Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”)

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora čije je sedište u Beču, Austrija. CEEPUS III program omogućava mobilnost studenata, nastavnika i sardanika, kurseve jezika i ekskurzije s glavnim ciljem unapređenja obrazovanja na univerzitetima. Osnovna aktivnost CEEPUS-a su univerzitetske mreže koje sprovode zajedničke programe.

Program CEEPUS se u Republici Srbiji sprovodi od 2005. godine i do sada je studentima i nastavnom osoblju iz Republike Srbije dodeljeno preko tri hiljade stipendijkih meseci za boravke na partnerskim institucijama (3119), dok su u istom periodu studenti i nastavno osoblje boravili na institucijama u Republici Srbiji u ukupnom trajanju od preko 1500 meseci (1541). Od osnivanja programa 1994. godine, učešću u programu CEEPUS priključila se većina država srednje, istočne i jugoistočne Evrope: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. U prethodnih 20 godina, kroz ovaj program je organizovano preko 47 hiljada razmena studenata i nastavnog osoblja.

Od 1. maja 2011. godine godine, kada je na snagu stupio treći ciklus CEEPUS programa (CEEPUS III) sa predviđenim trajanjem od sedam godina i automatskim obnavljanjem za naredni period od sedam godina, Republika Srbija u ovom programu učestvuje na osnovu člana 18. Bečke konvencije o ugovornom pravu, kojim je propisano da je obaveza da se ugovor ne liši svog predmeta i svog cilja pre njegovog stupanja na snagu i da država treba da se uzdrži od akata koji bi lišili ugovor njegovog predmeta i njegovog cilja. Shodno tome, Republika Srbija je u navedenom periodu punopravno učestvovala u programu CEEPUS III i ispunjavala sve svoje obaveze koje su predviđene ovim sporazumom. Razlog za potvrđivanje ovog sporazuma sadržaj je u članu 14. stav 1. tačka c) Bečke konvencije o ugovornom pravu, kojim je propisano da se pristanak države da bude vezana ugovorom izražava putem ratifikacije ako je predstavnik te države potpisao ugovor pod rezervom ratifikacije.

Učešće Republike Srbije u programu CEEPUS III na osnovu Bečke konvencije o ugovornom pravu do sada nije predstavljao smetnju za nesmetano sprovođenje svih aktivnosti predviđenim ovim sporazumom, o čemu govori i veliki broj stipendija koje su dodeljene studentima i nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije za akademske boravke na partnerskim institucijama u drugim državama potpisnicama ovog sporazuma, kao i stranim studentima i nastavnom osoblju koji su boravili na akademskim boravcima u Republici Srbiji. Ilustracija vrlo povoljnog odnosa broja odobrenih stipendija je činjenica da je u prethodnoj akademskoj 2014/2015. godini u okviru ovog programa dodeljeno 149 stipendija (stipendijskih meseci) za dolazne studente i nastavno osoblje koje je boravilo na razmeni u Republici Srbiji dok je u istom periodu studentima i nastavnom osoblju iz Republike Srbije dodeljeno 415 odlaznih stipendijskih meseci za boravak na visokoškolskim institucijama u drugim državama učesnicama ovog programa, nakon čega su se vraćali u Republiku Srbiju da primene stečena znanja. Na taj način se promoviše akademska mobilnost, a naročito međuregionalna studentska mobilnost. Pored toga, učestvovanje u mrežama za razmenu koje se formiraju u okviru ovog programa visokoškolskim ustanovama iz Republike Srbije omogućava povezivanje sa međunarodnim partnerima, razvoj zajedničkih studijskih programa i zajedničkog nadzora nad disertacijama, s posebnim fokusom na zajedničkim doktorskim programima i time promoviše proces internacionalizacije visokog obrazovanja u Republici Srbiji. U prilog tome govori i činjenica da u školskoj 2015/2016. godini, visokoškolske institucije iz Republike Srbije učestvuju u 55 mreža za razmenu koje su formirane u okviru CEEPUS programa i da su među najaktivnijim institucijama u pogledu broja mreža u kojima učestvuju na nivou čitavog CEEPUS III programa.

Međutim, učešće Republike Srbije u programu CEEPUS III na osnovu Bečke konvencije o ugovornom pravu umanjuje mogućnost za predsedavanjem Zajedničkim komitetom, koje je planirano nakon isteka mandata aktuelnog predsedavajućeg, i shodno tome, kao i da bi se otklonile eventualne administrativne prepreke za sprovođenje saradnje u potpunosti, što predstavlja obavezu koja je navedena u članu 6. Sporazuma, i kako bi se unapredila saradnja i sprovođenje programa CEEPUS III u narednom periodu potrebno je potvrditi ovaj međunarodni sporazum.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sredstva za realizaciju programa CEEPUS III su predviđena u budžetskom razdelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Ostavite komentar