Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA O POTVRĐIVANjU

Razlozi za donošenje ovog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 7. oktobra 2015. godine u Limi, Peru, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije putem uzimanja dugoročnih kredita, zaduživanju za finansiranje investicionih projekata, o davanju garancija, kao i o neposrednom preuzimanju obaveze u svojstvu dužnika po osnovu date garancije.

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15), predviđeno je da Republika Srbija može da se zaduži kod Svetske banke, radi obezbeđivanja zajma za Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja u iznosu do 100.000.000 američkih dolara.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-7225/2015 od 2. jula 2015. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora sa Svetskom bankom (Međunarodna banka za obnovu i razvoj) u vezi sa odobravanjem zajma Republici Srbiji radi sprovođenja Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja. Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-9021/2015-1 od 24. avgusta 2015. godine, između ostalog, usvojen je i Nacrt Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Pregovori o predloženom zajmu u iznosu do 100.000.000 američkih dolara (slovima: jednastotinamiliona američkih dolara) u vezi sa odobravanjem zajma Republici Srbiji radi sprovođenja Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, održani su između predstavnika Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u prostorijama predstavništva Svetske banke u Beogradu, Republika Srbija, i putem audio i video komunikacije sa Direkcijom Banke u Vašingtonu (Washington, D. C.) 7. jula 2015. godine.

Na pregovorima sa predstavnicima Međunarodne banke za obnovu i razvoj utvrđeni su tekstovi Nacrta sporazuma o zajmu i pratećih dokumenata, sa finansiranjem koje se sastoji od:

1. Zaduženja u iznosu do 100.000.000 američkih dolara (slovima: jednastotinamiliona američkih dolara). Naime, iznos od 100.000.000 američkih dolara konvertovan je u evre, a iznos zajma u evrima je određen na osnovu kursnog odnosa između američkog dolara i evra na dan 30. juna 2015. godine, poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se održavaju pregovori. Iznos zajma je definisan u iznosu od EUR 89.500.000 (slovima: osamdesetdevetmilionapetstotina hiljada evra).

2. Uslovi zajma:

1) Republika Srbija uzima zajam pod uslovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: „IBRDˮ).

2) Predloženi uslovi zajma su:

-period trajanja zajma 25 godina;

-valuta zajma EUR (evro);

-grejs period 10 godina;

-kamatna stopa je šestomesečni EURIBOR + varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,73%;

-Republika Srbija će vratiti kredit u 30 uzastopnih polugodišnjih rata, svakog 1. marta i 1. septembra;

-pristupna naknada koja se plaća banci iznosi 0,25% od iznosa zajma;

-provizija za neiskorišćeni deo zajma biće 0,25% godišnje.

Sporazum o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je 7. oktobra 2015. godine u Limi, Peru.

Osnovni cilj Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (u daljem tekstu: Projekat) je ublažavanje i otklanjanje prepreka za povećanje konkuretnosti i povećanje zaposlenosti. Bitan segment na koji se fokusira ovaj projekat jeste odnos potražnje i ponude radne snage, kako sa aspekta radnika tako i od strane kompanija, odnosno poslodavaca. Umesto da pokuša da otkloni sve prepreke koje postoje u vezi sa povećanjem zaposlenosti, Projekat je fokusiran na određeni set reformi, čije sprovođenje bi dovelo do povećanja zaposlenosti a čije sprovođenje bi ovaj projekat olakšao. Ciljane reforme su određene na osnovu prioriteta Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), postojećih programa Svetske banke (u daljem tekstu: Banka) na temu konkurentnosti i podizanja zaposlenosti, kao i na osnovu analitičkih aktivnosti iz oblasti relevantnih za ovaj projekat. Aktivnosti Projekta su uglavnom usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši značajne resurse i gde postoji namera za boljim iskorišćenjem raspoloživih resursa. Stoga se ovaj projekat fokusira na delotvornije trošenje postojećih sredstava, umesto na povećanje rashoda države radi ostvarivanja ciljeva ovog projekta.

Projekat će biti implementiran u periodu od tri godine, uz finansiranje Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 89.500.000 EUR.

Imajući u vidu ograničenja u pogledu povećanja potrošnje fokus Projekta je na ključnim institucionalnim reformama, odnosno povećanju efikasnosti tih reformi a samim tim i efektivnijem korišćenju dostupnih sredstava. S obzirom da projekat ne podržava nove rashode i investicije, ekonomski uticaj podržanih aktivnosti će biti indirektan, ogledaće se kroz unapređenu efikasnost ključnih državnih programa i projekata.

Ovim projektom bi bilo pokriveno nekoliko oblasti a ciljevi Projekta koji bi se ostvarili trebalo bi da doprinesu povećanju investicija, produktivnosti, izvoza, zapošljavanja, ukupne konkurentnosti i samim tim i rastu ekonomije. Sam projekat uzima u obzir bitnu činjenicu da se određen broj stanovnika nalazi u grupi socijalno ugroženog sloja stanovništva i da se preduzimanjem određenih mera može poboljšati njihov položaj. Sprovođenjem određenih aktivnosti omogućilo bi se poboljšanje ekonomskog položaja socijalno ugroženih slojeva stanovništva time što bi im se omogućilo da lakše dođu do zaposlenja, što u krajnjoj meri doprinosi i povećanju zaposlenosti a kao krajnji rezultat bi imalo i ekonomski rast.

Imajući u vidu značaj Projekta, u njegovu implementaciju će biti uključeni Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za javne politike. Planirano je i uključivanje građana u nekoliko sfera tokom pripreme i sprovođenja projekta, a u pripremnom periodu održan je i značajan broj konsultacija sa predstavnicima raznih NVO i poslovnog sektora, uključujući Privrednu komoru Srbije, Savet stranih investitora, Američku privrednu komoru, Savez studenata Ekonomskog fakulteta, NVO Roma i mnoge druge organizacije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 7. oktobra 2015. godine u Limi (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu).

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma o zajmu u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budzetu Republike Srbije.

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu predviđeno je da Republika Srbija može da se zaduži kod Svetske banke, radi obezbeđivanja zajma za Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja u iznosu do 100.000.000 američkih dolara.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Ostavite komentar