– Obrazloženje sredstava po pojedinim korisnicima

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

VI RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona u smislu člana 120. Ustava Republike Srbije sastoje se u potrebi da se na adekvatan način iskažu sredstva iz Nacionalnog investicionog plana i njihovo korišćenje do kraja godine, kao i regulisanje načina finansiranja organa bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora i to kako onih koji su prestali sa radom, tako i onih koji nastavljaju obavljanje poslova.

VII OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

Razdeo 1 – Narodna skupština Republike Srbije

Narodna skupština kao organ zakonodavne vlasti, donosi zakone i ostale propise i opšta akta, odlučuje o promeni Ustava, usvaja budžet i završni račun, odučuje o ratu i miru, ratifikuje međunarodne ugovore, raspisuje republički referendum, odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava predsednika i podpredsednika Narodne skupštine, predsednika, podpredsednika i ministre u Vladi, predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom, vrši kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom.

Preuzimanjem nadležnosti Skupštine Srbije i Crne Gore, koja je prestala sa radom, Narodnoj skupštini obezbeđuju se sredstva za isplatu naknada izabranih lica iz bivše Skupštine Srbija i Crna Gora (68), sredstva za troškove putovanja (za realizaciju politike “Parlamentarne demokratije“, učešće predstavnika Narodne skupštine u radu pojedinih međunarodnih organizacija i misija, aktivnosti Poslaničkih grupa prijateljstva i Grupe Srbije u Interparlamentarnoj uniji i sl).

Glava 1.1 – Narodna skupština Republike Srbije – Stručne službe

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove vezane za rad Republičke izborne komisije.

Obezbeđena su sredstva za finansiranje preuzetih poslova iz Stručne službe Skupštine Skupštine Srbije i Crne Gore: plata i drugih ličnih primanja preuzetih zaposlenih (92), kao i za održavanje zgrade i opreme bivše Skupštine Srbije i Crne Gore.

Razdeo 2 – Državna revizorska institucija

Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, sa svojstvom pravnog lica.

Institucija je samostalan i nezavisan državni organ, koji obavlja sledeće poslove: planira i obavlja reviziju; donosi podzakonske i druge akte; podnosi izveštaje u skladu sa zakonom kojim je osnovana; zauzima stavove i daje mišljenja kao i druge oblike javnih saopštenja u vezi sa primenom i sprovođenjem pojedinih odredaba ovog zakona; po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima, pruža stručnu pomoć Skupštini, Vladi i drugim državnim organima o pojedinim značajnim merama i važnim projektima, na način kojim se ne umanjuje nezavisnost Institucije; može da daje savete korisnicima javnih sredstava, primedbe na radne nacrte predloga zakonskih tekstova i drugih propisa, mišljenja o pitanjima iz oblasti javnih finansija, preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih je došla u postupku obavljanja revizije, a odnose se na to da proizvode ili mogu proizvesti negativne posledice ili dovode do neplaniranih rezultata; usvaja i objavljuje standarde revizije u vezi sa javnim sredstvima koji se odnose na izvršavanje revizijske nadležnosti Institucije; utvrđuje program obrazovanja i ispitni program za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor, organizuje polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja, vodi Registar lica koja su stekla ova zvanja; utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju stručnih zvanja iz nadležnosti Institucije stečenih u inostranstvu; sarađuje sa međunarodnim revizorskim i računovodstvenim organizacijama u oblastima koje se odnose na računovodstvo i reviziju u okviru javnog sektora i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Sredstva za rad se obezbeđuju za dva i po meseca do kraja godine (uključujući i plate za 14 zaposlenih).

Razdeo3 – Predsednik Republike

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za obavljanje funkcije predsednika, odnosno Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, kao i za rad Narodne kancelarije.

Sredstava su obezbeđena za plate i dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca, troškove putovanja, materijal, usluge po ugovoru, stalne troškove i mašine i opremu.

Razdeo 4 – Ustavni sud Srbije

Ustavni sud Srbije, ostvaruje svoju funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti svih opštih pravnih akata koji se donose u Republici, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pored toga, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, odlučuje o zabrani rada političkih stranaka, odlučuje o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa i dr.

U okviru tekućih izdataka, značajan deo sredstava namenjen je za aktivnosti Ustavnog suda u oblasti stručne saradnje sa međunarodnim i domaćim institucijama, kao i za nabavku stručne literature, troškove putovanja (saradnja i savetovanja), za usluge po ugovoru i materijal za troškove finansiranja održavanja redovnih sednica.

Razdeo 5 – Pravosudni organi

U okviru ovog razdela planirana su sredstva sudova opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije, kao posebni sudovi trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), kao i za rad Republičkog javnog tužilaštva, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Republičko javno pravobranilaštvo. Shodno organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, preko ovog razdela finansira se i Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije.

Pored sredstava za plate, planirana su i sredstva za rashode za korišćenje roba i usluga, a radi izmirivanja dospelih obaveza u pravosudnim organima (obavezna odbrana po službenoj dužnosti, veštačenje, privođenje, električnu energiju, grejanje, usluge telefona, odašiljanje pošte i dr.).

Takođe, obezbeđena su i sredstva za pribavljanje u državnu svojinu nepokretnosti za potrebe pravosudnih organa: objekat Beobanke u ul. Deligradska br. 16 u Beogradu i objekat Panonske banke u ul. Bulevar oslovođenja br. 58 u Novom Sadu.

Razdeo 6 – Vlada

Glava 6.1 – Kabinet predsednika Vlade

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu.

U okviru sredstava za rad Kabineta predsednika Vlade zbog povećanog obima posla i novih nadležnosti, pored sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje, obezbeđena su i sredstva za tri nova zaposlena.

Glava 6.2 – Kabinet potpredsednika Vlade

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br.55/05 i 71/05), predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Sredstva za rad Kabineta potpredsednika Vlade obezbeđuje se za plate, naknade zaposlenima, stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje i za neophodan materijal.

Glava 6.3 – Generalni sekretarijat Vlade

Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), predviđeno je da predmete Generalnog sekretarijata Saveta ministara, koji su vezani za statusna, kadrovska i upravnopravna pitanja iz nadležnosti Saveta ministara i za ostvarivanje prava funkcionera i zaposlenih u organima koji su ukinuti, preuzme Generalni sekretarijat Vlade.

Sredstva za plate povećana su radi stvaranja uslova za isplatu naknada za 116 postavljenih lica iz bivše SCG, plata 12 izvršilaca preuzetih iz institucija bivše Srbije i Crne Gore, kao i za 23 izvršioca čija je potreba nastala sa povećanjem obima posla u Generalnom sekretarijatu Vlade.

U okviru sredstava namenjenih za donacije međunarodnim organizacijama obezbeđena su sredstva za članstvo u međunarodnim i evropskim organizacijama Akreditacionog tela i Instituta za standardizaciju.

U okviru sredstava namenjenih za troškove putovanja, obezbeđena su i sredstva za troškove putovanja Pregovaračkog tima za Kosovo i Metohiju uključujući i Komisiju za nestala lica.

Takođe, planirana su i sredstva za donacije i transfere za Nacionalni savet Srbije za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Glava 6.4 – Kancelarija za saradnju s medijima

Kancelarija za saradnju s medijima obavlja poslove koji se odnose na omogućavanje bržeg i efikasnijeg protoka informacija i komunikaciju Vlade sa domaćim i stranim javnim mnjenjem, zbog čega su za ove namene planirana sredstava za usluge po ugovoru (informisanje, štampanje biltena i publikacija, reklamiranje, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, medijske usluge radija i televizije, stručne usluge za troškove prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca i dr.).

Glava 6.5 – Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji

Za rad Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji planirana su sredstva za tekuće izdatke, i to za: usluge po ugovoru; za troškove putovanja; stalne troškove (za pokriće troškova fiksnih telefona, na ime troškova osiguranja, troškova platnog prometa i bankarskih usluga, kao i troškovi zakupa imovine i opreme, materijal (za kancelarijski materijal; materijal za saobraćaj – bonovi i benzin; pretplata na časopise i biltene).

Glava 6.6 – Savet za borbu protiv korupcije

Najveće učešće u tekućim izdacima imaju troškovi za specijalizovane usluge i usluge po ugovoru, a odnose se na pokriće stručnih usluga koje pružaju članovi i saradnici Saveta za borbu protiv korupcije, objavljivanje i prezentaciju publikacija, ažuriranje internet prezentacije, uspostavljanje i sređivanje baze podataka o svim slučajevima prijavljenim Savetu, medijska kampanja i sl.

Glava 6.7 – Služba za upravljanje kadrovima

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi (oglašava slobodna radna mesta u organima državne uprave i službama Vlade, brine za usklađeno preuređenje državne uprave, savetuje organe državne uprave i službe Vlade kako da upravljaju kadrovima, organizuje stručno usavršavanje državnih službenika, pruža stručno-tehničku pomoć Visokom službeničkom savetu, vodi poslove značajne za politiku Vlade u upravljanju kadrovima i vrši druge poslove određene zakonom ili propisom Vlade, vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima državne uprave i službama Vlade i Evidenciju internog tržišta rada za organe državne uprave i službe Vlade).

U okviru ove službe planirana su i sredstva za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade.

Glava 6.8 – Fond za Kosovo i Metohiju

Rashodi Fonda za Kosovo i Metohiju se finansiraju iz sredstava donacija (od međunarodnih organizacija, inostranih zemalja, ostalih nivoa vlasti, nevladinih organizacija i pojedinaca).

Glava 6.9 – Služba za ljudska i manjinska prava

Uredbom o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), osnovana je Služba za ljudska i manjinska prava kao stručna služba Vlade. Ova služba obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima o ljudskim i manjinskim pravima, zastupa Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava, pruža stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine i obavlja poslove za potrebe Fonda za nacionalne manjine, kao i druge poslove koje joj Vlada poveri.

Ova služba je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je prestalo da postoji, preuzela deo prava i obaveza, kao i potreban broj zaposlenih.

Glava 6.10 – Služba Koordinacionog tela Srbije za opštine

Preševo, Bujanovac i Medveđa

Uredbom o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (“Službeni glasnik RS”, broj 61/06) osnovana je ova služba kao Služba Vlade. Služba obavlja stručne, administrativne,informatičke,finansijsko-materijalne,računovodstvene i prateće tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Do donošenja navedene uredbe, sredstva za rad ove službe bila su planirana u okviru razdela Ministarstva finansija, kao donacije i transferi drugom nivou vlasti.

Glava 6.11 – Služba Koordinacionog centra Srbije

za Kosovo i Metohiju

Uredbom o osnivanju Službe Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 61/06) osnovana je ova služba kao Služba Vlade. Služba Koordinacionog centra obavlja stručne, administrativne, informatičke, finansijsko-materijalne, računovodstvene i prateće tehničke poslove za potrebe Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju. U skladu sa njenim formiranjem, kao posebne služba Vlade, izmenom budžeta rashodi se iskazuju u okviru posebne glave.

Takođe, obezbeđena su i sredstva za smanjivanje docnji u isplati plata za 4.540 zaposlenih iz jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Povećanjem sredstava omogućuje se da ovi zaposleni u 2006. godini prime 12 plata, kao i da se počev od oktobra 2006. godine ubrza dinamika isplate zaostalih plata (planirano je da se u narednih 24 meseca isplate sva zaostala primanja).

Glava 6.12 – Avio služba Vlade

Uredbom Vlade o osnivanju Avio službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06) osnovana je Avio služba Vlade kao posebna služba, koja od bivše Avio-službe Saveta ministara Srbije i Crne Gore preuzima zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal. Republika Srbija nastavlja da finansira nadležnosti Avio službe Vlade, koja je iskazana kao posebna Glava u okviru razdela Vlade.

Razdeo 7 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sredstva za rad Ministarstva unutrašnjih poslova, obezbeđena su za nabavku materijala (nabavka odeće i opreme za pripadnike MUP-a, gorivo, ishrana radnika na terenu, nabavka sredstava za higijenu i dr.). Stalnim troškovima obezbeđuju se rashodi za komunalne usluge, usluge komunikacije, zakup poslovnog prostora, troškovi osiguranja pokretne i nepokretne imovine i radnika i sl. U 2006. godini obim sredstava za socijalna davanja zaposlenima ima rast, s obzirom da je u okviru ovih sredstava izvršena isplata otpremnina zbog odlaska u penziju oko 3.000 zaposlenih.

Sredstva su obezbeđena i za završetak kapitalnih investicija na Staroj zgradi i DNK laboratoriji i sali u Lipovici.

Razdeo 8 – Ministarstvo finansija

Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnikk RS“, broj 46/06) propisano je da Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, osniva Nacionalnu komisiju za računovodstvo, sa zadatkom da: prati proces primene direktiva Evropske unije iz oblasti računovodstva i revizije i predlaže odgovarajuća rešenja za nacionalno zakonodavstvo; prati proces primene međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS, odnosno MSFI) i predlaže rešenja za eventualne probleme koji mogu da nastanu u postupku primene tih standarda; prati izmene u međunarodnoj računovodstvenoj i revizorskoj regulativi (MRS/MSFI, odnosno MSR); predlaže strategiju, smernice i akcioni plan za poboljšanje kvaliteta finansijskog izveštavanja i inicira donošenje novih ili izmene postojećih propisa iz oblasti računovodstva.

Takođe, predviđeno je da Vlada imenuje predsednika i šest članova Komisije.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Ministarstvo finansija.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planiran je za donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a radi obezbeđivanja uslova za redovnu isplatu prava korisnika ovih organizacija.

U okviru dotacija nevladinim organizacijama planirana su sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnu skupštinu, sredstva za rad Saveza rezervnih vojnih starešina, za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Glava 8.1-Uprava carina

Pored sredstava obezbeđenih iz budžeta Republike, za rad ove uprave planiraju se sredstva iz sopstvenih prihoda koji se ostvaruju se po osnovu Carinskog zakona. Visina naknade utvrđuje se Odlukom o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa, s obzirom na nadležnost u sprovođenju mera carinskog nadzora i kontrole nad carinskom robom, naplate i prinudne naplate uvoznih i drugih dažbina i sl.

Glava 8.2 – Poreska uprava

U okviru ove uprave planirana su sredstva za obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti, u okviru poreskog postupka, objedinjavanja procedura utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda, prava i obaveze poreskih obveznika, registracije poreskih obveznika i dr.

U cilju modernizacije i efikasnijeg rada Poreske uprave planirana su sredstva za 500 novih zaposlenih.

Sredstava obezbeđena za stalne troškove odnose se na: naknadu za građevinsko zemljište u periodu od 2003-2006. godine; zakup poslovnog prostora; troškove grejanja, komunalne usluge, troškove električne energije; materijal; PTT troškove.

Kako bi se otpočeo stečajni postupak koji se pokreće na predlog Poreske uprave obezbeđuju se sredstva za uplatu avansa troškova stečajnog postupka.

Glava 8.3 – Uprava za trezor

Radi stvaranja uslova za obezbeđenje potrebnih sredstava po pojedinim aproprijacijama do kraja 2006. godine, a iz razloga pripajanja Sektora budžeta Upravi za trezor i poslova vezanih za stalni sistem trezora, neophodno je bilo izvršiti promene u strukturi odobrenih aproprijacija iz dodatnih prihoda organa.

Glava 8.4 – Uprava za igre na sreću

Ova uprava obalja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću. Uprava utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, daje saglasnost na odluke Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću, sprovodi postupak davanja i oduzimanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i vrši procenu vrednosti nagradnog fonda u robi i uslugama.

Glava 8.5 – Fond za mlade talente Republike Srbije

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku finansiranju školovanja i usavršavanju mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske Unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

Glava 8.6 – Uprava za duvan

Uprava je obrazovana sa zadatkom da utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana; izdaje dozvole za promet duvanskih proizvoda; utvrđuje ispunjenost uslova za proizvode drugih proizvođača; prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda; kao i za obavljanje drugih poslova vezanih za registre, evidencione liste i evidencije proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, kao i registar duvanskih prizvoda.

Najveći deo sredstava odnosi se na plate zaposlenih, naknade za zaposlene, stalne troškove, usluge po ugovoru i materijal.

Glava 8.7 – Uprava za sprečavanje pranja novca

Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Glava 8.8 – Devizni inspektorat

Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, za vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i s njime povezanih stručnih poslova. Prilikom vršenja neposredne kontrole devizni inspektor mora imati službenu legitimaciju. Devizni inspektor u kontroli donosi rešenje kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Devizna kontrola vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje upravni postupak.

Glava 8.9 – Uprava za slobodne zone

Zakonom o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove:

– sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage;

– učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona;

– razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

– sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA), na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA;

– obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone.

Razdeo 9 – Ministarstvo pravde

Za rad Ministarstva pravde, pored sredstava za plate, naknade zaposlenima, stalne i druge troškove, obezbeđena su sredstva za prijem 10 zaposlenih koji su preuzeti iz bivših organa Srbije i Crne Gore.

Sredstva su obezbeđena i za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade u Nemanjinoj 9, za potrebe pravosudnih organa.

Glava 9.1 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija povećana su sredstva za plate za 80 novih zaposlenih – za Centar za obuku zaposlenih i zbog nove jedinstvene sistematizacije radnih mesta u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija, kao i za naknade u naturi i naknade za zaposlene (prevoz). U okviru sredstava namenjenih za stalne troškove obezbeđena su sredstva za neizmirene obaveze iz 2004. i 2005. godine, za troškove putovanja, sredstva za specijalizovane usluge, sredstva za nabavku materijala i to za ishranu, smeštaj i nabavku odeće za zatvorenike, lekove za lica na izdržavanju kazni, nabavka uniformi za pripadnike službe obezbeđenja, kao i za izmirenje obaveza prema dobavljačima za nabavku hrane za sve ustanove i tekuće popravke i održavanje.

Razdeo 10 – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

U okviru sredstava za plate obezbeđuju se sredstva za plate 10 preuzetih izvršilaca iz bivših organa Srbije i Crne Gore, u skladu sa preuzetim nadležnostima. Istovremeno je umanjen bilans plata za plate načelnika okruga, koje će se do kraja godine isplaćivati sa aproprijacija predviđenih za upravne okruge.

Glava 10. 1 – Budžetski fond za program lokalne samouprave

U okviru Ministarstva osnovan je Budžetski fond za program lokalne samouprave, u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04). Ovaj fond je osnovan na neodređeno vreme, sa ciljem da se deo sredstva koja se ostvaruju od priređivanja igara na sreću, koristi za potrebe lokalne samouprave.

Razdeo 11 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru Razdela Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored sredstava namenjenih za redovno funkcionisanje, obezbeđena su i sredstva za subvenicje, i to: subvenicje za unapređenje poljoprivrede i subvebncije za stručne poljoprivredne službe.

Raspored i korišćenje sredstava subvencija vršiće se po posebnom aktu Vlade.

Glava 11.1 – Uprava za veterinu

Sredstva planirana kod Uprave za veterinu odnose se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za sprovođenje određenih programa za: usluge sprovođenja programa mera zdravstvene zaštite životinja, nadzora zaraznih bolesti i bolesti ludih krava, obeležavanje životinja i mera za suzbijanja zaraznih bolesti životinja i projekata iz oblasti veterine koji se odnose na suzbijanje i nadzor zaraznih bolesti i ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema klaničnog otpada i dr.

U okviru sredstava planiranih za subvencije, deo sredstava odnosi se na dijagnostikume, ušne markice za obeležavanje životinja, vakcine i ostali potrošni materijal.

Glava 11.2 – Uprava za zaštitu bilja

Uprava za zaštitu bilja obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina, kontrolu sredstava za zaštitu bilja, registraciju sredstava za zaštitu bilja, fitosanitarni nadzor i inspekciju.

Sredstva planirana kod Uprave za zaštitu bilja planiraju se kao subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za finansiranje projekata iz oblasti zaštite bilja i to: praćenje pojave i kretanje štetnih organizama i preduzimanje mera; izveštajnu i prognoznu službu, posebno regulisanu i zaštićene zone, uništavanje zaraženog bilja, savetodnavnu službu zaštite, evidentiranja, skladištenja i uništavanja pesticida za mere zaštite bilja, ispitivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, analizu uzoraka i dr.

Glava 11.3 – Republička direkcija za vode

Za aktivnosti Republičke direkcije za vode predložena su sredstva za vodoprivredne objekte, za mašine i opremu kao i sredstva za ostale tekuće rashode.

Glava 11.4 – Uprava za šume

Najveći deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a za stručno-tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šuma, razvoj i unapređenje lovstva, izradu nacionalnog programa šumarstva i odnosa sa javnošću u šumarstvu.

Razdeo 12 – Ministarstvo privrede

Ministarstvo privrede u skladu sa Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na privredu i privredni razvoj, položaj preduzeća i drugih oblika poslovanja, poslovno i finansijsko prestrukturiranje preduzeća, privatizaciju, stečaj, utvrđivnje industrijske i ekonomske politike, razvoj malih i srednjih preduzeća, pripremanje propisa u oblasti preduzeća, privatizacije, stečaja kao i drugih propisa koji se odnose na reforme privrede.

U sastavu Ministartva privrede su: Agencija za privatizaciju i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, osnovana je Zakonom o malim i srednjim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 65/01), i ima svojstvo pravnog lica, a posluje u skladu sa propisima o javnim službama. Agencija obavlja delatnost konsalting i menadžment poslova i pruža stručnu podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, fizičkim i pravnim licima i individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, u okviru ovog razdela su i sredstva namenjena za Akcijski fond i Agenciju za finansiranje stečajnih upravnika.

Sredstva za subvencije u privredi namenjena su preduzećima koja se pripremaju za proces restrukturiranja i privatizacije ili su otpočela taj proces. Sredstva za ove namene se odobravaju u vidu kredita, po povoljnim uslovima, preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Raspored i korišćenje sredstva za subvencije u privredi vrši se po posebniom aktu Vlade.

Sredstva se odobravaju preduzećima, na bazi podnetih zahteva i njihovih poslovnih planova i to:

– za obrtna sredstva – za preduzeća koja ispunjavaju ostale uslove za pokretanje ili povećanje obima proizvodnje (kapacitete, obezbeđeno tržište na bazi zaključenog ugovora, neophodnu stručnu i ostalu radnu snagu i dr.);

– za osnovna sredstva – za preduzeća kod kojih manja ulaganja omogućavaju pokretanje ili osetno povećanje proizvodnje koja ima obezbeđen plasman na domaćem i svetskom tržištu;

– za prodaju trajnih potrošnih dobara putem dugoročnog kreditiranja kupaca od strane proizvođača.

Sredstva se sukcesivno usmeravaju preduzećima, u skladu sa dinamikom utvrđenom aktom Vlade.

Polazeći od ukupne situacije u pojedinim granama privrede, stanja likvidnosti, realnih tržišnih mogućnosti i naročito značaja velikih sistema i preduzeća za ukupnu privrednu aktivnost Republike, utvrđuju se subvencije i to za: proizvodnju saobraćajnih sredstava, metalski kompleks, metalurgiju, tekstilnu i kožarsko-prerađivačku industriju, hemijsku industriju, preradu nemetala, proizvodnju električnih mašina i aparata, građevinarstvo, drvnu industrija, brodogradnju, gumarsku industrija i namensku industriju.

Kreditima iz subvencija, obezbeđuje se kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, što bi uz nastavak realizacije socijalnih programa u preduzećima, značajno doprinelo povećanju stepena korišćenja raspoloživih kapaciteta i upošljavanju zaposlenih, uz relativno smanjivanje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti u industriji.

Deo sredstava namenjen je za mikrokredite za programe zapošljavanja onih koji su ostali bez posla, sa ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti. Sredstva za ove namene koristiće se na način i pod uslovima utvrđenim posebnim aktom Vlade.

Fond za razvoj će sredstva koristiti za podsticanje regionalnog razvoja (Bor, Vranje, Kragujevac i drugi gradovi i opštine).

Sredstava za kreditiranje davanja u lizing mašina, opreme i drugih proizvoda domaćih proizvođača u 2006. godini obezbeđuju nastavak realizacije programa Vlade Republike Srbije iz 2003, 2004. i 2005. godine .

Glava 12.1 – Direkcija za mere i dragocene metale

Direkcija za mere i dragocene metale je nov državni organ Republike Srbije u sastavu Ministarstva privrede, za koga su se do 8. juna 2006. godine sredstva obezbeđivala u okviru organa koji se finansiraju iz bivše Srbije i Crne Gore. Direkcija za mere i dragocene metale obavlja stručne poslove koji se odnose na kontrolu mera i dragocenih metala, zakonske merne jedinice, etalone, merila, kao i druge poslove koje su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija.

Razdeo 13 – Ministarstvo rudarstva i energetike

Sredstva opredeljena za rad ovog ministarstva predviđena su za plate zaposlenih (uključujući pet novih izvršilaca), stalne i druge troškove, za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama namenjenih za Program strateške konsolidacije JP PEU ”Resavica” (koriste se po posebnom programu Vlade), kao i za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervnih mineralnih sirovina na teritoriji Republike.

Razdeo 14 – Agencija za rudarstvo

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu (“Službeni glasnik RS“ broj 34/2006) predviđeno je da se formira Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

Agencija obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi strategije upravljanja i razvoja mineralnih sirovina Republike Srbije; praćenje i prognoziranje trendova proizvodnje i cena berzanskih i drugih mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu; učestvovanje u izradi bilansa rezervi svih mineralnih sirovina; pružanje informacija o međunarodnim kretanjima i najboljoj praksi u oblasti rudarstva; učestvovanje u organizovanju seminara i promotivnih aktivnosti iz oblasti rudarstva, pružanje konsultantskih usluga i periodično izdavanje informatora iz domena svoje delatnosti; učestvovanje u pripremi dokumentacije za davanje koncesija na eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata i pravilnika o tehničkim normativima i drugih tehničkih propisa; promovisanje ulaganja u mineralne sirovine Republike Srbije; izdavanje licenci u skladu zakonom.

Razdeo 15 – Ministarstvo za kapitalne investicije

Za finansiranje tekućih izdataka, u okviru funkcija transport i komunikacije, predviđena sredstva se najvećim delom odnose na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to: subvencije JP „Železnica Srbije“ i „Kapetanije“, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade.

Sredstva za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti, koristiće se za obnovu Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom po posebnom aktu Vlade. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama opredeljena sredstva namenjena su za Republičku agenciju za prostorno planiranje.

Razdeo 16 – Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“

Novi državni organ Republike Srbije u 2006. godini je i Direkcija za unutrašnje plovne puteve “Plovput“, koja obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanom kategorijom plovnog puta; obeležavanje plovnih puteva, postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti plovidbe i regulisanja rečnih tokova; nadzor nad izvođenjem radova na plovnim putevima; davanje saglasnosti za izgradnju hidrograđevinskih objekata, luka i pristaništa, mostova i marina; davanje saglasnosti na postavljanje cevi i kablova na plovnim putevima i davanje mišljenja na postavljanje plovnih objekata koji se ne premeštaju često; uspostavljanje i razvoj rečnih informacionih servisa; održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva; određivanje zimovnika, skloništa i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim plovnim putevima, kao i druge poslove određene zakonom.

Razdeo 17 – Geomagnetski zavod

Geomagnetski zavod je novi organ državne uprave Republike Srbije, koji obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja Zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzoraka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara Zemlje i izgrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja Zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izgrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja Zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama.

Razdeo 18 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

U okviru sredstava planiranih za finansiranje ovog ministarstva, predlaže se povećanje sredstava za usluge po ugovoru. U okviru ovih sredstava planirana su sredstva za pomaganje osnivanja i edukacije mreže organizacija potrošača kao i za projekat nova potrošačka korpa u skladu s Strategijom smanjivanja siromaštva.

Najveći deo sredstava predviđen je na aproprijaciji Nabavka domaće finansijske imovine i to za izgradnju skijaške infrastrukture na lokacijama Kopaonik i Stara planina.

Glava 18.1 – Republička direkcija za robne rezerve

Republička direkcija za robne rezerve najveći deo sredstava koristi za skladištenje i organizaciju sistema robnih rezervi, čuvanje, smeštaj i obnavljanje republičkih robnih rezervi, izgradnju skladišnih kapaciteta.

Glava 18.2 – Fond za razvoj turizma

Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS“ broj 45/05) formiran Fond za razvoj turizma, radi obezbeđivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma kao skupa specifičnih delatnosti usmerenih na stvaranje, ponudu i korišćenje usluga i roba koje čine turistički proizvod. Ovaj Fond, kao finansijska institucija, predstavlja uslov za intenzivni razvoj turizma, ali i mogućnost kontrole priliva sredstava i njegovog namenskog trošenja u skladu sa zakonom.

U okviru aproprijacije Specijalizovane usluge planirana su sredstva po Zakonu o turizmu , u cilju obezbeđenja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma – Strategija razvoja turizma, kao i učešće u izgradnji turističke infrastrukture i dr.

Razdeo 19 – Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za plate za 12 izvršilaca iz bivših organa Srbije i Crne Gore, koji su preuzeti u skladu sa novodobijenim nadležnostima ovog ministarstva.

Deo sredstava predviđen za finansiranje rada Ministarsatva, namenjen je za realizaciju projekata (podrška za izgradnju informacionog sistema na nivou opština, inforamcioni sistem za potrebe sektora za politiku i režim spoljne trgovine i dr.).

Razdeo 20 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Sredstva planirana u okviru funkcije – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, namenjena su pre svega, za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u kojima su osnovane radionice, za finansiranje Fonda solidarnosti i za program aktivne politike zapošljavanja preko privatnih agencija za zapošljavanja, a sredstva za ove namene koristiće se po posebnom aktu Vlade.

U okviru ekonomske klasifikacije – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, planirana su sredstva namenjena za sprovođenje socijalnog programa, odnosno rešavanje socijalnog i ekonomskog statusa za zaposlene u preduzećima u kojima se vrši proces restrukturiranja i njihova priprema za privatizaciju (Tranzicioni fond). U okviru ovih sredsrava opredeljena su i sredstva za isplatu preuzetih obaveza i za rešavanje potencijalnih viškova zaposlenih u RTB Bor.

Sredstva planirana u okviru funkcije – 010 Bolest i invalidnost, namenjena su za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta i obezbeđuju isplatu 12 primanja korisnicima u toku 2006. godine, kao i za sredstva za isplatu duga po osnovu invalidnine za korisnike koji žive u inostranstvu.

Sredstva planirana u okviru funkcije – 040 Porodica i deca, obuhvataju i sredstva za neizmirene obaveze po osnovu naknade zarada zaposlenim porodiljama po osnovu duga nastalog u 2005. godini, za nedostajuća sredstva za isplatu roditeljskog dodatka, kao i za isplatu dečijeg dodatka.

Sredstva planirana u okviru funkcije – 070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, namenjena su za isplatu novih prava za korisnike dodatka za negu i pomoć drugog lica.

Takođe, obezbeđuju se sredstva namenjena Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, za naknade članovima komisije za polaganje ispita i licence.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za novih 14 izvršilaca.

Sredstva za finansiranje fondova (Glava 20.1, 20.2 i 20.3), u okviru ovog ministarstva obezbeđuju se iz namenskih prihoda budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću), u iznosu od 20% ostvarenih prihoda.

Glava 20.4 – Inspektorat za rad

Inspektorat za rad obrazuje se kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Inspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Obezbeđena su i sredstva namenjena za realizaciju kampanje suzbijanja rada na crno u kojoj treba da učestvuje 100 inspektora rada.

Razdeo 21 – Zavod za socijalno osiguranje

Zavod za socijalno osiguranje osnovan kao posebna organizacija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, ako i druge poslove određene zakonom.

Razdeo 22 – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine finansira naučno istraživačke institute preko programa, a u skladu sa važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, za koje se sredstva obezbeđuju u okviru ekonomske klasifikacije – Specijalizovane usluge. Ovim sredstvima obezbeđuje se usaglašavanje finansiranja naučnoistraživačkog rada sa odgovarajućim finansiranjem nastavnog rada na Univerzitetu u skladu sa Kolektivnim ugovorom za ovu oblast.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za novih 8 izvršilaca.

Glava 22.1 – Uprava za zaštitu životne sredine

Izdaci za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za sufinansiranje izrade Lokalnih ekoloških akcionih planova sa jačanjem kapaciteta opština za rešavanje problema zaštite životne sredine, monitoring i projekte u oblasti nadležnosti Uprave, osnovna geološka istraživanja, doprinos za međunarodne projekte koji su u toku, kao i realizaciju programa na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija, dok se izdaci za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama odnose na sufinansiranje programa i razvoja nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. Sopstveni prihodi i donacije od međunarodnih organizacija su najvećim delom namenjeni za finansiranje specijalizovanih usluga, stalnih troškova i usluga po ugovoru.

Glava 22.2 – Agencija za zaštitu životne sredine

Sredstva predviđena za rad Agencije odnose se, pre svega, na plate zaposlenih, stalne troškove, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, materijal i mašine i opremu.

Glava 22.3 – Fond za zaštitu životne sredine

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike i sopstvenih prihoda.

Razdeo 23 – Ministarstvo prosvete i sporta

Najveći iznos sredstava opredeljen je za usluge po ugovoru, i to za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju, inspekcijski nadzor, informatiku i obrazovnu statistiku, programe stručnog usavršavanja, Komisiju za koordinaciju, Komisije za plan i program i ostale komisije, za Projekte „Mala škola“ i “Transformacija postojećih oblika predškolskog obrazovanja i vaspitanja“. Stručne usluge planiraju se za troškove Nacionalnog saveta, Projekat “Energetska efikasnost”, zatim za sprovođenje Projekta “Ida kredit“ – Sporazumom o kreditu za razvoj školstva u Republici Srbiji između sa Svetskom bankom. Za ovaj projekat obezbeđuju se i sredstva iz inostranog zaduživanja. Opredeljena su i sredstva za modernizaciju mreže škola “CARDS“ program, koji obuhvata 55 škola koje imaju direktnu donatorsku podršku.

Sredstva se obezbeđuju i za Projekat “Strategija smanjenja siromaštva kod Roma“ i dotaciju za Projekat “Međunarodna praksa IAST“, međunarodnu asocijaciju preko koje se vrši razmena studenata po principu reciprociteta.

Glava 23.1 – Osnovno obrazovanje

Sredstva opredeljena za troškove putovanja odnose se na prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Sredstva za specijalizovane usluge opredeljena su za osnovno obrazovanje i vaspitanje dece građana koji privremeno borave u inostranstvu, tj. dopunsku nastavu na srpskom jeziku, kao i za rekreativnu nastavu za romsku decu.

Za troškove takmičenja na republičkom, državnom i međunarodnom nivou, obezbeđuju se sredstva za nabavku materijala neophodnih za sprovođenje takmičenja, kao i sredstva za Projekat smanjenja siromaštva kod Roma, uključujući i nabavku udžbenika za romsku decu.

Glava 23.2 – Srednje obrazovanje

Iznos za troškovi putovanja opredeljen je za prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Deo sredstava namenjenih za specijalizovane usluge odnosi se na troškove ekskurzije za romsku decu, a deo sredstava za materijal namenjen je za nabavku udžbenika za romsku decu.

Glava 23.3 – Učenički standard

Posebnim ugovorom sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata iz Beograda, regulisano je sprovođenje higijensko-sanitarnog nadzora u ustanovama učeničkog standarda, za koji se opredeljuju sredstva u okviru specijalizovanih usluga.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata pretežno se odnose na: dogradnju kuhinja i trpezarija, kupatila, rekonstrukciju fasada, mokrih čvorova, grejanja i drugih radova u cilju poboljšanja uslova za boravak i rad učenika.

U budžetu Republike, obezbeđuju se sredstva za regresiranu ishranu i smeštaj učenika u objektima učeničkog standarda u vreme trajanja nastave, sredstva za učeničke stipendije, kao i sredstva za ishranu i smeštaj romske dece.

Za izgradnju Doma učenika u Kikindi, izgradnju Posavotamnavske škole u Vladimircima, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju Doma učenika u Nišu, takođe su obezbeđena sredstva.

Obezbeđena su sredstva za opremanje 34 ustanove učeničkog standarda, i to za nabavku kuhinjske opreme, opreme za vešeraj, transportnih vozila i druge opreme.

Glava 23.4 – Više i univerzitetsko obrazovanje

Opredeljuju se sredstva za prevoz zaposlenih, stalne troškove, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, materijal koji se odnosi na stručnu literaturu za studente Rome, za laboratorijski i drugi materijal, kao i sredstva za stipendije studenata postdiplomaca.

Glava 23.5 – Studentski standard

Deo sredstava planiranih za specijalizovane usluge odnosi se na izmirivanje obaveza prema Kovnici novca za usluge štampanje bonova za ishranu studenata.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje namenjena su za najneophodnije popravke na objektima studentskog standarda, kao i održavanje opreme.

Za neizmirene obaveze iz prethodne godine, kao i za realizaciju već sklopljenih ugovora u ovoj godini, a u skladu sa programom raspodele sredstava za investicije, obezbeđena su sredstva.

Sredstva su obezbeđena i za zamenu postojeće i nabavku nove opreme za smeštajni deo, kuhinje, restorane i vešernice u ustanovama studentskog standarda.

Usluge smeštaja i ishrane koristi oko 30.000 studenata u 35 studentskih restorana, kao i smeštaj koji koristi oko 17.000 studenata u 33 studentska doma. Obezbeđuju se sredstva i za naknadu za kulturu, sportske nagrade, studentske stipendije i studentske kredite.

Glava 23.6 – Uprava za sport

Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta odnose se na stipendije i podršku programima sporta i aktivnosti u sprovođenju međunarodnih konvencija, stipendiranje vrhunskih sportista, priprema sportista za učešće na velikim međunarodnim takmičenjima, naknade za programe učeničkog i studentskog sporta, istraživačko – razvojni projekti u sportu, podrška ravnopravnosti polova, novčana pomoć vrhunskim sportistima, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.

Deo sredstava za subvencije namenjen je za investicije u objekte od interesa za Republiku na lokalnom nivou, za organizaciju 25. letnje Univerzijade 2009. godine u Beogradu, za rekonstrukciju Sportskog centra Banjica, za izmirivanje obaveza prema Sportskoj odbojkaškoj federaciji, kao i za Evropsko prvenstvo u vaterpolu.

Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama namenjena su za finansiranje programa granskih saveza, međunarodnih takmičenja, sportskih škola i kampova, za kotizaciju za organizaciju Evropskog šampionata u vaterpolu, za finansiranje Atletskog mitinga “Artur Takač“.

Glava 23.7 – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Ovim zakonom obezbeđuju se, pored sredstava za plate i sredstva za prevoz zaposlenih, bolovanja, troškove putovanja, kao i sredstva za specijalizovane usluge koja su namenjena za angažovanje naučno istraživačkih institucija za pomoć Zavodu u obavljanju njegove funkcije.

Glava 23.8 – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Sredstva su opredeljena za funkcije Zavoda u obavljanju razvojnih, savetodavnih, istraživački i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Glava 23.9 – Budžetski fond za finansiranje sporta

Sredstva od igara na sreću, preko ovog fonda namenjena su za finansiranje sporta i to: za dotacije nevladinim organizacijama i za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta (nagrade za osvojene medalje na svetskim i evropskim prvenstvima).

Glava 23.10 – Antidoping agencija Republike Srbije

Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu («Službeni glasnik RS», broj 101/05), u cilju iniciranja, sprovođenja i kontrole borbe protiv dopinga u sportu osniva se Antidoping agencija Republike Srbije. Antidoping agencija posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

Antidoping agencija obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u vezi sa sportskim takmičenjima, a posebno: uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici; uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu izvan sportskih takmičenja; imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju; određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista; preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje; stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za antidoping kontrolu; obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu, u skladu sa zakonom.

Razdeo 24 – Ministarstvo kulture

Sredstva za specijalizovane usluge namenjena su: otkupu knjiga, podršci proizvodnji srpskog filma, održavanju spomenika kulture, Dvorskog kompleksa na Dedinju, obnovi manastira Hilandar, finansiranju programskih aktivnosti Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, za kapitalne izdavačke projekte, za izmirivanje obaveza Narodnog pozorišta u Beogradu, učešću na Bienalu u Veneciji, za jubilej Beogradskog dramskog pozorišta, za finansiranje projekta Drevna kineska umetnost – bronza i programe i projekte u kulturi koji će se koristiti po posebnom aktu Vlade.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama namenjene su: Novinsko-izdavačkoj ustanovi “Bratstvo“ u Nišu, Republičkoj radiodifuznoj agenciji, NIP “Panorama“, JP NA “Tanjug“, Saveznoj javnoj ustanovi Radio Jugoslavija, Saveznoj javnoj ustanovi Filmske novosti i Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled i JP “Radio televizija Srbije“ koji će se koristiti po posebnom aktu Vlade.

Deo sredstava na aproprijaciji Zgrade i građevinski objekti namenjen je za rekonstrukciju Narodnog muzeja u Beogradu, rekonstrukciju pozorišta u Subotici, rekonstrukciju pozorišta u Užicu, rekonstrukciju verskih objekata koji su proglašeni za spomenike kulture i za revitalizaciju bioskopske mreže u Republici.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za 10 izvršilaca preuzetih iz bivših organa Srbije i Crne Gore (u skladu sa preuzetim nadležnostima) i 6 novih zaposlenih.

Razdeo 24.1 – Ustanove kulture

Ministarstvo kulture nadležno je i za finansiranje plata i ostalih rashoda za zaposlene, stalnih i drugih troškova, kao i programa i aktivnosti Ustanova kulture – specijalizovane usluge koje se odnose na zaštitu, korišćenje i prezentaciju kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine i kulturnih dobara od izuzetnog značaja (arheološka nalazišta, znamenita mesta, prostorno kulturno – istorijske celine, spomenici kulture i dr.), za Narodno pozorište u Beogradu, za Narodno pozorište u Nišu kao i za koncert u Berlinskoj filharmoniji.

Sredstva su planirana i za funkcije Arhiva Srbije i Crne Gore, koji nastavlja sa funkcionisanjem kao ustanova kulture od značaja za Republiku Srbiju.

Razdeo 25 – Ministarstvo zdravlja

Sredstva za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti odnose se na sredstva za zdravstvenu zaštitu od opšteg interesa, a radi praćenja uslova života i rada stanovništva, sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, za sprovođenje projekat Strategija siromaštva, za edukaciju zdravstvenih radnika i razvoj i uvođenje informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa Akcionim planom zdravstva za unapređivanje zdravstvenog stanja Roma, ostvarivanjem prava Roma na zdravstvenu zaštitu i poboljšanje zdravstvene zaštite za celu romsku populaciju, planirana su sredstva za projekat Smanjenje siromaštva kod Roma u oblasti zdravstva.

Planirana su sredstva za projekte „Razvoj zdravstva Srbije“ „Energetska efikasnost“ , „Hitna rekonstrukcija zdravstvenih ustanova u Srbiji“ i Subvencije javnim finansijskim institucijama–komore zdravstvenih radnika.

Za specijalizovane usluge predviđena su sredstva za medicinske usluge (troškovi zdravstvene zaštite lica kojima je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog čuvanja i lečenja, obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana), kao i zdravstvena zaštita stranaca, inspekcijski nadzor u oblasti lekova i opojnih droga i dr. Usluge po ugovoru obuhvataju; stručne usluge, usluge informisanja, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja kadrova.

Glava 25.1 – Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije

Sredstva za finansiranje Fonda obezbeđuju se iz namenskih primanja budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću, koje su prihod budžeta), u iznosu od 20% namenskih primanja. Ovim sredstvima se finansiraju prvenstveno programi i aktivnosti Crvenog krsta Srbije.

Glava 25.2 – Budžetski fond za programe sprečavanja bolesti

izazvanih konzumiranjem duvana

Odredbama Zakona o duvanu predviđeno je osnivanje ovog fonda u cilju realizacije preventivnih programa za sprečavanje bolesti koje su povezane sa konzumiranjem duvanskih proizvoda. Fond je osnovan na neodređeno vreme i finansira se iz sredstava proizvođača, odnosno uvoznika cigareta upisanih u registar, koji su dužni da uplaćuju posebnu naknadu čija se visina utvrđuje po paklici cigareta.

Razdeo 26 – Ministarstvo za dijasporu

Pored sredstava namenjenih za redovno funkcionisanje, u okviru sredstava namenjenih za dotacije nevladinim organizacijama, obezbeđen je i deo sredstava kojima se pruža podrška u izvođenju konzervatorskih radova na verskim objektima koji pripadaju srpskom kulturnom nasleđu – Srpska zajednica u Rumuniji.

Razdeo 27 – Ministarstvo vera

U okviru ovog razdela najveći deo sredstava se odnosi na tekuće dotacije verskim organizacijama, i to za realizaciju sledećih programa: versko obrazovanje; poboljšanje položaja sveštenika i verskih službenika; zaštita verskog, nacionalnog i kulturnog identiteta; unapređenje verske kulture i tolerancije.

Dotacije nevladinim organizacijama namenjene su rekonstrukciji i adaptaciji verskih objekata na teritoriji Republike Srbije, obuhvatajući i verske objekte na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Razdeo 28 – Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Sredstva za rad Sekretarijata obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, i to prvenstveno za tekuće izdatke u okviru kojih se najveći deo odnosi na usluge po ugovoru, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stalne troškove i materijal.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za finansiranje redovne delatnosti i sredstva za plate za 10 zaposlenih, preuzetih iz bivših organa Srbije i Crne Gore, u skladu sa preuzetim nadležnostima.

Razdeo 29 – Ministarstvo odbrane

Ovo ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje; međunarodnu saradnju oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državni organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezi i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informativnih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbije za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

U okviru Ministarstva odbrane, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obrazuju se:

– Inspektorat odbrane (obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, ako i druge poslove određene zakonom)

– Vojna služba bezbednosti i

– Vojno-obaveštajna služba, koji obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim zakonima.

Obezbeđena su sredstva za naknade za zaposlene (odvojen život od porodice, troškovi za stanovanje za oko 12.000 lica i prevoz); smanjenje docnji u izmirivanju stalnih troškova (energenti i komunalne usluge); za troškove putovanja (upućivanje u Kopnenu zonu bezbednosti), a u cilju izmirivanja dugovanja po ovom osnovu; naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (naknada za decu i porodicu, naknada za slučaj nezaposlenosti bračnog druga usled prekomande, naknada u slučaju smrti, naknada za obrazovanje, kulturu i sport za studente i učenike srednjih škola); isplatu štete i renti zbog oštećenja organizma ili invalidnosti porodicama poginulih ili ranjenih lica u oružanim sukobima na teritoriji bivše SFRJ, Kosova i Metohije, kao i u NATO bombardovanju 1999. godine (u toku je oko 65.000 sudskih procesa po ovim osnovama, prosečno godišnje se rešava oko 2.000 slučajeva).

Razdeo 30 – Ministarstvo spoljnih poslova

Ovo ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; poslove vezane za akreditovanje zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Razdeo 31 – Republički zavod za razvoj

Na tekućim izdacima najveće učešće imaju izdaci za usluge po ugovoru i materijal.

Republički zavod za razvoj učestvuje u INDE projektu u okviru CADSES-a, koji predstavlja razmenu poslovnih informacija preko Internet portala. Cilj projekta INDE je formiranje virtuelnih klasera i razvoj poslovne saradnje između zemalja učesnica: Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka i Srbija. SBCN je deo internacionalne poslovne mreže – BCN za podršku preduzećima iz Srbije, koja žele da sarađuju sa inostranim partnerima, što im omogućava proširenje poslovnih aktivnosti i ulazak na inostrana tržišta.

Razdeo 32 – Republički zavod za statistiku

U rashodima za tekuće finansiranje, ako se izuzmu sredstva za plate, najveće učešće imaju izdaci za specijalizovane usluge, a odnose se na: ankete o radnoj snazi kojim se sagledavaju karakteristike radne snage i dešavanja na tržištu rada i čiji rezultati omogućavaju poređenja sa drugim zemljama, anketa o potrošnji domaćinstva, statistika biljne proizvodnje – privatni sektor, godišnja i tromesečna statistička istraživanja za privatne radnje, trgovine na malo (preduzeća), trgovine na veliko, privatnog sektora ugostiteljstva.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za plate za 15 preuzetih radnika iz bivših organa Srbije i Crne Gore u skladu sa preuzetim nadležnostima.

Razdeo 33 – Republički hidrometeorološki zavod

Najveći iznos sredstava planira se za nabavku mašina i opreme i to za nabavku protivgradnih raketa tipa zemlja – vazduh, za stimulaciju padavina u cilju unapređenja primarne poljoprivredne proizvodnje, za laboratorije, za prizemno merenje meteoroloških parametara kao i nabavka opreme za saobraćaj za terenske radove, opreme za zaštitu životne sredine, opreme i reagensa za stimulisanje padavina, nabavku hidrometrijske opreme i druge opreme.

U okviru sredstava za plate planirana su i sredstva za 3.300 strelaca i osmatrača.

Razdeo 34 – Republički geodetski zavod

Zavod ostvaruje prihod od naknada za korišćenje podataka premera i vršenja geodetskih usluga, iz čega se, uglavnom, i finansiraju rashodi.

Sredstava će se koristiti za nabavku materijala (administrativni materijal, materijal za saobraćaj), usluge po ugovoru, stalne troškove, za nastavak izgradnje poslovnih prostorija u službama za katastar nepokretnosti, poslovne zgrade sedišta Republičkog geodetskog zavoda, završetak započetih adaptacija objekata, renoviranje prijemnih kancelarija u službi za katastar nepokretnosti i nabavku novog softvera čime će biti omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda svim korisnicima informacionog sistema državnih organa Republike Srbije.

Razdeo 35 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Republička direkcija za imovinu u skladu sa zakonom, vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje i zakup nepokretnosti u državnoj svojini, upravlja sredstvima u državnoj svojini, daje na korišćenje stambeni i poslovni prostor, uknjižava državnu svojinu na nepokretnostima i stara se o naplati zakupnine.

Sredstva u budžetu su planirana na platama za 13 preuzetih izvršilaca iz organa bivše Srbije i Crne Gore, u skladu sa preuzetim nadležnostima.

Sredstva su planirana za pribavljanje u državnu svojinu zgrade na Trgu Nikole Pašića 10 u Beogradu.

U okviru sredstava planiranih za tekuće izdatke, deo sredstava se odnosi na stalne troškove (za finansiranje privremenog upravljanja graničnog prelaza Horgoš i za osiguranje nepokretnosti) i usluge po ugovoru (za potrebu angažovanja 70 izvršilaca za obradu prijava i identifikaciju podnosioca prijava za oduzetu imovinu, selekciju, analizu priložene dokumentacije, izdavanje potvrda o izvršenom evidentiranju).

Razdeo 36 – Republički zavod za informatiku i internet

Najveći deo sredstava planiranih u okviru razdela Republičkog zavoda za informatiku i internet odnosi se na usluge po ugovoru i specijalizovane usluge. U okviru specijalizovanih usluga planirana je standardizacija razvoja, implementacije i funkcionisanja sistema, zatim razvoj programskih sistema za podršku praćenja gore pomenutih procesa i sredstva za praćenje i koordinaciju podrška razvoja.

Razdeo 37 – Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave

Najveći iznos sredstava za rad ove agencije planiran je za realizaciju programa razvoja infrastrukture lokalne samouprave. Sredstva će se ostvariti po osnovu donacija koje obezbeđuje Evropska agencije za rekonstrukciju.

Razdeo 38 – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

U okviru ovog razdela, od planiranih sredstva za tekuće izdatke, najveće učešće imaju usluge po ugovoru za projekat “Institucionalni razvoj“ sa međunarodnom organizacijom UNDP.

Razdeo 39 – Centar za razminiranje

Najveći deo sredstava za tekuće izdatke odnosi se na stalne troškove, troškove osiguranja za slučaj povrede ili smrti radnika koji prate ostvarivanje projekata i planova za razminiranje; troškove materijala (materijal za saobraćaj – benzin i gorivo i putni troškovi) i troškove službenih putovanja.

Razdeo 40 – Bezbedonosna – informativna agencija

Planirana sredstva upotrebiće se za finansiranje tekućih izdataka, kao i za finansiranje osnovnih sredstava neophodnih za rad i neophodne i nužne opreme za efikasno i stručno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

S obzirom na postavljene zadatke i ciljeve utvrđene od strane Vlade da se Agencija suprostavi i onemogući podrivanje Ustavom utvrđenog poretka, kao i pojave terorizma i međunarodnog organizovanog kriminala, predložena finansijska sredstva će omogućiti nesmetano i efikasno izvršenje ovih zadataka.

Razdeo 41 – Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje

ljudskih prava

Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava osnovana je Zakonom o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, broj: 61/03), kao samostalan i nezavisan organ i za kršenje ljudskih prava na način određen zakonom izriče mere određene zakonom.

Razdeo 42 – Srpska akademija nauka i umetnosti

Srpska akademija nauka kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji osnovana je Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sa osnovnim ciljem da razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost, stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje naučnika i umetnika, skuplja i sređuje građu iz oblasti nauke i umetnosti, izdaje stalne i povremene publikacije i razmenjuje ih sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Za rad i funkcionisanje Srpske akademije nauka i umetnosti, pored sredstava za plate zaposlenih, u budžetu Republike Srbije obezbeđena su sredstva za akademske nagrade članovima Akademije.

U okviru opredeljenih sredstava planirana su sredstva za adaptaciju zgrade u Knez Mihailovoj broj 36, za zamenu pokrivača i popravku dotrajale krovne konstrukcije na zgradi SANU, instalaciju nivih klima uređaja u galerijama i salama kao i za ugradnju video nadzora i sigurnostne zaštite u Galeriji SANU.

Razdeo 43 – Uprava za javne nabavke

Planiranim sredstvima, obezbeđuje se i finansiranje rada Uprave i Komisije za zaštitu prava ponuđača. Najveći deo sredstava se odnosi na usluge po ugovoru, koje obuhvataju troškove administrativnih usluga (prevođenje i sl.), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

U okviru plata planirana su sredstva za prijem novih 6 izvršilaca.

Razdeo 44 – Agencija za reciklažu

Sredstva predviđena u razdelu Agencije za reciklažu obuhvataju sredstva na specijalizovanim uslugama vezana za sprovođenje projekata procene uticaja aktivnosti privrednih subjekata u Republici Srbiji na životnu sredinu.

Razdeo 45 – Agencija za energetsku efikasnost

U okviru ovog razdela najveći iznos sredstava planira se za obuku, obrazovanje i izradu podzakonskih akata za primenu programa u oblasti energetske efikasnosti i demonstracione projekte energetske efikasnosti.

Razdeo 46 – Republički seizmološki zavod

U okviru budžetskih sredstava za tekuće rashode najveći deo će se koristiti za stalne troškove (komunalne, energetske, usluge komunikacije – prenos podataka internetom sa još četiri lokacije pored Divčibara i Beograda koji će biti direktno raspoloživi na evropskoj virtualnoj seizmološkoj mreži).

Nabavka senzora – seizmometra, kao najznačajnijeg dela seizmološke stanice podržaće naše uključenje u red zemalja iz okruženja, Grčka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Italija, Austrija koje imaju automatsku lokaciju koja se javno publikuje na internetu.

Razdeo 47 – Komesarijat za izbeglice

U okviru sredstava Komesarijata, najveći deo se odnosi na naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta za finansiranje troškova smeštaja i ishrane izbeglih, prognanih i raseljenih lica u kolektivnim smeštajima, kao i na specijalizovane usluge, u okviru kojih su, shodno zaključku Vlade od 6. marta 2006. godine, obeubeđena sredstva za finansiranje projekta vektorizacije katastarskih parcela na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Razdeo 48 – Zavod za intelektualnu svojinu

Zavod za intelektualnu svojinu, kao posebna organizacija obavlja stručne poslove i poslovne državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom. Nadzor nad radom ovog zavoda vrši Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Razdeo 49 – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za finansiranje nadležnosti koje su prešle na Upravu, sa prestankom rada bivših organa Srbije i Crne Gore, i to na tekućim izdacima, za socijalna davanja zaposlenima, naknade za zaposlene, stalnim troškovima, troškovima putovanja, uslugama po ugovoru, materijalu i na tekućim popravkama i održavanju.

Sredstva u budžetu su planirana na platama za 248 izvršilaca preuzetih iz organa bivše Srbije i Crne Gore, u skladu sa preuzetim nadležnostima, i za 10 novih izvršilaca.

Planirana su i sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade u Nemanjinoj 9 u Beogradu, za potrebe pravosudnih organa i zgrade u Bulevaru kralja Aleksandra 15, u Beogradu, za potrebe Ministarstva privrede.

Razdeo 50 – Upravni okruzi

U okviru sredstava za plate obezbeđena su i sredstva za plate načelnika okruga, koje su se do sada finansirale u okviru sredstava obazbeđenih u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Razdeo 51 – Republički odbor za rešavanje sukoba interesa

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS“, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Razdeo 52 – Poverenik za informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog zanačaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04), ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaj kojima raspolažu organi javne vlasti.

Poverenik je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Razdeo 53 – Direkcija za železnicu

Zakonom o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) obrazovana je Direkcija za želenice, kao posebna organizacija, radi obavljanja stručnih poslova u oblasti železničkog saobraćaja, regulatornih poslova i drugih poslova predviđenih Zakonom o železnici.

Razdeo 54 – Zaštitnik građana

Zaštitnik građana, kao nezavisan državni organ, štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.

Zaštitnika građana bira Narodna skupština Republike Srbije, na predlog Odbora nadležnog za ustavna pitanja. Kandidata za Zaštitnika građana Odboru ima pravo da predloži svaka poslanička grupa u Skupštini. Zaštitnik građana se bira na vreme od pet godina i isto lice može biti najviše dva puta uzastopno birano na ovu funkciju. Zaštitnik građana ima četiri zamenika koji mu pomažu u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom, u okviru ovlašćenja koja im on prenese. Zamenike Zaštitnika građana bira Skupština, na predlog Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata.

Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave, ali nije ovlašćen da kontroliše rad Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, sudova i javnih tužilaštava.

Razdeo 55 – Republička agencija za mirno rešavanje sporova

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kao posebna organizacija, obavlja stručne poslove koji se posebno odnose na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova, izbor miritelja i arbitara, stručno usavršavanje miritelja i arbitara i dr.

Obrazovana je Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04).

Razdeo 56 – Komisija za zaštitu konkurencije

Sredstva za osnivanje i prvu godinu rada Komisije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Osim sredstava budžeta, funkcije ove Komisije finansiraju se i iz prihoda koje Komisija ostvari obavljanjem poslova, a naročito iz: naknada koje se plaćaju u skladu sa ovim zakonom; donacija, osim donacija učesnika na tržištu na koje se primenjuje ovaj zakon; prihoda od prodaje izdanja Komisije;

drugih izvora u skladu sa zakonom.

Najveći deo sredstava, osim za plate zaposlenih odnosi se na stalne troškove, troškove putovanja i usluge po ugovoru.

Ostavite komentar