Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac) po zaduženju Javnog preduzeće „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u potpisanom ugovoru između Zajmodavaca i Zajmoprimca u iznosu od 20.000.000 evra (slovima:dvadesetmiliona evra), za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

U potpisanom ugovoru, povlačenje sredstava kredita u iznosu od 20.000.000 evra (slovima:dvadesetmiliona dolara), u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan isplate tranše Zajmoprimca, uslovljeno je davanjem garancije Republike Srbije, odnosno stupanjem na snagu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad.

Garant neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv garantuje, kao primarni dužnik, uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje po osnovu Ugovora o kreditu, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, a u skladu sa Ugovorom o kreditu. Ukoliko Garant oformi novo pravno lice koje bi nastavilo operativno poslovanje Zajmoprimca, Garant je u obavezi da preduzme sve radnje sa ciljem da omogući, između ostalog, da novo pravno lice pristupi dugu i preuzme obaveze otplate odobrenih kredita.

Sredstva kredita biće upotrebljena za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin. Izdavanje garancije Zajmodavcu od strane Garanta u iznosu od 20.000.000 evra, predviđeno je članom 3. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15).

Zajmoprimac je sproveo postupak za nabavku finansijskih usluga. Ponuda Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd izabrana je u pomenutom postupku kao najpovoljnija.

Ugovorom o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

iznos kredita, u dinarskoj protivvrednosti sa deviznom klauzulom,

period trajanja kredita je pet godina, uključujući period počeka od dve godine,

povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši,

otplata kredita tromesečna,

kamatna stopa jednaka zbiru referentne kamatne stope tromesečni EURIBOR, fiksne marže koja iznosi 2,09% i jednokratne naknade od 1,50% u ukupnom iznosu od 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan povlačenja tranše kredita, kod Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Garanta da izmiri obaveze Zajmoprimca po zaduženju kod Zajmodavca, u iznosu od 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveze iz Ugovora.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđaju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se otvaranje namenskog računa kod Narodne banke Srbije za plaćanje obaveza Zajmoprimca uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budzetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu garancije i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je za potrebe izgradnje razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin, neophodno u što kraćem roku povući navedena sredstva kako bi Zajmoprimac što pre počeo izgradnju navedenog gasovoda.

Ostavite komentar