Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, br. 123/07, 30/10 i 115/14) sadržan je u članu 97. tačka 6. i 7. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 89/06), kojim se utvrđuje da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti i svojinske odnose.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Preuzimanjem poslova stečajnog upravnika sa Agencije za privatizaciju na Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, br. 89/15), portfelj Agencije za privatizaciju je značajno smanjen. Imajući u vidu navedeno, kao i potrebu racionalizacije državne uprave i fiskalne konsolidacije u skladu sa usvojenim dokumentima javnih politika od strane Vlade Republike Srbije, neophodnost povećanja efikasnosti sprovođenja postupka privatizacije, predviđene su izmene i dopune Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 46/15) kojima je predloženo preuzimanje nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova privatizacije od strane Ministarstva privrede, kao i prestanak rada Agencije za privatizaciju, odnosno prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04, 30/10, 115/04 i 89/15 – dr. zakon) i propisa donetih na osnovu tog zakona.

S obzirom na činjenicu preuzimanja nadležnosti Agencije za privatizaciju od strane Ministarstva privrede i prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju, neophodno je odredbe Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, usaglasiti, u smislu da ministarstvo nadležno za poslove privatizacije obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond) te da u obavljanju tih poslova: koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, koristi pravo nesaglasnog akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava; vodi poslovne knjige Fonda i sastavlja finansijske izveštaje Fonda; priprema polugodišnje izveštaje o poslovanju Fonda, koje nakon usvajanja od strane Saveta Fonda dostavlja Vladi; vodi evidenciju akcija i udela Fonda, kao i druge poslove od značaja za rad Fonda.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona vrši se terminološko usaglašavanje s obzirom na činjenicu da je ovim zakonom predloženo da poslove Agencije za privatizaciju preuzima ministarstvo nadležno za poslove privatizacije.

Članom 2. ovog zakona propisuje se brisanje člana 8. kojim je bilo propisano da će Agencija zaključkom odbaciti prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava ako je neblagovremena ili ako je podneta od strane lica koje ne ispunjava uslove. Imajući u vidu rokove propisane zakonom, kao i činjenicu da je postupak odbacivanja prijava završen, to je predloženo brisanje navedene odredbe.

Članom 3. ovog zakona menja se član 9. kojim je bilo propisano pravo na žalbu i pokretanje upravnog spora u smislu da su odluke donete u skladu sa ovim zakonom konačne, te da se protiv istih može pokrenuti upravni spor.

Članom 4. ovog zakona menja se član 10d kojim je bilo propisano da Agencija za privatizaciju obavlja poslove u ime i za račun Fonda i definišu se poslovi koje ministarstvo nadležno za poslove privatizacije preuzima od Agencije za privatizaciju, odnosno poslove koje obavlja u ime i za račun Fonda.

Članom 5. ovog zakona interveniše se u članu 10đ i uređuju nadležnosti Saveta Fonda.

Članom 6. ovog zakona u članu 10e stav 1. briše se iz razloga što je navedenom odredbom bilo propisano da Program Fonda donosi Savet na predlog Agencije za privatizaciju.

Članom 7. ovog zakona vrši se terminološko usaglašavanje u članu 12. uslovljeno činjenicom da poslove Agencije za privatizaciju preuzima nadležno ministarstvo.

Članom 8. ovog zakona uređuje se pitanje korišćenja prava glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, s obzirom da je navedeno pitanje bilo uređeno Zakonom o Agenciji za privatizaciju koji prestaje da važi.

Članom 9. ovog zakona vrši se terminološko usaglašavanje u članu 16. uslovljeno činjenicom da poslove Agencije za privatizaciju preuzima nadležno ministarstvo.

Članom 10. ovog zakona u pobrojanim članovima vrši se terminološko usaglašavanje s obzirom na činjenicu da je Predlogom zakona predloženo da poslove Agencije za privatizaciju preuzima ministarstvo nadležno za poslove privatizacije.

Članom 11. ovog zakona propisuje se da će se postupci započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviti po odredbama ovog zakona, kao i da će se postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončati po odredbama ovog zakona.

Članom 12. ovog zakona propisuje se da će ministarstvo nadležno za poslove privatizacije preuzeti evidenciju nosilaca prava od Agencije za privatizaciju sa stanjem na dan početka primene ovog zakona.

Članom 13. ovog zakona propisuje se da će se podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14), usaglasiti sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 14. ovog zakona propisuje se njegovo stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a njegova primena od 1. februara 2016. godine.  

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva kako iz budzeta, tako ni iz drugih sredstava.

Naime, izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 46/15) predložen prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04, 30/10, 115/04 i 89/15 – dr. zakon) i propisa donetih na osnovu tog zakona. Dodatnih troškova, ni potrebe za dodatnim finansijskim sredstvima za sprovođenje ovog zakona neće biti s obzirom na činjenicu da je navedenim izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji predloženo preuzimanje nadležnosti Agencije za privatizaciju od strane Ministarstva privrede, u smislu da to ministarstvo obavlja i poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda.

V. RAZLOZI DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), kako bi se u što kraćem roku ujednačila praksa i obezbedio nesmetani nastavak poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda koje u skladu sa predloženim konceptom obavlja Ministarstvo privrede, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

Kako su predložene zakonske izmene samo dopune već postojećih rešenja, kao i da su sva suštinska pitanja rešena postojećim zakonom, nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA PROPIS STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog propisa, sastoji se u potrebi da se u najkraćem roku omogući nesmetani nastavak poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, posebno što je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji propisano da poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda obavlja Ministarstvo privrede. Imajući u vidu navedeno, kao i potreba da se radi realizacije navedenih pozitivnih efekata omogući primena propisa u najkraćem roku, predlaže se stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 2.

Prava u skladu sa ovim zakonom ostvaruju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su navršila 18 godina života zaključno sa 31. decembrom 2007. godine i da su na dan sticanja statusa nosioca prava bila upisana u birački spisak nadležnih opštinskih organa;

2) da su na dan stupanja na snagu ovog zakona državljani Republike Srbije;

3) da su na dan 30. juna 2007. godine imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica sa Kosova i Metohije;

4) da pravo na akcije bez naknade nisu na bilo koji način ostvarili, u celosti ili delimično, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS“, br. 32/97 i 10/01) ili Zakonom o privatizaciji i

5) da su upisani u evidenciju nosilaca prava koju vodi MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE, u skladu sa ovim zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana stiču status nosioca prava danom upisa u evidenciju nosilaca prava, u skladu sa ovim zakonom.

Danom sticanja statusa nosioca prava lica iz stava 1. ovog člana gube pravo na sticanje kapitala bez naknade koje imaju zaposleni u subjektu privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

Član 5.

Evidenciju nosilaca prava vodi MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE kao javnu i elektronsku bazu podataka (u daljem tekstu: evidencija nosilaca prava).

Član 7.

U evidenciju nosilaca prava MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE upisuje lice koje je podnelo prijavu u roku iz javnog poziva i koje ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. tač. 1)-4) ovog zakona.

Član 8.

Agencija će zaključkom odbaciti prijavu ako je neblagovremena ili ako je podneta od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. tač. 1)-4) ovog zakona.

Agencija će zaključkom odbaciti i prijavu koja nije podneta u skladu sa javnim pozivom, ukoliko je pre toga pozvala podnosioca prijave da prijavu uredi a podnosilac propusti to da učini u ostavljenom roku.

Zaključak iz st. 1. i 2. ovog člana ne dostavlja se podnosiocu prijave lično, već se objavljuje na internet strani Agencije, a spisak svih podnosilaca prijave kojima je zaključkom odbačena prijava objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu će se dan objavljivanja takvog spiska u „Službenom glasniku Republike Srbije“ smatrati kao dan dostavljanja zaključka.

Član 9.

Pravo na žalbu i vođenje upravnog spora

POKRETANjE UPRAVNOG SPORA

ODLUKE DONETE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, SU KONAČNE.

PROTIV ODLUKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE POKRENUTI UPRAVNI SPOR, U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA ODLUKE.

Član 10d

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE OBAVLjA POSLOVE FONDA U IME I ZA RAČUN FONDA.

U OBAVLjANjU POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE:

se stara o akcijama odnosno udelima koji čine imovinu Fonda i novčanim sredstvima Fonda;

prenosi bez naknade akcije Fonda na lica koja su stekla status nosilaca prava u skladu sa ovim zakonom;

prodaje akcije odnosno udele koji čine imovinu Fonda;

KORISTI PRAVO GLASA PO OSNOVU AKCIJA, ODNOSNO UDELA U VLASNIŠTVU FONDA, U SKLADU SA ZAKONOM;

KORISTI PRAVO NESAGLASNOG AKCIONARA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA;

VODI POSLOVNE KNjIGE FONDA I SASTAVLjA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE FONDA,

PRIPREMA ŠESTOMESEČNE IZVEŠTAJE O POSLOVANjU FONDA, KOJE NAKON USVAJANjA OD STRANE SAVETA FONDA DOSTAVLjA VLADI;

VODI EVIDENCIJU AKCIJA I UDELA FONDA;

vrši i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i aktima Fonda.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE USLOVE I NAČIN OBAVLjANjA POSLOVA U IME I ZA RAČUN FONDA.

Član 10đ

Organ Fonda je Savet Fonda (u daljem tekstu: Savet).

Savet ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada, na predlog ministra.

Predsednik Saveta zastupa Fond.

Mandat predsednika i članova Saveta traje pet godina, sa pravom ponovnog izbora.

Za predsednika i člana Saveta može biti izabrano lice koje je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga Fonda, koje ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje nije zaposleno u Agenciji, koje imenovanjem za predsednika ili člana Saveta ne bi bilo u sukobu javnog i privatnog interesa, koje nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz oblasti radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, službene dužnosti, mita i korupcije ili za krivična dela i privredne prestupe utvrđene zakonima kojima se uređuje tržište hartija od vrednosti, privatizacija, delatnost osiguranja, banaka i drugih finansijskih organizacija.

Za predsednika i člana Saveta ne može biti birano lice koje je istovremeno akcionar ili član privrednog društva sa udelom većim od 5% u osnovnom kapitalu društva u kojem Fond ima akcije odnosno udeo, odnosno član uprave, nadzornog odbora ili izvršnog odbora direktora privrednog društva u kome Fond ima akcije odnosno udeo.

Predsednik i član Saveta za svoj rad u Savetu primaju naknadu, čiju visinu propisuje ministar.

SAVET:

1) USVAJA PROGRAM FONDA ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU, DONOSI POSLOVNIK O SVOM RADU I DRUGE AKTE ZNAČAJNE ZA RAD FONDA;

2) UTVRĐUJE BROJ I NOMINALNU VREDNOST AKCIJA KOJE IZDAJE FOND;

3) DONOSI ODLUKE O IZDAVANjU AKCIJA FONDA;

4) DONOSI ODLUKU O PRODAJI AKCIJA VAN TRŽIŠTA HARTIJA OD VREDNOSTI METODOM JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA SA JAVNIM NADMETANjEM I PRIHVATOM PONUDE ZA PREUZIMANjE, OSIM U SLUČAJU KADA SE PRODAJA SPROVODI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PRIVATIZACIJA;

5) USVAJA ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA I GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ FONDA;

6) ANGAŽUJE SPOLjNOG REVIZORA RADI SAČINjAVANjA IZVEŠTAJA O GODIŠNjOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA FONDA, KOJI SE DOSTAVLjA VLADI;

7) RADI ZASTUPANjA FONDA U POSTUPCIMA PRED SUDOVIMA, ARBITRAŽAMA, ORGANIMA UPRAVE I DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA, DAJE PUNOMOĆJE DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU ILI ADVOKATIMA SA KOJIMA SE ZAKLjUČUJE UGOVOR O PRUŽANjU ADVOKATSKIH USLUGA;

8) OBAVLjA I DRUGE POSLOVE OD ZNAČAJA ZA RAD FONDA.

Član 10e

Program Fonda donosi Savet na predlog Agencije, za svaku kalendarsku godinu.

Programom Fonda uređuje se:

1) dinamika i obim prodaje akcija odnosno udela;

2) usklađivanje dinamike prodaje akcija odnosno udela sa planiranim prihodima Fonda;

3) i druga pitanja od značaja za delatnost Fonda.

Član 12.

AKCIJE ODNOSNO UDELI IZ ČLANA 10V OVOG ZAKONA KOJI SU PRENETI FONDU, PRODAJU SE U SKLADU SA PROGRAMOM FONDA.

Akcije iz stava 1. ovog člana prodaju se na tržištu hartija od vrednosti u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Akcije Fonda mogu se prodavati i van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija i prihvatom ponude za preuzimanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, kao i korišćenjem instituta za prodaju akcija, odnosno udela u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija/udela metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije/udeli pojedinačnih akcionara/udeličara pravnog lica čije se akcije/udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog paketa akcija/udela.

U POSTUPKU PRODAJE AKCIJA ODNOSNO UDELA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POŠTUJU SE PRINCIPI JAVNOSTI I NEDISKRIMINACIJE.

Vlada bliže uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Fonda, kao i u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kada se prodaju zajedno sa akcijama odnosno udelima Fonda.

KORIŠĆENjE PRAVA GLASA PO OSNOVU AKCIJA

ČIJI JE ZAKONITI IMALAC FOND

ČLAN 12A

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE KORISTI PRAVO GLASA PO OSNOVU AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC FOND, PRILIKOM DONOŠENjA ODLUKE O: SMANjENjU, ODNOSNO POVEĆANjU KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA; REORGANIZACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA; ZALAGANjU STVARI, USPOSTAVLjANjU HIPOTEKE I U DRUGIM SLUČAJEVIMA OPTEREĆIVANjA IMOVINE; DAVANjU ILI UZIMANjU IMOVINE U DUGOROČNI ZAKUP; PORAVNANjU SA POVERIOCIMA; STICANjU, ODNOSNO RASPOLAGANjU NEPOKRETNOM IMOVINOM I IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI; POKRETANjU STEČAJNOG POSTUPKA PO PREDLOGU TOG MINISTARSTVA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRIVATIZACIJA; POVLAČENjU JEDNE ILI VIŠE KLASA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MULTILATERALNE TRGOVAČKE PLATFORME U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, KAO I SVIH DRUGIH ODLUKA ZA KOJE JE PREDVIĐENA MOGUĆNOST KORIŠĆENjA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA; IMENOVANjU PREDSTAVNIKA FONDA U ORGAN UPRAVLjANjA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU U KOME FOND IMA NAJMANjE 25% AKCIJA UKUPNOG KAPITALA DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO JE DUŽNO DA ZATRAŽI OD MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE IZJAŠNjENjE O KORIŠĆENjU PRAVA GLASA NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NA KOJOJ SE DONOSI ODLUKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAJKASNIJE 15 DANA PRE DONOŠENjA TE ODLUKE.

AKO SE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE NE IZJASNI O ODLUCI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DO DANA DONOŠENjA ODLUKE, SMATRAĆE SE DA JE PRISUSTVOVALO SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA I GLASALO PROTIV DONOŠENjA TE ODLUKE.

ODLUKA DONETA SUPROTNO STAVU 2. OVOG ČLANA, NIŠTAVA JE.

NAČIN IZJAŠNjENjA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC FOND BLIŽE PROPISUJE MINISTAR.

PREDSTAVNIK FONDA U ORGANU UPRAVLjANjA, IZABRAN OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, DUŽAN JE DA POVERENU FUNKCIJU OBAVLjA SAMOSTALNO I SA PAŽNjOM DOBROG PRIVREDNIKA, U SKLADU SA ZAKONOM.

ODREDBE OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENjUJU I NA UDELE.

PRIVREDNA DRUŠTVA U KOJIMA FOND IMA AKCIJE DUŽNA SU DA NA ZAHTEV MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA DOSTAVE PROSPEKT TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I ZAKLjUČE UGOVOR SA TRŽIŠTEM HARTIJA OD VREDNOSTI O UKLjUČENjU HARTIJA OD VREDNOSTI NA REGULISANO TRŽIŠTE, ODNOSNO OBEZBEDE USLOVE ZA TRGOVANjE AKCIJAMA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI.

AKO PRIVREDNO DRUŠTVO NE POSTUPI PO ZAHTEVU MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA ILI PO PISANOJ INICIJATIVI AKCIONARA KOJI IMAJU NAJMANjE JEDNU DESETINU OSNOVNOG KAPITALA IZDAVAOCA, TO MINISTARSTVO ĆE POSLATI NALOG BEOGRADSKOJ BERZI DA UKLjUČI AKCIJE NA TRŽIŠTE BEOGRADSKE BERZE. BEOGRADSKA BERZA ĆE PO NALOGU MINISTARSTVA BEZ NAKNADE UKLjUČITI AKCIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA NA TRŽIŠTE.“

Član 14.

Javno akcionarsko društvo ne može promeniti pravnu formu u društvo s ograničenom odgovornošću niti javno akcionarsko društvo može povući jednu ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, do ispunjenja jednog od sledećih uslova:

1) okončanja postupka prodaje svih akcija tog društva u skladu sa ovim zakonom;

2) okončanja postupka isplate Fonda u slučaju da je MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE u obavljanju poslova u ime i za račun Fonda koristila pravo nesaglasnog akcionara.

Član 16.

Prodaja akcija i udela od strane Agencije ne podleže plaćanju poreza na promet apsolutnih prava.

Sredstva ostvarena prodajom akcija i udela, po odbitku troškova prodaje, prenose se na poseban račun Fonda otvoren za te namene.

Sredstva iz stava 2. ovog člana koriste se isključivo za isplatu novčane naknade u skladu sa ovim zakonom i ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja ili namirenja poverilaca.

Ministar propisuje način obračuna troškova iz stava 2. ovog člana.

Novčana naknada isplaćuje se nosiocima prava na način i u rokovima propisanim aktom Vlade.

Član 18.

Fond izdaje akcije (u daljem tekstu: akcije Fonda) koje se bez naknade prenose licima koja su upisana u evidenciju nosilaca prava, koju vodi MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE kao javnu i elektronsku bazu podataka.

Član 19a

Nosioci prava stiču pravo na jednak broj akcija Fonda.

Akcije Fonda koje se prenose nosiocima prava su obične akcije, iste nominalne vrednosti, glase na ime i imaju pravo glasa, koje ostvaruje Republika Srbija preko MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE.

Član 22.

Centralni registar će po službenoj dužnosti i bez plaćanja naknade izvršiti otvaranje vlasničkih računa svih nosilaca prava po spisku nosilaca prava koji će mu dostaviti MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE u roku od 90 dana od dana prijema tog spiska.

Beogradska berza neće obračunavati i naplaćivati naknadu za prvu prodaju besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2012. godine.

Centralni registar ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koja se izvrši do 31. decembra 2012. godine.

ČLAN 10.

U ČL. 5. I 7, ČLANU 14. TAČKA 2), ČLANU 18, ČLANU 19A STAV 2. I ČLANU 22. STAV 1. REČ: „AGENCIJA” U ODREĐENOM PADEŽU ZAMENjUJE SE REČIMA: „MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE” U ODGOVARAJUĆEM PADEŽU.

ČLAN 11.

POSTUPCI ZAPOČETI DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, NASTAVIĆE SE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

POSTUPCI ODLUČIVANjA PO PRIGOVORIMA I ŽALBAMA PO KOJIMA MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE NIJE ODLUČILO DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, OKONČAĆE SE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

ČLAN 12.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE PREUZIMA EVIDENCIJU NOSILACA PRAVA OD AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU SA STANjEM NA DAN POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

ČLAN 13.

PODZAKONSKI AKTI, DONETI NA OSNOVU OVLAŠĆENjA IZ ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 123/07, 30/10 I 115/14), USKLADIĆE SE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 14.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENjIVAĆE SE OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE.  

Ostavite komentar