Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Obrazac 6.

UGOVOR O POSREDOVANjU U POSTUPKU DEPONOVANjA

BESPLATNIH AKCIJA Br. ______

Ugovor se zaključuje između:

1. Banke Poštanska štedionica a.d, Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i

2. ________________________, __________________ (u daljem tekstu: Klijent)

(ime, srednje ime, prezime) (JMBG)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zastupanje Klijenta pri obavljanju poslova deponovanja besplatnih akcija koje je Klijent stekao u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15- u daljem tekstu: Zakon), kao i obavljanje drugih usluga u vezi sa postupanjem po upućenoj ponudi za preuzimanje akcija, ponudi za sticanje sopstvenih akcija (u daljem tekstu: ponuda), kao i po pozivu za pridruživanje svojih akcija akcijama Republike Srbije (u daljem tekstu: pridruživanje), na zahtev Klijenta u skladu sa Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14 i __/16 – u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Izabrani Broker se obavezuje da, u skladu sa Zakonom i Uredbom:

1. vrši proveru vlasništva besplatnih akcija Klijenta u Centralnom registru hartija od vrednosti;

2. izvrši prenos besplatnih akcija sa vlasničkog računa Klijenta na račun deponovanih hartija od vrednosti u svemu prema javno objavljenoj ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje, u skladu sa Uredbom;

3. obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga za deponovanje ili naloga povlačenja sa podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (različit broj hartija i drugo);

4. obavesti Klijenta o realizaciji naloga za deponovanje, i to:

– na svim mestima za prijem naloga;

– upitom na internet stranici Izabranog brokera, odnosno Pošte;

5. učestvuje u kliringu i saldiranju obaveza i potraživanja u besplatnim akcijama i u novcu nastalih na osnovu deponovanja besplatnih akcija;

6. ne naplaćuje naknadu za prijem naloga za deponovanje besplatnih akcija, odnosno, naloga za povlačenje naloga za deponovanje, u skladu sa Uredbom;

7. usmeno upozori Klijenta da:

– se deponovanje besplatnih akcija smatra prihvatanjem ponude, odnosno pridruživanjem akcija;

– ne može raspolagati besplatnim akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude, odnosno pridruživanja akcija;

– može povući besplatne akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude ili poziva za pridruživanje;

8. obavlja druge poslove neophodne za realizaciju naloga za deponovanje, odnosno naloga povlačenja naloga za deponovanje.

Član 3.

Klijent se obavezuje da:

1. ispostavljanjem naloga za deponovanje besplatnih akcija, na obrascu propisanom Uredbom, prihvata ponudu, odnosno, pridružuje akcije;

2. u slučaju odustajanja od deponovanja ispostavi nalog za povlačenje na obrascu propisanom Uredbom;

3. otvori novčani račun kod banke člana Centralnog registra hartija od vrednosti, ukoliko takav račun nije evidentiran prilikom prijavljivanja za besplatne akcije i da Izabranom Brokeru, prilikom prijema naloga za deponovanje besplatnih akcija dostavi dokaz o otvorenom novčanom računu;

4. sve radnje u vezi sa postupkom deponovanja besplatnih akcija preuzme u skladu sa rokovima navedenim u ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje akcija;

5. da pismeno obavesti Izabranog Brokera o promeni ličnih podataka i dostavi odgovarujuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana nastale promene.

Član 4.

Klijent odgovara za tačnost podataka iz naloga za deponovanje besplatnih akcija.

Klijent izjavljuje da je zakoniti imalac besplatnih akcija koje nisu predmet bilo kakvih ograničenja.

Klijent je dužan da se lično informiše o promenama uslova iz prvobitne prihvaćene ponude ili poziva za pridruživanje, kao i o eventualnim novim ponudama.

Potpisivanjem ovog Ugovora Klijent izjavljuje:

– da je pre zaključenja Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija upoznat sa tekstom Uredbe kojom se uređuje raspolaganje besplatno stečenim akcijama;

– da poseduje potrebna predznanja i odgovarajuće informacije o uslovima iz ponude, odnosno poziva za pridruživanje akcija, radi zaključenja ovog Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija.

Član 5.

Izabrani Broker ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom, za štetu ili kašnjenje prouzrokovano radnjama trećih lica, kao ni za štetu prouzrokovanu padom informacionih sistema koji se koriste u procesu deponovanja besplatnih akcija i procesu kliringa i saldiranja.

Član 6.

Ovaj ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31. decembra 2018. godine.

Ugovor će se smatrati raskinutim pre roka iz stava 1. ovog člana u slučaju preknjižavanja svih besplatnih akcija stečenih u skladu sa Zakonom, sa vlasničkog računa Klijenta kod Izabranog Brokera na vlasnički račun Klijenta kod drugog brokera – člana Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 7.

Eventualna sporna pitanja nastala u izvršenju ovog Ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, u skladu sa Zakonom i Uredbom.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, kao dokaz da je Ugovor zaključen.

Izabrani Broker Klijent

Banka Poštanska štedionica a.d.

Ostavite komentar