Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Na prvim pregovorima delegacija Republike Srbije i Republike Moldavije o pitanjima iz oblasti drumskog saobraćaja, održanim u Kišinjevu 12. i 13. jula 2011. godine, usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju.

Posle više neuspelih pokušaja dogovora o mestu i terminu potpisivanja Sporazuma postignut je dogovor da se Sporazum potpiše na marginama sastanka ministara transporta BSEC regiona (Crnomorske ekonomske saradnje), u Beogradu, 1. novembra 2016. godine.

Sporazum je na osnovu ovlašćenja Vlade (Zaključak 05 Broj: 018-05-3346/2015. od 26. marta 2015. godine), u ime Vlade, potpisala prof. dr Zorana Z. Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za Vladu Republike Moldavije Sporazum je potpisao Serghei Bucataru, zamenik ministra saobraćaja i putne infrastrukture.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju sadrži odredbe koje su standardne i uobičajene za ovu vrstu sporazuma i u skladu su sa definicijama i rešenjima evropske regulative iz oblasti drumskog saobraćaja i regulative Međunarodnog transportnog foruma.

U okviru osnovnih odredaba uređuje se predmet Sporazuma i daju se definicije prevoznika, vozila, tranzita i kontingenta.

Sporazumom su uređeni i prevoz putnika (linijski i povremeni) i prevoz stvari (koji se obavlja na osnovu dozvole i prevoz za čije obavljanje nije potrebna dozvola).

U okviru zajedničkih odredaba uređeni su kabotaža, dažbine, carinske olakšice (izuzimanje od uvoznih dažbina), upotreba vozila čija masa i/ili dimenzije prelaze maksimalne vrednosti propisane na teritoriji države druge strane ugovornice, neprenosivost dozvole, prekršaji odredaba Sporazuma ili nacionalnog zakonodavstva iz oblasti drumskog saobraćaja, dogovor o obrascima dozvola i kontrolnih dokumenata, nadzor, primena nacionalnog zakonodavstva na pitanja koja nisu uređena odredbama ovog sporazuma ili drugim međunarodnim sporazumima koji su obavezujući za Republiku Srbiju i Republiku Moldaviju, nadležni organi za primenu Sporazuma, obrazovanje Mešovite komisije radi praćenja primene Sporazuma i predlaganja rešenja svih spornih pitanja zbog nepoštovanja odredaba Sporazuma, način i postupak izmene i dopune Sporazuma.

U završnim odredbama uređeno je stupanje na snagu Sporazuma i otkazivanje Sporazuma.

Zaključivanje ovog sporazuma daje pravne okvire za obavljanje drumskog prevoza i omogućiće unapređenje stanja u ovoj oblasti.

III. STVARANjE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANjEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Prevoz stvari se obavlja u režimu dozvola koje se razmenjuju godišnje, tako da se i sredstva za njihovo štampanje obezbeđuju na godišnjem nivou. Za 2017. godinu razmenjeno je:

300 bilateralno-tranzitnih dozvola

30 dozvola za/iz treće zemlje.

Imajući u vidu da je članom 6. stav 1. navedenog sporazuma predviđeno da se prevoz stvari obavlja na osnovu dozvola, a članom 7. da nadležni organi država strana ugovornica, na predlog Mešovite komisije, utvrđuju i razmenjuju kontingente dozvola za prevoz stvari, stupanjem na snagu ovog sporazuma neće doći do promena u vezi sa potrebnim sredstvima za štampanje dozvola.

Istovremeno, za izdavanje rešenja o dodeli stranih dozvola za prevoz stvari domaćim prevoznicima ostvaruju se i budzetski prihodi za iznose naplaćenih administrativnih taksi. Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku naplaćuje se republička administrativna taksa u iznosu od 2.000 dinara, na osnovu tarifnog broja 145. tačka 9. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-usklađeni dinarski iznos, 55/12 – usklađeni dinarski iznos, 93/12, 47/13 – usklađeni dinarski iznosi, 65/13 – dr. zakon, 57/14 – usklađeni dinarski iznosi, 45/15 – usklađeni dinarski iznosi, 83/15, 112/15, 50/16 – usklađeni dinarski iznosi i 61/17 – usklađeni dinarski iznosi). Jednim rešenjem može se dodeliti i više dozvola (i to ne samo za Moldaviju, već i za druge države), tako da nije moguća pouzdana procena o budzetskim prihodima koji se ostvaruju.

U vezi sa odredbom sporazuma kojom je uređeno obrazovanje Mešovite komisije, napominjemo da Mešovita komisija nije stalno radno telo, već se sastanci Mešovite komisije održavaju nakon dogovora nadležnih organa država strana ugovornica naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Republike Moldavije. Uobičajena praksa je da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku te komisije, da Vlada pre sastanka razmatra platformu za razgovore, određuje sastav delegacije Republike Srbije i troškovnik za rad delegacije. Pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, kao članovi delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANjE SPORAZUMA

Sredstva za štampanje dozvola za 2018. godinu obezbeđena su Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) u okviru odobrenih limita na razdelu 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, program 0701, funkcija 450 – Saobraćaj, programska aktivnost 0001, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru. Troškovi štampanja dozvola (pri ceni štampanja jedne dozvole u 2016. godini – 24 dinara bez PDV-a, odnosno 28,8, dinara sa PDV-om) prikazani su u Obrascu standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta.

U narednoj fiskalnoj 2018. godini sredstva za štampanje dozvola za 2019. godinu obezbeđivaće se u okviru odobrenih limita na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ostavite komentar