Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Drumski prevoz između dve države uređen je Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, koji je potpisan u oktobru 2002. godine, a stupio je na snagu u junu 2005. godine.

Inicijativa za inoviranje bilateralnog Sporazuma potekla je sa sastanka Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj, održanog u Sarajevu marta 2013. godine, radi ussaglašavanja sa novim rešenjima domaćeg zakonodavstva, kao i sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti, nakon čega je otpočelo usaglašavanje teksta bilateralnog sporazuma.

Na poslednjem sastanku Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj, u Beogradu 1. i 2. decembra 2015. godine, usaglašen je tekst Sporazuma i naknadno parafiran diplomatskim putem.

Posle više neuspelih pokušaja dogovora o mestu i terminu potpisivanja Sporazuma postignut je dogovor da se Sporazum potpiše u Sarajevu, 13. decembra 2016. godine.

Sporazum je na osnovu ovlašćenja Vlade (Zaključak 05 Broj: 018-9162/2016 od 5. oktobra 2016. godine) u ime Vlade, potpisala prof.dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za Savet ministara Bosne i Hercegovine Sporazum je potpisao Ismir Jusko, ministar komunikacija i saobraćaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta sadrži odredbe koje su standardne i uobičajene za ovu vrstu sporazuma i u skladu su sa definicijama i rešenjima evropske regulative iz oblasti drumskog saobraćaja.

U okviru opštih odredaba uređuje se predmet Sporazuma i daju se definicije prevoznika, vozila, autobusa, kabotaže, linijskog prevoza, naizmeničnog prevoza i povremenog prevoza.

Sporazumom su uređeni i prevoz putnika (linijski, naizmenični i povremeni) i prevoz tereta (koji se obavlja na osnovu dozvole i prevoz za čije obavljanje nije potrebna dozvola).

U okviru zajedničkih odredaba uređeni su nadležni organi za sprovođenje Sporazuma, zabrana kabotaža, upotreba vozila čija masa i/ili dimenzije prelaze maksimalne vrednosti propisane na teritoriji države druge strane ugovornice, porezi, takse i druge dažbine, odredbe o sankcijama za nepoštovanje odredaba Sporazuma, obrazovanje Mešovite komisije radi praćenja primene Sporazuma i predlaganja rešenja svih spornih pitanja, postupak izmene i dopune Sporazuma, stupanje na snagu i važenje Sporazuma.

U odnosu na rešenja važećeg Sporazuma, ovaj sporazum sadrži nova rešenja u vezi sa:

– linijskim prevozom putnika preko podvozara,

– linijskim pograničnim prevozom između dve susedne opštine,

– merama u slučaju povrede odredaba Sporazuma.

Ovaj sporazum će doprineti unapređenju drumskog prevoza između dve države.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Prevoz stvari se obavlja u režimu dozvola koje se razmenjuju godišnje, tako da se i za njihovo štampanje obezbeđuju sredstva na godišnjem nivou..

Za 2017. godinu razmenjeno je po 900 dozvola za prevoz stvari za/iz treće zemlje.

Imajući u vidu da je članom 5. navedenog sporazuma predviđeno da se prevoz tereta iz i za treće zemlje obavlja na osnovu dozvola i da nadležni organi država strana ugovornica, na predlog Mešovite komisije, utvrđuju i razmenjuju kontingente dozvola za prevoz tereta, stupanjem na snagu ovog sporazuma neće doći do promena u vezi sa potrebnim sredstvima za štampanje dozvola.

Istovremeno, za izdavanje rešenja o dodeli stranih dozvola za prevoz stvari domaćim prevoznicima ostvaruju se i budžetski prihodi za iznose naplaćenih administrativnih taksi. Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku naplaćuje se republička administrativna taksa u iznosu od 2.000 dinara, na osnovu tarifnog broja 145. tačka 9. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-usklađeni dinarski iznos, 55/12 – usklađeni dinarski iznos, 93/12, 47/13 – usklađeni dinarski iznosi, 65/13 – dr. zakon, 57/14 – usklađeni dinarski iznosi, 45/15 – usklađeni dinarski iznosi, 83/15, 112/15, 50/16 – usklađeni dinarski iznosi i 61/17 – usklađeni dinarski iznosi). Jednim rešenjem može se dodeliti i više dozvola (i to ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za druge države), tako da nije moguća pouzdana procena o budžetskim prihodima koji se ostvaruju.

U vezi sa odredbom sporazuma kojom je uređeno obrazovanje Mešovite komisije, napominje se da Mešovita komisija nije stalno radno telo, već se sastanci Mešovite komisije održavaju nakon dogovora nadležnih organa država strana ugovornica naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Uobičajena praksa je da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku te komisije, da Vlada pre sastanka razmatra platformu za razgovore, određuje sastav delegacije Republike Srbije i troškovnik za rad delegacije. Pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, kao članovi delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva.

IV. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sredstva za štampanje dozvola za 2018. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru odobrenih limita na razdelu 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, program 0701, funkcija 450 – Saobraćaj, programska aktivnost 0001, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru. Troškovi štampanja dozvola (pri ceni štampanja jedne dozvole u 2016. godini – 24 dinara bez PDV-a, odnosno 28,8, dinara sa PDV-om) prikazani su u Obrascu standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta.

U narednoj fiskalnoj 2018. godini sredstva za štampanje dozvola za 2019. godinu obezbeđivaće se u okviru odobrenih limita na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ostavite komentar