Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

OBRAZLOŽENjE

IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA NSZ

ZA 2012. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2012. godinu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 02/12, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 101/11), promene po pozicijama su sledeće:

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA se povećavaju sa „29.608.483“ hiljada dinara na „32.416.836“ hiljada dinara, a promene u strukturi su sledeće:

Pozicija721 – Doprinosi za socijalno osiguranje – iznos od „17.600.000“ hiljada dinara povećava se i zamenjuje iznosom od „18.100.000“ hiljada dinara, u skladu sa očekivanom realizacijom prihoda od doprinosa do kraja 2012. godine.

Pozicija732** – Donacije od međunarodnih organizacija – iznos od „105.000“ hiljada dinara smanjuje se i zamenjuje iznosom od „87.700“ hiljada dinara, u skladu sa očekivanim prihodima iz donacija do kraja 2012. godine za realizaciju projekata u kojima učestvuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Pozicija733 – Transferi od drugih nivoa vlasti – iznos od „11.322.000“ hiljada dinara povećava se i zamenjuje iznosom od „13.672.000“ hiljada dinara. Izmena se odnosi na: deo – Transfer iz Ministarstva finansija i privrede, gde se iznos od „3.800.000“ hiljada dinara povećava i zamenjuje iznosom od „6.200.000“ hiljada dinara, i na deo Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, gde se iznos od „800.000“ hiljada dinara smanjuje i zamenjuje iznosom od „750.000“ hiljada dinara, što je usaglašeno sa Ministarstvom finansija i privrede i Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Pozicija 77 – Memorandumske stavke za refundaciju rashoda – iznos od „73.483“ hiljada dinara se povećava i zamenjuje iznosom od „76.874“ hiljada dinara, što je usaglašeno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Pozicija 78 – Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou – iznos od „200.000“ hiljada dinara se smanjuje i zamenjuje iznosom od „152.262“ hiljada dinara, što je u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja 2012. godine

Pozicija800 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine – iznos od „3.000“ hiljada dinara povećava se i zamenjuje iznosom od „23.000“ hiljada dinara. Otvara se nova aproprijacija 811 Primanja od prodaje nepokretnosti, pozicija – 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje – utvrđuje se iznos od „20.000“ hiljada dinara.

UKUPNI RASHODI I IZDACI se povećavaju sa „29.608.483“ hiljada dinara na „32.416.836“ hiljada dinara, a promene u strukturi su sledeće:

KATEGORIJA 41 – Rashodi za zaposlene – iznos od „2.200.000“ hiljada dinara smanjuje se i zamenjuje iznosom od „2.149.000“ hiljada dinara u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija i privrede. Promene nastale po pozicijama unutar ove kategorije rashoda su:

Pozicija 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih – iznos od „1.650.430“ hiljada dinara se smanjuje i zamenjuje iznosom od „1.614.524“ hiljada dinara u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine.

Pozicija 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – iznos od „295.070“ hiljada dinara se smanjuje i zamenjuje iznosom od „288.651“ hiljada dinara.

Pozicija 414 – Socijalna davanja zaposlenima – iznos od „173.500“ hiljada dinara se smanjuje i zamenjuje iznosom od „161.825“ hiljada dinara u skladu sa očekivanom realizacijom ovih rashoda do kraja godine.

Pozicija 415 – Naknade troškova za zaposlene – iznos od „35.000“ hiljada dinara se povećava i zamenjuje iznosom od „38.000“ hiljada dinara u skladu sa očekivanom realizacijom ovih rashoda do kraja godine.

KATEGORIJA 42 – Korišćenje usluga i roba – iznos od „1.513.550“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom „1.691.358“ hiljada dinara. Povećanje rashoda ove kategorije neophodno je zbog povećanja cena usluga neophodnih za redovno poslovanje i funkcionisanje Nacionalne službe. Promene po pozicijama su sledeće:

Pozicija 421 – Stalni troškovi – Iznos od „653.750“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „800.800“ hiljada dinara;

Pozicija 422 – Troškovi putovanja – iznos od „41.200“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „40.000“ hiljada dinara;

Pozicija 423 – Usluge po ugovoru – iznos od „342.200“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „361.000“ hiljada dinara;

Pozicija 425 – Tekuće popravke i održavanje – iznos od „330.400“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „333.558“ hiljada dinara, i

Pozicija 426 – Materijal – iznos od „143.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „153.000“ hiljada dinara.

KATEGORIJA 44 – Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja- iznos od „15.300“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom „10.300“ hiljada dinara. Umanjenje rashoda odnosi se na sledeću poziciju:

Pozicija 441 – Otplata domaćih kamata – Iznos od „10.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „5.000“ hiljada dinara u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine.

KATEGORIJA 46 – Donacije, dotacije i transferi – iznos od „5.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „7.000“ hiljada dinara. Uvećanje rashoda odnosi se na sledeću poziciju:

Pozicija 465 – Ostale donacije, dotacije i transferi – iznos od „5.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „7.000“ hiljada dinara u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine..

KATEGORIJA 47 – Socijalno osiguranje i socijalna zaštita – iznos od „25.132.183“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom „27.820.378“ hiljada dinara.

U okviru 471 – Prava iz socijalnog osiguranja izmene po namenama i pozicijama su:

Za Naknadu za slučaj nezaposlenosti ukupno prvobitno planiran iznos od „13.229.883“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „16.537.978“ hiljada dinara. Uvećanje iznosa za novčanu naknadu je u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine, a na osnovu isplaćenih sredstava u prvih osam meseci 2012. godine. Imajući u vidu da je nastupilo kašnjenje u isplati novčanih naknada za nezaposlene (1 mesec), planirana su sredstva za isplatu 11, a najviše do 12 novčanih naknada u 2012. godini. Promene po pozicijama za ovu namenu su sledeće:

Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) – iznos od „8.692.033“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „10.873.978“ hiljada dinara,;

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu iznos od „1.627.276“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „2.042.000“ hiljada dinara;

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene iznos od „2.677.728“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „3.258.000“ hiljada dinara;

Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene iznos od „232.846“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „364.000“ hiljada dinara.

Za privremenu naknadu zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije, ukupno prvobitno planirani iznos od „3.635.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „3.235.000“ hiljada dinara. Zbog ostvarivanja prava na penziju, postepeno se smanjuje broj korisnika ove naknade, pa su i izdvajanja finansijskih sredstava za ovu naknadu manja. Imajući u vidu da je evidentno višegodišnje kašnjenje u isplati ovih naknada (3 meseca), uz planirana sredstva za isplatu 11, a najviše do 12 novčanih naknada u 2012. godini očekuje se kašnjenje po završetku godine za 4 meseca. Promene po pozicijama za ovu namenu su sledeće:

Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP KiM (neto) – iznos od „2.388.000“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „2.125.000“ hiljada dinara;

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM iznos od „447.000“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „398.000“ hiljada dinara i

Transfer Republičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM iznos od „800.000“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „712.000“ hiljada dinara

Za Programe i mere aktivne politke zapošljavanja ukupno planirana sredstva ostaju nepromenjena, ali je izvršena preraspodela planiranih sredstava u skladu sa realizacijom istih u prvih osam meseci 2012.godine. Preraspodela je izvršena na sledeći način:

Isplate domaćinstvima za programe i mere aktivne politike zapošljavanja – iznos od „507.536“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „795.339“ hiljada dinara;

Isplate pružaocima usluga za programe i mere aktivne politike zapošljavanja – iznos od „2.844.420“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „2.538.695“ hiljada dinara;

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za programe i mere aktivne politike zapošljavanja – iznos od „16.015“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „21.989“ hiljada dinara;

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za programe i mere aktivne politike zapošljavanja – iznos od „32.029“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „43.977“ hiljada dinara.

Za isplate za Programe i mere za profesionalnu rehabilitaciju, i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Budzetskog fonda, iznos od „800.000“ hiljada dinara se smanjuje i zamenjuje iznosom od „750.000“ hiljada dinara, u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i privrede i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Promene po pozicijama su sledeće:

Isplata domaćinstvima za profesionalnu rehabilitaciju, programe i mere aktivne politike zapošljavanja, subvencije zarada i dr. za osobe sa invaliditetom iz Budzetskog fonda – iznos od „21.250“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „25.600“ hiljada dinara.

Isplate pružaocima usluga za profesionalnu rehabilitaciju, programe i mere aktivne politike zapošljavanja, subvencije zarada i dr. za osobe sa invaliditetom iz Budzetskog fonda – iznos od „777.380“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „721.000“ hiljada dinara.

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za profesionalnu rehabilitaciju, programe i mere aktivne politike zapošljavanja, subvencije zarada i dr. za osobe sa invaliditetom iz Budzetskog fonda – iznos od „450“ hiljada dinara zemenjuje se iznosom od „1.000“ hiljada dinara.

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za profesionalnu rehabilitaciju, programe i mere aktivne politike zapošljavanja, subvencije zarada i dr. za osobe sa invaliditetom iz Budzetskog fonda – iznos od „920“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „2.400“ hiljada dinara.

Programi i mere po projektima iz donacija– smanjuju se sa „97.700“ hiljada dinara i zamenjuju iznosom od „87.700“ hiljada dinara, i to na sledećim pozicijama:

Isplate domaćinstvima po projektima iz donacija – iznos od „45.300“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „40.400“ hiljada dinara.

Isplata pružaocima usluga po projektima iz donacija – iznos od „48.500“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „43.400“ hiljada dinara.

Olakšice prema članu 45, 45a i 45 b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – ukupno prvobitno planiran iznos za ove namene od „400.000“ hiljada dinara se smanjuje na „350.000“ hiljada dinara, što je u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom za ovu meru do kraja 2012. godine. Promene po pozicijama za ove namene su sledeće:

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iznos od „137.400“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „120.200“ hiljada dinara,

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iznos od „245.800“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „215.200“ hiljada dinara i

Transferi Nacionalnoj službi za zapošljavanje za Čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iznos od „16.800“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „14.600“ hiljada dinara.

Ostale isplate – ukupno planirani iznos od „247.600“ hiljada dinara umanjuje se i zamenjuje iznosom od „137.700“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom do kraja 2012.godine, na sledeći način:

Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade – iznos od „75.600“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „65.700“ hiljada dinara;

Ostale isplate nezaposlenim licima – iznos od „2.000“ hiljade dinara zamenjuje se iznosom od „500“ hiljada dinara;

Ostgale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje pružaocima usluga – iznos od „108.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „9.500“ hiljada dinara.

KATEGORIJA 48 – Ostali rashodi – iznos od „256.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „245.000 hiljada dinara. Izmena je izvršena na sledeći način:

Pozicija 482 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali – iznos od „50.000“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „30.000“ hiljada dinara.

Pozicija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova – iznos od „26.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „25.000“ hiljada dinara.

Pozicija 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa – iznos od „180.000“ hiljada dinara zamenjen je iznosom od „190.000“ hiljada dinara.

KATEGORIJA 51 – Osnovna sredstva – iznos od „486.450“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „493.800“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

Pozicija 511 – Zgrade i građevinski objekti – iznos od „302.108“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „309.500“ hiljada dinara;

Pozicija 512 – Mašine i oprema – iznos od „152.482“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „152.300“ hiljada dinara;

Pozicija 515 – Nematerijalna imovina – iznos od „31.860“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „32.000“ hiljada dinara

Ostavite komentar