Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

PREGLED ODREDABA KRIVIČNOG ZAKONIKA KOJE SE MENJAJU,

ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 7.

Krivično zakonodavstvo Srbije važi za svakog ko u inostranstvu učini krivično delo iz čl. 305. do 316, čl. 318. do 321. i čl. 391. do 393a ovog zakonika ili iz člana 223. ovog zakonika, ako se falsifikovanje odnosi na domaći novac.

ČLAN 7.

KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE SRBIJE VAŽI ZA SVAKOG KO U INOSTRANSTVU UČINI KRIVIČNO DELO IZ ČL. 305. DO 316, ČL. 318. DO 321, KRIVIČNO DELO IZ ČL. 391. DO 393A OVOG ZAKONIKA AKO JE IZVRŠENO PREMA REPUBLICI SRBIJI ILI NJENOM DRŽAVLJANINU, KAO I KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 241. OVOG ZAKONIKA AKO SE FALSIFIKOVANJE ODNOSI NA DOMAĆI NOVAC.

Član 18.

(1) Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog dela, predstavlja delo malog značaja.

(2) Delo je malog značaja ako je stepen krivice učinioca nizak STEPEN KRIVICE NIJE VISOK, ako su štetne posledice odsutne ili neznatne i ako opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje krivične sankcije.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana mogu se primeniti na krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina TRI GODINE ili novčana kazna.

Član 46.

(1) Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje pokazuju da je u odnosu na njega postignuta svrha kažnjavanja UKAZUJU DA OSUĐENI DOK TRAJE USLOVNI OTPUST NEĆE IZVRŠITI NOVO KRIVIČNO DELO. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan KAŽNJAVAN ZA TEŽE DISCIPLINSKE PRESTUPE i kome su oduzete dodeljene pogodnosti.

(2) Ukoliko ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, sud može uslovno otpustiti osuđenog:

– koji izdržava kaznu zatvora od 30 do 40 godina;

– koji je osuđen za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 370. do 393a), krivična dela protiv polne slobode (čl. 178. do 185b), krivično delo nasilje u porodici (član 194. st. 2. do 4), krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 4), krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (čl. 305. do 321), krivično delo primanje mita (član 367) i krivično delo davanje mita (član 368);

– koji je osuđen od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela;

– koji je više od tri puta pravnosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, a nije izvršeno brisanje ili ne postoje uslovi za brisanje neke od osuda.

(3) Sud može u odluci o uslovnom otpustu odrediti da je osuđeni dužan da ispuni obaveze predviđene krivičnopravnim odredbama NEKU OD OBAVEZA IZ ČLANA 73. OVOG ZAKONIKA, KAO I NEKU DRUGU OBAVEZU PREDVIĐENU KRIVIČNOPRAVNIM ODREDBAMA.

(4) U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, ako uslovni otpust ne bude opozvan, smatra se da je osuđeni izdržao kaznu.

Član 49.

(1) Novčana kazna u dnevnim iznosima odmerava se tako što se prvo utvrđuje broj dnevnih iznosa, a zatim visina jednog dnevnog iznosa. Do iznosa novčane kazne sud će doći množenjem utvrđenog broja dnevnih iznosa sa utvrđenom vrednošću jednog dnevnog iznosa.

(2) Broj dnevnih iznosa ne može biti manji od deset, niti veći od tristašezdeset. Broj dnevnih iznosa za učinjeno krivično delo odmerava se na osnovu opštih pravila za odmeravanje kazne (član 54).

(3) Visina jednog dnevnog iznosa novčane kazne utvrđuje se tako što se razlika između prihoda i nužnih rashoda učinioca krivičnog dela u protekloj kalendarskoj godini podeli sa brojem dana u godini. Jedan dnevni iznos ne može biti manji od petsto dinara, niti veći od pedeset hiljada dinara.

(4) U cilju utvrđivanja visine dnevnog iznosa novčane kazne sud može da zahteva podatke od banaka ili drugih finansijskih ustanova, državnih organa i pravnih lica koji su dužni da dostave tražene podatke i ne mogu se pozivati na zaštitu poslovne ili druge tajne.

(5) Ukoliko se ne mogu pribaviti verodostojni podaci o prihodima i rashodima učinioca krivičnog dela, ili ukoliko on ne ostvaruje nikakav prihod ali je vlasnik imovine ili nosilac imovinskih prava, sud će na osnovu raspoloživih podataka po slobodnoj proceni utvrditi visinu jednog dnevnog iznosa novčane kazne.

(6) Broj dnevnih iznosa novčane kazne se utvrđuje u okviru sledećih raspona:

1) do šezdeset dnevnih iznosa za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora do tri meseca;

2) od trideset do stodvadeset dnevnih iznosa za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora do šest meseci;

3) od šezdeset do stoosamdeset dnevnih iznosa za krivična dela za koja se može izreći zatvor do jedne godine;

4) od stodvadeset do dvestačetrdeset dnevnih iznosa za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora do dve godine;

5) najmanje stoosamdeset dnevnih iznosa za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora do tri godine;

6) u okviru propisanog broja dnevnih iznosa za krivična dela za koja je kao jedina kazna propisana novčana kazna.

Član 57.

(1) Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne iz člana 56. ovog zakonika, sud će ublažiti kaznu u ovim granicama:

1) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od deset ili više godina, kazna se može ublažiti do sedam godina zatvora;

2) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od pet godina, kazna se može ublažiti do tri godine zatvora;

3) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od tri godine, kazna se može ublažiti do jedne godine zatvora;

4) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od dve godine, kazna se može ublažiti do šest meseci zatvora;

5) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor od jedne godine, kazna se može ublažiti do tri meseca zatvora;

6) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor ispod jedne godine, kazna se može ublažiti do trideset dana zatvora;

7) ako je za krivično delo propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mere, umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu;

8) ako je za krivično delo propisana novčana kazna sa naznačenjem najmanje mere, kazna se može ublažiti do deset dnevnih iznosa, odnosno deset hiljada dinara.

8) AKO JE ZA KRIVIČNO DELO PROPISANA NOVČANA KAZNA, KAZNA SE MOŽE UBLAŽITI DO JEDNE POLOVINE NAJMANJE MERE PROPISANE KAZNE.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne može se ublažiti kazna za krivična dela iz čl. 134. st 2. i 3, 178, 179, 180, 214. st. 2. i 3, 246. st. 1. i 3, 350. st. 3. i 4. i 388. ovog zakonika.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana ne može se ublažiti kazna učiniocu krivičnog dela koji je ranije osuđivan za istovrsno krivično delo.

(4) Kad je sud ovlašćen da učinioca krivičnog dela oslobodi od kazne može mu kaznu ublažiti, bez ograničenja propisanih u st. 1. do 3. ovog člana.

Član 89b

(1) Sud može učiniocu krivičnog dela izreći meru zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, kada je to radi zaštite opšte bezbednosti neophodno.

(2) Mera iz stava 1. ovog člana izvršava se na taj način što je učinilac krivičnog dela dužan da se neposredno pre početka vremena održavanja određenih sportskih priredbi lično javi službenom licu u područnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, na području na kojem se učinilac zatekao i da boravi u njihovim prostorijama za vreme održavanja sportske priredbe.

(3) Sud određuje trajanje mere iz stava 1. ovog člana, koje ne može biti kraće od jedne niti duže od pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru ne uračunava u vreme trajanja ove mere.

(4) Ako sud izrekne uslovnu osudu, sud će odrediti da će se ta osuda opozvati, ako učinilac prekrši zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama, odnosno ako ne izvrši dužnost iz stava 2. ovog člana.

(5) Ako posle izdržane kazne zatvora, učinilac prekrši zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama, odnosno ako ne izvrši dužnost iz stava 2. ovog člana, sud koji je izrekao meru iz stava 1. ovog člana, može ga kazniti zatvorom od trideset dana do tri meseca.

(6)(5) Zakonom se može odrediti obavezna zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Član 112.

(1) Pod teritorijom Srbije podrazumevaju se suvozemna teritorija, vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.

(2) Pod krivičnim zakonodavstvom Srbije podrazumevaju se ovaj zakonik kao i sve krivičnopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Srbije.

(3) Službenim licem smatra se:

1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti;

2) izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima;

3) javni beležnik, JAVNI izvršitelj i arbitar, kao i lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;

4) službenim licem smatra se i lice kojem je faktički povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova;

5) vojno lice.

(4) Stranim službenim licem smatra se lice koje je član, funkcioner ili službenik zakonodavnog ili izvršnog organa strane države, lice koje je sudija, porotnik, član, funkcioner ili službenik suda strane države ili međunarodnog suda, lice koje je član, funkcioner ili službenik međunarodne organizacije i njenih organa, kao i lice koje je arbitar u stranoj ili međunarodnoj arbitraži.

(5) Odgovornim licem u pravnom licu smatra se lice koje na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja vrši određene poslove upravljanja, nadzora ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica, kao i lice kome je faktički povereno obavljanje tih poslova. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivična dela kod kojih je kao izvršilac označeno odgovorno lice, a u ovom zakoniku nisu predviđena u glavi o krivičnim delima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična dela službenog lica.

(6) Vojnim licem smatra se profesionalni vojnik (profesionalni oficir, profesionalni podoficir, oficir po ugovoru, podoficir po ugovoru i vojnik po ugovoru), vojnik na odsluženju vojnog roka, student vojne akademije, učenik vojne škole, lice iz rezervnog sastava dok se kao vojni obveznik nalazi na vojnoj dužnosti i civilno lice koje vrši određenu vojnu dužnost.

(7) Kad je kao izvršilac određenih krivičnih dela označeno službeno lice, odgovorno lice ili vojno lice, lica navedena u st. 3, 5. i 6. ovog člana mogu biti izvršioci tih dela, ako iz obeležja pojedinog dela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvršilac može biti samo neko od tih lica.

(8) Detetom se smatra lice koje nije navršilo četrnaest godina.

(9) Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osamnaest godina.

(10) Maloletnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest godina.

(11) Učiniocem se smatraju izvršilac, saizvršilac, podstrekač i pomagač.

(12) Silom se smatra i primena hipnoze ili omamljujućih sredstava, s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvesno stanje ili onesposobi za otpor.

(13) Izborima se smatraju izbori za narodne poslanike, predsednika Republike, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugi izbori koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona.

(14) Referendumom se smatra izjašnjavanje građana na kojem se odlučuje o pitanjima za koja je to utvrđeno Ustavom ili zakonom.

(15) Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su zakonom i drugim propisom zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge i ostale psihoaktivne kontrolisane supstance.

(16) Pokretnom stvari se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svetlosti, toplote ili kretanja, telefonski impuls, kao i računarski podatak i računarski program.

(17) Računarski podatak je svako predstavljanje činjenica, informacija ili koncepta u obliku koji je podesan za njihovu obradu u računarskom sistemu, uključujući i odgovarajući program na osnovu koga računarski sistem obavlja svoju funkciju.

(18) Računarskom mrežom smatra se skup međusobno povezanih računara, odnosno računarskih sistema koji komuniciraju razmenjujući podatke.

(19) Računarskim programom smatra se uređeni skup naredbi koji služe za upravljanje radom računara, kao i za rešavanje određenog zadatka pomoću računara.

(20) Računarski virus je računarski program ili neki drugi skup naredbi unet u računar ili računarsku mrežu koji je napravljen da sam sebe umnožava i deluje na druge programe ili podatke u računaru ili računarskoj mreži dodavanjem tog programa ili skupa naredbi jednom ili više računarskih programa ili podataka.

(21) Subjektom privrednog poslovanja smatra se preduzeće PRIVREDNO DRUŠTVO, drugo pravno lice koje obavlja privrednu delatnost i preduzetnik. Pravno lice koje pored svoje osnovne delatnosti obavlja i privrednu delatnost smatra se subjektom privrednog poslovanja samo kada vrši tu delatnost.

(21A) PRIVREDNA DELATNOST JE SVAKA DELATNOST PROIZVODNJE I PROMETA ROBA, VRŠENJE USLUGA I OBAVLJANJE DRUGIH DELATNOSTI NA TRŽIŠTU, RADI STICANJA DOBITI ILI OSTVARIVANJA NEKOG DRUGOG EKONOMSKOG INTERESA.

(22) Grupa je najmanje tri lica povezanih radi trajnog ili povremenog vršenja krivičnih dela koja ne mora da ima definisane uloge svojih članova, kontinuitet članstva ili razvijenu strukturu.

(23) Novac je metalni i papirni novac ili novac izrađen od nekog drugog materijala koji je na osnovu zakona u opticaju u Srbiji ili u stranoj državi.

(24) Znacima za vrednost smatraju se i strani znaci za vrednost.

(25) Motornim vozilom smatra se svako saobraćajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom, vodenom i vazdušnom saobraćaju.

(26) Ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose, kao i računarski podatak.

(27) Spis, pismo, pošiljka i dokument mogu biti i u elektronskom obliku.

(28) Članom porodice smatraju se: supružnici, njihova deca, preci supružnika u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik. Članovima porodice smatraju se i braća i sestre, njihovi supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ako žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

(29) Izraz „neće se kazniti” znači da u tom slučaju nema krivičnog dela.

(30) Kad je radnja krivičnog dela određena trajnim glagolom smatra se da je delo učinjeno, ako je radnja izvršena jednom ili više puta.

(31) Skraćenica „Srbija” označava Republiku Srbiju.

(32) Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja, a odnosi se na zanimanja koja su od značaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz, pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim organima.

(33) Računar je svaki elektronski uređaj koji na osnovu programa automatski obrađuje i razmenjuje podatke.

(34) Računarski sistem je svaki uređaj ili grupa međusobno povezanih ili zavisnih uređaja od kojih jedan ili više njih, na osnovu programa, vrši automatsku obradu podataka.

(35) Organizovana kriminalna grupa je grupa od tri ili više lica, koja postoji određeno vreme i deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela za koja je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi.

(36) Imovinska korist je dobro svake vrste, materijalno ili nematerijalno, pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo i isprava u bilo kom obliku kojim se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana.

SAKAĆENJE ŽENSKOG POLNOG ORGANA

ČLAN 121A

(1) KO OSAKATI SPOLJNE DELOVE ŽENSKOG POLNOG ORGANA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(2) AKO POSTOJE NAROČITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE UČINJENO DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(3) KO ŽENSKO LICE NAVEDE DA SE PODVRGNE RADNJI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI JOJ U TOME POMOGNE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(4) AKO JE USLED DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NASTUPILA SMRT ŽENSKOG LICA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

Član 128.

(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, rasi ili veroispovesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubeđenja, pola, SEKSUALNE ORIJENTACIJE, RODNOG IDENTITETA, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porekla, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči prava čoveka i građanina utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

PROGANJANJE

ČLAN 138A

(1) KO DRUGOG NEOVLAŠĆENO UPORNO PROGANJA NA NAČIN KOJI MOŽE OSETNO DA UGROZI NJEGOV LIČNI ŽIVOT,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) UPORNO PROGANJANJE U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA POSTOJI KADA SE U TOKU ODREĐENOG VREMENSKOG PERIODA:

1) DRUGO LICE PRATI ILI PREDUZIMAJU DRUGE RADNJE U CILJU FIZIČKOG PRIBLIŽAVANJA TOM LICU;

2) NASTOJI DA USPOSTAVI KONTAKT SA DRUGIM LICEM NEPOSREDNO, PREKO TREĆEG LICA ILI PUTEM SREDSTAVA KOMUNIKACIJE;

3) ZLOUPOTREBLJAVAJU PODACI O LIČNOSTI DRUGOG LICA ILI NJEMU BLISKOG LICA RADI NARUČIVANJA ROBE ILI USLUGA;

4) PRETI NAPADOM NA ŽIVOT, TELO ILI SLOBODU DRUGOG LICA ILI NJEMU BLISKOG LICA;

5) PREDUZIMAJU DRUGE SLIČNE RADNJE.

(3) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZAZVANA OPASNOST PO ŽIVOT, ZDRAVLJE ILI TELO LICA PREMA KOME JE DELO IZVRŠENO ILI NJEMU BLISKOG LICA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD TRI MESECA DO PET GODINA.

(4) AKO JE USLED DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NASTUPILA SMRT DRUGOG LICA ILI NJEMU BLISKOG LICA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA.

Član 178.

(1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica,

kazniće se zatvorom od tri PET do dvanaest godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno pretnjom da će se za to ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili pretnjom drugim teškim zlom,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili je delo učinjeno prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Član 179.

(1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor,

kazniće se zatvorom od dve do deset PET DO DVANAEST godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nemoćnog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo učinjeno prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Član 180.

(1) Ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa detetom,

kazniće se zatvorom od tri PET do dvanaest godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda deteta prema kojem je delo izvršeno ili je delo izvršeno od strane više lica ili je delo imalo za posledicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt deteta,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(4) Neće se kazniti za delo iz stava 1. ovog člana učinilac, ako između njega i deteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti.

Član 181.

(1) Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri PET do dvanaest godina.

(4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana imalo za posledicu trudnoću,

učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od dve do dvanaest godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od tri PET do petnaest godina.

(5) Ako je usled dela iz stava 3. ovog člana nastupila smrt deteta,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

POLNO UZNEMIRAVANJE

ČLAN 182A

(1) KO POLNO UZNEMIRAVA DRUGO LICE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO ŠEST MESECI.

(2) AKO JE DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINJENO PREMA MALOLETNOM LICU,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(3) POLNO UZNEMIRAVANJE JESTE SVAKO VERBALNO, NEVERBALNO ILI FIZIČKO PONAŠANJE KOJE IMA ZA CILJ ILI PREDSTAVLJA POVREDU DOSTOJANSTVA LICA U SFERI POLNOG ŽIVOTA, A KOJE IZAZIVA STRAH ILI STVARA NEPRIJATELJSKO, PONIŽAVAJUĆE ILI UVREDLJIVO OKRUŽENJE.

(4) GONJENJE ZA DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PREDUZIMA SE PO PREDLOGU.

Član 185.

(1) Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu,

učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko pribavlja za sebe ili drugog, poseduje, prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(5) KO POMOĆU SREDSTAVA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SVESNO PRISTUPI SLIKAMA, AUDIO-VIZUELNIM ILI DRUGIM PREDMETIMA PORNOGRAFSKE SADRŽINE NASTALIM ISKORIŠĆAVANJEM MALOLETNOG LICA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO ŠEST MESECI.

(6) PREDMETIMA PORNOGRAFSKE SADRŽINE NASTALIM ISKORIŠĆAVANJEM MALOLETNOG LICA (DEČIJA PORNOGRAFIJA) SMATRA SE SVAKI MATERIJAL KOJI VIZUELNO PRIKAZUJE MALOLETNO LICE KOJE SE BAVI STVARNIM ILI SIMULIRANIM SEKSUALNO EKSPLICITNIM PONAŠANJEM, KAO I SVAKO PRIKAZIVANJE POLNIH ORGANA DETETA U SEKSUALNE SVRHE.

(5)(7) Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se.

Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama

Član 185a

(1) Ko navede maloletnika da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa njom izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom sile ili pretnje, ili prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

NAVOĐENJE DETETA NA PRISUSTVOVANJE POLNIM RADNJAMA

ČLAN 185A

(1) KO NAVEDE DETE DA PRISUSTVUJE SILOVANJU, OBLJUBI ILI SA NJOM IZJEDNAČENIM ČINOM ILI DRUGOJ POLNOJ RADNJI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(2) AKO JE DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINJENO UPOTREBOM SILE ILI PRETNJE,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

Gonjenje za krivična dela protiv polne slobode

Član 186.

Gonjenje za krivična dela iz čl. 178. i 179. ovog zakonika učinjena prema bračnom drugu i za krivično delo iz člana 182. stav 1. preduzima se po predlogu.

PRINUDNO ZAKLJUČENJE BRAKA

ČLAN 187A

(1) KO UPOTREBOM SILE ILI PRETNJE PRINUDI DRUGO LICE DA ZAKLJUČI BRAK,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(2) KO RADI IZVRŠENJA DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DRUGO LICE ODVEDE U INOSTRANSTVO ILI GA U ISTOM CILJU NAVEDE DA ODE U INOSTRANSTVO,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO DVE GODINE.

Član 191.

(1) Ko maloletno lice protivpravno zadrži ili oduzme od roditelja, usvojioca, staraoca ili drugog lica, odnosno ustanove, kojima je ono povereno ili onemogućava izvršenje odluke kojom je maloletno lice povereno određenom licu,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko onemogućava izvršenje odluke nadležnog organa kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloletnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda ili je usled dela teže ugroženo zdravlje, vaspitanje ili školovanje maloletnog lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(4) Učinioca dela iz st. 1. i 3. ovog člana koji dobrovoljno preda maloletno lice licu ili ustanovi kojoj je ono povereno ili omogući izvršenje odluke o poveravanju maloletnog lica, sud može osloboditi od kazne.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz st. 1. do 3. ovog člana, sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku preda maloletno lice licu ili ustanovi kojoj je maloletno lice povereno ili omogući izvršenje odluke kojom je maloletno lice povereno određenom licu ili ustanovi, odnosno odluke kojom je određen način održavanja ličnih odnosa maloletnog lica sa roditeljem ili drugim srodnikom.

ČLAN 191.

(1) KO MALOLETNO LICE PROTIVPRAVNO ZADRŽI ILI ODUZME OD RODITELJA, USVOJIOCA, STARAOCA ILI DRUGOG LICA, ODNOSNO USTANOVE, KOJIMA JE ONO POVERENO ILI ONEMOGUĆAVA IZVRŠENJE ODLUKE KOJOM JE MALOLETNO LICE POVERENO ODREĐENOM LICU,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) AKO JE DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINJENO PREMA NOVOROĐENČETU,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(3) KO ONEMOGUĆAVA IZVRŠENJE ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA KOJOM JE ODREĐEN NAČIN ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG LICA SA RODITELJEM ILI DRUGIM SRODNIKOM,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO DVE GODINE.

(4) AKO JE DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UČINJENO IZ KORISTOLJUBLJA ILI DRUGIH NISKIH POBUDA ILI JE USLED DELA TEŽE UGROŽENO ZDRAVLJE, VASPITANJE ILI ŠKOLOVANJE MALOLETNOG LICA ILI JE DELO UČINJENO OD STRANE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA.

(5)UČINIOCA DELA IZ ST. 1, 2. I 4. OVOG ČLANA KOJI DOBROVOLJNO PREDA MALOLETNO LICE, LICU ILI USTANOVI KOJOJ JE ONO POVERENO ILI OMOGUĆI IZVRŠENJE ODLUKE O POVERAVANJU MALOLETNOG LICA, SUD MOŽE OSLOBODITI OD KAZNE.

(6) AKO IZREKNE USLOVNU OSUDU ZA DELO IZ ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA, SUD MOŽE ODREDITI OBAVEZU UČINIOCU DA U ODREĐENOM ROKU PREDA MALOLETNO LICE, LICU ILI USTANOVI KOJOJ JE MALOLETNO LICE POVERENO ILI OMOGUĆI IZVRŠENJE ODLUKE KOJOM JE MALOLETNO LICE POVERENO ODREĐENOM LICU ILI USTANOVI, ODNOSNO ODLUKE KOJOM JE ODREĐEN NAČIN ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG LICA SA RODITELJEM ILI DRUGIM SRODNIKOM.

Član 192.

(1) Ko podmetanjem, zamenom ili na drugi način promeni porodično stanje deteta,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I LEKAR ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJI PROGLASI UMRLIM ŽIVO NOVOROĐENČE RADI PROMENE PORODIČNOG STANJA.

(3) KO DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UČINI IZ KORISTOLJUBLJA, ZLOUPOTREBOM POLOŽAJA, BAVI SE VRŠENJEM DELA ILI JE DELO IZVRŠENO OD STRANE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA.

(2)(4) Ko zamenom ili na drugi način iz nehata promeni porodično stanje deteta,

kazniće se zatvorom do tri meseca.

Nasilje u porodici

Član 194.

(1) Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

RODOSKRVNJENJE RODOSKVRNUĆE

Član 197.

Punoletno lice koje izvrši obljubu ili sa njom izjednačen polni čin sa maloletnim srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa maloletnim bratom, odnosno sestrom,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

 

Prevara u osiguranju

Član 208a

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, davanjem lažnih mišljenja i izveštaja, davanjem lažne procene, podnošenjem neistinite dokumentacije ili ga na drugi način dovede u zabludu ili ga održava u zabludi, a u vezi sa osiguranjem i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,

kazniće se zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(4) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.

Član 216.

(1) Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrebi data mu ovlašćenja u nameri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest ŠEST MESECI DO PET godina.

(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako delo iz st. 1. do 3. ovog člana učini staralac ili advokat,

kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.

Neovlašćeno iznošenje kulturnog dobra u inostranstvo

NEOVLAŠĆENO IZNOŠENJE I UNOŠENJE KULTURNOG DOBRA

Član 221a

(1) Ko iznese ili izveze u inostranstvo ILI UNESE U SRBIJU kulturno dobro ili dobro koje uživa prethodnu zaštitu, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno u odnosu na kulturno dobro od izuzetnog ili velikog značaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Glava dvadeset druga

KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE

Falsifikovanje novca

Član 223.

(1) Ko napravi lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj nameri preinači pravi novac,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(2) Ko pribavlja lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana napravljen, preinačen, stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, odnosno odgovarajući iznos u stranom novcu,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina i novčanom kaznom.

(4) Ko lažan novac koji je primio kao pravi, pa saznavši da je lažan, stavi u opticaj ili ko zna da je načinjen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj, pa to ne prijavi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(5) Lažan novac oduzeće se.

Falsifikovanje hartija od vrednosti

Član 224.

(1) Ko napravi lažne hartije od vrednosti ili preinači prave hartije od vrednosti u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne hartije upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(2) Ako ukupan iznos na koji glase falsifikovane hartije od vrednosti iz stava 1. ovog člana prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(3) Ko lažne hartije od vrednosti koje je primio kao prave, pa saznavši da su lažne, stavi u promet,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(4) Lažne hartije od vrednosti oduzeće se.

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica

Član 225.

(1) Ko napravi lažnu platnu karticu ili ko preinači pravu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko takvu lažnu karticu upotrebi kao pravu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je učinilac dela iz stava 1. ovog člana upotrebom kartice pribavio protivpravnu imovinsku korist,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je učinilac dela iz stava 1. ovog člana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(4) Kaznom iz st. 2. i 3. ovog člana kazniće se i učinilac koji to delo učini neovlašćenom upotrebom tuđe kartice ili poverljivih podataka koji jedinstveno uređuju tu karticu u platnom prometu.

(5) Ko nabavi lažnu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko pribavlja podatke u nameri da ih iskoristi za pravljenje lažne platne kartice,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(6) Lažne platne kartice oduzeće se.

Falsifikovanje znakova za vrednost

Član 226.

(1) Ko napravi lažne ili preinači prave znakove za vrednost u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne znakove upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako ukupna vrednost znakova iz stava 1. ovog člana prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ko odstranjivanjem žiga kojim se znaci za vrednost poništavaju ili kojim drugim načinom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrebljeni ili ko upotrebljene znakove ponovo upotrebi ili proda kao da važe,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(4) Lažni znakovi za vrednost oduzeće se.

Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje

Član 227.

(1) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnog novca ili lažnih hartija od vrednosti,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica ili lažnih znakova za vrednost,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(3) Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića

Član 228.

(1) Ko koristi debitnu platnu karticu za koju nema pokriće ili koristi kreditnu platnu karticu za koju ne obezbeđuje pokriće u ugovorenom roku, pa time sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izda ili stavi u promet ček, menicu, akceptni nalog, kakvu garanciju ili kakvo drugo sredstvo plaćanja ili obezbeđenja plaćanja, iako zna da za to nema pokrića i time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi sto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Poreska utaja

Član 229.

(1) Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.

Neuplaćivanje poreza po odbitku

Član 229a

(1) Odgovorno lice u pravnom licu – poreskom platcu, kao i preduzetnik – poreski platac koji, u nameri da izbegne plaćanje poreza po odbitku, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ili drugih propisanih dažbina, ne uplati iznos koji je obračunat na ime poreza po odbitku, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, na propisani uplatni račun javnih prihoda ili ne uplati druge propisane dažbine,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza, odnosno doprinosa iz stava 1. ovog člana prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza, odnosno doprinosa iz stava 1. ovog člana prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

Krijumčarenje

Član 230.

(1) Ko se bavi prenošenjem robe preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora ili ko izbegavajući mere carinskog nadzora prenese robu preko carinske linije naoružan, u grupi ili uz upotrebu sile ili pretnje,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko se bavi prodajom, rasturanjem ili prikrivanjem neocarinjene robe ili organizuje mrežu preprodavaca ili posrednika za rasturanje takve robe,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(3) Roba koja je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

(4) Prevozno ili drugo sredstvo čija su tajna ili skrovita mesta iskorišćena za prenos robe koja je predmet dela iz stava 1. ovog člana ili koje je namenjeno za izvršenje tih krivičnih dela oduzeće se ako je vlasnik ili korisnik vozila to znao ili je mogao i bio dužan da zna i ako vrednost robe koja je predmet krivičnog dela prelazi jednu trećinu vrednosti tog sredstva u vreme izvršenja krivičnog dela.

Pranje novca

Član 231.

(1) Ko izvrši konverziju ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos novca ili imovine iz stava 1. ovog člana prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(3) Ko učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana sa imovinom koju je sam pribavio izvršenjem krivičnog dela,

kazniće se kaznom propisanom u st. 1. i 2. ovog člana i novčanom kaznom.

(4) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.

(5) Ko učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana, a mogao je i bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivičnim delom,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(6) Odgovorno lice u pravnom licu koje učini delo iz st. 1, 2. i 5. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo, ako je znalo, odnosno moglo i bilo dužno da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivičnim delom.

(7) Novac i imovina iz st. 1. do 6. ovog člana oduzeće se.

Zloupotreba monopolističkog položaja

Član 232.

Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

Član 233.

(1) Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđim poslovnim imenom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili tuđom drugom posebnom oznakom robe ili usluga ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoje poslovno ime, svoju geografsku oznaku porekla, svoj žig ili u svoju drugu posebnu oznaku robe ili usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašćeno koristeći tuđe oznake,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.

Zloupotreba položaja odgovornog lica

Član 234.

(1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četiristo pedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

Član 234a

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji u vezi sa javnom nabavkom podnese ponudu zasnovanu na lažnim podacima, ili se na nedozvoljen način dogovara sa ostalim ponuđačima, ili preduzme druge protivpravne radnje u nameri da time utiče na donošenje odluka naručioca javne nabavke,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno ili službeno lice u naručiocu javne nabavke koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja, ili nevršenjem svoje dužnosti krši zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokuje štetu javnim sredstvima.

(3) Ukoliko je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno u vezi sa javnom nabavkom čija vrednost prelazi iznos od sto pedeset miliona dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

(4) Učinilac iz stava 1. ovog člana koji dobrovoljno otkrije da se ponuda zasniva na lažnim podacima ili na nedozvoljenom dogovoru sa ostalim ponuđačima, ili da je preduzeo druge protivpravne radnje u nameri da utiče na donošenje odluka naručioca pre nego što on donese odluku o izboru ponude, može se osloboditi od kazne.

Prouzrokovanje stečaja

Član 235.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, koje neracionalnim trošenjem sredstava ili njihovim otuđenjem u bescenje, prekomernim zaduživanjem, preuzimanjem nesrazmernih obaveza, lakomislenim zaključivanjem ugovora sa licima nesposobnim za plaćanje, propuštanjem blagovremenog ostvarivanja potraživanja, uništenjem ili prikrivanjem imovine ili drugim radnjama koje nisu u skladu sa savesnim poslovanjem prouzrokuje stečaj i time drugog ošteti,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Prouzrokovanje lažnog stečaja

Član 236.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji u nameri da taj subjekt izbegne plaćanje obaveza prouzrokuje stečaj tog subjekta prividnim ili stvarnim umanjenjem njegove imovine, na način što:

1) celu ili deo imovine subjekta privrednog poslovanja prikrije, prividno proda, proda ispod tržišne vrednosti ili besplatno ustupi;

2) zaključi fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostojeća potraživanja;

3) poslovne knjige koje je subjekt privrednog poslovanja obavezan da vodi po zakonu prikrije, uništi ili tako preinači da se iz njih ne mogu sagledati poslovni rezultati ili stanje sredstava ili obaveza ili ovo stanje sačinjavanjem lažnih isprava ili na drugi način prikaže takvim da se na osnovu njega može otvoriti stečaj,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za poverioca,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Oštećenje poverioca

Član 237.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, isplatom duga ili na drugi način namerno stavi poverioca u povoljniji položaj i time znatno ošteti drugog poverioca,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Odgovorno lice iz stava 1. ovog člana ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, a u nameri da izigra ili ošteti poverioca prizna neistinito potraživanje, sastavi lažni ugovor ili nekom drugom prevarnom radnjom ošteti poverioca,

kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana poveriocu prouzrokovana šteta velikih razmera ili ako je prema oštećenom zbog toga došlo do pokretanja postupka prinudnog poravnanja ili stečaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Zloupotreba ovlašćenja u privredi

Član 238.

(1) Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koje u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem je zaposleno, za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica ili za preduzetnika:

1) stvara ili drži nedozvoljene novčane, robne ili druge vrednosne fondove u zemlji ili inostranstvu ili protivpravno onemogućava ostvarivanja vlasničkih prava akcionara;

2) sastavljanjem isprave neistinite sadržine, lažnim bilansima, procenama ili inventarisanjem odnosno lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje stanje ili kretanje sredstava ili rezultate poslovanja, pa na taj način dovede u zabludu organe upravljanja u preduzeću ili drugom pravnom licu prilikom donošenja odluka o poslovima upravljanja ili preduzeće ili drugo pravno lice stavi u povoljniji položaj prilikom dobijanja sredstava ili drugih pogodnosti koje im se ne bi priznale prema postojećim propisima;

3) sredstva kojima raspolaže koristi protivno njihovoj nameni;

4) na drugi način grubo povredi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom;

5) protivno volji akcionara ne potpisuje prospekt za trgovanje akcijama na berzi, a davanjem lažnih podataka dovodi u zabludu kupce akcija o stanju kapitala pravnog lica,

kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od pet miliona dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko petnaest miliona dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

Član 239.

(1) Ko u nameri narušavanja poslovnog ugleda ili kreditne sposobnosti drugog, iznosi o njemu neistinite podatke ili neistinito prikazuje njegovo poslovanje,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Gonjenje za dela iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Odavanje poslovne tajne

Član 240.

(1) Ko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili ko pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito poverljivih podataka,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.

(3) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini iz nehata,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(4) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenom na osnovu zakona proglašeni poslovnom tajnom čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za preduzeće ili drugi subjekt privrednog poslovanja.

Onemogućavanje vršenja kontrole

Član 241.

Ko onemogući organu vršenja kontrole da izvrši uvid u poslovne knjige ili drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nedozvoljena proizvodnja

Član 242.

(1) Ko neovlašćeno proizvodi ili prerađuje robu za čiju je proizvodnju ili prerađivanje potrebno odobrenje nadležnog organa,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko proizvodi ili prerađuje robu čija je proizvodnja ili prerađivanje zabranjeno,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Roba i sredstva za proizvodnju ili prerađivanje oduzeće se.

Nedozvoljena trgovina

Član 243.

(1) Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(3) Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjen ili ograničen.

(4) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Roba i predmeti nedozvoljene trgovine oduzeće se.

Obmanjivanje kupaca

Član 244.

Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala

Član 245.

(1) Ko u nameri da ih upotrebi kao prave, napravi lažne pečate, žigove, marke ili druge znakove za obeležavanje domaće ili strane robe kojima se žigošu drvo, stoka ili kakva druga roba ili ko u istoj nameri takve prave znakove preinači ili ko takve lažne ili preinačene znakove upotrebi kao prave,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko u nameri da ih upotrebi kao prave napravi lažna uverenja o odobrenju tipa merila i uverenja o overavanju merila, odnosno žigove i druge znakove usaglašenosti kojima se žigošu merila i predmeti od dragocenih metala u smislu propisa kojima se uređuju metrologija i kontrola predmeta od dragocenih metala ili ko u istoj nameri original uverenja, odnosno prave državne žigove i druge znakove usaglašenosti preinači ili ko takva lažna ili preinačena uverenja, odnosno državne žigove i druge znakove usaglašenosti upotrebi kao prave,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(3) Lažna uverenja, državni žigovi i znakovi, merila i predmeti od dragocenih metala oduzeće se.

GLAVA DVADESET DRUGA

KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE

PREVARA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI

ČLAN 223.

(1) KO U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI, U NAMERI DA SEBI ILI DRUGOM PRIBAVI PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST, DOVEDE KOGA LAŽNIM PRIKAZIVANJEM ILI PRIKRIVANJEM ČINJENICA U ZABLUDU ILI GA ODRŽAVA U ZABLUDI I TIME GA NAVEDE DA NEŠTO UČINI ILI NE UČINI NA ŠTETU IMOVINE SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA ZA KOJE ILI U KOJEM RADI ILI DRUGOG PRAVNOG LICA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST ILI JE NANETA ŠTETA KOJA PRELAZI IZNOS OD ČETRISTOPEDESET HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST ILI JE NANETA ŠTETA KOJA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

PREVARA U OSIGURANJU

ČLAN 223A

(1) KO U NAMERI DA OD DRUŠTVA ZA OSIGURANJE NAPLATI UGOVORENU SUMU, UNIŠTI, OŠTETI ILI SAKRIJE OSIGURANU STVAR, PA ZATIM PRIJAVI ŠTETU,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(2) KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I KO U NAMERI DA OD DRUŠTVA ZA OSIGURANJE NAPLATI UGOVORENU SUMU ZA SLUČAJ TELESNOG OŠTEĆENJA, TELESNE POVREDE ILI NARUŠENJA ZDRAVLJA, PROUZROKUJE SEBI TAKVO OŠTEĆENJE, POVREDU ILI NARUŠENJE ZDRAVLJA, PA ZATIM PODNESE ZAHTEV OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU.

(3) AKO JE DELOM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIBAVLJENJA IMOVINSKA KORIST ILI JE NANETA ŠTETA KOJA PRELAZI IZNOS OD ČETRISTOPEDESET HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(4) AKO JE DELOM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PRIBAVLJENJA IMOVINSKA KORIST ILI JE NANETA ŠTETA KOJA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

PRONEVERA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI

ČLAN 224.

(1) KO U NAMERI DA SEBI ILI DRUGOM PRIBAVI PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST PRISVOJI NOVAC, HARTIJE OD VREDNOSTI ILI DRUGE POKRETNE STVARI KOJE SU MU POVERENE NA RADU U SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO PET GODINA.

(2) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST U IZNOSU KOJI PRELAZI ČETRISTOPEDESET HILJADA DINARA, UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(3) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST U IZNOSU KOJI PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA, UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA.

ZLOUPOTREBA POVERENJA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI

ČLAN 224A

(1) KO U NAMERI DA SEBI ILI DRUGOM PRIBAVI PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST, PROUZROKUJE IMOVINSKU ŠTETU SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA ČIJE IMOVINSKE INTERESE ZASTUPA ILI O ČIJOJ IMOVINI SE STARA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST ILI PROUZROKOVANA ŠTETA U IZNOSU KOJI PRELAZI ČETIRISTOPEDESET HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(3) AKO JE DELOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST ILI PROUZROKOVANA ŠTETA U IZNOSU KOJI PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

PORESKA UTAJA

ČLAN 225.

(1) KO U NAMERI DA ON ILI DRUGO LICE POTPUNO ILI DELIMIČNO IZBEGNE PLAĆANJE POREZA, DOPRINOSA ILI DRUGIH PROPISANIH DAŽBINA, DAJE LAŽNE PODATKE O STEČENIM PRIHODIMA, O PREDMETIMA ILI DRUGIM ČINJENICAMA KOJE SU OD UTICAJA NA UTVRĐIVANJE OVAKVIH OBAVEZA ILI KO U ISTOJ NAMERI, U SLUČAJU OBAVEZNE PRIJAVE, NE PRIJAVI STEČENI PRIHOD, ODNOSNO PREDMETE ILI DRUGE ČINJENICE KOJE SU OD UTICAJA NA UTVRĐIVANJE OVAKVIH OBAVEZA ILI KO U ISTOJ NAMERI NA DRUGI NAČIN PRIKRIVA PODATKE KOJI SE ODNOSE NA UTVRĐIVANJE NAVEDENIH OBAVEZA, A IZNOS OBAVEZE ČIJE SE PLAĆANJE IZBEGAVA PRELAZI PETSTO HILJADA DINARA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO IZNOS OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČIJE SE PLAĆANJE IZBEGAVA PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO IZNOS OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČIJE SE PLAĆANJE IZBEGAVA PRELAZI SEDAM MILIONA I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD TRI DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU

ČLAN 226.

(1) ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU – PORESKOM PLACU, KAO I PREDUZETNIK – PORESKI PLATAC KOJI, U NAMERI DA IZBEGNE PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU, DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ILI DRUGIH PROPISANIH DAŽBINA, NE UPLATI IZNOS KOJI JE OBRAČUNAT NA IME POREZA PO ODBITKU, ODNOSNO DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU, NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA ILI NE UPLATI DRUGE PROPISANE DAŽBINE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO IZNOS OBRAČUNATOG, A NEUPLAĆENOG POREZA, ODNOSNO DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO IZNOS OBRAČUNATOG, A NEUPLAĆENOG POREZA, ODNOSNO DOPRINOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI SEDAM MILIONA I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA

ČLAN 227.

(1) ODGOVORNO LICE KOJE ISKORIŠĆAVANJEM SVOG POLOŽAJA ILI OVLAŠĆENJA, PREKORAČENJEM GRANICA SVOG OVLAŠĆENJA ILI NEVRŠENJEM SVOJE DUŽNOSTI PRIBAVI SEBI ILI DRUGOM FIZIČKOM ILI PRAVNOM LICU PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST ILI DRUGOM NANESE IMOVINSKU ŠTETU, UKOLIKO TIME NISU OSTVARENA OBELEŽJA NEKOG DRUGOG KRIVIČNOG DELA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(2) AKO JE IZVRŠENJEM DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVLJENA IMOVINSKA KORIST KOJA PRELAZI IZNOS OD ČETRISTOPEDESET HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(3) AKO VREDNOST PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

ZLOUPOTREBA U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM

ČLAN 228.

(1) KO U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM PODNESE PONUDU ZASNOVANU NA LAŽNIM PODACIMA, ILI SE PROTIVNO ZAKONU DOGOVARA SA OSTALIM PONUĐAČIMA, ILI PREDUZME DRUGE PROTIVPRAVNE RADNJE U NAMERI DA TIME UTIČE NA DONOŠENJE ODLUKA NARUČIOCA JAVNE NABAVKE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(2) KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I LICE KOJE U NARUČIOCU JAVNE NABAVKE ISKORIŠĆAVANJEM SVOG POLOŽAJA ILI OVLAŠĆENJA, PREKORAČENJEM GRANICE SVOG OVLAŠĆENJA, ILI NEVRŠENJEM SVOJE DUŽNOSTI KRŠI ZAKON ILI DRUGE PROPISE O JAVNIM NABAVKAMA I TIME PROUZROKUJE ŠTETU JAVNIM SREDSTVIMA.

(3) UKOLIKO JE DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UČINJENO U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM ČIJA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD STO PEDESET MILIONA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA.

(4) UČINILAC IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI DOBROVOLJNO OTKRIJE DA SE PONUDA ZASNIVA NA LAŽNIM PODACIMA ILI NA NEDOZVOLJENOM DOGOVORU SA OSTALIM PONUĐAČIMA, ILI DA JE PREDUZEO DRUGE PROTIVPRAVNE RADNJE U NAMERI DA UTIČE NA DONOŠENJE ODLUKA NARUČIOCA PRE NEGO ŠTO ON DONESE ODLUKU O DODELI UGOVORA, MOŽE SE OSLOBODITI OD KAZNE.

ZLOUPOTREBA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

ČLAN 228A

(1) KO U POSTUPKU PRIVATIZACIJE PODNOŠENJEM PONUDE ZASNOVANE NA LAŽNIM PODACIMA, ILI DOGOVARANJEM PROTIVNO ZAKONU SA DRUGIM UČESNICIMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ILI PREDUZIMANJEM DRUGE PROTIVPRAVNE RADNJE UTIČE NA TOK POSTUPKA ILI DONOŠENJE ODLUKE ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(2) KAZNOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE SLUŽBENO LICE KOJE ISKORIŠĆAVANJEM SVOG POLOŽAJA ILI OVLAŠĆENJA, PREKORAČENJEM GRANICE SVOG OVLAŠĆENJA ILI NEVRŠENJEM SVOJE DUŽNOSTI KRŠI ZAKON ILI DRUGE PROPISE O PRIVATIZACIJI I TIME PROUZROKUJE ŠTETU KAPITALU ILI UMANJI IMOVINU KOJA JE PREDMET PRIVATIZACIJE.

(3) UKOLIKO JE DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA UČINJENO U VEZI SA PRIVATIZACIJOM KAPITALA ILI IMOVINE ČIJA PROCENJENA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD TRISTA MILIONA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA.

ZAKLJUČENJE RESTRIKTIVNOG SPORAZUMA

ČLAN 229.

(1) KO U SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA ZAKLJUČI RESTRIKTIVNI SPORAZUM KOJI NIJE IZUZET OD ZABRANE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA KONKURENCIJE, A KOJIM SE ODREĐUJU CENE, OGRANIČAVA PROIZVODNJA ILI PRODAJA, ODNOSNO VRŠI PODELA TRŽIŠTA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) UČINILAC DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE UTVRĐENOM MEROM ZAŠTITE KONKURENCIJE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA KONKURENCIJE, MOŽE SE OSLOBODITI OD KAZNE.

PRIMANJE MITA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI

ČLAN 230.

(1) KO PRI OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI ZA SEBE ILI DRUGOG, NEPOSREDNO ILI POSREDNO, ZAHTEVA ILI PRIMI POKLON ILI DRUGU KORIST ILI KO PRIMI OBEĆANJE POKLONA ILI DRUGE KORISTI DA ZAKLJUČI UGOVOR ILI POSTIGNE POSLOVNI DOGOVOR ILI PRUŽI USLUGU ILI DA SE UZDRŽI OD TAKVOG DELOVANJA ILI KRŠENJEM DRUGIH DUŽNOSTI U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI NA ŠTETU ILI U KORIST SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA ZA KOJE ILI U KOJEM RADI ILI DRUGOG LICA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(2) UČINILAC DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI, POSLE ZAKLJUČENJA UGOVORA ILI POSTIZANJA POSLOVNOG DOGOVORA ILI POSLE PRUŽENE USLUGE ILI UZDRŽAVANJA OD TAKVOG DELOVANJA, ZA SEBE ILI DRUGOG ZAHTEVA ILI PRIMI POKLON ILI DRUGU KORIST ILI PRIHVATI OBEĆANJE POKLONA ILI DRUGE KORISTI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(3) PRIMLJENI POKLON I IMOVINSKA KORIST ODUZEĆE SE.

DAVANJE MITA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI

ČLAN 231.

(1) KO UČINI, PONUDI ILI OBEĆA POKLON ILI DRUGU KORIST LICU DA ONO PRI OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI, ZAKLJUČI UGOVOR ILI POSTIGNE POSLOVNI DOGOVOR ILI PRUŽI USLUGU ILI SE UZDRŽI OD TAKVOG DELOVANJA ILI KRŠI DRUGE DUŽNOSTI U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI NA ŠTETU ILI U KORIST SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA ZA KOJE ILI U KOJEM RADI ILI NA ŠTETU ILI U KORIST DRUGOG PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA ILI KO POSREDUJE PRI OVAKVOM DAVANJU POKLONA ILI DRUGE KORISTI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(2) UČINILAC DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI JE DAO POKLON ILI DRUGU KORIST NA ZAHTEV LICA DA ONO PRI OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI ZAKLJUČI UGOVOR, POSTIGNE POSLOVNI DOGOVOR, PRUŽI USLUGU ILI KRŠI DUŽNOST, A DELO JE PRIJAVIO PRE NEGO ŠTO JE SAZNAO DA JE ONO OTKRIVENO, MOŽE SE OSLOBODITI OD KAZNE.

(3) DATI POKLON I IMOVINSKA KORIST ODUZEĆE SE.

PROUZROKOVANJE STEČAJA

ČLAN 232.

KO U SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA, NERACIONALNIM TROŠENJEM SREDSTAVA ILI NJIHOVIM OTUĐENJEM U BESCENJE, PREKOMERNIM ZADUŽIVANJEM, PREUZIMANJEM NESRAZMERNIH OBAVEZA, LAKOMISLENIM ZAKLJUČIVANJEM UGOVORA SA LICIMA NESPOSOBNIM ZA PLAĆANJE, PROPUŠTANJEM BLAGOVREMENOG OSTVARIVANJA POTRAŽIVANJA, UNIŠTENJEM ILI PRIKRIVANJEM IMOVINE ILI DRUGIM RADNJAMA KOJE NISU U SKLADU SA SAVESNIM POSLOVANJEM PROUZROKUJE STEČAJ I TIME DRUGOG OŠTETI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

PROUZROKOVANJE LAŽNOG STEČAJA

ČLAN 232A

(1) KO U SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA KOJI IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA, U NAMERI DA TAJ SUBJEKT IZBEGNE PLAĆANJE OBAVEZA PROUZROKUJE STEČAJ TOG SUBJEKTA PRIVIDNIM ILI STVARNIM UMANJENJEM NJEGOVE IMOVINE, NA NAČIN ŠTO:

1) CELU ILI DEO IMOVINE SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA PRIKRIJE, PRIVIDNO PRODA, PRODA ISPOD TRŽIŠNE VREDNOSTI ILI BESPLATNO USTUPI;

2) ZAKLJUČI FIKTIVNE UGOVORE O DUGU ILI PRIZNA NEPOSTOJEĆA POTRAŽIVANJA;

3) POSLOVNE KNJIGE KOJE JE SUBJEKT PRIVREDNOG POSLOVANJA OBAVEZAN DA VODI PO ZAKONU PRIKRIJE, UNIŠTI ILI TAKO PREINAČI DA SE IZ NJIH NE MOGU SAGLEDATI POSLOVNI REZULTATI ILI STANJE SREDSTAVA ILI OBAVEZA ILI OVO STANJE SAČINJAVANJEM LAŽNIH ISPRAVA ILI NA DRUGI NAČIN PRIKAŽE TAKVIM DA SE NA OSNOVU NJEGA MOŽE OTVORITI STEČAJ,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(2) AKO SU USLED DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NASTUPILE TEŠKE POSLEDICE ZA POVERIOCA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

OŠTEĆENJE POVERILACA

ČLAN 233.

(1) KO U SUBJEKTU PRIVREDNOG POSLOVANJA, ZNAJUĆI DA JE TAJ SUBJEKT POSTAO NESPOSOBAN ZA PLAĆANJE, ISPLATOM DUGA ILI NA DRUGI NAČIN STAVI POVERIOCA U POVOLJNIJI POLOŽAJ I TIME ZNATNO OŠTETI DRUGOG POVERIOCA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(2) LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJE ZNAJUĆI DA JE TAJ SUBJEKT POSTAO NESPOSOBAN ZA PLAĆANJE, A U NAMERI DA IZIGRA ILI OŠTETI POVERIOCA PRIZNA NEISTINITO POTRAŽIVANJE, SASTAVI LAŽNI UGOVOR ILI NEKOM DRUGOM PREVARNOM RADNJOM OŠTETI POVERIOCA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO PET GODINA.

(3) AKO JE DELOM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA POVERIOCU PROUZROKOVANA ŠTETA VELIKIH RAZMERA ILI AKO JE PREMA OŠTEĆENOM ZBOG TOGA DOŠLO DO POKRETANJA POSTUPKA PRINUDNOG PORAVNANJA ILI STEČAJA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA

ČLAN 234.

(1) KO NEOVLAŠĆENO PROIZVODI ILI PRERAĐUJE ROBU ZA ČIJU JE PROIZVODNJU ILI PRERAĐIVANJE POTREBNO ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO DVE GODINE.

(2) KO PROIZVODI ILI PRERAĐUJE ROBU ČIJA JE PROIZVODNJA ILI PRERAĐIVANJE ZABRANJENO,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(3) ROBA I SREDSTVA ZA PROIZVODNJU ILI PRERAĐIVANJE ODUZEĆE SE.

NEDOZVOLJENA TRGOVINA

ČLAN 235.

(1) KO NEMAJUĆI OVLAŠĆENJE ZA TRGOVINU, NABAVI ROBU ILI DRUGE PREDMETE U VEĆOJ VREDNOSTI U SVRHU PRODAJE, ILI KO SE NEOVLAŠĆENO I U VEĆEM OBIMU BAVI TRGOVINOM ILI POSREDOVANJEM U TRGOVINI ILI SE BAVI ZASTUPANJEM ORGANIZACIJA U UNUTRAŠNJEM ILI SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE I USLUGA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO DVE GODINE.

(2) KO SE BAVI PRODAJOM ROBE ČIJU JE PROIZVODNJU NEOVLAŠĆENO ORGANIZOVAO,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(3) KAZNOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I KO NEOVLAŠĆENO PRODAJE, KUPUJE ILI VRŠI RAZMENU ROBE ILI PREDMETA ČIJI JE PROMET ZABRANJEN ILI OGRANIČEN.

(4) AKO JE UČINILAC DELA IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA ORGANIZOVAO MREŽU PREPRODAVACA ILI POSREDNIKA ILI JE PRIBAVIO IMOVINSKU KORIST KOJA PRELAZI IZNOS OD ČETRISTOPEDESET HILJADA DINARA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(5) ROBA I PREDMETI NEDOZVOLJENE TRGOVINE ODUZEĆE SE.

KRIJUMČARENJE

ČLAN 236.

(1) KO SE BAVI PRENOŠENJEM ROBE PREKO CARINSKE LINIJE IZBEGAVAJUĆI MERE CARINSKOG NADZORA ILI KO IZBEGAVAJUĆI MERE CARINSKOG NADZORA PRENESE ROBU PREKO CARINSKE LINIJE NAORUŽAN, U GRUPI ILI UZ UPOTREBU SILE ILI PRETNJE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) KO SE BAVI PRODAJOM, RASTURANJEM ILI PRIKRIVANJEM NEOCARINJENE ROBE ILI ORGANIZUJE MREŽU PREPRODAVACA ILI POSREDNIKA ZA RASTURANJE TAKVE ROBE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) ROBA KOJA JE PREDMET DELA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

(4) PREVOZNO ILI DRUGO SREDSTVO ČIJA SU TAJNA ILI SKROVITA MESTA ISKORIŠĆENA ZA PRENOS ROBE KOJA JE PREDMET DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI KOJE JE NAMENJENO ZA IZVRŠENJE TIH KRIVIČNIH DELA ODUZEĆE SE AKO JE VLASNIK ILI KORISNIK VOZILA TO ZNAO ILI JE MOGAO I BIO DUŽAN DA ZNA.

ONEMOGUĆAVANJE VRŠENJA KONTROLE

ČLAN 237.

KO ONEMOGUĆI ORGANU VRŠENJA KONTROLE DA IZVRŠI UVID U POSLOVNE KNJIGE ILI DRUGU DOKUMENTACIJU ILI ONEMOGUĆI PREGLED PREDMETA, PROSTORIJA ILI DRUGIH OBJEKATA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO JEDNE GODINE.

NEOVLAŠĆENA UPOTREBA TUĐEG POSLOVNOG IMENA I DRUGE POSEBNE OZNAKE ROBE ILI USLUGA

ČLAN 238.

(1) KO SE U NAMERI DA OBMANE KUPCE ILI KORISNIKE USLUGA POSLUŽI TUĐIM POSLOVNIM IMENOM, TUĐOM GEOGRAFSKOM OZNAKOM POREKLA, TUĐIM ŽIGOM ILI TUĐOM DRUGOM POSEBNOM OZNAKOM ROBE ILI USLUGA ILI UNESE POJEDINA OBELEŽJA OVIH OZNAKA U SVOJE POSLOVNO IME, SVOJU GEOGRAFSKU OZNAKU POREKLA, SVOJ ŽIG ILI U SVOJU DRUGU POSEBNU OZNAKU ROBE ILI USLUGA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) KO U SVRHU PRODAJE U VEĆOJ KOLIČINI ILI VREDNOSTI NABAVLJA, PROIZVODI, PRERAĐUJE, STAVLJA U PROMET, DAJE U ZAKUP ILI SKLADIŠTI ROBU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI SE BAVI PRUŽANJEM USLUGA NEOVLAŠĆENO KORISTEĆI TUĐE OZNAKE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(3) AKO JE UČINILAC IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ORGANIZOVAO MREŽU PREPRODAVACA ILI POSREDNIKA ILI JE PRIBAVIO IMOVINSKU KORIST KOJA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(4) PREDMETI IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

NARUŠAVANJE POSLOVNOG UGLEDA I KREDITNE SPOSOBNOSTI

ČLAN 239.

(1) KO U NAMERI NARUŠAVANJA POSLOVNOG UGLEDA ILI KREDITNE SPOSOBNOSTI DRUGOG, IZNOSI O NJEMU NEISTINITE PODATKE ILI NEISTINITO PRIKAZUJE NJEGOVO POSLOVANJE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO JEDNE GODINE.

(2) AKO SU USLED DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NASTUPILE TEŠKE POSLEDICE,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD TRI MESECA DO TRI GODINE.

(3) GONJENJE ZA DELA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA PREDUZIMA SE PO PRIVATNOJ TUŽBI.

ODAVANJE POSLOVNE TAJNE

ČLAN 240.

(1) KO NEOVLAŠĆENO DRUGOM SAOPŠTI, PREDA ILI NA DRUGI NAČIN UČINI DOSTUPNIM PODATKE KOJI PREDSTAVLJAJU POSLOVNU TAJNU ILI KO PRIBAVLJA TAKVE PODATKE U NAMERI DA IH PREDA NEPOZVANOM LICU,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(2) AKO JE DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINJENO IZ KORISTOLJUBLJA ILI U POGLEDU NAROČITO POVERLJIVIH PODATAKA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) KO DELO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINI IZ NEHATA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(4) POSLOVNOM TAJNOM SMATRAJU SE PODACI I DOKUMENTI KOJI SU ZAKONOM, DRUGIM PROPISOM ILI ODLUKOM NADLEŽNOG ORGANA DONESENOM NA OSNOVU ZAKONA PROGLAŠENI POSLOVNOM TAJNOM ČIJE BI ODAVANJE PROUZROKOVALO ILI BI MOGLO DA PROUZROKUJE ŠTETNE POSLEDICE ZA SUBJEKT PRIVREDNOG POSLOVANJA.

FALSIFIKOVANJE NOVCA

ČLAN 241.

(1) KO NAPRAVI LAŽAN NOVAC U NAMERI DA GA STAVI U OPTICAJ KAO PRAVI ILI KO U ISTOJ NAMERI PREINAČI PRAVI NOVAC,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) KO PRIBAVLJA LAŽAN NOVAC U NAMERI DA GA STAVI U OPTICAJ KAO PRAVI ILI KO LAŽAN NOVAC STAVLJA U OPTICAJ,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO JE DELOM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NAPRAVLJEN, PREINAČEN, STAVLJEN U PROMET ILI PRIBAVLJEN LAŽAN NOVAC U IZNOSU KOJI PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA, ODNOSNO ODGOVARAJUĆI IZNOS U STRANOM NOVCU,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD PET DO PETNAEST GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(4) KO LAŽAN NOVAC KOJI JE PRIMIO KAO PRAVI, PA SAZNAVŠI DA JE LAŽAN, STAVI U OPTICAJ ILI KO ZNA DA JE NAČINJEN LAŽAN NOVAC ILI DA JE LAŽAN NOVAC STAVLJEN U OPTICAJ, PA TO NE PRIJAVI,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(5) LAŽAN NOVAC ODUZEĆE SE.

FALSIFIKOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI

ČLAN 242.

(1) KO NAPRAVI LAŽNE HARTIJE OD VREDNOSTI ILI PREINAČI PRAVE HARTIJE OD VREDNOSTI U NAMERI DA IH UPOTREBI KAO PRAVE ILI DA IH DRUGOM DA NA UPOTREBU ILI KO TAKVE LAŽNE HARTIJE UPOTREBI KAO PRAVE ILI IH U TOJ NAMERI PRIBAVI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO UKUPAN IZNOS NA KOJI GLASE FALSIFIKOVANE HARTIJE OD VREDNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) KO LAŽNE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE JE PRIMIO KAO PRAVE, PA SAZNAVŠI DA SU LAŽNE, STAVI U PROMET,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE I NOVČANOM KAZNOM.

(4) LAŽNE HARTIJE OD VREDNOSTI ODUZEĆE SE.

FALSIFIKOVANJE I ZLOUPOTREBA PLATNIH KARTICA

ČLAN 243.

(1) KO NAPRAVI LAŽNU PLATNU KARTICU ILI KO PREINAČI PRAVU PLATNU KARTICU U NAMERI DA JE UPOTREBI KAO PRAVU ILI KO TAKVU LAŽNU KARTICU UPOTREBI KAO PRAVU,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO JE UČINILAC DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPOTREBOM KARTICE PRIBAVIO PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO JE UČINILAC DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIBAVIO PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST U IZNOSU KOJI PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(4) KAZNOM IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I UČINILAC KOJI TO DELO UČINI NEOVLAŠĆENOM UPOTREBOM TUĐE KARTICE ILI POVERLJIVIH PODATAKA KOJI JEDINSTVENO UREĐUJU TU KARTICU U PLATNOM PROMETU.

(5) KO NABAVI LAŽNU PLATNU KARTICU U NAMERI DA JE UPOTREBI KAO PRAVU ILI KO PRIBAVLJA PODATKE U NAMERI DA IH ISKORISTI ZA PRAVLJENJE LAŽNE PLATNE KARTICE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(6) LAŽNE PLATNE KARTICE ODUZEĆE SE.

FALSIFIKOVANJE ZNAKOVA ZA VREDNOST

ČLAN 244.

(1) KO NAPRAVI LAŽNE ILI PREINAČI PRAVE ZNAKOVE ZA VREDNOST U NAMERI DA IH UPOTREBI KAO PRAVE ILI DA IH DRUGOM DA NA UPOTREBU ILI KO TAKVE LAŽNE ZNAKOVE UPOTREBI KAO PRAVE ILI IH U TOJ NAMERI PRIBAVI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) AKO UKUPNA VREDNOST ZNAKOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA.

(3) KO ODSTRANJIVANJEM ŽIGA KOJIM SE ZNACI ZA VREDNOST PONIŠTAVAJU ILI KOJIM DRUGIM NAČINOM IDE ZA TIM DA RADI PONOVNE UPOTREBE OVIM ZNACIMA DA IZGLED KAO DA NISU UPOTREBLJENI ILI KO UPOTREBLJENE ZNAKOVE PONOVO UPOTREBI ILI PRODA KAO DA VAŽE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO JEDNE GODINE.

(4) LAŽNI ZNAKOVI ZA VREDNOST ODUZEĆE SE.

FALSIFIKOVANJE ZNAKOVA, ODNOSNO DRŽAVNIH ŽIGOVA ZA OBELEŽAVANJE ROBE, MERILA I PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

ČLAN 244A

(1) KO U NAMERI DA IH UPOTREBI KAO PRAVE, NAPRAVI LAŽNE PEČATE, ŽIGOVE, MARKE ILI DRUGE ZNAKOVE ZA OBELEŽAVANJE DOMAĆE ILI STRANE ROBE KOJIMA SE ŽIGOŠU DRVO, STOKA ILI KAKVA DRUGA ROBA ILI KO U ISTOJ NAMERI TAKVE PRAVE ZNAKOVE PREINAČI ILI KO TAKVE LAŽNE ILI PREINAČENE ZNAKOVE UPOTREBI KAO PRAVE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(2) KO U NAMERI DA IH UPOTREBI KAO PRAVE NAPRAVI LAŽNA UVERENJA O ODOBRENJU TIPA MERILA I UVERENJA O OVERAVANJU MERILA ILI ŽIGOVE I DRUGE ZNAKOVE USAGLAŠENOSTI KOJIMA SE ŽIGOŠU MERILA I PREDMETI OD DRAGOCENIH METALA U SMISLU PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU METROLOGIJA I KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ILI KO U ISTOJ NAMERI ORIGINAL UVERENJA ILI PRAVE DRŽAVNE ŽIGOVE I DRUGE ZNAKOVE USAGLAŠENOSTI PREINAČI ILI KO TAKVA LAŽNA ILI PREINAČENA UVERENJA ILI DRŽAVNE ŽIGOVE I DRUGE ZNAKOVE USAGLAŠENOSTI UPOTREBI KAO PRAVE,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO DVE GODINE.

(3) LAŽNA UVERENJA, DRŽAVNI ŽIGOVI I ZNAKOVI, MERILA, KAO I PREDMETI OD DRAGOCENIH METALA KOJI SU LAŽNO OZNAČENI, ODUZEĆE SE.

PRAVLJENJE, NABAVLJANJE I DAVANJE DRUGOM SREDSTAVA ZA FALSIFIKOVANJE

ČLAN 244B

(1) KO PRAVI, NABAVLJA, PRODAJE ILI DAJE DRUGOM NA UPOTREBU SREDSTVA ZA PRAVLJENJE LAŽNOG NOVCA ILI LAŽNIH HARTIJA OD VREDNOSTI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) KO PRAVI, NABAVLJA, PRODAJE ILI DAJE DRUGOM NA UPOTREBU SREDSTVA ZA PRAVLJENJE LAŽNIH PLATNIH KARTICA ILI LAŽNIH ZNAKOVA ZA VREDNOST,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO TRI GODINE.

(3) SREDSTVA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

PRANJE NOVCA

ČLAN 245.

(1) KO IZVRŠI KONVERZIJU ILI PRENOS IMOVINE, SA ZNANJEM DA TA IMOVINA POTIČE OD KRIMINALNE DELATNOSTI, U NAMERI DA SE PRIKRIJE ILI LAŽNO PRIKAŽE NEZAKONITO POREKLO IMOVINE, ILI PRIKRIJE ILI LAŽNO PRIKAŽE ČINJENICE O IMOVINI SA ZNANJEM DA TA IMOVINA POTIČE OD KRIMINALNE DELATNOSTI, ILI STEKNE, DRŽI ILI KORISTI IMOVINU SA ZNANJEM, U TRENUTKU PRIJEMA, DA TA IMOVINA POTIČE OD KRIMINALNE DELATNOSTI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO IZNOS NOVCA ILI IMOVINE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRELAZI MILION I PETSTO HILJADA DINARA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO DESET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) KO UČINI DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA SA IMOVINOM KOJU JE SAM PRIBAVIO KRIMINALNOM DELATNOŠĆU,

KAZNIĆE SE KAZNOM PROPISANOM U ST. 1. I 2. OVOG ČLANA.

(4) KO DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA IZVRŠI U GRUPI,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(5) KO UČINI DELO IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, A MOGAO JE I BIO DUŽAN DA ZNA DA NOVAC ILI IMOVINA PREDSTAVLJAJU PRIHOD OSTVAREN KRIMINALNOM DELATNOŠĆU,

KAZNIĆE SE ZATVOROM DO TRI GODINE.

(6) ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU KOJE UČINI DELO IZ ST. 1, 2. I 5. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE KAZNOM PROPISANOM ZA TO DELO, AKO JE ZNALO, ODNOSNO MOGLO I BILO DUŽNO DA ZNA DA NOVAC ILI IMOVINA PREDSTAVLJAJU PRIHOD OSTVAREN KRIMINALNOM DELATNOŠĆU.

(7) NOVAC I IMOVINA IZ ST. 1. DO 6. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

Član 292.

(1) Ko nasiljem prema licu u vazduhoplovu, postavljanjem ili unošenjem u vazduhoplov eksplozivne ili druge opasne naprave ili supstance ili uništenjem ili oštećenjem uređaja za navigaciju ili prouzrokovanjem druge štete vazduhoplovu dovede u opasnost bezbednost vazdušnog saobraćaja,

kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nekog lica ili prouzrokovana šteta velikih razmera,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) KO PRETI IZVRŠENJEM DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

Član 304a

(1) Ko poseduje, pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu računare, računarske sisteme, računarske podatke i programe radi izvršenja krivičnog dela iz čl. 298. do 303. ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

ČLAN 304A

(1) KO PROIZVODI, PRODAJE, NABAVLJA RADI UPOTREBE, UVOZI, DISTRIBUIRA I NA DRUGI NAČIN STAVLJA NA RASPOLANJE:

1) UREĐAJE I RAČUNARSKE PROGRAME PROJEKTOVANE ILI PRVENSTVENO U SVRHE IZVRŠENJA NEKOG KRIVIČNOG DELA IZ 298. DO 303. OVOG ZAKONIKA;

2) RAČUNARSKE ŠIFRE ILI SLIČNE PODATKE PUTEM KOJIH SE MOŽE PRISTUPITI RAČUNARSKOM SISTEMU KAO CELINI ILI NEKOM NJEGOVOM DELU SA NAMEROM DA BUDE UPOTREBLJEN U IZVRŠENJU NEKOG OD KRIVIČNIH DELA IZ ČL. 298. DO 303. OVOG ZAKONIKA;

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO TRI GODINE.

(2) KO POSEDUJE NEKA OD SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U NAMERI DA IH UPOTREBI U SVRHU IZVRŠENJA NEKOG OD KRIVIČNIH DELA IZ ČL. 298. DO 303. OVOG ZAKONIKA,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO JEDNE GODINE.

KRŠENJE ZABRANE UTVRĐENE MEROM BEZBEDNOSTI

ČLAN 340A

KO PREKRŠI ZABRANU UTVRĐENU IZREČENOM MEROM BEZBEDNOSTI,

KAZNIĆE SE NOVČANOM KAZNOM ILI ZATVOROM DO ŠEST MESECI.

Član 347.

(1) Ko oružje, eksplozivne materije, sredstva potrebna za njihovo pravljenje ili otrov za koje zna da su namenjeni za izvršenje krivičnog dela izrađuje, nabavlja ili drugom omogućava da do njih dođe,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

ČLAN 347.

KO ORUŽJE, MUNICIJU, EKSPLOZIVNE MATERIJE ILI MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA, KAO I SREDSTVA POTREBNA ZA NJIHOVO PRAVLJENJE ILI OTROV ZA KOJE ZNA DA SU NAMENJENI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA IZRAĐUJE, NABAVLJA ILI DRUGOM OMOGUĆAVA DA DO NJIH DOĐE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO PET GODINA.

Član 348.

(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, njegove delove, municiju ili eksplozivne materije,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je predmet dela iz stava 1. ovog člana vatreno oružje, municija, eksplozivne materije, ili sredstvo na bazi te materije, rasprskavajuće ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena ili držanje nije dozvoljeno građanima,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz st. 1. i 2. ovog člana,

kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(5) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz stava 1. ovog člana za čije nabavljanje i držanje ima odobrenje nadležnog organa,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Vatreno oružje, njegovi delovi, municija i eksplozivne materije oduzeće se.

ČLAN 348.

(1) KO NEOVLAŠĆENO IZRAĐUJE, PREPRAVLJA, PRODAJE, NABAVLJA, VRŠI RAZMENU ILI DRŽI VATRENO ORUŽJE, KONVERTIBILNO ILI ONESPOSOBLJENO ORUŽJE, NJEGOVE DELOVE, MUNICIJU, EKSPLOZIVNE MATERIJE ILI MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(2) AKO JE PREDMET DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VATRENO ORUŽJE, MUNICIJA, EKSPLOZIVNE MATERIJE, MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA ILI SREDSTVA NA BAZI EKSLOZIVNIH MATERIJA ILI GASNO ORUŽJE ČIJA IZRADA, PRODAJA, NABAVKA, RAZMENA ILI DRŽANJE NIJE DOZVOLJENO GRAĐANIMA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD JEDNE DO OSAM GODINA I NOVČANOM KAZNOM.

(3) AKO JE PREDMET DELA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA VEĆA KOLIČINA ORUŽJA, MUNICIJE ILI SREDSTAVA ILI JE U PITANJU ORUŽJE ILI DRUGA SREDSTVA VELIKE RAZORNE MOĆI ILI SE DELO VRŠI PROTIVNO PRAVILIMA MEĐUNARODNOG PRAVA,

UČINILAC ĆE SE KAZNITI ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA.

(4) KO NEOVLAŠĆENO NOSI PREDMETE DELA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA,KAZNIĆE SE ZATVOROM OD DVE DO DVANAEST GODINA.

(5) KO NEOVLAŠĆENO NOSI PREDMETE DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA ČIJE NABAVLJANJE I DRŽANJE IMA ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(6) ORUŽJE, NJEGOVI DELOVI, MUNICIJA, MATERIJE I SREDSTVA IZ ST. 1 – 5. OVOG ČLANA ODUZEĆE SE.

Član 350.

(1) Ko bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granicu Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja,

kazniće se zatvorom do jedne godine.

(2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, omogućava drugom nedozvoljeni prelaz granice Srbije ili nedozvoljeni boravak ili tranzit kroz Srbiju,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet JEDNE DO OSAM godina.

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane grupe, zloupotrebom službenog položaja, ili na način kojim se ugrožava život ili zdravlje lica čiji se nedozvoljeni prelaz granice Srbije, boravak ili tranzit omogućava ili je krijumčaren veći broj lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset DVE DO DVANAEST godina.

(4) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane organizovane kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest PETNAEST godina.

(5) Sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.

Član 361.

(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo MOGLO biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara i nastupi,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu, osim onih koje se bave privrednom delatnošću, koje učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Član 364.

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji USTANOVI ILI DRUGOM SUBJEKTU KOJI NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Član 366.

(1) Ko zahteva ili primi nagradu POKLON ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog, neposredno ili preko trećeg lica, da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja, posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu POKLON ili kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu POKLON ili kakvu drugu korist da koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljen uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Ako je za posredovanje iz stava 3. ovog člana zahtevana ili primljena nagrada ZAHTEVAN ILI PRIMLJEN POKLON ili kakva druga korist,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(6) Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(7) Nagrada POKLON i imovinska korist oduzeće se.

Član 367.

(1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

(2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dve do osam godina.

(3) Službeno lice koje izvrši delo iz st. 1. ili 2. ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog dela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Službeno lice koje posle izvršenja, odnosno neizvršenja službene radnje, navedene u st. 1. do 3. ovog člana, a u vezi s njom, zahteva ili primi poklon ili drugu korist,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(5) Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(6) Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu KOJI NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST, A koje učini delo iz st. 1, 2. i 4. ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(7) Primljeni poklon i imovinska korist oduzeće se.

Član 368.

(1) Ko službenom ili drugom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da službeno lice u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko službenom ili drugom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da službeno lice u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuje se i kada je mito dato, ponuđeno ili obećano stranom službenom licu.

(4) Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji je prijavio delo pre nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.

(5) Odredbe st. 1, 2. i 4. ovog člana primenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom licu u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu KOJI NE OBAVLJA PRIVREDNU DELATNOST.

Član 371.

Ko kršeći pravila međunarodnog prava, u okviru šireg ili sistematskog napada uperenog protiv civilnog stanovništva, naredi: vršenje ubistava; stavljanje stanovništva ili jednog njegovog dela u takve životne uslove koji vode njihovom potpunom ili delimičnom istrebljenju; porobljavanje; prinudno preseljavanje; mučenje; silovanje; prinuđavanje na prostituciju; prisiljavanje na trudnoću ili sterilisanje radi promene etničkog sastava stanovništva; proganjanje ili proterivanje na političkoj, verskoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, polnoj ili kakvoj drugoj osnovi; PRISILNI NESTANAK; zatvaranje ili otmicu lica bez davanja informacija o tome kako bi im se uskratila pravna zaštita; ugnjetavanje rasne grupe ili uspostavljanje dominacije jedne takve grupe nad drugom; ili druge slične nehumane postupke kojima se namerno prouzrokuju teške patnje ili ozbiljno ugrožava zdravlje ili ko izvrši neko od navedenih dela,

kazniće se zatvorom najmanje pet godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina.

Član 387.

(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane Srbije,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se ko vrši proganjanje organizacija ili pojedinaca zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.

(3) Ko širi ideje o superiornosti jedne rase nad drugom ili propagira rasnu mržnju ili podstiče na rasnu diskriminaciju,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju, diskriminaciju ili nasilje, protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, zasnovanih na rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(5) KO JAVNO ODOBRAVA, NEGIRA POSTOJANJE ILI ZNAČAJNO UMANJUJE TEŽINU GENOCIDA, ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI I RATNIH ZLOČINA UČINJENIH PROTIV GRUPE LICA ILI ČLANA GRUPE KOJA JE ODREĐENA NA OSNOVU RASE, BOJE KOŽE, VERE, POREKLA, DRŽAVNE, NACIONALNE ILI ETNIČKE PRIPADNOSTI, NA NAČIN KOJI MOŽE DOVESTI DO NASILJA ILI IZAZIVANJA MRŽNJE PREMA TAKVOJ GRUPI LICA ILI ČLANU TE GRUPE, UKOLIKO SU TA KRIVIČNA DELA UTVRĐENA PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM SUDA U SRBIJI ILI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD ŠEST MESECI DO PET GODINA.

(56) Ko javno preti da će, protiv lica ili grupe lice zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkom poreklu ili zbog nekog drugog ličnog svojstva, izvršiti krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora veća od četiri godine zatvora,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Član 391.

(1) Ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo, ili da prinudi Srbiju, stranu državu ili međunarodnu organizaciju da nešto učini ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi ili povredi osnovne ustavne, političke, ekonomske ili društvene strukture Srbije, strane države ili međunarodne organizacije:

1) napadne na život, telo ili slobodu drugog lica;

2) izvrši otmicu ili uzimanje talaca;

3) uništi državni ili javni objekat, saobraćajni sistem, infrastrukturu uključujući i informacione sisteme, nepokretnu platformu u epikontinentalnom pojasu, opšte dobro ili privatnu imovinu na način koji može da ugrozi živote ljudi ili da prouzrokuje znatnu štetu za privredu;

4) izvrši otmicu vazduhoplova, broda ili drugih sredstava javnog prevoza ili prevoza robe;

5) proizvodi, poseduje, nabavlja, prevozi, snabdeva ili upotrebljava nuklearno, biološko, hemijsko ili drugo oružje, eksploziv, nuklearni ili radioaktivni materijal ili uređaj, uključujući i istraživanje i razvoj nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja;

6) ispusti opasne materije ili prouzrokuje požar, eksploziju ili poplavu ili preduzima druge opšteopasne radnje koje mogu da ugroze život ljudi;

7) ometa ili obustavi snabdevanje vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom koje može da ugrozi život ljudi,

kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(2) Ko preti izvršenjem krivičnog dela iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica ili su prouzrokovana velika razaranja,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(4) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana učinilac sa umišljajem lišio života jedno ili više lica,

kazniće se zatvorom najmanje dvanaest godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina.

(5) KO NABAVLJA ILI OSPOSOBLJAVA SREDSTVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ILI OTKLANJA PREPREKE ZA NJEGOVO IZVRŠENJE ILI SA DRUGIM DOGOVARA, PLANIRA ILI ORGANIZUJE NJEGOVO IZVRŠENJE ILI PREDUZME DRUGU RADNJU KOJOM SE STVARAJU USLOVI ZA NJEGOVO NEPOSREDNO IZVRŠENJE,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD JEDNE DO PET GODINA.

(6) KO RADI IZVRŠENJA DELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPUĆUJE ILI PREBACUJE NA TERITORIJU SRBIJE LICA ILI ORUŽJE, EKSPLOZIV, OTROVE, OPREMU, MUNICIJU ILI DRUGI MATERIJAL,

KAZNIĆE SE ZATVOROM OD DVE DO DESET GODINA.

Ostavite komentar