zadržava. Po potrebi, ta carinarnica može da zatraži prevod na službeni jezik, ili na jedan od službenih jezika te zemlje.

Mešovite pošiljke

Kod pošiljki koje sadrže robu koja mora da se prevozi u okviru postupka T1 i robu koja mora da se prevozi u okviru postupka T2, tranzitna deklaracija koja nosi oznaku „T“ dopunjava se:

dopunskim obrascima sa oznakom „T1bis“, „T2bis“ ili „T2Fbis“, po potrebi; ili

spiskovi pošiljki sa oznakom „T1“, „T2“ ili „T2F“, po potrebi.

Pretpostavka postupka T1

Ukoliko se izostave oznake T1, T2 ili T2F iz desnog pododeljka rubrike 1 tranzitne deklaracije, ili ukoliko kod pošiljki koje sadrže robu koja se prevozi u okviru postupka T1 i robu koja se prevozi u okviru postupka T2, nisu ispunjeni uslovi iz tačke 11, smatra se da se roba kreće u okviru postupka T1.

Potpisivanje tranzitne deklaracije i izjave principala a o preuzimanju odgovornosti

Potpisivanjem tranzitne deklaracije principal postaje odgovoran za odredbe člana 24.

Mere za očuvanje istovetnosti

Kada se primenjuje član 11. stav 4. Konvencije, polazna carinarnica u rubriku „D. Kontrola od strane polazne carinarnice“ tranzitne deklaracije, nasuprot naslova „stavljene plombe“, unosi sledeću napomenu:

Oslobođeno – 92110.

Unos podataka u tranzitnu deklaraciju i puštanje robe

Polazna carinarnica evidentira rezultate kontrole na svakom primerku tranzitne deklaracije.

Ako su nalazi kontrole u skladu sa onim navedenim u deklaraciji, polazna carinarnica pušta robu i evidentira taj datum na primercima tranzitne deklaracije.

Tranzitna carinarnica

Prevoznik podnosi obaveštenje o tranzitu na obrascu koji odgovara uzorku datom u Prilogu B8 uz Dodatak III svakoj tranzitnoj carinarnici, koja ga zadržava.

Kada se roba prevozi preko tranzitne carinarnice koja nije navedena u primercima br. 4 i 5 tranzitne deklaracije, ta carinarnica:

bez odlaganja dostavlja obaveštenje o tranzitu prvobitno određenoj tranzitnoj carinarnici, ili

obaveštava polaznu carinarnicu u slučajevima i u skladu sa postupkom koji odrede nadležni organi uz međusobnu saglasnost.

Podnošenje odredišnoj carinarnici

17.1 Odredišna carinarnica evidentira primerke br. 4 i 5 tranzitne deklaracije, na njima beleži datum dolaska i unosi podatke o izvršenim kontrolama.

17.2 Tranzit može da se okonča i u nekoj drugoj carinarnici koja nije navedena u tranzitnoj deklaraciji. U tom slučaju ta druga carinarnica postaje odredišna carinarnica.

Ako je nova odredišna carinarnica pod nadležnošću ugovorne strane koja nema nadležnost nad prvobitno naznačenom carinarnicom, nova carinarnica u rubriku „I. Kontrola od strane odredišne carinarnice” na primerku br. 5 tranzitne deklaracije, pored uobičajenih napomena koje je u obavezi da unese, upisuje i sledeće:

Razlike: carinarnica u kojoj je roba bila predata … (naziv i zemlja) – 99203.

17.3 Kada se primenjuje tačka 17.2 i ako tranzitna deklaracija sadrži sledeću napomenu, nova odredišna carinarnica čuva robu pod svojim nadzorom i ne dozvoljava da se ona izuzme, izuzev u ugovornu stranu koja je nadležna za polaznu carinarnicu, osim ako ne dobije posebno odobrenje od potonje:

– Izvoz iz ………….. podleže ograničenjima ili naknadama na osnovu Uredbe/Direktive/Odluke br. .. – 99204.

17.4 Naziv ugovorne strane ove konvencije i broj predmetnog pravnog akta mora da se unese, na jeziku deklaracije, u napomenu navedenu u prethodnom stavu.

18. Potvrda prijema

Potvrda može da se sačini na poleđini primerka br. 5 tranzitne deklaracije na jedinstvenom dokumentu, na za to predviđenom mestu.

19. Vraćanje primerka br. 5

Nadležni organi zemlje odredišta odmah vraćaju primerak br. 5 tranzitne deklaracije nadležnim organima u polaznoj zemlji, a najkasnije u roku od osam dana od datuma kada je postupak okončan. Kada se koristi TPD, primerak podnete isprave vraća se pod istim uslovima kao i primerak br. 5.

20. Obaveštavanje principala i alternativni dokazi o završetku postupka

Ukoliko se primerak br. 5 tranzitne deklaracije ne vrati nadležnim organima u polaznoj zemlji u roku od mesec dana od roka u kom roba mora da se preda odredišnoj carinarnici, ti organi obaveštavaju principala i zahtevaju od njega da podnese dokaz o završetku postupka.

21. Postupak provere

21.1 Ako nadležni organi u polaznoj zemlji ne prime dokaz o završetku postupka u roku od dva meseca od roka u kom roba mora da se preda odredišnoj carinarnici, ti organi odmah pokreću postupak provere u cilju dobijanja podataka potrebnih za okončanje postupka ili, ako to nije moguće, da bi:

ustanovili da li je nastao carinski dug;

identifikovali dužnika;

odredili nadležne organe odgovorne za naplatu.

21.2 Ukoliko nadležni organi ranije dobiju informacije da tranzitni postupak nije završen, ili ako sumnjaju da je to slučaj, oni odmah pokreću postupak provere.

21.3 Postupak provere se takođe pokreće ukoliko se naknadno utvrdi da je dokaz o završetku postupka bio krivotvoren, pa je neophodno da se postupkom provere ostvare ciljevi iz tačke 21.1.

22. Garancija – referentni iznos

22.1 Za primenu prvog podstava člana 52. ovog dodatka obračunava se iznos duga koji može nastati za svaku tranzitnu operaciju principala, a on obezbeđuje da taj iznos ne prelazi referentni iznos, imajući u vidu i sve operacije za koje postupak još uvek nije završen.

22.2 Principal obaveštava garantnu carinarnicu kada referentni iznos padne ispod nivoa koji je dovoljan da se pokriju njegove zajedničke tranzitne operacije.

23. Uverenja o zajedničkoj garanciji i uverenja o oslobođenju od polaganja garancije

Kada se odobrenje daje na osnovu člana 44. stav 1. tačka (a), uverenja o zajedničkoj garanciji i uverenja o oslobođenju od polaganja garancije koja izdaju nadležni organi podnose se polaznoj carinarnici. Podaci o uverenjima unose se u tranzitne deklaracije.

24. Posebni spiskovi pošiljki

24.1 Nadležni organi mogu da odobre principalima koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 45. da kao spiskove pošiljki koriste spiskove koji ne ispunjavaju sve uslove iz Dodatka III.

Korišćenje takvih spiskova se odobrava samo ako:

ih sačinjavaju preduzeća koja za vođenje evidencije koriste integrisani elektronski ili automatski sistem obrade podataka;

su izrađeni i popunjeni tako da ih nadležni organi mogu bez teškoća koristiti;

uključuju, za svaku stavku, podatke koji se zahtevaju u skladu sa Prilogom B5 uz Dodatak III.

24.2 Može, takođe, da se odobri da se opisni listovi, sačinjeni radi obavljanja formalnosti u vezi s otpremanjem/izvozom, koriste kao spiskovi pošiljki iz tačke 24.1, čak i kada takve listove sačinjavaju preduzeća koja ne koriste integrisani elektronski ili automatski sistem obrade podataka za vođenje evidencije.

24.3 Preduzećima koja koriste integrisani elektronski ili automatski sistem obrade podataka za vođenje evidencije ili kojima je već odobreno da u skladu sa tač. 24.1 i 2. koriste posebne spiskove pošiljki, može, takođe, da se odobri da koriste te spiskove i za zajedničke tranzitne operacije koje podrazumevaju samo jednu vrstu robe, ukoliko je ova olakšica neophodna zbog kompjuterskih programa tih preduzeća.

25. Upotreba posebne vrste plombi

Principali, u rubriku „D. Kontrola od strane polazne carinarnice” tranzitne deklaracije, nasuprot naslova „Stavljene plombe”, unosi vrstu, broj i oznaku stavljenih plombi.

26. Izuzeće od obaveznog plana puta

Korisnici takvih izuzeća upisuju sledeću napomenu u odgovarajuću rubriku 44. tranzitne deklaracije:

Izuzeto od obaveznog plana puta – 99205.

27. Ovlašćeni pošiljalac – prethodna overa i formalnosti prilikom otpreme

27.1 Za potrebe primene tač. 4. i 6, odobrenjem se propisuje da rubrika „C. Polazna carinarnica“ obrazaca tranzitne deklaracije mora:

da bude unapred overena pečatom polazne carinarnice i potpisom službenika te carinarnice; ili

da bude overena posebnim metalnim pečatom ovlašćenog pošiljaoca koji su odobrili nadležni organi i koji odgovara uzorku iz Priloga B9 uz Dodatak III. Pečat može da se i unapred odštampa na obrascima, kada se štampanje poveri za to ovlašćenoj štampariji.

Ovlašćeni pošiljalac u tu rubriku unosi datum kada se roba šalje i dodeljuje broj tranzitnoj deklaraciji u skladu sa pravilima utvrđenim u odobrenju.

27.2 Nadležni organi mogu da propišu upotrebu obrazaca sa prepoznatljivom oznakom, kao sredstvom identifikacije.

28. Ovlašćeni pošiljalac – mere bezbednosti koje se odnose na pečat

28.1 Ovlašćeni pošiljalac preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio čuvanje posebnih pečata odnosno obrazaca sa utisnutim pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom.

On obaveštava nadležne organe o merama bezbednosti koje je preduzeo u skladu sa prethodnim podstavom.

28.2 U slučaju da neko lice zloupotrebi obrasce sa unapred odštampanim pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom, ovlašćeni pošiljalac se smatra odgovornim, bez obzira na moguće krivične postupke, za plaćanje dažbina i drugih naknada koje se plaćaju u toj zemlji za robu koja se prevozi na osnovu tih obrazaca, osim ukoliko može da dokaže nadležnim organima koji su ga ovlastili da je preduzeo mere koje se od njega zahtevaju u skladu sa tačkom 28.1.

29. Ovlašćeni pošiljalac – podaci koji se unose u deklaracije

29.1 Najkasnije do trenutka slanja robe, ovlašćeni pošiljalac, gde je potrebno, upisuje u rubriku 44 tranzitne deklaracije plan puta propisan u skladu sa članom 26. stav 2, a u rubriku „D. Kontrola od strane polazne carinarnice” rok propisan u skladu sa članom 29. u kom roba mora da se preda odredišnoj carinarnici, koje mere za identifikaciju su preduzete, kao i jednu od sledećih napomena:

– Ovlašćeni pošiljalac – 99206.

29.2 Kada nadležni organi u zemlji otpreme izvrše kontrolu pošiljke pre njene otpreme, to evidentiraju na deklaraciji, u rubrici „D. Kontrola od strane polazne carinarnice”.

29.3 Nakon slanja pošiljke, primerak br. 1 tranzitne deklaracije se odmah šalje polaznoj carinarnici. Nadležni organi mogu da u odobrenju predvide da se primerak br. 1 pošalje nadležnim organima polaznih zemalja, čim se popuni tranzitna deklaracija. Ostali primerci prate robu u skladu sa tačkom 9. ovog priloga.

30. Ovlašćeni pošiljalac – izuzeće od obaveze potpisivanja

30.1 Ovlašćenom pošiljaocu može biti odobreno da ne potpisuje tranzitne deklaracije sa posebnim pečatom navedenim u Prilogu B9 uz Dodatak III, kada su sačinjene u integrisanom elektronskom ili automatskom sistemu obrade podataka. Uslov za takvo izuzeće je pisana izjava, koju je ovlašćeni pošiljalac prethodno dao tim organima i kojom potvrđuje da je on principal za sve tranzitne operacije koje se sprovode na osnovu tranzitne deklaracije sa posebnim pečatom.

30.2 Tranzitne deklaracije sačinjene u skladu sa tačkom 30.1 sadrže, u rubrici predviđenoj za potpis principala, sledeću napomenu:

– Oslobođeno potpisa – 99207.

31. Ovlašćeni primalac – obaveze

31.1 Kada roba stigne u njegove prostorije ili na mesta koja su navedena u odobrenju, ovlašćeni primalac bez odlaganja šalje odredišnoj carinarnici TPD ili primerke br. 4 i br. 5 tranzitne deklaracije koji su pratili robu, navodeći datum prispeća robe i stanje stavljenih plombi, kao i sve eventualne nepravilnosti.

31.2 Odredišna carinarnica unosi napomene iz tačke 17. u navede primerke tranzitne deklaracije.

32. Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije u umanjenom iznosu ili zajedničke garancije

32.1 Pored odredbi o primeni člana 54. stav 7. navedenih u Prilogu IV uz ovaj dodatak, sledeće mere se primenjuju na tranzitne operacije koje obuhvataju robu koja je predmet odluka o zabrani korišćenja zajedničke garancije:

na sve primerke tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja jedna od sledećih napomena, veličine najmanje 100 x 10 mm i štampana velikim slovima u crvenoj boji:

ZABRANJENA ZAJEDNIČKA GARANCIJA – 99208.

Odstupajući od tačke 19. odredišna carinarnica vraća primerak br. 5 svake tranzitne deklaracije sa ovom napomenom najkasnije narednog radnog dana od dana kada su pošiljka i potrebni primerci deklaracije podneti toj carinarnici. Kada se takva pošiljka isporučuje ovlašćenom primaocu u smislu člana 64, on primerak br. 5 prosleđuje svojoj lokalnoj odredišnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana prijema pošiljke.

32.2 Mere za ublažavanje finansijskih posledica zabrane korišćenja zajedničke garancije

Kada je korišćenje zajedničke garancije privremeno zabranjeno za robu iz Priloga I, nosioci zajedničkih garancija mogu, na zahtev, da koriste pojedinačnu garanciju. Međutim, primenjuju se sledeći posebni uslovi:

pojedinačna garancija može da se koristi, u okviru rezervnog postupka, samo ukoliko se polazna carinarnica navede u garantnoj ispravi.

33. Obrasci jedinstvenog dokumenta – Formalnosti koje se obavljaju korišćenjem javnih ili privatnih kompjuterskih sistema

33.1 Kada se formalnosti obavljaju uz upotrebu javnih ili privatnih kompjuterskih sistema, nadležni organi ovlašćuju lica, koja to zahtevaju, da svojeručni potpis zamene nekim odgovarajućim tehničkim sredstvom koje može, gde je to moguće, da se zasniva na upotrebi šifara i ima istu pravnu snagu kao svojeručni potpis. Ova mogućnost se odobrava samo ako su ispunjeni tehnički i administrativni uslovi koje su propisali nadležni organi.

33.2 Kada se formalnosti obavljaju uz upotrebu javnih ili privatnih kompjuterskih sistema pomoću kojih se štampaju deklaracije, nadležni organi mogu da obezbede neposrednu overu tako sačinjenih deklaracija kroz te sisteme, umesto ručnog ili mehaničkog stavljanja otiska pečata carinarnice i potpisa nadležnog službenika.

DODATAK II

STATUS ROBE IZ ZAJEDNICE I ODREDBE O EVRU

Član 1.

Ovim dodatkom utvrđuju se pravila za primenu odredaba o statusu robe iz Zajednice i za upotrebu evra u Konvenciji i Dodatku I.

NASLOV I

STATUS ROBE IZ ZAJEDNICE

POGLAVLJE I

Područje primene

Član 2.

1. U skladu sa ovim naslovom, dokaz o statusu robe iz Zajednice može da se pruži samo ako se roba na koju se dokaz odnosi neposredno prevozi od jedne ugovorne strane do druge.

Neposrednim prevozom od jedne ugovorne strane do druge smatra se:

(a) prevoz robe bez prelaska preko teritorije neke treće zemlje;

(b) prevoz robe preko teritorije jedne ili više trećih zemalja, pod uslovom da je on obuhvaćen samo jednim prevoznom ispravom sačinjenom u ugovornoj strani.

2. Ovaj naslov se ne primenjuje na robu:

(a) koja je namenjena za izvoz iz ugovornih strana;

ili

(b) koja se prevozi u skladu sa postupkom za međunarodni prevoz robe pod karnetima TIR, osim ukoliko se:

– roba, koja treba da se istovari u ugovornici strani, prevozi zajedno sa robom koja treba da se istovari u trećoj zemlji; ili

– roba prevozi od jedne do druge ugovorne strane, preko neke treće zemlje.

3. Ovaj naslov se primenjuje na robu koja se prevozi u poštanskom saobraćaju (uključujući i poštanske pakete) od poštanske službe u jednoj ugovornoj strani do poštanske službe u drugoj ugovornoj strani.

POGLAVLJE II

Utvrđivanje statusa robe iz Zajednice

Član 3.

Nadležna carinarnica

U smislu ovog poglavlja „nadležna carinarnica” je organ nadležan za potvrđivanje statusa robe iz Zajednice.

Član 4.

Opšte odredbe

1. Status robe iz Zajednice za robu koja se ne prevozi u okviru postupka T2 može da se dokaže podnošenjem jednog od dokumenata koji su predviđeni u ovom poglavlju.

2. Dokument koji se koristi za dokazivanje statusa robe iz Zajednice može da se izda naknadno, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za njegovo izdavanje. U tom slučaju na dokument se unosi jedna od sledećih napomena, u crvenoj boji:

Izdat naknadno – 99210.

Odeljak 1

Dokument T2L

Član 5.

Definicija

1. Status robe poreklom iz Zajednice dokazuje se podnošenjem dokumenta T2L, u skladu sa dole navedenim uslovima.

2. Dokument T2L je dokument sa oznakom „T2L” ili „T2LF”.

Član 6.

Obrazac

1. Dokument T2L se sačinjava na obrascu koji odgovara jednom od uzoraka iz Konvencije o jedinstvenom dokumentu.

2. Po potrebi, navedeni obrazac se dopunjava jednim ili više dodatnih listova koji odgovaraju uzorcima iz Konvencije o jedinstvenom dokumentu, i koji su sastavni deo dokumenta T2L.

3. Umesto dodatnih listova, mogu da se koriste spiskovi pošiljki sačinjeni u skladu sa uzorkom iz Dodatka III, kao opisni deo dokumenta T2L, čiji su sastavni deo.

4. Obrasci na koje se odnose st. 1. do 3. popunjavaju se u skladu sa Dodatkom III. Štampaju se i popunjavaju na jednom od službenih jezika ugovornih strana koji su prihvatili nadležni organi.

Član 7.

Posebni spiskovi pošiljki

1. Nadležni organi mogu da odobre svakom licu koje ispunjava uslove iz člana 45. Dodatka I da koristi spiskove pošiljki koji nisu u skladu sa uslovima iz Dodatka III.

2. Korišćenje tih listova odobrava se samo ako:

(a) ih sačinjavaju preduzeća koja za vođenje evidencije koriste integrisani elektronski ili automatski sistem obrade podataka;

(b) su izrađeni i popunjeni tako da ih nadležni organi mogu bez teškoća koristiti;

(v) za svaku stavku obuhvataju podatke koji se zahtevaju u skladu sa Prilogom B5 uz Dodatak III.

3. Može se, takođe, odobriti upotreba opisnih listova, sačinjenih radi obavljanja formalnosti u vezi s otpremanjem/izvozom, kao spiskova pošiljki iz stava 1, čak i kada takve listove sačinjavaju preduzeća koja ne koriste integrisani elektronski ili automatski sistem obrade podataka za vođenje evidencije.

Član 8.

Sačinjavanje obrasca T2L

1. U skladu sa odredbama člana 19, dokument T2L se sačinjava samo u jednom primerku.

2. Na zahtev zainteresovanog lica, nadležna carinarnica overava dokument T2L i, po potrebi, svaki dodatni list ili spisak pošiljki. Takva overa sadrži sledeće podatke, koje bi trebalo, što je moguće više, uneti u rubriku „C. Polazna carinarnica” dokumenata:

(a) u slučaju dokumenta T2L, naziv i pečat nadležne carinarnice, potpis jednog od nadležnih službenika te carinarnice, datum overe i evidencioni broj ili broj deklaracije po kojoj se roba otprema ili izvozi, ako se zahteva;

(b) u slučaju dopunskog obrasca ili spiskova pošiljki, broj koji se nalazi na dokumentu T2L. Taj broj se unosi pečatom koji sadrži naziv nadležne carinarnice ili ručno. Kada se unosi ručno uz njega se stavlja i službeni pečat te carinarnice.

Isprave se vraćaju zainteresovanom licu, čim se završe formalnosti za otpremu robe u zemlju odredišta.

Odeljak 2

Komercijalna dokumenta

Član 9.

Faktura i prevozna isprava

1. Status robe poreklom iz Zajednice može da se dokaže podnošenjem fakture ili prevozne isprave koje se odnose na tu robu i ispunjavaju uslove iz ovog člana.

2. Faktura ili prevozna isprava iz stava 1. moraju da sadrže barem pun naziv i adresu pošiljaoca ili izvoznika ili zainteresovanog lica, ukoliko ono nije pošiljalac ili izvoznik, broj i vrstu, oznake i referentne brojeve pakovanja, opis robe, bruto masu u kilogramima i, po potrebi, brojeve kontejnera.

Zainteresovano lice, jasno označava predmetnu ispravu oznakom „T2L” ili „T2LF” i svojeručno je potpisuje.

3. Kada se formalnosti obavljaju uz upotrebu javnih ili privatnih sistema obrade podataka, nadležni organi ovlašćuju lica, koja to zahtevaju, da svojeručni potpis, predviđen u stavu 2, zamene nekim odgovarajućim tehničkim sredstvom koje može, gde je to moguće, da se zasniva na upotrebi šifara i ima istu pravnu snagu kao svojeručni potpis.

Ova mogućnost se odobrava samo ako su ispunjeni tehnički i administrativni uslovi koje su propisali nadležni organi.

4. Na zahtev zainteresovanog lica, nadležna carinarnica overava fakturu ili prevoznu ispravu koje je to lice na propisan način popunilo i potpisalo. Overa sadrži naziv i pečat nadležne carinarnice, potpis jednog od službenika te carinarnice, datum overe i evidencioni broj ili broj deklaracije po kojoj se roba otprema ili izvozi, gde se to zahteva.

5. Odredbe ovog člana primenjuju se samo kada se faktura ili prevozna isprava odnose isključivo na robu iz Zajednice.

6. Za potrebe ove konvencije, faktura ili prevozna isprava koje ispunjavaju uslove i formalnosti predviđene st. 2. do 5, smatraju se jednakim dokumentu T2L.

7. Za potrebe člana 9. stav 4. Konvencije, carinarnica u zemlji EFTA na čiju teritoriju je roba ušla na osnovu fakture ili prevozne isprave jednake dokumentu T2L, može da priloži uz dokument T2 ili T2L, koji izdaje, i overeni primerak ili fotokopiju te fakture ili prevozne isprave.

Član 10.

Manifest brodske kompanije

1. Dokaz o statusu robe poreklom iz Zajednice pruža se, u skladu sa dole navedenim uslovima, podnošenjem manifesta brodske kompanije koji se odnosi na robu.

2. Manifest mora da sadrži barem sledeće podatke:

(a) naziv i punu adresu brodske kompanije;

(b) naziv broda;

(v) mesto i datum utovara;

(g) mesto istovara.

Pored toga, manifest za svaku pošiljku mora da sadrži i:

(a) poziv na brodski tovarni list ili drugi komercijalni dokument;

(b) broj i vrstu, oznake i referentne brojeve pakovanja;

(v) uobičajen trgovački opis robe, uključujući i dovoljno podataka za njenu identifikaciju;

(g) bruto masu u kilogramima;

(d) po potrebi, identifikacione brojeve kontejnera;

(đ) sledeće podatke o statusu robe:

slovo „C” (koje odgovara „T2L”) ili „F” (koje odgovara „T2LF”), za robu čiji status robe iz Zajednice može da se dokaže;

– slovo „N” za svu drugu robu.

3. Na zahtev brodske kompanije, nadležni organi overavaju manifest koji je kompanija na propisan način popunila i potpisala. Overa mora da sadrži naziv i pečat nadležne carinarnice, potpis službenika te carinarnice i datum overe.

Član 11.

Pojedinačni manifest

Kada se, u skladu sa članom 112. Dodatka I, koristi pojednostavljeni zajednički tranzitni postupak, status robe iz Zajednice se dokazuje upisivanjem slova „C” (koje odgovara „T2L”) ili „F” (koje odgovara „T2LF”) uporedo sa odgovarajućim stavkama na manifestu.

Odeljak 3

Dokaz specifičan za određene operacije

Član 12.

Prevoz na osnovu TIR ili ATA karneta

1. Kada se roba u jednom od slučajeva navedenih u članu 2. stav 2. tačka (b) prevozi na osnovu karneta TIR, ili ATA karneta, podnosilac deklaracije može, s ciljem da dokaže status robe iz Zajednice, čitko da unese oznaku „T2L” ili „T2LF” u prostor koji je predviđen za opis robe i stavi svoj potpis na sve odgovarajuće kupone karneta, pre nego što ga podnose polaznoj carinarnici radi overe. Na svim kuponima u koje je uneta, oznaka „T2L” ili „T2LF” se overava pečatom polazne carinarnice i potpisom nadležnog službenika,.

2. Kada je karnetom TIR ili ATA karnetom obuhvaćena i roba iz Zajednice i roba koja nije iz Zajednice, te dve kategorije robe se prikazuju odvojeno, a oznaka „T2L” ili „T2LF” se unosi tako da se jasno vidi da se odnosi samo na robu iz Zajednice.

Član 13.

Roba u putničkom prtljagu

Ukoliko je potrebno da se utvrdi da li roba, koju putnici nose sa sobom ili u svom prtljagu, ima status robe iz Zajednice, smatra se da ta roba, pod uslovom da nije namenjena komercijalnoj upotrebi, ima status robe iz Zajednice:

(a) kada je prijavljena kao roba iz Zajednice i kada nema sumnje u verodostojnost prijave;

(b) ili, u drugim slučajevima, kada se sa njom postupa u skladu sa odredbama ovog poglavlja.

Odeljak 4

Dokaz o statusu robe iz zajednice koji podnosi ovlašćeni pošiljalac

Član 14.

Ovlašćeni pošiljalac

1. Nadležni organi mogu da odobre svakom licu, u daljem tekstu „ovlašćeni pošiljalac”, koje ispunjava uslove iz člana 45. Dodatka I, i koje predlaže da se status robe iz Zajednice utvrdi pomoću dokumenta T2L, u skladu sa članom 6, ili pomoću jednog od dokumenata koji su predviđeni u čl. 9. do 11, u daljem tekstu „komercijalna dokumenta”, da koristi takva dokumenta a da ih ne podnese nadležnoj carinarnici na overu.

2. U slučaju odobrenja iz stava 1, odredbe čl. 46. do 51. Dodatka I primenjuju se mutatis mutandis.

Član 15.

Sadržina odobrenja

U izdatom odobrenju posebno se navodi:

(a) carinarnica kojoj je data nadležnost za prethodnu proveru obrazaca koji se koriste za sačinjavanje predmetnih dokumenata, kako je propisano članom 16. stav 1. tačka (a);

(b) u kojim okolnostima ovlašćeni pošiljalac mora da opravda upotrebu obrazaca;

(v) zabranjene kategorije ili kretanja robe;

(g) rok u kom i postupak po kom ovlašćeni pošiljalac mora da obavesti nadležnu carinarnicu, kako bi ta carinarnica mogla da izvrši sve potrebne kontrole pre otpreme robe.

Član 16.

Prethodna overa i formalnosti u odlasku

Odobrenjem se predviđa da prva strana predmetnih komercijalnih dokumenata ili rubrika „C. Polazna carinarnica”, na prvoj strani obrazaca koji se koriste za sačinjavanje dokumenta T2L i dodatnog lista odnosno listova mora da:

unapred bude overena pečatom carinarnice navedene u članu 15. stav 1. tačka (a) i potpisom službenika te carinarnice; ili

(b) ima otisak posebnog metalnog pečata ovlašćenog pošiljaoca, koji su odobrili nadležni organi i koji odgovara uzorku iz Priloga B9 uz Dodatak III. Pečat može i unapred da se odštampa na obrascima, kada se štampanje poveri za to ovlašćenoj štampariji.

2. Ovlašćeni pošiljalac preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio čuvanje posebnih pečata i/ili obrazaca sa utisnutim pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom.

On obaveštava nadležne organe o merama bezbednosti koje je preduzeo u skladu sa prethodnim podstavom.

U slučaju da neko lice zloupotrebi obrasce sa unapred odštampanim pečatom polazne carinarnice ili posebnim pečatom, ovlašćeni pošiljalac se smatra odgovornim, bez obzira na moguće krivične postupke, za plaćanje dažbina i drugih naknada koje se plaćaju u toj zemlji za robu koja se prevozi na osnovu tih obrazaca, osim ukoliko može da dokaže nadležnim organima koji su ga ovlastili da je preduzeo mere koje se od njega zahtevaju u skladu sa stavom 2.

Najkasnije do trenutka slanja robe, ovlašćeni pošiljalac treba da popuni i potpiše obrazac. Pored toga, on na jasno prepoznatljivom mestu na upotrebljenom komercijalnom dokumentu ili u rubriku dokumenta T2L koja je predviđena za kontrolu polazne carinarnice, jasno unosi naziv nadležne carinarnice, datum popunjavanja dokumenta i jednu od sledećih napomena:

– Ovlašćeni pošiljalac – 99206

Član 17.

Izuzeće od obaveze stavljanja potpisa

1. Nadležni organi mogu da odobre ovlašćenom pošiljaocu da ne potpisuje dokumenta T2L ili komercijalna dokumenta sa posebnim pečatom navedenim u u Prilogu B9 uz Dodatak III kada su sačinjeni pomoću elektronskog ili automatskog sistema obrade podataka. Uslov za takvo izuzeće je pisana izjava, koju je ovlašćeni pošiljalac prethodno dao tim organima i kojom potvrđuje da je on odgovoran za sve pravne posledice koje proisteknu iz svih izdatih dokumenata T2L ili komercijalnih dokumenata sa posebnim pečatom.

2. Dokumenta T2L ili komercijalna dokumenta, koja su sačinjena u skladu sa stavom 1, na mestu za potpis ovlašćenog pošiljaoca, sadrže sledeću napomenu:

Oslobođeno potpisa – 99207.

Član 18.

Elektronska razmena podataka iz manifesta brodske kompanije

1. Nadležni organi svake zemlje mogu da odobre brodskim kompanijama da manifest, koji služi kao dokaz statusa robe iz Zajednice, sačine najkasnije jedan dan po odlasku plovila i, u svim slučajevima, pre njegovog dolaska u odredišnu luku.

2. Odobrenje iz stava 1. izdaje se samo međunarodnim brodskim kompanijama koje:

(a) ispunjavaju uslove iz člana 45. Dodatka I, odstupajući od odredaba člana 45. stav 1. tačka a) brodske kompanije ne moraju da budu osnovane u ugovornoj strani ako u njoj imaju svoje regionalno predstavništvo; i

(b) koriste sisteme elektronske razmene podataka za prenos podataka između luka otpreme i odredišnih luka ugovornih strana; i

(v) obavljaju značajan broj plovidbi između zemalja na već poznatim putnim pravcima.

3. Pošto prime zahtev, nadležni organi u zemlji u kojoj je brodska kompanija osnovana, obaveštavaju organe u drugim zemljama na čijim teritorijama se nalaze luke otpreme i odredišne luke.

Pod uslovom da u roku od šezdeset dana od datuma upućivanja obaveštenja ne prime nikakvu primedbu, nadležni organi izdaju odobrenje za korišćenje pojednostavljenog postupka iz stava 4.

Ovo odobrenje važi u svim zainteresovanim zemljama i primenjuje se samo na operacije zajedničkog tranzita koje se obavljaju između luka koje su navedene u odobrenju.

4. Pojednostavljenje se sprovodi na sledeći način:

(a) manifest za luku otpreme prosleđuje se sistemom elektronske razmene podataka odredišnoj luci;

(b) brodska kompanija u manifest unosi podatke iz člana 10. stav 2;

(v) na zahtev, nadležnim organima u luci otpreme podnosi se štampani tekst manifesta koji je prosleđen sistemom elektronske razmene podataka, najkasnije sledećeg radnog dana nakon odlaska plovila, a u svakom slučaju pre njegovog dolaska u odredišnu luku;

(g) štampani tekst manifesta prosleđenog elektronskim sistemom razmene podataka podnosi se nadležnim organima u odredišnoj luci;

(d) nadležni organi u luci otpreme vrše kontrole na osnovu analize rizika;

(đ) nadležni organi u odredišnoj luci vrše kontrole na osnovu analize rizika i, po potrebi, prosleđuju ih nadležnim organima u luci otpreme, radi provere.

5. Ne dovodeći u pitanje odredbe Naslova IV uz Dodatak I:

– brodska kompanija obaveštava nadležne organe o svim prekršajima i nepravilnostima;

– nadležni organi u odredišnoj luci, što pre je moguće, obaveštavaju nadležne organe u luci otpreme i organ koji je izdao odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.

Član 19.

Obaveza izrade kopije

Ovlašćeni pošiljalac pravi kopiju svakog komercijalnog dokumenta ili svakog dokumenta T2L izdatog u skladu sa ovim odeljkom. Nadležni organi određuju uslove pod kojima se kopija dokumenta pokazuje u svrhe kontrole i zadržava najmanje dve godine.

Član 20.

Kontrole ovlašćenog pošiljaoca

Nadležni organi mogu da izvrše sve kontrole ovlašćenih pošiljalaca, koje smatraju potrebnim. Pošiljaoci treba da u te svrhe obezbede sve neophodne podatke i resurse.

POGLAVLJE III

Administrativna pomoć

Član 21.

Nadležni organi zainteresovanih zemalja pružaju jedni drugima pomoć u vezi sa proverom verodostojnosti i tačnosti isprava i proverom da li su postupci koji se, u skladu sa odredbama ovog poglavlja, koriste za dokazivanje statusa robe iz Zajednice sprovedeni na propisan način.

NASLOV II

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA EVRO

Član 22.

1. Protivvrednost, u nacionalnoj valuti, iznosa izraženih u evrima koji su navedeni u ovoj konvenciji, obračunava se primenom deviznog kursa koji važi prvog radnog dana u mesecu oktobru i primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Ako takav kurs ne postoji za određenu nacionalnu valutu, za nju se primenjuje kurs koji je važio prvog dana kada je kurs objavljen posle prvog radnog dana u oktobru. Ako kurs nije bio objavljen posle prvog radnog dana u oktobru, primenjuje se kurs koji je važio poslednjeg dana pre datuma kada je kurs objavljen.

2. Devizni kurs za evro, koji bi trebalo da se koristi kada se primenjuje stav 1, je kurs koji se primenjivao na dan kada je bila evidentirana deklaracija za zajednički tranzit obuhvaćena kuponom ili kuponima pojedinačne garancije saglasno članu 18. stav 5. Dodatka I.

DODATAK III

TRANZITNE DEKLARACIJE, TRANZITNI PRATEĆI DOKUMENTI

I DRUGA DOKUMENTA

Član 1.

Ovaj dodatak obuhvata odredbe, obrasce i uzorke za sačinjavanje deklaracija i popunjavanje pratećih tranzitnih isprava i drugih dokumenata koji se koriste za zajednički tranzitni postupak, u skladu sa uslovima iz Dodataka I i II.

NASLOV I

TRANZITNA DEKLARACIJA I OBRASCI KOJI SE KORISTE

U ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA

Član 2.

Tranzitna deklaracija

Tranzitna deklaracija definisana u članu 21. stav 1. Dodatka I treba da odgovara strukturi i podacima iz Priloga A1 uz korišćenje šifara iz Priloga A2.

Član 3.

Tranzitni prateći dokument

Tranzitni prateći dokument treba da odgovara uzorku i podacima iz Priloga A3. Ona se popunjava i koristi u skladu sa objašnjenjima iz Priloga A4.

Član 4.

Spisak pošiljki

Spisak pošiljki treba da odgovara uzorku i podacima iz Priloga A5. Popunjava se i koristi u skladu sa objašnjenjima iz Priloga A6.

NASLOV II

OBRASCI KOJI SE KORISTE ZA:

-ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE STATUS ROBE IZ ZAJEDNICE,

-TRANZITNU DEKLARACIJU ZA PUTNIKE,

-REZERVNI POSTUPAK

Član 5.

1. Obrasci koji se koriste kao isprave za dokazivanje statusa robe iz Zajednice treba da odgovaraju uzorcima iz Konvencije o jedinstvenom dokumentu, Prilog I, Dodaci 1. do 4.

Obrasci koji se koriste kao tranzitne deklaracije za primenu rezervnog postupka ili tranzitne deklaracije za putnike treba da odgovaraju uzorcima iz Konvencije o jedinstvenom dokumentu, Priloga I, Dodatak 1.

Potrebni podaci treba da se samokopiraju:

(a) u slučaju Dodataka 1 i 3, na primercima navedenim u Konvenciji o jedinstvenom dokumentu , Prilog II, Dodatak 1;

(b) u slučaju Dodataka 2 i 4, na primercima navedenim u Konvenciji o jedinstvenom dokumentu, Prilog II, Dodatak 2.

4. Obrasci se popunjavaju i koriste:

(a) kao isprave za dokazivanje statusa robe iz Zajednice, u skladu sa objašnjenjem iz Priloga B2;

(b) kao tranzitne deklaracije za rezervni postupak ili putnike, u skladu sa objašnjenjem iz Priloga B6.

U oba slučaja potrebno je, gde je to odgovarajuće, koristiti šifre iz Priloga A2, B1, B3 i B6.

Član 6.

Obrasci se štampaju u skladu sa Konvencijom o jedinstvenom dokumentu, Prilog II, član 2.

2. U levom gornjem uglu obrasca svaka ugovorna strana može da odštampa svoju identifikacionu oznaku. Ona može, takođe, umesto reči „TRANZIT U ZAJEDNICI” da odštampa reči „ZAJEDNIČKI TRANZIT”. Dokumenta sa takvom oznakom ili sa drugim napomenom prihvataju se kada su podneta u drugoj ugovornoj strani.

NASLOV III

DRUGI OBRASCI IZUZEV JEDINSTVENOG ADMINISTRATIVNOG DOKUMENTA I TRANZITNOG PRATEĆEG DOKUMENTA

Član 7.

Spiskovi pošiljki

1. Obrasci koji se koriste za sačinjavanje spiskova pošiljki odgovaraju uzorku u Prilogu B4. Popunjavaju se u skladu sa objašnjenjem u Prilogu B5.

2. Obrasci se štampaju na papiru prevučenom za pisanje, težine najmanje 40 g/m2, koji je dovoljno čvrst da se prilikom normalne upotrebe ne cepa ili gužva. Izbor boje je prepušten korisnicima.

3. Dimenzija obrazaca je 210 × 297 milimetara, dozvoljena torelancija je do minus 5 ili + 8 milimetara po dužini.

Član 8.

Obaveštenje o tranzitu

1. Obrasci koji se koriste za obaveštenja o tranzitu u okviru člana 21. Dodatka I odgovaraju uzorku u Prilogu B8 ovog dodatka.

2. Za štampanje obrazaca koristi se papir prevučen za pisanje, težine od najmanje 40 g/m2, koji je dovoljno čvrst da se prilikom normalne upotrebe ne cepa ili gužva. Papir je bele boje.

3. Dimenzija obrazaca je 210 × 148 milimetara.

Član 9.

Potvrda prijema

1. Obrasci koji se koriste za sačinjavanje potvrda prijema odgovaraju uzorku u Prilogu B10.

2. Koristi se papir, koji je dovoljno čvrst da se prilikom normalne upotrebe ne cepa ili gužva. Papir je bele boje.

3. Dimenzija potvrde prijema je 148 × 105 milimetara.

Član 10.

Pojedinačna garancija

1. Obrasci za sačinjavanje kupona za pojedinačnu garanciju odgovaraju uzorku u Prilogu V3.

2. Za štampanje obrazaca koristi se papir bez mehaničke pulpe, prevučen za pisanje i težine od najmanje 55 g/m². Papir ima odštampanu isprepletenu šaru (guilloche) crvene boje u pozadini, koja služi da se otkrije svaki falsifikat mehaničkim ili hemijskim sredstvima. Papir je bele boje.

3. Dimenzija obrazaca je 148 × 105 mm.

4. Na obrascima je naveden naziv i adresa štamparije ili oznaka po kojoj štamparija može da se prepozna i serijski identifikacioni broj.

5. Jezik koji se koristi za kupon za pojedinačnu garanciju određuju nadležni organi u zemlji u kojoj se nalazi garantna carinarnica.

Član 11.

Uverenje o zajedničkoj garanciji i uverenje o oslobođenju

od polaganja garancije

1. Obrasci za izradu uverenja o zajedničkoj garanciji i uverenja o oslobođenju od polaganja garancije, u daljem tekstu „uverenja”, odgovaraju uzorcima u Prilogu V5 i V6. Popunjavaju se u skladu sa objašnjenjima u Prilogu V7.

2. Uverenja se štampaju na belom papiru bez mehaničke pulpe i težine od najmanje 100 g/m². Sa obe strane na pozadini imaju odštampanu isprepletenu šaru (guilloche) crvene boje, koja služi da se otkrije svaki falsifikat mehaničkim ili hemijskim sredstvom. Pozadina je:

– zelene boje za uverenje o zajedničkoj garanciji;

– svetlo plave boje za uverenja o oslobođenju od polaganja garancije.

3. Dimenzija obrazaca je 210 x 148 milimetara.

4. Ugovorne strane su odgovorne za štampanje obrazaca ili za dostavu obrazaca na štampanje. Svako uverenje ima serijski identifikacioni broj.

Član 12.

Zajedničke odredbe za Naslov III

1. Obrasci treba da budu popunjeni pisaćom mašinom ili nekim drugim mehanografskim ili odgovarajućim postupkom. Obrasci iz čl. 7. i 8. mogu, takođe, biti popunjeni čitko, rukom, u kom slučaju se popunjavaju mastilom i štampanim slovima.

2. Obrasci se popunjavaju se na jednom od službenih jezika ugovornih strana koji je prihvatljiv za nadležne organe u polaznoj zemlji. Ova odredba se ne odnosi na kupon za pojedinačnu garanciju.

3. Nadležni organi druge zemlje u kojoj obrasci moraju da se sačine mogu, po potrebi, da zahtevaju da se dostavi prevod na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te zemlje.

4. Jezik koji se koristi za uverenja o zajedničkoj garanciji i uverenja o oslobođenju od polaganja garancije, određuju nadležni organi u zemlji u čijoj je nadležnosti garantna carinarnica.

5. Brisanja ili izmene nisu dozvoljene. Izmene se vrše precrtavanjem pogrešno unetih podataka i, po potrebi, dodavanjem potrebnih podataka. Svaku takvu izmenu parafira lice koje je izmenilo obrazac, a nadležni organi ga odmah overavaju.

6. Ugovorna strana može, u cilju povećanja sigurnosti, da primeni specijalne mere u pogledu obrazaca na koje se odnosi ovaj naslov, pod uslovom da dobije prethodnu saglasnost druge ugovorne strane i da to ne dovede u pitanje pravilno sprovođenje Konvencije.

PRILOZI DODATKU III

A. PRILOZI- KOMPJUTERIZOVANI POSTUPCI

PRILOG A1

OBJAŠNJENJE U VEZI SA UPOTREBOM TRANZITNIH DEKLARACIJA PUTEM RAZMENE EDI STANDARDNIH PORUKA (EDI TRANZITNA DEKLARACIJA)

NASLOV I

OPŠTE

Tranzitna deklaracija se podnosi elektronskim putem, izuzev ako je Konvencijom predviđeno drugačije.

EDI tranzitna deklaracija zasniva se na podacima navedenim u Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti od 20. maja 1987. godine i koji odgovaraju različitim rubrikama jedinstvenog dokumenta kako je definisano u ovom prilogu i Prilogu B1, zajedno sa šifrom, odnosno zamenjenim sa šifrom.

U ovom prilogu su dati samo osnovni posebni zahtevi, koji se primenjuju kada se formalnosti obavljaju razmenom EDI standardnih poruka. Pored toga, primenjuju se dodatne šifre, navedene u Prilogu A2. Prilog B1 primenjuje se za EDI tranzitne deklaracije, osim ako nije drugačije predviđeno u ovom prilogu ili u Prilogu A2.

Detaljna struktura i sadržina EDI tranzitne deklaracije u skladu je sa tehničkim specifikacijama, koje nadležni organi dostavljaju principalu da bi obezbedili pravilan rad sistema. Te specifikacije se zasnivaju na zahtevima koji su utvrđeni u ovom prilogu.

U ovom prilogu dat je opis strukture razmene informacija. Tranzitna deklaracija je podeljena na grupe podataka, koje sadrže oznake podataka. Oznake su povezane u grupe tako da formiraju skladne logičke blokove u okviru poruke. Uvlačenje grupe podataka ukazuje na to da grupa podataka zavisi od uvučene grupe podataka, koja sledi.

Ukoliko postoji, navodi se odgovarajući broj rubrike na jedinstvenom dokumentu.

Izraz „broj“, u objašnjenju grupe podataka, ukazuje na to koliko puta grupa podataka može da se koristi u tranzitnoj deklaraciji.

Izraz „vrsta/dužina“, u objašnjenju oznake, ukazuje na zahteve u pogledu vrste i dužine podataka. Šifre za vrste podataka su sledeće:

s slovne

b brojčane

sb slovnobrojčane

Broj iza šifre označava dozvoljenu dužinu podatka. Primenjuje se sledeće:

Neobavezne dve tačke ispred pokazatelja dužine, označavaju da dužina podataka nije utvrđena, već da oni mogu da imaju najviše onoliko znakova koliko je utvrđeno u pokazatelju dužine. Zapeta u dužini podatka znači da oznake mogu da imaju decimalne brojeve, cifra ispred zapete označava ukupnu dužinu oznake, cifra iza zapete označava najveći dozvoljeni broj cifara posle decimalne zapete.

NASLOV II

PODACI KOJI SE UNOSE U TRANZITNU DEKLARACIJU I

STRUKTURA EDI TRANZITNE DEKLARACIJE

POGLAVLJE I

Potrebni podaci

Ovaj prilog sadrži podatke koje mogu zahtevati različite zemlje, kao što je navedeno u Konvenciji o jedinstvenom dokumentu.

POGLAVLJE II

Struktura

A. Lista podataka

TRANZITNI POSTUPAK

PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac

PRIVREDNI SUBJEKAT primalac

NAIMENOVANJE

– PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac

– PRIVREDNI SUBJEKAT primalac

– KONTEJNERI

– ŠIFRE ZA OSETLJIVU ROBU

– PAKOVANJA

– PRETHODNE ISPRAVE

– PODNETA DOKUMENTA/POTVRDE

– POSEBNE NAPOMENE

POLAZNA CARINARNICA

PRIVREDNI SUBJEKAT principal

ZASTUPNIK

TRANZITNA CARINARNICA

ODREDIŠNA CARINARNICA

PRIVREDNI SUBJEKAT ovlašćeni primalac

REZULTATI PREGLEDA

PODACI O PLOMBAMA

– IDENTIFIKACIJA PLOMBI

GARANCIJA

– BROJ GARANCIJE

– VAŽNOST GARANCIJE (ES)

– VAŽNOST GARANCIJE (NON-EC)

B. Pojedinosti o podacima u tranzitnoj deklaraciji

TRANZITNI POSTUPAK

Broj: 1

Koristi se grupa podataka.

LRN

Vrsta/dužina: sb ..22

Upotrebljava se lokalni referentni broj (LRN). Utvrđuje se od strane korisnika, koji ga u dogovoru sa nadležnim carinskim organom koristi radi identifikacije svake pojedinačne deklaracije.

Vrsta deklaracije (rubrika 1)

Vrsta/dužina: sb ..5

Koristi se oznaka.

Upisuje se sledeće:

1) oznaka „T2” ili „T2F”ako se roba kreće u okviru postupka T2;

2) oznaka „T1” ako se roba kreće u okviru postupka T1;

3) oznaka „T”za pošiljke iz člana 23. Dodatka I.

Koristi se oznaka.

Ukupan broj naimenovanja (rubrika 5)

Vrsta/dužina: b..5

Koristi se oznaka.

Ukupan broj pakovanja (rubrika 6)

Vrsta/dužina: b .7

Upotreba oznake nije obavezna. Ukupan broj pakovanja jednak je zbiru svih „Broj pakovanja”, „Broj komada” i vrednosti „1” za svako navođenje „rasuto”.

Zemlja otpreme (rubrika 15a)

Vrsta/dužina: s2

Zemlja iz koje se roba otprema/izvozi.

Oznaka se upotrebljava ako je prijavljena samo jedna zemlja otpreme. Upotrebljavaju se šifre za zemlje iz Priloga A2. U tom slučaju ne može da se upotrebi oznaka „Zemlja otpreme” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”. Ako je prijavljeno više zemalja otpreme, ta oznaka iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK” ne može da se upotrebi. U tom slučaju upotrebljava se oznaka „Zemlja otpreme” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”.

Zemlja odredišta (rubrika 17a)

Vrsta/dužina: s2

Unosi se naziv predmetne zemlje.

Oznaka se upotrebljava ako je prijavljena samo jedna zemlja odredišta. Upotrebljavaju se šifre za zemlje iz Priloga A2. U tom slučaju ne može da se upotrebi oznaka „Zemlja odredišta” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”. Ako je prijavljeno više zemalja odredišta, ta oznaka iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK” ne može da se upotrebi. U tom slučaju upotrebljava se oznaka „Zemlja odredišta” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”.

Identitet kod polaska (rubrika 18)

Vrsta/dužina: sb ..27

Upisuju se podaci za identifikaciju, na primer registarski broj (brojevi) ili naziv prevoznog sredstva (kamion, brod, železnički vagon, vazduhoplov) na koje je roba neposredno natovarena nakon prijavljivanja polaznoj carinarnici, upotrebom šifara koje su za to utvrđene. Na primer, ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima, upisuje se registarski broj vučnog vozila i registarski broj prikolice.

Međutim, kada se roba prevozi u kontejnerima koji se prevoze drumskim vozilima, nadležni organi mogu da dozvole principalu da ovu rubriku ostavi praznom kada zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog u vreme sačinjavanja tranzitne deklaracije i kada mogu da obezbede da se pravilna informacija u vezi sa prevoznim sredstvom naknadno upiše u rubriku 55.

U slučaju prevoza fiksnim prevoznim instalacijama, u ovu rubriku se ne upisuje registarski broj.

Identitet jezika kod polaska (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Nacionalnost kod polaska (rubrika 18)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljava se šifra za zemlju iz Priloga A2.

Upisuje se nacionalnost prevoznog sredstva (kamion, brod, železnički vagon, vazduhoplov) na koje je roba neposredno natovarena nakon prijavljivanja polaznoj carinarnici (ili prevoznog sredstva koje pokreće celu kombinaciju, ako se koristi više prevoznih sredstava), upotrebom šifara koje su za to utvrđene. Na primer, ako se koristi vučno vozilo i prikolica sa različitim registarskim brojevima, upisuje se registarski broj vučnog vozila, registarski broj prikolice i nacionalnost vučnog vozila.

Međutim, kada se roba prevozi u kontejnerima koji se prevoze drumskim vozilima, nadležni organi mogu da dozvole principalu da ovu rubriku ostavi praznom kada zbog logističkih razloga u mestu polaska nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog u vreme sačinjavanja tranzitne deklaracije i kada mogu da obezbede da se pravilna informacija u vezi sa prevoznim sredstvom naknadno upiše u rubriku 55.

U slučaju prevoza fiksnim prevoznim instalacijama ili železnicom, u ovu rubriku se ne upisuje nacionalnost.

U ostalim slučajevima prijava nacionalnosti nije obavezna za ugovorne strane.

Kontejner (rubrika 19)

Vrsta/dužina: b1

Koristeći za to predviđene šifre, upisuju se podaci o predviđenom stanju na granici ugovorne strane na čijoj teritoriji se nalazi polazna carinarnica, koji su bili poznati u vreme kada je roba bila stavljena u zajednički tranzitni postupak.

Upotrebljavaju se sledeće šifre:

0: ne

1: da.

Nacionalnost prevoznog sredstva kod prelaska granice (rubrika 21)

Vrsta/dužina: s2

U rubriku se obavezno upisuje nacionalnost.

Međutim, u slučaju prevoza robe železnicom ili fiksnim prevoznim instalacijama, u ovu rubriku se ne upisuje registarski broj ili nacionalnost.

Upotrebljava se šifra zemlje iz Priloga A2.

Identitet kod prelaska granice (rubrika 21)

Vrsta/dužina: sb ..27

Upisuje se vrsta (kamion, brod, železnički vagon, vazduhoplov itd.) i podaci za identifikaciju (npr. registarski broj ili naziv) aktivnog prevoznog sredstva (tj. pogonskog prevoznog sredstva) za koje se pretpostavlja da će se koristiti na mestu prelaza preko granice prilikom izlaza iz ugovorne strane u kojoj se nalazi polazna carinarnica, zatim šifra za nacionalnost prevoznog sredstva, koji su bili poznati u vreme kada je roba bila stavljena u zajednički tranzitni postupak, upotrebom odgovarajuće šifre.

U slučaju kombinovanog prevoza ili ako se koristi više prevoznih sredstava, aktivno prevozno sredstvo je ono koje pokreće celu kombinaciju. Na primer, ako je kamion na pomorskom brodu, aktivno prevozno sredstvo je brod, a ako se koristi kombinacija vučnog vozila i prikolice, aktivno prevozno sredstvo je vučno vozilo.

U slučaju prevoza fiksnim prevoznim instalacijama ili železnicom, u ovu rubriku se ne upisuje registarski broj.

Upotreba ove oznake nije obavezna za ugovorne strane.

Identitet kod prelaska granice (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Vrsta saobraćaja na granici (rubrika 21)

Vrsta/dužina: b ..2

Upotreba ove oznake nije obavezna za ugovorne strane.

Vrsta prevoznog sredstva na granici (rubrika 25)

Vrsta/dužina: b ..2

Koristeći za to predviđene šifre, upisuje se vrsta saobraćaja koja odgovara predviđenom aktivnom prevoznom sredstvu na kom roba napušta teritoriju ugovorne strane u kojoj se nalazi polazna carinarnica.

Upotreba ove oznake nije obavezna za ugovorne strane.

Vrsta saobraćaja u unutrašnjosti (rubrika 26)

Vrsta/dužina: b ..2

Upotreba ove oznake nije obavezna za ugovorne strane. Upotrebljava se u skladu sa objašnjenjem koje se odnosi na rubriku 25 iz Priloga A2.

Mesto utovara (rubrika 27)

Vrsta/dužina: sb ..17

Upotreba ove oznake nije obavezna za ugovorne strane.

Šifra dogovorene lokacije (rubrika 30)

Vrsta/dužina: sb ..17

Oznaka ne može da se upotrebi ukoliko se upotrebljava grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA”. Ako se ta grupa podataka ne upotrebljava, upotreba oznake nije obavezna. Ako je oznaka upotrebljena, potrebno je, u obliku šifre, tačno navesti mesto gde je moguće, po potrebi, izvršiti pregled robe. Oznake „Dogovorena lokacija robe”/„Šifra dogovorene lokacije robe”, „Odobrena lokacija robe” i „Drugi carinski prostor” ne mogu da se upotrebe istovremeno.

Dogovorena lokacija robe (rubrika 30)

Vrsta/dužina: sb ..35

Oznaka ne može da se upotrebi, ukoliko se upotrebljava grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA”. Ako se ta grupa podataka ne upotrebljava, upotreba oznake nije obavezna. Ako je oznaka upotrebljena, potrebno je, u obliku šifre, tačno navesti mesto gde je moguće, po potrebi, izvršiti pregled robe. Oznake „Dogovorena lokacija robe”/„Šifra dogovorene lokacije robe”, „Odobrena lokacija robe” i „Drugi carinski prostor” ne mogu da se upotrebe istovremeno.

Jezik dogovorene lokacije robe (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Odobrena lokacija robe (rubrika 30)

Vrsta/dužina: sb ..17

Oznaka nije obavezna ukoliko se upotrebljava grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA”. Ako je oznaka upotrebljena, potrebno je, u obliku šifre, tačno navesti mesto gde je moguće, po potrebi, izvršiti pregled robe. Ako se ne upotrebljava grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA”, oznaka ne može da se upotrebi. Oznake „Dogovorena lokacija robe”/„Šifra dogovorene lokacije robe”, „Odobrena lokacija robe” i „Drugi carinski prostor” ne mogu da se upotrebe istovremeno.

Drugi carinski prostor (rubrika 30)

Vrsta/dužina: sb ..17

Oznaka ne može da se upotrebi, ako se upotrebljava grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA”. Ako se ta grupa podataka ne upotrebljava, upotreba oznake nije obavezna. Ako je oznaka upotrebljena, potrebno je, u obliku šifre, tačno navesti mesto gde je moguće, po potrebi, izvršiti pregled robe. Oznake „Dogovorena lokacija robe”/„Šifra dogovorene lokacije robe”, „Odobrena lokacija robe” i „Drugi carinski prostor” ne mogu da se upotrebe istovremeno.

Ukupna bruto masa (rubrika 35)

Vrsta/dužina: b ..11,3

Upotrebljava se oznaka.

Jezička šifra prateće tranzitne isprave

Vrsta/dužina: s2

Za utvrđivanje jezika prateće tranzitne isprave upotrebljavaju se jezičke šifre iz Priloga A2.

Indikator komunikacionog jezika kod polaska

Vrsta/dužina: s2

Upotreba jezičke šifre iz Priloga A2 nije obavezna. Ako se ne upotrebljava ta oznaka, sistem upotrebljava podrazumevani jezik polazne carinarnice.

Datum deklaracije (rubrika 50)

Vrsta/dužina: b8

Upotrebljava se oznaka.

Mesto deklaracije (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Jezik mesta deklaracije (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac (rubrika 2)

Broj: 1

Ova grupa podataka se upotrebljava ako je prijavljen samo jedan pošiljalac. U tom slučaju ne može da se upotrebi grupa podataka „PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”.

Ime/Naziv (rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Ulica i broj (rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Zemlja (rubrika 2)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljavaju se šifre za zemlje iz Priloga A2.

Poštanski broj (rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..9

Upotrebljava se oznaka.

Grad (rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

JEZIK IMENA/NAZIVA I ADRESE/SEDIŠTA (NAD LNG)

Vrsta/dužina: s2

Za utvrđivanje jezika imena/naziva i adrese/sedišta (NAD LNG) upotrebljavaju se jezičke šifre iz Priloga A2.

Identifikacioni broj privrednog subjekta (TIN) (rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..17

Upotreba oznake za unos identifikacionog broja privrednog subjekta (TIN) nije obavezna za ugovorne strane.

PRIVREDNI SUBJEKAT primalac (rubrika 8)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka, ako je prijavljen samo jedan primalac, i oznaka „Zemlja odredišta” iz grupe podataka „TRANZITNA OPERACIJA” sadrži „zemlju“ kako je definisana u Konvenciji. U tom slučaju ne može da se upotrebi grupa podataka „PRIVREDNI SUBJEKAT primalac” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”.

Ime/Naziv (rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Ulica i broj (rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Zemlja (rubrika 8)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2.

Poštanski broj (rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..9

Upotrebljava se oznaka.

Grad (rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

JEZIK IMENA/NAZIVA I ADRESE/SEDIŠTA (NAD LNG)

Vrsta/dužina: s2

Za utvrđivanje jezika imena/naziva i adrese/sedišta (NAD LNG) upotrebljavaju se jezičke šifre iz Priloga A2.

Identifikacioni broj privrednog subjekta (TIN) (rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..17

Upotreba oznake za unos identifikacionog broja privrednog subjekta (TIN) nije obavezna za ugovorne strane.

NAIMENOVANJE

Broj: 999

Upotrebljava se grupa podataka.

Vrsta deklaracije (ex rubrika 1)

Vrsta/dužina: sb ..5

Upotrebljava se oznaka, ako je šifra „T-” bila upotrebljena za oznaku „Vrsta deklaracije” iz grupe podataka „TRANZITNA OPERACIJA”. U drugim slučajevima ova oznaka ne može da se upotrebi.

Zemlja otpreme (ex rubrika 15a)

Vrsta/dužina: s2

Zemlja iz koje se roba otprema/izvozi.

Oznaka se upotrebljava ako je prijavljeno više od jedne zemlje otpreme. Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2. U tom slučaju ne može da se upotrebi oznaka „Zemlja otpreme” iz grupe podataka „TRANZITNA OPERACIJA”. Ako je prijavljena samo jedna zemlja otpreme, upotrebljava se odgovarajuća oznaka iz grupe podataka „TRANZITNA OPERACIJA”.

Zemlja odredišta (ex rubrika 17a)

Vrsta/dužina: s2

Oznaka se upotrebljava ako je prijavljena više od jedne zemlje odredišta. Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2. U tom slučaju ne može da se upotrebi oznaka „Zemlja odredišta” iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK”. Ako je prijavljena samo jedna zemlja odredišta, upotrebljava se odgovarajuća oznaka iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK”.

Tekstualni opis (rubrika 31)

Vrsta/dužina: sb ..140

Upotrebljava se oznaka.

U svim slučajevima mora da se unese uobičajen trgovački opis. Opis mora da sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje istovetnosti robe. Kada se popunjava rubrika 33 (Šifra robe) opis mora da bude dovoljno precizan da omogući svrstavanje robe. Ova rubrika mora da sadrži i podatke koje zahtevaju posebni propisi (npr. o akciznim dažbinama). Ako se koriste kontejneri, u ovu rubriku bi trebalo da se unesu i identifikacione oznake kontejnera.

Jezik tekstualnog opisa (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Redni broj naimenovanja (rubrika 32)

Vrsta/dužina: b ..5

Upisuje se broj naimenovanja sa spiska pošiljki datih u rubrici „Ukupan broj naimenovanja”.

Oznaka se upotrebljava čak i ako je broj „1” bio upotrebljen za oznaku „Ukupan broj stavki” iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK”. U tom slučaju, za oznaku se upotrebljava broj „1”. Svaki redni broj stavke je jedinstven kroz celu deklaraciju.

Šifra robe (rubrika 33)

Vrsta/dužina: b ..8

Oznaka se upotrebljava sa najmanje 4 i najviše 8 cifara.

Ova rubrika mora da se popuni:

– kada isto lice sačinjava tranzitnu deklaraciju u isto vreme ili posle carinske deklaracije koja uključuje šifru robe;

ili

– kada tranzitna deklaracija obuhvata robu sa spiska u skladu sa članom 1. stav 3. Dodatka I.

Upisuje se šifra robe.

Ova rubrika se ne popunjava u tranzitnoj deklaraciji T2 i T2F koja je sačinjena u zemlji EFTA, osim ako na prethodnoj tranzitnoj deklaraciji nije navedena šifra robe.

Ako je navedena, upisuje se šifra koja je uneta u odgovarajućoj deklaraciji.

U svim drugim slučajevima, upotreba ove rubrike nije obavezna.

Bruto masa (rubrika 35)

Vrsta/dužina: b ..11,3

Upisuje se bruto masa robe opisane u odgovarajućoj rubrici 31, izražena u kilogramima. Bruto masa je ukupna masa robe sa svim pakovanjem, izuzev kontejnera i druge prevozne opreme.

Ova oznaka nije obavezna ako je roba različite vrste obuhvaćena samo jednom deklaracijom, pakovana zajedno, tako da je nemoguće utvrditi bruto masu za svaku vrstu robe.

Neto masa (rubrika 38)

Vrsta/dužina: b ..11,3

Upisuje se neto masa robe opisane u odgovarajućoj rubrici, izražena u kilogramima. Neto masa je masa same robe, izuzev svih pakovanja.

Upotreba oznake nije obavezna za ugovorne strane.

– PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac (ex rubrika 2)

Broj: 1

Grupa podataka „PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac” ne može da se upotrebi ako je prijavljen samo jedan pošiljalac. U tom slučaju se upotrebljava grupa podataka „PRIVREDNI SUBJEKAT pošiljalac” na nivou „TRANZITNI POSTUPAK”.

Ime/Naziv (ex rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Ulica i broj (ex rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Zemlja (ex rubrika 2)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2.

Poštanski broj (ex rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..9

Upotrebljava se oznaka.

Grad (ex rubrika 2)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

JEZIK IMENA/NAZIVA I ADRESE/SEDIŠTA (NAD LNG)

Vrsta/dužina: s2

Za utvrđivanje jezika imena/naziva i adrese/sedišta (NAD LNG) upotrebljavaju se jezičke šifre iz Priloga A2.

Identifikacioni broj privrednog subjekta (TIN) (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..17

Upotreba oznake za unos identifikacionog broja privrednog subjekta (TIN) nije obavezna za ugovorne strane.

– PRIVREDNI SUBJEKAT primalac (ex rubrika 8)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka, ako je prijavljeno više od jednog primaoca i oznaka „Zemlja odredišta” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE” sadrži „zemlju“ kako je definisana u Konvenciji. Ako je prijavljen samo jedan primalac, ne može da se upotrebi grupa podataka „PRIVREDNI SUBJEKAT primalac” iz grupe podataka „NAIMENOVANJE”.

Ime/Naziv (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Ulica i broj (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Zemlja (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2.

Poštanski broj (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..9

Upotrebljava se oznaka.

Grad (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

JEZIK IMENA/NAZIVA I ADRESE/SEDIŠTA (NAD LNG)

Vrsta/dužina: s2

Za utvrđivanje jezika imena/naziva i adrese/sedišta (NAD LNG) upotrebljavaju se jezičke šifre iz Priloga A2.

Identifikacioni broj privrednog subjekta (TIN) (ex rubrika 8)

Vrsta/dužina: sb ..17

Upotreba oznake za unos identifikacionog broja privrednog subjekta (TIN) nije obavezna za ugovorne strane.

– KONTEJNERI (rubrika 31)

Broj: 99

Ako oznaka „Kontejner” iz grupe podataka „TRANZITNA OPERACIJA” sadrži šifru „1” upotrebljava se ta grupa podataka.

Brojevi kontejnera (rubrika 31)

Vrsta/dužina: sb ..11

Upotrebljava se oznaka.

– ŠIFRE ZA OSETLJIVU ROBU (SGI) (rubrika 31)

Broj: 9

Upotrebljava se grupa podataka za unos šifre za osetljivu robu (SGI) ako se tranzitna deklaracija odnosi na robu iz Priloga I Dodatka I.

Šifre osetljive robe (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b ..2

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2 ako šifra robe nije dovoljna za tačno utvrđivanje identiteta robe iz Priloga I Dodatka I.

Količina osetljive robe (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b ..11,3

Upotrebljava se oznaka ako se tranzitna deklaracija odnosi na robu iz Priloga I Dodatka I.

– PAKOVANJA (rubrika 31)

Broj: 99

Upotrebljava se grupa podataka.

Oznake i brojevi pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/dužina: sb ..42

Oznaka se upotrebljava, ako oznaka „Vrste pakovanja” sadrži druge šifre iz Priloga A2, izuzev onih za rasuti teret (VQ, VG, VL, VY, VP ili VO) ili za „neupakovano”(NE, NF, NG). Nije obavezna, ako oznaka „Vrste pakovanja” sadrži jednu od prethodno navedenih šifara.

Jezik oznaka i brojeva pakovanja (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Vrste pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/dužina: sb2

Upotrebljavaju se šifre za pakovanja iz Priloga A2.

Broj pakovanja (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b ..5

Oznaka se upotrebljava, ako oznaka „Vrste pakovanja” sadrži druge šifre iz Priloga A2, izuzev onih za rasuti teret (VQ, VG, VL, VY,, VP ili VO) ili za „neupakovano”( NE, NF, NG). Ne može da se upotrebi, ako oznaka „Vrste pakovanja” sadrži jednu od prethodno navedenih šifara.

Broj komada (rubrika 31)

Vrsta/dužina: b ..5

Oznaka se upotrebljava, ako oznaka „Vrste pakovanja” sadrži šifru iz Priloga A2 za „neupakovano”(NE). U drugim slučajevima ova oznaka ne može da se upotrebi.

– PRETHODNA DOKUMENTA (rubrika 40)

Broj: 9

Upisuje se upućivanje na prethodni carinski odobren postupak ili upotrebu, ili na bilo koji odgovarajući carinsku ispravu.

Upotrebljava se grupa podataka, ako oznaka „Vrsta deklaracije” iz grupe podataka „TRANZITNI POSTUPAK” ili „NAIMENOVANJE” sadrži šifru „T2” ili „T2F”, a zemlja polazne carinarnice je zemlja EFTA kako je definisano u Konvenciji.

Vrsta prethodne isprave (rubrika 40)

Vrsta/dužina: sb ..6

Ako je potrebno da se upotrebi grupa podataka, upotrebljava se barem jedna šifra prethodne isprave iz Priloga A2.

Upućivanje na prethodne isprave (rubrika 40)

Vrsta/dužina: sb ..20

Upotrebljava se upućivanje na prethodnu ispravu.

Jezik upućivanja na prethodne isprave (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje sa jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Dodatni podaci (rubrika 40)

Vrsta/dužina: sb ..26

Upotreba oznake nije obavezna za ugovorne strane.

Jezik dodatnih podataka (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje sa jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

– PODNETA DOKUMENTA/POTVRDE (rubrika 44)

Broj: 99

Upisuju se podaci koje zahtevaju posebni propisi primenljivi u zemlji otpreme/izvoza, zajedno sa referentnim brojevima isprava, podnetih uz deklaraciju (npr. serijski broj kontrolnog primerka T5, broj izvozne dozvole, podaci o veterinarskim i fitosanitarnim propisima ili broj tovarnog lista).

Upotreba grupe podataka nije obavezna za ugovorne strane. Ako je upotrebljena grupa podataka, upotrebljava se barem jedna od sledećih oznaka.

Vrsta isprave (rubrika 44)

Vrsta/dužina: sb ..3

Upotrebljava se šifra iz Priloga A2.

Referenca isprave (rubrika 44)

Vrsta/dužina: sb ..20

Jezik reference isprave (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

Dodatni podaci (rubrika 44)

Vrsta/dužina: sb ..26

Jezik dodatnih podataka (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

– POSEBNE NAPOMENE (rubrika 44)

Broj: 99

Upotreba grupe podataka nije obavezna za ugovorne strane. Ako je upotrebljena grupa podataka, upotrebljava se oznaka „Identifikacija dodatnih podataka” ili „Tekst”.

Identifikacija dodatnih podataka (rubrika 44)

Vrsta/dužina: sb ..3

Za unos identifikacije (id) dodatnih podataka upotrebljava se šifra iz Priloga A2.

Izvoz iz EZ (rubrika 44)

Vrsta/dužina: b1

Ako oznaka „Identifikacija dodatnih podataka” sadrži šifru „DG0” ili „ DG1”, upotrebljava se oznaka „Izvoz iz EZ” ili „Izvoz iz zemlje”. Oznake ne mogu da se upotrebe istovremeno. Ova oznaka ne može da se upotrebi u drugim slučajevima. Ako se upotrebljava ova oznaka, upotrebljavaju se sledeće šifre:

0= ne

1= da.

Izvoz iz zemlje (rubrika 44)

Vrsta/dužina: s2

Ako oznaka „Identifikacija dodatnih podataka” sadrži šifru „ DG0” ili „ DG1”, upotrebljava se oznaka „Izvoz iz EZ” ili „Izvoz iz zemlje”. Oznake ne mogu da se upotrebe istovremeno. Ova oznaka ne može da se upotrebi u drugim slučajevima. Ako se upotrebljava ova oznaka, upotrebljava se šifra zemlje iz Priloga A2.

Tekst (rubrika 44)

Vrsta/dužina: sb ..70

Jezik teksta (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

POLAZNA CARINARNICA (rubrika C)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka.

Referentni broj (rubrika C)

Vrsta/dužina: sb8

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2.

PRIVREDNI SUBJEKAT PRINCIPAL (rubrika 50)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka.

Identifikacioni broj privrednog subjekta (TIN) (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..17

Oznaka se upotrebljava ako grupa podataka „REZULTATI PREGLEDA” sadrži šifru A3 ili kada se upotrebljava oznaka „GRN”.

Ime/Naziv (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..35

Oznaka se upotrebljava ako se upotrebljava oznaka „Identifikacioni broj privrednog subjekta” i ako sistem još ne poznaje druge oznake iz ove grupe podataka.

Ulica i broj (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..35

Oznaka se upotrebljava ako se upotrebljava oznaka „Identifikacioni broj privrednog subjekta” i ako sistem još ne poznaje druge oznake iz ove grupe podataka.

Zemlja (rubrika 50)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljavaju se šifre za zemlju iz Priloga A2 ako se upotrebljava oznaka „Identifikacioni broj privrednog subjekta” i ako sistem još ne poznaje druge oznake iz ove grupe podataka.

Poštanski broj (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..9

Oznaka se upotrebljava ako se upotrebljava oznaka „Identifikacioni broj privrednog subjekta” i ako sistem još ne poznaje druge oznake iz ove grupe podataka.

Grad (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..35

Oznaka se upotrebljava ako se upotrebljava oznaka „Identifikacioni broj privrednog subjekta” i ako sistem još ne poznaje druge oznake iz ove grupe podataka.

JEZIK IMENA/NAZIVA I ADRESE/SEDIŠTA (NAD LNG)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljava se jezička šifra iz Priloga A2 za utvrđivanje jezika imena(naziva i adrese(sedišta (NAD LNG), ako se upotrebljavaju odgovarajuća polja za slobodan tekst.

ZASTUPNIK (rubrika 50)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka ako principal koristi ovlašćenog zastupnika.

Ime/Naziv (rubrika 50)

Vrsta/dužina: sb ..35

Upotrebljava se oznaka.

Nadležnost zastupnika (rubrika 50)

Vrsta/dužina: s ..35

Upotreba ove oznake nije obavezna.

Jezik nadležnosti zastupnika LNG

Vrsta/dužina: s2

Jezik (LNG) se utvrđuje jezičkom šifrom iz Priloga A2, ako je upotrebljen prostor za slobodan tekst.

TRANZITNA CARINARNICA (rubrika 51)

Broj: 9

Upisuje se predviđena carinarnica ulaza u svaku stranu ugovornicu preko čije teritorije je predviđeno da se pređe u toku prevoza ili, ako u toku prevoza treba da se prođe preko druge teritorije, a ne teritorije strana ugovornica, upisuje se izlazna carinarnica preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju strana ugovornica.

Potrebno je da se grupa podataka upotrebi barem jedanput ako su različite ugovorne strane prijavljene za polazak i odredište.

Referentni broj (rubrika 51)

Vrsta/dužina: sb8

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2.

ODREDIŠNA CARINARNICA (rubrika 53)

Broj: 1

Upotrebljava se grupa podataka.

Referentni broj (rubrika 53)

Vrsta/dužina: sb8

U Prilogu A2 je navedena samo struktura šifre, a odredišne carinarnice su navedene u spisku carinarnica nadležnih za zajedničke tranzitne postupke (COL na sajtu EUROPA).

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2.

PRIVREDNI SUBJEKAT ovlašćeni primalac (rubrika 53)

Broj: 1

Može da se upotrebi grupa podataka za naznačavanje da će roba da se isporuči ovlašćenom primaocu.

Identifikacioni broj ovlašćenog primaoca (TIN) (rubrika 53)

Vrsta/dužina: sb ..17

Oznaka se upotrebljava za unos identifikacionog broja privrednog subjekta (TIN).

REZULTATI PREGLEDA (rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se upotrebljava ako deklaraciju podnese ovlašćeni pošiljalac.

Šifra rezultata pregleda (rubrika D)

Vrsta/dužina: sb2

Upotrebljava se šifra A3.

Krajnji rok (rubrika D)

Vrsta/dužina: b8

Upotrebljava se oznaka.

PODACI O CARINSKIM OBELEŽJIMA (rubrika D)

Broj: 1

Grupa podataka se upotrebljava ako deklaraciju podnese ovlašćeni pošiljalac, za koju njegovo odobrenje zahteva upotrebu carinskih obeležja ili ako je principalu dozvoljena upotreba posebnih carinskih obeležja.

Broj carinskih obeležja (rubrika D)

Vrsta/dužina: b ..4

Upotrebljava se oznaka.

– IDENTIFIKACIONI BROJ CARINSKOG OBELEŽJA (rubrika D)

Broj: 99

Grupa podataka se upotrebljava za identifikaciju carinskih obeležja.

Identitet carinskih obeležja (rubrika D)

Vrsta/dužina: sb ..20

Upotrebljava se oznaka.

Jezik identiteta carinskih obeležja (LNG)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljava se jezička šifra (LNG) iz Priloga A2.

GARANCIJA

Broj: 9

Upotrebljava se grupa podataka.

Oblik garancije (rubrika 52)

Vrsta/dužina: sb1

Upotrebljavaju se šifre iz Priloga A2.

– POZIVANJE NA GARANCIJU

Broj: 99

Grupa podataka se upotrebljava ako oznaka „Oblici garancije” sadrži šifru „0”, „1”, „2”, „4” ili „9”.

GRN (rubrika 52)

Vrsta/dužina: sb ..24

Oznaka se upotrebljava za upisivanje referentnog broja garancije (GRN), ako oznaka „Oblik garancije” sadrži šifru „0”, „1”, „2”, „4” ili „9”. U ovom slučaju oznaka „Ostale napomene garancije” ne može da se upotrebi.

„Referentni broj garancije” (GRN) dodeljuje garantna carinarnica radi prepoznavanja svake pojedinačne garancije i sledeće je strukture:

Polje Sadržaj Vrsta polja Primeri 1 Poslednje dve oznake godine u kojoj je garancija prihvaćena (GG) Brojčano 2 97 2 Identifikaciona oznaka države gde je položena garancija (šifra za zemlju ISO alpha-2 ) Slovno 2 IT 3 Jedinstvena identifikaciona oznaka o prihvatanju koju daje garantna carinarnica za godinu i zemlju Slovnobrojčano12 1234AB788966 4 Kontrolni broj Slovno 1 8 5 Identifikaciona oznaka za pojedinačnu garanciju u obliku kupona (1 slovo + 6 cifara) ili NULA za druge oblike garancije Slovnobrojčano 7 A001017

Polja 1 i 2 kako je napred objašnjeno.

Polje 3 se mora popuniti sa jedinstvenom identifikacionom oznakom za godinu i državu u kojoj je prihvaćena garancija od strane garantne carinarnice. Nacionalne administracije koje žele da imaju referentni broj garantne carinarnice uključen u GRN, mogu da upotrebe do prvih šest cifara za unos nacionalnog broja garantne carinarnice.

U polje 4 se mora upisati vrednost, koja je kontrolna cifra za polja 1 do 3 GRN. Ovo polje omogućava da se otkriju greške kada se zauzmu prva četiri polja GRN.

Polje 5 upotrebljava se samo kada se GRN odnosi na pojedinačnu garanciju u obliku kupona registrovanih u kompjuterskom tranzitnom sistemu. U tom slučaju, u to polje treba upisati identifikacioni broj kupona.

Ostali vidovi garancije (rubrika 52)

Vrsta/dužina: sb ..35

Oznaka se upotrebljava ako „Oblik garancije” sadrži druge šifre, a ne „0”, „1”, „2”, „4” ili „9”. U tom slučaju oznaka „GRN” se ne upotrebljava.

Pristupna šifra

Vrsta/dužina: sb4

Oznaka se upotrebljava ako se upotrebljava šifra „GRN”, inače ova šifra nije obavezna za zemlje. U zavisnosti od oblika garancije, izdaje je garantna carinarnica, jemac ili principal i upotrebljava se za zaštitu konkretne garancije.

— OGRANIČENJE VAŽNOSTI (EZ)

Broj: 1

Ne važi za EU (rubrika 52)

Vrsta/dužina: b1

Upotrebljavaju se sledeće šifre:

0= ne

1= da.

— OGRANIČENJE VAŽNOSTI (NE EZ)

Broj: 99

Ne važi za druge ugovorne strane (rubrika 52)

Vrsta/dužina: s2

Upotrebljava se šifra zemlje iz Priloga A2 za navođenje ugovorne strane. Šifra države članice Evropske zajednice ne može da se upotrebi.

PRILOG A2

DODATNE ŠIFRE ZA KOMPJUTERIZOVANI TRANZITNI SISTEM

ŠIFRA ZEMLJE (CNT)

Polje Sadržaj Vrsta polja Primer 1 ISO alpha 2 šifra zemlje. Slovno 2 IT

Primenjuje se „ISO alpha -2 šifra zemlje“ kako je navedeno u standardu ISO – 3166 – 1 iz 1997. i naknadnim izmenama.

ŠIFRA JEZIKA

Primenjuje se ISO alpha 2 kodifikacija navedena u ISO – 639: 1988.

TARIFNA OZNAKA ROBE (COM)

Polje Sadržaj Vrsta polja Primeri 1 6 cifara Harmonizovanog Sistema Brojčano 6 010290 (HS6) (levo poravnanje)

Potrebno je uneti 6 cifara Harmonizovanog Sistema (HS6). Šifra robe može biti proširena na 8 cifara za nacionalnu upotrebu.

ŠIFRA OSETLJIVE ROBE

Polje Sadržaj Vrsta polja Primeri 1 Dodatna identifikacija osetljive robe Brojčano ..2 2

Šifra se koristi kao proširenje HS6, kako je prikazano u Prilogu I Dodatka I, kada se osetljiva roba ne može u potpunosti identifikovati sa HS6.

ŠIFRA PAKOVANJA

(Preporuka UN/ECE br. 21/Rev. 8.1 od 12. Jula 2010.)

Aerosol (Sprej) AE Ampula, nezaštićena AM Ampula, zaštićena AP Raspršivač AT Vreća BG Vreća , fleksibilna ambalaža FX Vreća, jutena GY Vreća , džambo JB Vreća, velika ZB Vreća, višestruka MB Vreća, papirna 5M Vreća, papirna, višeslojna XJ Vreća, papirna, višeslojna, vodootporna XK Vreća, plastična EC Vreća, plastična folija XD Vreća za veliku količinu robe u rinfuzi 44 Vreća za veliku količinu robe u rinfuzi 43 Vreća, tekstilna 5L Vreća, tekstilna, nepropusna XG Vreća , tekstilna, vodootporna XH Vreća, tekstilna, bez unutrašnje postave XF Vreća, sa ručkama TT Vreća, tkana plastika 5H Vreća, tkana plastika, nepropusna XB Vreća , tkana plastika, vodootporna XC Vreća , tkana plastika, bez unutrašnje presvlake/postave XA Bala, komprimovana BL Bala, nekomprimovana BN Lopta AL Balon, nezaštićeni BF Balon, zaštićeni BP Šipka BR Bure BA Bure, drveno 2C Bure, drveno, sa čepom QH Bure, drveno, sa odvojivim poklopcem QJ Šipke, u snopu/svežnju/ BZ Bazen BM Korpa BK Korpa, sa ručkom, kartonska HC

Korpa, sa ručkom, plastična HA Korpa, sa ručkom, drvena HB Remen B4 Koš BI Balvan OK Tabla BD Tabla, u snopu/svežnju/paketu BY Kalem BB Rolna (tekstil) BT Boca, gas GB Boca, nezaštićena, loptasta BS Boca, nezaštićena, cilindrična BO Boca, zaštićena, loptasta BV Boca, zaštićena, cilindrična BQ Sanduk za boce / stalak za boce BC Kutija BX Kutija, aluminijumska 4B Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox DH Kutija, lesonit 4G Kutija, za tečnosti BW Kutija, od prirodnog drveta 4C Kutija, plastična 4H Kutija, plastična, podesiva QR Kutija, plastična, čvrsta QS Kutija, šperploča 4D Kutija, rekonstituisano drvo 4F Kutija, čelična 4A Kutija, drvena, od prirodnog drveta, obična QP Kutija, drvena, od prirodnog drveta, sa nepropusnim zidovima QQ Kanta BJ Rasuto, gas (pri 1031 mbar i 15°S) VG Rasuto, tečni gas (pri abnormalnoj temperaturi/pritisku) VQ Rasuto, tečnosti VL Rasuto, metalni otpaci VS Rasuto, čvrsto, fine čestice (“prašak”) VY Rasuto, kruti materijali, zrnaste čestice (“granulat”) VR Rasuto, kruti materijali, krupnije čestice (“grumen”) VO Svežanj BH Snop BE Snop, od drveta 8C Bure BU Kavez CG Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) DG Kavez, valjkasti CW Limenka, cilindrična CX Limenka, četvrtasta CA Limenka, sa drškom i levkom CD Kanister CI Platno CZ Kapsula AV Stakleni balon za držanje koroziva, nezaštićen CO Stakleni balon za držanje koroziva, zaštićen CP Tanki karton CM Kolica, sa ravnom površinom FW Karton CT Patrona CQ Sanduk CS Sanduk, za automobile 7A Sanduk, izotermički EI Sanduk, kosturni SK Sanduk, čelični SS Sanduk, sa paletnim dnom ED Sanduk, sa paletnim dnom, karton EF Sanduk, sa paletnim dnom, metal EH Sanduk, sa paletnim dnom, plastika EG Sanduk, sa paletnim dnom, drvo EE Sanduk, drveni 7B Bure CK Kovčeg CH Posuda za mleko CC

Kutija sa poklopcem na pregib AI Kaseta CF Mrtvački sanduk CJ Spirala CL Kombinovano pakovanje, staklena posuda 6P Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom sanduku YR Kombinovano pakovanje, staklena posuda u aluminijumskom bubnju YQ Kombinovano pakovanje, staklena posuda u proširivom plastičnom pakovanju YY Kombinovano pakovanje, staklena posuda u vlaknastom bubnju YW Kombinovano pakovanje, staklena posuda u kutiji od vlaknastih ploča YX Kombinovano pakovanje, staklena posuda u bubnju od šperploče YT Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čvrstom plastičnom pakovanju YZ Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnoj kutiji YP Kombinovano pakovanje, staklena posuda u čeličnom bubnju YN Kombinovano pakovanje, staklena posuda u korpi od pruća YV Kombinovano pakovanje, staklena posuda u drvenoj kutiji YS Kombinovano pakovanje, plastična posuda 6H Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom sanduku YD Kombinovano pakovanje, plastična posuda u aluminijumskom bubnju YC Kombinovano pakovanje, plastična posuda u vlaknastom bubnju YJ Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od vlaknastih ploča YK Kombinovano pakovanje, plastična posuda u plastičnom bubnju YL Kombinovano pakovanje, plastična posuda u kutiji od šperploče YH Kombinovano pakovanje, plastična posuda u bubnju od šperploče YG Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čvrstoj plastičnoj kutiji YM Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnoj kutiji YB Kombinovano pakovanje, plastična posuda u čeličnom bubnju YA Kombinovano pakovanje, plastična posuda u drvenoj kutiji YF Kornet AJ Kontejner, fleksibilni 1F Kanister, galon GL Kontejner, metal ME Kontejner, nije drugačije označen kao transportna oprema CN Kontejner, spoljašnji OU Pokrivač CV Sanduk CR Sanduk, pivski CB Sanduk, za rasuti teret, kartonski DK Sandruk, za rasuti teret, plastični DL Sanduk, za rasuti teret, drveni DM Sanduk, uramljeni FD Sanduk, voće FC Sanduk, metal MA Sanduk, mleko MC Sanduk, višeslojni, kartonski DC Sanduk, višeslojni, plastični DA Sanduk, višeslojni, drveni DB Sanduk, plitki SC Sanduk, drveni 8B Pletena korpa CE Posuda CU Cilindar CY Pletena boca, nezaštićena DJ Pletena boca, zaštićena DP Dozator DN Bubanj DR Bubanj, aluminijumski 1B Bubanj, aluminijumski, neuklonjivi poklopac QC Bubanj, aluminijumski, uklonjivi poklopac QD Bubanj, vlaknasti 1G Bubanj, gvozdeni DI Bubanj, plastični IH Bubanj, plastični, neuklonjivi poklopac QF Bubanj, plastični, uklonjivi poklopac QG Bubanj, šperploča 1D Bubanj, čelični 1A Bubanj, čelični, neuklonjivi poklopac QA Bubanj, čelični, uklonjivi poklopac QB Bubanj, drveni 1W Omot EN Omot, čelični SV Kutija za film FP Bačvica FI Čuturica FL Pakovanje, fleksibilno, za prevoz tečnosti FB Kanister, fleksibilni FE Pakovanje za hranu FT Kovčeg (vojnički) FO Okvir FR Nosač GI Nosači, u snopu/svežnju/ GZ Korpa sa poklopcem HR Vešalica HN Posuda HG Ingot IN Ingoti, u snopu/svežnju/ IZ Kanister za teret WA Kanister za teret, aluminijumski WD Kanister za teret, aluminijumski, tečnosti WL Kanister za teret, aluminijumski, pod pritiskom > 10 kpa WH Kanister za teret, kombinovani ZS Kanister za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, tečnosti ZR Kanister za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, pod pritiskom ZP Kanister za teret, kombinovani, fleksibilna plastika, tvrdi materijali ZM Kanister za teret, kombinovani, tvrda plastika, tečnosti ZQ Kanister za teret, kombinovani, tvrda plastika, pod pritiskom ZN Kanister za teret, kombinovani, tvrda plastika, tvrdi materijali ZL Kanister za teret, vlaknasta ploča ZT Kanister za teret, fleksibilni ZU Kanister za teret, metalni WF Kanister za teret, metalni, tečnost WM Kanister za teret, metalni, osim čelika ZV Kanister za teret, metalni, pod pritiskom 10 kpa WJ Kanister za teret, prirodno drvo ZW Kanister za teret, prirodno drvo, sa unutrašnjom presvlakom WU Kanister za teret, papirni, višeslojni ZA Kanister za teret, papirni, višeslojni, vodootporni ZC Kanister za teret, plastični film WS Kanister za teret, šperploča ZX Kanister za teret , šperploča, sa unutrašnjom presvlakom WY Kanister za teret, rekonstituisano drvo ZY Kanister za teret, rekonstituisano drvo, sa unutrašnjom presvlakom WZ Kanister za teret , tvrda plastika AA Kanister za teret , tvrda plastika, samostojeći, tečnosti ZK Kanister za teret , tvrda plastika, samostojeći, pod pritiskom ZH Kanister za teret, tvrda plastika, samostojeći, tvrdi materijali ZF Kanister za teret , tvrda plastika, sa strukturalnom opremom, pod pritiskom ZG Kanister za teret, tvrda plastika, sa strukturalnom opremom, tvrdi materijali ZD Kanister za teret, čelični WC Kanister za teret , čelični, tečnosti WK Kanister za teret , čelični, pod pritiskom > 10 kpa WG Kanister za teret , tekstilni bez presvlake WT Kanister za teret , tekstilni, presvučen WV Kanister za teret , tekstilni, presvučen i obložen WX Kanister za teret , tekstilni, obložen WW Kanister za teret , tkana plastika, presvučen WP Kanister za teret , tkana plastika, presvučen i obložen WR Kanister za teret , tkana plastika, obložen WQ Kanister za teret , tkana plastika, bez presvlake WN Kanister, plastični 3H Kanister, plastični, neuklonjivi poklopac QM Kanister, plastični, uklonjivi poklopac QN Kanister, četvrtasti JC Kanister, čelični, neuklonjivi poklopac QK Kanister, čelični, uklonjivi poklopac QL Jutena vreća JT Burence KG Sanduk za alat KI Pokretni kontejner drveni (“liftvan”) LV Klada LG Klade, u snopu/svežnju/ LZ Velika količina, gomila LT Gajbice LU Prtljag LE Vreća od rogozine (asura) MT Kutija za šibice MX Uzajamno određeno ZZ Gnezdo NS Mreža NT Mreža, cevasta, plastična NU Mreža, cevasta, tekstilna NV Nedostupno NA Osmougaono pakovanje OT Pakovanje PK Pakovanje, kartonsko, sa otvorima za držanje IK Pakovanje, izložbeno, kartonsko IB Pakovanje, izložbeno, metalno ID Pakovanje, izložbeno, plastično IC Pakovanje, izložbeno, drveno IA Pakovanje, protočno IF Pakovanje, umotano u papir IG Pakovanje, izložbeno IE Paket PA Kofa (vedro) PL Paleta PX Paleta, 100 cm * 110 cm AH Paleta, AS 4068-1993 OD Paleta, kutija, kombinovana otvorena kutija i paleta PB Paleta, CHEP100 cm x 120 cm OC Paleta, CHEP 40 cm x 60 cm OA Paleta, CHEP 80 cm x 120 cm OB Paleta, ISO T11 OE Paleta, modularna, prsteni 80cms * 100cms PD Paleta, modularna, prsteni 80cms * 120cms PE Paleta, modularna, prsteni 80cms * 60cms AF Paleta, u zaštitnom plastičnom omotu AG Paleta, troslojna TW Paleta, drvena 8A Kotao P2 Pošiljka PC Tor za životinje PF Komad PP Cev PI Cevi, u snopu/svežnju/ PV Krčag (bokal) PH Daska PN Daske, u snopu/svežnju/ PZ Ploča PG Ploče, u snopu/svežnju/ PY Platforma, neodređene težine ili dimenzija OF Lonac PT Torba PO Korpica za voće PJ Postolje RK Postolje, vešalica za odeću RJ Posuda, vlaknasta AB Posuda, staklena GR Posuda, metalna MR Posuda, papirna AC Posuda, plastična PR Posuda, obložena plastikom MW Posuda, drvena AD Mrežica za pakovanje voća RT Namot RL

Prsten RG Šipka RD Šipke, u snopu/svežnju RZ Rolna RO Kesica, sa mirišljavim prahom SH Vreća SA Vreća, višeslojna MS Mornarski sanduk SE Set SX Ploča ST Ploča, omotana plastikom SP Metalna ploča SM Ploče, u snopu/svežnju/ SZ U zaštitnom, plastičnom omotu SW Klizna šipka SI Ploča SB Naglavak SY Klizni podmetač SL Vreteno SD Kalem (špulna) SO Kofer SU Pločica T1 Cisterna rezervoar, univerzalna TG Cisterna, cilindrična TY Cisterna, četvorougaona TK Sanduk za čaj TC Bure (158,99 l) TI Limenka TN Plato PU Plato, sadrži horizontalno složene stavke GU Plato, jednoslojan bez poklopca, kartonski DV Plato, jednoslojni bez poklopca, plastični DS Plato, jednoslojni bez poklopca, polistirenski DU Plato, jednoslojni bez poklopca, drveni DT Plato, krut, prekriven, nasložen (CEN TS 14482:2002) IL

Plato, dvoslojni bez poklopca, kartonski DY Plato, dvoslojni bez poklopca, plastični DW Plato, dvoslojni bez poklopca, drveni DX Sanduk TR Nosač TS Kada TB Kada, sa poklopcem TL Cev TU Cev, sklopiva TD Cev, sa mlaznicom TV Cevi, u snopu/svežnju/ TZ Bačva TO Guma (za točkove) TE Nije u kavezu UC Jedinica (komad) UN Raspakovan ili neupakovan NE Raspakovan ili neupakovan, više jedinica NG Raspakovan ili neupakovan, jedna jedinica NF Vakumirano VP Kontejner za prevoz kombijem (“vanpack”) VK Bačva (kaca) VA Vozilo VN Bočica VI Pletena boca WB

ŠIFRE PRETHODNIH DOKUMENATA

Šifre koje se primenjuju su sledeće:

T2 = Tranzitna deklaracija za zajednički postupak tranzita, koja obuhvata robu koja ima status robe Zajednice. T2F == Tranzitna deklaracija za zajednički postupak tranzita, koja obuhvata robu koja ima status robe Zajednice, koja dolazi iz ili ide u deo carinskog područja Zajednice, gde se ne primenjuju pravila Zajednice o porezu na dodatu vrednost. T2CIM = Roba koja ima status roba Zajednice, a prevozi se uz upotrebu tovarnog lista CIM ili predajnog lista TR. T2TIR = Roba koja ima status roba Zajednice i prevozi se po TIR karnetu. T2ATA = Roba koja ima status robe Zajednice i prevozi se po ATA karnetu. T2L = Jedinstveni dokument koji dokazuje da roba ima status robe Zajednice. T2LF = Jedinstveni dokument koji dokazuje da roba ima status robe Zajednice u razmeni između delova carinskog područja Zajednice, gde se pravila Zajednice o porezu na dodatu vrednost primenjuju i delova ovog područja gde se ova pravila ne primenjuju. T1 = Deklaracija za postupak tranzita koja obuhvata postupak zajedničkog tranzita robe koja nema status robe Zajednice.

*……….. = ………………………………………………………………………….

bilo kakva druga prethodna isprava (an..5)

ŠIFRE PODNETIH DOKUMENATA/POTVRDA

(Numeričke šifre preuzete su iz UN-ovih adresara za elektronsku razmenu podataka za administraciju, trgovinu i transport 1997b: Lista oznaka za element podataka 1001, Isprava/ime poruke, sa oznakom)

Potvrda o usklađenosti 2 Potvrda o kvalitetu 3 Potvrda o kretanju robe A.TR.1 18 Spisak kontejnera 235 Spisak paketa 271 Profaktura 325 Faktura 380 Interni tovarni list 703 Glavni tovarni list 704 Pomorski tovarni list 705 Interni tovarni list 714 CIM tovarni list (železnica) 720 Drumski list-SMGS 722 Drumski tovarni list 730 Vazduhoplovni tovarni list 740 Glavni vazduhoplovni tovarni list 741 Poštanska otpremnica (poštanski paketi) 750 Isprava za multimodalni/kombinovani transport (opšti) 760 Robni manifest 785 Bordereau (specifikacija spiska pošiljki) 787 Obrazac otpremnice T 820 Obrazac otpremnice T1 821 Obrazac otpremnice T2 822 Kontrolna isprava T5 823 Obrazac otpremnice T2L 825 Deklaracija za izvoz robe 830 Fitosanitarno uverenje 851 Sanitarno uverenje 852 Veterinarsko uverenje 853 Potvrda o poreklu 861 Deklaracija o poreklu 862 Uverenje o preferencijalnom poreklu 864 Uverenje o poreklu, obrazac GSP 865 Dozvola za uvoz 911 Deklaracija o teretu (dolazak) 933 Dozvola za izvoz 941 Obrazac TIF 951 TIR karnet 952 Uverenje o poreklu EUR 1 954 ATA karnet 955 Ostalo zzz

ŠIFRE VRSTE TRANSPORTA, POŠTANSKIH I DRUGIH POŠILJAKA

Jednocifrena šifra (obavezno);

Dvocifrena šifra (druga cifra zavisi od izbora ugovornih strana).

A B Značenje 1 10 Pomorski transport 12 Železnički vagon na brodu morske plovidbe 16 Drumsko motorno vozilo na brodu morske plovidbe 17 Priključno vozilo ili poluprikolica na brodu morske plovidbe 18 Brod unutrašnje plovidbe na brodu morske plovidbe 2 20 Železnički transport 23 Drumsko vozilo na železničkom vagonu 3 30 Drumski transport 4 40 Vazdušni transport 5 50 Poštanske pošiljke

70 Fiksna prevozna instalacija

80 Transport unutrašnjim plovnim putevima

90 Sopstveni pogon

DODATNI PODACI/POSEBNE ŠIFRE

Primenjive šifre su sledeće:

DG0 = Izvoz iz jedne zemlje članice EFTA podložan ograničenjima ili izvoz iz EZ podložan ograničenjima. DG1 = Izvoz iz jedne zemlje članice EFTA podložan dažbinama ili izvoz iz EZ podložan dažbinama. DG2 = Izvoz.

Dodatne posebne šifre mogu se takođe definisati na nivou nacionalnog domena.

10. ŠIFRE GARANCIJA Primenjive šifre su: Situacija Šifra Dodatne informacije Za oslobođenje od polaganja garancije 0 – broj uverenja o oslobođenju (Član 53. iz Dodatka I) od polaganja garancije Za zajedničku garanciju 1 – broj uverenja o zajedničkoj garanciji – garantna carinarnica Za pojedinačnu garanciju koju polaže garant 2 – referenca za preuzimanje garancije – garantna carinarnica Za pojedinačnu garanciju u gotovini 3 Za pojedinačnu garanciju u obliku kupona 4 – broj kupona za Za oslobođenje od polaganja garancije 6 pojedinačnu garanciju (Član 11. iz Dodatka I) Za sporazumno oslobođenje od polaganja garancije A (Član 10.(2)(a) Konvencije) Za oslobođenje od polaganja garancije za putovanje između polazne carinarnice i 7 tranzitne carinarnice (Član 10.(2)(b) Konvencije) Za pojedinačnu garanciju tipa navedenog pod 9 – referenca za preuzimanje tačkom 3. Priloga IV. Dodatka I. garancije – garantna carinarnica Šifre zemalja Primenjuju se usvojene šifre za polje 51.

REFERENTNI BROJ CARINARNICE (COR)

Polje Sadržaj Vrsta polja Primer 1 Oznaka zemlje kojoj pripada carinarnica(videti CNT) Slovno 2 IT 2 Nacionalna oznaka carinarnice Slovnobrojčano 6 0830AB

Polje 1, kako je objašnjeno iznad.

Polje 2 mora biti slobodno popunjeno šifrom sa 6 slovnobrojčanih karaktera. Tih 6 karaktera omogućava nacionalnim administracijama, ako je potrebno, utvrđivanje hijerarhije carinarnica.

Odredišne carinarnice navedene su na listi carinarnica (COL na internet stranici EUROPA) za zajedničke tranzitne postupke.

PRILOG A3

OBRAZAC TRANZITNOG PRATEĆEG DOKUMENTA

[pic] PRILOG A4

OBJAŠNJENJA I PODACI ZA TRANZITNI PRATEĆI DOKUMENT

Objašnjenja za popunjavanje tranzitnog pratećeg dokumenta

Papir koji se koristi za Tranzitni prateći dokument može biti zelene boje.

Tranzitni prateći dokument štampa se na osnovu podataka iz tranzitne deklaracije, koje, prema potrebi, menja principal i/ili ih proverava polazna carinarnica, i popunjava se:

1. MRN (referentni broj kretanja):

Podaci su u slovnobrojčanom obliku sa 18 karaktera prema sledećem primeru:

Polje Sadržaj Vrsta polja Primeri 1 Poslednje dve oznake godine formalnog prihvatanja tranzitne deklaracije (GG) Brojčano 2 97 2 Identifikaciona oznaka države iz koje je započeo tranzit (ISO alpha 2 oznaka države) Slovno 2 IT 3 Jedinstvena identifikaciona oznaka za kretanje u tranzitu po godini i zemlji Slovnobrojčana 13 9876AB8890123 4 Kontrolna oznaka Slovnobrojčana 1 5

Polja 1 i 2 kao što je objašnjeno.

Polje 3 se popunjava identifikacionom oznakom za tranzit. Način na koji se polje koristi je u nadležnosti nacionalnih administracija, ali svaka tranzitna transakcija koja se obradi u toku jedne godine u određenoj zemlji mora imati jedinstven broj. Nacionalne administracije koje žele da imaju referentni broj nadležnih organa uključen u MRN mogu koristiti maksimalno šest prvih oznaka kako bi unele nacionalni broj carinarnice.

Polje 4 popunjava se vrednošću koja je kontrolna oznaka za ceo MRN. Ovo polje omogućava otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja celog MRN-a.

MRN se takođe štampa kao bar kod korišćenjem standardnog „koda 128“, vrsta slova “B”.

2. Rubrika 3:

– prva podela: redni broj štampanog lista,

– druga podela: ukupan broj štampanih listova (uključujući i spisak naimenovanja),

– ne popunjava se kada se radi samo o jednom naimenovanju.

3. U prostoru sa desne strane rubrike 8:

Naziv i adresa carinarnice kojoj se vraća povratni primerak Tranzitnog pratećeg dokumenta kada se primenjuje rezervni postupak.

4. Rubrika C:

– naziv polazne carinarnice,

– referentni broj polazne carinarnice,

– datum prihvatanja tranzitne deklaracije,

– naziv i broj odobrenja ovlašćenog pošiljaoca (ako postoji).

5. Rubrika D:

– rezultati kontrole,

– stavljene plombe ili oznaka „- -“ koja označava „Oslobođeno — 99201”,

– napomena „obavezujući plan puta”, prema potrebi.

Tranzitni prateći dokument se ne može menjati niti se mogu dodavati ili brisati podaci u njemu, osim ako nije drugačije predviđeno ovom Konvencijom.

6. Formalnosti na putu

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu do momenta njenog dolaska u odredišnu carinarnicu, može se dogoditi da se određeni podaci moraju upisati u Tranzitni prateći dokument. Ti podaci se odnose na prevoz i upisuje ih prevoznik odgovoran za prevozno sredstvo u koje je roba utovarena, dok se i kada se obavljaju propisane radnje. Ti podaci mogu se dodati ručno, pod uslovom da su jasno i čitko upisani mastilom i velikim slovima.

Roba se može pretovariti samo uz odobrenje nadležnih organa na čijem području treba da se obavi pretovar.

Kada nadležni organ smatra da se konkretan tranzit može nastaviti na uobičajen način, on overava Tranzitni prateći dokument posle preduzimanja svih neophodnih mera.

U zavisnosti od slučaja, nadležna tranzitna ili odredišna carinarnica ima obavezu da u sistem unese podatke koji su dodati u Tranzitni prateći dokument. Te podatke može uneti i ovlašćeni pošiljalac.

Ovi navodi se odnose na sledeće rubrike i aktivnosti:

– Pretovar: koristi se rubrika 55.

Rubrika 55: Pretovar

Prevoznik mora da popuni prva tri reda rubrike kada se pretovar robe vrši iz jednog prevoznog sredstva u drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku prevoza.

Međutim, ako se roba prevozi u kontejneru na drumskom prevoznom sredstvu, nadležni carinski organ može dozvoliti principalu da ne popunjava rubriku 18 kada zbog logističkih razloga u mestu otpreme nije moguće navesti identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u trenutku podnošenja tranzitne deklaracije, i ako može garantovati da će naknadno biti uneti tačni podaci koji se odnose na vrstu transporta iz rubrike 55.

– Druge nezgode: koristi se rubrika 56.

Rubrika 56: Druge nezgode u toku prevoza

Rubrika se popunjava u skladu sa obavezama koje se odnose na tranzit.

Dodatno, ako je roba utovarena u poluprikolicu, a vučno vozilo je promenjeno u toku puta (bez rukovanja robom ili pretovara robe), u ovu rubriku se unose registarske oznake i nacionalnost novog vučnog vozila. U tom slučaju nije potrebna overa nadležnih organa.

PRILOG A5

Obrazac spiska naimenovanja

Spisak naimenovanja Polazna carinarnica: MRN Strana A A Datum:

Naimenovanje br.(32) Oznake/brojevi(31.1) Broj/vrsta(31.2) Br. kontejnera(31.3) Opis robe(31.4) Režim(1/3) Šifra robe(33) Šifra za osetljivu robu(31.5) Količina osetljive robe(31.6) Sažeta deklaracija/Prethodni dokument(40) Zemlja otpreme/izvoza(15) Zemlja odredišta(17) Bruto masa(kg)(35) Neto masa(kg)(38) Dodatne informacije/ Podneta dokumenta/Potvrde i odobrenja(44) Pošiljalac / Izvoznik(2) Primalac(8)

PRILOG A6

OBJAŠNJENJA I PODACI ZA SPISAK NAIMENOVANJA

Kada tranzit ima više od jednog naimenovanja, stranica A iz spiska naimenovanja uvek se štampa iz kompjuterskog sistema i prilaže uz Tranzitni prateći dokument. Rubrike u Spisku naimenovanja mogu se vertikalno proširiti.

Podaci se moraju štampati na sledeći način:

1. U rubriku za identifikaciju (gornji levi ugao):

(a) spisak naimenovanja,

(b) serijski broj stranice i ukupan broj stranica (uključujući i Tranzitni prateći dokument).

2. Polazna carinarnica– naziv polazne carinarnice.

3. Datum – datum prihvatanja tranzitne deklaracije.

4. MRN – referentni broj kretanja kako je propisano u Prilogu A4.

5. Podaci u različitim rubrikama u nivou stavki moraju se štampati na sledeći način:

(a) broj naimenovanja – serijski broj naimenovanja;

(b) režim – ako je status robe za celu deklaraciju isti, ova rubrika se ne popunjava;

(v) ako je pošiljka mešovita, štampa se stvarni status, T1, T2 ili T2F .

B. PRILOZI REZERVNOG POSTUPKA

PRILOG B1

ŠIFRE KOJE SE KORISTE PRI POPUNJAVANJU OBRAZACA TRANZITNE

DEKLARACIJE

Podaci koji se upisuju u različite rubrike

Rubrika 19: Kontejner

Primenjive šifre su:

roba se ne prevozi u kontejnerima;

1: roba se prevozi u kontejnerima.

Rubrika 27: Mesto utovara/istovara

Šifre koje usvoje ugovorne strane.

Rubrika 33: Šifra robe

Prva podela

Upisuje se šifra robe koja se sastoji od najmanje 6 cifara Harmonizovanog sistema. Međutim, u Zajednici se upisuje 8 cifara Kombinovane nomenklature ako odredbe Zajednice tako nalažu.

Druge podele

Popunjavaju se pomoću bilo kojih drugih posebnih šifri ugovornih strana (takve oznake treba unositi počevši odmah posle prve rubrike).

Rubrika 51: Planirane tranzitne carinarnice

Šifre zemalja

Ova šifra zemlje je ISO alpha-2 šifra (ISO 3166-1).

Šifre koje se primenjuju su:

AT Austrija BE Belgija BG Bugarska CH Švajcarska CY Kipar CZ Češka Republika DE Nemačka DK Danska

EE Estonija

ES Španija

FI Finska

FR Francuska

GB Velika Britanija

GR Grčka

HR Hrvatska

HU Mađarska

IE Irska

IS Island

IT Italija

LT Litvanija

LU Luksemburg

LV Letonija

MT Malta

NL Holandija

NO Norveška

PL Poljska

PT Portugal

RO Rumunija

SE Švedska

SI Slovenija

SK Slovačka

TR Turska

Rubrika 53: Odredišna carinarnica (i zemlja)

Koriste se šifre prikazane za rubriku 51.

B. Šifre jezičkih referenci

Videti Prilog B6, Glava III

PRILOG B2

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA KOJI SE KORISTE ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ROBE ZAJEDNICE

A. Opšti opis

Ako se status robe Zajednice mora utvrditi za potrebe Konvencije, moraju se koristiti obrasci usklađeni sa primerkom br. 4 obrasca iz Konvencije o jedinstvenom dokumentu, Prilog 1, Dodatak I ili primerak br. 4/5 obrasca u Konvenciji o jedinstvenom dokumentu, Prilog 1, Dodatak II. Ako je potrebno mora se upotrebiti jedan ili više dodatnih primeraka u skladu sa primerkom br. 4 ili primerkom br. 4/5 obrasca u Konvenciji o jedinstvenom dokumentu, Prilog I, Dodaci 3 i 4 redosledom navođenja.

Lice na koje se odnosi treba da popuni samo polja navedena na vrhu obrasca pod naslovom „Važna napomena“.

Obrasci se moraju popuniti pomoću pisaće mašine ili mehanografskog ili sličnog postupka. Takođe, mogu se popuniti i rukom, pod uslovom da su ispisani čitko, mastilom, i velikim slovima.

Nisu dozvoljena brisanja ili izmene. Bilo kakve izmene moraju se obaviti tako da se precrtaju netačni podaci i, ako je potrebno, dodaju oni koji su potrebni. Bilo kakve izmene izvršene na taj način mora parafirati lice koje ih je izvršilo i moraju ih overiti nadležna tela. Ako je potrebno, naknadno se može zahtevati i podnošenje nove deklaracije.

Neiskorišćen prostor u poljima koje je zainteresovano lice popunilo mora se precrtati, tako da se onemogući naknadno upisivanje.

B. Podaci koji se upisuju u različite rubrike

Rubrika 1: Deklaracija

Upisuje se „T2L“ ili „T2LF“ u treću podelu.

Ako se koriste dodatni primerci, upisuje se „T2Lbis“ ili „T2LFbis“, na odgovarajući način, u treću podelu rubrike 1 obrazaca korišćenih u tu svrhu.

Rubrika 2: Pošiljalac/Izvoznik

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane. Upisuje se pun naziv i adresa pošiljaoca/izvoznika. Zainteresovane zemlje mogu dodati u objašnjenje zahtev za dodavanje podataka u identifikacioni broj koji su dodelili nadležni organi za poreske, statističke ili druge svrhe. Ako su pošiljke grupisane, navedene zemlje mogu dozvoliti unos sledećih podataka u to polje i prilaganje liste pošiljalaca uz deklaraciju:

– Razni – 99211

Rubrika 3: Obrasci

Navesti broj obrasca i ukupan broj korišćenih obrazaca.

Na primer, ako se isprava T2L podnosi na jednom obrascu, upisuje se 1/1; ako isprava T2L ima dodatni primerak T2Lbis, upisuje se 1/2 na ispravi T2L i 2/2 na dodatnom primerku; ako isprava T2L ima dva dodatna primerka T2Lbis, upisuje se 1/3 na ispravi T2L, 2/3 na prvom dodatnom primerku T2Lbis i 3/3 na drugom dodatnom primerku T2Lbis.

Rubrika 4: Tovarni list

Upisuje se broj priloženih tovarnih listova

Rubrika 5: Naimenovanja

Upisuje se ukupan broj stavki navedenih u ispravi T2L.

Rubrika 14: Deklarant/Zastupnik

Upisuje se pun naziv i adresa deklaranta/zastupnika u skladu sa važećim odredbama. Ako su dotično lice i pošiljalac upisan u polje 2 ista lica, upisuje se jedno od sledećeg:

Pošiljalac – 99213

Predmetne zemlje mogu dodati pojašnjenju zahtev za dodavanje identifikacionog broja, koji su dodelila nadležna tela za poreske, statističke ili druge svrhe.

Rubrika 31: Pakovanje i opis robe, oznake i brojevi, broj kontejnera, broj i vrsta

Upisuju se oznake, brojevi, broj i vrsta pakovanja ili, u slučaju nezapakovane robe, upisuje se broj takve robe obuhvaćene ispravom ili sledeće:

– Rasuto – 99212

U svakom slučaju, mora se upisati uobičajeni trgovački opis. Taj opis mora da uključi sve detalje potrebne za omogućavanje identifikacije robe. Ako se mora popuniti rubrika 33 (šifra robe), opis se mora izraziti dovoljno preciznim pojmovima, kako bi se omogućilo razvrstavanje robe. Ovo polje, takođe, mora prikazati podatke potrebne po bilo kojim posebnim propisima (npr. o akcizama). Ako se koriste kontejneri, u to polje se, takođe, upisuje identifikaciona oznaka kontejnera.

Rubrika 32: Broj naimenovanja

Navodi se broj stavke prikazan na listi u rubrici 5 prateće T2L isprave, dodatnih primeraka ili spisak pošiljaka.

Ako isprava T2L obuhvata samo jednu stavku, ugovorne strane ne treba da zahtevaju popunjavanje ovog polja, pošto je oznaka „1“ već trebalo da bude upisana u rubrici 5. Rubrika 33: Šifra robe

U ispravama T2L koje se podnose u zemlji članici EFTA, ovo polje se mora popuniti samo ako tranzitna deklaracija ili prethodne isprave uključuju šifru robe.

Rubrika 35: Bruto masa

Upisuje se bruto masa, u kilogramima, robe opisane u pripadajućem polju 31. Bruto masa je ukupna masa robe, uključujući sva pakovanja, ali isključujući kontejnere i drugu transportnu opremu.

Ako isprava T2L obuhvata nekoliko vrsta robe, dovoljno je upisati ukupnu bruto masu u prvu podelu rubrike 35 i ostaviti prazne preostala podele rubrike 35.

Rubrika 38: Neto masa

U zemljama članicama EFTA ovo polje se mora popuniti samo ako tranzitna deklaracija ili prethodna isprava predviđaju upis neto mase. Upisuje se neto masa, u kilogramima, robe opisane u pripadajućem polju 31. Neto masa je masa same robe, bez ambalaže.

Rubrika 40: Sažeta deklaracija/prethodne isprave

Upisuje se vrsta, broj, datum i carinarnica izdavanja deklaracije ili prethodne isprave korišćene kao osnov za sastavljanje isprave T2L.

Rubrika 44: Dodatne informacije, podneta dokumenta, potvrde i odobrenja

U zemljama članicama EFTA ova rubrika se mora popuniti samo ako je izvršen upis u istovetnom polju tranzitne deklaracije ili prethodne isprave. Svi takvi podaci moraju da se ponove u ispravi T2L.

Rubrika 54: Mesto i datum, potpis i naziv deklaranta ili njegovog zastupnika

Zavisno od bilo kojih posebnih odredaba o korišćenju računarskog sistema, potpis dotičnog lica, praćen njegovim imenom i prezimenom mora se nalaziti na ispravi T2L. Ako je to lice pravno lice, potpisnik posle svog potpisa i imena treba da upiše svojstvo u kome potpisuje ispravu.

C. Šifre jezičkih referenci

Videti Prilog B6, Glava III PRILOG B3

ŠIFRE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA

UTVRĐIVANJE STATUSA ROBE ZAJEDNICE

A. Podaci koji se upisuju u različite rubrike

Rubrika 33: Šifra robe

Prva podela

Upisuje se šifra robe koju čini najmanje 6 cifara Harmonizovanog sistema. Međutim, u Zajednici se upisuje 8 cifara Kombinovane nomenklature, ako tako nalažu odredbe Zajednice.

Druge podele

Popunjavaju se korišćenjem bilo kojih drugih posebnih šifara ugovornih strana (takve šifre treba da se upišu počev odmah posle prve podele).

B. Šifre jezičkih referenci

Videti Dodatak B6, Glava III

PRILOG B4

SPISAK POŠILJKI

SPISAK POŠILJKI Br. Oznake, brojevi, broj i vrsta pakovanja:opis robe Zemlja otpreme/izvoza Bruto masa Rezervisanoza službenu upotrebu

(potpis)

PRILOG B5

OBJAŠNJENJE SPISKA POŠILJKI

NASLOV I

OPŠTE

1. Definicija

Spisak pošiljki propisan u članu 7. Dodatka III označava ispravu koja se popunjava na način opisan u ovom prilogu.

2. Obrazac spiska pošiljki

2.1 Kao spisak pošiljki može se koristiti samo prednja strana obrasca.

2.2 Spisak pošiljki sadrži:

(a) naziv „Spisak pošiljki“;

(b) rubriku veličine 70 x 55 mm koja je podeljena na gornji deo veličine 70 x 15 mm i donji deo veličine 70 x 40 mm ;

(v) kolone sa sledećim nazivima i redosledom:

– redni broj,

– oznake, brojevi, broj i vrsta pakovanja, opis robe,

– zemlja otpreme/izvoza,

– bruto masa u kilogramima,

– rezervisano za službenu upotrebu.

Korisnici mogu prilagoditi širinu kolona svojim potrebama. Međutim, kolona pod nazivom „rezervisano za službenu upotrebu“ uvek mora da bude široka najmanje 30 mm. Korisnici takođe mogu sami da odluče kako će koristiti prazne rubrike, osim onih navedenih u tač. a, b i v.

2.3 Vodoravna linija mora da se povuče odmah iza poslednje stavke, a neiskorišćeni prazni prostori moraju da se precrtaju kako bi se sprečilo naknadno upisivanje.

NASLOV II

PODACI KOJI SE UNOSE U RAZLIČITE RUBRIKE

1. Rubrika

1.1 Gornji deo

Ako spisak pošiljki prati tranzitnu deklaraciju, principal će upisati“T1″, „T2“ ili „T2F“ u gornjem delu rubrike.

Ako spisak pošiljki prati T2L dokument, lice na koje se odnosi će upisati“T2L“ ili „T2LF“ u gornjem delu rubrike.

1.2 Donji deo

U ovaj deo moraju se upisati detalji navedeni u tački 4. Glave III.

2. Kolone

2.1 Redni broj

Pre svake stavke označene na spisku pošiljki mora se nalaziti serijski broj.

2.2 Oznake, brojevi, broj i vrsta pakovanja, opis robe

Ako spisak pošiljki prati tranzitnu deklaraciju, detalji će se uneti u skladu sa Prilozima B1 i B6 Glave III. U spisak moraju biti uneti podaci iz rubrike 31 (Pakovanja i opis robe), 44 (Dodatni podaci, priložena dokumenta, potvrde i odobrenja) i ako je potrebno iz rubrike 33 (Šifra robe) i 38 (Neto masa) tranzitne deklaracije.

Ako spisak pošiljki prati T2L dokument, detalji se moraju uneti u skladu sa Prilozima B2 i B3 Glave III.

2.3 Zemlja optreme/izvoza

Unosi se naziv zemlje iz koje se robe otprema ili izvozi. Ova kolona se ne koristi ako spisak pošiljki prati T2L dokument.

2.4 Bruto masa (kg)

Unose se detalji iz rubrike 35 jedinstvenog dokumenta (pogledati Priloge B2 i B6 ove glave ).

NASLOVIII

UPOTREBA SPISKA POŠILJKI

1. Tranzitnu deklaraciju ne mogu da prate i spisak pošiljki i jedan dodatni primerak ili više njih.

2. Kada se koristi spisak pošiljki, rubrike 15 (Zemlja otpreme/izvoza), 32 (broj naimenovanja), 33 (tarifni broj), 35 (bruto masa (kg)) i, ako je potrebno, 44 (Dodatni podaci, priložena dokumenta, potvrde i odobrenja) moraju se precrtati u tranzitnoj deklaraciji, a rubrika 31 (Pakovanje i opis robe) ne može se koristiti za upisivanje oznaka, brojeva, broja i vrsta pakovanja ili opisa robe. Referenca serijskog broja i oznaka različitih spiskova pošiljki unosi se u rubriku 31 (Pakovanje i opis robe) korišćenog obrasca tranzitne deklaracije.

3. Spisak pošiljki podnosi se u istom broju primeraka kao i obrazac na koji se odnosi.

4. Kada je tranzitna deklaracija evidentirana, spisak pošiljki mora imati isti evidencioni broj kao i obrazac na koji se odnosi. Taj broj se unosi pečatom koji ima naziv polazne carinarnice ili ručno. Ako se upisuje ručno, mora da se overi službenim pečatom polazne carinarnice. Službenik polazne carinarnice ne mora da potpisuje obrasce.

5. Ako je nekoliko spiskova pošiljki priloženo uz jedan obrazac koji se koristi za postupak T1 ili T2, spiskovi moraju imati serijski broj koji je određen od strane principala, a broj priloženih isprava mora da se unese u rubriku 4 (Spisak pošiljki) navedenog obrasca.

6. Odredbe st. 1. do 5. primenjuju se, prema potrebi, kada je spisak pošiljki priložen uz T2L dokument.

PRILOG B6

OBJAŠNJENJE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA TRANZITNE DEKLARACIJE

NASLOV I

OPŠTE

Opšti opis

Kada se primenjuje član 22. Dodatka I, obrazac naveden u Prilogu I, Dodatku 1 Konvencije o Jedinstvenom dokumentu koristi se za stavljanje robe u tranzitni postupak u skladu sa Prilogom II, Dodatak 3, Glava 1 Konvencije o jedinstvenom dokumentu.

Kada propisi (posebno odredbe člana 12 (1) ove Konvencije i član 37 (4) Dodatka I) zahtevaju podnošenje dodatnih primeraka tranzitne deklaracije, principal može da koristi dodatne primerke ili fotokopije, ako je to potrebno.

Takođe, principal mora da ih potpiše i da ih podnese nadležnim organima, koji ih moraju overiti na isti način kao što se overava i jedinstveni dokument. Samo ukoliko je drugačije propisano, ove isprave moraju biti označeni napomenom „fotokopija“ i nadležni organi ih moraju prihvatiti kao originale, pod uslovom da ih navedeni nadležni organi prihvataju kao autentične i čitke.

NASLOV II

PODACI KOJI SE UNOSE U ODREĐENE RUBRIKE

I. Formalnosti u polaznoj zemlji

Rubrika 1: Deklaracija

U treći pododeljak mora se uneti sledeće:

(1) kada roba mora da se kreće u okviru postupka T2 : T2 ili T2F;

(2) kada roba mora da se kreće u okviru postupka T1 : T1;

(3) za pošiljke navedene u članu 23 Dodatka I:T.

U tom slučaju potrebno je precrtati prostor posle slova T.

Rubrika 2: Pošiljalac/Izvoznik

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane.

Unosi se puno ime i adresa pošiljaoca/izvoznika. Ugovorne strane mogu da u objašnjenje dodaju zahtev za uključivanje reference na identifikacioni broj koji je dodeljen od strane nadležnih organa za poreze, statističke ili druge namene.

Ako su pošiljke grupisane, ugovorne strane mogu da odrede da se u ovu rubriku upiše sledeća napomena i da se potpis pošiljaoca priloži uz deklaraciju.

Razni – 99211

Rubrika 3: Obrasci

Upisuje se serijski broj seta i ukupan broj korišćenih setova obrazaca i dodatnih primeraka. Na primer, ako postoji jedan obrazac i dva dodatna primerka, unosi se 1/3 na obrazac, 2/3 na prvi dodatni primerak i 3/3 na drugi dodatni primerak.

Ako deklaracija obuhvata samo jednu stavku tj.ako je potrebno popuniti samo jednu rubriku za „opis robe“, rubrika se ostavlja prazna, a umesto toga u rubriku 5 upisuje se broj „1“.

Ako se koriste dva seta od četiri primerka umesto jednog seta od osam primeraka, dva seta se tretiraju kao jedan.

Rubrika 4: Broj spiskova pošiljki

Brojevima se upisuje broj priloženih spiskova pošiljki, ako postoje, ili broj opisnih komercijalnih isprava, ako postoje, koje su odobrili nadležni organi.

Rubrika 5: Naimenovanja

Upisuje se ukupan broj naimenovanja navedenih u tranzitnoj deklaraciji.

Rubrika 6: Ukupan broj paketa

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane. Upisuje se ukupan broj paketa koji čine pošiljku.

Rubrika 8: Primalac

Upisuje se puno ime i adresa lica (ili više lica) ili preduzeća (ili više preduzeća) kojima se roba isporučuje. Kada su pošiljke grupisane, ugovorne strane mogu da odrede da se u ovu rubriku upiše jedna od napomena iz rubrike 2 i da se spisak primalaca priloži uz tranzitnu deklaraciju.

Ugovorne strane mogu da omoguće da se ova rubrika ne popunjava, ako primalac ima sedište van mesta ugovornih strana.

U ovoj fazi nije potrebno navoditi identifikacioni broj.

Rubrika 15: Zemlja otpreme/izvoza

Rubrika 15a

Unosi se naziv zemlje iz koje se roba otprema/izvozi..

Rubrika 17: Zemlja odredišta

Rubrika 17a

Unosi se zemlja odredišta.

Rubrika 18: Identitet i nacionalnost prevoznog sredstva u odlasku

Upisuje se sredstvo identifikacije, na primer registarski broj (ili registarski brojevi) ili naziv prevoznog sredstva (kamion, brod, železnički vagon, avion) na koje je roba direktno utovarena prilikom podnošenja polaznoj carinarnici, zatim nacionalnost prevoznog sredstva (ili prevoznog sredstva koje obezbeđuje pogon za sva vozila ukoliko ih ima više) pri čemu se koriste šifre određene za tu namenu. Na primer, ako se koriste tegljač i prikolica sa različitim registarskim brojevima, upisuju se registarski brojevi oba vozila i nacionalnost tegljača.

Međutim, ako se roba prevozi u kontejnerima predviđenim za prevoz na drumskim vozilima, nadležni organi mogu dozvoliti principalu da ovu rubriku ostavi praznu kada logistika u mestu otpreme može da onemogući navođenje nacionalnosti prevoznog sredstva u trenutku popunjavanja tranzitne deklaracije i ako mogu da osiguraju da će ispravni podaci o prevoznom sredstvu biti naknadno upisani u rubriku 55.

Ako se roba prevozi fiksnim prevoznim instalacijama ili železnicom, ne upisuje se registarski broj ili nacionalnost. Ako se roba prevozi železnicom, ne upisuje se nacionalnost.

U drugim slučajevima deklarisanje nacionalnosti nije obavezno za ugovorne strane.

Rubrika 19: Kontejner (Ktr)

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane.

Koriste se šifre predviđene za potrebe unošenja detalja o pretpostavljenom stanju na granici ugovorne strane na čijem se području nalazi polazna carinarnica u vreme stavljanja robe u zajednički tranzitni postupak.

Rubrika 21: Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva prilikom prelaska granice

Upisivanje sredstva identifikacije u ovu rubriku nije obavezno za ugovorne strane.

Nacionalnost se obavezno upisuje.

Međutim, kada se roba prevozi železnicom ili fiksnom instalacijom, ne upisuje se registarski broj ili nacionalnost.

Upotrebom odgovarajuće šifre, unosi se vrsta (kamion, brod, železnički vagon, avion i td.) i sredstvo identifikacije ( napr. registarski broj ili naziv) aktivnog prevoznog sredstva (tj. prevoznog sredstva koje obezbeđuje pogon) za koje se pretpostavlja da će se koristiti na mestu prelaska granice na izlazu iz ugovorne strane u kojoj se nalazi polazna carinarnica, posle čega se unosi šifra nacionalnosti prevoznog sredstva u vreme stavljanja robe i zajednički tranzitni postupak.

Ako se koristi kombinovani prevoz ili nekoliko prevoznih sredstava, aktivno prevozno sredstvo je ono koje obezbeđuje pogon za celu kompoziciju. Na primer, kada se kamion nalazi na morskom plovilu, aktivno prevozno sredstvo je plovilo, a kada se koristi kombinacija vučnog vozila i prikolice, aktivno prevozno sredstvo je vučno vozilo.

Rubrika 25: Vrsta saobraćaja na granici

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane.

Koriste se šifre predviđene za potrebe upisivanja načina prevoza za koji se pretpostavlja da će se osigurati aktivnim prevoznim sredstvima na kojima će roba napustiti područje ugovorne strane u kojoj se nalazi polazna carinarnica.

Rubrika 27: Mesto utovara

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane.

Ako je data šifra, ona se koristi za upisivanje mesta gde se roba utovaruje na aktivno prevozno sredstvo na kome treba preći granicu ugovorne strane na čijem se području nalazi polazna carinarnica u vreme stavljanja robe u zajednički tranzitni postupak.

Rubrika 31: Pakovanje i opis robe, oznake i brojevi, broj (brojevi)kontejnera, broj i vrsta

Upisuju se oznake, brojevi, broj i vrsta paketa ili u slučaju neupakovane robe, broj takve robe na koju se odnosi deklaracija ili

– Rasuto – 99212

Uobičajeni trgovački opis unosi se u svim slučajevima. Ovaj opis mora da sadrži sve detalje koji su potrebni za identifikaciju robe. Kada je potrebno popuniti rubriku 33 (šifra robe) opis se izražava dovoljno preciznim izrazima da bi se omogućilo razvrstavanje robe. U ovoj rubrici takođe se prikazuju detalji propisani posebnim propisima (napr. akciza). U slučaju korišćenja kontejnera, identifikacione oznake kontejnera takođe se unose u navedenu rubriku.

Rubrika 32: Broj naimenovanja

Upisuje se broj naimenovanja koji je prikazan u spisku naimenovanja deklarisanih u rubrici 5.

Kada se deklaracija odnosi samo na jedno naimenovanje, ugovorne strane ne popunjavaju navedenu rubriku, s obzirom da je broj „1“ već trebao da bude unet u rubriku 5.

Rubrika 33: Šifra robe

Ova rubrika se popunjava ako:

– isto lice popunjava tranzitnu deklaraciju u isto vreme ili posle popunjavanja carinske deklaracije u kojoj se nalazi šifra robe, ili

– ako se tranzitna deklaracija odnosi na robu koja je navedena u spisku koji je objavljen u skladu sa članom 1(3) Dodatka I.

Unosi se šifra robe.

U T2 i T2F tranzitnim deklaracijama koje su popunjene u nekoj od zemalja EFTA navedena rubrika se ne popunjava, osim ako prethodna tranzitna deklaracija nema šifru robe.

U tom slučaju treba navesti šifru unetu u odgovarajuću tranzitnu deklaraciju.

U svim ostalim slučajevima popunjavanje navedene rubrike nije obavezno.

Rubrika 35: Bruto masa

Upisuje se bruto masa, izražena u kilogramima robe koja je opisana u rubrici 31. Bruto masa je ukupna masa sa pakovanjem, osim kontejnera i ostale prevozne opreme.

Kada se carinska deklaracija odnosi na nekoliko vrsta robe, dovoljno je da se upiše ukupna bruto masa u prvo polje 35, a preostala polja rubrike ostaviti prazna.

Rubrika 38: Neto masa

Ova rubrika nije obavezna za ugovorne strane. Upisuje se neto masa, izražena u kilogramima robe koja je opisana u odgovarajućoj rubrici 31.

Neto masa je masa robe bez pakovanja.

Rubrika 40: Sažeta deklaracija/prethodna dokumenta

Upisuje se referenca prethodno carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe ili upotrebe bilo kog carinskog dokumenta. Kada je potrebno navesti više od jedne reference, ugovorne strane mogu da odrede da se naknadne reference unesu u navedenu rubriku, kao i da se spisak odgovarajućih referenci priloži uz tranzitnu deklaraciju:

– Razni – 99211

Rubrika 44: Dodatne informacije, podneta dokumenta, potvrde i odobrenja

Upisuju se podaci propisani bilo kojim posebnim pravilom koje se primenjuje u zemlji otpreme/izvoza zajedno sa referentnim brojevima isprava koje su podnete uz carinsku deklaraciju (npr. serijski broj kontrolnog primerka T5, broj izvozne dozvole ili odobrenja, podaci koje zahtevaju veterinarski ili fitosanitarni propisi, broj tovarnog lista). Pododeljak, „šifra dodatnih podataka (AI)“ se ne popunjava.

Rubrika 50: Principal i ovlašćeni zastupnik, mesto, datum i potpis

Upisuje se puno ime (lica ili preduzeća) i adresa principala, i ako postoji, identifikacioni broj koji daje nadležni organ. Ako postoji mogućnost, upisuje se puno ime (lica ili preduzeća) ovlašćenog zastupnika koji potpisuje deklaraciju u ime principala.

Pošto ne podleže nikakvim posebnim odredbama o korišćenju kompjuterskog sistema, original potpisan od strane lica na koji se odnosi, mora biti na primerku koji zadržava polazna carinarnica. Kada je navedeno lice istovremeno i pravno lice, potpisnik posle svog potpisa dodaje svoje puno ime i svojstvo u kom se potpisuje.

Rubrika 51: Planirane tranzitne carinarnice (i zemlje)

Upisuje se predviđena ulazna carinarnica za svaku ugovornu stranu preko koje se prelazi u toku prevoza ili, ako postupak uključuje prelazak područja koje ne pripada samo ugovornim stranama, izlaznu carinarnicu na kojoj prevozna sredstva napuštaju područje ugovornih strana. Tranzitne carinarnice predstavljene su u spisku carinarnica ovlašćenih za zajednički tranzitni postupak. Posle imena carinarnica, upisuje se šifra zemlje o kojoj je reč.

Rubrika 52: Garancija

Koriste se šifre predviđene za ovu namenu da bi se upisala vrsta garancije ili oslobođenje od polaganja garancije za postupke i, po potrebi, broj uverenja o zajedničkoj garanciji, uverenja o oslobođenju od polaganja garancije ili uverenja o pojedinačnoj garanciji, kao i garantnu carinarnicu.

Kada se zajednička garancija, oslobođenje od polaganja garancije ili pojedinačna garancija koju je garant dostavio, ne odnosi na sve ugovorne strane, upisuje se „nevažeće“ uz šifre ugovorne strane ili strana na koje se odnosi.

Rubrika 53: Odredišna carinarnica (i zemlja)

Upisuje se ime carinarnice kojoj se mora dopremiti roba kako bi se okončao tranzitni postupak. Odredišne carinarnice predstavljene su u spisku carinarnica ovlašćenih za zajednički tranzitni postupak (COL na sajtu EUROPA).

Posle naziva carinarnice, upisuje se šifra zemlje.

II. Formalnosti na putu

Od momenta kada roba napusti polaznu carinarnicu i do momenta kada se roba dopremi u odredišnu carinarnicu, u primerke 4 i 5 tranzitne deklaracije koja prati robu mogu se uneti dodatni podaci. Dodatni podaci se odnose na prevoz i unosi ih prevoznik koji je odgovoran za prevozna sredstva na koja je roba utovarena, ako i kada se izvrše odgovarajuće radnje. Dodatni podaci mogu se dodati čitkim rukopisom, ali u tom slučaju upisuju se mastilom velikim slovima.

Rubrika i radnje su:

– Pretovar: koristi se rubrika 55

Rubrika 55: Pretovar

Kada se vrši pretovar s jednog prevoznog sredstva na drugo ili iz jednog kontejnera u drugi, u toku postupka prevoznik mora da popuni prva tri reda ove rubrike.

Treba podsetiti prevoznika da se pretovar robe može vršiti isključivo uz odobrenje nadležnih organa zemlje na čijoj će se teritoriji obavljati pretovar.

Ako nadležni organi smatraju da se zajednički tranzit može nastaviti na uobičajen način, posle preduzimanja potrebnih mera, overavaju primerke 4 i 5 tranzitne deklaracije.

– Druge nezgode: koristi se rubrika 56.

Rubrika 56: Druge nezgode u toku prevoza

Rubrika se popunjava u skladu sa trenutnim obavezama koje se odnose na tranzit.

Takođe, ako je roba utovarena na poluprikolicu, a tegljač promenjen u toku putovanja(bez pristupa ili pretovara robe), u ovu rubriku se upisuje registarski broj i nacionalnost novog tegljača. U ovom slučaju nije potrebna overa nadležnih organa.

NASLOV III

SPISAK JEZIČKIH REFERENCI I NJIHOVE ŠIFRE

JEZIČKE REFERENCE Šifre BG Ograničena validnostCS Omezená platnostDA Begrænset gyldighedDE Beschränkte GeltungEE Piiratud kehtivusEL Περιορισμένη ισχύςES Validez limitadaFR Validité limitéeHR Valjanost ograničenaIT Validità limitataLV Ierobežots derīgumsLT Galiojimas apribotasHU Korlátozott érvényűMT Validità limitataNL Beperkte geldigheidPL Ograniczona ważnośćPT Validade limitadaRO Validitate limitatăSL Omejena veljavnostSK Obmedzená platnosťFI Voimassa rajoitetustiSV Begränsad giltighetEN Limited validityIS Takmarkað gildissviðNO Begrenset gyldighetTR Sinirli Geçerli Važnost ograničena-99200 BG OsvobodenoCS OsvobozeníDA FritagetDE BefreiungEE LoobumineEL ΑπαλλαγήES DispensaFR DispenseHR OslobođenoIT DispensaLV Derīgs bez zīmogaLT Leista neplombuotiHU MentességMT TneħħijaNL VrijstellingPL ZwolnieniePT DispensaRO DispensăSL OpustitevSK OslobodenieFI VapautettuSV BefrielseEN WaiverIS UndanþegiðNO FritakTR Vazgeçme Oslobođeno-99201 BG Alternativno dokazatelstvoCS Alternativní důkazDA Alternativt bevisDE AlternativnachweisEE Alternatiivsed tõendidEL Εναλλακτική απόδειξηES Prueba alternativaFR Preuve alternativeHR Alternativni dokazIT Prova alternativaLV Alternatīvs pierādījumsLT Alternatyvusis įrodymasHU Alternatív igazolásMT Prova alternattivaNL Alternatief bewijsPL Alternatywny dowódPT Prova alternativaRO Probă alternativăSL Alternativno dokaziloSK Alternatívny dôkazFI Vaihtoehtoinen todisteSV Alternativt bevisEN Alternative proofIS Önnur sönnunNO Alternativt bevisTR Alternatif Kanit Alternativni dokaz-99202 BG Različiя: mitničesko učreždenie, kъdeto stokite sa predstaveni (naimenovanie i stranaCS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …..(název a země)DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (΄Ονομα και χώρα)ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja)IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume şi ţara)òSL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in zemlja)SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…….(adı ve ülkesi). Razlike: carinarnice kojima je predata roba (naziv i zemlja) 99203 BG Izlizaneto ot …………… podleži na ograničeniя ili taksi sъglasno Reglament/Direktiva/Rešenie № …,CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …DA Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …DE Ausgang aus ……………..– gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.EE Väljumine ……………… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr..EL Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …ES Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …FR Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …HR Izlaz iz …………….. podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …IT Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …LV Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,LT Išvežimui iš …………….. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,HU A kilépés………. területéről a …rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik MT Ħruġ mill-………………. suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.PL Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …PT Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º …RO Ieşire din……. supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …SL Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …SK Výstup z……………………… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….“FI …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja Izlaz iz … podleže ograničenjima ili troškovima na osnovu Odluke br. … – 99204 SV Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … EN Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …IS Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….NO Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. TR Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir BG Osvobodeno ot zadъlžitelen maršrut,CS Osvobození od stanovené trasyDA fritaget for bindende transportruteDE Befreiung von der verbindlichen BeförderungsrouteEE Ettenähtud marsruudist loobutudEL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομήςES Dispensa de itinerario obligatorioFR Dispense d’itinéraire contraignantHR Oslobođeno od propisanog plana putaIT Dispensa dall’itinerario vincolanteLV Atļauts novirzīties no noteiktā maršrutaLT Leista nenustatyti maršrutoHU Előírt útvonal alól mentesítveMT Tneħħija ta` l-itinerarju preskittNL Geen verplichte routePL Zwolniony z wiążącej trasy przewozuPT Dispensa de itinerário vinculativoRO Dispensă de la itinerarul obligatoriuSL Opustitev predpisane potiSK Oslobodenie od predpísanej trasyFI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisestaSV Befrielse från bindande färdvägEN Prescribed itinerary waivedIS Undanþága frá bindandi flutningsleiðNO Fritak for bindende reiseruteTR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme. Oslobođeno propisanog plana puta – 99205 BG Odobren izpraщačCS Schválený odesílatelDA Godkendt afsenderDE Zugelassener VersenderEE Volitatud kaubasaatjaEL Εγκεκριμένος αποστολέαςES Expedidor autorizadoFR Expéditeur agrééHR Ovlašteni pošiljateljIT Speditore autorizzatoLV Atzītais nosūtītājsLT Įgaliotas siuntėjasHU Engedélyezett feladóMT Awtorizzat li jibgħatNL Toegelaten afzenderPL Upoważniony nadawcaPT Expedidor autorizadoRO Expeditor agreatSL Pooblaščeni pošiljateljSK Schválený odosielateľFI Valtuutettu lähettäjäSV Godkänd avsändareEN Authorised consignorIS Viðurkenndur sendandiNO Autorisert avsenderTR İzinli Gönderici. Ovlašćeni pošiljalac -99206 BG Osvoboden ot podpisCS Podpis se nevyžadujeDA Fritaget for underskriftDE Freistellung von der UnterschriftsleistungEE Allkirjanõudest loobutudEL Δεν απαιτείται υπογραφήES Dispensa de firmaFR Dispense de signatureHR Oslobođeno potpisaIT Dispensa dalla firmaLV Derīgs bez parakstaLT Leista nepasirašytiHU Aláírás alól mentesítveMT Firma mhux meħtieġaNL Van ondertekening vrijgesteldPL Zwolniony ze składania podpisuPT Dispensada a assinaturaRO Dispensă de semnăturăSL Opustitev podpisaSK Oslobodenie od podpisuFI Vapautettu allekirjoituksestaSV Befrielse från underskriftEN Signature waivedIS Undanþegið undirskriftNO Fritatt for underskriftTR İmzadan Vazgeçme Oslobođeno potpisa- 99207 BG ZABRANENO OBЩO OBEZPEČENIECS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKYDA FORBUD MOD SAMLET KAUTIONDE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGTEE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUDEL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDAFR GARANTIE GLOBALE INTERDITEHR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVOIT GARANZIA GLOBALE VIETATALV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTSLT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTAHU ÖSSZKEZESSÉG TILALMAMT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVANL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODENPL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJPT GARANTIA GLOBAL PROIBIDARO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂSL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJESK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKYFI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTYSV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDENEN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITEDIS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐNO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTITR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR. Zabranjena zajednička garancija- 99208 BG IZPOLZVANE BEZ OGRANIČENIЯCS NEOMEZENÉ POUŽITÍDA UBEGRÆNSET ANVENDELSEDE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNGEE PIIRAMATU KASUTAMINEΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗES UTILIZACIÓN NO LIMITADAFR UTILISATION NON LIMITEEHR NEOGRANIČENA UPORABAIT UTILIZZAZIONE NON LIMITATALV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMSLT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMASHU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLATMT UŻU MHUX RISTRETTNL GEBRUIK ONBEPERKTPL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIEPT UTILIZAÇÃO ILIMITADARO UTILIZARE NELIMITATĂSL NEOMEJENA UPORABASK NEOBMEDZENÉ POUŽITIEFI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTUSV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNINGEN UNRESTRICTED USEIS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUNNO UBEGRENSET BRUKTR KISITLANMAMIŞ KULLANIM Neograničena upotreba-99209 BG Izdaden vposledstvieCS Vystaveno dodatečněDA Udstedt efterfølgendeDE Nachträglich ausgestelltEE Välja antud tagasiulatuvaltEL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posterioriFR Délivré a posterioriHR Izdano naknadnoIT Rilasciato a posterioriLV Izsniegts retrospektīviLT Retrospektyvusis išdavimasHU Kiadva visszamenőleges hatállyal MT Maħruġ b’mod retrospettivNL Achteraf afgegevenPL Wystawione retrospektywniePT Emitido a posterioriRO Eliberat ulteriorSL Izdano naknadnoSK Vyhotovené dodatočneFI Annettu jälkikäteenSV Utfärdat i efterhandEN Issued retroactivelyIS Útgefið eftir áNO Utstedt i etterhåndTR Sondran Düzenlenmiştir Izdano naknadno – 99210 BG RazniCS RůzníDA DiverseDE VerschiedeneEE ErinevadEL διάφοραES VariosFR DiversHR RazniIT VariLV DažādiLT ĮvairūsHU TöbbféleMT DiversiNL DiversePL RóżnePT DiversosRO DiverseSL RaznoSK RôzniFI UseitaSV FleraEN VariousIS ÝmisNO DiverseTR Çeşitli Razni – 99211 BG NasipnoCS Volnĕ loženoDA BulkDE LoseEE PakendamataEL χύμαES A granelFR VracHR RasutoIT Alla rinfusaLV BeramsLT NesupakuotaHU ÖmlesztettMT Bil-kwantitáNL Los gestortPL LuzemPT A granelRO VracSL RazsutoSK VoľneFI IrtotavaraaSV BulkEN BulkIS Vara í lausuNO BulkTR Dökme Rasuto – 99212 BG IzpraщačCS OdesílatelDA AfsenderDE VersenderEE SaatjaEL αποστολέαςES ExpedidorFR ExpéditeurHR PošiljateljIT SpeditoreLV NosūtītājsLT SiuntėjasHU FeladóMT Min jikkonsenjaNL AfzenderPL NadawcaPT ExpedidorRO ExpeditorSL PošiljateljSK OdosielateľFI LähettäjäSV AvsändareEN ConsignorIS SendandiNO AvsenderTR Gönderici Pošiljalac – 99213

NASLOV IV

UPUTSTVO O DODATNIM PRIMERCIMA OBRAZACA

A. Dodatni primerci obrazaca koriste se samo ako se carinska deklaracija odnosi na više od jednog naimenovanja (videti rubriku 5). Podnose se zajedno sa obrascem u skladu sa Konvencijom o Jedinstvenom dokumentu, Prilogom I, Dodatkom 1.

B. Uputstva iz Glava I i II primenjuju se isto na dodatne primerke obrazaca.

Međutim,:

– „T1bis“, „T2bis“ ili „T2Fbis“ upisuju se u treći pododeljak rubrike 1 u skladu sa zajedničkim tranzitnim postupkom koji se odnosi na robu;

– upotreba rubrika 2 i 8 dodatnog primerka u Prilogu I, Dodatku 3 Konvencije o Jedinstvenom dokumentu nije obavezna za ugovorne strane, tako da samo treba navesti ime, i ako postoji identifikacioni broj lica na koje se odnosi.

V. Ako se koriste dodatni primerci obrazaca:

– rubrike „za opis robe“ koje nisu korišćene moraju se precrtati da bi se sprečilo njihovo naknadno popunjavanje;

– rubrike 32 (broj naimenovanja), 33 (šifra robe), 35 (bruto masa (kg)), 38 (neto masa (kg)) i 44 (dodatni podaci, podneta dokumenta, potvrde i odobrenja) moraju se precrtati u korišćenoj tranzitnoj deklaraciji, a rubrika 31 (pakovanje i opis robe) ne može se koristiti za unos oznaka, brojeva, broja i vrste pakovanja ili opisa robe. Potrebno je upisati referencu na serijski broj i oznaku različitih dodatnih primeraka u rubriku 31 (pakovanje i opis robe) korišćene tranzitne deklaracije.

PRILOG B7

PEČAT ZA REZERVNI POSTUPAK

REZERVNI POSTUPAK NCTSU SISTEMU NEMA DOSTUPNIH PODATAKAPOKRENUTO DANA …………………………………………………………………………………………..(Datum/čas)

(dimenzije: 26 h 59 mm, crveno mastilo)

PRILOG B8

TC 10 – OBAVEŠTENJE O TRANZITU

PRILOG B9

POSEBAN PEČAT ZA OVLAŠĆENOG POŠILJAOCA

POSEBAN PEČAT

1. Grb ili bilo koji drugi znakovi ili slova koji obeležavaju zemlju

2. Polazna carinarnica

3. Broj deklaracije

4. Datum

5. Ovlašćeni pošiljalac

5. Odobrenje

PRILOG B10

TC 11 – POTVRDA

TS 11 – POTVRDAOdredišna carinarnica u ………………………………………………………………………………ovim potvrđuje da je dokument T1, T2, T2F (1) ili TAD kontrolni primerak T5 (1)evidentiran dana …………………………………….pod brojem…………………………………………………….u carinarnici ……………………………………………………………………………………………………………….podnesen. U ……………………………….., dana …………………………… ………………………………………………………………………….. (Potpis) _________________(1) Nepotrebno precrtati

PRILOG B11

NALEPNICA

(železnički tranzit)

boje: crna na zelenoj

V. PRILOZI GARANCIJE

PRILOG V1

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ TRANZITNI POSTUPAK ZAJEDNICE

GARANTNI DOKUMENT

POJEDINAČNA GARANCIJA

I. Obaveze garanta:

    1. Dole potpisani(1)_________________sa prebivalištem u(2) ________________ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u garantnoj carinarnici ______________________do maksimalnog iznosa od ____________________________za Evropsku zajednicu (koja obuhvata Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku,Helensku Republiku, Kraljevinu Španiju, Francusku Republiku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Portugalsku Republiku, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), i Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3) za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(4) ______________________________________________________               jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u zajednički tranzitni postupak ili tranzitni postupak Zajednice, od polazne carinarnice ______________________ do odredišne carinarnice __________________________   Opis robe:   ________________________________________________________________________________     2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.   Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji. 3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati garantna carinarnica. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.4.Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(5) svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresa   Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti garantnu carinarnicu.

 

U ___________________________________, dana ___________________

____________________________________________________(Potpis)(6)

II. Prihvatanje od strane garantne carinarnice

Garantna carinarnica______________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana _________________________________________________ za pokrivanje zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice po tranzitnoj deklaraciji br. ___________ od __________(7)

  _________________________   (Pečat i potpis)

______________________________

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primenjivaće se samo u tranzitnim operacijama u Zajednici. (4) Prezime i ime ili naziv firme i adresa principala (5) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4 tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju(6) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, upisati sledeću napomenu: „Garancija u iznosu od _____“, iznos navesti slovima.(7) Popunjava polazna carinarnica.

PRILOG V2

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ TRANZITNI POSTUPAK ZAJEDNICE

GARANTNI DOKUMENT

POJEDINAČNA GARANCIJA U OBLIKU KUPONA

I. Obaveze garanta

1. Dole potpisani(1)_________________sa prebivalištem u(2) ________________ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u garantnoj carinarnici ______________________ za Evropsku zajednicu (koja obuhvata Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španiju, Francusku Republiku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Portugalsku Republiku, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), i Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3), za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u zajednički tranzitni postupak ili tranzitni postupak Zajednice, a u pogledu koje se dole potpisani obavezao da će izdati kupone pojedinačne garancije do maksimalnog iznosa od 7 000 evra po kuponu.

  2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, do 7 000 evra po kuponu pojedinačne garancije, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.   Na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, nadležni organi mogu produžiti preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji. 3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati garantna carinarnica. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.  4. Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavljanje(4) u svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresaDole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu (službenu) adresu za dostavljanje.   Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova službena adresa za dostavljanje. Dole potpisani se obavezuje da neće menjati adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti garantnu carinarnicu.

U ___________________________________, dana _________________________________________

____________________________________________________(Potpis)(5)

II. Prihvatanje od strane garantne carinarnice

Garantna carinarnica ______________________________________________________________________

Obaveza garanta prihvaćena dana

______________________________________________________________________

 

  ___________________________   (Pečat i potpis)

__________________________ 

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Samo u tranzitnim operacijama u Zajednici(4) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4 tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju(5) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, svojeručno napisati: Garancija.

PRILOG V3

KUPON POJEDINAČNE GARANCIJE

(Prednja strana)

 TC 32 – KUPON POJEDINAČNE GARANCIJE A 000 000Izdat od______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ime/naziv i adresa lica ili firme)(Obavezivanje garanta prihvaćeno dana____________________________________________________od strane garantne carinarnice _________________________________________________________) Ovaj kupon, izdat dana ___________ pokriva iznos do 7 000 evra za tranzitni postupak Zajednice/ zajednički tranzitni postupak ili koji započinje najkasnije_______________________________________________i za koji je principal ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ime/naziv i adresa lica ili firme)  _____________________________ (Potpis principala) (1)  ___________________________________(Potpis i pečat garanta)  _____________________(1) Potpis nije obavezan.

(poleđina)

  Popunjava polazna carinarnicaPostupak tranzita koji se obavlja pod dokumentima T1,T2,T2F (1)evidentiran dana ______________________ pod brojem ____________________________u carinarnici u _________________________________________________________    ___________________________  ____________________________(pečat)  (potpis) ___________________ (1) Precrtati nepotrebno

 

PRILOG V4

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ TRANZITNI POSTUPAK ZAJEDNICE

GARANTNI DOKUMENT

ZAJEDNIČKA GARANCIJA

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1)_________________sa prebivalištem u(2) ________________ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u garantnoj carinarnici ______________________do maksimalnog iznosa od ____________________________ koji je 100/50/30%(3) referentnog iznosa, za Evropsku Uniju (koja obuhvata Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španiju, Francusku Republiku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Portugalsku Republiku, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske) i Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(4), za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(5) _______________________, jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u tranzitni postupak Zajednice ili zajednički tranzitni postupak.

2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa do gore navedenog maksimalnog iznosa, na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji.Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uslovima ovog obavezivanja, osim ako se od dole potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi u toku tranzitnog postupka Zajednice ili zajedničkog tranzitnog postupka koji je započet pre prijema prethodnog zahteva ili u roku od 30 dana posle toga.   3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati garantna carinarnica. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku tranzitnog postupka Zajednice ili zajedničkog tranzitnog postupka, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.4.Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(6) u svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresa

Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu (službenu) adresu za dostavljanje.

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova službena adresa za dostavljanje. Dole potpisani se obavezuje da neće menjati adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti garantnu carinarnicu.

U ___________________________________, dana ___________________

____________________________________________________(Potpis)(7)

II . Prihvatanje od strane garantne carinarnice

Garantna carinarnica _____________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana

_____________________________________________________________________

  _____________________   (Pečat i potpis)

 ______________________________

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Precrtati nepotrebno(4) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primenjivaće se samo u tranzitnim operacijama u Zajednici. (5) Prezime i ime, ili naziv firme i puna adresa principala.(6) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4 tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju (7)Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa svojeručno, napisati sledeću napomenu: „Garancija na iznos od _____“, sa upisanim iznosom u celini.

 

PRILOG V5

UVERENJE O ZAJEDNIČKOJ GARANCIJI

PREDNJA STRANA

TC31 – UVERENJE O ZAJEDNIČKOJ GARANCIJI (Prednja strana)

Važi do   Dan Mesec Godina  2. Broj 3. Principal (prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   Garant(prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   5.Garantna carinarnica (naziv, puna adresa i zemlja)   6. Referentni iznos brojevima: slovima: Šifra valute   7. Garantna carinarnica potvrđuje da je gore navedeni principal položio zajedničku garanciju koja važi za tranzitni postupak Zajednice ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, NORVEŠKA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)   8.Posebne primedbe  9.   Period važenja produžen do DanMesec  God.        uključujući    Sačinjeno u _______________________dana__________  (Mesto) (Datum) (Potpis i pečat garantne carinarnice) Sačinjeno u _______________ dana _________________                            (Mesto)                            (Datum) (Potpis i pečat garantne carinarnice)

(*) samo za tranzitni postupak Zajednice 

PRILOG V5

POLEĐINA

10. Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju tranzitni postupak Zajednice ili zajednički tranzitni postupak: (poleđina)

11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 12. Potpis principala(1) 11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 12. Potpis principala(1)                                

(1)Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 12 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

PRILOG V6

UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA GARANCIJE

PREDNJA STRANA

TC33 – UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA GARANCIJE (Prednja strana)

Važi do   Dan Mesec Godina  2. Broj 3. Principal (prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   4.Garantna carinarnica (naziv, puna adresa i zemlja)   5. Referentni iznos brojevima: slovima: Šifra valute   6. Garantna carinarnica ovim potvrđuje da je gore navedenom principalu odobreno oslobođenje od polaganja garancije za tranzitni postupak Zajednice ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, NORVEŠKA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)   7.Posebne primedbe:  8.   Period važenja produžen do DanMesec  God.        uključujući    Sačinjeno u _______________________dana__________  (Mesto) (Datum) (Potpis i pečat garantne carinarnice) Sačinjeno u _______________ dana _________________                            (Mesto)                            (Datum) (Potpis i pečat garantne carinarnice)

 (*) samo za tranzitni postupak Zajednice 

PRILOG V6 POLEĐINA 9. Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju tranzitni postupak Zajednice ili zajednički tranzitni postupak: (poleđina) 10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 11. Potpis principala(1) 10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 11. Potpis principala(1)                                

(1) Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 11 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

PRILOG V7

OBJAŠNJENJE ZA POPUNJAVANJE UVERENJA O ZAJEDNIČKOJ GARANCIJI I UVERENJA O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA GARANCIJE

1. Podaci koje se upisuju na prednjoj strani uverenja

Nakon izdavanja, ne mogu se vršiti bilo kakve izmene, dodavanje ili brisanje podataka navedenih u rubrikama od 1 do 8 uverenja o zajedničkoj garanciji ili rubrikama 1 do 7 uverenja o oslobođenju od polaganja garancije.

1.1. Šifra valute

U rubriku 6 uverenja o zajedničkoj garanciji i rubriku 5 uverenja o oslobođenju od polaganja garancije upisuje se ISO ALPHA 3 (ISO 4217) šifra korišćene valute.

1.2. Napomene

Kada zajednička garancija ne može da se koristi za robu iz Priloga I Dodatak I, u rubriku 8 uverenja upisuje se:

Ograničeno važenje – 99200

1.2.2. Kada se principal obavezao da će sve svoje tranzitne deklaracije podnositi kod određene polazne carinarnice, naziv carinarnice mora velikim slovima da se upiše u rubriku 8 uverenja o zajedničkoj garanciji ili rubriku 7 uverenja o oslobođenju od polaganja garancije, u zavisnosti od slučaja.

1.3. Overa uverenja u slučaju produženja njihovog važenja

Kada se period važenja uverenja produži, garantna carinarnica mora da overi rubriku 9 uverenja o zajedničkoj garanciji ili rubriku 8 uverenja o oslobođenju od polaganja garancije.

2. Podaci koji se navode na poleđini uverenja – Lica koja su ovlašćena da potpisuju tranzitne deklaracije

2.1. Kada je uverenje izdato, ili u bilo kom momentu u toku njegovog važenja, principal mora na poleđini da navede imena lica ovlašćenih za potpisivanje tranzitne deklaracije. Svaki takav navod mora da sadrži prezime i ime ovlašćenog lica i primerak njegovog potpisa i svaki mora da bude potpisan od strane principala. Principal ima mogućnost da precrta sve rubrike koje ne želi da koristi.

2.2. Principal može u bilo kom momentu da povuče takva ovlašćenja.

2.3. Svako lice čije je ime navedeno na poleđini uverenja koje se podnosi polaznoj carinarnici, predstavlja ovlašćenog zastupnika principala.

3.Korišćenje ovakvih uverenja kada je upotreba zajedničke garancije zabranjena

Za postupak, primenjuje se stav 4. Priloga IV Dodatka I

DODATAK IV

UZAJAMNA POMOĆ ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

Cilj

Član 1.

Ovaj dodatak utvrđuje pravila za obezbeđenje naplate potraživanja u svakoj zemlji potraživanja u skladu sa članom 3. koje nastaje u drugoj zemlji. Odredbe koje se sprovode su postavljene u Prilogu I ovog dodatka.

Definicije

Član 2.

U ovom dodatku:

„podnosilac zahteva“ označava nadležni organ zemlje koja podnosi zahtev za pomoć u pogledu potraživanja iz člana 3,

„primalac zahteva“ označava nadležni organ zemlje kojoj se podnosi zahtev.

Primena

Član 3.

Ovaj dodatak se primenjuje na :

(a) sva potraživanja koja se odnose na dugove iz člana 3. stav 1. Dodatka I. koji su dospeli u vezi sa procedurom zajedničkog tranzita koji je počeo posle stupanja na snagu ovog dodatka70

(b) kamate i troškove koji proizlaze iz naplate gore spomenutih potraživanja.

Komunikacija i upotreba informacija

Član 4.

Na zahtev podnosioca zahteva, primalac zahteva pruža sve informacije koje bi podnosiocu zahteva bile korisne u naplati njegovog potraživanja. Kako bi dobio te informacije, primalac zahteva koristi svoja ovlašćenja predviđena zakonom ili nekim drugim propisima koji se primenjuju za naplatu nekih sličnih potraživanja koja su nastala u zemlji gde taj organ ima sedište.

U zahtevu za dostavljanje informacija navodi se ime i adresa osobe na koju se odnose informacije, kao i priroda i iznos potraživanja u vezi s kojim je zahtev podnesen.

Primalac zahteva nije obavezan da dostavi informacije:

(a) koje ne bi mogao dobiti u svrhu naplate sličnih potraživanja koja su nastala u zemlji u kojoj taj organ ima sedište;

(b) koje bi otkrile neku trgovačku, industrijsku ili profesionalnu tajnu; ili

(v) čije objavljivanje bi moglo da ugrozi sigurnost javnog interesa te zemlje ili bilo u suprotnosti sa njim.

Primalac zahteva obaveštava podnosioca zahteva o razlozima odbijanja zahteva za informacijama.

Informacije dobijene u skladu sa ovim članom koriste se isključivo u svrhu ove Konvencije i zemlja koja ih prima mora da ih štiti na isti način na koji štiti informacije slične prirode na osnovu zakonodavstva te zemlje. Te informacije mogu da se koriste u druge svrhe samo uz pisano dopuštenje nadležnog organa koje je dostavilo informacije i podložno je eventualnim ograničenjima koje je taj organ utvrdio.

Zahtev za dostavljanje informacije izrađuje se na obrascu koji odgovara primeru iz Priloga II ovog Dodatka.

Obaveštenje

Član 5.

Na zahtev podnosioca zahteva primalac će, u skladu s važećim pravilima o obaveštavanju u vezi sličnih instrumenata ili odluka u zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište, obavestiti adresata o svim instrumentima i odlukama, uključujući i one sudske prirode, koji su iz zemlje u kojoj podnosilac zahteva ima sedište i koji se odnose na potraživanje i/ili naplatu potraživanja.

U zahtevu za obaveštavanje se navodi ime, prezime i adresa konkretnog primaoca, priroda i predmet instrumenta ili odluke o kojoj se obaveštava, prema potrebi ime i prezime i adresa dužnika i potraživanje na koje se instrument ili odluka odnose, kao i sve druge korisne informacije.

Primalac zahteva odmah informiše podnosioca zahteva o preduzetim merama u vezi sa zahtevom za obaveštavanje, a posebno o datumu kada je adresatu dostavljen instrument ili odluka.

Zahtev za obaveštavanje se dostavlja na obrascu koji odgovara primeru iz Priloga III ovog Dodatka.

Izvršenje zahteva

Član 6.

Na zahtev podnosioca, primalac zahteva naplaćuje potraživanja koja su predmet instrumenta kojim se omogućuje njihova prinudna naplata u skladu sa zakonima i drugim propisima koji se primenjuju za naplatu sličnih potraživanja koja su nastala u zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište.

U tu svrhu, sa svakim potraživanjem za koje je bio podnesen zahtev za naplatu postupa se kao sa potraživanjem zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište, osim kada se primenjuje član 12.

Član 7.

Uz zahtev za naplatu potraživanja koji podnosilac upućuje primaocu zahteva mora da se priloži službeni ili overeni primerak instrumenta kojim se dozvoljava njegova prinudna naplata, izdat u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, i prema potrebi, original ili overeni primerak ostalih isprava potrebnih za naplatu.

Podnosilac zahteva ne može podneti zahtev za naplatu osim ako:

niko ne osporava potraživanje i/ili instrument koji omogućava njegovu prinudnu naplatu u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište;

b) je u zemlji u kojoj ima sedište podneo zahtev za postupak naplate koji mu je dostupan na osnovu instrumenta iz stava 1., a preduzete mere nisu dovele do naplate potraživanja u celosti;

v) je potraživanje veće od 1.500,00 evra. Vrednost iznosa u nacionalnim valutama izražen u evrima izračunava se u skladu s odredbama člana 22. Dodatka II.71

U zahtevu za naplatu navodi se ime i adresa osobe, svrha potraživanja, iznos glavnice i dospelih kamata i troškova, kao i druge relevantne informacije.

4. Osim toga, zahtev za naplatu sadrži izjavu podnosioca zahteva u kojoj se navodi datum od kada je moguća prinudna naplata, u skladu sa zakonima na snazi u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište i kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi navedeni u stavu 2.

Čim podnosilac zahteva sazna bilo kakve relevantne informacije koje se odnose na predmet koji je doveo do zahteva za izvršenje, on ih šalje primaocu zahteva.

Član 8.

Instrument kojim se odobrava prinudna naplata potraživanja se, prema potrebi, i u skladu sa važećim zakonskim odredbama zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište, prihvata, priznaje, dopunjuje ili zamenjuje instrumentom kojim se dozvoljava prinudna naplata na teritoriji te zemlje.

Prihvatanje, priznavanje, dopunjavanje ili zamena moraju se obaviti u najkraćem mogućem roku, posle datuma primanja zahteva za naplatom. Oni se ne mogu odbiti ukoliko je instrument, kojim se odobrava prinudna naplata u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, pravilno sastavljen.

Ako bilo koja od ovih formalnosti dovede do ispitivanja ili osporavanja u vezi s potraživanjem i/ili instrumentom kojim se odobrava prinudna naplata koju je izdao podnosilac zahteva, primenjuju se odredbe člana 12.

Član 9.

1. Potraživanja se naplaćuju u valuti zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište.

2. Primalac zahteva može, ukoliko je to propisano zakonom ili drugim propisima u zemlji u kojoj taj organ ima sedište, i nakon savetovanja s podnosiocem zahteva, da omogući dužniku vreme za plaćanje ili plaćanje u ratama. Sve kamate koje je primalac zahteva

71 Izmenjeno Odlukom Br. 1/2000 od 20.12.2000 (SL. LIST 9, 12.1.2001, str. 1).

obračunao u vezi sa tim dodatnim vremenom za plaćanje, prosleđuju se podnosiocu zahteva.

Kamate obračunate za kašnjenje u plaćanju na osnovu zakona i drugih propisa na snazi u zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište, takođe se prosleđuju podnosiocu zahteva.

Član 10.

Potraživanja koja se moraju naplatiti, ne dobijaju povlašćeni tretman u zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište.

Član 11.

Primalac zahteva odmah obaveštava podnosioca zahteva o radnjama koje je preduzeo u vezi sa zahtevom za naplatu.

Osporavani zahtevi

Član 12.

1. Ako, u toku postupka naplate, neka zainteresovana strana ospori potraživanje i/ili instrument kojim se dopušta njegova prinudna naplata, ona pokreće parnicu pred nadležnim organom zemlje u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, u skladu sa njenim zakonima i propisima. Podnosilac zahteva mora o toj parnici obavestiti primaoca zahteva. Stranka takođe može o parnici da obavesti primaoca zahteva.

2. Čim je primalac zahteva primio obaveštenje iz stava 1. od podnosioca zahteva ili od zainteresovane stranke, on obustavlja postupak prinudne naplate u očekivanju odluke nadležnog organa u tom predmetu. Ukoliko primalac molbe to smatra potrebnim, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 13., taj organ može da preduzme mere predostrožnosti kako bi se zahtevala naplata ako zakoni ili propisi na snazi u zemlji u kojoj se taj organ nalazi omogućavaju takve parnice za slična potraživanja.

3. Kada se osporavaju mere prinudne naplate preduzete u zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište, pokreće se parnica pred nadležnim organom te zemlje, u skladu s njenim zakonima i propisima.

4. Kada je nadležni organ pred kojim je pokrenuta parnica u skladu sa stavom 1., sud ili upravni sud, odluka tog suda, ukoliko je u korist podnosioca zahteva i odobrava naplatu potraživanja u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, predstavlja »instrument koji odobrava prinudnu naplatu« u skladu sa članom 6., 7. i 8., a sa naplatom potraživanja se nastavlja na osnovu te odluke.

Mere predostrožnosti

Član 13.

1. Na obrazloženi zahtev podnosica zahteva, primalac preduzima mere predostrožnosti radi osiguravanja naplate potraživanja, ako je dozvoljeno zakonima i propisima zemlje u kojoj taj organ ima sedište.

2. Kako bi odredbe prvog stava ovog člana stupile na snagu, shodno se primenjuju član 6, član 7. st. 1, 3 i 5. i čl. 8, 11, 12. i 14.

3. Zahtev za mere predostrožnosti sastavlja se na obrascu koji odgovara primerku u Prilogu IV ovog dodatka.

Izuzeci

Član 14.

Primalac zahteva nije obavezan:

(a) dati pomoć koja je propisana u čl. 6. i 13, ako bi naplata potraživanja, zbog stanja dužnika dovela do ozbiljnih ekonomskih ili socijalnih poteškoća u zemlji u kojoj taj organ ima sedište;

(b) prihvatiti naplatu potraživanja, ako smatra da bi ona mogla da naruši javni interes ili druge bitne interese zemlje u kojoj taj organ ima sedište;

(v) preduzeti naplatu potraživanja, ako podnosilac zahteva nije iscrpio sredstva naplate na teritoriji zemlje u kojoj ima sedište.

Primalac zahteva obaveštava podnosioca zahteva o razlozima odbijanja zahteva za pomoć.

Član 15.

1. Pitanja u pogledu vremena ograničenja uređuju isključivo zakoni na snazi u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište.

2. Smatra se da radnje koje je primalac zahteva preduzeo u naplati potraživanja, postupajući prema molbi za pomoć koje bi, da ih je preduzeo podnosilac zahteva, doveli do obustavljanja ili prekida vremena ograničenja u skladu sa zakonima na snazi u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, bili preduzeti u drugoj zemlji u meri u kojoj je taj efekat u pitanju.

Poverljivost

Član 16.

Isprave i informacije dostavljene primaocu zahteva u skladu s ovim Dodatkom on može poslati samo:

(a) osobi navedenoj u zahtevu za pomoć;

(b) osobama i organima odgovornim za naplatu potraživanja i isključivo u tu svrhu;

(v) sudskim organima koji se bave predmetima vezanim uz naplatu potraživanja.

Jezici

Član 17.

Molbama za pomoć i relevantnim ispravama prilaže se prevod na službenom jeziku, ili

na jednom od službenih jezika zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište, ili na jeziku koji je tome organu prihvatljiv.

Troškovi pomoći

Član 18.

Zemlje u postupku odriču se svih međusobnih potraživanja za povraćaj troškova nastalih usled međusobne pomoći na osnovu ovog Dodatka.

Međutim, zemlja u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, ima obavezu prema zemlji u kojoj primalac zahteva ima sedište za troškove nastale kao posledicu parnica koje su se pokazale neosnovanim, i to kako u pogledu sadržaja potraživanja tako i u pogledu tačnosti instrumenta koji je izdao podnosilac zahteva.

Ovlašćeni organi

Član 19.

Zemlje međusobno dostavljaju spisak organa koji su ovlašćeni za podnošenje ili primanje zahteva za pomoć, kao i sve naknadne relevantne promene.

Članovi 20. do 22.

Ovaj dodatak ne sadrži članove 20. do 22.

Komplementarnost

Član 23.

Odredbe ovog dodatka ne sprečavaju pojedine zemlje da pružaju veću meru uzajamne pomoći, bilo sada ili u budućnosti, na osnovu sporazuma ili dogovora, uključujući i onih za obaveštavanje o zakonskim i podzakonskim aktima.

Članovi 24. do 26

(Ovaj dodatak ne sadrži članove 24. do 26.)

PRILOZI DODATKA IV

PRILOG I

ODREDBE ZA PRIMENU

NASLOV I

Područje primene

Član 1.

1. Ovaj Prilog utvrđuje detaljna pravila za sprovođenje Dodatka IV.

2. Ovaj Prilog takođe utvrđuje detaljna pravila o konverziji i prenosu naplaćenih iznosa.

NASLOV II

Zahtev za dostavljanje informacija

Član 2.

1. Zahtev za dostavljanje informacija iz člana 4. Dodatka IV sastavlja se u pisanom obliku, a odgovara primeru iz Aneksa II. Navedeni zahtev ima otisnut službeni pečat podnosioca zahteva i potpis službene osobe tog organa ovlašćenog za podnošenje takvog zahteva.

2. Podnosilac zahteva, prema potrebi, u zahtevu za informacije navodi naziv svakog drugog primaoca zahteva kome je bio upućen sličan zahtev za informacije.

Član 3.

Zahtev za dostavljanje informacija može se odnositi na:

(a) dužnika, ili

(b) svaku osobu odgovornu za naplatu potraživanja na osnovu zakona koji je na snazi u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište.

Kada podnosilac zahteva zna da je u posedu treće strane imovina, koja pripada jednoj od osoba navedenih u prethodnoj stavci, zahtev se takođe može odnositi na tu treću stranu.

Član 4.

Primalac zahteva potvrđuje prijem zahteva za informacije u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom) što je pre moguće, odnosno u roku sedam dana od dana prijema.

Član 5.

1. Primalac zahteva šalje podnosiocu zahteva svaku traženu informaciju kako i kada je dobije.

2. Kada u razumnom roku nije moguće dobiti sve ili deo traženih informacija, uzimajući u obzir određeni slučaj, primalac zahteva o tome obaveštava podnosioca zahteva, navodeći razloge za to.

U svakom slučaju, na kraju šest meseci od dana potvrde prijema zahteva, primalac zahteva obaveštava podnosioca zahteva o rezultatu istrage koje je sproveo radi dobijanja traženih informacija.

Primalac zahteva u skladu sa dobijenim informacijama od podnosioca zahteva, može od drugog lica da zatraži da nastavi istragu. Zahtev se podnosi u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom) u roku od dva meseca od prijema obaveštenja o rezultatu istrage koju je obavio primalac zahteva, a primalac zahteva sa njim postupa u skladu s odredbama koje se primenjuju na prvobitni zahtev.

Član 6.

Ako primalac zahteva odluči da neće da rešava po zahtevu za dostavljanje informacija koji mu je upućen, on u pisanom obliku obaveštava podnosioca zahteva o razlozima odbijanja, navodeći odredbu člana 4. Dodatka IV na koju se poziva. Ovo obaveštenje primalac zahteva upućuje čim je doneo odluku, a u svakom slučaju u roku od šest meseci od datuma potvrde prijema zahteva.

Član 7.

Podnosilac zahteva može u bilo kom trenutku da povuče zahtev za dostavljanje informacija koji je poslao primaocu zahteva. Odluka o povlačenju šalje se u pisanom obliku primaocu zahteva (npr. teleksom ili telefaksom).

NASLOV III

Zahtev za obaveštenje

Član 8.

Zahtev za obaveštenje iz člana 5. Dodatka IV sastavlja se u pisanom obliku, u dva primerka, u skladu s primerom iz Priloga III. Navedeni zahtev overava se pečatom podnosioca zahteva i potpisom službenika toga organa ovlašćenog za podnošenje takvog zahteva.

Uz zahtev iz prethodnog stava prilažu se dva primerka instrumenta (ili odluke) za koje se traži obaveštenje.

Član 9.

Zahtev za obaveštavanje može da se odnosi na bilo koje fizičko ili pravno lice koje se, u skladu s važećim zakonskim propisima u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, obaveštava o svim instrumentima ili odlukama koje su joj važne.

Član 10.

Odmah po prijemu zahteva za obaveštavanje, primalac zahteva preduzima potrebne mere kako bi obaveštavanje izvršio u skladu sa važećim zakonskim propisima u zemlji u kojoj ima sedište.

2. Primalac zahteva odmah informiše podnosioca zahteva o datumu obaveštavanja, i vraća jedan od primeraka zahteva sa popunjenom potvrdom na poleđini.

NASLOV IV

Zahtev za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti

Član 11.

1. Zahtev za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti iz čl. 6. i 13. Dodatka IV sastavlja se u pisanom obliku u skladu s primerkom iz Priloga IV. Zahtev, koji obuhvata izjavu da su ispunjeni uslovi utvrđeni u Dodatku IV za pokretanje postupka međusobne pomoći u određenom slučaju, ima službeni pečat podnosioca zahteva i potpis njegovog službenika ovlašćenog za podnošenje zahteva.

2. Instrument koji dozvoljava prinudnu naplatu, koji je priložen uz zahtev za naplatu i/ili za preduzimanje mera predostrožnosti, može se izdati za nekoliko potraživanja ako se odnose na jednu osobu.

U skladu sa čl. 12. do 19, sva potraživanja obuhvaćena istim instrumentom koji odobrava prinudnu naplatu, predstavljaju jedinstveno potraživanje.

Član 12.

1. Zahtev za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti može se odnositi na

(a) dužnika; ili

(b) svako lice odgovorno za namirenje potraživanja na osnovu zakona koji su na snazi u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište.

2. Prema potrebi, podnosilac zahteva obaveštava primaoca zahteva o ukupnoj imovini osoba iz stava 1, koju prema njegovim saznanjima ima treća strana.

Član 13.

1. Podnosilac zahteva navodi iznose potraživanja koje je potrebno naplatiti u valuti zemlje u kojoj ima sedište, kao i u valuti zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište.

2. Devizni kurs koji se primenjuje iz stava 1. je najnoviji prodajni kurs na najreprezentativnijem deviznom tržištu ili tržištima zemlje u kojoj podnosilac zahteva ima sedište, na dan potpisivanja zahteva za naplatu.

Član 14.

Primalac zahteva potvrđuje prijem zahteva za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom) što je pre moguće, a u svakom slučaju u roku od sedam dana od prijema.

Član 15.

Kada se u razumnom roku, u konkretnom slučaju, ne može naplatiti ukupno potraživanje ili njegov deo, ili se ne mogu preduzeti mere predostrožnosti, primalac zahteva o tome obaveštava podnosioca zahteva, navodeći razloge za to.

U svakom slučaju, na kraju jedne godine od dana potvrde prijema zahteva, primalac zahteva obaveštava podnosioca zahteva o ishodu postupka koji je preduzeo za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti.

U skladu sa dobijenim informacijama od primaoca zahteva, podnosilac zahteva može od drugog zatražiti da nastavi sa postupkom koji je pokrenuo za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti. Taj zahtev se podnosi u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom) u roku od dva meseca od prijema obaveštenja o ishodu postupka koji je primalac zahteva pokrenuo za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti, a primalac zahteva sa njim postupa u skladu s odredbama koje se primenjuju na prvobitni zahtev.

Član 16.

Podnosilac zahteva obaveštava primaoca zahteva, u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom), o svakoj parnici kojom se osporava potraživanje ili instrumentu kojim se odobrava prinudna naplata i koja je pokrenuta u zemlji u kojoj podnosilac zahteva ima sedište odmah nakon što je obavešten o toj parnici.

Član 17.

1. Ako zahtev za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti postane ništavan kao posledica plaćanja potraživanja ili njegovog poništenja ili iz bilo kog drugog razloga, podnosilac zahteva odmah obaveštava primaoca zahteva u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom), kako bi ovaj mogao prekinuti sve radnje koje je preduzeo.

2. Ako je iznos potraživanja, koje je predmet zahteva za povraćaj i/ili preduzimanje mera predostrožnosti, iz bilo kog razloga promenjen, podnosilac zahteva odmah obaveštava primaoca zahteva u pisanom obliku (npr. teleksom ili telefaksom).

Ako se izmena sastoji u smanjenju iznosa potraživanja, primalac zahteva nastavlja radnje koje je preduzeo radi naplate i/ili preduzimanja mera predostrožnosti, ali se te radnje ograničavaju na iznos koji još nije plaćen. Ako je u trenutku kada je primalac zahteva obavešten o smanjenju iznosa potraživanja već naplatio prvobitni iznos, ali još nije počeo postupak prenosa u skladu sa članom 18.,primalac zahteva će vratiti više plaćeni iznos osobi koja na njega ima pravo.

Ako se izmena sastoji od povećanja iznosa potraživanja, podnosilac zahteva će, u što kraćem vremenskom roku, uputiti primaocu zahteva dodatni zahtev za naplatu i/ili preduzimanje mera predostrožnosti. Primalac zahteva rešava dodatni zahtev ako je moguće u isto vreme kao i prvobitni zahtev podnosioca zahteva. Kada nije moguće spajanje dodatnog zahteva i prvobitnog zahteva, od primaoca zahteva se samo traži da se pridržava dodatnog zahteva, ako se on odnosi na iznosa koji nije manji od iznosa iz člana 7. Dodatka IV.

3. Da bi konvertovao izmenjeni iznos potraživanja u valutu zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište, podnosilac zahteva primenjuje devizni kurs koji se koristi u prvobitnom zahtevu.

Član 18.

Svaki iznos koji je primalac zahteva naplatio, uključujući, prema potrebi, kamate iz člana 9. stav 2. Dodatka IV, prenosi se podnosiocu zahteva u valuti zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište. Ovaj prenos se obavlja u roku od mesec dana od datuma kada je naplata izvršena.

Član 19.

Bez obzira na iznose koje je primalac zahteva prikupio na ime kamata iz člana 9. stava

2. Dodatka IV, smatra se da je potraživanje bilo naplaćeno srazmerno sa naplatom iznosa

izraženog u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište, na osnovu deviznog kursa iz člana 13. stav 2.

NASLOV V

Opšte i završne odredbe

Član 20.

1. Podnosilac zahteva može podneti zahtev za pomoć u vezi sa jednim ili više potraživanja, ako oni mogu da se naplate od jedne osobe.

2. Informacije navedene u Prilozima II, III i IV mogu da se sastave na papiru pomoću sistema za obradu podataka, pod uslovom da su rezultirajući otisci u skladu sa formatom obrazaca koji se nalaze u Prilozima.

Član 21.

Informacije i ostali podaci koje primalac zahteva šalje podnosiocu zahteva, sastavljaju se na službenom jeziku, ili jednom od službenih jezika zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište.

PRILOG II

KONVENCIJA O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987.

(Član 4. Dodatka IV)

(Podaci podnosioca zahteva, adresa, telefon, telefaks i brojevi bankovnih računa, itd.)Za…….………………………………………………………..(Naziv organa kojem se šalje zahtev, poštanski broj, mesto, itd.)……..………………………………………………….…………………………………………………………. ……………………………………………..…………..(Mesto i datum slanja zahteva)…………………………………………………………(Broj predmeta podnosioca zahteva) (Prostor predviđen za organ kojem je zahtev poslat)

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA

Ja, dole potpisani………………………………………………………………………………………………………

(ime i prezime/naziv i radno mesto)

postupajući kao zastupnik ovlašćen od strane gore navedenog podnosioca zahteva, ovim tražim dostavljanje

sledećih informacija u skladu sa članom 4. Dodatka IV. Konvencije.

Informacije koje se odnose na konkretnu osobu (1) Informacije koje se odnose na potraživanje (potraživanja) Tražene informacije (a) Ime i adresa { Poznato*Preuzeto* – Iznos jednog ili više relevantnog potraživanja (uključujući moguće kamate i troškove)- Tačna priroda potraživanja- Druge informacije (b) Ostale relevantne informacije vezane za gornju osobu-glavni dužnik-jemac-treća strana držalac imovine Drugi organi kojima je poslat zahtev …………….……………………..(potpis) (službeni pečat) (*) prema potrebi precrtati(1) Fizičko ili pravno lice

PRILOG III

KONVENCIJA O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987.

(Član 5. Dodatak IV)

(Podaci podnosioca zahteva, adresa, telefon, telefaks i brojevi bankovnih računa, itd.)Za …….………………………………………………………………………….(Naziv organa kojem se šalje zahtev, poštanski broj, mesto, itd.)……..………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………. ……………………………………………..……………………(Mesto i datum slanja zahteva)………………………………………………………………….(Broj predmeta podnosioca zahteva) (Prostor predviđen za organ kojem je zahtev poslat)

ZAHTEV ZA OBAVEŠTAVANJE

Ja, dole potpisani…………………………………………………………………………………………………………….

(ime i prezime/naziv i radno mesto)

postupajući kao zastupnik ovlašćen od gore navedenog podnosioca zahteva, ovim tražim obaveštenje u skladu s članom 5. Dodatkom IV. Konvencije o sledećim odlukama o instrumentima (*).

Informacije koje se odnose na konkretnu osobu (1) Priroda i predmet instrumenta (ili odluke) o kojima je potrebno obavestiti Informacije koje se odnose na potraživanje (potraživanja) Druge informacije (a) Ime i adresa { Poznato*Preuzeto* – Iznos više potraživanja (uključujući moguće kamate i troškove)- Tačna priroda potraživanja- Druge informacije (b) Ime i adresa glavnog dužnika ako je različit od adresata (primaoca) (c) Druge informacije ………………………..(potpis)(službeni pečat) (*) prema potrebi precrtati(1) Fizičko ili pravno lice

UVERENJE

PRILOG IV

KONVENCIJA O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987.

(članovi 6. do 13. Dodatka IV)

(Podaci podnosioca zahteva, adresa, telefon, telefaks i brojevi bankovnih računa, itd.)Za …….………………………………………………………………………….(Naziv organa kojem se šalje zahtev, poštanski broj, mesto, itd.)……..…………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………. ……………………………………………..…(Mesto i datum slanja zahteva)…………………………………………………(Broj predmeta podnosioca zahteva) (Prostor predviđen za organ kojem je zahtev poslat)

ZAHTEV ZA NAPLATU/PREDUZIMANJE MERA PREDOSTROŽNOSTI (*)

Ja, dole potpisani……………………………………………………………………………………………

(ime i prezime/naziv i radno mesto)

postupajući kao zastupnik koga je ovlašćen od gore navedenog podnosioca zahteva ovim tražim:

– naplatu sledećeg potraživanja (sledećih potraživanja) koji su obuhvaćeni priloženom jedinicom prinudne naplate u skladu sa članom 7. Dodatka IV. Konvencije; zadovoljeni su uslovi iz člana 7. stav 2. tačke (a) i (b) (*),

– mere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti u skladu sa članom 13. Dodatka IV. Konvencije u vezi sa licem navedenim niže u pogledu potraživanja obuhvaćenih priloženom jedinicom prinudne naplate; prilažem i izjavu o razlozima za taj zahtev (*).

Informacije koje se odnose na konkretnu osobu (1) Informacije koje se odnose na potraživanje(a) Tačna priroda potraživa-nja Iznos izražen u valuti zemlje u kojojpodnosilac zahteva ima sedište Iznos izražen u valuti zemlje u kojoj primalac zahteva ima sedište Primenjeni devizni kurs Ostale informacije (a) Ime i adresa { Poznato(*)Preuzeto(*) Iznos glavnice (2)…………………………………………..Iznos kamata do dana potpisivanja ove isprave(²) …………………………………………Iznos troškova do dana potpisivanja ove isprave(2)…………………………………………Ukupno………………………………………… …………………………..(potpis) (službeni pečat) Pojedinosti o priloženim ispravama (*)Prema potrebi precrtati(1) Fizičko ili pravno lice(2) Kada je jedinica izvršenja opšta, navesti iznose različitih potraživanja

———————–

TC 10 – OBAVEŠTENJE O TRANZITU

Identifikacija prevoznih sredstava………………

TRANZITNA DEKLARACIJA

PLANIRANA TRANZITNA CARINARNICA (I ZEMLJA):

Vrsta (T1, T2 ili T2F) i broj

Polazna carinarnica

ZA SLUŽBENU UPOTREBU

Datum tranzita

……………………………………….

…..………………………………………..

(Potpis)

Službeni

pečat

Službeni pečat

Dole potpisani ovim potvrđuje:

– da je o instrumentu/odluci (*) priloženim uz zahtev na poleđini bio obavešten adresat (primalac) iz navedenog zahteva od dana …………………………… Obaveštenje je obavljeno na sledeći način (1) (*):

– da o instrumentu/odluci (*) priloženim uz zahtev na poleđini ne treba obavestiti adresata (primaoca) iz navedenog zahteva zbog sledećih razloga (*):

……………………………………………

(datum)

……………………………………………

(potpis)

(službeni pečat)

(*) Prema potrebi precrtati.

(1) Tačno navesti da li je obaveštenje adresatu uručeno lično ili nekim drugim postupkom

Ostavite komentar