Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Odluka 167/2006/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o pojedinim merama trećih država u oblasti pomorske teretne plovidbe (Sl. gl. br. 33, 4.2.2006, p. 18–21)Decision No 167/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the activities of certain third countries in the field of cargo shipping (codified version) (OJ L 33, 4.2.2006, p. 18–21) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32006D0167 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Uspostavljanje informacionog sistema |30. |Ministarstvo uspostavlja informacioni sistem koji omogućava prikupljanje informacija o delatnosti flota trećih država koje negativno utiču na konkuretno učešće nacionalne flote u međunarodnoj pomorskoj trgovini.

Informacioni sistem iz stava 1. ovog člana omogućava prikupljanje informacija o:

1) nivou ponuđenih usluga pomorskog prevoza robe;

2) prirodi, obimu, vrednosti, poreklu i odredištu robe ukrcane ili iskrcane na pomorske brodove koji pružaju te usluge;

3) iznosu carina koje se naplaćuju za te usluge. |PU | | | |2. |Odlučivanje Saveta o trećim državama na koje se primenjuje informacioni sistem | | |NP |Član propisuje postupanje Saveta i EK | | |3. |Zajedničko postupanje država članica EU i EK | | |NP |Odredba propisuje postupanje država članica | | |4. |Odluke Saveta | | |NP |Član propisuje postupanje Saveta | | |5. |Pravo država članica da jednostrano primenjuju mere

| | |NP |Odredba propisuje prava država članica da unilaterelno primenjuju mere | | |6. |Stavljanje van snage Odluke 8/774/EEZ | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |7. |Upućivanje Direktive državama članicama | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A1 |Odluka koja se stavlja van snage | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A2 |Korelacijska tabela | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |

Ostavite komentar