Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

[pic] | |REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO FINANSIJA

M E M O R A N D U M

O BUDžETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI

ZA 2009. GODINU, SA PROJEKCIJAMA

ZA 2010. I 2011. GODINU

Beograd, oktobar 2008. godine

Sadržaj

I. MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2009. DO 2011. GODINE 1 1. Makroekonomska kretanja u periodu 2005-2007. godine 1 2. Makroekonomska kretanja i izgledi za 2008. godini 8 3. Projekcija osnovnih pokazatelja međunarodnog ekonomskog okruženja 11 4. Projekcija makroekonomskih pokazatelja za period 2009-2011. godine 13 5. Ciljevi i smernice ekonomske politike 20 5.1. Smernice fiskalne politike 21 5.2. Smernice monetarne politike 22 5.3. Smernice spoljnoekonomske politike 23 5.4. Smernice politike zapošljavanja 26 5.5. Smernice politike plata u javnom sektoru 26 5.6. Smernice politike cena 27 II. FISKALNI OKVIR ZA PERIOD OD 2009. DO 2011. GODINE 29 1. Fiskalna kretanja u periodu 2005-2007. godine 29 2. Fiskalna kretanja u 2008. godini i projekcije za period 2009 – 2011. godine 38 2.1. Fiskalna kretanja u 2008. godini 38 2.2. Fiskalne projekcije za period 2009 – 2011. godine 42 2.3. Lokalna samouprava 48 2.4. Poreske reforme 52 2.5. Reforme u oblast carinske politike 53 2.6. Unapređenje upravljanja javnim finansijama 53 2.7. Fiskalni rizici 55 2.8. Sprovođenje Strategije za smanjenje siromaštva 56 III. STRATEGIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM DUGOM U PERIODU OD 2009. DO 2011. GODINE 59 1. Institucionalni i pravni okvir 59 2. Stanje i analiza kretanja javnog duga 60 3. Osnovni principi upravljanja javnim dugom i mere za unapređenje upravljanja javnim dugom 68 4. Projekcija javnog duga u periodu 2009-2011. godine 71 5. Test osetljivosti kretanja javnog duga 73 6. Kreditni rejting Republike Srbije 75 IV. STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2009. DO 2011. GODINE 76 1. Reforme realnog sektora 76 1.1. Restrukturiranje i privatizacija društvenih preduzeća 76 1.2. Restrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća 77 1.3. Razvoj malih i srednjih preduzeća 82 1.4. Politika zaštite konkurencije 83 1.5. Poboljšljnje poslovnog i investicionog ambijenta 85 2. Reforme finansijskog sektora 88 2.1. Bankarstvo 88 2.2. Finansijska tržišta 88 2.3. Osiguranje 90 2.4. Lizing i fondovi 91 2.5. Finansijsko izveštavanje i revizija 92 3. Reforme tržišta rada 93 4. Reforme društvenih delatnosti 95 4.1. Obrazovanje 95 4.2. Nauka 97 4.3. Kultura i mediji 98 4.4. Omladina i sport 99 4.5. Zdravstvo 100 5. Reforme socijalne zaštite 102 5.1. Socijalna zaštita 102 5.2. Aktivnosti u populacionoj politici 102 5.3. Rodna ravnopravnost 104 5.5. Socijalni dijalog 104 6. Administrativne reforme 105 6.1. Javna uprava 105 6.2. Policija 107 6.3. Pravosuđe 108 7. Reforme privrednih delatnosti 110 7.1. Rudarstvo 110 7.2. Energetika 110 7.3. Industrija 113 7.4. Poljoprivreda 115 7.5. Šumarstvo 116 7.6. Vodoprivreda 117 7.7. Saobraćaj 117 7.8. Komunikacije i informaciono društvo 118 7.9. Trgovina i usluge 120 7.10. Turizam 121 7.11. Regionalni razvoj 122 7.12. Životna sredina 123 8. Ostale reforme 124 8.1. Religija 124 8.2. Dijaspora 125 8.3. Organizacije civilnog društva 126 V. ZAVRŠNE ODREDBE 127 PRILOG I Projekcija makroekonomskih indikatora za period 2009-2011. godine PRILOG II Transferi za JLS 2009 – po vrstama PRILOG III Razlike u projekcijama

Lista korišćenih skraćenica

MFIN – Ministarstvo finansija

RZS – Republički zavod za statistiku

NBS – Narodna banka Srbije

BDP – bruto domaći proizvod

ILO – International Labour Organization (Međunarodna organizacija rada)

MOR – Međunarodna organizacija rada

f.o.b. – Free on Board

GFS – Government Financial Statistics (statistika državnih finansija)

EU – Evropska unija

SAD – Sjedinjene američke države

MMF – Međunarodni monetarni fond

IPA (IPA) – Instrument for Pre-Accession Assistance (instrumenti predpristupne pomoći)

STO – Svetska trgovinska organizacija

SDR – specijalna prava vučenja

OOSO – Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

PIO – Penzijsko invalidsko osiguranje

EURIBOR- Euro Interbank Offered Rate

LIBOR- London Interbank Offered Rate

EPS – Elektroprivreda Srbije

NIS – Naftna industrija Srbije

PEU- podzemna eksploatacija uglja

MSP – mala i srednja preduzeća

MSPP – mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

HOV – hartije od vrednosti

IFRS – International Financial Reporting Standards (međunarodni standardi finansijskog izveštavanja)

IOSCO – International Organization of Securities Commissions (međunarodno udruženje komisija za hartije od vrednosti)

IAIS – International Association of Insurance Supervisors (međunarodno udruženje supervizora osiguranja)

EIS – Education Information Systems (jedinstveni infomacioni sistem u obrazovanju)

NIP – Nacionalni investicioni plan

NPI – Nacionalni program za integracije

OIE – obnovljivi izvori energije

FP7 – Seventh Framework Programme (Sedmi okvirni program)

ITP – industrijski i tehnološki parkovi

IZ – industrijske zone

KDS – kablovsko distributivni sistem

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

ITS – inteligentni transportni sistemi

NASSR – Hazard Analysis and Critical Control Points (međunarodni standard koji se odnosi na sistem kontrole bezbednosti prehrambenih proizvoda)

EuroGAP-Program evropskih maloprodajnih lanaca za dobru praksu u poljoprivredi.

SSP – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

SSS – Strategija za smanjenje siromaštva

EIB – Evropska investiciona banka

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj

CEFTA – Central European Free Trade Agreement (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini)

NUTS – Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica EU

PIB – Poreski identifikacioni broj

JLS – jedinice lokalne samouprave

Ostavite komentar