Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti obrazovanja i brige o deci.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13, u daljem tekstu: Zakon) donet je 2013. godine, kako bi se oblast osnovnog obrazovanja i vaspitanja uskladila sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine.

S obzirom da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/17) kojim se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja uređuju na drugačiji način nego što je to bilo propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), ukazala se potreba da se u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune.

Takođe, pojavila se potreba za poboljšanje pojedinih rešenja u Zakonu, čija je primena dovodila do problema u praksi.

Shodno navedenom, pripremljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Predlog zakona).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1. Predloga zakona – Član 3. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i precizira se ko može da obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Član 2. Predloga zakona – Član 6. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 3. Predloga zakona – Član 8. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 4. Predloga zakona – U članu 10. Zakona preciznije se određuje pojam učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 5. Predloga zakona – Član 11. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 6. Predloga zakona – Član 12. kojim se uređuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Istim članom Predloga precizira se da se dvojezična nastava ostvaruje na jeziku i pismu nacionalne manjine i srpskom jeziku, na srpskom jeziku i stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine i stranom jeziku.

Član 7. Predloga zakona – Član 13. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 8. Predloga zakona – U članu 17. Zakona preciznije se određuje ko može da osniva stranu školu.

Član 9. Predloga zakona – Član 18. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 10. Predloga zakona – Član 19. Zakona preformulisan je na način da omogućava da sve škole, i javne i privatne mogu da ostvaruju programe posebne pedagoške orijentacije (Montesori program, Dekroli program, Štajner program i sl.) kada Ministarstvo utvrdi da realizacija tog programa obezbeđuje ostvarivanje standarda za završetak osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Član 11. Predloga Zakona – U članu 21. Zakona redefinisani su ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja, shodno novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 12. Predloga zakona – Posle člana 21. Zakona, dodaje se član 21a kojim su propisane opšte međupredmetne kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Član 13. Predloga zakona – U članu 22. Zakona u tački 10) izvršena je dopuna kojom se precizira utvrđen ishod tako da će učenici primenjivati usvojene zdravstvene navike neophodne za aktivan i zdrav životni stil.

Član 14. Predloga zakona – U članu 23. Zakona izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u vezi sa ostvarivanjem predškolskog programa, tako da i škola izuzetno može da ostvaruje taj program, uz saglasnost Ministarstva.

Član 15. Predloga zakona – brisan je član 24. Zakona kojim je bio propisan model ustanove s obzirom na to da je ova materija regulisana novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 16. Predloga zakona – Član 25. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 17. Predloga zakona – Član 26. Zakona terminološki se usklađuje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 18. Predloga zakona – Posle člana 26. Zakona, dodaje se član 26a kojim je detaljnije uređena sadržina plana i programa nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, s obzirom na to da je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, uredio samo zajedničke elemente planova i programa nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Član 19. Predloga zakona – U članu 27. Zakona detaljnije je uređen školski program, s obzirom na to da su u novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisani zajednički elementi školskog programa za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.

Član 20. Predloga zakona – U članu 29. Zakona preciznije se uređuje godišnji plan rada.

Član 21. Predloga zakona – U članu 30. Zakona utvrđen je prestanak obaveze učenika da pohađa školu kada navrši 15 godina života i izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 22. Predloga zakona – U članu 31. Zakona detaljnije je uređena organizacija obrazovno-vaspitnog rada u školi.

Član 23. Predloga zakona – U članu 32. Zakona preciznije je uređena redovna nastava u školi, kao i dopunska, dodatna i pripremna nastava. Takođe, izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 24. Predloga zakona – U članu 34. Zakona izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dodata je odredba kojom je omogućeno da izuzetno u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u drugom ciklusu, može da se organizuje kao razredna nastava, u skladu sa školskim programom.

Navedeni stav je dodat iz razloga potrebe bolje organizacije rada u korist učenika u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Član 25. Predloga zakona – U članu 35. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 26. Predloga zakona – U članu 37. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u vezi sa ostvarivanjem nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju.

Čl. 27. i 28. Predloga zakona – Član 38. Zakona je izmenjen i sada se odnosi samo na nastavu kod kuće, dok je nastava na daljinu detaljnije definisana članom 38a.

Član 29. Predloga zakona – Član 39. stav 3. Zakona izmenjen je sa ciljem da se proslave školskih i državnih praznika, početka i kraja školske godine i završetka osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja za učenike, pored škole, mogu organizovati i u ustanovama u oblasti kulture i sporta, u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave.

Član 30. Predloga zakona – Član 40. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i detaljnije je uređen program nedelje školskog sporta.

Član 31. Predloga zakona – U članu 41. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 32. Predloga zakona – U članu 42. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 33. Predloga zakona – U članu 43. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 34. Predloga zakona – Član 44. Zakona, kojim se uređuje zdravstvena zaštita učenika u školi, izmenjen je kako bi se omogućila opširnija saradnja škole sa zdravstvenim ustanovama, bez stavljanja akcenta na vakcinisanje i lekarske i sistematske preglede.

Član 35. Predloga zakona – U članu 46. i članu 48. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 36. Predloga zakona – U članu 49. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Takođe, stav 3. navedenog člana Zakona izmenjen je kako bi se osim seoskih omogućilo i drugim školama da organizuju vannastavne aktivnosti ukoliko za to imaju uslove. Kao organizatori vannastavnih aktivnosti za učenike prepoznate su i ustanove specijalizovane za ostvarivanje programa za decu i učenike usmerenih ka funkciji aktivnog slobodnog vremena (Centar dečjih odmarališta, Pionirski grad i dr.).

Član 37. Predloga zakona – U članu 50. Zakona precizirano je da muzička i baletska škola imaju nototeku, a baletska škola i medijateku.

Član 38. Predloga zakona – U članu 51. Zakona izvršena je izmena radi preciziranja da organizacije dece i učenika škole mogu da se povezuju sa drugim organizacijama dece i učenika van škole.

Član 39. Predloga zakona – U članu 52. Zakona izmenjene su odredbe koje se odnose na sadržaj i objavljivanje letopisa i brisan je stav 3. koji se odnosi na publikaciju.

Član 40. Predloga zakona – U članu 53. Zakona proširena je uloga učeničke zadruge da kod učenika razvija preduzetništvo i povezuje nastavu sa svetom rada.

Stav 3. tog člana izmenjen je kako bi se omogućilo da škola učestvuje u nabavci udzbenika za svoje učenike, jer se u realizaciji projekta besplatni udzbenici to pokazalo kao najoptimalnije rešenje za roditelje.

Član 41. Predloga zakona – Član 54. Zakona, kojim se uređuje obrazovanje u inostranstvu, izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 42. Predloga zakona – Član 55. Zakona, kojim se uređuje upis učenika, izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 43. Predloga zakona – U članu 56. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 44. Predloga zakona – Član 57. stav 1. Zakona, menja se radi preciziranja načina upisa u muzičku, odnosno osnovnu baletsku školu.

Član 45. Predloga zakona – Član 58. Zakona kojim se uređuje odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 46. Predloga zakona – Član 59. Zakona kojim se uređuje opterećenje učenika i trajanje časa, zamenjen je novim članom koji uređuje nedeljno angažovanje učenika, kako bi se izvršilo usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Vreme koje učenik provodi u školi izraženo je u satima, umesto u časovima kao što je u važećem zakonu.

Član 47. Predloga zakona – Posle člana 59. Zakona dodat je član 59a koji reguliše raspored i trajanje časa.

Član 48. Predloga zakona – Član 60. Zakona, kojim se uređuje ocenjivanje, menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 49. Predloga zakona – Član 61. Zakona, kojim se uređuje uspeh učenika i ocena, menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 50. Predloga zakona – Član 62. Zakona, kojim se uređuje opšti uspeh učenika, menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 51. Predloga zakona – U članu 63. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 52. Predloga zakona – Član 64. Zakona, kojim se uređuje dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 53. Predloga zakona – Član 65. Zakona, kojim se uređuje oslobađanje od nastave, menja se radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 54. Predloga zakona – U članu 69. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i precizirano da učenik ima pravo na besplatan prevoz i u slučaju kada pohađa školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, ako je ta škola na udaljenosti većoj od četiri kilometra i najbliža je mestu prebivališta učenika.

Član 55. Predloga zakona – U članu 70. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 56. Predloga zakona – Član 72. Zakona, kojim se uređuje popravni ispit, preciziran je i izmenjen radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 57. Predloga zakona – U članu 73. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i preciziran je način polaganja ispita iz stranog jezika i evidentiranje ocene o položenom ispitu iz stranog jezika.

Član 58. Predloga zakona – Član 74. Zakona, kojim se uređuje završni ispit, izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 59. Predloga zakona – U članu 76. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 60. Predloga zakona – Član 79. stav 2. Zakona dopunjen je kako bi se ova odredba odnosila i na nastavnika u produženom boravku.

Član 61. Predloga zakona – U čl. 81, 84. i 86. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 62. Predloga zakona – U članu 90. Zakona, kojim su uređene javne isprave, precizirane su odredbe koje se odnose na prevodnicu.

Član 63. Predloga zakona – U članu 97. Zakona izvršeno je terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dodate su odredbe kojim je data mogućnost da lica koja nemaju odgovarajuću stranu školsku ispravu potrebnu za postupak priznavanja, mogu da se upišu u odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja, koju obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa škole, uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes učenika.

Član 64. Predloga zakona – izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 65. Predloga zakona – izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 66. Predloga zakona – propisuje rokove za donošenje podzakonskih akata i važenje podzakonskih akata donetih do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 67. Predloga zakona – propisano je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budzetu Republike Srbije, odnosno budzetu autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

4342017.0121.271/1

Ostavite komentar