Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I OSTALIH ČLANICA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI O SEDIŠTU SEKRETARIJATA INICIJATIVE ZA REFORMU OBRAZOVANjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativa za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) predstavlja interakciju aktulenih obrazovnih reformi u regionu i evropskih trendova, u cilju promovisanja zajedničkih evropskih standarda u obrazovanju. Aktivnosti ERI SEE su pokrenute u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, koji je u međuvremenu transformisan u Regionalni savet za saradnju. Dugoročni cilj ERI SEE je doprinos ostvarenju opšteg cilja koji glasi:

„Države jugoistočne Evrope su uskladile razvoj obrazovnih standarda i sistema sa razvojem u Evropi; razvile su široke kapacitete i znanje i iskustvo u regionu, koji doprinose unapređivanju i jačanju ljudskih resursa u jugoistočnoj Evropi i koji su povezani sa EU i međunarodnim dijalogom u oblasti obrazovanja.”

Na Konferenciji ministara obrazovanja Saveta Evrope, 4-5. juna 2010. godine na Brdu kod Kranja (Slovenija), održan je i Sastanak ministara ERI SEE i potpisan je Memorandum o razumevanju po kojem se ERI SEE transformiše u međunarodnu organizaciju. Do 31. marta 2010. godine sedište Agencije ERI SEE je bilo u Zagrebu (Hrvatska). Republika Srbija je nakon potipisivanja Memoranduma o razumevanju 2010. godine izrazila spremnost da preuzme ulogu zemlje domaćina novog Sekretarijata ERI SEE.

Na sastanku Upravnog odbora održanom 11. marta 2011. godine u Beogradu Republika Srbija je preuzela ulogu predsedavajućeg Upravnog odbora ERI SEE. Ministarstvo prosvete i nauke RS je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova RS pripremilo nacrte Sporazuma između Vlade Republike Srbije i drugih članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat ERI SEE (Host Country Agreement) i Statuta budućeg Sekretarijata ERI SEE.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), u okviru Razdela – 24; Programa 2001 Uređenje, nadzor o razvoj obrazovnog sistema, Projekat: 4009 Razvoj regionalnih obrazovnih politika, Ekonomska klasifikacija 4651 Ostale dotacije i transferi predviđen je iznos od 3.567.000 dinara.

Ostavite komentar