Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Odluka Saveta 2002/762/EZ kojom se ovlašćuju države članice da u interesu Zajednice, potvrde ili pristupe Međunarodnoj konvenciji o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zgađenjem naftom, iz 2001. godine (Sl. gl. br. L 256, 25.9.2002)Council Decision of 19 September 2002 authorizing the Member States, in the interest of the Community, to sign, ratify or accede to the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (the Bunkers Convention) (OJ L 256, 25.9.2002) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32002D076232002D0762R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Ovlašćenje državama članicama EU da ratifikuju Bunkers konvenciju | | |PU | |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (Bunkers Convention), („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 1/10) | |2. |Priznavanje i izvršenje sudskih odluka donetih na osnovu Bunkers Konvencije |783. |Sudske odluke donete u predmetima na koje se primenjuju odredbe Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem iz 1974. godine sa Protokolom iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i prtljaga morem, Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine sa Protokolom iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem naftom, usvojene 1992. godine, Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom, usvojene 2001. godine, kao i Strazburške konvencije o ograničenju odgovornosti u unutrašnjoj plovidbi, usvojene 2012. godine, a koje su donete od strane sudova država članica Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji.

Sudske odluke iz stava 1. ovog člana donete u država koje nisu članice Evropske unije, priznaju se i izvršavaju u Republici Srbiji pod uslovom da su te države potvrdile Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 30. oktobra 2007. godine, odnosno Lugansku konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 16. septembra 1988. godine.

Na način priznavanja i izvršavanja sudskih odluka iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje priznavanje i izvršavanje sudskih odluka, kao i zakona kojim se uređuje rešavanje sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. |PU | | | |3. |Ratifikacija Bunkers konvencije | | |PU | |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (Bunkers Convention), („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 1/10) | |4. |Podnošenje ratifikacionog instrumenta generalnom sekretaru IMO-a | | |NP |Republika Srbija nije država članica EU te nije mogla da podnese ratifikacioni instrument u skladu sa ovom odlukom | | |5. |Inicijativa za izmenu Bunkers konvencije da bud eizmenjena kako bi se omogućilo EU da bude članica

| | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A. |Tekst Bunkers konvencije | | |PU | |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (Bunkers Convention), („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 1/10) | |

Ostavite komentar