Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 90/07), u članu 48. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Ovlašćeno lice u smislu propisa o matičnim knjigama može izdati uverenje o državljanstvu Republike Srbije iz evidencije iz stava 2. ovog člana, bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanima Republike Srbije.

Obrasce uverenja o državljanstvu Republike Srbije tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

Posle člana 49. dodaju se čl. 49a i 49b koji glase:

„Član 49a

Podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona vode se i čuvaju i na sredstvima za automatsku obradu podataka, kao Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka, u skladu sa ovim zakonom i propisima o matičnim knjigama.

Evidencija o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona, koja se vodi u Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka je jedinstvena i sadrži sledeće podatke: ime, prezime, prethodna imena i prezimena, pol, datum, mesto i opštinu rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, boravak u inostranstvu, prethodno državljanstvo, osnov upisa činjenice državljanstva, datum donošenja i uručenja i broj rešenja o sticanju i prestanku državljanstva Republike Srbije, datum sticanja odnosno prestanka državljanstva Republike Srbije, jedinstveni matični broj građana za oba roditelja, odnosno staratelja, imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja, prethodna imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja i državljanstvo oba roditelja, odnosno staratelja.

Evidencija o državljanima Republike Srbije čuva se trajno.

Član 49b

Na zahtev državnog i drugog organa, organizacije, kao i drugog pravnog ili fizičkog lica koji ima opravdan pravni interes, nadležni organ je dužan da dostavi tražene podatke iz evidencije o državljanima Republike Srbije, u skladu sa propisima o zaštiti podatka o ličnosti.”

Član 3.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev za sticanje državljanstva može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Uslovi za uspostavljanje i vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije u elektronskom obliku u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, obezbediće se najkasnije do 30. juna 2018. godine.

Evidencija o državljanima Republike Srbije uspostavlja se na osnovu podataka iz člana 48. stav 2. Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 90/07).

Član 5.

Izdavanje uverenja na obrascu koji štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider otpočeće od 1. januara 2019. godine.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar