Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-1321/2016 od 11. februara 2016. godine utvrdila Osnovu za pristupanje Protokolu o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima i prihvatila tekst Protokola.

Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima koji je prvi protokol proizašao iz Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije (SZO), usvojen je na Petoj sednici Konferencije ugovornih strana Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO, održanoj u Seulu, Republici Koreji, 12. novembra 2012. godine.

Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima doprinosi širenju duvanske epidimije koja ima teške posledice po javno zdravlje na globalnom nivou jer je duvan najznačajniji faktor rizika za veliki broj hroničnih nezaraznih bolesti i time ometa ostvarenje osnovnog cilja zdravstvene politike – unapređenje zdravlja stanovništva. Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima opstruira poreske i druge mere kontrole duvana i uzrokuje u državama značajan gubitak prihoda, dok sa druge strane omogućava ostvarivanje ogromne finansijske dobiti ilegalnim trgovcima. Zbog svega toga zahteva delotvorni i sveobuhvatni odgovor kako na nacionalnom tako i na nivou međunarodne zajednice.

Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, koja je najbrže i najšire prihvaćeni sporazum u istoriji Ujedinjenih nacija, najznačajniji je globalni instrument u kontroli duvana. Na snagu je stupila 27. februara 2005. godine i do danas ratifikovalo 180 država – članica. Ratifikacijom Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije 2006. godine naša zemlja je kontrolu duvana postavila kao jedan od nacionalnih prioriteta i prihvatila obavezu da uvede mere za smanjenje ponude i tražnje za duvanskim proizvodima u skladu sa odredbama Okvirne konvencije.

Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije i svi dokumenti koji iz nje proističu: protokoli, smernice i vodiči, čine osnovu za pokretanje sveobuhvatnih aktivnosti i mera u oblasti kontrole duvana na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Član 15. Okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije propisuje da je eliminacija svih oblika nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, praćena usvajanjem i primenom odgovarajućih nacionalnih zakona u tom cilju, ključna komponenta kontrole duvana.

Polazeći od Člana 15. Okvirne konvencije izrađen je Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima kao poseban međunarodni sporazum kojim se uspostavljaju pravila za borbu protiv nezakonite trgovine duvanskim proizvodima kroz kontrolu lanaca snabdevanja duvanskim proizvodima i međunarodnu saradnju.

Protokol obavezuje zemlje potpisnice na uspostavljanje sistema licenciranja svih aktivnosti koje se smatraju zakonitim u prometu duvanskim proizvodima, kao i nadležnog organa za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci. Protokol uspostavlja intenzivniju međunarodnu saradnju kroz razmenu informacija, uzajamnu pravnu pomoć, i zajedničko sprovođenje istraga. Protokol, takođe, obavezuje na uspostavljanje globalnog sistema praćenja porekla i kretanja i duvanskih proizvoda kroz lanac snabdevanja kao suštinske mere za suzbijanje nezakonite trgovine i trgovine falsifikovanim proizvodima.

Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima stupiće na snagu 90 dana nakon što ga ratifikuje 40 zemalja – ugovornih strana.

Zakonom o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima potvrđuje se posvećenost Republike Srbije ciljevima Svetske zdravstvene organizacije i Ujedinjenih nacija.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

U ovom trenutku nije moguće proceniti da li će i kolika sredstva biti potrebna za sprovođenje ovog zakona jer Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima još uvek nije stupio na snagu na globalnom nivou.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za izvršavanje Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Sredstva za sprovođenje ovog zakona za 2018. godinu i nadalje, ukoliko budu potrebna, biće planirana u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike Srbije, u okviru limita određenih za svaki od organa državne uprave nadležnih za njegovo sprovođenje.

Ostavite komentar