Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 69. stav 1. Ustava kojim je utvrđeno da građani i porodice kojima je neophodna društvena pomoć radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, imaju pravo na socijalnu zaštitu, čije se pružanje zasniva na načelima socijalne pravde, humanizma i poštovanja ljudskog dostojanstva i odredbama člana 97. stav 1. Ustava, kojima je utvrđeno da Republika Srbija uređuje oblike socijalne sigurnosti i sistem socijalne zaštite i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Republiku Srbiju je u poslednje dve decenije zadesilo više različitih elementarnih nepogoda sa ljudskim žrtvama velikom materijalnom štetom. Nakon svake elementarne nepogoda Vlada je preduzimala mere radi obnove devastiranih područja i pomoći građanima koji su pretrpeli štetu. Međutim, u toku ovih obnova pojavljivali su se mnogobrojni problemi koji se odnose na nepostojanje jasnih, unapred poznatih i propisanih, uslova, kriterijuma i merila za pružanje pomoći kao i postupka u kojem se odlučuje o priznavanju prava građanima da dobiju pomoć od države, organa koji će koordinirati aktivnosti obnove, neefikasnosti u obnovi, netransparentnosti utroška sredstava u obnovi, promena pravila u toku obnove i pružanja pomoći itd. Da bi se izbegle ovakve situacije u budućnosti u Predlogu zakona utvrđuju se osnovna načela, uslovi i postupak obnove i pružanja pomoći građanima nakon elementarne i druge nepogode, kao uloga i odgovornosti različitih subjekata u postupku obnove i pružanja pomoći građanima.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U Osnovnim odredbama (čl. 1.-10) utvrđuju se predmet zakona (član. 1); izjednačavaju domaći i strani državljani kao i lica bez državljanstva koja u skladu sa zakonom imaju odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, definišu privredni subjekti kao potencijalni korisnici pomoći i utvrđuje pojam štete (član 2); utvrđuje svrha i sadržina državnih programa obnove (čl. 3. i 4) i definiše elementarna i druga nepogoda, njeno proglašenje i prestanak (član 5), kao i načela pomoći (čl. 6.-10) – načelo ravnopravnosti građana u ostvarivanju prava na državnu pomoć; načelo ravnopravnosti polova; posebna zaštita ranjivih grupa; načelo javnosti i načelo izgradnje boljeg.

Čl. 1.- 34. Predloga zakona sadrži odredbe o: uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se dodelila pomoć kao i o kriterijumima, merilima i načinu dodele pomoći (čl. 11. i 12); zadacima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (član 13); izvorima finansiranja kao i oslobođenjima od plaćanja taksi, naknada, provizija (član 14); toku postupka (čl. 15 – 21); ovlašćenjima Državnog pravobranilaštva (član 22); obaveštavanju javnosti i izveštavanju Vlade (čl. 23 i 24); evidenciji i čuvanju predmeta (čl. 25. i 26); pomoći privrednim subjektima (čl. 27 – 29) i shodnoj primeni odredbi predmetnog zakona na postupke dodele pomoći građanima i privrednim subjektima od strane autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (član 30).

U čl. 31 – 37. Predloga zakona sadržane su prelazne i završne odredbe.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budzetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu da Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji prestaje da važi 31. decembra 2015. godine, te da državni programi obnove nisu realizovani niti će biti do tog datuma, potrebno je uspostaviti delotvoran sistem i obezbediti nastavak sprovođenja usvojenih državnih programa obnove.

VI RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Zakon o otklanjanju posledica od poplava u Republici Srbiji prestaje da važi 31. decembra 2015. godine, pa je potrebno da predloženi zakon stupi na snagu pre gore navedenog datuma, iz razloga što je određen broj predmeta u postupku, kako se postupci ne bi prekidali i da bi se nastavio nesmetan rad na okončanju ovih predmeta.

Ostavite komentar