Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

Prilog I

PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA PERIOD 2009-2011. GODINE

Tabela 1 : Rast i povezani činioci Iskazano u procentima ako nije drugačije navedeno 2007 2008 2009 2010 2011 1. Stopa realnog rasta BDP 7,1 7,0 6,5 6,5 7,5 2. BDP po tekućim tržišnim cenama (mil. dinara) 2.320.761 2.773.751 3.169.690 3.564.760 4.012.226 3. BDP deflator 9,0 11,7 7,3 5,6 4,7 4. Cene na malo promena (godišnji prosek) 6,8 11,2 7,1 5,3 4,5 5. BDP u evrima (u milionima) 29.026 34.686 39.005 43.552 48.844 6. BDP u dolarima (u milionima) 39.780 51.336 57.338 64.021 71.800 7. BDP po stanovniku u evrima 3.941 4.709 5.295 5.912 6.631 8. BDP po stanovniku u dolarima 5.400 6.969 7.784 8.691 9.747 9. Rast zaposlenosti -1,2 0,1 0,6 1,2 1,5 10. Rast produktivnosti 8,3 6,9 5,9 5,2 5,9 11. Investicioni racio (% BDP) 21,7 21,9 23,6 25,7 28,0 Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama 12. Lična potrošnja 12,2 11,1 6,9 4,5 3,7 13. Državna potrošnja 11,7 6,9 -0,6 0,7 2,6 14. Investicije u fiksni kapital 19,4 12,3 17,2 17,6 18,1 15. Promena zaliha kao % BDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16. Izvoz roba i usluga 17,2 16,3 19,8 20,2 20,8 17. Uvoz roba i usluga 24,5 17,7 14,6 13,6 13,4 Nominalni rast spoljnotrgovinske razmene (u USD) 18. Izvoz roba i usluga 34,2 30,6 22,0 22,6 23,8 19. Uvoz roba i usluga 40,1 32,2 16,7 16,4 16,3 Doprinos rastu BDP 20. Finalna domaća tražnja 14,2 11,9 8,9 7,9 8,1 20.1. Investiciona potrošnja 3,8 2,7 3,9 4,4 5,0 20.2. Lična potrošnja 8,3 8,0 5,1 3,4 2,7 20.3. Državna potrošnja 2,0 1,3 -0,1 0,1 0,4 21. Promena u zalihama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22. Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga -7,1 -4,9 -2,4 -1,4 -0,7 Rast bruto dodate vrednosti 23. Poljoprivreda -8,0 6,0 3,3 3,2 3,2 24. Industrija 4,1 4,8 5,7 5,9 6,3 25. Građevinarstvo 9,1 6,3 9,1 9,2 9,5 26. Usluge 10,8 8,8 7,7 7,2 8,8 Doprinos rastu bruto dodate vrednosti 27. Rast bruto dodate vrednosti 6,9 7,6 6,9 6,6 7,8 28. Poljoprivreda -1,0 0,7 0,4 0,3 0,3 29. Industrija 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 30. Građevinarstvo 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 31. Usluge 6,8 5,7 5,1 4,8 5,9 Tabela 2: Razvoj tržišta radne snage Iskazano u procentima ako drugačije nije navedeno 2007 2008 2009 2010 2011 1. Broj stanovnika (u hiljadama) 7.366 7.366 7.366 7.366 7.366 2. Stopa rasta stanovništva -0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Radno sposobno stanovništvo (u hiljadama) 4.943 4.943 4.943 4.943 4.943 4. Učešće radno sposobnog stanovništva u ukupnom stanovništvu 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 5. Broj zaposlenih (u hiljadama) 2.002 2.004 2.016 2.040 2.071 6. Stopa rasta zaposlenosti -1,2 0,1 0,6 1,2 1,5 7. Stopa nezaposlenosti (ILO definicija) 18,8 18,6 17,8 16,7 15,7 8. Stopa rasta prosečne realne neto zarade 19,5 6,0 5,9 5,2 5,9

Tabela 3: Kretanja u spoljnom sektoru Iskazano u milionima evra ako drukčije nije navedeno 2007 2008 2009 2010 2011 1. Saldo tekućeg računa (% BDP) -14,8 -18,4 -17,8 -17,1 -15,4 2. Izvoz roba 6.432 7.750 9.648 12.111 15.318 3. Uvoz roba 13.087 16.017 18.886 22.090 25.770 4. Saldo trgovinskog računa -6.655 -8.268 -9.239 -9.980 -10.452 5. Izvoz usluga 2.145 2.622 3.087 3.499 4.002 6. Uvoz usluga 2.158 2.638 3.037 3.433 3.910 7. Saldo na računu usluga -13 -16 50 66 92 8. Izvoz roba i usluga 8.577 10.372 12.735 15.610 19.320 9. Uvoz roba i usluga 15.245 18.656 21.923 25.523 29.679 10. Izvoz roba i usluga (% BDP) 29,5 29,9 32,6 35,8 39,6 11. Uvoz roba i usluga (% BDP) 52,5 53,8 56,2 58,6 60,8 12. Neto izvoz dobara i usluga (% BDP) -23,0 -23,9 -23,6 -22,8 -21,2 13. Neto plaćanja kamata prema inostranstvu -501 -822 -990 -1.246 -1.394 14. Tekući transferi 2.873 2.713 3.236 3.714 4.211 15. Saldo tekućeg računa platnog bilansa -4.295 -6.393 -6.943 -7.446 -7.543 16. Strane direktne investicije 1.968 2.400 3.200 3.300 3.300 17. Devizne rezerve 10.896 10.608 11.156 11.387 11.611 18. Spoljni dug 17.790 20.831 24.438 27.857 31.163 19. Od čega: dug države 5.462 5.622 6.469 7.122 7.706 20. Od čega: denominovan u stranoj valuti 17.790 20.831 24.438 27.857 31.163 21. Od čega: otplata glavnice 2.156 3.056 4.019 5.043 6.047 22. Neto štednja iz inostranstva (% BDP) 14,8 18,4 17,8 17,1 15,4 23. Nacionalna štednja (% BDP) 6,9 3,4 5,8 8,6 12,5 24. Domaća štednja (% BDP) -1,3 -2,0 0,0 2,9 6,8 25. Domaća privatna štednja (% BDP) -3,8 -2,9 -1,5 0,1 3,0 26. Domaće privatne investicije (% BDP) 16,7 17,6 19,3 21,2 23,4 27. Domaća javna štednja (% BDP) 2,6 0,8 1,5 2,8 3,8 28. Domaće javne investicije (% BDP) 5,0 4,2 4,3 4,5 4,6

Tabela 4: Fiskalna pozicija Iskazano procentualnim učešćem u BDP 2007 2008 2009 2010 2011 Neto pozajmljivanje po subsektorima 1. Opšta država -2,0 -2,7 -2,1 -0,9 -0,1 2. Republički budžet … … … … … 3. Lokalna samouprava … … … … … 4. Socijalni fondovi … … … … … Opšta država 5. Ukupni prihodi 43,4 42,7 42,2 42,0 41,9 6. Ukupni rashodi 45,4 45,4 44,3 42,9 42,0 7. Budžetski bilans -2,0 -2,7 -2,1 -0,9 -0,1 8. Otplata kamata 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 9. Primarni deficit-suficit -1,2 -1,9 -1,4 -0,0 0,9 Komponente prihoda 10. Porezi 25,8 25,7 25,2 25,0 24,9 11. Doprinosi 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 12. Ostali prihodi 5,9 5,4 5,4 5,4 5,4 13. Ukupni prihodi 43,4 42,7 42,2 42,0 41,9 Komponente rashoda 14. Kolektivna potrošnja 18,5 18,6 17,4 16,5 15,8 15. Socijalni transferi 18,3 19,0 19,3 18,7 18,3 16. Kamate 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 17. Subvencije 2,7 2,8 2,6 2,4 2,4 18. Investicije u fiksni kapital 5,0 4,2 4,3 4,5 4,6 19. Ukupni rashodi 45,4 45,5 44,4 43,0 42,1

Tabela 5: Dug opšte države Iskazano procentualnim učešćem u BDP 2007 2008 2009 2010 2011 1. Bruto dug 31,5 26,6 25,5 24,0 22,5 2. Od čega: otplata glavnice 1,7 1,3 1,3 1,7 1,4 3. Promena u ukupnom dugu -6,5 -4,9 -1,1 -1,5 -1,6 Doprinosi promeni bruto dugaProcentni poeni 4. Primarni deficit (suficit) 1,2 2,0 1,5 0,2 -0,8 5. Kamata 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 6. Rast nominalnog BDP -5,5 -5,1 -3,3 -2,8 -2,7 7. Ostali faktori koji utiču na dug -3,0 -2,5 0,0 0,3 0,9 8. Implicitna kamatna stopa na dug (%) 2,4 2,9 2,9 3,8 4,5

Ostavite komentar