d) Nacionalne službe za zapošljavanje

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02),

Narodna skupština Republike Srbije donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2005. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2005. godinu, koju je doneo Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje na sednici održanoj 28. juna 2005. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02 ), kojim je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2005. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar