Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Odluka Saveta 2012/22/EU kojom se ovlašćuju države članice da u interesu Zajednice, potvrde ili pristupe Protokolu iz 2002. godine na Atinsku konvenciju o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, iz 1974. godine, sa izuzetkom članova 10. i 11 (Sl. gl. br. L 8, 12.1.2012, p. 1–12)Council Decision of 12 December 2011 concerning the accession of the European Union to the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974, with the exception of Articles 10 and 11 thereof (OJ L 8, 12.1.2012, p. 1–12) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32012D002232013R0517 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:NPAA 2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Ovlašćenje državama članicama EU da ratifikuju Atinsku konvenciju sa Protokolom iz 2002. godine | | |PU | |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine i Protokola iz 2002. godine o izmenama i dopunama Atinske konvencije o prevozu putnika i njihovog prtljaga morem, usvojene 1974. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 13/10) | |2. |Podnošenje ratifikacionog instrumenta i određivanje lica koje će predati ratifikacioni instrument | | |NP |Odredba je proceduralne prirode |      | |3. |Rok za podnošenje ratifikacionog instrumenta od strane EU | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |4. |Rok za podnošenje ratifikacionog instrumenta od strane država članica EU i podnošenje rezerve u skladu sa IMO Smernicama | | |NP |Odredba je proceduralne prirode | | |A. |Tekst Protokola iz 2002. godine | | |PU | |Usklađenost ostvarena Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štete prouzrokovane zagađenjem pogonskom naftom (Bunkers Convention), („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 1/10) | |

Ostavite komentar