Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je odredbama člana 97. stav 1. tačka 10) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstvene zaštite.

II. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 73. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09-dr. zakon, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15), kojim je propisano da se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, uređuju posebnim zakonom.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

– u članu 1. predloženo je da se rukovaocem podataka koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem, smatra zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije kako bi se stvorio pravni preduslov za praktičnu primenu Zakona, kao i da je ovaj zavod dužan da o svakoj povredi bezbednosti podataka obavesti lice, odnosno lica na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kao i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

– u članu 2. predložena je sankcija za zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike u slučaju da ne postupi po odredbi člana 1. ovog zakona;

– u članu 3. predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu razloge zbog kojih je predloženo i donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva, imajući u vidu da se njime samo definišu određeni pojmovi koji su stvarali nedoumice, kao i to da uvođenje obaveze zavoda za javno zdravlje da o svakoj povredi bezbednosti podataka obavesti navedene subjekte ne predstavlja uvođenje nove aktivnosti ovog zavoda koja iziskuje finansijska sredstva, već je to aktivnost koja će se obavljati u okviru redovne delatnosti ovog zavoda.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa potrebom da se odredbe Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je donet 10. novembra 2014. godine i njegova primena počela 1. januara 2017. godine, u potpunosti usklade sa propisima kojima je regulisana oblast zaštite podataka o ličnosti, posebno oblast naročito osetljivih podataka, predlaže se donošenje Zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

U toku rada na donošenju propisa koji služe za sprovođenje Zakona, pokazalo se da se nenavođenjem instituta i pojmova koji već postoje u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br: 97/08,104/09-dr. zakon, 68/12-US i 107/12), stvorila praznina u pogledu značenja pojedinih pojmova, te je stoga bilo neophodno definisati šta se u konkretnom slučaju smatra pod određenim pojmom. U tom smislu, a radi razjašnjenja pojma „rukovalac” predloženo je navedeno rešenje.

Takođe, tako definisan pojam u Predlogu zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, označava samo zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

S obzirom da se počelo sa implementacijom pojedinih segmenata Integrisanog zdravstvenog informacinog sistema Republike Srbije u zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije, a da navedenim odredbama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva nije definisano ko rukuje i odgovara za podatke iz informacionog zdravstvenog sistema, predloženim dopunama smatramo da je ta nedoumica otklonjena.

Zbog svega navedenog, odnosno zbog činjenice da uređenje ove materije na predloženi način može sprečiti nesagledive posledice po najelementarnija ljudska prava građana, kao što su pravo na privatnost, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, pravo na bezbednosti itd, predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku.

Takođe, u cilju nesmetanog funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja, kao i sistema zdravstvene zaštite, predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

Ostavite komentar