Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Obrazac 1.

UGOVOR

O POSREDOVANJU U POSTUPKU PRVE PRODAJE BESPLATNIH AKCIJA GRAĐANA I VOĐENJU VLASNIČKIH RAČUNA BESPLATNIH AKCIJA br.

Ugovor se zaključuje između:

1. Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i

2. _________________________________, ________________ (u daljem tekstu: Klijent)

(ime, srednje ime, prezime) (JMBG)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je vođenje vlasničkog računa besplatnih akcija i posredovanje Izabranog Brokera u prvoj prodaji besplatnih akcija koje je Klijent stekao u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), kao i obavljanje drugih poslova, na zahtev Klijenta u skladu sa Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14 i __/16) – u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Izabrani Broker se obavezuje da, u skladu sa Zakonom i Uredbom:

1. vrši proveru vlasništva besplatnih akcija Klijenta u Centralnom registru hartija od vrednosti;

2. na zahtev Klijenta vrši promenu ličnih podataka o Klijentu na osnovu dokumentacije koju mu je Klijent dostavio;

3. posreduje u prvoj prodaji besplatnih akcija, odnosno obavlja prodaju besplatnih akcija za račun Klijenta na osnovu naloga prodaje tog Klijenta;

4. obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga prodaje ili naloga opoziva sa podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (različit broj hartija i drugo);

5. svakog radnog dana u 16 sati, na svim mestima za prijem naloga, istakne cenu, odnosno cene akcija postignutih tog dana u trgovanju na organizovanom tržištu;

6. obavesti Klijenta o realizaciji naloga prodaje, i to:

– na svim mestima za prijem naloga;

– slanjem SMS poruka sa brojem naloga o trošku klijenta;

– upitom na internet stranici Izabranog brokera, odnosno Pošte;

7. učestvuje u kliringu i saldiranju obaveza i potraživanja u besplatnim akcijama i u novcu nastalih na osnovu zaključenih poslova sa besplatnim akcijama;

8. naloge Klijenata za prenos besplatnih akcija i naloge za upis prava trećih lica unosi u informacioni sistem Centralnog registra hartija od vrednosti;

9. ne naplaćuje naknadu za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, odnosno, naloga za opoziv, u skladu sa Uredbom i Sporazumom;

10. usmeno upozori Klijenta na moguće rizike koji mogu proisteći iz trgovine besplatnim akcijama;

11. obavlja druge poslove neophodne za realizaciju naloga prodaje odnosno naloga opoziva.

Član 3.

Klijent se obavezuje da:

1. otvori novčani račun kod banke člana Centralnog registra hartija od vrednosti, ukoliko takav račun nije evidentiran prilikom prijavljivanja za besplatne akcije i da Izabranom Brokeru, prilikom prijema naloga za prodaju besplatnih akcija dostavi dokaz o otvorenom novčanom računu;

2. Izabranom Brokeru ispostavi nalog za prvu prodaju besplatnih akcija, odnosno opoziv, na obrascima propisanim Uredbom;

3. pismeno obavesti Izabranog Brokera o promeni ličnih podataka i dostavi odgovarajuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana nastale promene;

Član 4.

Klijent odgovara za tačnost podataka iz naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Klijent izjavljuje da je zakoniti imalac akcija koje nisu predmet bilo kakvih ograničenja.

Potpisivanjem ovog ugovora Klijent izjavljuje:

– da je pre zaključenja ugovora i ispostavljanja naloga za prvu prodaju besplatnih akcija upoznat sa tekstom uredbe kojom se uređuje način obavljanja poslova za prvu prodaju besplatnih akcija;

– da poseduje potrebna predznanja i odgovarajuće informacije radi zaključenja ovog ugovora i ispostavljanja naloga za prvu prodaju besplatnih akcija;

Član 5.

Izabrani Broker ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom, za štetu ili kašnjenje prouzrokovano radnjama trećih lica, kao ni za štetu prouzrokovanu padom informacionih sistema koji se koriste u procesu trgovanja besplatnim akcijama i procesu kliringa i saldiranja.

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31. decembra 2018. godine.

Ugovor će se smatrati raskinutim pre isteka roka iz stava 1. ovog člana u slučaju preknjižavanja besplatnih akcija sa vlasničkog računa klijenta kod Izabranog Brokera na vlasnički račun klijenta kod drugog brokera – člana Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 7.

Eventualna sporna pitanja nastala u izvršenju ovog ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, u skladu sa Zakonom i Uredbom.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, kao dokaz da je Ugovor zaključen.

Izabrani Broker Klijent

Banka Poštanska štedionica a.d.

Ostavite komentar