Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

MODEL UGOVORA

[uneti naziv, adresu, matični broj i PIB garantovanog snabdevača,] (u daljem tekstu: „KUPAC”), koga zastupa [uneti ime i prezime], sa jedne strane,

[uneti naziv ili ime, adresu, matični broj, PIB lica koje ima status privremenog, odnosno povlašćenog proizvođača], (u daljem tekstu: „PRODAVAC”) koga zastupa [uneti ime i prezime i funkciju ovlašćenog lica], sa druge strane,

(u daljem tekstu: pod pojedinačnim nazivom „Ugovorna strana” ili pod zajedničkim nazivom „Ugovorne strane”)

zaključuju u Beogradu dana [uneti datum]:

UGOVOR

O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ugovorne strane su saglasne:

Da je PRODAVAC stekao status povlašćenog proizvođača električne energije za [uneti vrstu elektrane i njen naziv], čija je ukupna instalisana snaga [uneti snagu] i koja se nalazi u [uneti jedinicu lokalne samouprave i katastarsku opštinu], (u daljem tekstu: „Elektranaˮ);

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača tačka (A), glasi:

Da je PRODAVAC stekao status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za [uneti vrstu elektrane i njen naziv], čija je ukupna instalisana snaga [uneti snagu] i koju namerava da [uneti izgradi ili rekonstruiše] u [uneti jedinicu lokalne samouprave i katastarsku opštinu], (u daljem tekstu: „Elektranaˮ);

Da je, KUPAC zakonom ovlašćen i obavezan da kupuje proizvedenu električnu energiju u Elektrani od PRODAVCA;

Da je PRODAVAC dana [uneti datum] podneo zahtev KUPCU za zaključenje ugovora o otkupu električne energije.

POJMOVI

Član 1.

Pojmovi i izrazi korišćeni u ovom ugovoru, imaju sledeće značenje:

dan sticanja statusa povlašćenog proizvođača je dan kada je rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača postalo konačno;

radni dan podrazumeva svaki dan od ponedeljka do petka, izuzev neradnih državnih i verskih praznika Republike Srbije;

obračunski period je period koji počinje u 07:00 časova prvog dana kalendarskog meseca i završava se u 07:00 časova prvog dana sledećeg kalendarskog meseca;

proizvedena električna energija Elektrane ili dela Elektrane je ukupna električna energija predata u prenosni ili distributivni sistem, na mestu primopredaje električne energije za određeni obračunski period, izražena u kWh;

probni rad je rad Elektrane, odnosno dela Elektrane potreban za utvrđivanje njene podobnosti za upotrebu, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

registrovana električna energija je ukupna količina proizvedene električne energije izmerena mernim uređajem na mestu merenja u određenom vremenskom periodu, izražena u kWh;

merno mesto je mesto na kome se nalazi jedan ili više mernih uređaja za merenje proizvedene električne energije koje se nalazi u blizini ili na mestu primopredaje;

delimičan ili potpun prekid rada sistema ili dela sistema je ograničenje u primopredaji proizvedene električne energije iz Elektrane, prouzrokovan nemogućnošću prenosnog, odnosno distributivnog sistema, da preuzme svu električnu energiju koju bi Elektrana proizvela da nije bilo takvog ograničenja, a koje operator sistema ne uspe da otkloni u roku od 12 sati od njegovog nastanka ili kumulativno traje više od 48 sati u toku kalendarske godine;

isplata usled raskida je iznos jednak glavnici duga koji se duguje na dan raskida ovog ugovora u skladu sa bilo kojim ugovorom za finansiranje ili refinansiranje u vezi sa Elektranom, uvećanom za dospelu kamatu i bilo koje troškove raskida u vezi sa finansiranjem ili refinansiranjem;

maksimalno efektivno vreme rada za Elektranu, odnosno deo Elektrane je propisano efektivno vreme rada Elektrane koje iznosi [uneti broj časova propisan za odgovarajuću vrstu elektrane kojoj Elektrana pripada] sati, u [uneti reči: u svakoj godini podsticajnog perioda ili u slučaju elektrana na vetar: svakom kvartalu podsticajnog perioda] na osnovu kojeg se određuje količina proizvedene električne energije za koju PRODAVAC ima pravo na podsticajnu otkupnu cenu;

godina podsticajnog perioda je vreme od godinu dana koje se periodično obračunava svake godine u toku podsticajnog perioda, gde se prvi period obračunava od prvog dana podsticajnog perioda, a svaki sledeći od dana godišnjice podsticajnog perioda.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu na vetar, tačka 11) glasi kako sledi:

kvartal podsticajnog perioda je vreme od tri uzastopne godine koje se obračunava periodično između:

(1) prve i (uključujući) treće godine podsticajnog perioda;

(2) četvrte i (uključujući) šeste godine podsticajnog perioda;

(3) sedme i (uključujući) devete godine podsticajnog perioda;

(4) desete i (uključujući) dvanaeste godine podsticajnog perioda;

U slučaju da ugovor zaključuje PRODAVAC za elektranu čija je ukupna instalisana snaga preko 30 MW dodaju se tač. 12) i 13) koje glase:

zajmodavac je lice koje na osnovu ugovora o kreditu ili drugog pravnog posla obezbeđuje finansiranje ili refinansiranje za Elektranu;

agent zajmodavca je zastupnik jednog ili više zajmodavaca koji obezbeđuju finansiranje ili refinansiranje za Elektranu;

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača dodaje se tačkapod brojem 14) ili 12), ako je broj prethodne tačke 11), a koja glasi:

deo Elektrane je deo objekta Elektrane, a za koju je stečen status privremenog povlašćenog proizvođača i za koju se zaključuje ovaj ugovor, samostalno izgrađen sa posebnom upotrebnom dozvolom i koji po izgradnji ima posebno merenje za očitavanje proizvedene električne energije.

Ukoliko kontekst ne zahteva drugačije ili je izričito drugačije određeno ovim ugovorom, svako upućivanje na Elektranu smatraće se upućivanjem i na deo Elektrane.

Pojmovi i izrazi korišćeni u ovom ugovoru, koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, imaju značenje navedeno u Zakonu o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i aktima donetim na osnovu čl. 74. i 80. navedenog zakona.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Ugovorne strane ovim ugovorom uređuju uslove otkupa proizvedene električne energije u Elektrani, kao i uslove i način korišćenja podsticajnih mera u vezi sa proizvedenom električnom energijom u Elektrani na koje PRODAVAC ima pravo u skladu sa Zakonom o energetici, propisima donetim na osnovu njega i ovim ugovorom.

PODSTICAJNE MERE

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da PRODAVAC u skladu sa ovim ugovorom uživa sledeće podsticajne mere:

podsticajni period;

preuzimanje balansne odgovornosti od strane KUPCA;

preuzimanje troškova balansiranja od strane KUPCA;

pravo na podsticajnu otkupnu cenu električne energije.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača član 3. glasi:

Ugovorne strane su saglasne da PRODAVAC uživa sledeće podsticajne mere:

podsticajni period;

preuzimanje balansne odgovornosti od strane KUPCA;

preuzimanje troškova balansiranja od strane KUPCA;

pravo na podsticajnu otkupnu cenu električne energije.

PRODAVAC ostvaruje pravo na podsticajne mere iz prethodnog stava i za period koji obuhvata vreme od probnog rada do dana početka podsticajnog perioda, a u skladu sa ovim ugovorom.

PRODAVAC ima pravo na podsticajne mere u pogledu njihove sadržine i obima, koje važe na dan podnošenja zahteva za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, osim ukoliko je Zakonom o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i aktima donetim na osnovu čl. 74. i 80. navedenog zakona, ovlašćen da izabere podsticajne mere koje važe u nekom drugom trenutku, a za PRODAVCA su povoljnije.

PRODAVAC se obavezuje da u roku važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača stekne status povlašćenog proizvođača za Elektranu ili deo Elektrane.

Ako PRODAVAC produži status privremenog povlašćenog proizvođača, rok za ispunjenje obaveze iz stava 4. ovog člana ističe na dan isteka produženog roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, a koji će Ugovorne strane konstatovati aneksom u roku od 15 dana od dana prijema zahteva PRODAVCA za zaključenje aneksa.

PRODAVAC uz zahtev za zaključenje aneksa iz stava 5. ovog člana dostavlja KUPCU overenu kopiju rešenja o produžetku statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

PRODAVAC pravo na podsticajne mere posebno ostvaruje za svaki deo Elektrane ako u toku statusa privremenog povlašćenog proizvođača za jedan ili više delova Elektrane stekne status povlašćenog proizvođača.

Odredba iz stava 7. ovog člana ne primenjuje se ako je PRODAVAC stekao status povlašćenog proizvođača na osnovu jedne upotrebne dozvole za celu Elektranu, a pušta je u fazama u toku probnog rada. U tom slučaju, pravo na podsticajne mere ostvaruje jedinstveno za celu Elektranu.

PODSTICAJNI PERIOD

Član 4.

PRODAVAC ima pravo na podsticajne mere za vreme trajanja podsticajnog perioda.

Podsticajni period traje 12 godina od dana prvog očitavanja merne opreme posle dana sticanja statusa povlašćenog proizvođača i to: od [uneti datum prvog očitavanja merne opreme] godine do [uneti datum isteka podsticajnog perioda] godine, osim ako je trajanje podsticajnog perioda drugačije propisano ovim ugovorom.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača u članu 4. menja se stav 2. i posle njega dodaju st. 3.i 4. tako da glase:

Podsticani period traje 12 godina od dana prvog očitavanja merne opreme posle dana sticanja statusa povlašćenog proizvođača za Elektranu, osim ako je trajanje podsticajnog perioda drugačije propisano ovim ugovorom.

Dan početka i dan isteka podsticajnog perioda Ugovorne strane konstatovaće aneksom koji će zaključiti kada PRODAVAC dostavi KUPCU rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije za Elektranu, odnosno deo Elektrane.

Ukoliko PRODAVAC u roku stekne status povlašćenog proizvođača za deo Elektrane, podsticajni period traje 12 godina odvojeno za svaki deo Elektrane za koji je PRODAVAC posebno stekao status povlašćenog proizvođača, sa mogućnošću produženja podsticajnog perioda za svaki deo Elektrane, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

BALANSNA ODGOVORNOST I TROŠKOVI BALANSIRANjA

Član 5.

KUPAC se obavezuje da u toku podsticajnog perioda preuzima balansnu odgovornost i troškove balansiranja PRODAVCA za mesto primopredaje električne energije.

PRODAVAC pripada balansnoj odgovornoj grupi KUPCA, odnosno drugog učesnika na tržištu električne energije na koga je KUPAC preneo svoju balansnu odgovornost.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača posle stava 2. ovog člana dodaje se stav 3. koji glasi:

KUPAC preuzima balansnu odgovornost i troškove balansiranja za mesto primopredaje električne energije i za električnu energiju koju PRODAVAC proizvede do dana početka podsticajnog perioda.

OBAVEZE PRODAVCA U VEZI SA PLANIRANjEM RADA I ODRŽAVANjEM ELEKTRANE

Član 6.

PRODAVAC se obavezuje KUPCU da u toku trajanja ugovora:

1) dostavlja na propisanim formularima KUPCA godišnji plan rada Elektrane do 1. jula svake kalendarske godine, osim ako je instalisana snaga Elektrane do 1 MW;

2) dostavlja na propisanim formularima KUPCA dnevni plan rada Elektrane za naredni dan do 12 sati svakog dana, osim ako je instalisana snaga Elektrane do 5 MW;

3) izvrši korekciju planiranih veličina ako se značajno promene okolnosti na osnovu kojih je odredio godišnji i dnevni plan rada Elektrane i KUPCU dostavi korigovan plan:

(1) najkasnije 15 dana od promene okolnosti relevantnih za određivanje godišnjeg plana rada Elektrane;

(2) najkasnije 4 (četiri) sata od saznanja za promenu okolnosti relevantnih za određivanje dnevnog plana rada Elektrane, a naročito u slučaju promene raspoloživosti proizvodnih jedinica u Elektrani;

4) omogući online pristup mernim meteorološkim podacima koji su instalisani u skladu sa pravilima o radu [uneti prenosnog ili distributivnog] sistema;

5) najkasnije do 1. jula svake kalendarske godine tokom podsticajnog perioda, dostavi na propisanom formularu KUPCA godišnji plan održavanja Elektrane za narednu godinu koji uključuje: remont, održavanje i sva druga planska isključenja proizvodnih jedinica, kao i planirani instalisani kapacitet svih proizvodnih jedinica u Elektrani koje neće biti raspoložive u pojedinim periodima tokom godine osim ako je instalisana snaga Elektrane do 1 MW;

6) obavesti KUPCA o planiranim izmenama godišnjeg plana održavanja ili korigovanog plana održavanja najkasnije 30 dana pre sprovođenja planiranih izmena;

7) sarađuje sa KUPCEM u pripremi godišnjeg plana održavanja i uzme u obzir godišnju dinamiku potreba KUPCA za električnom energijom;

8) ako je instalisana snaga Elektrane preko 5 MW obavesti KUPCA u slučaju neplaniranog ispada jedne ili više proizvodnih jedinica ili privremenog smanjenja instalisanog kapaciteta Elektrane, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 4 (četiri) sata od ispada i:

(1) u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 48 sati od ispada dostavi KUPCU svoju najbolju procenu o tome da li i kada se očekuje da ispali kapacitet Elektrane ponovo bude raspoloživ;

(2) obavesti KUPCA o vraćanju ispalog kapaciteta u raspoloživo stanje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 4 (četiri) sata od tog trenutka;

9) nadoknadi sve troškove, koje KUPAC pretrpi zbog nepostupanja u skladu sa obavezama navedenim u ovom članu, u kom slučaju će KUPAC obavestiti PRODAVCA o iznosu navedenih troškova i dostaviti dokaze o takvim troškovima, a PRODAVAC će u narednom računu umanjiti naplatu za isporučenu električnu energiju za iznos takvih troškova.

Za prvu godinu rada elektrane, podaci o godišnjem planu rada iz stava 1. tačka 1) ovog člana određuju se na osnovu izvoda iz tehničke dokumentacije Elektrane na osnovu koje je izgrađena.

Svake naredne godine PRODAVAC koriguje podatke o godišnjem planu rada u skladu sa analizom zasnovanom na realno ostvarenoj proizvodnji u istom periodu prethodnih godina i planovima remonta.

KUPAC ima prava da argumentovano ospori dostavljeni godišnji plan rada u roku od 30 dana od dana prijema plana ako nije izrađen u skladu sa stavom 3. ovog člana i pravilima struke.

PRODAVAC je dužan da u roku od 15 dana dostavi korigovan plan rada koji uzima u obzir primedbe KUPCA.

U slučaju neplaniranog ispada jedne ili više proizvodnih jedinica ili privremenog smanjenja instalisanog kapaciteta Elektrane, usled štete na Elektrani ili bilo kom delu Elektrane, PRODAVAC odlučuje da li će da otkloni uzroke ispada i vrati Elektranu u rad sa punim instalisanim kapacitetom, ali ima obavezu da obavesti bez odlaganja KUPCA o svojoj odluci.

Ukoliko PRODAVAC odluči da otkloni uzroke ispada i vrati Elektranu u rad sa punim instalisanim kapacitetom, upotrebiće razumne napore da to učini što je pre razumno moguće u datim okolnostima i obavestiti KUPCA nakon što ispali kapacitet bude vraćen.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača posle stava 1. ovog člana dodaje se stav 2. koji glasi:

Obaveze iz stava 1. ovog člana obavezuju PRODAVCA i od početka rada Elektrane do početka podsticajnog perioda u skladu sa potrebama probnog rada.

UGOVORNA KAZNA

Član 7.

Ako ne ispunjava obaveze prema KUPCU iz člana 6. stav 1. tač. od 1) do 8) ovog ugovora, PRODAVAC duguje KUPCU ugovornu kaznu u iznosu od 5% (pet procenata) prosečne dnevne vrednosti isporučene električne energije plaćene za proizvedenu električnu energiju u mesecu koji neposredno prethodi događaju koji predstavlja povod za primenu ugovorne kazne za svaki kalendarski dan zakašnjenja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, PRODAVAC u narednom računu umanjuje naplatu za isporučenu električnu energiju za iznos ugovorne kazne.

IZMENA OBAVEZA PRODAVCA U VEZI SA PLANIRANjEM RADA I ODRŽAVANjEM ELEKTRANE

Član 8.

U slučaju da dođe do promena pravila o radu operatora sistema u delu koji se tiče planiranja rada balansno odgovornih grupa i/ili zahtevane dinamike dostavljanja planova, Ugovorne strane će, na zahtev KUPCA, urediti aneksom ovog ugovora, kojim se određuju novi zahtevi u pogledu planiranja rada Elektrane u skladu sa izmenjenim Pravilima o radu [uneti prenosnog ili distributivnog] sistema.

MESTO PRIMOPREDAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SISTEM

Član 9.

Mesto primopredaje električne energije u sistem je mesto priključenja Elektrane na [uneti prenosni sistem ili distributivni sistem].

PRENOS SVOJINE NAD PROIZVEDENOM ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Član 10.

Pravo svojine nad proizvedenom električnom energijom prenosi se sa PRODAVCA na KUPCA predajom i preuzimanjem električne energije u mestu primopredaje električne energije.

MERNO MESTO

Član 11.

Ugovorne strane konstatuju da se merno mesto nalazi na mestu primopredaje.

Ugovorne strane su saglasne da između mernog mesta i mesta primopredaje nema tehničkih gubitaka električne energije, odnosno da registrovana električna energija predstavlja proizvedenu električnu energiju Elektrane relevantnu za fakturisanje.

Ukoliko se merno mesto ne nalazi na mestu primopredaje član 11. glasi:

Ugovorne strane konstatuju:

1) da se zbog tehničkih ograničenja merno mesto električne energije nalazi [uneti ispred, odnosno iza] mesta primopredaje gde je električna energija u vlasništvu [uneti KUPCA ili PRODAVCA u zavisnosti od toga u čijem je vlasništvu].

2) da između mernog mesta i mesta primopredaje električne energije, nastaju tehnički gubici od [uneti iznos gubitaka]%.

3) da se registrovana električna energija u svakom obračunskom periodu [uneti reč: UMANjUJE ukoliko je mesto merenja na strani PRODAVCA ili UVEĆAVA ukoliko je mesto merenja na strani KUPCA] za iznos od [uneti iznos gubitaka]% i dobija se proizvedena električna energija iz Elektrane relevantna za fakturisanje.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača, a nije poznato gde se nalazi merno mesto, član 11. glasi:

Ugovorne strane konstatovaće aneksom u skladu sa odobrenjem za priključenje da li se merno mesto nalazi na mestu primopredaje električne energije, kao i visinu tehničkih gubitaka i način korekcije registrovane električne energije ukoliko utvrde da se mesto merenja i mesto primopredaje ne nalaze na istom mestu u roku od pet radnih dana nakon što je PRODAVAC obavestio KUPCA o mestu merenja.

Ukoliko KUPAC ne zaključi aneks u skladu sa stavom 1. ovog člana odredbe odobrenja za priključenje ili ugovora o pristupu koje se odnose na mesto merenja kao i koeficijent korekcije, ako ga bude, smatraju se uključenim u ovaj ugovor.

NAČIN MERENjA

Član 12.

Merenje električne energije vrši se na mernom mestu odgovarajućim mernim uređajima i primenom merila u skladu sa uredbom koja uređuje uslove isporuke električne energije, pravilima o radu sistema na koju je Elektrana priključena i ugovorom o pristupu sistemu sa operatorom sistema.

OČITAVANjA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 13.

Očitavanje registrovane električne energije vrši operator sistema.

PRODAVAC je dužan da podnese zahtev operatoru sistema da izvrši očitavanje brojila i očitane podatke dostavi KUPCU u slučaju prestanka važenja ovog ugovora, i odlaganja dejstva ovog ugovora u skladu sa članom 28. ovog ugovora.

PRIGOVOR OČITANOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

Član 14.

Ugovorna strana koja prigovori očitanoj registrovanoj električnoj energiji i zatraži vanrednu proveru očitane vrednosti i/ili kontrolu tačnosti ugrađenih mernih uređaja, dužna je da bez odlaganja prigovor podnet operatoru sistema dostavi drugoj ugovornoj strani.

Radi izbegavanja svake sumnje, ništa iz čl. 14. i 15. ovog ugovora neće biti tumačeno tako da spreči PRODAVCA da izda račun shodno članu 19. ovog ugovora.

UTVRĐIVANjE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE KADA OČITANA VREDNOST NIJE TAČNA ILI SU MERNI UREĐAJI NEISPRAVNI

Član 15.

Ako se utvrdi da očitana vrednost nije tačna ili da merni uređaji zbog kvara nisu ispravno registrovali proizvodnju električne energije u određenom vremenskom periodu, Ugovorne strane su saglasne da se tačna vrednost registrovane električne energije utvrdi od strane operatora sistema na osnovu očitavanja kontrolnih brojila, ukoliko ona postoje.

Ukoliko registrovanu električnu energiju nije moguće utvrditi na osnovu očitavanja kontrolnih brojila, Ugovorne strane su saglasne da se njena vrednost utvrdi shodnom primenom odredbe člana 31. stav 2. ovog ugovora.

Ukoliko se merno mesto ne nalazi na mestu primopredaje, posle stava 2. ovog člana, dodaju se st. 3, 4. i 5. ovog člana koji glase:

U slučaju da se između mesta primopredaje i mesta merenja električne energije pojave dodatni gubici u odnosu na procenjene tehničke gubitke iz člana 11. ovog ugovora, teret gubitaka snosi strana koja je prouzrokovala dodatne gubitke.

Iznos dodatnih gubitaka će utvrditi operator sistema.

Proizvedena električna energija relevantna za obračun i fakturisanje u mesecu u kome su dodatni gubici nastali vrši se na osnovu člana 13. ovog ugovora i utvrđenih dodatnih gubitaka iz stava 4. ovog člana.

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača, a nije poznato gde se nalazi merno mesto, član 11. glasi:

Ako se utvrdi da očitana vrednost nije tačna ili da merni uređaji zbog kvara nisu ispravno registrovali proizvodnju električne energije u određenom vremenskom periodu, Ugovorne strane su saglasne da se tačna vrednost registrovane električne energije utvrdi od strane operatora sistema na osnovu očitavanja kontrolnih brojila, ukoliko ona postoje.

Ukoliko registrovanu električnu energiju nije moguće utvrditi na osnovu očitavanja kontrolnih brojila, Ugovorne strane su saglasne da se njena vrednost utvrdi shodnom primenom odredbe člana 31. stav 2. ovog ugovora.

Ako Ugovorne strane aneksom iz člana 11. ovog člana utvrde da se mesto merenja ne nalazi na mestu primopredaje električne energije i pojave se dodatni gubici u odnosu na procenjene tehničke gubitke, teret gubitaka snosi strana koja je prouzrokovala dodatne gubitke.

Iznos dodatnih gubitaka će utvrditi operator sistema.

Proizvedena električna energija relevantna za obračun i fakturisanje u mesecu u kome su dodatni gubici nastali vrši se na osnovu člana 13. ovog ugovora i utvrđenih dodatnih gubitaka iz stava 4. ovog člana.

PODSTICAJNA OTKUPNA CENA

Član 16.

PRODAVAC u toku podsticajnog perioda ima pravo na podsticajnu otkupnu cenu, korigovanu u skladu sa članom 17. ovog ugovora, koja iznosi [uneti podsticajnu otkupnu cenu za Elektranu], a u skladu sa [uneti naziv primenjive uredbe kojom se uređuju podsticajne mere za povlašćene proizvođače električne energije sa brojem službenog glasnika].

Podsticajnu otkupnu cenu PRODAVAC u toku podsticajnog perioda naplaćuje za proizvedenu električnu energiju koja u svakoj godini podsticajnog perioda ne može biti veća od [uneti maksimalnu proizvedenu električnu energiju za Elektranu] kWh, a koja se izračunava na osnovu maksimalnog efektivnog vremena rada Elektrane koje iznosi [uneti maksimalno efektivno vreme rada propisano za vrstu elektrane kojoj Elektrana pripada u skladu sa uredbom koja uređuje podsticajne mere] sati i instalisane snage Elektrane.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu na vetar stav 2. glasi:

PRODAVAC naplaćuje u toku podsticajnog perioda podsticajnu otkupnu cenu za proizvedenu električnu energiju koja u bilo kom kvartalu podsticajnog perioda ne može biti veća od [uneti maksimalnu proizvedenu električnu energiju za Elektranu] kWh, a koja se izračunava na osnovu maksimalnog efektivnog vremena rada Elektrane koje iznosi [uneti maksimalno efektivno vreme rada Elektrane u skladu sa uredbom koja uređuje podsticajne mere] sati i instalisane snage Elektrane.

Za proizvedenu električnu energiju ostvarenu u Elektrani preko maksimalnog efektivnog vremena rada Elektrane, PRODAVAC naplaćuje po otkupnoj ceni koja iznosi 35% od podsticajne otkupne cene, odnosno [uneti nominalni iznos od 35% od podsticajne otkupne cene za Elektranu].

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača, posle stava 3. ovog člana dodaju se st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:

Ako u roku iz člana 3. ovog ugovora stekne status povlašćenog proizvođača za deo Elektrane, PRODAVAC ima pravo na podsticajnu otkupnu cenu za električnu energiju proizvedenu u delu Elektrane, a koja je jednaka podsticajnoj otkupnoj ceni iz stava 1. ovog člana.

U slučaju da PRODAVAC izgradi Elektranu u različitim delovima, za svaki deo Elektrane određuje se posebno maksimalno proizvedena električna energija i maksimalno efektivno vreme rada dela Elektrane, shodnom primenom pravila iz stava 2. ovog člana.

U periodu od prvog očitavanja merne opreme Elektrane, odnosno dela Elektrane do dana početka podsticajnog perioda, PRODAVAC ima pravo na 50% podsticajne otkupne cene.

Na pitanja koja se odnose na uslove, rok i način plaćanja cene pre podsticajnog perioda shodno se primenjuju pravila ovog ugovora o uslovima, roku i načinu plaćanja podsticajne otkupne cene.

KOREKCIJA PODSTICAJNE OTKUPNE CENE SA INFLACIJOM

Član 17.

Redovna godišnja korekcija podsticajne otkupne cene zbog inflacije u Evrozoni izvršava se u februaru svake godine na sledeći način:

C1 = C0 * (1 + INFgod / 100%)

gde je:

C1 – korigovana podsticajna otkupna cena zbog inflacije,

C0 – podsticajna otkupna cena iz prethodne godine,

INFgod – godišnja inflacija u Evrozoni izražena u procentima i objavljena od strane Evropske kancelarije za statistiku (EUROSTAT).

Korigovana podsticajna otkupna cena određena u skladu sa stavom 1. ovog člana primenjuje se od 1. marta godine u kojoj je izvršena relevantna korekcija cena.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

Korekcija podsticajne otkupne cene za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas izvršava se u skladu sa promenom cene prirodnog gasa, na sledeći način:

C3 = C2 * 0,33 + C0 * 0.67 *G / 312,58

gde je:

C3 – korigovana podsticajna otkupna cena za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije, c€/kWh,

C2 – korigovana podsticajna otkupna cena zbog inflacije iz stava 1. ovog člana, c€/kWh,

C0 – podsticajna otkupna cena, određena na dan stupanja na snagu uredbe kojom se uređuju podsticajne mere, c€/kWh,

G – koeficijent korekcije promene cene gasa koju objavljuje ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Korigovana podsticajna otkupna cena iz stava 1. ovog člana primenjuje se od prvog dana u narednom mesecu.

OBRAČUN I PLAĆANjE

Član 18.

Podsticajna otkupna cena i otkupna cena obračunavaju se u evrima na osnovu izdatog računa, a isplaćuju u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan izdavanja računa.

Ugovorne strane određuju kalendarski mesec kao obračunski period za koji se ispostavlja račun.

RAČUN

Član 19.

PRODAVAC ispostavlja KUPCU račun za ukupan iznos proizvedene električne energije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Račun iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

naziv PRODAVCA, kao i naziv i vrstu Elektrane u kojoj se proizvodnja električne energije obavlja;

broj ovog ugovora;

obračunski period;

iznos maksimalno proizvedene električne energije koji odgovara maksimalnom efektivnom vremenu rada u skladu sa članom 16. ovog ugovora;

iznos podsticajne otkupne cene određene članom 16. ovog ugovora izražen u evrima;

iznos otkupne cene određene članom 16. ovog ugovora izražen u evrima;

datum početka i završetka [uneti tekuće godine podsticajnog perioda ili tekućeg kvartala podsticajnog perioda] u kome se obračunava efektivno vreme rada Elektrane, u skladu sa članom 16. stav 2. ovog ugovora;

ukupan iznos proizvedene električne energije od početka [uneti godine podsticajnog perioda ili kvartala podsticajnog perioda] za koji se obračunava maksimalno efektivno vreme rada do početka obračunskog perioda za koji se ispostavlja račun izražen u kWh;

ukupan iznos proizvedene električne energije u obračunskom periodu izražen u kWh;

ukupan iznos proizvedene električne energije izražen u kWh u obračunskom periodu, koji se naplaćuje podsticajnoj otkupnoj ceni;

ukupan iznos proizvedene električne energije izražen u kWh u obračunskom periodu, a koji se naplaćuje po otkupnoj ceni u slučaju da zbir proizvedene električne energije u obračunskom periodu i ukupnog iznosa proizvedene električne energije iz tačke 7) ovog stava, premašuje iznos električne energije iz tačke 4) ovog stava;

srednji kurs Narodne banke Srbije za evro na dan izdavanja računa;

iznos obračunatog poreza na dodatu vrednost, ako je PRODAVAC obveznik tog poreza;

ukupan iznos za plaćanje;

rok plaćanja, odnosno datum dospeća računa određen u skladu sa članom 20. ovog ugovora.

ROK PLAĆANjA

Član 20.

Rok za plaćanje dostavljenog računa za proizvedenu električnu energiju je 15 radnih dana od dana prijema računa.

PRIGOVOR NA RAČUN

Član 21.

KUPAC je dužan da nesporni deo računa plati u roku dospeća računa.

KUPAC može staviti prigovor na ispostavljeni račun u pisanoj formi, navodeći sporni iznos i razloge za osporavanje, u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema računa.

Ovlašćeni predstavnici Ugovornih strana će sporazumno rešiti prigovor iz stava 2. ovog člana najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od stavljanja prigovora i o tome sačiniti zapisnik.

Ukoliko se zapisnikom iz stava 3. ovog člana utvrdi da je prigovor u celosti ili delimično bio osnovan, PRODAVAC će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana potpisivanja zapisnika izdati novi račun u skladu sa činjenicama utvrđenim zapisnikom.

Ukoliko se zapisnikom iz stava 3. ovog člana utvrdi da prigovor u celosti ili delimično nije bio osnovan, KUPAC će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana potpisivanja zapisnika platiti PRODAVCU iznos iz računa koji je bio sporan, uvećan za zateznu kamatu od dana dospelosti u skladu sa članom 20. ovog ugovora do dana plaćanja.

Ako se ovlašćeni predstavnici u skladu sa stavom 3. ovog člana ne dogovore ili ne mogu da se dogovore kako da reše prigovor, spor će se rešiti shodno članu 41. ovog ugovora.

Ako KUPAC zbog naknadno utvrđene greške u izmerenim podacima plati PRODAVCU veći novčani iznos za preuzetu električnu energiju, PRODAVAC je dužan da vrati KUPCU višak uplaćenih sredstava u roku od osam dana od dana dostavljanja zahteva u pisanoj formi od strane KUPCA, uvećan za zateznu kamatu od prvog dana nakon proteka roka za vraćanje viška uplaćenih sredstava do dana plaćanja.

INSTRUMENT OBEZBEĐENjA PLAĆANjA

Član 22.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je KUPAC predao PRODAVCU tri blanko menice sa klauzulom „bez protestaˮ i neograničenog važenja (bez datuma isteka), registrovanu kod Narodne banke Srbije zajedno sa meničnim ovlašćenjem i drugom dokumentacijom za korišćenje iste.

OBAVEZA ODRŽAVANjA INSTRUMENTA OBEZBEĐENjA PLAĆANjA

Član 23.

KUPAC je dužan da u slučaju naplate po osnovu bilo koje menice PRODAVCU preda novu blanko menicu, u roku od 30 radnih dana od dana aktiviranja, pri čemu se nova menica predaje sa svojstvima propisanim u članu 22. ovog ugovora.

AKTIVIRANjE INSTRUMENTA OBEZBEĐENjA PLAĆANjA

Član 24.

PRODAVAC može naplatiti iznose po menici za naplatu nespornog, dospelog i neizmirenog duga KUPCA u slučaju:

1) da KUPAC ne izmiri obaveze plaćanja za jedan obračunski period ni u naknadnom roku od 15 radnih dana od dana obaveštenja za naknadno plaćanje, u kom slučaju PRODAVAC može naplatiti neplaćeni iznos uvećan za pripadajuću zateznu kamatu;

2) da u toku postupka izbora novog garantovanog snabdevača u skladu sa Zakonom o energetici, KUPAC ne izmiruje obaveze plaćanja, u kom slučaju PRODAVAC može naplatiti neplaćeni iznos uvećan za pripadajuću zateznu kamatu;

3) neispunjenja obaveze KUPCA da plati PRODAVCU isplatu usled raskida ugovora od strane PRODAVCA na način propisan ovim ugovorom, u kom slučaju PRODAVAC može naplatiti neplaćeni iznos uvećan za pripadajuću zateznu kamatu.

Radi izbegavanja sumnje, PRODAVAC može naplatiti iznose po menici u skladu sa ovim članom kako tokom, tako i nakon prestanka ili prevremenog raskida ovog ugovora.

VRAĆANjE NEISKORIŠĆENOG INSTRUMENTA OBEZBEĐENjA PLAĆANjA

Član 25.

PRODAVAC je dužan da vrati KUPCU neiskorišćenu menicu u roku od 30 radnih dana od prestanka važenja ovog ugovora i izmirenja svih potraživanja PRODAVCA u skladu sa ovim ugovorom.

ZALAGANjE I USTUPANjE POTRAŽIVANjA PRODAVCA

Član 26.

KUPAC daje saglasnost PRODAVCU da može trećem licu dospeli i budući iznos bilo kog novčanog potraživanja koji stekne po osnovu ovog ugovora da ustupi u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, odnosno da založi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima i pravima.

VIŠA SILA

Član 27.

Ukoliko usled dejstva više sile jedna Ugovorna strana ne bude u stanju da izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim ugovorom, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu.

Viša sila, u smislu stava 1. ovog člana, je svaki nepredvidiv ili neizbežan događaj koji je izvan kontrole ugovornih strana i uključuje naročito (bez ograničenja):

prirodne katastrofe, kao što su požar, poplava, zemljotres, vulkanska erupcija i drugi oblici katastrofalnih vremenskih uslova;

2) ratno i vanredno stanje, terorizam, revolucija, javne demonstracije, sabotaže, vandalizam, štrajk ( isključujući štrajk radne snage Ugovornih strana, ali uključujući štrajk radne snage operatora sistema);

3) postupanje državnog organa, imaoca javnog ovlašćenja, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, koje ima za posledicu da licenca, dozvola, odobrenje ili drugo ovlašćenje koje je neophodno za izvršavanje obaveza ili ostvarivanje prava, prestane da bude punovažno ili ne ostane na snazi, ili ne bude izdato, izmenjeno ili produženo u propisanim rokovima na zahtev koji je predat, ako se postupanje nadležnog organa ne može pripisati nezakonitom ili nesavesnom postupanju KUPCA ili PRODAVCA;

4) akt nacionalizacije ili eksproprijacije u pogledu Elektrane, odnosno dela Elektrane;

5) međunarodne sankcije, kao i stupanje na snagu akata međunarodnih organizacija koji obavezuju Republiku Srbiju, ako usled njihove primene KUPAC ne bude mogao da ispunjava obaveze po osnovu podsticajnih mera;

6) delimičan ili potpun prekid rada sistema ili dela sistema za vreme važenja odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi elektrana PRODAVCA.

POSLEDICE DEJSTVA VIŠE SILE

Član 28.

U slučaju nastanka više sile u smislu člana 27. ovog ugovora, ovaj ugovor ostaje na snazi, ali se njegova pravna dejstva odlažu za vreme delovanja više sile.

U slučaju iz stava 1. ovog člana KUPAC je dužan da izmiri sve novčane obaveze prema PRODAVCU koje su nastale do nastupanja više sile.

Po prestanku dejstva više sile, ugovor između Ugovornih strana se nastavlja, a period važenja ugovora se produžava za period delovanja više sile.

Ako ugovor o otkupu električne energije zaključuje PRODAVAC za elektranu čija je ukupna instalisana snaga preko 30 MWdodaju se st. 4. i 5. koji glase:

Radi izbegavanja svake sumnje, u slučaju više sile iz člana 27. stav 2. tač. 3) i 4) ovog ugovora, pravna dejstva ovog ugovora ne odlažu se za vreme delovanja više sile ako PRODAVAC raskine ugovor.

Posledice raskida ugovora za navedene slučajeve više sile u pogledu prava i obaveza Ugovornih strana uređene su članom 38. ovog ugovora.

OBAVEŠTAVANjE O VIŠOJ SILI

Član 29.

Ugovorna strana pogođena dejstvom više sile dužna je da obavesti drugu Ugovornu stranu kako o nastanku, tako i o prestanku dejstva više sile, kao i o trenutku kada je u mogućnosti da nastavi sa ispunjavanjem svojih obaveza po ovom ugovoru bez odlaganja, a najkasnije pet radnih dana od trenutka kada je dejstvo više sile nastalo, odnosno prestalo.

Ako su obe Ugovorne strane pogođene dejstvom više sile, prestankom dejstva više sile smatra se dan kad su obe ugovorne strane u mogućnosti da nastave sa ispunjavanjem svojih obaveza.

RIZIK NEPREUZETE ELEKTRIČNE ENERGIJE OD OPERATORA SISTEMA

Član 30.

Ugovorne strane su saglasne da nemogućnost PRODAVCA da isporuči električnu energiju KUPCU usled delimičnog ili potpunog prekida rada sistema ili dela sistema, predstavlja rizik koji ugrožava uredan otkup električne energije po osnovu ovog Ugovora, a za koji nijedna ugovorna strana nije odgovorna.

Ako se dogodi rizik iz stava 1. ovog člana, Ugovorne strane otkloniće njegova negativna dejstva na kupoprodaju električne energije, u skladu sa načelom jednake vrednosti uzajamnog davanja tako da nijedna Ugovorna strana ne pretrpi štetu i pravno neosnovano se ne obogati.

PLAĆANjE I NAKNADNA ISPORUKA PLAĆENE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SLUČAJU DELIMIČNOG ILI POTPUNOG PREKIDA RADA SISTEMA ILI DELA SISTEMA

Član 31.

KUPAC se obavezuje da tokom delimičnog ili potpunog prekida rada sistema preuzme rizik iz člana 30. stava 1. ovog ugovora i unapred plati PRODAVCU pretpostavljenu električnu energiju u visini podsticajne otkupne cene u skladu sa članom 16. st. 2. i 3. ovog ugovora.

Pretpostavljena električna energija u pogledu bilo kog meseca tokom kojeg nastane ili se nastavi delimični ili potpuni prekid rada sistema računa se prema sledećoj formuli:

[pic]

gde je:

[pic] – pretpostavljena električna energija u relevantnom mesecu, izražena u kWh;

[pic] – broj časova trajanja ograničenja preuzimanja električne energije u relevantnom mesecu;

[pic] – planirana proizvodnja električne energije u relevantnom mesecu kako je navedena u godišnjem planu rada iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog ugovora za relevantnu godinu;

[pic] – ukupan broj sati u relevantnom mesecu;

[pic] – koeficijent ograničenja izlazne snage zahtevan za Elektranu u relevantnom mesecu od strane operatora sistema izražen u procentima ili 100% u slučaju potpunog prekida rada sistema.

PRODAVAC je saglasan da posle isteka podsticajnog perioda produži ovaj ugovor koliko je potrebno da naknadno isporuči bez naknade onoliku količinu električne energije koja odgovara količini pretpostavljene električne energije za koju je KUPAC platio unapred u toku podsticajnog perioda.

Podaci o tpr i kog iz stava 2. ovog člana se određuju na osnovu izveštaja o delimičnom, odnosno potpunom prekidu rada sistema koji je operator sistema dostavio PRODAVCU za relevantan mesec.

IZMENA PROPISA

Član 32.

Izmenom propisa, u smislu ovog ugovora, podrazumeva se stupanje na snagu novih propisa posle dana zaključenja ovog ugovora ili izmena i dopuna propisa koji važe na dan zaključenja ovog ugovora, kojima se ciljano smanjuju prava ili uvećavaju obaveze PRODAVCA, a čije su posledice povećanje troškova njegovog poslovanja.

Izmenom propisa ne podrazumevaju se propisi koji su nediskriminatorni, jednako i opšte primenjivi na privredne subjekte u Republici Srbiji bez obzira na vrstu njihove delatnosti.

Da bi PRODAVAC ostvario pravo na zaštitu od izmene propisa, posledice izmenjenih propisa moraju da se sastoje u negativnom uticaju na finansijski položaj PRODAVCA.

Ukoliko nastupi izmena propisa, PRODAVAC podnosi nadležnom organu u skladu sa uredbom donetom na osnovu člana 80. Zakona o energetici predlog za izmenu podsticajnih mera radi stavljanja PRODAVCA u isti finansijski položaj u kojem je bio na osnovu ovog ugovora neposredno pre nastupanja promene propisa.

Ako se nadležni organ u roku od 90 dana od dana podnošenja predloga PRODAVCA saglasi sa predlogom PRODAVCA na način koji odgovara PRODAVCU, KUPAC se obavezuje da izmeni ovaj ugovor i zaključi aneks sa PRODAVCEM u skladu sa odlukom nadležnog organa u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja zahteva PRODAVCA za izmenu ovog ugovora.

Ukoliko PRODAVAC nije zadovoljan odlukom nadležnog organa ili nadležni organ u roku od 90 dana ne donese odluku o predlogu PRODAVCA, PRODAVAC ima pravo da uputi spor u skladu sa članom 41. ovog ugovora.

U slučaju da su odlukom [uneti suda ili arbitraže] izmenjene podsticajne mere KUPAC je u obavezi da zaključi aneks sa PRODAVCEM u skladu sa odlukom [uneti suda ili arbitraže] u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja zahteva PRODAVCA za izmenu ovog ugovora, osim ako odlukom [uneti suda ili arbitraže] nije propisan drugi rok za izmenu ovog ugovora.

Do donošenja odluke nadležnog organa i/ili donošenja [uneti sudske ili arbitražne] odluke u pogledu izmena ovog ugovora koje su potrebne nakon izmene propisa, Ugovorne strane će u najvećoj mogućoj meri nastaviti sa izvršenjem svojih obaveza po osnovu ovog ugovora u meri u kojoj takvo poštovanje ugovora neće imati za posledicu da bilo koja od Ugovornih strana krši primenjive propise ili u slučaju PRODAVCA ne postane insolventna.

OBAVEŠTAVANjE U TOKU UGOVORA

Član 33.

Svaka Ugovorna strana će u roku od 10 radnih dana od stupanja ovog ugovora na snagu odrediti osobu nadležnu za međusobno obaveštavanje u vezi sa sprovođenjem ovog ugovora, računajući i obaveštenje o raskidu, i dostaviti podatke o istom drugoj Ugovornoj strani, uključujući ime i prezime, adresu i broj kancelarije, broj telefona, broj faksa i elektronsku adresu.

Ugovorne strane mogu tokom trajanja ovog ugovora promeniti osobu koja je nadležna za međusobno obaveštavanje, o čemu moraju, bez odlaganja obavestiti drugu Ugovornu stranu uz dostavljanje relevantnih podataka navedenih u stavu 1. ovog člana.

NAČIN OBAVEŠTAVANjA

Član 34.

Sva obaveštenja, zahtevi i ostala komunikacija između Ugovornih strana obavlja se u pisanoj formi između osoba određenih za međusobno obaveštavanje.

Svi ostali dopisi i dokumentacija koju jedna Ugovorna strana upućuje drugoj, mogu se dostavljati faksom, preko kurira, preporučenom ili elektronskom poštom, pri čemu poštarinu plaća pošiljalac.

TAJNOST PODATAKA

Član 35.

Ugovorne strane su saglasne da je sadržina ovog ugovora dostupna svim trećim licima.

PRENOS UGOVORA

Član 36.

U ovaj ugovor može da stupi drugo lice ili na mesto PRODAVCA ili na mesto KUPCA.

Prenos ugovora na drugo lice na mestu KUPCA ostvaruje se u skladu sa posebnim propisima Zakona o energetici kojima se uređuje sticanje, izmena i prestanak svojstva garantovanog snabdevača koju u trenutku zaključenja ovog ugovora obavlja KUPAC.

Prenos ugovora na drugo lice na mestu PRODAVCA ostvaruje se na osnovu rešenja o izmeni rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača kojim se menja (privremeni) povlašćeni proizvođač za Elektranu.

Prenos ugovora na drugo lice na mestu PRODAVCA ostvaruje se i na osnovu rešenja o sticanju statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača za Elektranu na drugo lice u slučaju vršenja ovlašćenja zajmodavca ili agenta zajmodavca iz ugovora o stupanju u projekat, ako je takav ugovor zaključen.

Ako se prenese ugovor na drugo lice, novi KUPAC, odnosno PRODAVAC preuzima sva prava i obaveze svog prethodnika.

Novi PRODAVAC stupa u preostali podsticajni period, podsticajnu otkupnu cenu, kao i druga prava i obaveze prethodnog PRODAVCA na dan dostavljanja KUPCU rešenja iz st. 3. i 4. ovog člana.

KUPAC je dužan da ispunjava sve obaveze po ovom ugovoru do preuzimanja ugovora od strane novog KUPCA, ako prestane da obavlja poslove garantovanog snabdevača.

U slučaju da KUPAC prestane da obavlja poslove garantovanog snabdevača, KUPAC solidarno odgovara PRODAVCU za obaveze koje nastanu do prenosa ovog ugovora na novog KUPCA.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu instalisane snage preko 30 MW dodaju se st. 9 i 10. koji glase:

Ugovorne strane su saglasne da se prava zajmodavca ili agenta zajmodavca u vezi sa ovim ugovorom urede posebnim ugovorom o stupanju u projekat koji je prilog ovog ugovora.

KUPAC se obavezuje da u roku od 15 radnih dana od dana podnošenja zahteva, zaključi ugovor iz stava 8. ovog člana sa PRODAVCEM i zajmodavcem ili agentom zajmodavca.

STATUSNE PROMENE UGOVORNIH STRANA

Član 37.

Ukoliko jedna Ugovorna strana izvrši statusne promene u skladu sa zakonom kojim se reguliše pravni status privrednih subjekata, dužna je da obaveštenje o tome i zvaničnu dokumentaciju o izvršenoj statusnoj promeni izdatu od Agencije za privredne registre, dostavi drugoj Ugovornoj strani u roku od pet radnih dana od izvršenih statusnih promena.

Pravni sledbenik Ugovorne strane iz stava 1. ovog člana, u odnosu na prava i obaveze po ovom ugovoru i druga Ugovorna strana će u roku od 15 radnih dana od izvršenih statusnih promena potpisati aneks ovog ugovora kojim će se isti usaglasiti sa izvršenim statusnim promenama.

PRESTANAK UGOVORA OTKAZOM I RASKIDOM UGOVORA

Član 38.

PRODAVAC u svakom trenutku može otkazati ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana, računajući od dana dostavljanja pismenog obaveštenja KUPCU.

U slučaju otkaza iz stava 1. ovog ugovora Ugovorne strane nisu dužne da nadoknade gubitke koji su nastali ili mogu nastati kao posledica otkaza ugovora.

PRODAVAC ima pravo da raskine ugovor sa rokom od 30 dana od dana dostavljanja KUPCU pismenog obaveštenja o raskidu ugovora, sa dokazima o nastupanju uslova za raskid, ako:

1) KUPAC dođe u docnju sa isplatom bilo kog dugovanog iznosa, pri čemu takvo propuštanje nije otklonio ni u naknadnom roku od 15 radnih dana od prijema obaveštenja da izmiri svoje obaveze, a PRODAVAC ne može iz bilo kog razloga da naplati neizmireni dug KUPCA po osnovu nijedne menice ili

2) KUPCU neka od njegovih licenci ili dozvola koja je potrebna za izvršenje njegovih obaveza po ovom ugovoru se oduzme, poništi ili stavi van snage, a KUPAC ne stekne novu licencu ili dozvolu u roku od 30 radnih dana od dana prestanka licence ili dozvole, osim u slučaju da drugo lice postane KUPAC u skladu sa članom 36. ovog ugovora ili

3) KUPAC ne dostavi menicu u roku iz člana 23. ovog ugovora, a PRODAVAC nema nijednu menicu KUPCA ili

4) ako KUPAC odbije da izmeni ugovor u slučaju izmene propisa u skladu sa članom 32. ovog ugovora ili

5) KUPAC odbije da zaključi sa zajmodavcem ili agentom zajmodavca i PRODAVCEM ugovor o stupanju u projekat, u skladu sa članom 36. ovog ugovora ili

6) ako se nad KUPCEM otvori stečaj ili započne likvidacija u skladu sa propisima koji uređuju stečaj i likvidaciju, osim u slučaju da drugo lice postane KUPAC u skladu sa članom 36. ovog ugovora.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu instalisane snage preko 30 MW dodaju se sledeće tač. 7) i 8) u stavu 3. koje glase:

7) Elektrana ili bilo koji deo Elektrane, bude nacionalizovan ili ekspropisan ili

8) nastupi događaj na način iz člana 27. stav 2. tačka 3) ovog ugovora usled kojeg protekne više od 90 radnih dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahteva PRODAVCA, a državni organ, imalac javnog ovlašćenja, organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave ne donese odluku o tom zahtevu zbog čega PRODAVAC trpi štetu i nije u stanju da uživa podsticajne mere utvrđene ovim ugovorom.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana PRODAVAC ima pravo na isplatu usled raskida koji trpi zbog raskida ovog ugovora.

PRODAVAC je saglasan da na zahtev KUPCA zaključi sporazum o isplati usled raskida ovog ugovora u ratama.

PRODAVAC nema pravo na isplatu usled raskida u slučaju iz stav 3. tačka 1) ovog člana ako raskine ugovor, a mogao je da naplati svoja potraživanja iz jedne ili više menica ili je ugovor raskinuo pre nego što je pokušao da namiri dug preko menice.

Pravo na isplatu usled raskida ugovora dospeva u roku od 30 dana od dana podnošenja KUPCU zahteva za isplatu od strane PRODAVCA, osim ukoliko je posebnim sporazumom Ugovornih strana iz stava 4. ovog člana rok za isplatu drugačije uređen.

Radi otklanjanja svake sumnje, KUPAC ima pravo da odbije zahtev za isplatu usled raskida ukoliko smatra da nisu nastupili uslovi za raskid ovog ugovora i da uputi spor na rešavanje u skladu sa članom 41. ovog ugovora.

Ako raskine ili otkaže ovaj ugovor, PRODAVAC gubi pravo da sa KUPCEM ponovo zaključi ugovor o obaveznom otkupu po podsticajnoj otkupnoj ceni za istu Elektranu.

Ako ugovor o otkupu električne energije zaključuje PRODAVAC za elektranu čija je ukupna instalisana snaga preko 30 MW, posle stava 9. dodaju se st. 10, 11. i 12. koji glase:

U slučaju raskida ugovora iz stava 3. tač. 7) i 8) ovog člana, PRODAVAC pravo na isplatu usled raskida od KUPCA ostvaruje uz ispunjenje dodatnih uslova koji glase:

isplatu usled raskida ostvaruje samo u meri u kojoj nije uspeo da je naplati iz osiguranja i/ili prema posebnim propisima Republike Srbije od odgovornog organa za nastupanje više sile iz člana 27. stav 2. tač. 3) i 4) ovog ugovora zbog čijeg propusta ne može da uživa podsticajne mere;

PRODAVAC ima obavezu da se osigura u celosti ili delimično od rizika nastupanja slučajeva više sile iz člana 27. stav 2. tač. 3) i 4) ovog ugovora, osim ukoliko takvu vrstu osiguranja nije moguće ugovoriti prema međunarodnoj i domaćoj praksi osiguranja;

PRODAVAC će u slučaju eksproprijacije zahtevati utvrđivanje naknade za eksproprisanu Elektranu ili deo Elektrane u skladu sa zakonom koji uređuje eksproprijaciju u iznosu koji najmanje odgovara isplati usled raskida, s tim da PRODAVAC neće biti odgovoran ukoliko nadležni organ utvrdi niži iznos naknade;

4) PRODAVAC će u slučaju više sile iz člana 27. stav 2. tačka 3) ovog ugovora pokrenuti odgovarajući postupak za naknadu štete najmanje u visini iznosa isplate usled raskida protiv odgovornog organa za njeno nastupanje, osim ukoliko je zaključio poravnanje sa odgovornim organom kojim odgovorni organ priznaje da mu je prouzrokovao štetu svojim propustom;

5) PRODAVAC se obavezuje da će bez odlaganja obavestiti KUPCA o slučaju pokretanja postupka eksproprijacije i postupka naknade štete iz tač. 3) i 4) ovog stava.

6) PRODAVAC se obavezuje da neće podneti KUPCU zahtev za isplatu pre nego je naplatio isplatu iz osiguranja, ako je osiguranje ugovorio, odnosno pre donošenja pravnosnažne odluke organa kojim se utvrđuje naknada za eksproprijaciju, odnosno pravo na naknadu štete od odgovornog organa;

7) PRODAVAC u zahtevu za isplatu mora da naročito označi: ukupan iznos isplate usled raskida, visinu primljenog iznosa po osnovu osiguranja, eksproprijacije, naknade štete ili nekog drugog pravnog osnova, kao i razliku između ukupnog i primljenog iznosa isplate usled raskida koju PRODAVAC potražuje od KUPCA.

Odredbe stava 10. ovog člana ne isključuju pravo KUPCA da ospori zahtev za isplatu usled raskida ako smatra da su navodi PRODAVCA neosnovani i da zatraži od PRODAVCA dokaze za navode u zahtevu za isplatu, kao i dokaze da ispunjava uslove za isplatu propisane u stavu 10. ovog člana.

U svakom slučaju, svaka Ugovorna strana ukoliko se ne postigne saglasnost u pogledu isplate usled raskida za slučaj više sile uputiće spor na rešavanje u skladu sa članom 41. ovog ugovora.

PRESTANAK UGOVORANEZAVISNO OD VOLjE UGOVORNIH STRANA

Član 39.

Ugovor prestaje nezavisno od volje Ugovornih strana u slučaju:

da PRODAVCU prestane status povlašćenog proizvođača, u pogledu Elektrane ili dela Elektrane, osim ako je ovim ugovorom i propisima koji uređuju sticanje, prenos i prestanak statusa povlašćenog proizvođača predviđeno da prestanak statusa povlašćenog proizvođača ne dovodi odmah do prestanka ugovora;

isteka podsticajnog perioda;

U slučaju da ugovor zaključuje lice koje ima status privremenog povlašćenog proizvođača član 39. glasi:

Ugovor prestaje nezavisno od volje ugovornih strana u slučaju:

da PRODAVCU prestane status privremenog ili status povlašćenog proizvođača, u pogledu Elektrane ili dela Elektrane osim ako je ovim ugovorom ili ugovorom o stupanju u projekat ako se zaključi, kao i propisima koji uređuju sticanje, prenos i prestanak statusa povlašćenog proizvođača predviđeno da prestanak statusa (privremenog) povlašćenog proizvođača PRODAVCA ne dovodi do prestanka ugovora;

isteka podsticajnog perioda;

u roku ne stekne status povlašćenog proizvođača.

Smatra se da je PRODAVAC u roku stekao status povlašćenog proizvođača ako je zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za Elektranu ili deo Elektrane podneo do isteka roka važenja statusa privremenog statusa povlašćenog proizvođača, bez obzira na trenutak donošenja rešenja kojim se taj zahtev usvaja.

PRODAVAC je dužan da vrati KUPCU svu korist koju je primio po ovom ugovoru u slučaju da u roku ne stekne status povlašćenog proizvođača.

Korist iz stava 3. ovog člana, koju utvrđuje KUPAC, predstavlja razliku između:

1) zbira koji čine prihodi koje je PRODAVAC ostvario na osnovu podsticajne otkupne cene i troškovi balansiranja KUPCA i

2) prihoda koje bi ostvario da nije koristio podsticajne mere.

OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI I NAKNADA ŠTETE

Član 40.

Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju nastanka štete povredom odredbi ovog ugovora, Ugovorna strana koja je prouzrokovala štetu, naknaditi drugoj Ugovornoj strani stvarnu štetu.

Oštećena Ugovorna strana može zahtevati i naknadu izmakle koristi ako je šteta pričinjena prevarom, namernim neispunjenjem ugovornih obaveza ili neispunjenjem ugovornih obaveza zbog krajnje nepažnje, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim ugovorom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne utiču na pravo PRODAVCA da zahteva od KUPCA da izvrši isplatu usled raskida u slučajevima i na način propisan članom 38. ovog ugovora.

Ukoliko KUPAC ne izvrši svoje obaveze plaćanja iz stava 3. ovog člana, PRODAVAC može da zahteva isplatu usled raskida preko menice ili menica u skladu sa odredbama člana 24. ovog ugovora.

Osim u meri u kojoj je to izričito drugačije predviđeno ovim ugovorom, nijedna Ugovorna strana neće ni u kom slučaju biti odgovorna drugoj Ugovornoj strani za bilo koju indirektnu štetu ili gubitke bilo koje vrste nezavisno od toga kako su nastali.

REŠAVANjE SPOROVA

Član 41.

Svi nesporazumi koji nastanu iz ovog ugovora i povodom njega, Ugovorne strane će rešiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešenje spora, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Tokom rešavanja spora Ugovorne strane su dužne da nastave sa izvršavanjem svojih nespornih obaveza u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

U slučaju da Ugovorne strane žele da ugovore arbitražu za rešavanje sporova, član 41. glasi:

Svi nesporazumi koji nastanu iz ovog ugovora i povodom njega, Ugovorne strane će rešiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešenje spora nadležan je Stalni izbrani sud pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

U slučaju da je PRODAVAC lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu stranog lica ili ga finansiraju inostrane finansijske institucije (bez obzira da li je elektrana priključena na prenosni ili distributivni sistem), a želi da ugovori međunarodni arbitražni sud pri Međunarodnoj privrednoj komori (ICC) u Parizuza rešavanje sporova, član 41. glasi:

Nesporazume koji nastanu iz ovog ugovora i povodom njega, Ugovorne strane nastojaće da reše sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju svaka Ugovorna strana može nastali spor uputiti na rešavanje u skladu sa ovim članom.

Svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom konačno će biti rešeni u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne privredne komore (ICC) u Parizu od strane jednog ili više arbitara imenovanih u skladu sa navedenim pravilima. Odredbe o privremenom (hitnom) arbitru ne primenjuju se.

Sedište (ili pravno mesto) arbitraže biće Pariz, Francuska.

Merodavno pravo za rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana je pravo Republike Srbije.

Arbitražna odluka je konačna i obavezujuća za Ugovorne strane koje su dužne da je sprovedu bez odlaganja.

Sve arbitražne troškove, uključujući i troškove zastupanja snosi Ugovorna strana koja izgubi spor, osim ako arbitražni sud ne odluči drugačije.

Odredbe ovog člana ne ograničavaju pravo svake Ugovorne strane da podnesu zahtev nadležnom sudu za dobijanje privremenih mera radi zaštite njenih prava do donošenja arbitražne odluke.

U slučaju da je PRODAVAC lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu stranog lica ili ga finansiraju inostrane finansijske institucije (bez obzira da li je elektrana priključena na prenosni ili distributivni sistem), a želi da ugovori međunarodni arbitražni sud pri Međunarodnom Arbitražnom centru austrijske federalne ekonomskekomore u Beču (VIAC)za rešavanje sporova, član 41. glasi:

Nesporazume koji nastanu iz ovog ugovora i povodom njega, Ugovorne strane nastojaće da reše sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju svaka strana može nastali spor uputiti na rešavanje u skladu sa ovim članom.

Svi sporovi i potraživanja koja proizlaze iz ili u vezi sa ovim ugovorom, uključujući sporove koji se odnose na njegovu važnost, povrede, raskid ili ništavost konačno će biti rešeni u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodnog Arbitražnog centra austrijske Savezne Privredne komore u Beču (Bečka Pravila ) od strane jednog ili tri arbitra imenovanih u skladu sa navedenim pravilima.

Sedište (ili pravno mesto) arbitraže biće Beč, Austrija.

Merodavno pravo za rešavanje sporova iz stava 1. ovog člana je pravo Republike Srbije.

Arbitražna odluka je konačna i obavezujuća za Ugovorne strane koje su dužne da je sprovedu bez odlaganja.

Sve arbitražne troškove, uključujući i troškove zastupanja snosi Ugovorna strana koja izgubi spor, osim ako arbitražni sud ne odluči drugačije.

Odredbe ovog člana ne ograničavaju pravo svake Ugovorne strane da podnesu zahtev nadležnom sudu za dobijanje privremenih mera radi zaštite njenih prava do donošenja arbitražne odluke.

U slučaju da se ugovor zaključuje za elektranu koja je priključena na distributivni sistem član 41. glasi:

Sve nesporazume koji nastanu iz ovog ugovora i povodom njega, Ugovorne strane će rešiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešenje spora, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Tokom rešavanja spora Ugovorne strane su dužne da nastave sa izvršavanjem svojih nespornih obaveza u skladu sa odredbama ovog ugovora.

USKLAĐENOST SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA

Član 42.

Na sva pitanja koja nisu neposredno regulisana ovim ugovorom, primenjuju se Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o energetici, i drugi zakoni i propisi Republike Srbije.

NIŠTAVOST

Član 43.

Ako se bilo jedna ili više odredaba ovog ugovora smatraju nevažećim, nezakonitim ili neprimenjivim u bilo kom pogledu, ovo neće uticati na punovažnost, zakonitost i primenjivost ostalih odredaba sadržanih u ovom ugovoru, koje će nastaviti da budu punovažne.

Ugovorne strane će nastojati da zamene svaku nevažeću, nezakonitu ili neprimenjivu odredbu punovažnom, zakonitom i primenjivom odredbom, čiji je ekonomski efekat najpribližniji mogući ekonomskom efektu nevažeće, nezakonite ili neprimenjive odredbe u skladu sa zakonom.

VAŽENjE UGOVORA

Član 44.

Ovaj ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu obe Ugovorne strane i važi do dana isteka podsticajnog perioda za Elektranu.

Ukoliko dođe do nastanka i delovanja više sile u toku podsticajnog perioda, Ugovorne strane će aneksom konstatovati novi dan isteka podsticajnog perioda u skladu sa čl. 27. i 28. ovog ugovora.

U slučaju da ugovor zaključuje privremeni povlašćeni proizvođač član 44. glasi:

Ovaj ugovor stupa na snagu na dan kada ga potpišu obe Ugovorne strane i važi do dana isteka podsticajnog perioda za Elektranu, odnosno gde je primenljivo, za sve delove Elektrane, osim ukoliko ranije ne prestane da važi ili se produži njegovo važenje u skladu sa ovim ugovorom i ugovorom o stupanju u projektu iz člana 36. ovog ugovora, ako Ugovorne strane takav ugovor zaključe sa zajmodavcem ili agentom zajmodavca.

U slučaju da PRODAVAC ne stekne status povlašćenog proizvođača za celu Elektranu u skladu sa članom 3. ovog ugovora, važenje ovog ugovora produžava se do isteka podsticajnog perioda za proizvodnju električne energije samo za one delove Elektrane za koje je u roku stečen status povlašćenog proizvođača.

Ukoliko dođe do slučaja nastanka i delovanja više sile u toku podsticajnog perioda, Ugovorne strane će aneksom konstatovati novi dan isteka podsticajnog perioda u skladu sa čl. 27. i 28. ovog ugovora.

DOKUMENTACIJA KOJA ČINI SASTAVNI DEO UGOVORA

Član 45.

Sledeći dokumenti koje je dostavio PRODAVAC su prilozi ovog ugovora i čine njegov sastavni deo:

Rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača;

Akt nadležnog operatora sistema o priključenju Elektrane;

Formular za dostavljanje godišnjeg plana rada Elektrane;

Formular za dostavljanje godišnjeg plana održavanja Elektrane;

Formular za dostavljanje dnevnog plana rada Elektrane;

Model ugovora o stupanju u projekat, ako je Elektrana instalisane snage preko 30 MW.

Aneksi koji se zaključe uz ovaj ugovor čine njegov sastavni deo i proizvode podjednako pravno dejstvo kao i ovaj ugovor.

U slučaju da ugovor zaključuje privremeni povlašćeni proizvođač član 45. glasi:

Sledeća dokumenta su prilozi ovog ugovora i čine njegov sastavni deo:

Rešenje o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača za Elektranu;

Rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača;

Rešenje o puštanju u probni rad Elektrane;

Izveštaj o prvom očitavanju merne opreme Elektrane, odnosno dela Elektrane;

Akt nadležnog operatora sistema o priključenju Elektrane;

Formular za dostavljanje godišnjeg plana rada Elektrane;

Formular za dostavljanje godišnjeg plana održavanja Elektrane;

Formular za dostavljanje dnevnog plana rada Elektrane;

Model ugovora o stupanju u projekat ako je Elektrana instalisane snage preko 30 MW.

Ugovorne strane su saglasne da će dokumenta iz stava 1. tač. 2) do 8) ovog ugovora postati sastavni deo Ugovora kada ih PRODAVAC pribavi u skladu sa obavezama iz ovog ugovora.

Aneksi koji se zaključe uz ovaj ugovor čine njegov sastavni deo i proizvode podjednako pravno dejstvo kao i ovaj ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Svaka Ugovorna strana snosi svoje troškove u vezi sa zaključenjem ovog ugovora.

Član 47.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, po tri za svaku Ugovornu stranu.

PRODAVAC KUPAC

Ostavite komentar