Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Dana 12. septembra 2017. godine, Komitet Saveta bezbednosti, uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) o ISIL (Daeš), Al Kaidi i povezanim pojedincima, grupama, preduzećima i entitetima, uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu. Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2368 (2017), više se ne primenjuju na dolenavedeno lice.

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 109 Ime: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 5. januar 1966. b) 5. oktobar 1966. Mesto rođenja: Muar Džohor, Malezija Visoko pouzdani alijasi: a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib v) Salim Alombra g) Armand Eskalante d) Normina Hašim đ) Henri Lavi e) Hendri Lavi ž) Norhana Mohamad z) Omar Salem i) Ahmad Šobirin j) Bin Abdul Hir Zulkifli Manje pouzdani alijasi: a) Abdulhir Bin Hir b) Hasan v) Hogalu g) Hugalu d) Lagu đ) Marvan (kao najpoznatiji) Nacionalnost: malezijska Broj pasoša: A 11263265 Nacionalni identifikacioni broj: a) 660105-01-5297 b) Vozačka dozvola D2161572, izdata u Kaliforniji, SAD Adresa: Seksien 17, Šah Alam, Selangor, Malezija (prethodna lokacija) b) Magu-indanao, Filipni (od januara 2015) Na listi od: 9. septembra 2003 (lista izmenjena i dopunjena 6. avgusta 2015. i 25. januara 2010) Druge informacije: Sud za Severni okrug Kalifornije SAD izdao je nalog za njegovo hapšenje 1. avgusta 2007. Potvrđeno da je umro u Maguindanau, Filipina januara 2015. Majčino devojačko prezime je Minah Binto Aogist Abd Aziz. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 19. juna 2009.

On 12 September 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List. Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017) no longer apply to the name set out below.

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.109 Name: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 5 Jan. 1966 b) 5 Oct. 1966 POB: Muar Johor, Malaysia Good quality a.k.a.: a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli Low quality a.k.a.: a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalu e) Lagu f) Marwan (prominently known as ) Nationality: Malaysia Passport no: A 11263265 National identification no: a) 660105-01-5297 b) Driver’s Licence D2161572, issued in California, USA Address: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (previous location) b) Maguindanao, Philippines (as at Jan. 2015) Listed on: 9 Sep. 2003 ( amended on 6 Aug. 2015, 25 Jan. 2010 ) Other information: The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 Aug. 2007. Confirmed to have died in Maguindanao, the Philippines in January 2015. Mother’s name is Minah Binto Aogist Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

Ostavite komentar